(ES) č. 1881/2006Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5-24 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. prosince 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. ledna 2007 Nabývá účinnosti: 1. března 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2023/915 Pozbývá platnosti: 25. května 2023
Konsolidované znění předpisu s účinností od 26. března 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006

ze dne 19. prosince 2006,

kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 364 20.12.2006, s. 5)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1126/2007 ze dne 28. září 2007,

  L 255

14

29.9.2007

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 565/2008 ze dne 18. června 2008,

  L 160

20

19.6.2008

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 629/2008 ze dne 2. července 2008,

  L 173

6

3.7.2008

►M4

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 105/2010 ze dne 5. února 2010,

  L 35

7

6.2.2010

►M5

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 165/2010 ze dne 26. února 2010,

  L 50

8

27.2.2010

►M6

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 420/2011 ze dne 29. dubna 2011,

  L 111

3

30.4.2011

►M7

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 835/2011 ze dne 19. srpna 2011,

  L 215

4

20.8.2011

►M8

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1258/2011 ze dne 2. prosince 2011,

  L 320

15

3.12.2011

►M9

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1259/2011 ze dne 2. prosince 2011,

  L 320

18

3.12.2011

 M10

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 219/2012 ze dne 14. března 2012,

  L 75

5

15.3.2012

►M11

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 594/2012 ze dne 5. července 2012,

  L 176

43

6.7.2012

►M12

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1058/2012 ze dne 12. listopadu 2012,

  L 313

14

13.11.2012

 M13

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1067/2013 ze dne 30. října 2013,

  L 289

56

31.10.2013

 M14

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 212/2014 ze dne 6. března 2014,

  L 67

3

7.3.2014

 M15

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 362/2014 ze dne 9. dubna 2014,

  L 107

56

10.4.2014

►M16

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 488/2014 ze dne 12. května 2014,

  L 138

75

13.5.2014

►M17

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 696/2014 ze dne 24. června 2014,

  L 184

1

25.6.2014

 M18

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1327/2014 ze dne 12. prosince 2014,

  L 358

13

13.12.2014

►M19

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/704 ze dne 30. dubna 2015,

  L 113

27

1.5.2015

►M20

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1005 ze dne 25. června 2015,

  L 161

9

26.6.2015

►M21

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1006 ze dne 25. června 2015,

  L 161

14

26.6.2015

►M22

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1125 ze dne 10. července 2015,

  L 184

7

11.7.2015

 M23

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1137 ze dne 13. července 2015,

  L 185

11

14.7.2015

►M24

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1933 ze dne 27. října 2015,

  L 282

11

28.10.2015

►M25

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1940 ze dne 28. října 2015,

  L 283

3

29.10.2015

►M26

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/239 ze dne 19. února 2016,

  L 45

3

20.2.2016

►M27

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1237 ze dne 7. července 2017,

  L 177

36

8.7.2017

 M28

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/290 ze dne 26. února 2018,

  L 55

27

27.2.2018

►M29

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1870 ze dne 7. listopadu 2019,

  L 289

37

8.11.2019

►M30

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1901 ze dne 7. listopadu 2019,

  L 293

2

14.11.2019

►M31

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/685 ze dne 20. května 2020,

  L 160

3

25.5.2020

►M32

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1255 ze dne 7. září 2020,

  L 293

1

8.9.2020

►M33

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1322 ze dne 23. září 2020

  L 310

2

24.9.2020

►M34

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2040 ze dne 11. prosince 2020,

  L 420

1

14.12.2020

►M35

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1317 ze dne 9. srpna 2021,

  L 286

1

10.8.2021

►M36

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1323 ze dne 10. srpna 2021,

  L 288

13

11.8.2021

►M37

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1399 ze dne 24. srpna 2021,

  L 301

1

25.8.2021

►M38

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1408 ze dne 27. srpna 2021,

  L 304

1

30.8.2021

►M39

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2142 ze dne 3. prosince 2021,

  L 433

8

6.12.2021

►M40

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/617 ze dne 12. dubna 2022,

  L 115

60

13.4.2022

►M41

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1364 ze dne 4. srpna 2022,

  L 205

227

5.8.2022

►M42

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1370 ze dne 5. srpna 2022,

  L 206

11

8.8.2022

►M43

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1393 ze dne 11. srpna 2022,

  L 211

83

12.8.2022

►M44

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2002 ze dne 21. října 2022,

  L 274

64

24.10.2022

►M45

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2388 ze dne 7. prosince 2022,

  L 316

38

8.12.2022

►M46

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/465 ze dne 3. března 2023,

  L 68

51

6.3.2023


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 303, 19.11.2010, s.  18 (165/2010)

 C2

Oprava, Úř. věst. L 298, 19.11.2019, s.  13 (2019/1870)

 C3

Oprava, Úř. věst. L 327, 17.12.2019, s.  110 (2019/1870)

►C4

Oprava, Úř. věst. L 146, 8.5.2020, s.  13 (2019/1870)

 C5

Oprava, Úř. věst. L 355, 7.10.2021, s.  142 (2021/1323)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006

ze dne 19. prosince 2006,

kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Obecná ustanovení

1.  
Potraviny uvedené v příloze se neuvedou na trh, pokud obsahují některou kontaminující látku uvedenou v příloze v množství, jež přesahuje maximální limit stanovený přílohou.
2.  
Maximální limity stanovené v příloze se uplatní na jedlou část dané potraviny, nestanoví-li uvedená příloha jinak.

Článek 2

Sušené, naředěné, zpracované a vícesložkové potraviny

1.  

Při uplatnění maximálních limitů stanovených v příloze na potraviny, které jsou sušené, naředěné, zpracované nebo složené z více než jedné složky, je nutno vzít v úvahu:

a) 

změny koncentrace kontaminující látky způsobené sušením nebo ředěním;

b) 

změny koncentrace kontaminující látky způsobené zpracováním;

c) 

relativní podíly složek ve výrobku;

d) 

analytickou mez kvantifikace.

2.  
Při provádění úředních kontrol poskytne provozovatel potravinářského podniku příslušnému orgánu zvláštní faktory koncentrace a ředění pro dotčené operace sušení, ředění, zpracování nebo mísení nebo pro dotčené sušené, naředěné, zpracované nebo vícesložkové potraviny a rovněž poskytne odůvodnění jejich použití.

Pokud provozovatel potravinářského podniku neposkytne nezbytné údaje o faktorech koncentrace nebo ředění nebo pokud příslušný úřad shledá tento faktor s ohledem na poskytnuté odůvodnění nevhodným, stanoví tento faktor příslušný úřad sám na základě dostupných informací a s cílem maximální ochrany veřejného zdraví.

3.  
Odstavec 1 a 2 se použije, pokud nejsou pro tyto sušené, naředěné, zpracované a vícesložkové výrobky stanoveny maximální limity Společenství.
4.  
Pokud právní předpisy Společenství nestanoví zvláštní maximální limity pro potraviny určené pro kojence a malé děti, členské státy mohou stanovit přísnější limity.

Článek 3

Zákaz týkající se použití, mísení a detoxikace

1.  
Potraviny, které nesplňují maximální limity stanovené v příloze, se nepoužijí jako potravinové složky.
2.  
Potraviny, které splňují maximální limity stanovené v příloze, se nemísí s potravinami, jež tyto maximální limity překračují.
3.  
Potraviny, které jsou podrobeny třídění nebo jiné metodě fyzikálního ošetření snižující úrovně kontaminace, se nemísí s potravinami určenými k přímé lidské spotřebě nebo s potravinami určenými k použití jako potravinová složka.
4.  
Potraviny obsahující kontaminující látky uvedené v oddílu 2 přílohy (mykotoxiny) nelze záměrně detoxikovat chemickým ošetřením.

▼M5

Článek 4

Zvláštní ustanovení pro jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, skořápkové plody, sušené ovoce, rýži a kukuřici

Jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, skořápkové plody, sušené ovoce, rýže a kukuřice, jež nesplňují příslušné maximální limity aflatoxinů stanovené v bodech 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 a 2.1.11 přílohy, mohou být uvedeny na trh za předpokladu, že tyto potraviny:

a) 

nejsou určeny k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka;

b) 

splňují příslušné maximální limity stanovené v bodech 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 a 2.1.12 přílohy;

c) 

jsou podrobeny ošetření zahrnujícímu třídění nebo jiné fyzikální ošetření a po tomto ošetření nejsou překročeny maximální limity stanovené v bodech 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 a 2.1.11 přílohy, přičemž toto ošetření nezanechá jiná zdraví škodlivá rezidua;

d) 

jsou zřetelně označeny, pokud jde o jejich použití, a je na nich uvedeno označení „výrobek musí být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka vytříděn nebo jinak fyzikálně ošetřen za účelem snížení kontaminace aflatoxiny“. Toto označení se uvede na štítku každého jednotlivého sáčku, krabice atd. a na originálu průvodního dokladu. Na každém jednotlivém sáčku, krabici atd. zásilky a na originálu průvodního dokladu se nesmazatelně označí identifikační kód zásilky/označení šarže.

Článek 5

Zvláštní ustanovení pro jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, produkty z nich vyrobené a obiloviny

Na štítku každého jednotlivého sáčku, krabice atd. a na originálu průvodního dokladu musí být uvedeno jasné označení způsobu použití. Průvodní doklad musí obsahovat identifikační kód zásilky, jenž jej jednoznačně pojí se zásilkou a jenž je rovněž uveden na každém jednotlivém sáčku, krabici atd. zásilky. Dále musí být obchodní činnost příjemce zásilky uvedená na průvodním dokladu slučitelná s uvedeným způsobem použití.

Pokud chybí jasné označení, že produkty nemají být použity k lidské spotřebě, vztahují se maximální limity uvedené v bodech 2.1.5 a 2.1.11 přílohy na všechna jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, produkty z nich vyrobené a obiloviny uvedené na trh.

Pokud jde o výjimku týkající se jader podzemnice olejné a ostatních olejnatých semen na drcení a uplatňování maximálních limitů uvedených v bodě 2.1.1 přílohy, výjimka se uplatňuje pouze na zásilky, které jsou zřetelně označeny, pokud jde o jejich určení, a je na nich uvedena poznámka „produkt určený na drcení na výrobu rafinovaného rostlinného oleje“. Toto označení se uvede na štítku každého jednotlivého sáčku, krabice atd. a na průvodním dokladu/dokladech. Konečným místem určení musí být drtírna.

▼B

Článek 6

Zvláštní ustanovení pro hlávkový salát

Není-li hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem (skleníkový salát) označen jako skleníkový salát, použijí se maximální limity stanovené v příloze pro salát pěstovaný na otevřených plochách (polní salát).

Článek 7

▼M9

Odchylky

▼M8 —————

▼M9

4.  
Odchylně od ustanovení článku 1 mohou Finsko, Švédsko a Lotyšsko udělovat povolení uvádět na vlastní trh uloveného volně žijícího lososa obecného (Salmo salar) a produkty z něj, pocházející z oblasti Baltského moře a určené ke spotřebě na jejich území, s obsahem dioxinů a/nebo PCB s dioxinovým efektem a/nebo PCB bez dioxinového efektu vyšším než maximální limity stanovené v bodě 5.3 přílohy za předpokladu, že existuje systém zajišťující plnou informovanost spotřebitelů o stravovacích doporučeních týkajících se omezení konzumace uloveného volně žijícího lososa obecného z oblasti Baltského moře a produktů z něj určitými ohroženými skupinami populace s cílem vyhnout se možnému zdravotnímu riziku.

Finsko, Švédsko a Lotyšsko budou nadále provádět nezbytná opatření, která zajistí, aby ulovený volně žijící losos obecný a produkty z něj, které nejsou v souladu s bodem 5.3 přílohy, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech.

Finsko, Švédsko a Lotyšsko podají každoročně Komisi zprávu o opatřeních přijatých k účinnému informování určitých ohrožených skupin populace o stravovacích doporučeních a k zajištění toho, aby ulovený volně žijící losos obecný a produkty z něj, které nesplňují maximální limity, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech. Doloží také účinnost těchto opatření.

