(ES) č. 1791/2006Nařízení Rady (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu 2006 , kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství (včetně veterinárních a rostlinolékařských předpisů) , dopravní politiky, daní, statistiky, energetiky, životního prostředí, spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí, celní unie, vnějších vztahů, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a orgánů

Publikováno: Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1-80 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. listopadu 2006 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. ledna 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 747/2014 Pozbývá platnosti: 11. července 2014
Konsolidované znění předpisu s účinností od 20. února 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1791/2006

ze dne 20. listopadu 2006,

kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství (včetně veterinárních a rostlinolékařských předpisů), dopravní politiky, daní, statistiky, energetiky, životního prostředí, spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí, celní unie, vnějších vztahů, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a orgánů

(Úř. věst. L 363 20.12.2006, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010

  L 268

1

12.10.2010

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015

  L 141

19

5.6.2015

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015

  L 160

1

25.6.2015

►M4

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015,

  L 248

9

24.9.2015

►M5

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1806 ze dne 14. listopadu 2018,

  L 303

39

28.11.2018

►M6

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/125 ze dne 16. ledna 2019

  L 30

1

31.1.2019
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1791/2006

ze dne 20. listopadu 2006,

kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství (včetně veterinárních a rostlinolékařských předpisů), dopravní politiky, daní, statistiky, energetiky, životního prostředí, spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí, celní unie, vnějších vztahů, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a orgánůČlánek 1

1.  Následující nařízení se mění v souladu s přílohou:

 v oblasti volného pohybu zboží: nařízení (ES) č. 2003/2003 a (ES) č. 339/93,

 v oblasti volného pohybu osob: nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72,

 v oblasti práva obchodních společností: nařízení (ES) č. 2157/2001,

 v oblasti hospodářské soutěže: nařízení (ES) č. 659/1999,

 v oblasti zemědělství (včetně veterinárních předpisů): nařízení: č. 79/65, (EHS) č. 1784/77, (EHS) č. 2092/91, (EHS) č. 2137/92, (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1760/2000, (ES) č. 999/2001, (ES) č. 2160/2003, (ES) č. 21/2004, (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 510/06,

 v oblasti dopravní politiky: nařízení (EHS) č. 1108/70, (EHS) č. 3821/85, (EHS) č. 881/92, (EHS) č. 684/92, (EHS) č. 1192/69 a (EHS) č. 2408/92,

▼M1 —————

▼B

 v oblasti statistiky: nařízení (EHS) č. 2782/75, (EHS) č. 357/79, (EHS) č. 837/90, (EHS) č. 959/93, (ES) č. 1172/98, (ES) č. 437/2003 a (ES) č. 1177/2003,

 v oblasti energetiky: nařízení (ES) č. 1407/2002,

 v oblasti životního prostředí: nařízení (ES) č. 761/2001 a (ES) č. 2037/2000,

 v oblasti spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí: nařízení (ES) č. 1346/2000, (ES) č. 44/2001 a (ES) č. 1683/95 ►M5  ————— ◄ ,

 v oblasti celní unie: nařízení (EHS) č. 2913/92,

 v oblasti vnějších vztahů: nařízení (EHS) č. 3030/93, (ES) č. 517/94, (ES) č. 152/2002, (ES) č. 2368/2002 a ►M6  ————— ◄ ,

 v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky: nařízení (ES) č. 2488/2000, (ES) č. 2580/2001, (ES) č. 881/2002, (ES) č. 1210/2003, (ES), č. 131/2004, (ES) č. 234/2004, (ES) č. 314/2004, (ES) č. 872/2004, (ES) č. 1763/2004, (ES) č. 174/2005, (ES) č. 560/2005, (ES) č. 889/2005, (ES) č. 1183/2005, (ES) č. 1184/2005, (ES) č. 1859/2005, (ES) č. 305/2006, (ES) č. 765/2006 a (ES) č. 817/2006,

 v oblasti orgánů: nařízení (EHS) č. 1/58,

2.  Následující rozhodnutí se mění v souladu s přílohou:

 v oblasti volného pohybu osob: rozhodnutí správní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 117 ze dne 7. července 1982, č. 136 ze dne 1. července 1987, č. 150 ze dne 26. června 1992 a č. 192 ze dne 29. října 2003,

 v oblasti zemědělství (veterinární a rostlinolékařské předpisy): rozhodnutí 79/542/EHS, 82/735/EHS, 90/424/EHS, 2003/17/ES a 2005/834/ES,

 v oblasti dopravní politiky: rozhodnutí č. 1692/96/ES,

 v oblasti energetiky: rozhodnutí 77/270/Euratom a stanovy Zásobovací agentury Euratomu,

 v oblasti životního prostředí: rozhodnutí 97/602/ES a 2002/813/ES,

 v oblasti spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí: rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o konečném znění Společné konzulární instrukce a rozhodnutí výkonného výboru ze dne 22. prosince 1994 o osvědčení pro převážení omamných a psychotropních látek podle článku 75,

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

OBSAH

1.

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

A.

HNOJIVA

B.

HORIZONTÁLNÍ A PROCESNÍ OPATŘENÍ

2.

VOLNÝ POHYB OSOB

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

3.

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

5.

ZEMĚDĚLSTVÍ

A.

ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDPISY

B.

VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY

I.

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

II.

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY

6.

DOPRAVNÍ POLITIKA

A.

VNITROZEMSKÁ DOPRAVA

B.

SILNIČNÍ DOPRAVA

C.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

D.

TRANSEVROPSKÁ DOPRAVNÍ SÍŤ

E.

LETECKÁ DOPRAVA

8.

STATISTIKA

9.

ENERGETIKA

10.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

A.

OCHRANA PŘÍRODY

B.

KONTROLA PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A ŘÍZENÍ RIZIK

C.

CHEMIKÁLIE

11.

SPOLUPRÁCE V OBLASTECH SPRAVEDLNOSTI A VNITŘNÍCH VĚCÍ

A.

SOUDNÍ SPOLUPRÁCE V OBČANSKÝCH A OBCHODNÍCH VĚCECH

B.

VÍZOVÁ POLITIKA

C.

RŮZNÉ

12.

CELNÍ UNIE

TECHNICKÉ ÚPRAVY CELNÍHO KODEXU

13.

VNĚJŠÍ VZTAHY

14.

SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

15.

INSTITUTIONS

1.   VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

A.   HNOJIVA

32003 R 2003: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1), ve znění:

 32004 R 0885: nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.4.2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 1).

 32004 R 2076: nařízení Komise (ES) č. 2076/2004 ze dne 3.12.2004 (Úř. věst. L 359, 4.12.2004, s. 25).

a) V příloze I části A.2 čísle 1 sloupci 6 se do textu v závorkách v prvním odstavci doplňují za slovo „Slovensko“ slova:

„Bulharsko, Rumunsko“;

b) V příloze I částech B.1, B.2 a B.4 sloupci 5 bodu 3 druhém odstavci se do textu v závorkách v první odrážce za slovo „Slovensko“ doplňují slova:

„Bulharsko, Rumunsko“;

B.   HORIZONTÁLNÍ A PROCESNÍ OPATŘENÍ

31993 R 0339: Nařízení Rady (EHS) č. 339/93 ze dne 8. února 1993 o kontrolách shody s předpisy o bezpečnosti výrobků v případě výrobků dovážených z třetích zemí (Úř. věst. L 40, 17.2.1993, s. 1), ve znění:

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32003 R 0806: nařízení Rady (ES) č. 806/2003 ze dne 14.4.2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

a) V čl. 6 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„— Опасен продукт — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

 Produs periculos — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93“;

b) V čl. 6 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„— Продукт несъответстващ на изискванията — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

 Produs neconform — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93“

2.   VOLNÝ POHYB OSOB

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1. 31971 R 1408: Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, 5.7.1971, s. 2), pozměněné a aktualizované:

 31997 R 0118: nařízením Rady (ES) č. 118/97 ze dne 2.12.1996 (Úř. věst. L 28, 30.1.1997, s. 1), a následně ve znění:

 31997 R 1290: nařízení Rady (ES) č. 1290/97 ze dne 27.6.1997 (Úř. věst. L 176, 4.7.1997, s. 1),

 31998 R 1223: nařízení Rady (ES) č. 1223/98 ze dne 4.6.1998 (Úř. věst. L 168, 13.6.1998, s. 1),

 31998 R 1606: nařízení Rady (ES) č. 1606/98 ze dne 29.6.1998 (Úř. věst. L 209, 25.7.1998, s. 1),

 31999 R 0307: nařízení Rady (ES) č. 307/1999 ze dne 8.2.1999 (Úř. věst. L 38, 12.2.1999, s. 1),

 31999 R 1399: nařízení Rady (ES) č. 1399/1999 ze dne 29.4.1999 (Úř. věst. L 164, 30.6.1999, s. 1),

 32001 R 1386: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001 ze dne 5.6.2001 (Úř. věst. L 187, 10.7.2001, s. 1),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32004 R 0631: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004 ze dne 31.3.2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 1),

 32005 R 0647: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 ze dne 13.4.2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 1),

 32006 R 0629: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 629/2006 ze dne 5.4.2006 (Úř. věst. L 114, 27.4.2006, p. 1),

a zrušené s účinností od vstupu prováděcího nařízení v platnost:

 32004 R 0883: nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1).

a) V čl. 82 (B) odst. 1 se číslo „150“ nahrazuje číslem „162“.

b) Příloha I část I „Zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné (čl. 1 písm. a) body ii) a iii) nařízení)“ se mění takto:

i) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Za osobu samostatně výdělečně činnou ve smyslu čl. 1 písm. a) bodu ii) nařízení je považována každá osoba, která pracuje bez pracovní smlouvy ve smyslu bodů 5 a 6 čl. 4 odst. 3 zákona o sociálním zabezpečení.“

ii) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“,„H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Neuplatňuje se.“;

c) Příloha I část II „Rodinní příslušníci (čl. 1 písm. f) druhá věta nařízení)“ se mění takto:

i) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Neuplatňuje se.“;

ii) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Pro účely stanovení nároku na věcné dávky na základě hlavy III kapitoly 1 nařízení se ‚rodinným příslušníkem‘ rozumí manžel nebo manželka, nezaopatřený rodič a dítě mladší 18 let (nebo nezaopatřené dítě mladší 26 let).“;

d) Příloha II část I „Zvláštní systémy pro osoby samostatně výdělečně činné vyňaté z oblasti působnosti nařízení na základě čl. 1 písm. j) čtvrtého pododstavce“ se mění takto:

i) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Neuplatňuje se.“;

ii) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Neuplatňuje se.“;

e) Příloha II část II „Zvláštní příspěvky při narození nebo osvojení dítěte, vyňaté z oblasti působnosti nařízení na základě čl. 1 písm. u) bodu i)“ se mění takto:

i) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Jednorázová mateřská dávka (Zákon o rodinných přídavcích na děti).“;

ii) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Porodné.“;

f) Příloha II část III „Zvláštní nepříspěvkové dávky ve smyslu čl. 4 odst. 2b, které nespadají do oblasti působnosti nařízení“, se mění takto:

i) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Žádné.“;

ii) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Žádné.“;

g) Příloha IIa „Zvláštní nepříspěvkové dávky (článek 10a nařízení)“ se mění takto:

i) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Sociální starobní důchod (článek 89 zákona o sociálním zabezpečení).“;

ii) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Měsíční dávky pro postižené osoby (mimořádné nařízení č. 102/1999 o zvláštní ochraně a zaměstnávání postižených osob, schválené zákonem č. 519/2002).“;

h) Příloha III část A „Ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení, která zůstávají použitelná bez ohledu na článek 6 nařízení (čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení)“, se mění takto:

i) za oddíl „1. BELGIE – NĚMECKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„2.   BULHARSKO – NĚMECKO

a) Článek 28 odst. 1 písm. b) úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 17. prosince 1997.

b) Bod 10 závěrečného protokolu uvedené úmluvy.

3.   BULHARSKO – RAKOUSKO

Článek 38 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 14. dubna 2005.

4.   BULHARSKO – SLOVINSKO

Čl. 32 odst. 2 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 18. prosince 1957.“.

ii) dosavadní oddíl „2. ČESKÁ REPUBLIKA – NĚMECKO“ se označuje jako „5. ČESKÁ REPUBLIKA – NĚMECKO“ a následující oddíly se označují takto:

„6. ČESKÁ REPUBLIKA – KYPR“

„7. ČESKÁ REPUBLIKA – LUCEMBURSKO“

„8. ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO“

„9. ČESKÁ REPUBLIKA – SLOVENSKO“

„10. DÁNSKO – FINSKO“

„11. DÁNSKO – ŠVÉDSKO“

„12. NĚMECKO – ŘECKO“

„13. NĚMECKO – ŠPANĚLSKO“

„14. NĚMECKO – FRANCIE“

„15. NĚMECKO – LUCEMBURSKO“

„16. NĚMECKO – MAĎARSKO“

„17. NĚMECKO – NIZOZEMSKO“

„18. NĚMECKO – RAKOUSKO“

„19. NĚMECKO – POLSKO“

iii) za oddíl „19. NĚMECKO – POLSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„20.   NĚMECKO – RUMUNSKO

a) Článek 28 odst. 1 písm. b) úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 8. dubna 2005.

b) Bod 13 závěrečného protokolu uvedené úmluvy.“

iv) dosavadní oddíl „17. NĚMECKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „21. NĚMECKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„22. NĚMECKO – SLOVENSKO“

„23. NĚMECKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„24. ŠPANĚLSKO – PORTUGALSKO“;

„25. IRSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„26. ITÁLIE – SLOVINSKO“

„27. LUCEMBURSKO – SLOVENSKO“

„28. MAĎARSKO – RAKOUSKO“

„29. MAĎARSKO – SLOVINSKO“

„30. NIZOZEMSKO – PORTUGALSKO“

„31. RAKOUSKO – POLSKO“

„32. RAKOUSKO – SLOVINSKO“

„33. RAKOUSKO – SLOVENSKO“

„34. POLSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„35. FINSKO – ŠVÉDSKO“

i) Příloha III část B „Ustanovení úmluv, které se nevztahují na všechny osoby, na které se vztahuje nařízení“, se mění takto:

i) před oddíl „1. ČESKÁ REPUBLIKA – KYPR“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„1.   BULHARSKO – RAKOUSKO

Článek 38 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 14. dubna 2005.“;

ii) Dosavadní oddíl „1. ČESKÁ REPUBLIKA – KYPR“ se označuje jako „2. ČESKÁ REPUBLIKA – KYPR“ a následující oddíly se označují takto:

„3. ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO“

„4. NĚMECKO – MAĎARSKO“

„5. NĚMECKO – SLOVINSKO“

„6. ITÁLIE – SLOVINSKO“

„7. MAĎARSKO – RAKOUSKO“

„8. MAĎARSKO – SLOVINSKO“

„9. RAKOUSKO – POLSKO“

„10. RAKOUSKO – SLOVINSKO“

„11. RAKOUSKO – SLOVENSKO“

j) Příloha IV část A „Právní předpisy uvedené v čl. 37 odst. 1 nařízení, podle kterých je výše dávek v invaliditě nezávislá na délce dob pojištění“, se mění takto:

i) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Žádné.“;

ii) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Žádné.“;

k) Příloha IV část B „Zvláštní systémy pro osoby samostatně výdělečně činné ve smyslu čl. 38 odst. 3 a čl. 45 odst. 3 nařízení č. 1408/71“ se mění takto:

i) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Žádné.“;

ii) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Žádné.“;

l) Příloha IV část C„Případy uvedené v čl. 46 odst. 1 písm. b) nařízení, ve kterých lze upustit od výpočtu dávky podle čl. 46 odst. 2 nařízení“, se mění takto:

i) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Všechny žádosti o důchody za doby pojištění a starobní důchody, invalidní důchody nárokované z důvodu celkového onemocnění a pozůstalostní důchody odvozené z výše uvedených důchodů.“;

ii) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Žádné.“;

m) Příloha VI „Zvláštní postupy pro uplatňování právních předpisů některých členských států“ se mění takto:

i) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Žádné.“;

ii) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

V systémech, ve kterých jsou důchody vypočítávány na základě důchodových bodů, vezme příslušná instituce při výpočtu teoretické částky uvedené v čl. 46 odst. 2 písm. a) nařízení pro každý rok pojištění splněný podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu v úvahu počet důchodových bodů vypočtený vydělením počtu důchodových bodů získaných podle právních předpisů, které uplatňuje, počtem roků odpovídajícím těmto bodům.“;

n) Příloha VII se nahrazuje tímto:
„PŘÍLOHA VII

PŘÍPADY, KDY OSOBA SOUČASNĚ PODLÉHÁ PRÁVNÍM PŘEDPISŮM DVOU ČLENSKÝCH STÁTŮ

(čl. 14c odst. 1 písm. b) nařízení)

1. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Belgii a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

2. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Bulharsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

3. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v České republice a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

4. Pokud je osoba, která má bydliště v Dánsku, samostatně výdělečně činná v Dánsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

5. Pro systém úrazového pojištění pro zemědělce a pro systém starobního pojištění pro zemědělce: pokud je osoba samostatně výdělečně činná v zemědělství v Německu a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

6. Pokud je osoba, která má bydliště v Estonsku, samostatně výdělečně činná v Estonsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

7. Pro systém důchodového pojištění osob samostatně výdělečně činných: pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Řecku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

8. Pokud je osoba, která má bydliště ve Španělsku, samostatně výdělečně činná ve Španělsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

9. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná ve Francii a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě kromě Lucemburska.

10. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v zemědělství ve Francii a vykonává závislou činnost v Lucembursku.

11. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Itálii a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

12. Pokud je osoba, která má bydliště na Kypru, samostatně výdělečně činná na Kypru a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

13. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná na Maltě a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

14. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Portugalsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

15. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Rumunsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

16. Pokud je osoba, která má bydliště ve Finsku, samostatně výdělečně činná ve Finsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

17. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná na Slovensku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

18. Pokud je osoba, která má bydliště ve Švédsku, samostatně výdělečně činná ve Švédsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.“;

o) Příloha VIII „Systémy, podle kterých se sirotkům poskytují pouze rodinné přídavky nebo doplňkové nebo zvláštní přídavky (článek 78a nařízení)“, se mění takto:

i) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Žádné.“;

ii) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Žádné.“.

2. 31972 R 0574: Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1), pozměněné a aktualizované:

 31997 R 0118: nařízením Rady (ES) č. 118/97 ze dne 2.12.1996 (Úř. věst. L 28, 30.1.1997, s. 1),

a následně ve znění:

 31997 R 1290: nařízení Rady (ES) č. 1290/97 ze dne 27.6.1997 (Úř. věst. L 176, 4.7.1997, s. 1),

 31998 R 1223: nařízení Rady (ES) č. 1223/98 ze dne 4.6.1998 (Úř. věst. L 168, 13.6.1998, s. 1),

 31998 R 1606: nařízení Rady (ES) č. 1606/98 ze dne 29.6.1998 (Úř. věst. L 209, 25.7.1998, s. 1),

 31999 R 0307: nařízení Rady (ES) č. 307/1999 ze dne 8.2.1999 (Úř. věst. L 38, 12.2.1999, s. 1),

 31999 R 1399: nařízení Rady (ES) č. 1399/1999 ze dne 29.4.1999 (Úř. věst. L 164, 30.6.1999, s. 1),

 32001 R 0089: nařízení Komise (ES) č. 89/2001 ze dne 17.1.2001 (Úř. věst. L 14, 18.1.2001, s. 16),

 32001 R 1386: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001 ze dne 5.6.2001 (Úř. věst. L 187, 10.7.2001, s. 1),

 32002 R 0410: nařízení Komise (ES) č. 410/2002 ze dne 27.2.2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 17),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32003 R 1851: nařízení Komise (ES) č. 1851/2003 ze dne 17.10.2003 (Úř. věst. L 271, 22.10.2003, s. 3),

 32004 R 0631: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004 ze dne 31.3.2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 1),

 32005 R 0077: nařízení Komise (ES) č. 77/2005 ze dne 13.1.2005 (Úř. věst. L 16, 20.1.2005, s. 3),

 32005 R 0647: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 ze dne 13.4.2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 1),

 32006 R 0207: nařízení Komise (ES) č. 207/2006 ze dne 7.2.2006 (Úř. věst. L 36, 8.2.2006, s. 3),

 32006 R 0629: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 629/2006 ze dne 5.4.2006 (Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 1).

a) Příloha 1 „Příslušné úřady (čl. 1 odst. 1 nařízení a čl. 4 odst. 1 a článek 122 prováděcího nařízení)“ se mění takto:

i) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

1. Министърът на труда и социалната политика (Ministr práce a sociální politiky), София.

2. Министърът на здравеопазването (Ministr zdravotnictví), София“,

ii) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

1. Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (Ministerstvo práce, sociální solidarity a rodiny), București.

2. Ministerul Sănătății (Ministerstvo zdravotnictví), București.“;

b) Příloha 2 „Příslušné instituce (čl. 1 písm. o) nařízení a čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení)“ se mění takto:

i) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO1.  Nemoc a mateřství:

a)  věcné dávky:

—  Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotnictví), София,

—  Национална здравноосигурителна каса (Národní fond zdravotního pojištění), София;

—  Агенция за хората с увреждания (Agentura pro zdravotně postižené osoby), София;

b)  peněžité dávky:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

2.  Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

3.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a)  věcné dávky:

—  Министерство на здравеопазването (Minsiterstvo zdravotnictví), София,

—  Национална здравноосигурителна каса (Národní fond zdravotního pojištění), София;

—  Агенция за хората с увреждания (Agentura pro zdravotně postižené osoby), София;

b)  peněžité dávky:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

4.  Pohřebné:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

5.  Dávky v nezaměstnanosti:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

6.  Rodinné dávky:

Агенция за социално подпомагане (Agentura pro sociální pomoc), София.“;

ii) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO1.  Nemoc a mateřství:

a)  věcné dávky:

Casa județeană de asigurări de sănătate (Okresní zdravotní pojišťovna);

b)  peněžité dávky:

 

i)  všeobecné případy:

Casa de asigurari de sanatate(Zdravotní pojišťovna);

ii)  zvláštní případy:

 

—  vojáci z povolání:

Zvláštní útvar Ministerstva národní obrany;

—  příslušníci policie:

Zvláštní útvar Ministerstva státní správy a vnitra;

—  advokáti:

Casa de Asigurări a Avocaților (Pojišťovna pro advokáty).

2.  Invalidita:

a)  všeobecné případy:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Okresní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění);

b)  zvláštní případy:

 

i)  vojáci z povolání:

Zvláštní útvar Ministerstva národní obrany;

ii)  příslušníci policie:

Zvláštní útvar Ministerstva státní správy a vnitra;

iii)  advokáti:

Casa de Asigurări a Avocaților (Pojišťovna pro advokáty).