▼M9

5.  
Odchylně od ustanovení článku 1 mohou Finsko a Švédsko udělovat povolení uvádět na vlastní trh uloveného volně žijícího sledě obecného přesahujícího 17 cm (Clupea harengus), uloveného volně žijícího sivena (Salvelinus spp.), ulovenou volně žijící mihuli říční (Lampetra fluviatilis) a uloveného volně žijícího pstruha obecného (Salmo trutta) a produkty z nich, pocházející z oblasti Baltského moře a určené ke spotřebě na jejich území, s obsahem dioxinů a/nebo PCB s dioxinovým efektem a/nebo PCB bez dioxinového efektu vyšším než maximální limity stanovené v bodě 5.3 přílohy za předpokladu, že existuje systém zajišťující plnou informovanost spotřebitelů o stravovacích doporučeních týkajících se omezení konzumace uloveného volně žijícího sledě obecného přesahujícího 17 cm, uloveného volně žijícího sivena, ulovené volně žijící mihule říční a uloveného volně žijícího pstruha obecného z oblasti Baltského moře a produktů z nich určitými ohroženými skupinami populace s cílem vyhnout se možnému zdravotnímu riziku.

Finsko a Švédsko budou nadále provádět nezbytná opatření, která zajistí, aby ulovený volně žijící sleď obecný přesahující 17 cm, ulovený volně žijící siven, ulovená volně žijící mihule říční a ulovený volně žijící pstruh obecný a produkty z nich, které nejsou v souladu s bodem 5.3 přílohy, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech.

Finsko a Švédsko podají každoročně Komisi zprávu o opatřeních přijatých k účinnému informování určitých ohrožených skupin populace o stravovacích doporučeních a k zajištění toho, aby ryby a rybí produkty, které nesplňují maximální limity, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech. Doloží také účinnost těchto opatření.

▼M32

6.  

Odchylně od článku 1 mohou níže uvedené členské státy povolit uvádět na svůj trh níže uvedené tradičně uzené maso a uzené masné výrobky, které byly vyuzeny na jejich území a jsou určeny ke spotřebě na jejich území, s limity polycyklických aromatických uhlovodíků přesahujícími limity stanovené v bodě 6.1.4 přílohy, pokud uvedené výrobky splňují maximální limity platné před 1. zářím 2014, tj. 5,0 μg/kg pro benzo[a]pyren a 30,0 μg/kg pro sumu benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu:

— 
Irsko, Chorvatsko, Kypr, Španělsko, Polsko a Portugalsko: tradičně uzené maso a masné výrobky,
— 
Lotyšsko: tradičně uzené vepřové maso, kuřecí maso uzené za tepla, uzenky a salámy uzené za tepla a maso volně žijící zvěře uzené za tepla,
— 
Slovenská republika: solené tradičně uzené maso, tradičně uzená slanina, tradičně uzená klobása, přičemž „tradičně uzeným“ se rozumí tvorba kouře spalováním dřeva (dřevěných polen, dřevěných pilin, dřevěných štěpků) v udírně,
— 
Finsko: tradičně za tepla uzené maso a masné výrobky,
— 
Švédsko: maso a masné výrobky uzené nad žhavým dřevem nebo jinými rostlinnými materiály.

Uvedené členské státy a dotčení provozovatelé potravinářských podniků nadále monitorují přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků v tradičně uzeném mase a uzených masných výrobcích uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce a zajistí, aby se pokud možno uplatňovaly správné postupy uzení, aniž by docházelo ke ztrátě typických organoleptických vlastností uvedených výrobků.

7.  

Odchylně od článku 1 mohou níže uvedené členské státy povolit uvádět na svůj trh níže uvedené tradičně uzené ryby a uzené produkty rybolovu, které byly vyuzeny na jejich území a jsou určeny ke spotřebě na jejich území, s limity polycyklických aromatických uhlovodíků přesahujícími limity stanovené v bodě 6.1.5 přílohy, pokud uvedené uzené výrobky splňují maximální limity platné před 1. zářím 2014, tj. 5,0 μg/kg pro benzo[a]pyren a 30,0 μg/kg pro sumu benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu:

— 
Lotyšsko: tradičně za tepla uzené ryby,
— 
Finsko: tradičně za tepla uzené malé ryby a produkty rybolovu z malých ryb,
— 
Švédsko: ryby a produkty rybolovu uzené nad žhavým dřevem nebo jinými rostlinnými materiály.

Uvedené členské státy a dotčení provozovatelé potravinářských podniků nadále monitorují přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků v tradičně uzených rybách a uzených produktech rybolovu uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce a zajistí, aby se pokud možno uplatňovaly správné postupy uzení, aniž by docházelo ke ztrátě typických organoleptických vlastností uvedených výrobků.

▼B

Článek 8

Odběr vzorků a analýza

Odběr vzorků a analýza prováděné při úřední kontrole maximálních limitů stanovených v příloze se provádějí v souladu s nařízeními Komise (ES) č. 1882/2006 ( 1 ), (ES) č. 401/2006 ( 2 ) a (ES) č. 1883/2006 ( 3 ) a směrnicemi Komise 2001/22/ES ( 4 ), 2004/16/ES ( 5 ) a 2005/10/ES ( 6 ).

▼M25

Článek 9

Monitorování a předkládání zpráv

1.  
Členské státy monitorují množství dusičnanů v zelenině, která je může obsahovat ve významném množství, zejména v zelené listové zelenině, a výsledky pravidelně sdělují úřadu EFSA.
2.  
Členské státy předávají Komisi souhrn zjištění týkajících se aflatoxinů získaných podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ( 7 ), přičemž jednotlivé údaje o výskytu předávají členské státy úřadu EFSA.
3.  
Členské státy a profesní organizace zúčastněných stran každoročně předloží Komisi výsledky provedených šetření a informace o pokroku při používání preventivních opatření pro zamezení kontaminace deoxynivalenolem, zearalenonem, fumonisiny B1 and B2, T-2 a HT-2 toxinem. Komise dá tyto výsledky k dispozici členským státům. Související údaje o výskytu se předávají úřadu EFSA.

▼M37

4.  
Členské státy a zúčastněné strany oznámí Komisi do 1. ledna 2023 výsledky provedených šetření a pokrok při používání preventivních opatření pro zamezení kontaminace námelovými sklerocii a námelovými alkaloidy v žitu a mlýnských výrobcích ze žita a námelovými alkaloidy v mlýnských výrobcích z ječmene, pšenice, špaldy a ovsa.

Členské státy a zúčastněné strany do databáze úřadu EFSA pravidelně předávají údaje o námelových sklerociích a námelových alkaloidech v žitu a mlýnských výrobcích ze žita a o námelových alkaloidech v mlýnských výrobcích z ječmene, pšenice, špaldy a ovsa.

▼M25

5.  
Úřadu EFSA se mohou oznamovat rovněž údaje shromážděné členskými státy a profesními organizacemi zúčastněných stran, jež se týkají výskytu jiných kontaminujících látek než těch, které jsou uvedeny v odstavcích 1 až 4.
6.  
Údaje o výskytu se úřadu EFSA předávají v jím stanoveném formátu pro předávání údajů v souladu s požadavky uvedenými v jeho pokynech o standardním popisu vzorku (SSD) u potravin a krmiv ( 8 ) a v souladu s dalšími konkrétními požadavky úřadu EFSA na podávání zpráv pro určité kontaminující látky. Údaje o výskytu od profesních organizací zúčastněných stran lze úřadu EFSA v případě potřeby předat ve zjednodušeném formátu pro předávání údajů, stanoveném úřadem EFSA.

▼B

Článek 10

Zrušení

Nařízení (ES) č. 466/2001 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 11

Přechodná opatření

▼M11

Toto nařízení se nevztahuje na produkty, jež byly uvedeny na trh před daty uvedenými v písmenech a) až f) v souladu s ustanoveními použitelnými k příslušnému datu:

▼B

a) 

1. července 2006, pokud jde o maximální limity pro deoxynivalenol a zearalenon stanovené v bodech 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 a 2.5.7 přílohy;

▼M1

b) 

1. října 2007, pokud jde o maximální limity pro deoxynivalenol a zearalenon stanovené v bodech 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 a 2.5.10 přílohy;

▼B

c) 

1. října 2007, pokud jde o maximální limity pro fumonisiny B1 a B2 stanovené v bodě 2.6 přílohy;

d) 

4. listopadu 2006, pokud jde o maximální limity pro sumu dioxinů a PCB s dioxinovým efektem stanovené v bodě 5 přílohy;

▼M11

e) 

1. ledna 2012, pokud jde o maximální limity pro PCB bez dioxinového efektu stanovené v oddíle 5 přílohy;

f) 

1. ledna 2015, pokud jde o maximální limit pro ochratoxin A v Capsicum spp. stanovený v bodě 2.2.11 přílohy.

▼B

Prokázání toho, kdy byly produkty uvedeny na trh, je úkolem hospodářského subjektu v potravinářském odvětví.

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. března 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

Maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (16) ▼M8

Oddíl 1:  Dusičnany

Potraviny (16)

Maximální limity (mg NO3/kg)

1.1

Čerstvý špenát (Spinacia oleracea(17)

 

3 500

1.2

Konzervovaný, hluboce zmrazený nebo zmrazený špenát

 

2 000

1.3

Čerstvý hlávkový salát (Lactuca sativa L.) (skleníkový a polní salát) kromě salátu uvedeného v bodě 1.4

Sklizeň od 1. října do 31. března:

 

hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem

5 000

hlávkový salát pěstovaný na otevřených plochách

4 000

Sklizeň od 1. dubna do 30. září:

 

hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem

4 000

hlávkový salát pěstovaný na otevřených plochách

3 000

1.4

Salát typu „Iceberg“

hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem

2 500

hlávkový salát pěstovaný na otevřených plochách

2 000

1.5

Rukola (Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Sklizeň od 1. října do 31. března:

7 000

Sklizeň od 1. dubna do 30. září:

6 000

1.6

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (18) (19)

 

200

▼BOddíl 2:  Mykotoxiny

Potraviny (16)

Maximální limity (μg/kg)

▼M5

2.1

Aflatoxiny

B1

Suma B1, B2, G1 a G2

M1

2.1.1

Jádra podzemnice olejné a ostatní olejnatá semena (50), jež mají být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka tříděna nebo jinak fyzikálně ošetřena

s výjimkou

— jader podzemnice olejné a ostatních olejnatých semen určených na drcení na výrobu rafinovaného rostlinného oleje

8,0 (20)

15,0 (20)

2.1.2

Mandle, pistácie a meruňková jádra, jež mají být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka tříděna nebo jinak fyzikálně ošetřena

12,0 (20)

15,0 (20)

2.1.3

Lískové ořechy a para ořechy, jež mají být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka tříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny

8,0 (20)

15,0 (20)

 

2.1.4

Skořápkové plody, kromě skořápkových plodů uvedených v bodech 2.1.2 a 2.1.3, jež mají být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka tříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny

5,0 (20)

10,0 (20)

2.1.5

Jádra podzemnice olejné a ostatní olejnatá semena (50) a z nich zpracované výrobky určené k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka

s výjimkou

— surových rostlinných olejů určených na rafinaci

— rafinovaných rostlinných olejů

2,0 (20)

4,0 (20)

2.1.6

Mandle, pistácie a meruňková jádra určená k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka (51)

8,0 (20)

10,0 (20)

2.1.7

Lískové ořechy a para ořechy určené k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka (51)

5,0 (20)

10,0 (20)

 

2.1.8

►C1  Skořápkové plody, kromě skořápkových plodů uvedených v bodech 2.1.6 a 2.1.7, a z nich zpracované výrobky určené k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka ◄

2,0 (20)

4,0 (20)

▼M12

2.1.9

Sušené ovoce, kromě sušených fíků, jež má být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka tříděno nebo jinak fyzikálně ošetřeno

5,0

10,0

2.1.10

Sušené ovoce, kromě sušených fíků, a výrobky z něj zpracované určené k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka

2,0

4,0

▼M5

2.1.11

Všechny druhy obilovin a všechny výrobky pocházející z obilovin včetně zpracovaných výrobků z obilovin, kromě potravin uvedených v bodech 2.1.12, 2.1.15 a 2.1.17

2,0

4,0

2.1.12

Kukuřice a rýže, jež mají být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka tříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny

5,0

10,0

2.1.13

Syrové mléko (21), tepelně ošetřené mléko a mléko pro výrobu mléčných výrobků

0,050

2.1.14

Následující druhy koření:

Capsicum spp. (sušené plody, celé nebo mleté, včetně chilli, mletého chilli, kayenského pepře a papriky)

Piper spp. (plody, včetně bílého a černého pepře)

Myristica fragrans (muškátový oříšek)

Zingiber officinale (zázvor)

Curcuma longa (kurkuma)

Směsi koření, které obsahují jedno či několik z výše uvedených koření

5,0

10,0

2.1.15

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (18) (22)

0,10

2.1.16

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa, včetně počátečního a pokračovacího mléka pro kojence (19) ►M20   (18)  ◄

0,025

2.1.17

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely ►M20   (18)  ◄  (23) určené speciálně pro kojence

0,10

0,025

▼M12

2.1.18

Sušené fíky

6,0

10,0

▼M42

2.2

Ochratoxin A

 

2.2.1

Nezpracované obiloviny (31)

5,0

2.2.2

Všechny produkty získané/zpracované z nezpracovaných obilovin, s výjimkou potravin uvedených v bodech 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.12 a 2.2.13

Obiloviny uváděné na trh pro konečného spotřebitele

3,0

2.2.3

Pečivo, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie

— výrobky neobsahující olejnatá semena, ořechy nebo sušené ovoce

— výrobky obsahující nejméně 20 % sušených hroznů révy vinné a/nebo sušených fíků

— ostatní výrobky obsahující olejnatá semena, ořechy a/nebo sušené ovoce

2,0

4,0

3,0

2.2.4

Nealkoholické sladové nápoje

3,0

2.2.5

Pšeničný lepek neuváděný na trh pro konečného spotřebitele

8,0

2.2.6

Sušené ovoce

— sušené hrozny révy vinné (korintky, rozinky a sultánky) a sušené fíky

— ostatní sušené ovoce

8,0

2,0

2.2.7

Datlový sirup

15

2.2.8

Pražená káva

— pražená kávová zrna a mletá pražená káva kromě rozpustné kávy

— rozpustná káva (instantní káva)

3,0

5,0

2.2.9

Víno (včetně šumivého vína, s výjimkou likérového vína a vína s obsahem alkoholu nejméně 15 % objemových) a ovocné víno (24)

2,0  (25)

2.2.10

Aromatizované víno, aromatizované vinné nápoje a aromatizované vinné koktejly (26)

2,0  (25)

2.2.11

Hroznová šťáva, rekonstituovaná koncentrovaná hroznová šťáva, hroznový nektar, rekonstituovaný hroznový mošt a rekonstituovaný koncentrovaný hroznový mošt uváděné na trh pro konečného spotřebitele (27)

2,0  (25)

2.2.12

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (18) (22)

0,50

2.2.13

Dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely určené pro kojence a malé děti (18) (23)

0,50

2.2.14

Koření, včetně sušeného koření, kromě Capsicum spp.

Capsicum spp. (sušené plody, celé nebo mleté, včetně chilli, mletého chilli, kayenského pepře a papriky)

Směsi koření

15

20

15

2.2.15

Lékořice (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflata a další druhy)

— kořen lékořice, mimo jiné jako složka bylinných čajů

— výtažek z lékořice (52) pro použití v potravinářských výrobcích, zejména v nápojích a cukrovinkách

— cukrovinky z lékořice obsahující ≥ 97 % výtažku z lékořice v sušině

— ostatní cukrovinky z lékořice

20

80

50

10,0

2.2.16

Sušené byliny

10,0

2.2.17

Kořeny zázvoru pro použití v bylinných čajích

Kořeny proskurníku lékařského, kořeny pampelišky (smetánky) a květy pomerančovníku pro použití v bylinných čajích nebo v náhražkách kávy

15

20

2.2.18

Slunečnicová semena, dýňová semena, semena melounu (vodního), konopná semena, sójové boby

5,0

2.2.19

Pistácie, které musí být před uvedením na trh pro konečného spotřebitele nebo před použitím jako složka potravin vytříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny

Pistácie uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo jako složka potravin

10,0

5,0

2.2.20

Kakaový prášek

3,0

▼B

2.3

Patulin

 

2.3.1

Ovocné šťávy, rekonstituované koncentrované ovocné šťávy a ovocné nektary (27)

50

2.3.2

Lihoviny (28), jablečné víno a jiné fermentované nápoje získané z jablek nebo obsahujících jablečnou šťávu

50

2.3.3

Pevné výrobky z jablek, včetně jablečného kompotu a jablečného pyré určené k přímé lidské spotřebě kromě potravin uvedených v 2.3.4 a 2.3.5

25

2.3.4

Jablečná šťáva a pevné výrobky z jablek, včetně jablečného kompotu a jablečného pyré, pro kojence a malé děti (29), takto označené a prodávané (19)

10,0

2.3.5

Jiné než obilné příkrmy pro kojence a malé děti (18)(19)

10,0

▼M1

2.4

Deoxynivalenol (30)

 

2.4.1

Nezpracované obiloviny (31) (32), jiné než pšenice tvrdá, oves a kukuřice

1 250

2.4.2

Nezpracovaná pšenice tvrdá a oves (31) (32)

1 750

2.4.3

Nezpracovaná kukuřice (31) kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím (47)

1 750  (33)

2.4.4

Obiloviny určené k přímé lidské spotřebě, obilná mouka, otruby a klíčky ve formě konečného výrobku uváděného na trh pro přímou lidskou spotřebu kromě potravin uvedených v bodech 2.4.7, 2.4.8 a 2.4.9

750

2.4.5

Těstoviny (v suchém stavu) (34)

750

2.4.6

Pečivo (včetně malého běžného pečiva), jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie

500

2.4.7

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (18) (22)

200

2.4.8

Mleté frakce kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů kódu KN 1103 13 nebo 1103 20 40 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10

750  (33)

2.4.9

Mleté frakce kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů kódu KN 1102 20 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10

1 250  (33)

2.5

Zearalenon (30)

 

2.5.1

Nezpracované obiloviny (31) (32), jiné než kukuřice

100

2.5.2

Nezpracovaná kukuřice (31) kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím (47)

350  (33)

2.5.3

Obiloviny určené k přímé lidské spotřebě, obilná mouka, otruby a klíčky ve formě konečného výrobku uváděného na trh pro přímou lidskou spotřebu kromě potravin uvedených v bodech 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 a 2.5.10

75

2.5.4

Rafinovaný kukuřičný olej

400  (33)

2.5.5

Pečivo (včetně malého běžného pečiva), jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie kromě svačinek z kukuřice a kukuřičných snídaňových cereálií

50

2.5.6

Kukuřice určená k přímé lidské spotřebě, svačinky z kukuřice a kukuřičné snídaňové cereálie

100  (33)

2.5.7

Obilné příkrmy (kromě kukuřičných příkrmů) a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (18) (22)

20

2.5.8

Kukuřičné příkrmy pro kojence a malé děti (18) (22)

20  (33)

2.5.9

Mleté frakce kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů kódu KN 1103 13 nebo 1103 20 40 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10

200  (33)

2.5.10

Mleté frakce kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů kódu KN 1102 20 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10

300  (33)

2.6

Fumonisiny

Suma B1 a B2

2.6.1

Nezpracovaná kukuřice (31) kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím (47)

4 000  (35)

2.6.2

Kukuřice určená k přímé lidské spotřebě, kukuřičné potraviny k přímé lidské spotřebě kromě potravin uvedených v bodech 2.6.3 a 2.6.4

1 000  (35)

2.6.3

Kukuřičné snídaňové cereálie a svačinky z kukuřice

800  (35)

2.6.4

Kukuřičné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (18) (22)

200  (35)

2.6.5

Mleté frakce kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů kódu KN 1103 13 nebo 1103 20 40 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10

1 400  (35)

2.6.6

Mleté frakce kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů kódu KN 1102 20 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu 1904 10 10

2 000  (35)

▼B

2.7

T-2 a HT-2 toxin (30)

Suma T-2 a HT-2 toxinu

2.7.1

Nezpracované obiloviny (31) a výrobky z obilovin

 

▼M30

2.8

Citrinin

 

2.8.1

Doplňky stravy na bázi rýže fermentované červenými kvasnicemi Monascus purpureus

100

▼M37

2.9

Námelová sklerocia a námelové alkaloidy

 

2.9.1

Námelová sklerocia

 

2.9.1.1

Nezpracované obiloviny (31) kromě

— kukuřice, žita a rýže

0,2 g/kg

2.9.1.2

Nezpracované žito (31)

0,5 g/kg do 30. června 2024

0,2 g/kg od 1. července 2024

2.9.2

Námelové alkaloidy (71)

 

2.9.2.1

Mlýnské výrobky z ječmene, pšenice, špaldy a ovsa

(s obsahem popela nižším než 900 mg/100 g)

100 μg/kg

50 μg/kg od 1. července 2024

2.9.2.2

Mlýnské výrobky z ječmene, pšenice, špaldy a ovsa

(s obsahem popela 900 mg/100 g nebo vyšším)

Zrna ječmene, pšenice, špaldy a ovsa uváděná na trh pro konečného spotřebitele

150 μg/kg

2.9.2.3

Mlýnské výrobky ze žita

Žito uváděné na trh pro konečného spotřebitele

500 μg/kg do 30. června 2024

250 μg/kg od 1. července 2024

2.9.2.4

Pšeničný lepek

400 μg/kg

2.9.2.5

Obilné příkrmy pro kojence a malé děti (18) (40)

20 μg/kg

▼BOddíl 3:  Kovy

Potraviny (16)

Maximální limity

(mg/kg čerstvé hmotnosti)

▼M35

3.1

Olovo

 

3.1.1

Syrové mléko (21), tepelně ošetřené mléko a mléko pro výrobu mléčných výrobků

0,020

3.1.2

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a výživa pro malé děti (*8)

 

uváděná na trh ve formě prášku (18) (40)

0,020

uváděná na trh v tekuté formě (18) (40)

0,010

3.1.3

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (18) (40), kromě příkrmů uvedených v bodě 3.1.5

0,020

3.1.4

Potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti

 

uváděné na trh ve formě prášku (18) (40)

0,020

uváděné na trh v tekuté formě (18) (40)

0,010

3.1.5

Nápoje pro kojence a malé děti, takto označené a prodávané, kromě nápojů uvedených v bodech 3.1.2 a 3.1.4,

 

které jsou uváděny na trh v tekuté formě nebo které mají být rekonstituovány podle pokynů výrobce, včetně ovocných šťáv (19)

0,020

které mají být připraveny louhováním nebo vařením (40)

0,50

3.1.6

Maso (s výjimkou drobů) skotu, ovcí, prasat a drůbeže (21)

0,10

3.1.7

Droby (21)

 

ze skotu a ovcí

0,20

z prasat

0,15

z drůbeže

0,10

3.1.8

Svalovina ryb (36) (37)

0,30

3.1.9

Hlavonožci (62)

0,30

3.1.10

Korýši (38) (54)

0,50

3.1.11

Mlži (38)

1,50

3.1.12

Obiloviny a luštěniny

0,20

3.1.13

Kořenová a hlíznatá zelenina (kromě kozí brady, čerstvého zázvoru a čerstvé kurkumy), cibulová zelenina, košťálová zelenina vytvářející růžice, košťálová zelenina vytvářející hlávky, kedlubny, lusková zelenina a řapíkatá a stonková zelenina (39) (63)