3.  Starobní, pozůstalostní důchody, pohřebné:

a)  všeobecné případy:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Okresní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění);

b)  zvláštní případy:

 

i)  vojáci z povolání:

Zvláštní útvar Ministerstva národní obrany;

ii)  příslušníci policie:

Zvláštní útvar Ministerstva státní správy a vnitra;

iii)  advokáti:

Casa de Asigurări a Avocaților (Pojišťovna pro advokáty).

4.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a)  věcné dávky:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Okresní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění);

b)  peněžité dávky a důchody:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Okresní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění).

5.  Pohřebné:

a)  všeobecné případy:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Okresní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění);

b)  zvláštní případy:

 

i)  vojáci z povolání:

Zvláštní útvar Ministerstva národní obrany;

ii)  příslušníci policie:

Zvláštní útvar Ministerstva státní správy a vnitra;

iii)  advokáti:

Casa de Asigurări a Avocaților (Pojišťovna pro advokáty).

6.  Dávky v nezaměstnanosti:

Agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă (Okresní agentura pro zaměstnanost).

7.  Rodinné dávky:

—  Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (Ministerstvo práce, sociální solidarity a rodiny), București,

—  Ministerul Educației și Cercetării (Ministerstvo školství a výzkumu), București.“;

c) Příloha 3 „Instituce místa bydliště nebo instituce místa pobytu (čl. 1 písm. p) nařízení a čl. 4 odst. 3 prováděcího nařízení)“ se mění takto:

i) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO1.  Nemoc a mateřství:

a)  věcné dávky:

—  Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotnictví), София,

—  Национална здравноосигурителна каса Národní fond zdravotního pojištění), София;

—  Агенция за хората с увреждания (Agentura pro zdravotně postižené osoby), София;

b)  peněžité dávky:

Krajské úřady Národního ústavu sociálního zabezpečení.

2.  Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody:

Ústředí Národního ústavu sociálního pojištění.

3.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a)  věcné dávky:

—  Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotnictví), София,

—  Национална здравноосигурителна каса Národní fond zdravotního pojištění), София;

—  Агенция за хората с увреждания (Agentura pro zdravotně postižené osoby), София;

b)  krátkodobé peněžité dávky:

Krajské úřady Národního ústavu sociálního zabezpečení;

c)  invalidní důchody:

Ústředí Národního ústavu sociálního zabezpečení.

4.  Pohřebné:

Krajské úřady Národního ústavu sociálního zabezpečení.

5.  Dávky v nezaměstnanosti:

Krajské úřady Národního ústavu sociálního zabezpečení.

6.  Rodinné dávky:

Ředitelství sociální pomoci Agentury pro sociální pomoc,“;

ii) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO1.  Věcné dávky:

Casa județeană de asigurări de sănătate (Okresní zdravotní pojišťovna).

2.  Peněžité dávky:

a)  nemoc a mateřství:

Casa de asigurari de sanatate(Zdravotní pojišťovna);

b)  invalidní, starobní a pozůstalostní důchody a pohřebné:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Okresní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění);

c)  pracovní úrazy a nemoci z povolání:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Okresní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění);

d)  dávky v nezaměstnanosti:

Agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă (Okresní agentura pro zaměstnanost);

e)  rodinné dávky:

Místní a školské orgány.“;

d) Příloha 4 „Styčná místa (čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 4 a článek 122 prováděcího nařízení)“ se mění takto:

i) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO1.  Nemoc a mateřství:

a)  věcné dávky:

Национална здравноосигурителна каса (Národní fond zdravotního pojištění), София;

b)  peněžité dávky:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

2.  Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

3.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a)  věcné dávky:

Национална здравноосигурителна каса (Národní fond zdravotního pojištění), София;

b)  peněžité dávky a důchody:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

4.  Pohřebné:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

5.  Dávky v nezaměstnanosti:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

6.  Rodinné dávky:

Агенция за социално подпомагане (Agentura pro sociální pomoc),София.“;

ii) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO1.  Věcné dávky:

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (Národní zdravotní pojišťovna), București.

2.  Peněžité dávky:

a)  nemoc a mateřství:

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (Národní zdravotní pojišťovna), București;

b)  invalidní, starobní a pozůstalostní důchody a pohřebné:

Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Národní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění), București;

c)  pracovní úrazy a nemoci z povolání:

Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Národní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění), București;

d)  dávky v nezaměstnanosti:

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Národní agentura pro zaměstnanost), București;

e)  rodinné dávky:

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (Ministerstvo práce, sociální solidarity a rodiny), București.“;

e) Příloha 5 „Prováděcí ustanovení dvoustranných úmluv, která zůstávají použitelná (čl. 4 odst. 5, článek 5, čl. 53 odst. 3, článek 104, čl. 105 odst. 2 a články 116, 121 a 122 prováděcího nařízení)“, se mění takto:

i) před oddíl „1. BELGIE – ČESKÁ REPUBLIKA“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„1.   BELGIE – BULHARSKO

Žádná úmluva.“;

ii) dosavadní oddíl „1. BELGIE – ČESKÁ REPUBLIKA“ se označuje jako „2. BELGIE – ČESKÁ REPUBLIKA“ a následující oddíly se označují takto:

„3. BELGIE – DÁNSKO“

„4. BELGIE – NĚMECKO“

„5. BELGIE – ESTONSKO“

„6. BELGIE – ŘECKO“

„7. BELGIE – ŠPANĚLSKO“

„8. BELGIE – FRANCIE“

„9. BELGIE – IRSKO“

„10. BELGIE – ITÁLIE“

„11. BELGIE – KYPR“

„12. BELGIE – LOTYŠSKO“

„13. BELGIE – LITVA“

„14. BELGIE – LUCEMBURSKO“

„15. BELGIE – MAĎARSKO“

„16. BELGIE – MALTA“

„17. BELGIE – NIZOZEMSKO“

„18. BELGIE – RAKOUSKO“

„19. BELGIE – POLSKO“

„20. BELGIE – PORTUGALSKO“;

iii) za oddíl „20. BELGIE – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„21.   BELGIE – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

iv) dosavadní oddíl „20. BELGIE – SLOVINSKO“ se označuje jako „22. BELGIE – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„23. BELGIE – SLOVENSKO“

„24. BELGIE – FINSKO“

„25. BELGIE – ŠVÉDSKO“

„26. BELGIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

v) za oddíl „26. BELGIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se vkládají nové oddíly, které znějí:

„27.   BULHARSKO – ČESKÁ REPUBLIKA

Článek 29 odst. 1 a 3 dohody ze dne 25. listopadu 1998 a čl. 5 odst. 4 správního ujednání ze dne 30. listopadu 1999 o upuštění od náhrady nákladů na správní kontroly a lékařské prohlídky.

28.   BULHARSKO – DÁNSKO

Žádná úmluva.

29.   BULHARSKO – NĚMECKO

Články 8 až 9 správní dohody o provádění úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 17. prosince 1997 v důchodové oblasti.

30.   BULHARSKO – ESTONSKO

Žádná úmluva.

31.   BULHARSKO – ŘECKO

Žádná úmluva.

32.   BULHARSKO – ŠPANĚLSKO

Žádné.

33.   BULHARSKO – FRANCIE

Žádná úmluva.

34.   BULHARSKO – IRSKO

Žádná úmluva.

35.   BULHARSKO – ITÁLIE

Žádná úmluva.

36.   BULHARSKO – KYPR

Žádná úmluva.

37.   BULHARSKO – LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

38.   BULHARSKO – LITVA

Žádná úmluva.

39.   BULHARSKO – LUCEMBURSKO

Žádná úmluva.

40.   BULHARSKO – MAĎARSKO

Žádné.

41.   BULHARSKO – MALTA

Žádná úmluva.

42.   BULHARSKO – NIZOZEMSKO

Žádné.

43.   BULHARSKO – RAKOUSKO

Žádné.

44.   BULHARSKO – POLSKO

Žádné.

45.   BULHARSKO – PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

46.   BULHARSKO – RUMUNSKO

Žádné.

47.   BULHARSKO – SLOVINSKO

Žádné.

48.   BULHARSKO – SLOVENSKO

Článek 9 odst. 1 správní dohody o provádění úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 30. května 2001.

49.   BULHARSKO – FINSKO

Žádná úmluva.

50.   BULHARSKO – ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.

51.   BULHARSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné.“;

vi) dosavadní oddíl „25. ČESKÁ REPUBLIKA – DÁNSKO“ se označuje jako „52. ČESKÁ REPUBLIKA – DÁNSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„53. ČESKÁ REPUBLIKA – NĚMECKO“

„54. ČESKÁ REPUBLIKA – ESTONSKO“

„55. ČESKÁ REPUBLIKA – ŘECKO“

„56. ČESKÁ REPUBLIKA – ŠPANĚLSKO“

„57. ČESKÁ REPUBLIKA – FRANCIE“

„58. ČESKÁ REPUBLIKA – IRSKO“

„59. ČESKÁ REPUBLIKA – ITÁLIE“

„60. ČESKÁ REPUBLIKA – KYPR“

„61. ČESKÁ REPUBLIKA – LOTYŠSKO“

„62. ČESKÁ REPUBLIKA – LITVA“

„63. ČESKÁ REPUBLIKA – LUCEMBURSKO“

„64. ČESKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO“

„65. ČESKÁ REPUBLIKA – MALTA“

„66. ČESKÁ REPUBLIKA – NIZOZEMSKO“

„67. ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO“

„68. ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO“

„69. ČESKÁ REPUBLIKA – PORTUGALSKO“;

vii) za oddíl „69. ČESKÁ REPUBLIKA – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„70.   ČESKÁ REPUBLIKA – RUMUNSKO

Žádné.“;

viii) dosavadní oddíl „43. ČESKÁ REPUBLIKA – SLOVINSKO“ se označuje jako „71. ČESKÁ REPUBLIKA – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„72. ČESKÁ REPUBLIKA – SLOVENSKO“

„73. ČESKÁ REPUBLIKA – FINSKO“

„74. ČESKÁ REPUBLIKA – ŠVÉDSKO“

„75. ČESKÁ REPUBLIKA – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„76. DÁNSKO – NĚMECKO“

„77. DÁNSKO – ESTONSKO“

„78. DÁNSKO – ŘECKO“

„79. DÁNSKO – ŠPANĚLSKO“

„80. DÁNSKO – FRANCIE“

„81. DÁNSKO – IRSKO“

„82. DÁNSKO – ITÁLIE“

„83. DÁNSKO – KYPR“

„84. DÁNSKO – LOTYŠSKO“

„85. DÁNSKO – LITVA“

„86. DÁNSKO – LUCEMBURSKO“

„87. DÁNSKO – MAĎARSKO“

„88. DÁNSKO – MALTA“

„89. DÁNSKO – NIZOZEMSKO“

„90. DÁNSKO – RAKOUSKO“

„91. DÁNSKO – POLSKO“

„92. DÁNSKO – PORTUGALSKO“;

ix) za oddíl „92. DÁNSKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„93.   DÁNSKO – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

x) dosavadní oddíl „65. DÁNSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „94. DÁNSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„95. DÁNSKO – SLOVENSKO“

„96. DÁNSKO – FINSKO“

„97. DÁNSKO – ŠVÉDSKO“

„98. DÁNSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„99. NĚMECKO – ESTONSKO“

„100. NĚMECKO – ŘECKO“

„101. NĚMECKO – ŠPANĚLSKO“

„102. NĚMECKO – FRANCIE“

„103. NĚMECKO – IRSKO“

„104. NĚMECKO – ITÁLIE“

„105. NĚMECKO – KYPR“

„106. NĚMECKO – LOTYŠSKO“

„107. NĚMECKO – LITVA“

„108. NĚMECKO – LUCEMBURSKO“

„109. NĚMECKO – MAĎARSKO“

„110. NĚMECKO – MALTA“

„111. NĚMECKO – NIZOZEMSKO“

„112. NĚMECKO – RAKOUSKO“

„113. NĚMECKO – POLSKO“

„114. NĚMECKO – PORTUGALSKO“;

xi) za oddíl „114. NĚMECKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„115.   NĚMECKO – RUMUNSKO

Žádné.“;

xii) dosavadní oddíl „86. NĚMECKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „116. NĚMECKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„117. NĚMECKO – SLOVENSKO“

„118. NĚMECKO – FINSKO“

„119. NĚMECKO – ŠVÉDSKO“

„120. NĚMECKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„121. ESTONSKO – ŘECKO“

„122. ESTONSKO – ŠPANĚLSKO“

„123. ESTONSKO – FRANCIE“

„124. ESTONSKO – IRSKO“

„125. ESTONSKO – ITÁLIE“

„126. ESTONSKO – KYPR“

„127. ESTONSKO – LOTYŠSKO“

„128. ESTONSKO – LITVA“

„129. ESTONSKO – LUCEMBURSKO“

„130. ESTONSKO – MAĎARSKO“

„131. ESTONSKO – MALTA“

„132. ESTONSKO – NIZOZEMSKO“

„133. ESTONSKO – RAKOUSKO“

„134. ESTONSKO – POLSKO“

„135. ESTONSKO – PORTUGALSKO“;

xiii) za oddíl „135. ESTONSKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„136.   ESTONSKO – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

xiv) dosavadní oddíl „106. ESTONSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „137. ESTONSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„138. ESTONSKO – SLOVENSKO“

„139. ESTONSKO – FINSKO“

„140. ESTONSKO – ŠVÉDSKO“

„141. ESTONSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„142. ŘECKO – ŠPANĚLSKO“

„143. ŘECKO – FRANCIE“

„144. ŘECKO – IRSKO“

„145. ŘECKO – ITÁLIE“

„146. ŘECKO – KYPR“

„147. ŘECKO – LOTYŠSKO“

„148. ŘECKO – LITVA“

„149. ŘECKO – LUCEMBURSKO“

„150. ŘECKO – MAĎARSKO“

„151. ŘECKO – MALTA“

„152. ŘECKO – NIZOZEMSKO“

„153. ŘECKO – RAKOUSKO“

„154. ŘECKO – POLSKO“

„155. ŘECKO – PORTUGALSKO“;

xv) za oddíl „155. ŘECKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„156.   ŘECKO – RUMUNSKO

Žádné.“;

xvi) dosavadní oddíl „125. ŘECKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „157. ŘECKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„158. ŘECKO – SLOVENSKO“

„159. ŘECKO – FINSKO“

„160. ŘECKO – ŠVÉDSKO“

„161. ŘECKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„162. ŠPANĚLSKO – FRANCIE“

„163. ŠPANĚLSKO – IRSKO“

„164. ŠPANĚLSKO – ITÁLIE“

„165. ŠPANĚLSKO – KYPR“

„166. ŠPANĚLSKO – LOTYŠSKO“

„167. ŠPANĚLSKO – LITVA“

„168. ŠPANĚLSKO – LUCEMBURSKO“

„169. ŠPANĚLSKO – MAĎARSKO“

„170. ŠPANĚLSKO – MALTA“

„171. ŠPANĚLSKO – NIZOZEMSKO“

„172. ŠPANĚLSKO – RAKOUSKO“

„173. ŠPANĚLSKO – POLSKO“

„174. ŠPANĚLSKO – PORTUGALSKO“;

xvii) za oddíl „174. ŠPANĚLSKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„175.   ŠPANĚLSKO – RUMUNSKO

Žádné.“;

xviii) dosavadní oddíl „143. ŠPANĚLSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „176. ŠPANĚLSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„177. ŠPANĚLSKO – SLOVENSKO“

„178. ŠPANĚLSKO – FINSKO“

„179. ŠPANĚLSKO – ŠVÉDSKO“

„180. ŠPANĚLSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„181. FRANCIE – IRSKO“

„182. FRANCIE – ITÁLIE“

„183. FRANCIE – KYPR“

„184. FRANCIE – LOTYŠSKO“

„185. FRANCIE – LITVA“

„186. FRANCIE – LUCEMBURSKO“

„187. FRANCIE – MAĎARSKO“

„188. FRANCIE – MALTA“

„189. FRANCIE – NIZOZEMSKO“

„190. FRANCIE – RAKOUSKO“

„191. FRANCIE – POLSKO“

„192. FRANCIE – PORTUGALSKO“;

xix) za oddíl „192. FRANCIE – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„193.   FRANCIE – RUMUNSKO

Žádné.“;

xx) dosavadní oddíl „160. FRANCIE – SLOVINSKO“ se označuje jako „194. FRANCIE – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„195. FRANCIE – SLOVENSKO“

„196. FRANCIE – FINSKO“

„197. FRANCIE – ŠVÉDSKO“

„198. FRANCIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„199. IRSKO – ITÁLIE“

„200. IRSKO – KYPR“

„201. IRSKO – LOTYŠSKO“

„202. IRSKO – LITVA“

„203. IRSKO – LUCEMBURSKO“

„204. IRSKO – MAĎARSKO“

„205. IRSKO – MALTA“

„206. IRSKO – NIZOZEMSKO“

„207. IRSKO – RAKOUSKO“

„208. IRSKO – POLSKO“

„209. IRSKO – PORTUGALSKO“;

xxi) za oddíl „209. IRSKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„210.   IRSKO – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

xxii) dosavadní oddíl „176. IRSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „211. IRSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„212. IRSKO – SLOVENSKO“

„213. IRSKO – FINSKO“

„214. IRSKO – ŠVÉDSKO“

„215. IRSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„216. ITÁLIE – KYPR“

„217. ITÁLIE – LOTYŠSKO“

„218. ITÁLIE – LITVA“

„219. ITÁLIE – LUCEMBURSKO“

„220. ITÁLIE – MAĎARSKO“

„221. ITÁLIE – MALTA“

„222. ITÁLIE – NIZOZEMSKO“

„223. ITÁLIE – RAKOUSKO“

„224. ITÁLIE – POLSKO“

„225. ITÁLIE – PORTUGALSKO“;

xxiii) za oddíl „225. ITÁLIE – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„226.   ITÁLIE – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

xxiv) dosavadní oddíl „191. ITÁLIE – SLOVINSKO“ se označuje jako „227. ITÁLIE – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„228. ITÁLIE – SLOVENSKO“

„229. ITÁLIE – FINSKO“

„230. ITÁLIE – ŠVÉDSKO“

„231. ITÁLIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„232. KYPR – LOTYŠSKO“

„233. KYPR – LITVA“

„234. KYPR – LUCEMBURSKO“

„235. KYPR – MAĎARSKO“

„236. KYPR – MALTA“

„237. KYPR – NIZOZEMSKO“

„238. KYPR – RAKOUSKO“

„239. KYPR – POLSKO“

„240. KYPR – PORTUGALSKO“;

xxv) za oddíl „240. KYPR – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„241.   KYPR – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

xxvi) dosavadní oddíl „205. KYPR – SLOVINSKO“ se označuje jako „242. KYPR – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„243. KYPR – SLOVENSKO“

„244. KYPR – FINSKO“

„245. KYPR – ŠVÉDSKO“

„246. KYPR – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„247. LOTYŠSKO – LITVA“

„248. LOTYŠSKO – LUCEMBURSKO“

„249. LOTYŠSKO – MAĎARSKO“

„250. LOTYŠSKO – MALTA“

„251. LOTYŠSKO – NIZOZEMSKO“

„252. LOTYŠSKO – RAKOUSKO“

„253. LOTYŠSKO – POLSKO“

„254. LOTYŠSKO – PORTUGALSKO“;

xxvii) za oddíl „254. LOTYŠSKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„255.   LOTYŠSKO – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

xxviii) dosavadní oddíl „218. LOTYŠSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „256. LOTYŠSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„257. LOTYŠSKO – SLOVENSKO“

„258. LOTYŠSKO – FINSKO“

„259. LOTYŠSKO – ŠVÉDSKO“

„260. LOTYŠSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„261. LITVA – LUCEMBURSKO“

„262. LITVA – MAĎARSKO“

„263. LITVA – MALTA“

„264. LITVA – NIZOZEMSKO“

„265. LITVA – RAKOUSKO“

„266. LITVA – POLSKO“

„267. LITVA – PORTUGALSKO“;

xxix) za oddíl „267. LITVA – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„268.   LITVA – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

xxx) dosavadní oddíl „230. LITVA – SLOVINSKO“ se označuje jako „269. LITVA – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„270. LITVA – SLOVENSKO“

„271. LITVA – FINSKO“

„272. LITVA – ŠVÉDSKO“

„273. LITVA – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„274. LUCEMBURSKO – MAĎARSKO“

„275. LUCEMBURSKO – MALTA“

„276. LUCEMBURSKO – NIZOZEMSKO“

„277. LUCEMBURSKO – RAKOUSKO“

„278. LUCEMBURSKO – POLSKO“

„279. LUCEMBURSKO – PORTUGALSKO“;

xxxi) za oddíl „279. LUCEMBURSKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„280.   LUCEMBURSKO – RUMUNSKO

Žádné.“;

xxxii) dosavadní oddíl „241. LUCEMBURSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „281. LUCEMBURSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„282. LUCEMBURSKO – SLOVENSKO“

„283. LUCEMBURSKO – FINSKO“

„284. LUCEMBURSKO – ŠVÉDSKO“

„285. LUCEMBURSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„286. MAĎARSKO – MALTA“

„287. MAĎARSKO – NIZOZEMSKO“

„288. MAĎARSKO – RAKOUSKO“

„289. MAĎARSKO – POLSKO“

„290. MAĎARSKO – PORTUGALSKO“;

xxxiii) za oddíl „290. MAĎARSKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„291.   MAĎARSKO – RUMUNSKO

Žádné.“;

xxxiv) dosavadní oddíl „251. MAĎARSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „292. MAĎARSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„293. MAĎARSKO – SLOVENSKO“

„294. MAĎARSKO – FINSKO“

„295. MAĎARSKO – ŠVÉDSKO“

„296. MAĎARSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„297. MALTA – NIZOZEMSKO“

„298. MALTA – RAKOUSKO“

„299. MALTA – POLSKO“

„300. MALTA – PORTUGALSKO“;

xxxv) za oddíl „300. MALTA – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„301.   MALTA – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

xxxvi) dosavadní oddíl „260. MALTA – SLOVINSKO“ se označuje jako „302. MALTA – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„303. MALTA – SLOVENSKO“

„304. MALTA – FINSKO“

„305. MALTA – ŠVÉDSKO“

„306. MALTA – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„307. NIZOZEMSKO – RAKOUSKO“

„308. NIZOZEMSKO – POLSKO“

„309. NIZOZEMSKO – PORTUGALSKO“;

xxxvii) za oddíl „309. NIZOZEMSKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„310.   NIZOZEMSKO – RUMUNSKO

Žádné.“;

xxxviii) dosavadní oddíl „268. NIZOZEMSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „311. NIZOZEMSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„312. NIZOZEMSKO – SLOVENSKO“

„313. NIZOZEMSKO – FINSKO“

„314. NIZOZEMSKO – ŠVÉDSKO“

„315. NIZOZEMSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„316. RAKOUSKO – POLSKO“

„317. RAKOUSKO – PORTUGALSKO“

xxxix) za oddíl „317. RAKOUSKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„318.   RAKOUSKO – RUMUNSKO

Žádné.“;

xl) dosavadní oddíl „275. RAKOUSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „319. RAKOUSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„320. RAKOUSKO – SLOVENSKO“

„321. RAKOUSKO – FINSKO“

„322. RAKOUSKO – ŠVÉDSKO“

„323. RAKOUSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„324. POLSKO – PORTUGALSKO“

xli) za oddíl „324. POLSKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„325.   POLSKO – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

xlii) dosavadní oddíl „281. POLSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „326. POLSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„327. POLSKO – SLOVENSKO“

„328. POLSKO – FINSKO“

„329. POLSKO – ŠVÉDSKO“

„330. POLSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

xliii) za oddíl „330. POLSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„331.   PORTUGALSKO – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

xliv) dosavadní oddíl „286. PORTUGALSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „332. PORTUGALSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„333. PORTUGALSKO – SLOVENSKO“

„334. PORTUGALSKO – FINSKO“

„335. PORTUGALSKO – ŠVÉDSKO“

„336. PORTUGALSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

xlv) za oddíl „336. PORTUGALSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se vkládají nové oddíly, které znějí:

„337.   RUMUNSKO – SLOVINSKO

Žádné.