0,10

3.1.14

Košťálová zelenina listová, kozí brada, tyto houby: Agaricus bisporus (pečárka polní), Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná), Lentinula edodes (houževnatec jedlý (shi-take)) a listová zelenina (kromě čerstvých bylinek) (39)

0,30

3.1.15

Volně rostoucí houby, čerstvá kurkuma a čerstvý zázvor

0,80

3.1.16

Plodová zelenina

 

kukuřice cukrová (39)

0,10

jiná než kukuřice cukrová (39)

0,05

3.1.17

Ovoce kromě brusinek, rybízu, bezinek a plodů planiky (27)

0,10

3.1.18

Brusinky, rybíz, bezinky a plody planiky (39)

0,20

3.1.19

Tuky a oleje, včetně mléčného tuku

0,10

3.1.20

Ovocné šťávy, rekonstituované koncentrované ovocné šťávy a ovocné nektary

 

výhradně z bobulovin a jiného drobného ovoce (27)

0,05

z ovoce jiného než bobuloviny a jiné drobné ovoce (27)

0,03

3.1.21

Víno (včetně šumivého vína, s výjimkou likérového vína), jablečné, hruškové a ovocné víno (24)

 

produkty vyprodukované ze sklizní ovoce v letech 2001 až 2015

0,20

produkty vyprodukované ze sklizní ovoce v letech 2016 až 2021

0,15

produkty vyprodukované po sklizni ovoce z roku 2022

0,10

3.1.22

Aromatizované víno, aromatizované vinné nápoje a aromatizované vinné koktejly (26)

 

produkty vyprodukované ze sklizní ovoce v letech 2001 až 2015

0,20

produkty vyprodukované ze sklizní ovoce v letech 2016 až 2021

0,15

produkty vyprodukované po sklizni ovoce z roku 2022

0,10

3.1.23

Likérové víno vyrobené z hroznů (67)

 

produkty vyprodukované po sklizni ovoce z roku 2022

0,15

3.1.24

Doplňky stravy (49)

3,0

3.1.25

Med

0,10

3.1.26

Sušené koření (40)

 

Plody

0,60

Kořeny a oddenky

1,50

Kůra

2,0

Pupeny a květinové pestíky

1,0

Semena

0,90

3.1.27

Sůl, kromě těchto nerafinovaných solí: „fleur de sel“ a „šedá sůl“, které se ručně sbírají ze slanisek s jílovým dnem

1,0

Tyto nerafinované soli: „fleur de sel“ a „šedá sůl“, které se ručně sbírají ze slanisek s jílovým dnem

2,0

▼M36

3.2

Kadmium

 

3.2.1

Ovoce (39) a skořápkové plody (39)

 

3.2.1.1

Citrusové plody, jádrové ovoce, peckové ovoce, stolní olivy, kiwi, banány, mango, papája a ananas

0,020

3.2.1.2

Bobuloviny a jiné drobné ovoce, kromě malin

0,030

3.2.1.3

Maliny

0,040

3.2.1.4

Ovoce, kromě ovoce uvedeného v bodech 3.2.1.1, 3.2.1.2 a 3.2.1.3

0,050

3.2.1.5

Skořápkové plody (68)

 

3.2.1.5.1

Skořápkové plody, kromě skořápkových plodů uvedených v bodě 3.2.1.5.2

0,20

3.2.1.5.2

Piniové oříšky

0,30

3.2.2

Kořenová a hlíznatá zelenina (39)

 

3.2.2.1

Kořenová a hlíznatá zelenina, kromě kořenové a hlíznaté zeleniny uvedené v bodech 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5 a 3.2.2.6. V případě brambor se maximální limit použije na loupané brambory.

0,10

3.2.2.2

Ředkve

0,020

3.2.2.3

Tropické kořenové a hlíznaté plodiny, petržel kořenová, vodnice

0,050

3.2.2.4

Řepa červená/salátová

0,060

3.2.2.5

Celer bulvový

0,15

3.2.2.6

Křen, pastiňák, kozí brada

0,20

3.2.3

Cibulová zelenina (39)

 

3.2.3.1

Cibulová zelenina, kromě česneku

0,030

3.2.3.2

Česnek

0,050

3.2.4

Plodová zelenina (39)

 

3.2.4.1

Plodová zelenina, kromě lilku

0,020

3.2.4.2

Lilek

0,030

3.2.5

Košťálová zelenina (39)

 

3.2.5.1

Košťálová zelenina, jiná než košťálová zelenina listová

0,040

3.2.5.2

Košťálová zelenina listová

0,10

3.2.6

Listová zelenina a bylinky (39)

 

3.2.6.1

Listová zelenina, kromě listové zeleniny uvedené v bodě 3.2.6.2

0,10

3.2.6.2

Špenát a podobná zelenina (listy), sazenice hořčice a čerstvé bylinky

0,20

3.2.7

Lusková zelenina (39)

0,020

3.2.8

Řapíkatá a stonková zelenina (39)

 

3.2.8.1

Řapíkatá a stonková zelenina, jiná než uvedená v bodech 3.2.8.2 a 3.2.8.3

0,030

3.2.8.2

Pór

0,040

3.2.8.3

Celer řapíkatý

0,10

3.2.9

Houby (39)

 

3.2.9.1

Pěstované houby, jiné než uvedené v bodě 3.2.9.2

0,050

3.2.9.2

Lentinula edodes (houževnatec jedlý (houba shiitake)) a Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná)

0,15

3.2.9.3

Volně rostoucí houby

0,50

3.2.10

Luštěniny a proteiny z luštěnin

 

3.2.10.1

Luštěniny, kromě proteinů z luštěnin

0,040

3.2.10.2

Proteiny z luštěnin

0,10

3.2.11

Olejnatá semena (68)

 

3.2.11.1

Olejnatá semena, kromě olejnatých semen uvedených v bodech 3.2.11.2, 3.2.11.3, 3.2.11.4, 3.2.11.5 a 3.2.11.6

0,10

3.2.11.2

Semena řepky

0,15

3.2.11.3

Jádra podzemnice olejné a sójové boby

0,20

3.2.11.4

Hořčičná semena

0,30

3.2.11.5

Lněná semena a slunečnicová semena

0,50

3.2.11.6

Maková semena

1,20

3.2.12

Obiloviny (69)

 

3.2.12.1

Obiloviny, jiné než uvedené v bodech 3.2.12.2, 3.2.12.3, 3.2.12.4 a 3.2.12.5

0,10

3.2.12.2

Žito a ječmen

0,050

3.2.12.3

Rýže, merlík chilský, pšeničné otruby a pšeničný lepek

0,15

3.2.12.4

Pšenice tvrdá (Triticum durum)

0,18

3.2.12.5

Pšeničné klíčky

0,20

3.2.13

Konkrétní níže uvedené kakaové a čokoládové výrobky (59):

 

3.2.13.1

— Mléčná čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nižším než 30 %

0,10

3.2.13.2

— Čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nižším než 50 %; mléčná čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nejméně 30 %

0,30

3.2.13.3

— Čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nejméně 50 %

0,80

3.2.13.4

— Kakaový prášek prodávaný konečnému spotřebiteli nebo jako složka slazeného kakaového prášku prodávaného konečnému spotřebiteli (čokoláda k přípravě nápoje)

0,60

3.2.14

Produkty živočišného původu – suchozemská zvířata (21)

 

3.2.14.1

Maso (kromě drobů) skotu, ovcí, prasat a drůbeže

0,050

3.2.14.2

Koňské maso kromě drobů

0,20

3.2.14.3

Játra skotu, ovcí, prasat, drůbeže a koní

0,50

3.2.14.4

Ledviny skotu, ovcí, prasat, drůbeže a koní

1,0

3.2.15

Produkty živočišného původu – ryby, rybí produkty a jakékoli jiné potravinové produkty z mořských a sladkovodních živočichů

 

3.2.15.1

Svalovina ryb (36) (37), kromě druhů uvedených v bodech 3.2.15.2, 3.2.15.3 a 3.2.15.4

0,050

3.2.15.2

Svalovina těchto ryb (36) (37):

makrela (Scomber spp.), tuňák (Thunnus spp., Katsuwonus pelamis, Euthynnus spp.), hlaváč zaječí (Sicyopterus lagocephalus)

0,10

3.2.15.3

Svalovina těchto ryb (36) (37):

tuňák rodu Auxis

0,15

3.2.15.4

Svalovina těchto ryb (36) (37):

sardel (Engraulis spp.), mečoun obecný (Xiphias gladius), sardinka obecná (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.15.5

Korýši (38): svalovina z končetin a břicha (54). V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (BrachyuraAnomura) svalovina z končetin.

0,50

3.2.15.6

Mlži (38)

1,0

3.2.15.7

Hlavonožci (bez vnitřností) (38)

1,0

3.2.16

Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (18) (40) a výživa pro malé děti (40) (*8)

 

3.2.16.1

— uváděná na trh ve formě prášku a vyrobená z bílkovin kravského mléka nebo z hydrolyzovaných bílkovin kravského mléka

0,010

3.2.16.2

— uváděná na trh v tekuté formě a vyrobená z bílkovin kravského mléka nebo z hydrolyzovaných bílkovin kravského mléka

0,005

3.2.16.3

— uváděná na trh ve formě prášku a vyrobená z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského mléka

0,020

3.2.16.4

— uváděná na trh v tekuté formě a vyrobená z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského mléka

0,010

3.2.17

Výživa pro malé děti (40) (*8)

 

3.2.17.1

— uváděná na trh ve formě prášku a vyrobená z izolátů rostlinných bílkovin, jiných než izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského mléka

0,020

3.2.17.2

— uváděná na trh v tekuté formě a vyrobená z izolátů rostlinných bílkovin, jiných než izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského mléka

0,010

3.2.18

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (18) (40)

0,040

3.2.19

Nápoje pro kojence a malé děti, takto označené a prodávané, jiné než uvedené v bodech 3.2.16 a 3.2.17

 

3.2.19.1

které jsou uváděny na trh v tekuté formě nebo které mají být rekonstituovány podle pokynů výrobce, včetně ovocných šťáv (19)

0,020

3.2.20

Doplňky stravy (49)

 

3.2.20.1

Doplňky stravy, kromě doplňků stravy uvedených v bodě 3.2.20.2

1,0

3.2.20.2

Doplňky stravy složené výhradně nebo zejména ze sušených mořských řas, z produktů získávaných z mořských řas, nebo ze sušených mlžů

3,0

3.2.21

Sůl

0,50

▼M40

3.3

Rtuť

 

3.3.1

Produkty rybolovu (38) a svalovina ryb (36) (37) kromě druhů uvedených v 3.3.2. a 3.3.3. V případě korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí a břicha (54). V případě krabů a krabům podobných korýšů (BrachyuraAnomura) se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí.

0,50

3.3.2

Svalovina těchto ryb (36) (37):

růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

tkaničnice tmavá (Aphanopus carbo)

růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

pelamida obecná (Sarda sarda)

růžicha červená (Pagellus erythrinus)

pamakrela temná (Lepidocybium flavobrunneum)

platýs (Hippoglossus spp.)

hruj kapská (Genypterus capensis)

marlín (Makaira spp.)

pakambala (Lepidorhombus spp.)

pamakrela olejnatá (Ruvettus pretiosus)

červenice obecná (Hoplostethus atlanticus)

hruj růžová (Genypterus blacodes)

štika (Esox spp.)

tuňák jednobarvý (Orcynopsis unicolor)

treska (Tricopterus spp.)

parmice nachová (Mullus barbatus barbatus)

hlavoun tuponosý (Coryphaenoides rupestris)

plachetník (Istiophorus spp.)

tkaničnice stříbřitá (Lepidopus caudatus)

pamakrela hadovitá (Gempylus serpens)

jeseter (Acipenser spp.)

parmice pruhovaná (Mullus surmuletus)

tuňák (Thunnus spp., Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis)

žralok (všechny druhy)

mečoun obecný (Xiphias gladius)

1,0

3.3.3

Hlavonožci

Mořští plži

Svalovina těchto ryb (36) (37):

sardel (Engraulis spp.)

treska pestrá (Theragra chalcogrammus)

treska obecná (Gadus morhua)

sleď obecný atlantský (Clupea harengus)

pangas kambodžský (Pangasius bocourti)

kapr (druhy čeledi Cyprinidae)

limanda obecná (Limanda limanda)

makrela (Scomber spp.)

platýs bradavičnatý (Platichthys flesus)

platýs velký (Pleuronectes platessa)

šprot evropský (Sprattus sprattus)

pangas velký (Pangasianodon gigas)

treska polak (Pollachius pollachius)

treska tmavá (Pollachius virens)

losos a pstruh (Salmo spp. a Oncorhynchus spp., kromě Salmo trutta)

sardinka (Dussumieria spp., Sardina spp., Sardinella spp. a Sardinops spp.)

jazyk (Solea solea)

pangas spodnooký (Pangasianodon hypothalamus)

treska bezvousá (Merlangius merlangus)

0,30

3.3.4

Doplňky stravy (49)

0,10

3.3.5

Sůl

0,10

▼B

3.4

Cín (anorganický)

 

3.4.1

Konzervované potraviny jiné než nápoje

200

3.4.2

Konzervované nápoje včetně ovocné a zeleninové štávy

100

3.4.3

Konzervované příkrmy a obilné příkrmy pro kojence a malé děti kromě sušených výrobků a výrobků v prášku (18)(40)

50

3.4.4

Konzervovaná počáteční a pokračovací kojenecká výživa (včetně počátečního a pokračovacího mléka pro kojence) kromě sušených výrobků a výrobků v prášku ►M20   (18)  ◄ (40)

50

3.4.5

Konzervované dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely ►M20   (18)  ◄ (40) určené speciálně pro kojence, s výjimkou sušených a práškových výrobků

50

▼M46

3.5

Arsen (anorganický arsen 3.5.1 až 3.5.4 a celkový arsen 3.5.5) (60)

 

3.5.1

Obiloviny a produkty z obilovin (61)

 

3.5.1.1

Nepředpařená omletá rýže (leštěná nebo bílá rýže)

0,15

3.5.1.2

Předpařená a loupaná rýže

0,25

3.5.1.3

Rýžová mouka

0,25

3.5.1.4

Pufované rýžové chlebíčky, rýžové oplatky, rýžové krekry (sušenky) a rýžové koláčky, rýžové vločky a snídaňová pufovaná rýže

0,30

3.5.1.5

Rýže určená pro výrobu potravin pro kojence a malé děti (18)

0,10

3.5.1.6

Nealkoholické nápoje z rýže

0,030

3.5.2

Počáteční kojenecká výživa (18) (40), pokračovací kojenecká výživa (18) (40), potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (18) (40) a výživa pro malé děti (40) (*8).

 

3.5.2.1

uváděná na trh ve formě prášku

0,020

3.5.2.2

uváděná na trh v tekuté formě

0,010

3.5.3

Příkrmy pro kojence (18) (40)

0,020

3.5.4

Ovocné šťávy, rekonstituované koncentrované ovocné šťávy a ovocné nektary (27)

0,020

3.5.5

Sůl

0,50

▼M33Oddíl 4:  3-monochlorpropandiol (3-MCPD), estery 3-MCPD s mastnými kyselinami a glycidylestery mastných kyselin

Potraviny (16)

Maximální limit (μg/kg)

4.1

3-monochlorpropandiol (3-MCPD)

 

4.1.1

Hydrolyzované rostlinné bílkoviny (41)

20

4.1.2

Sójová omáčka (41)

20

4.2

Glycidylestery mastných kyselin vyjádřené jako glycidol

 

4.2.1

Rostlinné oleje a tuky, rybí tuk a tuky z dalších mořských živočichů uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo k použití jako složka potravin, s výjimkou potravin uvedených v bodě 4.2.2 a panenských olivových olejů ()

1 000  ()

4.2.2

Rostlinné oleje a tuky, rybí tuk a tuky z dalších mořských živočichů určené pro výrobu potravin pro malé děti a obilných příkrmů pro kojence a malé děti (18)

500 ()()

4.2.3

Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (18) (40) a výživa pro malé děti (40) ()(ve formě prášku)

50 ()

4.2.4

Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (18) (40) a výživa pro malé děti (40) ()(v tekuté formě)

6,0 ()

4.3

Suma 3-monochlorpropandiolu (3-MCPD) a esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami, vyjádřeno jako 3-MCPD ()

 

4.3.1

Rostlinné oleje a tuky, rybí tuk a tuky z dalších mořských živočichů uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo k použití jako složka potravin spadajících do následujících kategorií, s výjimkou potravin uvedených v bodě 4.3.2 a panenských olivových olejů ():

— oleje a tuky z kokosových ořechů, kukuřice, řepky, slunečnice, sójových bobů, palmových jader a olivové oleje (složené z rafinovaného olivového oleje a panenského olivového oleje) () a směsi olejů a tuků s oleji a tuky pouze z této kategorie,

1 250

— ostatní rostlinné oleje (včetně olivových olejů z pokrutin ()), rybí tuk a tuky z dalších mořských živočichů a směsi olejů a tuků s oleji a tuky pouze z této kategorie,

2 500

— směsi olejů a tuků ze dvou výše uvedených kategorií.

--- ()

4.3.2

Rostlinné oleje a tuky, rybí tuk a tuky z dalších mořských živočichů určené pro výrobu potravin pro malé děti a obilných příkrmů pro kojence a malé děti (18)

750 ()

4.3.3

Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (18) (40) a výživa pro malé děti (40) ()(ve formě prášku)

125 ()

4.3.4

Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (18) (40) a výživa pro malé děti (40) ()(v tekuté formě)

15 ()

▼M9Oddíl 5:  Dioxiny a PCB (42)

Potraviny

Maximální limity

Suma dioxinů (WHO-PCDD/F-TEQ) (43)

Suma dioxinů A PCB s dioxinovým efektem (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (43)

SUMA PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 a PCB180 (ICES – 6) (43)

▼M44

5.1

Maso a masné výrobky (kromě poživatelných drobů) z těchto zvířat (21):

 

 

 

— skot, ovce a kozy

— drůbež

— prasata

— koně

— králíci

— divoká prasata (Sus scrofa)

— volně žijící pernatá zvěř

— zvěřina

2,5 pg/g tuku (44)

1,75 pg/g tuku (44)

1,0 pg/g tuku (44)

5,0 pg/g tuku (44)

1,0 pg/g tuku (44)

5,0 pg/g tuku (44)

2,0 pg/g tuku (44)

3,0 pg/g tuku (44)

4,0 pg/g tuku (44)

3,0 pg/g tuku (44)

1,25 pg/g tuku (44)

10,0 pg/g tuku (44)

1,5 pg/g tuku (44)

10,0 pg/g tuku (44)

4,0 pg/g tuku (44)

7,5 pg/g tuku (44)

40 ng/g tuku (44)

40 ng/g tuku (44)

40 ng/g tuku (44)

5.2

Játra skotu a koz, drůbeže, prasat a koní a produkty z nich získané

0,30 pg/g v syrovém stavu

0,50 pg/g v syrovém stavu

3,0 ng/g v syrovém stavu

Játra ovcí a produkty z nich získané

1,25 pg/g v syrovém stavu

2,00 pg/g v syrovém stavu

3,0 ng/g v syrovém stavu

Játra volně žijící pernaté zvěře

2,5 pg/g v syrovém stavu

5,0 pg/g v syrovém stavu

 

▼M19

5.3

Svalovina ryb a produktů rybolovu a výrobky z ní (37)  (45), kromě:

— uloveného volně žijícího úhoře říčního

— uloveného volně žijícího ostrouna obecného (Squalus acanthias)

— ulovených volně žijících sladkovodních ryb, s výjimkou diadromních druhů ulovených ve sladkých vodách

— rybích jater a produktů z nich vyrobených

— tuku z mořských živočichů

V případě korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z končetin a břicha ►M44  — ◄ .

3,5 pg/g v syrovém stavu

6,5 pg/g v syrovém stavu

75 ng/g v syrovém stavu

▼M9

5.4

Svalovina ulovených volně žijících sladkovodních ryb, s výjimkou diadromních druhů ulovených ve sladkých vodách, a výrobky z ní (37)

3,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

6,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

125 ng/g hmotnosti v syrovém stavu

▼M19

5.4a

Svalovina uloveného volně žijícího ostrouna obecného (Squalus acanthias) a výrobky z ní (45)

3,5 pg/g v syrovém stavu

6,5 pg/g v syrovém stavu

200 ng/g v syrovém stavu

▼M9

5.5

Svalovina uloveného volně žijícího úhoře říčního (Anguilla anguilla) a výrobky z ní

3,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

10,0 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

300 ng/g hmotnosti v syrovém stavu

5.6

Rybí játra a produkty z nich vyrobené, s výjimkou tuku z mořských živočichů uvedeného v bodě 5.7

20,0 pg/g hmotnosti v syrovém stavu (48)

200 ng/g hmotnosti v syrovém stavu (48)

5.7

Tuk z mořských živočichů (rybí tuk, tuk z rybích jater a tuky z dalších mořských živočichů určené k lidské spotřebě)

1,75 pg/g tuku

6,0 pg/g tuku

200 ng/g tuku

▼M44

5.8

Syrové mléko (21) a mléčné výrobky (21), včetně máselného tuku

2,0 pg/g tuku (44)

4,0 pg/g tuku (44)

40 ng/g tuku (44)

5.9

Vejce a vaječné výrobky drůbeže kromě husích vajec (21)

2,5 pg/g tuku (44)

5,0 pg/g tuku (44)

40 ng/g tuku (44)

▼M9

5.10

Tuk z těchto zvířat:

 

 

 

—  skot a ovce

2,5 pg/g tuku

4,0 pg/g tuku

40 ng/g tuku

—  drůbež

1,75 pg/g tuku

3,0 pg/g tuku

40 ng/g tuku

—  prasata

1,0 pg/g tuku

1,25 pg/g tuku

40 ng/g tuku

5.11

Směsné živočišné tuky

1,5 pg/g tuku

2,5 pg/g tuku

40 ng/g tuku

5.12

Rostlinné oleje a tuky

0,75 pg/g tuku

1,25 pg/g tuku

40 ng/g tuku

5.13

Potraviny pro kojence a malé děti (19)

0,1 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

0,2 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

1,0 ng/g hmotnosti v syrovém stavu

▼M22Oddíl 6:  Polycyklické aromatické uhlovodíky

Potraviny

Maximální limity (μg/kg)

6.1

Benzo[a]pyren, benzo[a]anthracen, benzo[b]fluoranthen a chrysen

Benzo[a]pyren

Suma benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu (55)

6.1.1

Oleje a tuky (s výjimkou kakaového másla a kokosového oleje) určené k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka

2,0

10,0

▼M24

6.1.2

Kakaové boby a odvozené produkty s výjimkou produktů uvedených v bodě 6.1.11

5,0 μg/kg tuku od 1.4.2013

35,0 μg/kg tuku od 1.4.2013 do 31.3.2015

30,0 μg/kg tuku od 1.4.2015

▼M22

6.1.3

Kokosový olej určený k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka

2,0

20,0

6.1.4

Uzené maso a uzené masné výrobky

5,0 do 31.8.2014

2,0 od 1.9.2014

30,0 od 1.9.2012 do 31.8.2014

12,0 od 1.9.2014

6.1.5

Svalovina uzených ryb a uzené produkty rybolovu (37) (46), kromě produktů rybolovu uvedených v položkách 6.1.6 a 6.1.7. V případě uzených korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z končetin a břicha (54). V případě uzených krabů a krabům podobných korýšů (BrachyuraAnomura) se limit vztahuje na svalovinu z končetin.