338.   RUMUNSKO – SLOVENSKO

Žádné.

339.   RUMUNSKO – FINSKO

Žádná úmluva.

340.   RUMUNSKO – ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.

341.   RUMUNSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné.“;

xlvi) dosavadní oddíl „291. SLOVINSKO – SLOVENSKO“ se označuje jako „342. SLOVINSKO – SLOVENSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„343. SLOVINSKO – FINSKO“

„344. SLOVINSKO – ŠVÉDSKO“

„345. SLOVINSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„346. SLOVENSKO – FINSKO“

„347. SLOVENSKO – ŠVÉDSKO“

„348. SLOVENSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„349. FINSKO – ŠVÉDSKO“

„350. FINSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„351. ŠVÉDSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

f) Příloha 6 „Postup pro výplatu dávek (čl. 4 odst. 6, čl. 53 odst. 1 a článek 122 prováděcího nařízení)“ se mění takto:

i) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

1. Ve vztazích s Belgií, Českou republikou, Dánskem, Estonskem, Řeckem, Španělskem, Francií, Irskem, Itálií, Lotyšskem, Lucemburskem, Maďarskem, Maltou, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím: přímá platba.

2. Ve vztazích s Německem, Kyprem a Litvou: platba prostřednictvím styčných míst.“;

ii) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii) Oddíl „E. NĚMECKO“ se mění takto:

a) v bodu 1 písm. b) a v bodu 2 písm. b) se před slovo „Nizozemsko“ vkládají slova „Bulharsko a“;

b) v bodu 4 písm. b) se za slovo „Belgie“ vkládá slovo „Bulharsko“;

iv) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Přímá platba.“;

g) Příloha 7 „Banky (čl. 4 odst. 7, čl. 55 odst. 3 a článek 122 prováděcího nařízení)“ se mění takto:

i) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Булбанк (Bulbank), София.“;

ii) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Banca Națională a României (Rumunská národní banka), București.“;

h) Příloha 8 se nahrazuje tímto:
„PŘÍLOHA 8 (B) (12) (13)

POSKYTOVÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK

(čl. 4 odst. 8, čl. 10a písm. d) a článek 122 prováděcího nařízení)

Ustanovení čl. 10a písm. d) prováděcího nařízení se vztahuje na:

A.   Zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné

a) s referenční dobou jednoho kalendářního měsíce ve vztazích mezi:

 Belgií a Bulharskem,

 Belgií a Českou republikou,

 Belgií a Německem,

 Belgií a Řeckem,

 Belgií a Španělskem,

 Belgií a Francií,

 Belgií a Irskem,

 Belgií a Litvou,

 Belgií a Lucemburskem,

 Belgií a Rakouskem,

 Belgií a Polskem,

 Belgií a Portugalskem,

 Belgií a Rumunskem,

 Belgií a Slovenskem,

 Belgií a Finskem,

 Belgií a Švédskem,

 Belgií a Spojeným královstvím,

 Bulharskem a Českou republikou,

 Bulharskem a Německem,

 Bulharskem a Estonskem,

 Bulharskem a Řeckem,

 Bulharskem a Španělskem,

 Bulharskem a Francií,

 Bulharskem a Irskem,

 Bulharskem a Kyprem,

 Bulharskem a Lotyšskem,

 Bulharskem a Litvou,

 Bulharskem a Lucemburskem,

 Bulharskem a Maďarskem,

 Bulharskem a Maltou,

 Bulharskem a Nizozemskem,

 Bulharskem a Rakouskem,

 Bulharskem a Polskem,

 Bulharskem a Portugalskem,

 Bulharskem a Rumunskem,

 Bulharskem a Slovenskem,

 Bulharskem a Finskem,

 Bulharskem a Švédskem,

 Bulharskem a Spojeným královstvím,

 Českou republikou a Dánskem,

 Českou republikou a Německem,

 Českou republikou a Řeckem,

 Českou republikou a Španělskem,

 Českou republikou a Francií,

 Českou republikou a Irskem,

 Českou republikou a Lotyšskem,

 Českou republikou a Litvou,

 Českou republikou a Lucemburskem,

 Českou republikou a Maďarskem,

 Českou republikou a Maltou,

 Českou republikou a Nizozemskem,

 Českou republikou a Rakouskem,

 Českou republikou a Polskem,

 Českou republikou a Portugalskem,

 Českou republikou a Rumunskem,

 Českou republikou a Slovinskem,

 Českou republikou a Slovenskem,

 Českou republikou a Finskem,

 Českou republikou a Švédskem,

 Českou republikou a Spojeným královstvím,

 Dánskem a Litvou,

 Dánskem a Polskem,

 Dánskem a Slovenskem,

 Německem a Řeckem,

 Německem a Španělskem,

 Německem a Francií,

 Německem a Irskem,

 Německem a Litvou,

 Německem a Lucemburskem,

 Německem a Rakouskem,

 Německem a Polskem,

 Německem a Rumunskem,

 Německem a Slovenskem,

 Německem a Finskem,

 Německem a Švédskem,

 Německem a Spojeným královstvím,

 Estonskem a Rumunskem,

 Řeckem a Litvou,

 Řeckem a Polskem,

 Řeckem a Rumunskem,

 Řeckem a Slovenskem,

 Španělskem a Litvou,

 Španělskem a Rakouskem,

 Španělskem a Polskem,

 Španělskem a Rumunskem,

 Španělskem a Slovinskem,

 Španělskem a Slovenskem,

 Španělskem a Finskem,

 Španělskem a Švédskem,

 Francií a Litvou,

 Francií a Lucemburskem,

 Francií a Rakouskem,

 Francií a Polskem,

 Francií a Portugalskem,

 Francií a Rumunskem,

 Francií a Slovinskem,

 Francií a Slovenskem,

 Francií a Finskem,

 Francií a Švédskem,

 Irskem a Litvou,

 Irskem a Rakouskem,

 Irskem a Polskem,

 Irskem a Portugalskem,

 Irskem a Rumunskem,

 Irskem a Slovenskem,

 Irskem a Švédskem,

 Lotyšskem a Litvou,

 Lotyšskem a Lucemburskem,

 Lotyšskem a Maďarskem,

 Lotyšskem a Polskem,

 Lotyšskem a Rumunskem,

 Lotyšskem a Slovinskem,

 Lotyšskem a Slovenskem,

 Lotyšskem a Finskem,

 Litvou a Lucemburskem,

 Litvou a Maďarskem,

 Litvou a Nizozemskem,

 Litvou a Rakouskem,

 Litvou a Portugalskem,

 Litvou a Rumunskem,

 Litvou a Slovinskem,

 Litvou a Slovenskem,

 Litvou a Finskem,

 Litvou a Švédskem,

 Litvou a Spojeným královstvím,

 Lucemburskem a Rakouskem,

 Lucemburskem a Polskem,

 Lucemburskem a Portugalskem,

 Lucemburskem a Rumunskem,

 Lucemburskem a Slovinskem,

 Lucemburskem a Slovenskem,

 Lucemburskem a Finskem,

 Lucemburskem a Švédskem,

 Maďarskem a Rakouskem,

 Maďarskem a Polskem,

 Maďarskem a Rumunskem,

 Maďarskem a Slovinskem,

 Maďarskem a Slovenskem,

 Maltou a Rumunskem,

 Maltou a Slovenskem,

 Nizozemskem a Rakouskem,

 Nizozemskem a Polskem,

 Nizozemskem a Rumunskem,

 Nizozemskem a Slovenskem,

 Nizozemskem a Finskem,

 Nizozemskem a Švédskem,

 Rakouskem a Polskem,

 Rakouskem a Portugalskem,

 Rakouskem a Rumunskem,

 Rakouskem a Slovinskem,

 Rakouskem a Slovenskem,

 Rakouskem a Finskem,

 Rakouskem a Švédskem,

 Rakouskem a Spojeným královstvím,

 Polskem a Portugalskem,

 Polskem a Rumunskem,

 Polskem a Slovinskem,

 Polskem a Slovenskem,

 Polskem a Finskem,

 Polskem a Švédskem,

 Polskem a Spojeným královstvím,

 Portugalskem a Rumunskem,

 Portugalskem a Slovinskem,

 Portugalskem a Slovenskem,

 Portugalskem a Finskem,

 Portugalskem a Švédskem,

 Portugalskem a Spojeným královstvím,

 Rumunskem a Slovinskem,

 Rumunskem a Slovenskem,

 Rumunskem a Finskem,

 Rumunskem a Švédskem,

 Rumunskem a Spojeným královstvím,

 Slovinskem a Slovenskem,

 Slovinskem a Finskem,

 Slovinskem a Spojeným královstvím,

 Slovenskem a Finskem,

 Slovenskem a Švédskem,

 Slovenskem a Spojeným královstvím,

 Finskem a Švédskem,

 Finskem a Spojeným královstvím,

 Švédskem a Spojeným královstvím.

b) s referenční dobou jednoho čtvrtletí kalendářního roku ve vztazích mezi:

 Dánskem a Německem,

 Nizozemskem a Dánskem, Německem, Francií, Lucemburskem, Portugalskem.

B.   Osoby samostatně výdělečně činné

S referenční dobou jednoho čtvrtletí kalendářního roku ve vztazích mezi:

 Belgií a Nizozemskem.

C.   Zaměstnané osoby

S referenční dobou jednoho kalendářního měsíce ve vztazích mezi:

 Belgií a Nizozemskem.“;

i) Příloha 9 „Výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky (čl. 4 odst. 9, čl. 94 odst. 3 písm. a) a čl. 95 odst. 3 písm. a) prováděcího nařízení)“ se mění takto:

i) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezmou v úvahu věcné dávky poskytované Národním fondem zdravotního pojištění v souladu se zákonem o zdravotním pojištění.“;

ii) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezmou v úvahu dávky poskytované v rámci systému zdravotního pojištění.“;

j) Příloha 10 „Instituce a subjekty určené příslušnými úřady (čl. 4 odst. 10 prováděcího nařízení)“ se mění takto:

i) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO1.  Pro účely článku 14c, čl. 14d odst. 3 a článku 17 nařízení:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

2.  Pro účely čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

3.  Pro účely článků 8 a 10b, čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3 a čl. 38 odst. 1 prováděcího nařízení:

—  Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotnictví), София,

—  Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София,

—  Национална здравноосигурителна каса (Národní fond zdravotního pojištění), София.

4.  Pro účely čl. 70 odst. 1, čl. 80 odst. 2, článku 81, čl. 82 odst. 2 a čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

5.  Pro účely čl. 85 odst. 2, čl. 86 odst. 2, čl. 89 odst. 1, čl. 102 odst. 2 a článků 109 a 110 prováděcího nařízení:

—  Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotnictví), София,

—  Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София,

—  Национална здравноосигурителна каса (Národní fond zdravotního pojištění), София.

6.  Pro účely čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení:

—  Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotnictví), София,

—  Национална здравноосигурителна каса (Národní fond zdravotního pojištění), София.“;

ii) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO1.  Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. b) a článku 17 nařízení a pro účely čl. 10 písm. b), čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1, čl. 12 písm. a), čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 85 odst. 2 prováděcího nařízení:

Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Národní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění), București.

2.  Pro účely čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 82 odst. 2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení:

a)  peněžité dávky:

Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Národní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění), București;

b)  věcné dávky:

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (Národní zdravotní pojišťovna), București.

3.  Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení (náhrada nákladů na věcné dávky podle článků 36 a 63 nařízení):

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (Národní zdravotní pojišťovna), București.

4.  Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení (náhrada nákladů na dávky v nezaměstnanosti podle článku 70 nařízení):

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Národní agentura pro zaměstnanost), București.“;

3. 31983 Y 0117: Rozhodnutí Správní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 117 ze dne 7. července 1982 o podmínkách provádění čl. 50 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972 (Úř. věst. C 238, 7.9.1983, s. 3), ve znění:

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

Bod 2.2 se nahrazuje tímto:

„Pro účely tohoto rozhodnutí je určeným orgánem:Belgie:

Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Státní penzijní úřad), Bruxelles/Brussel.

Bulharsko:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

Česká republika:

Česká správa sociálního zabezpečení, Praha

Dánsko:

Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Ředitelství pro sociální zabezpečení a péči), København.

Německo:

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger – Datenstelle (Středisko pro zpracování dat Svazu německých důchodových pojišťoven), Würzburg.

Estonsko:

Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn.

Řecko:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Ústav sociálního zabezpečení), Αθήνα.

Španělsko:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Národní ústav sociálního zabezpečení), Madrid.

Francie:

Caisse nationale d'assurance-vieillesse – Centre informatique national – travailleurs migrants SCOM (Národní fond starobního pojištění – Národní středisko zpracování dat – Migrující pracovníci SCOM), Tours.

Irsko:

Department of Social Welfare (Ministerstvo sociálních věcí), Dublin.

Itálie:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Národní ústav sociální péče), Roma.

Kypr:

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), Λευκωσία.

Lotyšsko:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agentura státního sociálního pojištění), Rīga.

Litva:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

Lucembursko:

Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Společné středisko zpracování dat, evidence pojištění a inkasa příspěvků orgánů sociálního zabezpečení), Luxembourg.

Maďarsko:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest.

Malta:

Dipartiment tas- Sigurta' Soċjali (Odbor sociálního zabezpečení), Valletta.

Nizozemsko:

Sociale Verzekeringsbank (Sociální pojišťovna), Amsterdam.

Rakousko:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavní svaz rakouských sociálních pojišťoven), Wien.

Polsko:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Ústav sociálního zabezpečení), Warszawa.

Portugalsko:

Centro Nacional de Pensões (Národní důchodové středisko), Lisboa.

Rumunsko:

Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Národní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění), București.

Slovinsko:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav důchodového a invalidního pojištění), Ljubljana.

Slovensko:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

Finsko:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Středisko důchodového zabezpečení), Helsinki.

Švédsko:

Riksförsäkringsverket (Státní rada sociálního pojištění), Stockholm.

Spojené království:

Department for Work and Pensions, International Pension Centre (Ministerstvo sociálního zabezpečení, mezinárodní důchodové středisko), Newcastle upon Tyne.“.

4. 31988 Y 0309(02): Rozhodnutí Správní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 136 ze dne 1. července 1987 o výkladu čl. 45 odst. 1 až 3 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ohledně započítávání dob pojištění splněným podle právních předpisů jiných členských států pro získání, zachování nebo opětné nabytí nároku na dávky (Úř. věst. C 64, 9.3.1988, s. 7), ve znění:

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

Příloha se mění takto:

a) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Žádné.“;

b) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

c) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Žádné.“.

5. 31993 Y 0825(02): Rozhodnutí Správní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 150 ze dne 26. června 1992 o provádění článků 77 a 78 a čl. 79 odst. 3 nařízení (EHS) č. 1408/71 a čl. 10 odst. 1 písm. b) bodu ii) nařízení (EHS) č. 574/72 (Úř. věst. C 229, 25.8.1993, s. 5), ve znění:

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

Příloha se mění takto:

a) za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Агенция за социално подпомагане (Agentura pro sociální pomoc), София.“;

b) pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

c) za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

1.

Pokud jde o rodinné dávky: : Ministerul Muncii, Solidaritatii, Sociale si Familiei (Ministerstvo práce, sociální solidarity a rodiny), București.

2.

Pokud jde o sirotčí důchody: : Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Národní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění), București.“.

6. 32003 D 0192(01): Rozhodnutí Správní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 192 ze dne 29. října 2003 o podmínkách provádění čl. 50 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 574/72 (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 114).

Bod 2.4 se nahrazuje tímto:

„Pro účely tohoto rozhodnutí je určeným orgánem:BELGIE:

L'Office National des pensions pour travailleurs salariés (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Státní penzijní úřad), Bruxelles/Brussel.

BULHARSKO:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

ČESKÁ REPUBLIKA:

Česká správa sociálního zabezpečení, Praha.

DÁNSKO:

Den Sociale Sikringsstyrelse, København (Národní správa sociálního zabezpečení, Kodaň).

NĚMECKO:

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger – Datenstelle der deutschen Rentenversicherung (VDR–DSRV) (Středisko pro zpracování dat Svazu německých důchodových pojišťoven), Würzburg.

ESTONSKO:

Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn.

ŘECKO:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Ústav sociálního zabezpečení), Αθήνα.

ŠPANĚLSKO:

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Hlavní pokladna sociálního zabezpečení/Národní ústav sociálního zabezpečení), Madrid.

FRANCIE:

Caisse nationale d'assurance-vieillesse (CNAV), Paris

IRSKO:

Department of Social and Family Affairs, Dublin.

ITÁLIE

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Roma.

KYPR:

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), Λευκωσία.

LOTYŠSKO:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agentura státního sociálního pojištění), Rīga.

LITVA:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

LUCEMBURSKO:

Centre commun de la Sécurité Sociale, Luxembourg.

MAĎARSKO:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest.

MALTA:

Dipartiment tas- Sigurta' Soċjali (Odbor sociálního zabezpečení), Valletta.

NIZOZEMSKO:

Sociale Verzekeringsbank (Sociální pojišťovna), Amsterdam.

RAKOUSKO:

Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavní svaz rakouských sociálních pojišťoven), Wien.

POLSKO:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Ústav sociálního zabezpečení), Warszawa

PORTUGALSKO:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social (ISSS)/Centro Nacional de Pensões, Lisboa.

RUMUNSKO:

Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Národní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění), București.

SLOVINSKO:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav důchodového a invalidního pojištění), Ljubljana.

SLOVENSKO:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

FINSKO:

Eläketurvakeskus (ETK)/Pensionsskyddscentralen (Středisko důchodového zabezpečení), Helsinki.

ŠVÉDSKO:

Riksförsäkringsverket (Státní rada sociálního pojištění), Stockholm.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ:

Department for Work and Pensions, International Pension Centre, Newcastle-upon-Tyne.“.

3.   PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

32001 R 2157: Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 1), ve znění:

 32004 R 0885: nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.4.2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 1).

 

a) V příloze I se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládá nová položka, která zní:

„BULHARSKO:

акционерно дружество“

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko:

„RUMUNSKO:

societate pe acțiuni“.

b) V příloze II se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládá nová položka, která zní:

„BULHARSKO:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност“

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko:

„RUMUNSKO:

societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată“.

▼M4 —————

▼B

5.   ZEMĚDĚLSTVÍ

A.   ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDPISY

1. 31965 R 0079: Nařízení Rady č. 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. 109, 23.6.1965, s. 1859), ve znění:

 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

 31972 R 2835: nařízení Rady (EHS) č. 2835/72 ze dne 29.12.1972 (Úř. věst. L 298, 31.12.1972, s. 47),

 31973 R 2910: nařízení Rady (EHS) č. 2910/73 ze dne 23.10.1973 (Úř. věst. L 299, 27.10.1973, s. 1),

 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

 31981 R 2143: nařízení Rady (EHS) č. 2143/81 ze dne 27.7.1981 (Úř. věst. L 210, 30.7.1981, s. 1),

 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

 31985 R 3644: nařízení Rady (EHS) č. 3644/85 ze dne 19.12.1985 (Úř. věst. L 348, 24.12.1985, s. 4),

 31985 R 3768: nařízení Rady (EHS) č. 3768/85 ze dne 20.12.1985 (Úř. věst. L 362, 31.12.1985, s. 8),

 31990 R 3577: nařízení Rady (EHS) č. 3577/90 ze dne 4.12.1990 (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 23),

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 31995 R 2801: nařízení Rady (ES) č. 2801/95 ze dne 29.11.1995 (Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 3),

 31997 R 1256: nařízení Rady (ES) č. 1256/97 ze dne 25.6.1997 (Úř. věst. L 174, 2.7.1997, s. 7),

 32003 R 0806: nařízení Rady (ES) č. 806/2003 ze dne 14.4.2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 35),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32003 R 2059: nařízení Rady (ES) č. 2059/2003 ze dne 17.11.2003 (Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 1),

 32004 R 0660: nařízení Komise (ES) č. 660/2004 ze dne 7.4.2004 (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 97).

a) V čl. 5 odst. 1 se doplňuje nová věta, která zní:

„Bulharsko a Rumunsko zřídí národní výbor nejpozději do konce šestého měsíce po dni přistoupení.“;

b) V příloze se doplňují tyto údaje:

„Bulharsko

1. Северозападен

(Severozapaden)

2. Северен централен

(Severen tsentralen)

3. Североизточен

(Severoiztochen)

4. Югозападен

(Yugozapaden)

5. Южен централен

(Yuzhen tsentralen)

6. Югоизточен

(Yugoiztochen)

Po dobu dvou let od přistoupení však může Bulharsko tvořit jednu oblast.“

„Rumunsko

1. Nord-Est

2. Sud-Est

3. Sud-Muntenia

4. Sud-Vest-Oltenia

5. Vest

6. Nord-Vest

7. Centru

8. București-Ilfov“

2. 31977 R 1784: Nařízení Rady (EHS) č. 1784/77 ze dne 19. července 1977 o vydávání ověřovacích listin původu pro chmel (Úř. věst. L 200, 8.8.1977, s. 1), ve znění:

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 31979 R 2225: nařízení Rady (EHS) č. 2225/79 ze dne 9.10.1979 (Úř. věst. L 257, 12.10.1979, s. 1),

 31985 R 2039: nařízení Rady (EHS) č. 2039/85 ze dne 23.7.1985 (Úř. věst. L 193, 25.7.1985, s. 1),

 31991 R 1605: nařízení Rady (EHS) č. 1605/91 ze dne 10.6.1991 (Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 14),

 31993 R 1987: nařízení Rady (EHS) č. 1987/93 ze dne 19.7.1993 (Úř. věst. L 182, 24.7.1993, s. 1),

 31996 R 1323: nařízení Rady (ES) č. 1323/96 ze dne 26.6.1996 (Úř. věst. L 171, 10.7.1996, s. 1),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

V článku 9 se doplňuje nová věta, která zní:

„Bulharsko a Rumunsko sdělí tento údaj do čtyř měsíců ode dne přistoupení.“.