5,0 do 31.8.2014

2,0 od 1.9.2014

30,0 od 1.9.2012 do 31.8.2014

12,0 od 1.9.2014

6.1.6

Uzené šproty a konzervované uzené šproty (37) (57) (Sprattus sprattus); uzený sleď obecný baltický délky ≤ 14 cm a konzervovaný uzený sleď obecný baltický délky ≤ 14 cm (37) (57) (Clupea harengus membras); Katsuobushi (sušený tuňák pruhovaný, Katsuwonus pelamis); mlži (čerství, chlazení nebo zmrazení) (38); tepelně ošetřené maso a tepelně ošetřené masné výrobky (56) prodávané konečnému spotřebiteli

5,0

30,0

6.1.7

Mlži (46) (uzení)

6,0

35,0

6.1.8

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (18) (40)

1,0

1,0

6.1.9

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa, včetně počátečního a pokračovacího mléka pro kojence ►M20   (18)  ◄  (40)

1,0

1,0

6.1.10

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely ►M20   (18)  ◄  (40) určené speciálně pro kojence

1,0

1,0

▼M24

6.1.11

Kakaová vláknina a produkty získané z kakaové vlákniny určené k použití jako složka potravin

3,0

15,0

6.1.12

Banánové lupínky

2,0

20,0

6.1.13

Doplňky stravy obsahující rostlinné látky a přípravky z nich (49) (*6) (*7)

Doplňky stravy obsahující propolis, mateří kašičku a řasu spirulina nebo přípravky z nich (49)

10,0

50,0

6.1.14

Sušené byliny

10,0

50,0

6.1.15

Sušené koření s výjimkou kardamomu a uzené Capsicum spp.

10,0

50,0

▼M32

6.1.16

Prášky z potravin rostlinného původu pro přípravu nápojů s výjimkou výrobků uvedených v bodech 6.1.2 a 6.1.11 (*9)

10,0

50,0

▼M11Oddíl 7:  Melamin a strukturní analoga

Potraviny

Maximální limity

(mg/kg)

7.1.

Melamin

 

7.1.1.

Potraviny s výjimkou počáteční a pokračovací kojenecké výživy (58)

2,5

7.1.2.

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa v prášku

1

▼M17Oddíl 8:  Toxické látky obsažené v rostlinách

▼C4

Potraviny (66)

Maximální limity (g/kg)

8.1.

Kyselina eruková, včetně kyseliny erukové vázané v tuku

 

8.1.1.

Rostlinné oleje a tuky uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo k použití jako složka potravin, s výjimkou lničkového oleje, hořčičného oleje a brutnákového oleje

20,0

8.1.2.

Lničkový olej, hořčičný olej (66) a brutnákový olej

50,0

8.1.3.

Hořčice (jako chuťová přísada)

35,0

▼M38Potraviny (16)

Maximální limit (μg/kg)

8.2.

Tropanové alkaloidy (70)

 

 

 

Atropin

Skopolamin

8.2.1

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti obsahující proso, čirok, pohanku, kukuřici nebo produkty z nich odvozené (18)(40)

1,0

1,0

 

 

Suma atropinu a skopolaminu

8.2.2

Nezpracované proso a čirok (31)

5,0 od 1. září 2022

8.2.3

Nezpracovaná kukuřice (31) s výjimkou

— nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím (47) a

— nezpracované kukuřice na pražení

15 od 1. září 2022

8.2.4

Nezpracovaná pohanka (31)

10 od 1. září 2022

8.2.5

Kukuřice na pražení

Proso, čirok a kukuřice uváděné na trh pro konečného spotřebitele

Výrobky z mletého prosa, čiroku a kukuřice

5,0 od 1. září 2022

8.2.6

Pohanka uváděná na trh pro konečného spotřebitele

Výrobky z mleté pohanky

10 od 1. září 2022

8.2.7

Bylinné čaje (sušený výrobek) s výjimkou bylinných čajů uvedených v bodě 8.2.8

25 od 1. září 2022

8.2.8

Bylinné čaje (sušený výrobek) ze semen anýzu

50 od 1. září 2022

8.2.9

Bylinné čaje (v tekuté formě)

0,20 od 1. září 2022

▼M41Potraviny (16)

Maximální limit (mg/kg)

8.3

Kyselina kyanovodíková, včetně kyseliny kyanovodíkové vázané v kyanogenních glykosidech

 

8.3.1

Nezpracovaná celá (68), rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná lněná semena, s výjimkou potravin uvedených v bodě 8.3.2 (64)

250

8.3.2

Nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná lněná semena uváděná na trh pro konečného spotřebitele (64) (65) (79)

150

8.3.3

Nezpracované celé, rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté a rozsekané mandle uváděné na trh pro konečného spotřebitele (64) (65) (79)

35

8.3.4

Nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná meruňková jádra uváděná na trh pro konečného spotřebitele (64) (65)

20

8.3.5

Kořen manioku (čerstvý, loupaný)

50

8.3.6

Manioková a tapioková mouka

10

▼M34Potraviny (16)

Maximální limit (72)

(μg/kg)

8.4

Pyrrolizidinové alkaloidy

 

8.4.1

Bylinné čaje (sušený produkt) (73) (74) s výjimkou bylinných čajů uvedených v bodech 8.4.2 a 8.4.4

200

8.4.2

Bylinné čaje z rostliny rooibos, anýzu (Pimpinella anisum), meduňky, heřmánku, tymiánu, máty peprné, aloisie citronové (sušeného produktu) a směsi složené výhradně z těchto sušených bylin (73) (74) s výjimkou bylinných čajů uvedených v bodě 8.4.4

400

8.4.3

Čaj (Camellia sinensis) a aromatizovaný čaj (75) (Camellia sinensis) (sušený produkt) (74) s výjimkou čaje a aromatizovaného čaje uvedených v bodě 8.4.4

150

8.4.4

Čaj (Camellia sinensis), aromatizovaný čaj (75) (Camellia sinensis) a bylinné čaje pro kojence a malé děti (sušený produkt)

75

8.4.5

Čaj (Camellia sinensis), aromatizovaný čaj (75) (Camellia sinensis) a bylinné čaje pro kojence a malé děti (v tekuté formě)

1,0

8.4.6

Doplňky stravy obsahující bylinné složky včetně extraktů (73) s výjimkou doplňků stravy uvedených v bodě 8.4.7

400

8.4.7

Doplňky stravy na bázi pylu (49)

Pyl a produkty z pylu

500

8.4.8

Listy brutnáku lékařského (čerstvé, zmrazené) uváděné na trh pro konečného spotřebitele (73)

750

8.4.9

Sušené byliny s výjimkou sušených bylin uvedených v bodě 8.4.10 (73)

400

8.4.10

Brutnák lékařský, libeček lékařský, majoránka a oregano (sušené) a směsi složené výhradně z těchto sušených bylin (73)

1 000

8.4.11

Semena římského kmínu (koření)

400

▼M39Potraviny (16)

Maximální limit (mg/kg)

8.5

Opiové alkaloidy (76)

 

8.5.1

Celá, rozdrcená nebo rozemletá maková semena uváděná na trh pro konečného spotřebitele

20

8.5.2

Pekařské výrobky (77) obsahující maková semena a/nebo produkty z nich odvozené (78)

1,50

▼M43Potraviny

Maximální limit (mg/kg)

8.6.

Ekvivalenty delta-9-tetrahydrokanabinolu (Δ9-THC) (80)

 

8.6.1.

Konopná semena

3,0

8.6.2.

Mletá konopná semena, (částečně) odtučněná konopná semena a jiné získané/zpracované výrobky z konopných semen (81) s výjimkou výrobků uvedených v bodě 8.6.3

3,0

8.6.3.

Olej z konopných semen

7,5

▼M31Oddíl 9:  Chloristan

Potraviny (16)

Maximální limity

(mg/kg)

9.

Chloristan

 

9.1

Ovoce a zelenina

s výjimkou:

0,05

 

— čeledi tykvovité (Cucurbitaceae) a kapusty

0,10

 

— listové zeleniny a bylin

0,50

9.2

Čaj (Camellia sinensis), sušený

Bylinné a ovocné čaje, sušené

0,75

9.3

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa, potraviny pro zvláštní lékařské účely určené pro kojence a malé děti a výživa pro malé děti (18) (19) (*8)

0,01

 

Potraviny pro malé děti (18) (19)

0,02

 

Obilné příkrmy (18) (19) (49)

0,01

▼M45Oddíl 10:  Perfluoralkylované látky

Potraviny (16)

Maximální limity μg/kg čerstvé hmotnosti

PFOS (82)

PFOA (82)

PFNA (82)

PFHxS (82)

Suma PFOS, PFOA, PFNA a PFHxS (82) (83)

10.1

Vejce

1,0

0,30

0,70

0,30

1,7

10.2

Produkty rybolovu (38)a mlži (38)

 

 

 

 

 

10.2.1

Rybí maso (36) (37)

 

 

 

 

 

10.2.1.1

Svalovina ryb kromě masa uvedeného v bodech 10.2.1.2 a 10.2.1.3.

Svalovina ryb uvedená v bodech 10.2.1.2 a 10.2.1.3, pokud je určena k výrobě potravin pro kojence a malé děti.

2,0

0,20

0,50

0,20

2,0

10.2.1.2

Svalovina těchto ryb, pokud nejsou určeny k výrobě potravin pro kojence a malé děti:

Sleď obecný baltický (Clupea harengus membras)

Tuňák bonito (Sarda spp. a Orcynopsisspp.)

Mník jednovousý (Lota lota)

Šprot obecný (Sprattus sprattus)

Platýs (Platichthys flesusGlyptocephalus cynoglossus)

Cípal hlavatý (Mugil cephalus)

Kranas obecný (Trachurus trachurus)

Štika (Esox spp.)

Platýs (Pleuronectes spp. a Lepidopsetta)

Sardinka (Sardina spp.)

Mořčák (Dicentrarchus spp.)

Sumec a pangas (Silurus spp. a Pangasius spp.)

Mihule mořská (Petromyzon marinus)

Lín obecný (Tinca tinca)

Síh (Coregonus albulaCoregonus vandesius)

Světelník stříbřitý (Phosichthys argenteus)

Volně žijící losos a volně žijící pstruh (volně žijící Salmo spp. a Oncorhynchus spp.)

Vlkouš (Anarhichas spp.)

7,0

1,0

2,5

0,20

8,0

10.2.1.3

Svalovina těchto ryb, pokud nejsou určeny k výrobě potravin pro kojence a malé děti:

Sardel (Engraulis spp.)

Parma obecná (Barbus barbus)

Cejn (Abramis spp.)

Siven (Salvelinus spp.)

Úhoř (Anguilla spp.)

Candát (Sander spp.)

Okoun říční (Perca fluviatilis)

Plotice obecná (Rutilus rutilus)

Koruška (Osmerus spp.)

Síh (Coregonus spp.)

35

8,0

8,0

1,5

45

10.2.2

Korýši (38)(57) a mlži (38)

V případě korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z končetin a břicha (54). V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (BrachyuraAnomura) svalovina z končetin.

3,0

0,70

1,0

1,5

5,0

10.3

Maso a jedlé droby (21)

 

 

 

 

 

10.3.1

Maso skotu, prasat a drůbeže

0,30

0,80

0,20

0,20

1,3

10.3.2

Skopové maso

1,0

0,20

0,20

0,20

1,6

10.3.3

Droby ze skotu, ovcí, prasat a drůbeže

6,0

0,70

0,40

0,50

8,0

10.3.4

Maso zvěřiny, s výjimkou medvědího masa

5,0

3,5

1,5

0,60

9,0

10.3.5

Droby ze zvěřiny, s výjimkou medvědích drobů

50

25

45

3,0

50( 1 ) Viz strana 25 v tomto čísle Úředního věstníku.

( 2 ) Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 12.

( 3 ) Viz strana 32 v tomto čísle Úředního věstníku.

( 4 ) Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 14. Směrnice pozměněně směrnici 2005/4/ES (Úř. věst. L 19, 21.1.2005, s. 50).

( 5 ) Úř. věst. L 42, 13.2.2004, s. 16.

( 6 ) Úř. věst. L 34, 8.2.2005, s. 15.

( 7 ) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009 (Úř. věst. L 242, 14.8.2014, s. 4).

( 8 ) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm

►M17  ( *1 ) Tento maximální limit odkazuje na limit kyseliny erukové vztažený na celkový obsah mastných kyselin v tukové složce potraviny. ◄

►M25  ( *2 ) Odběr vzorků se provádí podle bodu B přílohy I nařízení Komise (ES) č. 401/2006 (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 12).

Analýza se provádí mikroskopickým vyšetřením.

( *3 ) Suma 12 námelových alkaloidů: ergokristin/ergokristinin; ergotamin/ergotaminin; ergokryptin/ergokryptinin; ergometrin/ergometrinin; ergosin/ergosinin; ergokornin/ergokorninin.

( *4 ) Před 1. červencem 2017 je pro tyto příslušné kategorie potravin třeba zvážit přiměřené a dosažitelné maximální limity, kterými se zajistí vysoká úroveň ochrany lidského zdraví. ◄

►M26  ( *5 ) Tropanové alkaloidy, na něž se odkazuje, jsou atropin a skopolamin. Atropin je racemická směs (–)-hyoscyaminu a (+)-hyoscyaminu, přičemž pouze (–)-enantiomer hyoscyaminu vykazuje anticholinergické účinky. Vzhledem k tomu, že z analytických důvodů není vždy možné rozlišit enantiomery hyoscyaminu, jsou maximální limity stanoveny pro atropin a skopolamin. ◄

►M24  ( *6 ) Rostlinné přípravky jsou přípravky získané z rostlin (např. celých rostlin, jejich částí, nasekaných nebo nařezaných rostlin) různými postupy (např. lisováním, vymačkáním, extrakcí, frakcionací, destilací, koncentrováním, sušením a fermentací). Tato definice zahrnuje rozdrcené nebo rozmělněné rostliny, části rostlin, řasy, houby, lišejníky, tinktury, extrakty, silice (kromě rostlinných olejů uvedených v bodě 6.1.1), vylisované šťávy a zpracované výluhy.

( *7 ) Maximální limit se nepoužije na doplňky stravy obsahující rostlinné oleje. Rostlinné oleje používané jako složka v doplňcích stravy by měly splňovat maximální limity stanovené v bodě 6.1.1. ◄

►M33  ( 9 ) Podle definice v části VIII přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 10 ) „Výživou pro malé děti“ se rozumí mléčné nápoje a podobné výrobky na bázi bílkovin určené pro malé děti. Tyto výrobky nespadají do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 609/2013 (zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výživě pro malé děti (COM(2016) 0169 final) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=CS).

( 11 ) Pro rybí tuk a tuky z dalších mořských živočichů a výživu pro malé děti se maximální limity použijí ode dne 1. ledna 2021.

( 12 ) Maximální limity se použijí od 1. ledna 2021.

( 13 ) Oleje a tuky použité jako složka směsi musí splňovat maximální limit stanovený pro olej a tuk. Proto nesmí suma 3-monochlorpropandiolu (3-MCPD) a esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami, vyjádřeno jako 3-MCPD, ve směsi překročit limit vypočtený v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1881/2006. V případě, že kvantitativní složení není příslušnému orgánu a provozovateli potravinářského podniku, který směs nevyrábí, známo, nesmí suma 3-MCPD a esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami, vyjádřeno jako 3-MCPD, ve směsi v žádném případě překročit 2 500 μg/kg.

( 14 ) Je-li výrobek směsí různých olejů nebo tuků stejného nebo různého botanického původu, maximální limit se použije pro směs. Oleje a tuky použité jako složka směsi musí splňovat maximální limit stanovený pro olej a tuk v bodě 4.3.1.

( 15 ) Maximální limit, který má být přezkoumán za účelem jeho snížení do 2 let od data podání žádosti. ◄

►M37  ( 16 ) Pokud jde o ovoce, zeleninu a obiloviny, odkazuje se na potraviny uvedené v příslušné kategorii podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1). To mimo jiné znamená, že pohanka (Fagopyrum spp.) je zahrnuta do „obilovin“ a výrobky z pohanky jsou zahrnuty do „výrobků z obilovin“. Maximální limit pro ovoce se nevztahuje na ořechy. ◄

( 17 ) Maximální limity se nevztahují na čerstvý špenát, jenž je určen ke zpracování a jenž je přímo z pole dopravován volně ložený do zpracujícího závodu.

►M20  ( 18 ) Potraviny uvedené v této kategorii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35). ◄

( 19 ) Maximální limity se vztahují na výrobky připravené k použití (prodávané jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce).

( 20 ►M5  Maximální limity se vztahují na jedlé části jader podzemnice olejné a skořápkových plodů. Při analýze jader podzemnice olejné a skořápkových plodů „ve skořápce“ se má při výpočtu obsahu aflatoxinů za to, že veškerá kontaminace je obsažena v jedlé části, s výjimkou para ořechů. ◄

( 21 ) Potraviny uvedené v této kategorii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 22).

( 22 ) Maximální limit se vztahuje na sušinu. Sušina je určena v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006.

( 23 ) Maximální limit se v případě mléka a mléčných výrobků vztahuje na výrobky připravené k použití (prodávané jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce) a v případě jiných produktů než mléka a mléčných výrobků se vztahují na sušinu. Sušina je určena v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006.

►M20  ( 24 ) Víno a šumivá vína podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671). ◄

( 25 ) Maximální limit se vztahuje na produkty vyprodukované po sklizni z roku 2005.

►M20  ( 26 ) Potraviny uvedené v této kategorii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 14). ◄

Maximální limit OTA pro tyto nápoje závisí na podílu vína a/nebo hroznového moštu v hotovém výrobku.

( 27 ) Potraviny uvedené v této kategorii podle směrnice Rady 2001/112/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 58).

( 28 ) Potraviny uvedené v této kategorii podle nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 ze dne 29. května 1989, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin (Úř. věst. L 160, 12.6.1989, s. 1), naposledy pozměněného Protokolem o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie.

►M20  ( 29 ) Kojenci a malé děti podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35). ◄

( 30 ) Pro účely uplatňování maximálních limitů deoxynivalenolu, zearalenonu, T-2 a HT-2 toxinu stanovených v bodech 2.4, 2.5 a 2.7 není rýže zahrnuta do „obilovin“ a výrobky z rýže nejsou zahrnuty do „výrobků z obilovin“.

►M37  ( 31 ) Maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh před prvotním zpracováním. V případě integrovaných systémů výroby a zpracování se maximální limit vztahuje na fázi výrobního řetězce předcházející prvotnímu zpracování. Integrovanými systémy výroby a zpracování se rozumí systémy, kde se všechny zdrojové šarže obilovin čistí, třídí a zpracovávají ve stejném zařízení. ◄

Sušení a čištění, včetně třídění (v případě potřeby třídění podle barvy) a odírání, se nepovažují za „prvotní zpracování“, pokud celé zrno zůstane neporušené.

Odíráním se rozumí čištění obilovin důkladným kartáčováním nebo drhnutím v kombinaci s odstraněním prachu (např. odsáváním).

Jestliže se v případě výskytu námelových sklerocií použije odírání, musí obiloviny před zahájením odírání nejdříve projít fází čištění.

( 32 ) Maximální limit se vztahuje na obiloviny sklizené a nakoupené počínaje hospodářským rokem 2005/2006 v souladu s nařízením Komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19.dubna 2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin (Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31) naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1068/2005 (Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 65).

►M1  ( 33 ) Maximální limit je platný od 1. října 2007. ◄

( 34 ) Těstoviny (v suchém stavu) znamenají těstoviny s obsahem vody přibližně 12 %.

( 35 ) Maximální limit je platný od 1.října 2007.

( 36 ) Ryby uvedené v této kategorii jsou definovány podle kategorie a) s výjimkou rybích jater kódu KN 03027000 ze seznamu v článku 1 nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22), naposledy pozměněné Aktem o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie a úpravami smluv, na nichž je založena Evropská unie (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33). V případě sušených, naředěných, zpracovaných a/nebo vícesložkových potravin se použije čl. 2 odst. 1 a čl. 2 odst. 2.

( 37 ) Je-li určena ke konzumaci celá ryba, vztahuje se maximální limit na celou rybu.

►M22  ( 38 ) Potraviny spadající do kategorie c) a i) ze seznamu v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1), v příslušných případech (druhy podle příslušného záznamu). V případě sušených, naředěných, zpracovaných a/nebo vícesložkových potravin se použije čl. 2 odst. 1 a čl. 2 odst. 2. V případě hřebenatky kuchyňské (Pecten maximus) se maximální limit vztahuje pouze na přitahovač a gonádu. ◄

( 39 ) Maximální limit se vztahuje na ovoce nebo zeleninu po umytí a po oddělení jedlé části.

( 40 ) Maximální limit se vztahuje na produkt při jeho prodeji.

( 41 ) Maximální limit se udává pro tekutý výrobek obsahující 40 % sušiny, což odpovídá maximálnímu limitu 50 μg/kg v sušině. Limity se upraví proporcionálně podle obsahu sušiny ve výrobcích.

( 42 ) Dioxiny (suma polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) vyjádřená v toxickém ekvivalentu Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití faktorů toxické ekvivalence WHO (WHO-TEF)) a suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem (suma PCDD, PCDF a polychlorovaných bifenylů (PCB) vyjádřená v toxickém ekvivalentu WHO za použití WHO-TEF). WHO-TEF pro posouzení rizik pro lidské zdraví jsou založeny na závěrech ze setkání odborníků Mezinárodního programu chemické bezpečnosti (IPCS) Světové zdravotnické organizace (WHO) pořádaného v Ženevě v červnu 2005 (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), s. 223–241 (2006)).

Dioxiny (suma polychlorovaných dibenzo-

p

-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) vyjádřená v toxickém ekvivalentu Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití faktorů toxické ekvivalence WHO (WHO-TEF)) a suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem (suma PCDD, PCDF a polychlorovaných bifenylů (PCB) vyjádřená v toxickém ekvivalentu WHO za použití WHO-TEF). WHO-TEF pro posouzení rizik pro lidské zdraví jsou založeny na závěrech ze setkání odborníků Mezinárodního programu chemické bezpečnosti (IPCS) Světové zdravotnické organizace (WHO) pořádaného v Ženevě v červnu 2005 (Martin van den Berg et al.,

The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds

. Toxicological Sciences 93(2), s. 223–241 (2006)).KongenerHodnota TEF

Dibenzo-p-dioxiny („PCDD“)

2,3,7,8-TCDD1 1,2,3,7,8-PeCDD1 1,2,3,4,7,8-HxCDD0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDD0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDD0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD0,01 OCDD0,0003

Dibenzofurany („PCDF“)

2,3,7,8-TCDF0,1 1,2,3,7,8-PeCDF0,03 2,3,4,7,8-PeCDF0,3 1,2,3,4,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF0,1 2,3,4,6,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF0,01 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF0,01 OCDF0,0003

PCB „s dioxinovým efektem“ Non-ortho PCB + Mono-ortho PCB

Non-ortho PCB

PCB 770,0001 PCB 810,0003 PCB 1260,1 PCB 1690,03

Mono-ortho PCB

PCB 1050,00003 PCB 1140,00003 PCB 1180,00003 PCB 1230,00003 PCB 1560,00003 PCB 1570,00003 PCB 1670,00003 PCB 1890,00003

Použité zkratky: „T“ = tetra; „Pe“ = penta; „Hx“ = hexa; „Hp“ = hepta; „O“ = okta; „CDD“ = chlordibenzodioxin; „CDF“ = chlordibenzofuran; „CB“ = chlorbifenyl.