3. 31991 R 2092: Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 198, 22.7.1991), ve znění:

 31992 R 1535: nařízení Komise (EHS) č. 1535/92 ze dne 15.6.1992 (Úř. věst. L 162, 16.6.1992, s. 15),

 31992 R 2083: nařízení Rady (EHS) č. 2083/92 ze dne 14.7.1992 (Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 15),

 31992 R 3713: nařízení Komise (EHS) č. 3713/92 ze dne 22.12.1992 (Úř. věst. L 378, 23.12.1992, s. 21),

 31993 R 0207: nařízení Komise (EHS) č. 207/93 ze dne 29.1.1993 (Úř. věst. L 25, 2.2.1993, s. 5),

 31993 R 2608: nařízení Komise (EHS) č. 2608/93 ze dne 23.9.1993 (Úř. věst. L 239, 24.9.1993, s. 10),

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 31994 R 0468: nařízení Komise (ES) č. 468/94 ze dne 2.3.1994 (Úř. věst. L 59, 3.3.1994, s. 1),

 31994 R 1468: nařízení Rady (ES) č. 1468/94 ze dne 20.6.1994 (Úř. věst. L 159, 28.6.1994, s. 11),

 31994 R 2381: nařízení Komise (ES) č. 2381/94 ze dne 30.9.1994 (Úř. věst. L 255, 1.10.1994, s. 84),

 31995 R 0529: nařízení Komise (ES) č. 529/95 ze dne 9.3.1995 (Úř. věst. L 54, 10.3.1995, s. 10),

 31995 R 1201: nařízení Komise (ES) č. 1201/95 ze dne 29.5.1995 (Úř. věst. L 119, 30.5.1995, s. 9),

 31995 R 1202: nařízení Komise (ES) č. 1202/95 ze dne 29.5.1995 (Úř. věst. L 119, 30.5.1995, s. 11),

 31995 R 1935: nařízení Rady (ES) č. 1935/95 ze dne 22.6.1995 (Úř. věst. L 186, 5.8.1995, s. 1),

 31996 R 0418: nařízení Komise (ES) č. 418/96 ze dne 7.3.1996 (Úř. věst. L 59, 8.3.1996, s. 10),

 31997 R 1488: nařízení Komise (ES) č. 1488/97 ze dne 29.7.1997 (Úř. věst. L 202, 30.7.1997, s. 12),

 31998 R 1900: nařízení Komise (ES) č. 1900/98 ze dne 4.9.1998 (Úř. věst. L 247, 5.9.1998, s. 6),

 31999 R 0330: nařízení Komise (ES) č. 330/1999 ze dne 12.2.1999 (Úř. věst. L 40, 13.2.1999, s. 23),

 31999 R 1804: nařízení Rady (ES) č. 1804/1999 ze dne 19.7.1999 (Úř. věst. L 222, 24.8.1999, s. 1),

 32000 R 0331: nařízení Komise (ES) č. 331/2000 ze dne 17.12.1999 (Úř. věst. L 48, 19.2.2000, s. 1),

 32000 R 1073: nařízení Komise (ES) č. 1073/2000 ze dne 19.5.2000 (Úř. věst. L 119, 20.5.2000, s. 27),

 32000 R 1437: nařízení Komise (ES) č. 1437/2000 ze dne 30.6.2000 (Úř. věst. L 161, 1.7.2000, s. 62),

 32000 R 2020: nařízení Komise (ES) č. 2020/2000 ze dne 25.9.2000 (Úř. věst. L 241, 26.9.2000, s. 39),

 32001 R 0436: nařízení Komise (ES) č. 436/2001 ze dne 2.3.2001 (Úř. věst. L 63, 3.3.2001, s. 16),

 32001 R 2491: nařízení Komise (ES) č. 2491/2001 ze dne 19.12.2001 (Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 9),

 32002 R 0473: nařízení Komise (ES) č. 473/2002 ze dne 15.3.2002 (Úř. věst. L 75, 16.3.2002, s. 21),

 32003 R 0223: nařízení Komise (ES) č. 223/2003 ze dne 5.2.2003 (Úř. věst. L 31, 6.2.2003, s. 3),

 32003 R 0599: nařízení Komise (ES) č. 599/2003 ze dne 1.4.2003 (Úř. věst. L 85, 2.4.2003, 15),

 32003 R 0806: nařízení Rady (ES) č. 806/2003 ze dne 14.4.2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32003 R 2277: nařízení Komise (ES) č. 2277/2003 ze dne 22.12.2003 (Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 68),

 32004 R 0392: nařízení Rady (ES) č. 392/2004 ze dne 24.2.2004 (Úř. věst. L 65, 3.3.2004, s. 1),

 32004 R 0746: nařízení Komise (ES) č. 746/2004 ze dne 22.4.2004 (Úř. věst. L 122, 26.4.2004, s. 10),

 32004 R 1481: nařízení Komise (ES) č. 1481/2004 ze dne 19.8.2004 (Úř. věst. L 272, 20.8.2004, s. 11),

 32004 R 2254: nařízení Komise (ES) č. 2254/2004 ze dne 27.12.2004 (Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s. 20),

 32005 R 1294: nařízení Komise (ES) č. 1294/2005 ze dne 5.8.2005 (Úř. věst. L 205, 6.8.2005, s. 16),

 32005 R 1318: nařízení Komise (ES) č. 1318/2005 ze dne 11.8.2005 (Úř. věst. L 210, 12.8.2004, s. 11),

 32005 R 1336: nařízení Komise (ES) č. 1336/2005 ze dne 12.8.2005 (Úř. věst. L 211, 13.8.2004, s. 11),

 32005 R 1567: nařízení Rady (ES) č. 1336/2005 ze dne 20.9.2005 (Úř. věst. L 252, 28.9.2005, s. 1),

 32005 R 1916: nařízení Komise (ES) č. 1916/2005 ze dne 24.11.2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 10),

 32006 R 0592: nařízení Komise (ES) č. 592/2006 ze dne 12.4.2006 (Úř. věst. L 104, 13.4.2006, s. 13),

 32006 R 0699: nařízení Komise (ES) č. 699/2006 ze dne 5.5.2006 (Úř. věst. L 121, 6.5.2006, s. 36),

 32006 R 0780: nařízení Komise (ES) č. 780/2006 ze dne 24.5.2006 (Úř. věst. L 137, 25.5.2006, s. 9).

a) V článku 2 se před údaj ve španělštině vkládá nová odrážka, která zní:

„—

v bulharštině:биологичен,“,

dále, mezi údaje v portugalštině a slovenštině:

„—

v rumunštině:ecologic,“.

b) V příloze V části A se před údaj ve španělštině vkládá nový údaj, který zní:

„BG

:

Биологично земеделие — Система на контрол на ЕО“,

dále, mezi údaje v portugalštině a slovenštině:

„RO

:

Agricultură Ecologică — Sistem de control CE“.

c) V příloze V části B bodu B.3.1 se před údaj ve španělštině vkládá nový údaj, který zní:

„BG

:

БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“,

dále, mezi údaje v portugalštině a slovenštině:

„RO

:

AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ“.

4. 31992 R 2137: Nařízení Rady (EHS) č. 2137/92 ze dne 23. července 1992 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla ovcí, standardní jakosti čerstvých nebo chlazených jatečně upravených těl ovcí ve Společenství a o prodloužení platnosti nařízení (EHS) č. 338/91 (Úř. věst. L 214, 30.7.1992, s. 1), ve znění:

 31994 R 1278: nařízení Rady (ES) č. 1278/94 ze dne 30.5.1994 (Úř. věst. L 140, 3.6.1994, s. 5),

 31997 R 2536: nařízení Rady (ES) č. 2536/97 ze dne 16.12.1997 (Úř. věst. L 347, 18.12.1997, s. 6),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

V čl. 3 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud Bulharsko nebo Rumunsko hodlá využít tohoto povolení, oznámí to Komisi a ostatním členským státům nejpozději do jednoho roku ode dne přistoupení.“

5. 31999 R 1493: Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1), ve znění:

 32000 R 1622: nařízení Komise (ES) č. 1622/2000 ze dne 24.7.2000 (Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 1),

 32000 R 2826: nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 ze dne 19.12.2000 (Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 2),

 32001 R 2585: nařízení Rady (ES) č. 2585/2001 ze dne 19.12.2001 (Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 10),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32003 R 0806: nařízení Rady (ES) č. 806/2003 ze dne 14.4.2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1),

 32003 R 1795: nařízení Komise (ES) č. 1795/2003 ze dne 13.10.2003 (Úř. věst. L 262, 4.10.2003, s. 13),

 32005 R 2165: nařízení Rady (ES) č. 2165/2005 ze dne 20.12.2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 1).

a) V příloze VII části A bodu 2 písm. b) se třetí odrážka nahrazuje tímto:

„— jedním z následujících výrazů za podmínek, jež budou stanoveny: ‚Landwein‘, ‚vin de pays‘, ‚indicazione geografica tipica‘, ‚ονομασία κατά παράδοση‘, ‚οίνος τοπικός‘, ‚vino de la tierra‘, ‚vinho regional‘, ‚regional wine‘, ‚landwijn‘, ‚geograafilise tähistusega lauavein‘, ‚tájbor‘, ‚inbid tradizzjonali tal-lokal‘, ‚zemské víno‘‚deželno vino PGO‘, ‚deželno vino s priznano geografsko oznako‘, ‚регионално вино‘ nebo ‚vin cu indicație geograficăv‘; pokud je některý z výrazů použit, není povinné označení ‚stolní víno.‘“;

b) V příloze VII části D bodu 1 se na konec třetího pododstavce doplňují slova:

„nebo Bulharska.“

c) V příloze VIII části D bodu 3 se odrážky nahrazují těmito odrážkami:

„— ‚brut nature‘, ‚naturherb‘, ‚bruto natural‘, ‚pas dosé‘, ‚dosage zéro‘, ‚natūralusis briutas‘, ‚īsts bruts‘, ‚přírodně tvrdé‘, ‚popolnoma suho‘, ‚dosaggio zero‘, ‚брют натюр‘ nebo‚brut natur‘: jestliže obsah cukru je nižší než 3 gramy na litr; tyto údaje lze užít pouze na produkty, kterým po druhotném kvašení nebyl dodán žádný cukr;

 ‚extra brut‘, ‚extra herb‘, ‚ekstra briutas‘, ‚ekstra brut‘, ‚ekstra bruts‘, ‚zvláště tvrdé‘, ‚extra bruto‘, ‚izredno suho‘, ‚ekstra wytrawne‘ nebo ‚екстра брют‘: jestliže obsah cukru je mezi 0 a 6 gramy na litr;

 ‚brut‘, ‚herb‘, ‚briutas‘, ‚bruts‘, ‚tvrdé‘, ‚bruto‘, ‚zelo suho‘, ‚bardzo wytrawne‘ nebo ‚брют‘: jestliže obsah cukru je nižší než 15 gramů na litr;

 ‚extra dry‘, ‚extra trocken‘, ‚extra seco‘, ‚labai sausas‘, ‚ekstra kuiv‘, ‚ekstra sausais‘, ‚különlegesen száraz‘, ‚wytrawne‘, ‚suho‘, ‚zvláště suché‘, ‚extra suché‘, ‚екстра сухо‘ nebo ‚extra sec‘: jestliže obsah cukru je mezi 12 a 20 gramy na litr;

 ‚sec‘, ‚trocken‘, ‚secco‘ nebo ‚asciutto‘, ‚dry‘, ‚tør‘, ‚ξηρός‘, ‚seco‘, ‚torr‘, ‚kuiva‘, ‚sausas‘, ‚kuiv‘, ‚sausais‘, ‚száraz‘, ‚półwytrawne‘, ‚polsuho‘, ‚suché‘ nebo ‚сухо‘: jestliže obsah cukru je mezi 17 a 35 gramy na litr;

 ‚demi-sec‘, ‚halbtrocken‘, ‚abboccato‘, ‚medium dry‘, ‚halvtør‘, ‚ημίξηρος‘, ‚semi seco‘, ‚meio seco‘, ‚halvtorr‘, ‚puolikuiva‘, ‚pusiau sausas‘, ‚poolkuiv‘, ‚pussausais‘, ‚félszáraz‘, ‚półsłodkie‘, ‚polsladko‘ nebo ‚polosuché‘, ‚polosladké‘ nebo ‚полусухо‘: jestliže obsah cukru je mezi 33 a 50 gramy na litr;

 ‚doux‘, ‚mild‘, ‚dolce‘, ‚sweet‘, ‚sød‘, ‚γλυκύς‘, ‚dulce‘, ‚doce‘, ‚söt‘, ‚makea‘, ‚saldus‘, ‚magus‘, ‚pussaldais‘, ‚édes‘, ‚ħelu‘, ‚słodkie‘, ‚sladko‘, ‚sladké‘, ‚сладко‘ nebo ‚dulce‘: jestliže obsah cukru je vyšší než 50 gramů na litr.“;

d) V příloze VIII části F písm. a) se slova „produkty uvedené v první a druhé odrážce byly vyrobeny v Řecku a na Kypru“ nahrazují slovy „produkty uvedené v první a druhé odrážce byly vyrobeny v Řecku, na Kypru a v Bulharsku“.

6. 32006 R 0510: nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12).

a) V čl. 5 odst. 8 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Bulharsko a Rumunsko přijmou uvedené právní a správní předpisy nejpozději do jednoho roku ode dne přistoupení.“.

b) V článku 5 se doplňuje nová věta, která zní:

„11.  V případě Bulharska a Rumunska může vnitrostátní ochrana zeměpisných označení a označení původu, která platí ke dni jejich přistoupení, trvat dvanáct měsíců ode dne jejich přistoupení.

Bude-li do konce výše uvedeného období Komisi zaslána žádost o registraci podle tohoto nařízení, ochrana skončí dnem, kdy bude rozhodnuto o registraci podle tohoto nařízení.

Pokud název nebude zaregistrován podle tohoto nařízení, nese výlučnou odpovědnost za následky takové vnitrostátní ochrany dotčený členský stát.“.

B.   VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY

I.   VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

1. 31979 D 0542: Rozhodnutí Rady 79/542/EHS ze dne 21. prosince 1976, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí a kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz některých živých zvířat a jejich masa do Společenství (Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15), ve znění:

 31979 D 0560: rozhodnutí Komise 79/560/EHS ze dne 4.5.1979 (Úř. věst. L 147, 15.6.1979, s. 49),

 31984 D 0134: rozhodnutí Komise 84/134/EHS ze dne 2.3.1984 (Úř. věst. L 70, 13.3.1984, s. 18),

 31985 D 0473: rozhodnutí Komise 85/473/EHS ze dne 2.10.1985 (Úř. věst. L 278, 18.10.1985, s. 35),

 31985 D 0488: rozhodnutí Komise 85/488/EHS ze dne 17.10.1985 (Úř. věst. L 293, 5.11.1985, s. 17),

 31985 D 0575: rozhodnutí Rady 85/575/EHS ze dne 19.12.1985 (Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 28),

 31986 D 0425: rozhodnutí Komise 86/425/EHS ze dne 29.7.1986 (Úř. věst. L 243, 28.8.1986, s. 34),

 31989 D 0008: rozhodnutí Komise 89/8/EHS ze dne 14.12.1988 (Úř. věst. L 7, 10.1.1989, s. 27),

 31990 D 0390: rozhodnutí Komise 90/390/EHS ze dne 16.7.1990 (Úř. věst. L 193, 25.7.1990, s. 36),

 31990 D 0485: rozhodnutí Komise 90/485/EHS ze dne 27.9.1990 (Úř. věst. L 267, 29.9.1990, s. 46),

 31991 D 0361: rozhodnutí Komise 91/361/EHS ze dne 14.6.1991 (Úř. věst. L 195, 18.7.1991, s. 43),

 31992 D 0014: rozhodnutí Komise 92/14/EHS ze dne 17.12.1991 (Úř. věst. L 8, 14.1.1992, s. 12),

 31992 D 0160: rozhodnutí Komise 92/160/EHS ze dne 5.3.1992 (Úř. věst. L 71, 18.3.1992, s. 27),

 31992 D 0162: rozhodnutí Komise 92/162/EHS ze dne 9.3.1992 (Úř. věst. L 71, 18.3.1992, s. 30),

 31992 D 0245: rozhodnutí Komise 92/245/EHS ze dne 14.4.1992 (Úř. věst. L 124, 9.5.1992, s. 42),

 31992 D 0376: rozhodnutí Komise 92/376/EHS ze dne 2.7.1992 (Úř. věst. L 197, 16.7.1992, s. 70),

 31993 D 0099: rozhodnutí Komise 93/99/EHS ze dne 22.12.1992 (Úř. věst. L 40, 17.2.1993, s. 17),

 31993 D 0100: rozhodnutí Komise 93/100/EHS ze dne 19.1.1993 (Úř. věst. L 40, 17.2.1993, s. 23),

 31993 D 0237: rozhodnutí Komise 93/237/EHS ze dne 6.4.1993 (Úř. věst. L 108, 1.5.1993, s. 129),

 31993 D 0344: rozhodnutí Komise 93/344/EHS ze dne 17.5.1993 (Úř. věst. L 138, 9.6.1993, s. 11),

 31993 D 0435: rozhodnutí Komise 93/435/EHS ze dne 27.7.1993 (Úř. věst. L 201, 11.8.1993, s. 28),

 31993 D 0507: rozhodnutí Komise 93/507/EHS ze dne 21.9.1993 (Úř. věst. L 237, 22.9.1993, s. 36),

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 31994 D 0059: rozhodnutí Komise 94/59/ES ze dne 26.1.1994 (Úř. věst. L 27, 1.2.1994, s. 53),

 31994 D 0310: rozhodnutí Komise 94/310/ES ze dne 18.5.1994 (Úř. věst. L 137, 1.6.1994, s. 72),

 31994 D 0453: rozhodnutí Komise 94/453/ES ze dne 29.6.1994 (Úř. věst. L 187, 22.7.1994, s. 11),

 31994 D 0561: rozhodnutí Komise 94/561/ES ze dne 27.7.1994 (Úř. věst. L 214, 19.8.1994, s. 17),

 31995 D 0288: rozhodnutí Komise 95/288/ES ze dne 18.7.1995 (Úř. věst. L 181, 1.8.1995, s. 42),

 31995 D 0322: rozhodnutí Komise 95/322/ES ze dne 25.7.1995 (Úř. věst. L 190, 11.8.1995, s. 9),

 31995 D 0323: rozhodnutí Komise 95/323/ES ze dne 25.7.1995 (Úř. věst. L 190, 11.8.1995, s. 11),

 31996 D 0132: rozhodnutí Komise 96/132/ES ze dne 26.1.1996 (Úř. věst. L 30, 8.2.1996, s. 52),

 31996 D 0279: rozhodnutí Komise 96/279/ES ze dne 26.2.1996 (Úř. věst. L 107, 30.4.1996, s. 1),

 31996 D 0605: rozhodnutí Komise 96/605/ES ze dne 11.10.1996 (Úř. věst. L 267, 19.10.1996, s. 29),

 31996 D 0624: rozhodnutí Komise 96/624/ES ze dne 17.10.1996 (Úř. věst. L 279, 31.10.1996, s. 33),

 31997 D 0010: rozhodnutí Komise 97/10/ES ze dne 12.12.1996 (Úř. věst. L 3, 7.1.1997, s. 9),

 31997 D 0160: rozhodnutí Komise 97/160/ES ze dne 14.2.1997 (Úř. věst. L 62, 4.3.1997, s. 39),

 31997 D 0736: rozhodnutí Komise 97/736/ES ze dne 14.10.1997 (Úř. věst. L 295, 29.10.1997, s. 37),

 31998 D 0146: rozhodnutí Komise 98/146/ES ze dne 6.2.1998 (Úř. věst. L 46, 17.2.1998, s. 8),

 31998 D 0594: rozhodnutí Komise 98/594/ES ze dne 6.10.1998 (Úř. věst. L 286, 23.10.1998, s. 53),

 31998 D 0622: rozhodnutí Komise 98/622/ES ze dne 27.10.1998 (Úř. věst. L 296, 5.11.1998, s. 16),

 31999 D 0228: rozhodnutí Komise 1999/228/ES ze dne 5.3.1999 (Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 77),

 31999 D 0236: rozhodnutí Komise 1999/236/ES ze dne 17.3.1999 (Úř. věst. L 87, 31.3.1999, s. 13),

 31999 D 0301: rozhodnutí Komise 1999/301/ES ze dne 30.4.1999 (Úř. věst. L 117, 5.5.1999, s. 52),

 31999 D 0558: rozhodnutí Komise 99/558/ES ze dne 26.7.1999 (Úř. věst. L 211, 11.8.1999, s. 53),

 31999 D 0759: rozhodnutí Komise 1999/759/ES ze dne 5.11.1999 (Úř. věst. L 300, 23.11.1999, s. 30),

 32000 D 0002: rozhodnutí Komise 2000/2/ES ze dne 17.12.1999 (Úř. věst. L 1, 4.1.2000, s. 17),

 32000 D 0162: rozhodnutí Komise 2000/162/ES ze dne 14.2.2000 (Úř. věst. L 51, 24.2.2000, s. 41),

 32000 D 0209: rozhodnutí Komise 2000/209/ES ze dne 24.2.2000 (Úř. věst. L 64, 11.3.2000, s. 22),

 32000 D 0236: rozhodnutí Komise 2000/236/ES ze dne 22.3.2000 (Úř. věst. L 74, 23.3.2000, s. 19),

 32000 D 0623: rozhodnutí Komise 2000/623/ES ze dne 29.9.2000 (Úř. věst. L 260, 14.10.2000, s. 52),

 32001 D 0117: rozhodnutí Komise 2001/117/ES ze dne 26.1.2001 (Úř. věst. L 43, 14.2.2001, s. 38),

 32001 D 0731: rozhodnutí Komise 2001/731/ES ze dne 16.10.2001 (Úř. věst. L 274, 17.10.2001, s. 22),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32004 D 0081: rozhodnutí Komise 2004/81/ES ze dne 6.1.2004 (Úř. věst. L 17, 24.1.2004, s. 41),

 32004 D 0212: rozhodnutí Komise 2004/212/ES ze dne 6.1.2004 (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 11),

 32004 D 0372: rozhodnutí Komise 2004/372/ES ze dne 13.4.2004 (Úř. věst. L 118, 23.4.2004, s. 45),

 32004 D 0410: rozhodnutí Komise 2004/410/ES ze dne 28.4.2004 (Úř. věst. L 151, 30.4.2004, s. 31),

 32004 D 0542: rozhodnutí Komise 2004/542/ES ze dne 25.6.2004 (Úř. věst. L 240, 10.7.2004, s. 7),

 32004 D 0554: rozhodnutí Komise 2004/554/ES ze dne 9.7.2004 (Úř. věst. L 248, 22.7.2004, s. 1),

 32004 D 0620: rozhodnutí Komise 2004/620/ES ze dne 26.7.2004 (Úř. věst. L 279, 28.8.2004, s. 30).

 32004 D 0882: rozhodnutí Komise 2004/882/ES ze dne 3.12.2004 (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 52),

 32005 D 0234: rozhodnutí Komise 2005/234/ES ze dne 14.3.2005 (Úř. věst. L 72, 18.3.2005, s. 35),

 32005 D 0620: rozhodnutí Komise 2005/620/ES ze dne 18.8.2005 (Úř. věst. L 216, 20.8.2005, s. 11),

 32005 D 0753: rozhodnutí Komise 2005/753/ES ze dne 24.10.2005 (Úř. věst. L 282, 26.10.2005, s. 22),

 32006 D 0009: rozhodnutí Komise 2006/9/ES ze dne 6.1.2006 (Úř. věst. L 7, 12.1.2006, s. 23),

 32006 D 0259: rozhodnutí Komise 2006/259/ES ze dne 27.3.2006 (Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 65),

 32006 D 0296: rozhodnutí Komise 2006/296/ES ze dne 18.4.2006 (Úř. věst. L 108, 21.4.2006, s. 28),

 32006 D 0360: rozhodnutí Komise 2006/360/ES ze dne 28.2.2006 (Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 34).

a) V příloze I části I se zrušují údaje pro tyto země:

Bulharsko,

Rumunsko;

b) V příloze I části I se pod nadpisem „Zvláštní podmínky (viz poznámky pod čarou v každém osvědčení)“ zrušuje tento bod:

„‚VI‘: Zeměpisná omezení:

v případě Bulharska s kódem území BG-1 se mohou zvířata vybavená osvědčením podle vzorů veterinárního osvědčení BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X a OVI-Y dovážet pouze do těch částí území členského státu, které se objevují v příloze II rozhodnutí 2001/138/ES ze dne 9. února 2001, pokud to členský stát povolí.“

c) V příloze II části I se zrušují údaje pro tyto země:

Bulharsko,

Rumunsko;

2. 31982 D 0735: Rozhodnutí Rady 82/735/EHS ze dne 18. října 1982 o seznamu zařízení v Bulharské lidové republice schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 311, 8.11.1982, s. 16).

Rozhodnutí 82/735/EHS se zrušuje.

3. 31990 L 0424: rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19), ve znění:

 31991 D 0133: rozhodnutí Rady 91/133/EHS ze dne 4.3.1991 (Úř. věst. L 66/18,13.3.1991, s. 18),

 31991 R 3763: nařízení Rady (EEC) No 3763/91 ze dne 16.12.1991 (Úř. věst. L 356, 24.12.1991, s. 1),

 31992 D 0337: rozhodnutí Rady 92/337/EHS ze dne 16.6.1992 (Úř. věst. L 187, 7.7.1992, s. 45),

 31992 D 0438: rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13.7.1992 (Úř. věst. L 243, 25.8.1992, s. 27)

 31992 L 0117: směrnice Rady 92/117/EHS ze dne 17.12.1992 (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 38),

 31992 L 0119: směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17.12.1992 (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 69),

 31993 D 0439: rozhodnutí Komise 93/439/EHS ze dne 30.6.1993 (Úř. věst. L 203, 13.8.1993, s. 34),

 31994 D 0077: rozhodnutí Komise 94/77/ES ze dne 7.2.1994 (Úř. věst. L 36, 8.2.1994, s. 15),

 31994 D 0370: rozhodnutí Rady 94/370/ES ze dne 21.6.1994 (Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 31),

 31999 R 1258: nařízení Rady (EC) No 1258/1999 ze dne 17.5.1999 (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103),

 32001 D 0012: rozhodnutí Rady 2001/12/ES ze dne 19.12.2000 (Úř. věst. L 3, 6.1.2001, s. 27),

 32001 D 0572: rozhodnutí Rady 2001/572/ES ze dne 23.7.2001 (Úř. věst. L 203, 28.7.2001 s. 16),

 32003 R 0806: nařízení Rady (EC) No 806/2003 ze dne 14.4.2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1),

 32003 L 0099: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/99/ES ze dne 17.11.2003 (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 31),

 32006 D 0053: rozhodnutí Rady 2006/53/ES ze dne 23.1.2006 (Úř. věst. L 29, 2.2.2006, s. 37).

V článku 24 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„13.  U programů, které budou provádět Bulharsko a Rumunsko v průběhu roku 2007, se nepoužije datum 1. června uvedené v odstavci 3, data 15. července a 1. září uvedená v odstavci 4 a datum 15. října uvedené v odstavci 5.“.

4. 32000 R 1760: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1), ve znění:

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

a) V čl. 4 odst. 1 prvním pododstavci se za druhou větu vkládá nová věta, která zní:

„Všechna zvířata v hospodářství v Bulharsku nebo v Rumunsku narozená ke dni přistoupení nebo určená pro obchod uvnitř Společenství po tomto dni musí být označena v každém uchu ušní značkou schválenou příslušným orgánem.“

b) V čl. 4 odst. 2 se za čtvrtý pododstavec doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Každé zvíře narozené v Bulharsku nebo v Rumunsku po dni přistoupení smí být přemístěno z hospodářství, pouze pokud je označeno v souladu s tímto článkem.“

c) V čl. 6 odst. 1 se za druhý pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Příslušný orgán v Bulharsku a v Rumunsku vydá ke dni přistoupení pro každé zvíře, které musí být označeno podle článku 4, průvodní doklad během 14 dnů od oznámení jeho narození, nebo v případě zvířat dovezených ze třetích zemí během 14 dnů od oznámení jejich přeoznačení dotyčným členským státem podle čl. 4 odst. 3.“

d) V článku 20 se doplňuje nová věta, která zní:

„Bulharsko a Rumunsko sdělí tento údaj do tří měsíců ode dne přistoupení.“

5. 32001 R 0999: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1), ve znění:

 32001 R 1248: nařízení Komise (ES) č. 1248/2001 ze dne 22.6.2001 (Úř. věst. L 173, 27.6.2001, s. 12),

 32001 R 1326: nařízení Komise (ES) č. 1326/2001 ze dne 29.6.2001 (Úř. věst. L 177, 30.6.2001, s. 60),

 32002 R 0270: nařízení Komise (ES) č. 270/2002 ze dne 14.2.2002 (Úř. věst. L 45, 15.2.2002, s. 4),

 32002 R 1494: nařízení Komise (ES) č. 1494/2002 ze dne 21.8.2002 (Úř. věst. L 225, 22.8.2002, s. 3),

 32003 R 0260: nařízení Komise (ES) č. 260/2003 ze dne 12.2.2003 (Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 7),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32003 R 0650: nařízení Komise (ES) č. 650/2003 ze dne 10.4.2003 (Úř. věst. L 95, 11.4.2003, s. 15),

 32003 R 1053: nařízení Komise (ES) č. 1053/2003 ze dne 19.6.2003 (Úř. věst. L 152, 20.6.2003, s. 8),

 32003 R 1128: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1128/2003 ze dne 16.6.2003 (Úř. věst. L 160, 28.6.2003, s. 1),

 32003 R 1139: nařízení Komise (ES) č. 1139/2003 ze dne 27.6.2003 (Úř. věst. L 160, 28.6.2003, s. 22),

 32003 R 1234: nařízení Komise (ES) č. 1234/2003 ze dne 10.7.2003 (Úř. věst. L 173, 11.7.2003, s. 6),

 32003 R 1809: nařízení Komise (ES) č. 1809/2003 ze dne 15.10.2003 (Úř. věst. L 265, 16.10.2003, s. 10),

 32003 R 1915: nařízení Komise (ES) č. 1915/2003 ze dne 30.10.2003 (Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 29),

 32003 R 2245: nařízení Komise (ES) č. 2245/2003 ze dne 19.12.2003 (Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 28),

 32004 R 0876: nařízení Komise (ES) č. 876/2004 ze dne 29.4.2004 (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 52),

 32004 R 1471: nařízení Komise (ES) č. 1471/2004 ze dne 18.8.2004 (Úř. věst. L 271, 19.8.2004, s. 24),

 32004 R 1492: nařízení Komise (ES) č. 1492/2004 ze dne 23.8.2004 (Úř. věst. L 274, 24.8.2004, s. 3).

 32004 R 1993: nařízení Komise (ES) č. 1993/2004 ze dne 19.11.2004 (Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 12),

 32005 R 0036: nařízení Komise (ES) č. 36/2005 ze dne 12.1.2005 (Úř. věst. L 10, 13.1.2005, s. 9),

 32005 R 0214: nařízení Komise (ES) č. 214/2005 ze dne 9.2.2005 (Úř. věst. L 37, 10.2.2005, s. 9),

 32005 R 0260: nařízení Komise (ES) č. 260/2005 ze dne 16.2.2005 (Úř. věst. L 46, 17.2.2005, s. 31),

 32005 R 0932: nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 932/2005 ze dne 8.6.2005 (Úř. věst. L 163, 23.6.2005, s. 1),

 32005 R 1292: nařízení Komise (ES) č. 1292/2005 ze dne 5.8.2005 (Úř. věst. L 205, 6.8.2005, s. 3),

 32005 R 1974: nařízení Komise (ES) č. 1974/2005 ze dne 2.12.2005 (Úř. věst. L 317, 3.12.2005, s. 4),

 32006 R 0253: nařízení Komise (ES) č. 253/2006 ze dne 14.2.2006 (Úř. věst. L 44, 15.2.2006, s. 9),

 32006 R 0339: nařízení Komise (ES) č. 339/2006 ze dne 24.2.2006 (Úř. věst. L 55, 25.2.2006, s. 5),

 32006 R 0657: nařízení Komise (ES) č. 657/2006 ze dne 10.4.2006 (Úř. věst. L 116, 29.4.2006, s. 9),

 32006 R 0688: nařízení Komise (ES) č. 688/2006 ze dne 4.5.2006 (Úř. věst. L 120, 5.5.2006, s. 10).

V příloze X kapitole A bodu 3 se do seznamu vkládají nové položky, které znějí:

„Bulharsko:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ‚Проф. Д-р Георги Павлов‘

Национална референтна лаборатория ‚Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии‘

бул. ‚Пенчо Славейков‘ 15

София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ‚Prof. Dr. Georgi Pavlov‘ National Reference Laboratory for Transmissible Spongiform Encephalopathies

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)“,

„Rumunsko:

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5

codul 050557, București“.

6. 32003 R 2160: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1), ve znění:

 32005 R 1003: nařízení Komise (ES) č. 1003/2005 ze dne 30.6.2005 (Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 12).

V čl. 5 odst. 7 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Pro Bulharsko a Rumunsko, pokud datum předložení národních programů pro tlumení pro ostatní členské státy již uplynulo, je datem předložení datum přistoupení.“

7. 32004 R 0021: Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).

a) V čl. 4 odst. 1, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 1 a části B bodu 1 přílohy po datu „9. června 2005“ vkládá nový údaj, který zní:

„nebo v případě Bulharska a Rumunska po datu jejich přistoupení“;

b) V příloze se v části A poznámce pod čarou (1) za údaj pro Belgii vkládají tyto údaje:

„BulharskoBG 100“;

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RumunskoRO 642“.

8. 32004 R 0853: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55), ve znění:

 32005 R 2074: nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5.12.2005 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 27),

 32005 R 2076: nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 ze dne 5.12.2005 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83).

a) V příloze II oddílu I části B bodu 6 se ve druhém odstavci za kód pro Belgii (BE) vkládá tento kód:

„BG“,

dále, před kód pro Švédsko(SE):

„RO“.

b) V příloze II oddílu I části B bodu 8 se za údaj „EK“ vkládá tento údaj:

„EO“.

9. 32004 R 0854: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206), ve znění:

 32004 R 0882: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29.4.2004 (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1),

 32005 R 2074: nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5.12.2005 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 27),

 32005 R 2076: nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 ze dne 5.12.2005 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83).

a) V příloze I kapitole III oddílu I bodu 3 písm. a) se v poslední větě za údaj pro Belgii (BE) vkládá tento údaj:

„BG“,

dále, před údaj pro Slovinsko (SI):

„RO“.

b) V příloze I kapitole III oddílu I bodu 3 písm. c) se za údaj „EK“ vkládá tento údaj:

„EO“.

10. 32004 R 0882: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách pro ověření souladu s krmivovým a potravinovým právem a s ustanoveními týkajícími se zdraví a dobrých životních podmínek zvířat (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1), ve znění:

 32006 R 0776: nařízení Komise (ES) č. 776/2006 ze dne 23.5.2006 (Úř. věst. L 136, 24.5.2006, s. 3).

Příloha I se nahrazuje tímto:
„PŘÍLOHA I

ÚZEMÍ UVEDENÁ V ČL. 2 ODST. 15

1. Území Belgického království

2. Území Bulharské republiky.

3. Území Dánského království s výjimkou Faerských ostrovů a Grónska

4. Území Spolkové republiky Německo

5. Území Řecké republiky

6. Území Španělského království s výjimkou Ceuty a Melilly

7. Území Francouzské republiky

8. Území Irska

9. Území Italské republiky

10. Území Lucemburského velkovévodství

11. Území Nizozemského království v Evropě

12. Území Rakouské republiky

13. Území Portugalské republiky

14. Území Rumunska

15. Území Finské republiky

16. Území Švédského království

17. Území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska“

II.   ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY

1. 32003 D 0017: Rozhodnutí Rady 2003/17/ES ze dne 16. prosince 2002 o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 10), ve znění:

 32003 D 0403: rozhodnutí Rady 2003/403/ES ze dne 26.5.2003 (Úř. věst. L 141, 7.6.2003, s. 23),

 32004 R 0885: nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.4.2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 1),

 32005 D 0834: rozhodnutí Rady (ES) č. 2005/834/ES ze dne 8.11.2005 (Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 51).

V příloze I se zrušují údaje pro tyto země:

Bulharsko,

Rumunsko.

2. 32005 D 0834: rozhodnutí Rady 2005/834/ES ze dne 8.11.2005 o rovnocennosti kontrol metod udržovacího šlechtění prováděných ve třetích zemích a o změně rozhodnutí 2003/17/ES (Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 51).

a) V příloze se zrušují údaje pro tyto země:

BG,

RO.

b) V příloze se v poznámce pod čarou zrušují tyto kódy:

„BG – Bulharsko“,

„RO – Rumunsko“.

6.   DOPRAVNÍ POLITIKA

A.   VNITROZEMSKÁ DOPRAVA

31970 R 1108: Nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze dne 4. června 1970 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy (Úř. věst. L 130, 15.6.1970, s. 4), ve znění:

 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

 11979 R 1384: nařízení Rady (EHS) č. 1384/79 ze dne 25.6.1979 (Úř. věst. L 167, 5.7.1979, s. 1),

 31981 R 3021: nařízení Rady (EHS) č. 3021/81 ze dne 19.10.1981 (Úř. věst. L 302, 23.10.1981, s. 8),

 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

 31990 R 3572: nařízení Rady (EHS) č. 3572/90 ze dne 4.12.1990 (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 12),

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32004 R 0013: nařízení Komise (ES) č. 13/2004 ze dne 8.12.2003 (Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 3).

Příloha II se mění takto:

a) pod nadpis „A.1. ŽELEZNICE – hlavní sítě“ se vkládají nové položky, které znějí:

„Bulharská republika

 Национална компания ‚Железопътна инфраструктура‘ (НК ‚ЖИ‘)“,

„Rumunsko

 Compania Națională de Căi Ferate ‚C.F.R.‘ — S.A. (CFR)“;

b) pod nadpis „A.2. ŽELEZNICE – sítě otevřené pro veřejnou dopravu propojené s hlavními sítěmi (kromě městských sítí)“ se vkládají nové položky, které znějí:

„Rumunsko

 Compania Națională de Căi Ferate ‚C.F.R.‘ — S.A. (CFR)“;

c) pod nadpis „B. SILNICE“ se vkládají nové položky, které znějí:

„Bulharská republika

1. Автомагистрали

2. Републикански пътища

3. Общински пътища“

„Rumunsko

1. Autostrăzi

2. Drumuri naționale

3. Drumuri județene

4. Drumuri comunale“.

B.   SILNIČNÍ DOPRAVA

1. 31985 R 3821: Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8), ve znění:

 31990 R 3314: nařízení Komise (EHS) č. 3314/90 ze dne 16.11.1990 (Úř. věst. L 318, 17.11.1990, s. 20),

 31990 R 3572: nařízení Rady (EHS) č. 3572/90 ze dne 4.12.1990 (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 12),

 31992 R 3688: nařízení Komise (EHS) č. 3688/92 ze dne 21.12.1992 (Úř. věst. L 374, 22.12.1992, s. 12),

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 31995 R 2479: nařízení Komise (ES) č. 2479/95 ze dne 25.10.1995 (Úř. věst. L 256, 26.10.1995, s. 8),

 31997 R 1056: nařízení Komise (ES) č. 1056/97 ze dne 11.6.1997 (Úř. věst. L 154, 12.6.1997, s. 21),

 31998 R 2135: nařízení Rady (ES) č. 2135/98 ze dne 24.9.1998 (Úř. věst. L 274, 9.10.1998, s. 1),

 32002 R 1360: nařízení Komise (ES) č. 1360/2002 ze dne 13.6.2002 (Úř. věst. L 207, 5.8.2002, s. 1),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32003 R 1882: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29.9.2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1),

 32004 R 0432: nařízení Komise (ES) č. 432/2004 ze dne 5.3.2004 (Úř. věst. L 71, 10.3.2004, s. 3),

 32006 R 0561: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15.3.2006 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).

a) V příloze IB části IV odst. 1 se bod 172 nahrazuje tímto:

„táž slova v ostatních úředních jazycích Společenství vytištěná na pozadí karty:BG

КАРТА НА ВОДАЧА

КОНТРОЛНА КАРТА

КАРТА ЗА МОНТАЖ И НАСТРОЙКИ

КАРТА НА ПРЕВОЗВАЧА

ES

TARJETA DEL CONDUCTOR

TARJETA DE CONTROL

TARJETA DEL CENTRO DE ENSAYO

TARJETA DE LA EMPRESA

CS

KARTA ŘIDIČE

KONTROLNÍ KARTA

KARTA DÍLNY

KARTA PODNIKU

DA

FØRERKORT

KONTROLKORT

VÆRKSTEDSKORT

VIRKSOMHEDSKORT

DE

FAHRERKARTE

KONTROLLKARTE

WERKSTATTKARTE

UNTERNEHMENSKARTE

ET

AUTOJUHI KAART

KONTROLLIJA KAART

TÖÖKOJA KAART

TÖÖANDJA KAART

EL

ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

EN

DRIVER CARD

CONTROL CARD

WORKSHOP CARD

COMPANY CARD

FR

CARTE DE CONDUCTEUR

CARTE DE CONTROLEUR

CARTE D'ATELIER

CARTE D'ENTREPRISE

GA

CÁRTA TIOMÁNAÍ

CÁRTA STIÚRTHA

CÁRTA CEARDLAINNE

CÁRTA COMHLACHTA

IT

CARTA DEL CONDUCENTE

CARTA DI CONTROLLO

CARTA DELL'OFFICINA

CARTA DELL' AZIENDA

LV

VADĪTĀJA KARTE

KONTROLKARTE

DARBNĪCAS KARTE

UZŅĒMUMA KARTE

LT

VAIRUOTOJO KORTELĖ

KONTROLĖS KORTELĖ

DIRBTUVĖS KORTELĖ

ĮMONĖS KORTELĖ

HU

GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYA

ELLENŐRI KÁRTYA

MŰHELYKÁRTYA

ÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA

MT

KARTA TAS-SEWWIEQ

KARTA TAL-KONTROLL

KARTA TAL-ISTAZZJON TAT-TESTIJIET

KARTA TAL-KUMPANNIJA

NL

BESTUURDERS KAART

CONTROLEKAART

WERKPLAATSKAART

BEDRIJFSKAART

PL

KARTA KIEROWCY

KARTA KONTROLNA

KARTA WARSZTATOWA

KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA

PT

CARTÃO DE CONDUTOR

CARTÃO DE CONTROLO

CARTÃO DO CENTRO DE ENSAIO

CARTÃO DE EMPRESA

RO

CARTELA CONDUCĂTORULUI AUTO

CARTELA DE CONTROL

CARTELA AGENTULUI ECONOMIC AUTORIZAT

CARTELA OPERATORULUI DE TRANSPORT

SK

KARTA VODIČA

KONTROLNÁ KARTA

DIELENSKÁ KARTA

PODNIKOVÁ KARTA

SL

VOZNIKOVA KARTICA

KONTROLNA KARTICA

KARTICA PREIZKUŠEVALIŠČA

KARTICA PODJETJA

FI

KULJETTAJAKORTTI

VALVONTAKORTTI

KORJAAMOKORTTI

YRITYSKORTTI

SV

FÖRARKORT

KONTROLLKORT

VERKSTADSKORT

FÖRETAGSKORT»

b) V příloze IB části IV odst. 1 se bod 174 nahrazuje tímto:

„rozlišovací značku členského státu vydávajícího kartu, tištěno inverzně v modrém pravoúhlém čtyřúhelníku a obklopeno 12 žlutými hvězdami; rozlišovací značky jsou tyto:

B

:

Belgie

BG

:

Bulharsko

CZ

:

Česká republika

DK

:

Dánsko

D

:

Německo

EST

:

Estonsko

GR

:

Řecko

E

:

Španělsko

F

:

Francie

IRL

:

Irsko

I

:

Itálie

CY

:

Kypr

LV

:

Lotyšsko

LT

:

Litva

L

:

Lucembursko

H

:

Maďarsko

M

:

Malta

NL

:

Nizozemsko

A

:

Rakousko

PL

:

Polsko

P

:

Portugalsko

RO

:

Rumunsko

SLO

:

Slovinsko

SK

:

Slovensko

FIN

:

Finsko

S

:

Švédsko

UK

:

Spojené království.“

c) V příloze II oddíle I bodu 1 se za údaje pro Belgii vkládá nová položka, která zní:

„Bulharsko34,“;

dále, za údaje pro Portugalsko:

„Rumunsko19,“.

2. 31992 R 0881: Nařízení Rady (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských států (Úř. věst. L 95, 9.4.1992, s. 1), ve znění:

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 32002 R 0484: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 484/2002 ze dne 1.3.2002 (Úř. věst. L 76, 19.3.2002, s. 1),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

V příloze I v poznámce pod čarou 1 na první straně povolení a v příloze III v poznámce pod čarou 1 na první straně povolení se vkládají slova:

„(BG) Bulharsko“,

„(RO) Rumunsko“.

3. 31992 R 0684: Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 ze dne 16. března 1992 o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy (Úř. věst. L 74, 20.3.1992, s. 1), ve znění:

 31998 R 0011: nařízení Rady (ES) č. 11/98 ze dne 11.12.1997 (Úř. věst. L 4, 8.1.1998, s. 1),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

V příloze se v poznámce pod čarou 1 vkládají slova:

„(BG) Bulharsko“,

„(RO) Rumunsko“.

C.   ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

31969 R 1192: Nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 ze dne 26. června 1969 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků (Úř. věst. L 156, 28.6.1969, s. 8), ve znění:

 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

 31990 R 3572: nařízení Rady (EHS) č. 3572/90 ze dne 4.12.1990 (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 12),

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

V čl. 3 odst. 1 se vkládají nové odrážky, které znějí:

„— Национална компания ‚Железопътна инфраструктура‘ (НК ‚ЖИ‘),

Български държавни железници ЕАД (БДЖ ЕАД)“;

„— Compania Națională de Căi Ferate ‚C.F.R.‘ — S.A. (CFR),

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă ‚C.F.R. Marfă‘ — S.A. (CFR Marfa),

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ‚C.F.R. Călători‘ — S.A. (CFR Călători),

Societatea de Administrare Active Feroviare ‚S.A.A.F.‘ — S.A. (SAAF).“.

D.   TRANSEVROPSKÁ DOPRAVNÍ SÍŤ

31996 D 1692: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Úř. věst. L 228, 9.9.1996, s. 1), ve znění:

 32001 D 1346: rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1346/2001/ES ze dne 22.5.2001 (Úř. věst. L 185, 6.7.2001, s. 1),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32004 D 0884: rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29.4.2004 (Úř. věst. L 167, 30.4.2004, s. 1).

Příloha I se mění takto:

i) v obsahu oddílu 2 se doplňují tyto údaje: Silniční síť:

„Bulharsko

Rumunsko“;

ii) v obsahu oddílu 3 se doplňují tyto údaje: Železniční síť:

„Bulharsko

Rumunsko“;

iii) v obsahu oddílu 4 se doplňují tyto údaje: Síť vnitrozemských vodních cest a vnitrozemských přístavů:

„Bulharsko

Rumunsko“;

iv) v obsahu oddílu 5 se doplňují tyto údaje: Námořní přístavy – Kategorie A:

„Bulharsko/Rumunsko“;

v) v obsahu oddílu 6 se doplňují tyto údaje: Letiště:

„Bulharsko

Rumunsko“;

vi) v souvislosti s mapami:

 v oddílu 2 se mapa „2.0“ nahrazuje tímto:

  image

 v oddílu 2 se doplňují tyto mapy:

  image

  image

 v oddílu 3 se mapa „3.0“ nahrazuje tímto:

  image

 v oddílu 3 se doplňují tyto mapy:

  image

  image

 v oddílu 4 se mapa „4.0“ nahrazuje tímto:

  image

 v oddílu 4 se doplňují tyto mapy:

  image

  image

 v oddílu 5 se mapa „5.0“ nahrazuje tímto:

  image

 v oddílu 5 se doplňuje tato mapa:

  image

 v oddílu 6 se mapa „6.0“ nahrazuje tímto:

  image

 v oddílu 6 se doplňují tyto mapy:

  image

  image

 v oddílu 7 se mapa „7.1-A“ nahrazuje tímto:

  image

E.   LETECKÁ DOPRAVA

31992 R 2408: Nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké tratě uvnitř Společenství (Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 8), ve znění:

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32003 R 1882: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29.9.2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

a) V příloze I se vkládají nové položky, které znějí:

„BULHARSKO:Letiště Sofie“,

„RUMUNSKO:Letištní systém Bukurešť“.

b) V příloze II se vkládají nové položky, které znějí:

„RUMUNSKO:Letištní systém Bukurešť: Mezinárodní letiště Henri Coandă/Mezinárodní letiště Băneasa – Aurel Vlaicu“.

▼M1 —————

▼B

8.   STATISTIKA

1. 31975 R 2782: Nařízení Rady (EHS) č. 2782/75 ze dne 29. října 1975 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh (Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 100), ve znění:

 31980 R 3485: nařízení Rady (EHS) č. 3485/80 ze dne 22.12.1980 (Úř. věst. L 365, 31.12.1980, s. 1),

 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

 31985 R 3791: nařízení Rady (EHS) č. 3791/85 ze dne 20.12.1985 (Úř. věst. L 367, 31.12.1985, s. 6),

 31986 R 3494: nařízení Rady (EHS) č. 3494/86 ze dne 13.11.1986 (Úř. věst. L 323, 18.11.1986, s. 1),

 31987 R 3987: nařízení Komise (EHS) č. 3987/87 ze dne 22.12.1987 (Úř. věst. L 376, 31.12.1987, s. 20),

 31991 R 1057: nařízení Komise (EHS) č. 1057/91 ze dne 26.4.1991 (Úř. věst. L 107, 27.4.1991, s. 11),

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 31995 R 2916: nařízení Komise (ES) č. 2916/95 ze dne 18.12.1995 (Úř. věst. L 305, 19.12.1995, s. 49),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

a) V čl. 5 odst. 2 se doplňují slova:

„, яйца за люпене, ouă puse la incubat“

b) V článku 6 první větě se doplňují slova:

„, за люпене, incubare“.

2. 31979 R 0357: Nařízení Rady (EHS) č. 357/79 ze dne 5. února 1979 o statistických zjišťováních ploch vinic (Úř. věst. L 54, 5.3.1979, s. 124), ve znění:

 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

 31980 R 1992: nařízení Rady (EHS) č. 1992/80 ze dne 22.7.1980 (Úř. věst. L 195, 29.7.1980, s. 10),

 31981 R 3719: nařízení Rady (EHS) č. 3719/81 ze dne 21.12.1981 (Úř. věst. L 373, 29.12.1981, s. 5),

 31985 R 3768: nařízení Rady (EHS) č. 3768/85 ze dne 20.12.1985 (Úř. věst. L 362, 31.12.1985, s. 8),

 31986 R 0490: nařízení Rady (EHS) č. 490/86 ze dne 25.2.1986 (Úř. věst. L 54, 1.3.1986, s. 22),

 31990 R 3570: nařízení Rady (EHS) č. 3570/90 ze dne 4.12.1990 (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 8),

 31993 R 3205: nařízení Rady (ES) č. 3205/93 ze dne 16.11.1993 (Úř. věst. L 289, 24.11.1993, s. 4),

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 31998 R 2329: nařízení Rady (ES) č. 2329/98 ze dne 22.10.1998 (Úř. věst. L 291, 30.10.1998, s. 2),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32003 R 1882: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29.9.2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

a) V čl. 4 odst. 3 se šestá odrážka nahrazuje tímto:

„— pro Bulharsko, Českou republiku, Maďarsko, Maltu, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko: regiony uvedené v příloze,“

b) V příloze se doplňují tyto údaje:

„BULHARSKO:

1. Severozapaden

2. Severen tsentralen

3. Severoiztochen

4. Yugozapaden

5. Yuzhen tsentralen

6. Yugoiztochen

RUMUNSKO:

1. Nord-Est

2. Sud-Est

3. Sud-Muntenia

4. Sud-Vest Oltenia

5. Vest

6. Nord-Vest

7. Centru

8. București-Ilfov“.

3. 31990 R 0837: Nařízení Rady (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března 1990 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o produkci obilovin (Úř. věst. L 88, 3.4.1990, s. 1), ve znění:

 31990 R 3570: nařízení Rady (EHS) č. 3570/90 ze dne 4.12.1990 (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 8),

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 31995 R 2197: nařízení Komise (ES) č. 2197/95 ze dne 18.9.1995 (Úř. věst. L 221, 19.9.1995, s. 2),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32003 R 1882: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29.9.2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

V příloze III se v tabulce mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládá nová položka, která zní:

„България

NUTS 2“

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko:

„România

NUTS 2“.

4. 31993 R 0959: Nařízení Rady (EHS) č. 959/93 ze dne 5. dubna 1993 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o rostlinných produktech s výjimkou obilovin (Úř. věst. L 98, 24.4.1993, s. 1), ve znění:

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 31995 R 2197: nařízení Komise (ES) č. 2197/95 ze dne 18.9.1995 (Úř. věst. L 221, 19.9.1995, s. 2),

 32003 R 0296: nařízení Komise (ES) č. 296/2003 ze dne 17.2.2003 (Úř. věst. L 43, 18.2.2003, s. 18),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32003 R 1882: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29.9.2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

a) V příloze VI se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládá nová položka, která zní:

„България

NUTS 2“

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko:

„România

NUTS 2“

b) V příloze VIII se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládají tyto údaje: 

„1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

BG

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

•“

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko: 

„1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

RO

m

m

m

m

m

m

m

•“

5. 31998 R 1172: Nařízení Rady (ES) č. 1172/98 ze dne 25. května 1998 o statistickém vykazování silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 163, 6.6.1998, s. 1), ve znění:

 31999 R 2691: nařízení Komise (ES) č. 2691/1999 ze dne 17.12.1999 (Úř. věst. L 326, 18.12.1999, s. 39),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32003 R 1882: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29.9.2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

a) V příloze G se tabulka kódů zemí v písmenu a) nahrazuje touto tabulkou:„Země

Kód

Belgie

BE

Bulharsko

BG

Česká republika

CZ

Dánsko

DK

Německo

DE

Estonsko

EE

Řecko

GR

Španělsko

ES

Francie

FR

Irsko

IE

Itálie

IT

Kypr

CY

Lotyšsko

LV

Litva

LT

Lucembursko

LU

Maďarsko

HU

Malta

MT

Nizozemsko

NL

Rakousko

AT

Polsko

PL

Portugalsko

PT

Rumunsko

RO

Slovinsko

SI

Slovensko

SK

Finsko

FI

Švédsko

SE

Spojené království

UK“

b) V příloze G se v tabulce kódů zemí v písmenu b) zrušují tyto údaje:

„Bulharsko

BG“,

„Rumunsko

RO“.

6. 32003 R 0437: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek (Úř. věst. L 66, 11.3.2003, s. 1), ve znění:

 32003 R 1358: nařízení Komise (ES) č. 1358/2003 ze dne 31.7.2003 (Úř. věst. L 194, 1.8.2003, s. 9),

 32005 R 0546: nařízení Komise (ES) č. 546/2005 ze dne 8.4.2005 (Úř. věst. L 91, 9.4.2005, s. 5).

V příloze I oddíle „Kódy“„1. Vykazující země“ se doplňují následující kódy:

„Bulharsko

LB

Rumunsko

LR.“

7. 32003 R 1177: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1), ve znění:

 32005 R 1553: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1553/2005 ze dne 7.9.2005 (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 6).

a) V příloze II se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládají tyto údaje:„Bulharsko

4 500

3 500

10 000

7 500 “

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko:„Rumunsko

5 250

4 000

12 750

9 500 “

b) Řádek „Celkem členské státy EU“ se nahrazuje tímto:„Celkem členské státy EU

130 750

98 250

272 900

203 850 “

c) Řádek „Celkem včetně Islandu a Norska“ se nahrazuje tímto:„Celkem včetně Islandu a Norska

136 750

102 700

282 900

211 300 “

9.   ENERGETIKA

1. 31958 Q 1101: Rada ESAE: Stanovy Zásobovací agentury Euratomu (Úř. věst. 27, 6.12.1958, s. 534), ve znění:

 31973 D 0045: rozhodnutí Rady 73/45/Euratom ze dne 8.3.1973, kterým se mění stanovy Zásobovací agentury Euratomu v důsledku přistoupení nových členských států ke Společenství (Úř. věst. L 83, 30.3.1973, s. 20),

 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 31995 D 0001: rozhodnutí Rady Evropské unie 95/1/ES, Euratom, ESUO ze dne 1.1.1995 o úpravě nástrojů týkajících se přistoupení nových členských států k Evropské unii (Úř. věst. L 1, 1.1.1995, s. 1).

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

a) V článku V se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1. Základní kapitál Agentury činí 5 824 000 eur.

2. Tento základní kapitál je rozdělen podle následujícího klíče:Belgie

EUR

192 000

Bulharsko

EUR

96 000

Česká republika

EUR

192 000

Dánsko

EUR

96 000

Německo

EUR

672 000

Estonsko

EUR

32 000

Řecko

EUR

192 000

Španělsko

EUR

416 000

Francie

EUR

672 000

Irsko

EUR

32 000

Itálie

EUR

672 000

Kypr

EUR

32 000

Lotyšsko

EUR

32 000

Litva

EUR

32 000

Lucembursko

EUR

Maďarsko

EUR

192 000

Malta

EUR

Nizozemsko

EUR

192 000

Rakousko

EUR

96 000

Polsko

EUR

416 000

Portugalsko

EUR

192 000

Rumunsko

EUR

288 000

Slovinsko

EUR

32 000

Slovensko

EUR

96 000

Finsko

EUR

96 000

Švédsko

EUR

192 000

Spojené království

EUR

672 000 “

b) V článku X se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1. Zřizuje se Poradní výbor Agentury, který se skládá ze 75 členů.

2. Počet míst se přiděluje státním příslušníkům členských států takto:Belgie

3

členové

Bulharsko

2

členové

Česká republika

3

členové

Dánsko

2

členové

Německo

6

členů

Estonsko

1

člen

Řecko

3

členové

Španělsko

5

členů

Francie

6

členů

Irsko

1

člen

Itálie

6

členů

Kypr

1

člen

Lotyšsko

1

člen

Litva

1

člen

Lucembursko

 

Maďarsko

3

členové

Malta

 

Nizozemsko

3

členové

Rakousko

2

členové

Polsko

5

členů

Portugalsko

3

členové

Rumunsko

4

členové

Slovinsko

1

člen

Slovensko

2

členové

Finsko

2

členové

Švédsko

3

členové

Spojené království

6

členů“

2. 31977 D 0270: Rozhodnutí Rady 77/270/Euratom ze dne 29. března 1977, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby za Euratom sjednávala půjčky za účelem přispění na financování jaderných elektráren (Úř. věst. L 88, 6.4.1977, s. 9), ve znění:

 31994 D 0179: rozhodnutí Rady 94/179/Euratom ze dne 21.3.1994 (Úř. věst. L 84, 29.3.1994, s. 41),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

V příloze se vypouštějí tyto odrážky:

„— Bulharská republika“

„— Rumunsko“.

3. 32002 R 1407: Nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 ze dne 23. července 2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu (Úř. věst. L 205, 2.8.2002, s. 1), ve znění:

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

a) V čl. 6 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od prvního pododstavce nepřesáhne pro členské státy přistupující k Unii dne 1. ledna 2007 celková částka podpory uhelnému průmyslu poskytovaná v souladu s články 4 a 5 pro každý rok po roce 2007 částku podpory povolené Komisí v souladu s článkem 10 pro rok 2007.“;

b) V článku 9 se za odstavec 6a vkládá nový odstavec, který zní:

„6b.  Členské státy přistupující k Unii dne 1. ledna 2007 předloží plány uvedené v čl. 9 odst. 4, 5 a 6 co nejdříve po přistoupení a v každém případě nejpozději dne 30. dubna 2007.“;

c) V čl. 9 odst. 8 se doplňuje nová věta, která zní:

„Členské státy přistupující k Unii dne 1. ledna 2007 mohou toto oznámení učinit po přistoupení a v každém případě nejpozději dne 30. dubna 2007.“.

10.   ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

A.   OCHRANA PŘÍRODY

1. 31997 D 0602: Rozhodnutí Rady 97/602/ES ze dne 22. července 1997 o seznamu podle čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 3254/91 a podle čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 35/97 (Úř. věst. L 242, 4.9.1997, s. 64), ve znění:

 31998 D 0188: rozhodnutí Komise 98/188/ES ze dne 2.3.1998 (Úř. věst. L 70, 10.3.1998, s. 28),

 31998 D 0596: rozhodnutí Komise 98/596/ES ze dne 14.10.1998 (Úř. věst. L 286, 23.10.1998, s. 56),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

V příloze se vypouštějí údaje pro tyto země spolu s příslušnými druhy:

Bulharsko,

Rumunsko.

2. 32002 D 0813: Rozhodnutí Rady 2002/813/ES ze dne 3. října 2002, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES stanoví formulář souhrnu informací obsažených v oznámeních záměrného uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí pro jiné účely než uvádění na trh (Úř. věst. L 280, 18.10.2002, s. 62), ve znění:

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

V příloze se v části 1 oddíle B bod 3 nahrazuje tímto:

„3.   Zeměpisné rozšíření organismu

image

B.   KONTROLA PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A ŘÍZENÍ RIZIK

32001 R 0761: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) (Úř. věst. L 114, 24.4.2001, s. 1) ve znění:

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

 32006 R 0196: nařízení Komise (ES) č. 196/2006 ze dne 3.2.2006 (Úř.věst. L 32, 4.2.2006, s. 4).

a) V příloze I se pod nadpis „Seznam národních normalizačních úřadů“ mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládají tyto údaje:

„BG: BDS (Български институт по стандартизация)“,

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko:

„RO: ASRO (Asociația de Standardizare din România)“.

b) V příloze IV se text pod logy nahrazuje tímto:

„Logo může používat organizace registrovaná v programu EMAS v kterémkoli z 22 jazyků za předpokladu, že je použito toto znění: 

Verze 1

Verze 2

bulharština:

‚Проверено управление по околна среда‘

‚валидирана информация‘

španělština:

‚Gestión ambiental verificada‘

‚información validada‘

čeština:

‚ověřený systém environmentálního řízení‘

‚platná informace‘

dánština:

‚verificeret miljøledelse‘

‚bekræftede oplysninger‘

němčina:

‚geprüftes Umweltmanagement‘

‚geprüfte Information‘

estonština:

‚Tõendatud keskkonnajuhtimine‘

‚kinnitatud informatsioon‘

řečtina:

‚επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση‘

‚επικυρωμένες πληροφορίες‘

francouzština:

‚Management environnemental vérifié‘

‚nformation validée‘

italština:

‚Gestione ambientale verificata‘

‚informazione convalidata‘

lotyština:

‚verificēta vides pārvaldība‘

‚apstiprināta informācija‘

litevština:

‚įvertinta aplinkosaugos vadyba‘

‚patvirtinta informacija‘

maďarština:

‚hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer‘

‚hitelesített információ‘

maltština:

‚Immaniġġjar Ambjentali Verifikat‘

‚Informazzjoni Konvalidata‘

nizozemština:

‚Geverifieerd milieuzorgsysteem‘

‚gevalideerde informatie‘

polština:

‚zweryfikowany system zarządzania środowiskowego‘

‚informacja potwierdzona‘

portugalština:

‚Gestão ambiental verificada‘

‚informação validada‘

rumunština:

‚Management de mediu verificat‘

‚Informatii validate‘

slovenština:

‚overený systém environmentálneho riadenia‘

‚platná informácia‘

slovinština:

‚Preverjen sistem ravnanja z okoljem‘

‚preverjene informacije‘

finština:

‚todennettu ympäristöasioiden hallinta‘

‚vahvistettua tietoa‘

švédština:

‚Kontrollerat miljöledningssystem‘

‚godkänd information‘

Obě verze loga musí vždy mít uvedeno registrační číslo organizace.

Logo se používá buď

 ve třech barvách (Pantone č. 355 zelená; Pantone č. 109 žlutá; Pantone č. 286 modrá),

 černé na bílém podkladu nebo

 bílé na černém podkladu.“.

C.   CHEMIKÁLIE

32000 R 2037: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1), ve znění:

 32000 R 2038: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2038/2000 ze dne 28.9.2000 (Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 25),

 32000 R 2039: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2039/2000 ze dne 28.9.2000 (Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 26),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32003 D 0160: rozhodnutí Komise 2003/160/ES ze dne 7.3.2003 (Úř. věst. L 65, 8.3.2003, s. 29),

 32003 R 1804: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1804/2003 ze dne 22.9.2003 (Úř. věst. L 265, 16.10.2003, s. 1),

 32004 D 0232: rozhodnutí Komise 2004/232/ES ze dne 3.3.2004 (Úř. věst. L 71, 10.3.2004, s. 28).

 32004 R 2077: nařízení Komise (ES) č. 2077/2004 ze dne 3.12.2004 (Úř. věst. L 359, 4.12.2004, s. 28);

 32006 R 0029: nařízení Komise (ES) č. 29/2006 ze dne 10.1.2006 (Úř. věst. L 6, 11.1.2006, s. 27).

V příloze III se tabulka nahrazuje touto tabulkou:
„PŘÍLOHA III

Celkové množstevní limity pro uvádění regulovaných látek na trh výrobci a dovozci a jejich užívání pro vlastní potřebu ve Společenství

(1999-2003 – EU-15; 2004-2006 – EU-25; 2007-2015 – EU-27)(Vypočtené úrovně vyjádřené v tunách potenciálu poškozování ozonu)

Látka

Pro období 12 měsíců od 1. ledna do 31. prosince

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Skupina IV

Skupina V

Skupina VI (1)

Pro jiné použití než v karanténě a při operacích před odesláním

Skupina VI (1)

Pro použití v karanténě a při operacích před odesláním

Skupina VII

Skupina VIII

1999 (EU-15)

0

0

0

0

0

8 665

 

0

8 079

2000 (EU-15)

 

 

 

 

 

8 665

 

 

8 079

2001 (EU-15)

 

 

 

 

 

4 621

607

 

6 678

2002 (EU-15)

 

 

 

 

 

4 621

607

 

5 676

2003 (EU15)

 

 

 

 

 

2 888

607

 

3 005

2004 (EU-25)

 

 

 

 

 

2 945

607

 

2 209

2005 (EU-25)

 

 

 

 

 

0

607

 

2 209

2006 (EU-25)

 

 

 

 

 

 

607

 

2 209

2007 (EU-27)

 

 

 

 

 

 

607

 

2 250

2008 (EU-27)

 

 

 

 

 

 

607

 

1 874

2009 (EU-27)

 

 

 

 

 

 

607

 

1 874

2010 (EU-27)

 

 

 

 

 

 

607

 

0

2011 (EU-27)

 

 

 

 

 

 

607

 

0

2012 (EU-27)

 

 

 

 

 

 

607

 

0

2013 (EU-27)

 

 

 

 

 

 

607

 

0

2014 (EU-27)

 

 

 

 

 

 

607

 

0

2015 (EU-27)

 

 

 

 

 

 

607

 

0

(*1)   Vypočítáno na základě potenciálu poškozování ozonu = 0,6“.

11.   SPOLUPRÁCE V OBLASTECH SPRAVEDLNOSTI A VNITŘNÍCH VĚCÍ

A.   SOUDNÍ SPOLUPRÁCE V OBČANSKÝCH A OBCHODNÍCH VĚCECH

▼M2 —————

▼B

2. 32001 R 0044: Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1), ve znění:

 32002 R 1496: nařízení Komise (ES) č. 1496/2002 ze dne 21.8.2002 (Úř. věst. L 225, 22.8.2002, s. 13),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32004 R 1937: nařízení Komise (ES) č. 1937/2004 ze dne 9.11.2004 (Úř. věst. L 334, 10.11.2004, s. 3),

 32004 R 2245: nařízení Komise (ES) č. 2245/2004 ze dne 27. prosince 2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 10).

a) V článku 69 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„— Úmluvu mezi Bulharskem a Belgií o některých soudních záležitostech, podepsanou v Sofii dne 2. července 1930,

 Dohodu mezi Bulharskou lidovou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vzájemné právní pomoci, podepsanou v Sofii dne 23. března 1956, dosud platnou mezi Bulharskem a Slovinskem,

 Smlouvu mezi Rumunskou lidovou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsanou v Bukurešti dne 7. října 1958;

 Smlouvu mezi Rumunskou lidovou republikou a Československou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsanou v Praze dne 25. října 1958, dosud platnou mezi Rumunskem a Slovenskem,

 Dohodu mezi Bulharskou lidovou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsanou v Sofii dne 3. prosince 1958,

 Smlouvu mezi Rumunskou lidovou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o právní pomoci, podepsanou v Bělehradu dne 18. října 1960 a její protokol, dosud platné mezi Rumunskem a Slovinskem,

 Dohodu mezi Bulharskou lidovou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsanou ve Varšavě dne 4. prosince 1961,

 Úmluvu mezi Rumunskou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o právní pomoci v právu občanském a rodinném a o platnosti a doručování dokumentů a její připojené protokoly, podepsané ve Vídni dne 17. listopadu 1965,

 Dohodu mezi Bulharskou lidovou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsanou v Sofii dne 16. května 1966,

 Úmluvu mezi Rumunskou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních a její protokoly, podepsané v Bukurešti dne 19. října 1972,

 Úmluvu mezi Rumunskou socialistickou republikou a Italskou republikou o soudní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsanou v Bukurešti dne 11. listopadu 1972,

 Úmluvu mezi Rumunskou socialistickou republikou a Francouzskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a obchodních, podepsanou v Paříži dne 5. listopadu 1974,

 Úmluvu mezi Rumunskou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských a obchodních, podepsanou v Bukurešti dne 30. října 1975,

 Dohodu mezi Bulharskou lidovou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsanou v Aténách dne 10. dubna 1976,

 Dohodu mezi Bulharskou lidovou republikou a Československou socialistickou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsanou v Sofii dne 25. listopadu 1976,

 Úmluvu mezi Rumunskou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o právní pomoci ve věcech občanských a obchodních, podepsanou v Londýně dne 15. června 1978,

 Dodatečný protokol k Úmluvě mezi Rumunskou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských a obchodních, podepsaný v Bukurešti dne 30. října 1979,

 Úmluvu mezi Rumunskou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti, podepsanou v Bukurešti dne 30. října 1979,

 Úmluvu mezi Rumunskou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o uznávání a výkonu rozhodnutí o rozvodu, podepsanou v Bukurešti dne 6. listopadu 1980,

 Dohodu mezi Bulharskou lidovou republikou a Kyperskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsanou v Nikósii dne 29. dubna 1983,

 Dohodu mezi vládou Bulharské lidové republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, podepsanou v Sofii dne 18. ledna 1989,

 Dohodu mezi Bulharskou lidovou republikou a Italskou republikou o právní pomoci a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, podepsanou v Římě dne 18. května 1990,

 Dohodu mezi Bulharskou republikou a Španělským královstvím o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, podepsanou v Sofii dne 23. května 1993,

 Smlouvu mezi Rumunskem a Českou republikou o soudní spolupráci ve věcech občanských, podepsanou v Bukurešti dne 11. července 1994,

 Úmluvu mezi Rumunskem a Španělským královstvím o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních, podepsanou v Bukurešti dne 17. listopadu 1997,

 Úmluvu mezi Rumunskem a Španělským královstvím, doplňující Haagskou úmluvu o civilním řízení soudním (Haag, 1. března 1954), podepsanou v Bukurešti dne 17. listopadu 1997,

 Smlouvu mezi Rumunskem a Polskou Republikou o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, podepsanou v Bukurešti dne 15. května 1999.“

b) V příloze I se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládají tyto údaje:

„— v Bulharsku: čl. 4 odst. 1 zákona o mezinárodním právu soukromém,“

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko:

„— v Rumunsku: články 148-157 zákona č. 105/1992 o vztazích mezinárodního práva soukromého,“

c) V příloze II se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládají tyto údaje:

„— v Bulharsku ‚Софийски градски съд‘“

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko:

„– v Rumunsku, ‚Tribunal‘.“

d) V příloze III se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládají tyto údaje:

„— v Bulharsku, ‚Апелативен съдСофия‘“

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko:

„— v Rumunsku, ‚Curte de Apel‘.“

e) V příloze IV se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládají tyto údaje:

„— v Bulharsku, ‚обжалване пред Върховния касационен съд‘.“

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko:

„— v Rumunsku, ‚contestatie in anulare‘ nebo ‚revizuire‘.“

B.   VÍZOVÁ POLITIKA

1. 31995 R 1683: Nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz (Úř. věst. L 164, 14.7.1995, s. 1), ve znění:

 32002 R 0334: nařízení Rady (ES) č. 334/2002 ze dne 18.2.2002 (Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 7),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

V příloze se bod 3 nahrazuje tímto:

„3. V tomto prostoru se objevuje znak se sklopným efektem tvořený písmenem nebo písmeny, který označuje členský stát udělující vízum (nebo ‚BNL‘ v případě zemí Beneluxu, tj. Belgie, Lucemburska a Nizozemska). Tento kód státu je světlý, drží-li se na plocho, a tmavý, otočí-li se o 90°. Kódy států jsou tyto: A pro Rakousko, BG pro Bulharsko, BNL pro Benelux, CY pro Kypr, CZE pro Českou republiku, D pro Německo, DK pro Dánsko, E pro Španělsko, EST pro Estonsko, F pro Francii, FIN pro Finsko, GR pro Řecko, H pro Maďarsko, I pro Itálii, IRL pro Irsko, LT pro Litvu, LVA pro Lotyšsko, M pro Maltu, P pro Portugalsko, PL pro Polsko, ROU pro Rumunsko, S pro Švédsko, SK pro Slovensko, SVN pro Slovinsko, UK pro Spojené království.“

2. 41999 D 0013: Konečné znění Společné konzulární instrukce (SCH/Com-ex (99)) 13 (Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 317), jak bylo přijato rozhodnutím výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999, bylo dále pozměněno níže uvedenými akty. Revidované znění Společné konzulární instrukce obsahující tyto změny a zahrnující jiné změny na základě nařízení Rady (ES) č. 789/2001 ze dne 24. dubna 2001 (Úř. věst. L 116, 26.4.2001, s. 2) bylo zveřejněno v Úř. věst. C 326, 22.12.2005, s. 1.

 32001 D 0329: rozhodnutí Rady 2001/329/ES ze dne 24.4.2001 (Úř. věst. L 116, 26.4.2001, s. 32),

 32001 D 0420: rozhodnutí Rady 2001/420/ES ze dne 28.5.2001 (Úř. věst. L 150, 6.6.2001, s. 47),

 32001 R 0539: nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15.3.2001 (Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1),

 32001 R 1091: nařízení Rady (ES) č. 1091/2001 ze dne 28.5.2001 (Úř. věst. L 150, 6.6.2001, s. 4),

 32001 R 2414: nařízení Rady (ES) č. 2414/2001 ze dne 7.12.2001 (Úř. věst. L 327, 12.12.2001, s. 1),

 32002 D 0044: rozhodnutí Rady 2002/44/ES ze dne 20.12.2001 (Úř. věst. L 20, 23.1.2002, s. 5),

 32002 R 0334: nařízení Rady (ES) č. 334/2002 ze dne 18.2.2002 (Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 7),

 32002 D 0352: rozhodnutí Rady 2002/352/ES ze dne 25.4.2002 (Úř. věst. L 123, 9.5.2002, s. 47),

 32002 D 0354: rozhodnutí Rady 2002/354/ES ze dne 25.4.2002 (Úř. věst. L 123, 9.5.2002, s. 50),

 32002 D 0585: rozhodnutí Rady 2002/585/ES ze dne 12.7.2002 (Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 44),

 32002 D 0586: rozhodnutí Rady 2002/586/ES ze dne 12.7.2002 (Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 48),

 32002 D 0587: rozhodnutí Rady 2002/587/ES ze dne 12.7.2002 (Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 50),

 32003 R 0693: nařízení Rady (ES) č. 693/2003 ze dne 14.4.2003 (Úř. věst. L 99, 17.4.2003, s. 8),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32003 D 0454: rozhodnutí Rady 2003/454/ES ze dne 13.6.2003 (Úř. věst. L 152, 20.6.2003, s. 82),

 32003 D 0585: rozhodnutí Rady 2003/585/ES ze dne 28.7.2003 (Úř. věst. L 198, 6.8.2003, s. 13),

 32003 D 0586: rozhodnutí Rady 2003/586/ES ze dne 28.7.2003 (Úř. věst. L 198, 6.8.2003, s. 15),

 32004 D 0014: rozhodnutí Rady 2004/14/ES ze dne 22.12.2003 (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 74),

 32004 D 0015: rozhodnutí Rady 2004/15/ES ze dne 22.12.2003 (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 76),

 32004 D 0016: rozhodnutí Rady 2004/16/ES ze dne 22.12.2003 (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 78),

 32004 D 0017: rozhodnutí Rady 2004/17/ES ze dne 22.12.2003 (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 79),

 32006 D 0440: rozhodnutí Rady 2006/440/ES ze dne 1.6.2006 (Úř. věst. L 175, 29.6.2006, p. 77).

Společná konzulární instrukce se mění takto:

a) V příloze 1 části II se zrušují údaje pro tyto země:

„BULHARSKO“,

„RUMUNSKO“

b) V příloze 2 se v přehledu A zrušuje tento údaj:

„Rumunsko“

c) V příloze 2 se v přehledu A vkládají tyto údaje: 

„BG

RO

Albánie

DS (1)

D

Alžírsko

 

D

Angola

 

 

Antigua a Barbuda

 

 

Arménie

D

DS

Ázerbajdžán

DS

DS

Bahamy

 

 

Barbados

 

 

Bělorusko

 

DS

Benin

 

 

Bosna a Hercegovina

DS

DS

Botswana

 

 

Burkina Faso

 

 

Kambodža

 

 

Kapverdy

 

 

Středoafrická republika

 

DS

Čad

 

 

Čínská lidová republika

DS (2)

DS

Kolumbie

 

DS

Kongo

 

DS

Pobřeží slonoviny

 

 

Kuba

 

 

Dominika

 

 

Dominikánská republika

 

 

Ekvádor

 

 

Egypt

 

 

Fidži

 

 

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

DS (2)

DS

Gabun

 

 

Gambie

 

 

Ghana

 

DS

Guinea

 

DS

Guyana

 

 

Gruzie

(1)

DS

Indie

 

 

Írán

DS (2)

D

Jamajka

 

 

Jordánsko

 

D

Kazachstán

 

DS

Keňa

 

 

Kuvajt

 

 

Kyrgyzstán

 

DS

Laos

 

 

Lesotho

 

 

Malawi

 

 

Maledivy

 

 

Maroko

DS

DS

Mauretánie

 

DS

Moldavsko

DS

DS

Mongolsko

DS

DS

Mosambik

 

 

Namibie

 

 

Niger

 

 

Severní Korea

DS (1)

 

Pákistán

 

DS

Peru

DS

DS

Filipíny

 

DS

Ruská federace

DS (1)

DS

Samoa

 

 

Svatý Tomáš a Princův ostrov

 

DS

Senegal

 

DS

Srbsko a Černá hora

DS (2)

 

Seychely

 

 

Sierra Leone

 

DS

Jižní Afrika

DS

DS

Svazijsko

 

 

Tádžikistán

 

DS

Tanzánie

 

DS

Thajsko

 

DS

Togo

 

 

Trinidad a Tobago

 

 

Tunisko

 

DS

Turecko

DS (1) (2)

DS

Turkmenistán

 

DS

Uganda

 

 

Ukrajina

DS

DS

Uzbekistán

 

D

Vietnam

DS

DS

Jemen

 

 

Zambie

 

D

Zimbabwe

 

 

(*1)   Držitelé diplomatických nebo služebních pasů, kteří jsou akreditováni na území Bulharska jako členové diplomatického sboru nebo konzulárního personálu, podléhají vízové povinnosti při prvním vstupu, ale jsou od ní osvobozeni po zbylou dobu svého přidělení.

(*2)   Držitelé diplomatických nebo služebních pasů, kteří nejsou akreditováni na území Bulharska jako členové diplomatického sboru nebo konzulárního personálu, jsou osvobozeni od vízové povinnosti po dobu nejvýše třiceti (30) dní.“

d) V příloze 2 se v přehledu B vkládají tyto údaje: 

„BG

RO

Austrálie

X

 

Chile

 

 

Izrael

 

 

Mexiko

 

 

Spojené státy americké

X“

 

e) V příloze 3 části I se poznámka pod čarou týkající se Íránu nahrazuje tímto:

„Pro Bulharsko, Německo a Kypr:

od povinnosti letištních průjezdních víz jsou osvobozeny tyto osoby:

 držitelé diplomatických a služebních pasů.

Pro Polsko:

od povinnosti letištních průjezdních víz jsou osvobozeny tyto osoby:

 držitelé diplomatických pasů.“

f) V příloze 3 části II se do seznamu vkládají tyto údaje: 

„BG

RO

Albánie

 

 

Angola

X

 

Arménie

 

 

Ázerbajdžán

 

 

Burkina Faso

 

 

Kamerun

 

 

Kongo

 

 

Pobřeží slonoviny

 

 

Kuba

 

 

Egypt

 

 

Etiopie

 

X

Gambie

 

 

Guinea

 

 

Guinea-Bissau

 

 

Haiti

 

 

Indie

 

X

Jordánsko

 

 

Libanon

 

 

Libérie

X

 

Libye

 

 

Mali

 

 

Severní Korea

 

 

Severní Mariany

 

 

Filipíny

 

 

Rwanda

 

 

Senegal

 

 

Sierra Leone

 

 

Súdán

X

 

Sýrie

 

 

Togo

 

 

Turecko

 

 

Vietnam“

 

 

g) V příloze 7 se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládají tyto údaje:

„BULHARSKO

Podle cizineckého zákona a jeho prováděcího nařízení musí cizinec, který si přeje vstoupit na území Bulharské republiky za účelem krátkodobého pobytu nebo průjezdu, prokázat vlastnictví

 dostatečných finančních prostředků k pobytu v Bulharské republice – nejméně částku 50 BGN na den nebo její ekvivalent v jiné měně;

 dostatečných finančních prostředků na odjezd z Bulharské republiky;

v hotovosti, nehotovostních platebních prostředcích (například kreditní karta, šeky atd.), turistických poukazech nebo předložit jiný věrohodný důkaz.“

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko:

„RUMUNSKO

Mimořádné nařízení vlády č. 194/2002 o režimu pobytu cizinců v Rumunsku obsahuje tato příslušná ustanovení:

Článek 6

‚Vstup na rumunské území se povolí cizincům, kteří splňují tyto podmínky:

[…]

c) v rámci omezení tohoto mimořádného nařízení předloží dokumenty, které dokládají účel a podmínky jejich pobytu a které prokazují existenci dostatečných prostředků jak na dobu jejich pobytu, tak na návrat do státu původu nebo na průjezd do jiného státu, je-li jisté, že jim do něj bude umožněn vstup;

[…].‘

Článek 29 odst. 2

‚Jako doklad o finančních prostředcích mohou být přijaty hotovost ve volně směnitelné měně, cestovní šeky, šekové knížky k devizovým účtům, kreditní karty s výpisem z účtu ne starším než dva dny před žádostí o vízum nebo jakýkoliv jiný způsob prokázání existence dostatečných finančních prostředků.‘

Článek 35

‚Za účelem získání krátkodobého víza od rumunských diplomatických zastoupení a konzulárních úřadů cizinci prokáží, kromě splnění dalších podmínek stanovených zákonem, vlastnictví finančních prostředků ve výši 100 EUR/den na celou dobu pobytu nebo ekvivalentu této částky ve volně směnitelné měně.

Splnění této podmínky se vyžaduje pro tyto druhy krátkodobých víz:

turistické;

pobytové;

obchodní;

kulturní, vědecké, pro humanitární činnost, krátkodobé lékařské ošetření nebo jinou činnost, která není v rozporu s rumunskými právními předpisy.‘.“

h) V příloze k příloze 8 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3. V tomto prostoru se objevuje znak se sklopným efektem tvořený písmenem nebo písmeny, který označuje členský stát udělující vízum (nebo ‚BNL‘ v případě zemí Beneluxu, tj. Belgie, Lucemburska a Nizozemska). Tento kód státu je světlý, drží-li se na plocho, a tmavý, otočí-li se o 90°. Kódy států jsou tyto: A pro Rakousko, BG pro Bulharsko, BNL pro Benelux, CY pro Kypr, CZE pro Českou republiku, D pro Německo, DK pro Dánsko, E pro Španělsko, EST pro Estonsko, F pro Francii, FIN pro Finsko, GR pro Řecko, H pro Maďarsko, I pro Itálii, IRL pro Irsko, LT pro Litvu, LVA pro Lotyšsko, M pro Maltu, P pro Portugalsko, PL pro Polsko, ROU pro Rumunsko, S pro Švédsko, SK pro Slovensko, SVN pro Slovinsko, UK pro Spojené království.“

▼M5 —————

▼B

C.   RŮZNÉ

41994 D 0028: Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 22. prosince 1994 o osvědčení pro převážení omamných a psychotropních látek podle článku 75 (SCH/Com-ex (94) 28 rev.) (Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 463), ve znění:

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

V příloze II se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládají tyto údaje:

„BULHARSKO:

Ministry of Health

5, Sveta Nedelia Square

Sofia 1000

Tel.: + 359 2 930 11 52

Fax: + 359 2 981 18 33“

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko:

„RUMUNSKO

General Pharmaceutical Directorate

Ministry of Health

Strada Cristian Popisteanu nr. 1-3

Bucharest Sector 3

Tel.: +40 21 307 25 49

Fax: +40 21 307 25 48“.

12.   CELNÍ UNIE

TECHNICKÉ ÚPRAVY CELNÍHO KODEXU

31992 R 2913: Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1), ve znění:

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 31997 R 0082: nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 82/97 ze dne 19.12.1996 (Úř. věst. L 17, 21.1.1997, s. 1),

 31999 R 0955: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 955/1999 ze dne 13.4.1999 (Úř. věst. L 119, 7.5.1999, s. 1),

 32000 R 2700: nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 2700/2000 ze dne 16.11.2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

 32004 R 0060: nařízení Komise (ES) č. 60/2004 ze dne 14.1.2004 (Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 8),

 32005 R 0648: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 ze dne 13.4.2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).

V čl. 3 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„— území Bulharské republiky,

 území Rumunska“.

13.   VNĚJŠÍ VZTAHY

1. 31993 R 3030: 31993 R 3030: Nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1), ve znění:

 31993 R 3617: nařízení Komise (ES) č. 3617/93 ze dne 22.12.1993 (Úř. věst. L 328, 29.12.1993, s. 22),

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 31994 R 0195: nařízení Komise (ES) č. 195/94 ze dne 12.1.1994 (Úř. věst. L 29, 2.2.1994, s. 1),

 31994 R 3169: nařízení Komise (ES) č. 3169/94 ze dne 21.12.1994 (Úř. věst. L 335, 23.12.1994, s. 33),

 31994 R 3289: nařízení Rady (ES) č. 3289/94 ze dne 22.12.1994 (Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 85),

 31995 R 1616: nařízení Komise (ES) č. 1616/95 ze dne 4.7.1995 (Úř. věst. L 154, 5.7.1995, s. 3),

 31995 R 3053: nařízení Komise (ES) č. 3053/95 ze dne 20.12.1995 (Úř. věst. L 323, 30.12.1995, s. 1),

 31996 R 0941: nařízení Komise (ES) č. 941/96 ze dne 28.5.1996 (Úř. věst. L 128, 29.5.1996, s. 15),

 31996 R 1410: nařízení Komise (ES) č. 1410/96 ze dne 19.7.1996 (Úř. věst. L 181, 20.7.1996, s. 15),

 31996 R 2231: nařízení Komise (ES) č. 2231/96 ze dne 22.11.1996 (Úř. věst. L 307, 28.11.1996, s. 1),

 31996 R 2315: nařízení Rady (ES) č. 2315/96 ze dne 25.11.1996 (Úř. věst. L 314, 4.12.1996, s. 1),

 31997 R 0152: nařízení Komise (ES) č. 152/97 ze dne 28.1.1997 (Úř. věst. L 26, 29.1.1997, s. 8),

 31997 R 0447: nařízení Komise (ES) č. 447/97 ze dne 7.3.1997 (Úř. věst. L 68, 8.3.1997, s. 16),

 31997 R 0824: nařízení Rady (ES) č. 824/97 ze dne 29.4.1997 (Úř. věst. L 119, 8.5.1997, s. 1),

 31997 R 1445: nařízení Komise (ES) č. 1445/97 ze dne 24.7.1997 (Úř. věst. L 198, 25.7.1997, s. 1),

 31998 R 0339: nařízení Komise (ES) č. 339/98 ze dne 11.2.1998 (Úř. věst. L 45, 16.2.1998, s. 1),

 31998 R 0856: nařízení Komise (ES) č. 856/98 ze dne 23.4.1998 (Úř. věst. L 122, 24.4.1998, s. 11),

 31998 R 1053: nařízení Komise (ES) č. 1053/98 ze dne 20.5.1998 (Úř. věst. L 151, 21.5.1998, s. 10),

 31998 R 2798: nařízení Komise (ES) č. 2798/98 ze dne 22.12.1998 (Úř. věst. L 353, 29.12.1998, s. 1),

 31999 R 1072: nařízení Komise (ES) č. 1072/1999 ze dne 10.5.1999 (Úř. věst. L 134, 28.5.1999, s. 1),

 32000 R 1591: nařízení Komise (ES) č. 1591/2000 ze dne 10.7.2000 (Úř. věst. L 186, 25.7.2000, s. 1),

 32000 R 1987: nařízení Komise (ES) č. 1987/2000 ze dne 20.9.2000 (Úř. věst. L 237, 21.9.2000, s. 24),

 32000 R 2474: nařízení Rady (ES) č. 2474/2000 ze dne 9.11.2000 (Úř. věst. L 286, 11.11.2000, s. 1),

 32001 R 0391: nařízení Rady (ES) č. 391/2001 ze dne 26.2.2001 (Úř. věst. L 58, 28.2.2001, s. 3),

 32001 R 1809: nařízení Komise (ES) č. 1809/2001 ze dne 9.8.2001 (Úř. věst. L 252, 20.9.2001, s. 1),

 32002 R 0027: nařízení Komise (ES) č. 27/2002 ze dne 28.12.2001 (Úř. věst. L 9, 11.1.2002, s. 1),

 32002 R 0797: nařízení Komise (ES) č. 797/2002 ze dne 14.5.2002 (Úř. věst. L 128, 15.5.2002, s. 29),

 32002 R 2344: nařízení Komise (ES) č. 2344/2002 ze dne 18.12.2002 (Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 91),

 32003 R 0138: nařízení Rady (ES) č. 138/2003 ze dne 21.1.2003 (Úř. věst. L 23, 28.1.2003, s. 1),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32004 R 0260: nařízení Komise (ES) č. 260/2004 ze dne 6.2.2004 (Úř. věst. L 51, 20.2.2004, s. 1),

 32004 R 0487: nařízení Rady (ES) č. 487/2004 ze dne 11.3.2004 (Úř. věst. L 79, 17.3.2004, s. 1).

 32004 R 1627: nařízení Rady (ES) č. 1627/2004 ze dne 13.9.2004 (Úř. věst. L 295, 18.9.2004, s. 1),

 32004 R 2200: nařízení Rady (ES) č. 2200/2004 ze dne 13.12.2004 (Úř. věst. L 374, 22.12.2004, s. 1),

 32005 R 0930: nařízení Komise (ES) č. 930/2005 ze dne 6.6.2005 (Úř. věst. L 162, 23.6.2005, s. 1),

 32005 R 1084: nařízení Komise (ES) č. 1084/2005 ze dne 8.7.2005 (Úř. věst. L 177, 9.7.2005, s. 19),

 32005 R 1478: nařízení Komise (ES) č. 1478/2005 ze dne 12.9.2005 (Úř. věst. L 236, 13.9.2005, s. 3),

 32006 R 0035: nařízení Komise (ES) č. 35/2006 ze dne 11.1.2006 (Úř. věst. L 7, 12.1.2006, s. 8).

a) V článku 2 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„10.  Propuštění textilních výrobků, které podléhají množstevním limitům nebo dohledu ve Společenství, které byly odeslány před 1. lednem 2007 a které dne 1. ledna 2007 nebo později vstoupily na území dvou nových členských států přistupujících k Evropské unii dne 1. ledna 2007, jmenovitě Bulharska a Rumunska, do volného oběhu v jednom z těchto dvou nových členských států, podléhá předložení dovozního povolení. Toto dovozní povolení vydají automaticky a bez množstevního omezení příslušné orgány dotyčného členského státu na základě dostatečného důkazu, například nákladního listu, že výrobky byly odeslány před 1. lednem 2007.

Tyto licence se sdělí Komisi.“

b) V článku 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Propuštění textilních výrobků, odeslaných z jednoho ze dvou nových členských států přistupujících k Evropské unii dne 1. ledna 2007 do místa určení mimo Společenství za účelem zpracování před 1. lednem 2007 a zpětně dovezených do téhož členského státu uvedeného dne nebo později, do volného oběhu nepodléhá množstevním limitům nebo požadavkům na dovozní povolení, je-li předložen dostatečný důkaz, například vývozní prohlášení. Příslušné orgány dotyčného členského státu informují Komisi o těchto dovozech.“

c) V čl. 28 odst. 6 druhé odrážce přílohy III se do seznamu členských států mezi údaje pro Rakousko a Benelux vkládají tyto údaje:

BG

=

Bulharsko“

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Švédsko:

RO

=

Rumunsko“.

▼M3 —————

▼B

3. 32002 R 0152: Nařízení Rady (ES) č. 152/2002 ze dne 21. ledna 2002 o vývozu některých výrobků ESUO a ES z oceli z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Evropského společenství (systém dvojité kontroly) a o zrušení nařízení (ES) č. 190/98 (Úř. věst. L 25, 29.1.2002, s. 1), ve znění:

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32004 R 0885: nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.4.2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 1).

a) Za článek 4a se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 4b

Pokud jde o propuštění výrobků z oceli, na které se vztahuje toto nařízení a které byly odeslány před 1. lednem 2007, do volného oběhu v Bulharsku a Rumunsku po 1. lednu 2007, dovozní doklad se nevyžaduje, pokud bylo zboží odesláno před 1. lednem 2007 a byl předložen nákladní list nebo jiný doklad o přepravě považovaný orgány Společenství za rovnocenný, který prokazuje datum odeslání.“

b) Název přílohy III se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

СПИСЪК НА НАЦИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

RIIKLIKE PÄDEVATE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER“

c) V příloze III se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládají tyto údaje:

„БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

(Ministry of Economy and Energy)

ул.‚Славянска‘ № 8

гр. София, 1052

Tel.: +359 2 940 71

Fax: +359 2 987 2190“

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko:

„ROMÂNIA

Ministerul Economiei și Comerțului

Departamentul de Comerț Exterior

Strada Ion Câmpineanu nr. 16

Sector 1, București

Tel: + 40 21 401 0507

Fax: + 40 21 315 9698“ .

4. 32002 R 2368: Nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 82), ve znění:

 32003 R 0254: nařízení Rady (ES) č. 254/2003 ze dne 11.2.2003 (Úř. věst. L 36, 12.2.2003, s. 7),

 32003 R 0257: nařízení Komise (ES) č. 257/2003 ze dne 11.2.2003 (2003 (Úř. věst. L 36, 12.2.2003, s. 11),

 32003 R 0418: nařízení Komise (ES) č. 418/2003 ze dne 6.3.2003 (Úř. věst. L 64, 7.3.2003, s. 13),

 32003 R 0762: nařízení Komise (ES) č. 762/2003 ze dne 30.4.2003 (Úř. věst. L 109, 1.5.2003, s. 10),

 32003 R 0803: nařízení Komise (ES) č. 803/2003 ze dne 8.4.2003 (Úř. věst. L 115, 9.5.2003, s. 53),

 32003 R 1214: nařízení Komise (ES) č. 1214/2003 ze dne 7.7.2003 (Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 30),

 32003 R 1536: nařízení Komise (ES) č. 1536/2003 ze dne 29.8.2003 (Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 31),

 32003 R 1768: nařízení Komise (ES) č. 1768/2003 ze dne 8.10.2003 (Úř. věst. L 256, 9.10.2003, s. 9),

 32003 R 1880: nařízení Komise (ES) č. 1880/2003 ze dne 24.10.2003 (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 26),

 32003 R 2062: nařízení Komise (ES) č. 2062/2003 ze dne 24.11.2003 (Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 7),

 32004 R 0101: nařízení Komise (ES) č. 101/2004 ze dne 21.1.2004 (Úř. věst. L 15, 22.1.2004, s. 20),

 32004 R 0657: nařízení Komise (ES) č. 657/2004 ze dne 7.4.2004 (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 62),

 32004 R 0913: nařízení Komise (ES) č. 913/2004 ze dne 29.4.2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 73),

 32004 R 1459: nařízení Komise (ES) č. 1459/2004 ze dne 16.8.2004 (Úř. věst. L 269, 17.8.2004, s. 26),

 32004 R 1474: nařízení Komise (ES) č. 1474/2004 ze dne 18.8.2004 (Úř. věst. L 271, 19.8.2004, s. 29),

 32005 R 0522: nařízení Komise (ES) č. 522/2005 ze dne 1.4.2005 (Úř. věst. L 84, 2.4.2005, s. 8),

 32005 R 0718: nařízení Komise (ES) č. 718/2005 ze dne 12.5.2005 (Úř. věst. L 121, 13.5.2005, s. 64),

 32005 R 1285: nařízení Komise (ES) č. 1285/2005 ze dne 3.8.2005 (Úř. věst. L 203, 4.8.2005, s. 12),

 32005 R 1574: nařízení Komise (ES) č. 1574/2005 ze dne 28.9.2005 (Úř. věst. L 253, 29.9.2005, s. 11).

a) V příloze II se zrušují tyto údaje:

„BULHARSKO

Ministerstvo hospodářství

Ředitelství celosvětového obchodu, hospodářské politiky a regionální spolupráce

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bulgaria“

„RUMUNSKO

National Authority for Consumer Protection

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

Bucarest

Rumunsko“

b) V příloze III se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládá nová položka, která zní:

„BULHARSKO

Министерство на финансите

ул. ‚Г.С. Раковски‘ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: [email protected]

Ministry of Finance

102 ‚G.S. Rakovsky‘ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

dále, mezi údaje pro Německo a Spojené království:

„RUMUNSKO

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase

Str. Splaiul Unirii nr. 8, bl B4, sc 1, et 2, ap 6

Sector 4, București

Tel: 0040.21.318.46.35

Fax: 0040.21.318.46.35“

▼M6 —————

▼B

14.   SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

1. 32000 R 2488: Nařízení Rady (ES) č. 2488/2000 ze dne 10. listopadu 2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševičem a osobami s ním spojenými a o zrušení nařízení (ES) č. 1294/1999 a nařízení (ES) č. 607/2000 a článku 2 nařízení (ES) č. 926/98 (Úř. věst. L 287, 14.11.2000, s. 19), ve znění:

 32001 R 1205: nařízení Komise (ES) č. 1205/2001 ze dne 19.6.2001 (Úř. věst. L 163, 20.6.2001, s. 14),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

 32006 R 0068: nařízení Komise (ES) č. 68/2006 ze dne 16.1.2006 (Úř. věst. L 11, 17.1.2006, s. 11).

V příloze II se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládají tyto údaje:

„BULHARSKO

Министерство на финансите

ул. ‚Г.С. Раковски‘ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: [email protected]

Ministry of Finance

102 ‚G.S. Rakovsky‘ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko:

„RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: [email protected]

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: [email protected]“.

2. 32001 R 2580: Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70), ve znění:

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32003 R 0745: nařízení Komise (ES) č. 745/2003 ze dne 28.4.2003 (Úř. věst. L 106, 29.4.2003, s. 22).

 32005 D 0221: rozhodnutí Rady 2005/221/SZBP ze dne 14.3.2005 (Úř. věst. L 69, 16.3.2005, s. 64),

 32005 D 0722: rozhodnutí Rady 2005/722/ES ze dne 17.10.2005 (Úř. věst. L 272, 18.10.2005, s. 15),

 32005 D 0848: rozhodnutí Rady 2005/848/ES ze dne 29.11.2005 (Úř. věst. L 314, 30.11.2005, s. 46),

 32005 R 1207: nařízení Komise (ES) č. 1207/2005 ze dne 27.7.2005 (Úř. věst. L 197, 28.7.2005, s. 16),

 32005 R 1957: nařízení Komise (ES) č. 1957/2005 ze dne 29.11.2005 (Úř. věst. L 314, 30.11.2005, s. 16),

 32006 D 0379: rozhodnutí Rady 2006/379/ES ze dne 29.5.2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 21).

V příloze se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládají tyto údaje:

„BULHARSKO

Министерство на финансите

ул. ‚Г.С. Раковски‘ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: [email protected]

Ministry of Finance

102 ‚G.S. Rakovsky‘ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko:

„RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: [email protected]

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: [email protected]

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel: +40 21 231 0262

Fax: +40 21 312 0513“.

3. 32002 R 0881: Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9), ve znění:

 32002 R 0951: nařízení Komise (ES) č. 951/2002 ze dne 3.6.2002 (Úř. věst. L 145, 4.6.2002, s. 14),

 32002 R 1580: nařízení Komise (ES) č. 1580/2002 ze dne 4.9.2002 (Úř. věst. L 237, 5.9.2002, s. 3),

 32002 R 1644: nařízení Komise (ES) č. 1644/2002 ze dne 13.9.2002 (Úř. věst. L 247, 14.9.2002, s. 25),

 32002 R 1754: nařízení Komise (ES) č. 1754/2002 ze dne 1.10.2002 (Úř. věst. L 264, 2.10.2002, s. 23),

 32002 R 1823: nařízení Komise (ES) č. 1823/2002 ze dne 11.10.2002 (Úř. věst. L 276, 12.10.2002, s. 26),

 32002 R 1893: nařízení Komise (ES) č. 1893/2002 ze dne 23.10.2002 (Úř. věst. L 286, 24.10.2002, s. 19),

 32002 R 1935: nařízení Komise (ES) č. 1935/2002 ze dne 29.10.2002 (Úř. věst. L 295, 30.10.2002, s. 11),

 32002 R 2083: nařízení Komise (ES) č. 2083/2002 ze dne 22.11.2002 (Úř. věst. L 319, 23.11.2002, s. 22),

 32003 R 0145: nařízení Komise (ES) č. 145/2003 ze dne 27.1.2003 (Úř. věst. L 23, 28.1.2003, s. 22),

 32003 R 0215: nařízení Komise (ES) č. 215/2003 ze dne 3.2.2003 (Úř. věst. L 28, 4.2.2003, s. 41),

 32003 R 0244: nařízení Komise (ES) č. 244/2003 ze dne 7.2.2003 (Úř. věst. L 33, 8.2.2003, s. 28),

 32003 R 0342: nařízení Komise (ES) č. 342/2003 ze dne 21.2.2003 (Úř. věst. L 49, 22.2.2003, s. 13),

 32003 R 0350: nařízení Komise (ES) č. 350/2003 ze dne 25.2.2003 (Úř. věst. L 51, 26.2.2003, s. 19),

 32003 R 0370: nařízení Komise (ES) č. 370/2003 ze dne 27.2.2003 (Úř. věst. L 53, 28.2.2003, s. 33),

 32003 R 0414: nařízení Komise (ES) č. 414/2003 ze dne 5.3.2003 (Úř. věst. L 62, 6.3.2003, s. 24),

 32003 R 0561: nařízení Rady (ES) č. 561/2003 ze dne 27.3.2003 (Úř. věst. L 82, 29.3.2003, s. 1),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32003 R 0742: nařízení Komise (ES) č. 742/2003 ze dne 28.4.2003 (Úř. věst. L 106, 29.4.2003, s. 16),

 32003 R 0866: nařízení Komise (ES) č. 866/2003 ze dne 19.5.2003 (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 19),

 32003 R 1012: nařízení Komise (ES) č. 1012/2003 ze dne 12.6.2003 (Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 50),

 32003 R 1184: nařízení Komise (ES) č. 1184/2003 ze dne 2.7.2003 (Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 21),

 32003 R 1456: nařízení Komise (ES) č. 1456/2003 ze dne 14.8.2003 (Úř. věst. L 206, 15.8.2003, s. 27),

 32003 R 1607: nařízení Komise (ES) č. 1607/2003 ze dne 12.9.2003 (Úř. věst. L 229, 13.9.2003, s. 19),

 32003 R 1724: nařízení Komise (ES) č. 1724/2003 ze dne 29.9.2003 (Úř. věst. L 247, 30.9.2003, s. 18),

 32003 R 1991: nařízení Komise (ES) č. 1991/2003 ze dne 12.11.2003 (Úř. věst. L 295, 13.11.2003, s. 81),

 32003 R 2049: nařízení Komise (ES) č. 2049/2003 ze dne 20.11.2003 (Úř. věst. L 303, 21.11.2003, s. 20),

 32003 R 2157: nařízení Komise (ES) č. 2157/2003 ze dne 10.12.2003 (Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 17),

 32004 R 0019: nařízení Komise (ES) č. 19/2004 ze dne 7.1.2004 (Úř. věst. L 4, 8.1.2004, s. 11),

 32004 R 0100: nařízení Komise (ES) č. 100/2004 ze dne 21.1.2004 (Úř. věst. L 15, 22.1.2004, s. 18),

 32004 R 0180: nařízení Komise (ES) č. 180/2004 ze dne 30.1.2004 (Úř. věst. L 28, 31.1.2004, s. 15),

 32004 R 0391: nařízení Komise (ES) č. 391/2004 ze dne 1.3.2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 36),

 32004 R 0524: nařízení Komise (ES) č. 524/2004 ze dne 19.3.2004 (Úř. věst. L 83, 20.3.2004, s. 10),

 32004 R 0667: nařízení Komise (ES) č. 667/2004 ze dne 7.4.2004 (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 110),

 32004 R 0950: nařízení Komise (ES) č. 950/2004 ze dne 6.5.2004 (Úř. věst. L 173, 7.5.2004, s. 6),

 32004 R 0984: nařízení Komise (ES) č. 984/2004 ze dne 14.5.2004 (Úř. věst. L 180, 15.5.2004, s. 24),

 32004 R 1187: nařízení Komise (ES) č. 1187/2004 ze dne 25.6.2004 (Úř. věst. L 227, 26.6.2004, s. 19).

 32004 R 1237: nařízení Komise (ES) č. 1237/2004 ze dne 5.7.2004 (Úř. věst. L 235, 6.7.2004, s. 5),

 32004 R 1277: nařízení Komise (ES) č. 1277/2004 ze dne 12.7.2004 (Úř. věst. L 24, 13.7.2004, s. 12),

 32004 R 1728: nařízení Komise (ES) č. 1728/2004 ze dne 1.10.2004 (Úř. věst. L 306, 2.10.2004, s. 13),

 32004 R 1840: nařízení Komise (ES) č. 1840/2004 ze dne 21.10.2004 (Úř. věst. L 322, 23.10.2004, s. 5),

 32004 R 2034: nařízení Komise (ES) č. 2034/2004 ze dne 26.11.2004 (Úř. věst. L 353, 27.11.2004, s. 11),

 32004 R 2145: nařízení Komise (ES) č. 2145/2004 ze dne 15.12.2004 (Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 6),

 32005 R 0014: nařízení Komise (ES) č. 14/2005 ze dne 5.1.2005 (Úř. věst. L 5, 7.1.2005, s. 10),

 32005 R 0187: nařízení Komise (ES) č. 187/2005 ze dne 2.2.2005 (Úř. věst. L 31, 4.2.2005, s. 4),

 32005 R 0301: nařízení Komise (ES) č. 301/2005 ze dne 23.2.2005 (Úř. věst. L 51, 24.2.2005, s. 15),

 32005 R 0717: nařízení Komise (ES) č. 717/2005 ze dne 11.5.2005 (Úř. věst. L 121, 13.5.2005, s. 62),

 32005 R 0757: nařízení Komise (ES) č. 757/2005 ze dne 18.5.2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 38),

 32005 R 0853: nařízení Komise (ES) č. 853/2005 ze dne 3.6.2005 (Úř. věst. L 141, 4.6.2005, s. 8),

 32005 R 1190: nařízení Komise (ES) č. 1190/2005 ze dne 20.7.2005 (Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 27),

 32005 R 1264: nařízení Komise (ES) č. 1264/2005 ze dne 28.7.2005 (Úř. věst. L 201, 2.8.2005, s. 29),

 32005 R 1278: nařízení Komise (ES) č. 1278/2005 ze dne 2.8.2005 (Úř. věst. L 202, 3.8.2005, s. 34),

 32005 R 1347: nařízení Komise (ES) č. 1347/2005 ze dne 16.8.2005 (Úř. věst. L 212, 17.8.2005, s. 26),

 32005 R 1378: nařízení Komise (ES) č. 1378/2005 ze dne 22.8.2005 (Úř. věst. L 219, 24.8.2005, s. 27),

 32005 R 1551: nařízení Komise (ES) č. 1551/2005 ze dne 22.9.2005 (Úř. věst. L 247, 23.9.2005, s. 30),

 32005 R 1629: nařízení Komise (ES) č. 1629/2005 ze dne 5.10.2005 (Úř. věst. L 260, 6.10.2005, s. 9),

 32005 R 1690: nařízení Komise (ES) č. 1690/2005 ze dne 14.10.2005 (Úř. věst. L 271, 15.10.2005, s. 31),

 32005 R 1797: nařízení Komise (ES) č. 1797/2005 ze dne 28.10.2005 (Úř. věst. L 288, 29.10.2005, s. 44),

 32005 R 1825: nařízení Komise (ES) č. 1825/2005 ze dne 9.11.2005 (Úř. věst. L 294, 10.11.2005, s. 5),

 32005 R 1956: nařízení Komise (ES) č. 1956/2005 ze dne 29.11.2005 (Úř. věst. L 314, 30.11.2005, s. 14),

 32005 R 2018: nařízení Komise (ES) č. 2018/2005 ze dne 9.12.2005 (Úř. věst. L 324, 10.12.2005, s. 21),

 32005 R 2100: nařízení Komise (ES) č. 2100/2005 ze dne 20.12.2005 (Úř. věst. L 335, 21.12.2005, s. 34),

 32006 R 0076: nařízení Komise (ES) č. 76/2006 ze dne 17.1.2006 (Úř. věst. L 12, 18.1.2006, s. 7),

 32006 R 0142: nařízení Komise (ES) č. 142/2006 ze dne 26.1.2006 (Úř. věst. L 23, 27.1.2006, s. 55),

 32006 R 0246: nařízení Komise (ES) č. 246/2006 ze dne 10.2.2006 (Úř. věst. L 40, 11.2.2006, s. 13),

 32006 R 0357: nařízení Komise (ES) č. 357/2006 ze dne 28.2.2006 (Úř. věst. L 59, 1.3.2006, s. 35),

 32006 R 0674: nařízení Komise (ES) č. 674/2006 ze dne 28.4.2006 (Úř. věst. L 116, 29.4.2006, s. 58).

V příloze II se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládají tyto údaje:

„BULHARSKO

Ve věci technické podpory a omezení dovozu a vývozu:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ‚Дондуков‘ № 1

1594 София

тел. (359-2) 987 9145

факс (359-2) 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 ‚Dondukov‘ Blvd.

1594 Sofia

Tel. (359-2) 987 9145

Fax (359-2) 988 0379

Ve věci zmrazení finančních prostředků:

Министерство на финансите

ул. ‚Г.С. Раковски‘ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: [email protected]

Ministry of Finance

102 ‚G.S. Rakovsky‘ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko:

„RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: [email protected]

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: [email protected]

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38

Sector 1, Bucuresti

Tel: (40) 21 319 6161

Fax: (40) 21 312 0772

e-mail: [email protected]

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. +40 21 231 0262

Fax +40 21 312 0513“.

4. 32003 R 1210: Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96 (Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6), ve znění:

 32003 R 1799: nařízení Rady (ES) č. 1799/2003 ze dne 13.10.2003 (Úř. věst. L 264, 15.10.2003, s. 12),

 32003 R 2119: nařízení Komise (ES) č. 2119/2003 ze dne 2.12.2003 (Úř. věst. L 318, 3.12.2003, s. 9),

 32003 R 2204: nařízení Komise (ES) č. 2204/2003 ze dne 17.12.2003 (Úř. věst. L 330, 18.12.2003, s. 7),

 32004 R 0924: nařízení Komise (ES) č. 924/2004 ze dne 29.4.2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 100),

 32004 R 0979: nařízení Komise (ES) č. 979/2004 ze dne 15.5.2004 (Úř. věst. L 180, 15.5.2004, s. 9),

 32004 R 1086: nařízení Komise (ES) č. 1086/2004 ze dne 9.6.2004 (Úř. věst. L 207, 10.6.2004, s. 10),

 32004 R 1412: nařízení Rady (ES) č. 1412/2004 ze dne 3.8.2004 (Úř. věst. L 257, 4.8.2004, s. 1),

 32004 R 1566: nařízení Komise (ES) č. 1566/2004 ze dne 31.8.2004 (Úř. věst. L 285, 4.9.2004, s. 6),

 32005 R 1087: nařízení Komise (ES) č. 1