 ◄

( 43 ) Horní meze koncentrací: horní meze koncentrací se vypočítají tak, že všechny koncentrace různých kongenerů, které jsou nižší než mez kvantifikace se určí jako rovny této mezi kvantifikace.

( 44 ) Maximální limit vztažený na tuk se nepoužije pro potraviny obsahující < 2 % tuku. Pro potraviny obsahující méně než 2 % tuku se použije maximální limit vztažený na celý produkt odpovídající potravině s obsahem 2 % tuku, který se vypočte z maximálního limitu vztaženého na tuk pomocí následujícího vzorce:

Maximální limit vztažený na tuk se nepoužije pro potraviny obsahující < 2 % tuku. Pro potraviny obsahující méně než 2 % tuku se použije maximální limit vztažený na celý produkt odpovídající potravině s obsahem 2 % tuku, který se vypočte z maximálního limitu vztaženého na tuk pomocí následujícího vzorce:

Maximální limit vztažený na celý produkt pro potraviny obsahující méně než 2 % tuku = maximální limit vztažený na tuk pro uvedené potraviny × 0,02.

 ◄

►M2  ( 45 ) Potraviny uvedené v této kategorii podle a), b), c), e) a f) ze seznamu v článku 1 nařízení (ES) č. 104/2000, s výjimkou rybích jater uvedených v bodě 5.11. ◄

►M22  ( 46 ) Potraviny uvedené v této kategorii podle kategorií b), c) a i) ze seznamu v příloze I nařízení (EU) č. 1379/2013. ◄

►M1  ( 47 ) Výjimka se týká pouze kukuřice, u které je zřejmé, např. na základě označování, místo určení, že je určena pouze k použití v procesu mokrého mletí (výroba škrobu). ◄

►M2  ( 48 ) V případě konzervovaných rybích jater se maximální limit vztahuje na veškerý jedlý obsah konzervy. ◄

►M3  ( 49 ) Maximální limit se vztahuje na příslušné doplňky stravy při prodeji. ◄

►M5  ( 50 ) Olejnatá semena kódů KN 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 a odvozené produkty KN 1208 ; semena melounu spadají pod kód ex 1207 99 .

( 51 ) V případě odvozených/zpracovaných výrobků z nich a odvozených/zpracovaných výhradně nebo téměř výhradně z příslušných skořápkových plodů se maximální limity stanovené pro příslušné skořápkové plody vztahují také na odvozené/zpracované výrobky. V ostatních případech se čl. 2 odst. 1 a čl. 2 odst. 2 vztahují na odvozené/zpracované výrobky z nich. ◄

►M4  ( 52 ) Maximální limit se použije na čistý neředěný výtažek, přičemž 1 kg výtažku se získá ze 3–4 kg kořenu lékořice. ◄

►M6  ( 53 ) Maximální limit pro listovou zeleninu se nevztahuje na čerstvé bylinky (spadající pod číselný kód 0256000 v příloze I nařízení (ES) č. 396/2005). ◄

►M20  ( 54 ) Svalovina z koncových částí a břicha. Tato definice nezahrnuje hlavohruď korýšů. V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (BrachyuraAnomura): svalovina z koncových částí. ◄

►M7  ( 55 ) Dolní meze koncentrací se vypočítají za předpokladu, že veškeré hodnoty všech čtyř látek, které jsou nižší než mez kvantifikace, jsou rovny nule.

( 56 ) Maso a masné produkty, které byly vystaveny tepelnému ošetření, jež může vést k tvorbě PAU, tj. výhradně grilování a rožnění.

( 57 ) V případě konzervovaného produktu se analýza provádí u celého obsahu konzervy. Pro maximální limit u celého složeného výrobku se použijí čl. 2 odst. 1 písm. c) a čl. 2 odst. 2. ◄

►M11  ( 58 ) Maximální limit se nevztahuje na potraviny, u nichž lze dokázat, že hladina melaminu převyšující hodnotu 2,5 mg/kg je důsledkem povoleného použití cyromazinu jako insekticidu. Hladina melaminu nesmí přesáhnout hladinu cyromazinu. ◄

►M16  ( 59 ) Pro konkrétní kakaové a čokoládové výrobky se použijí definice stanovené v oddíle A bodech 2, 3 a 4 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES ze dne 23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 197, 3.8.2000, s. 19). ◄

►M21  ( 60 ) Suma As(III) a As(V).

( 61 ) Rýže, loupaná rýže, omletá rýže a předpařená rýže podle definice v normě Codexu 198-1995. ◄

►M20  ( 62 ) Maximální limit se použije na zvíře při jeho prodeji bez vnitřností.

( 63 ) V případě brambor se maximální limit použije na loupané brambory. ◄

►M27  ( 64 ) „Nezpracované produkty“ podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

( 65 ) „Uvádění na trh“ a „konečný spotřebitel“ podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1). ◄

►C4  ( 66 ) Se souhlasem příslušného orgánu se maximální limit nevztahuje na hořčičný olej vyráběný a spotřebovávaný místně. ◄

( *8 ) Výživa pro malé děti jsou mléčné nápoje a podobné výrobky na bázi bílkovin určené malým dětem. Tyto výrobky nespadají do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 609/2013 (zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výživě pro malé děti (COM/2016/0169 final) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=CS).

( *9 ) Přípravou nápojů se označuje použití prášků, které jsou jemně mleté a mají se rozmíchat, aby vznikl nápoj.

( 67 ) Podle definice v části II přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 68 ) Maximální limity se nevztahují na skořápkové plody nebo olejnatá semena k drcení nebo rafinaci oleje, pokud zbytky lisovaných skořápkových plodů nebo olejnatých semen nejsou uvedeny na trh jako potraviny. Jsou-li zbytky lisovaných skořápkových plodů nebo olejnatých semen uvedeny na trh jako potraviny, použijí se maximální limity při zohlednění čl. 2 odst. 1 a čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení.

( 69 ) Maximální limity se nevztahují na obiloviny používané ke zpracování na slad pro výrobu piva nebo destilátů, pokud zbytky sladu nejsou uvedeny na trh jako potraviny. Jsou-li zbytky sladu uvedeny na trh jako potraviny, použijí se maximální limity při zohlednění čl. 2 odst. 1 a čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení.

( 70 ) Tropanové alkaloidy, na něž se odkazuje, jsou atropin a skopolamin.

( 71 ) Maximální limit pro námelové alkaloidy se vztahuje na spodní hodnotu sumy těchto dvanácti námelových alkaloidů: ergokornin/ergokorninin; ergokristin/ergokristinin; ergokryptin/ergokryptinin (α- a β-forma); ergometrin/ergometrinin; ergosin/ergosinin; ergotamin/ergotaminin. U spodní hodnoty sumy je příspěvek každého nekvantifikovaného epimeru stanoven na nulu.

( 72 ) Maximální limit se vztahuje na spodní hodnotu sumy těchto 21 pyrrolizidinových alkaloidů:

— 
intermedin/lykopsamin, intermedin-N-oxid/lykopsamin-N-oxid,
— 
senecionin/senecivernin, senecionin-N-oxid/senecivernin-N-oxid,
— 
senecifylin, senecifylin-N-oxid,
— 
retrorsin, retrorsin-N-oxid,
— 
echimidin, echimidin-N-oxid,
— 
lasiokarpin, lasiokarpin-N-oxid,
— 
senkirkin,
— 
europin, europin-N-oxid,
— 
heliotrin a heliotrin-N-oxid

těchto dalších 14 pyrrolizidinových alkaloidů, o nichž je známo, že koeluují s jedním nebo několika výše uvedenými 21 pyrrolizidinovými alkaloidy, s využitím určitých v současnosti používaných analytických metod

— 
indicin, echinatin, rinderin (možná koeluce s lykopsaminem/intermedinem),
— 
indicin-N-oxid, echinatin-N-oxid, rinderin-N-oxid (možná koeluce s lykopsamin-N-oxidem/intermedin-N-oxidem),
— 
integerrimin (možná koeluce se seneciverninem a senecioninem),
— 
integerrimin-N-oxid (možná koeluce se senecivernin-N-oxidem a senecionin-N-oxidem),
— 
heliosupin (možná koeluce s echimidinem),
— 
heliosupin-N-oxid (možná koeluce s echimidin-N-oxidem),
— 
spartioidin (možná koeluce se senecifylinem),
— 
spartioidin-N-oxid (možná koeluce se senecifylin-N-oxidem),
— 
usaramin (možná koeluce s retrorsinem),
— 
usaramin N-oxid (možná koeluce s retrorsin N-oxidem)

Pyrrolizidinové alkaloidy, které mohou být identifikovány jednotlivě a zvlášť pomocí použité analytické metody, se kvantifikují a zahrnou do součtu.

( 73 ) Aniž jsou dotčena přísnější vnitrostátní pravidla v některých členských státech ohledně uvádění rostlin obsahujících pyrrolizidinové alkaloidy na trh.

( 74 ) Výraz „bylinné čaje (sušený produkt)“ a „čaj (Camellia sinensis) (sušený produkt)“ označují:

— 
bylinné čaje (sušený produkt) z květů, listů a nadzemních částí rostlin, kořenů a jakýchkoli jiných částí rostliny (v sáčcích nebo sypané)/čaj (Camellia sinensis) (sušený produkt) ze sušených listů, stopek a květů (v sáčcích nebo sypaný) používané k přípravě bylinného čaje (tekutý produkt)/čaje (tekutý produkt),
— 
instantní bylinné čaje/čaje. V případě čajových extraktů v prášku se použije faktor koncentrace 4.

( 75 ) Aromatizovaný čaj je čaj s aromaty a některými složkami potravin s aromatickými vlastnostmi podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34).

Na čaje s ovocem a jinými bylinami se použije článek 2 nařízení (ES) č. 1881/2006.

( 76 ) Maximální limit se vztahuje na sumu morfinu a kodeinu, přičemž na limit kodeinu se použije faktor 0,2. Maximální limit se proto vztahuje na sumu morfinu + 0,2 kodeinu.

( 77 ) Pekařské výrobky zahrnují také pochutiny k přímé spotřebě a snacky vyrobené z mouky.

( 78 ) Provozovatel potravinářského podniku dodávající maková semena provozovateli potravinářského podniku vyrábějícímu pekařské výrobky poskytne nezbytné informace, které výrobci pekařských výrobků umožní uvádět na trh výrobky, které splňují maximální limit. Tyto informace případně zahrnují analytické údaje.

( 79 ) Maximální limit se nevztahuje na nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná lněná semena a nezpracované celé, rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté a rozsekané hořké mandle uváděné na trh pro konečného spotřebitele v malých množstvích, přičemž v hlavním zorném poli etikety je uvedeno upozornění „Používat pouze k vaření a pečení. Nekonzumovat v syrovém stavu!“ (s použitím velikosti písma uvedené v čl. 13 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18)). Nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná lněná semena s výstražným upozorněním musí splňovat maximální limit stanovený v bodě 8.3.1.

( 80 ) Maximální limit se vztahuje na sumu delta-9-tetrahydrokanabinolu (Δ9-THC) a kyseliny delta-9-tetrahydrokanabinolové (Δ9-THCA), vyjádřeno jako Δ9-THC. Na množství Δ9-THCA se použije přepočítávací faktor 0,877 a maximální limit se vztahuje na sumu Δ9-THC + 0,877 x Δ9-THCA (pokud se provádí samostatné stanovení a kvantifikace Δ9-THC a Δ9-THCA).

( 81 ) Získané/zpracované výrobky z konopných semen jsou výrobky získané/zpracované výhradně z konopných semen.

( 82 ) Maximální limit se vztahuje na sumu lineárních a rozvětvených stereoizomerů bez ohledu na to, zda jsou chromatograficky separované, či nikoli.

( 83 ) Pro sumu PFOS, PFOA, PFNA a PFHxS se dolní meze koncentrací vypočítají za předpokladu, že veškeré hodnoty, které jsou nižší než mez kvantifikace, jsou rovny nule.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU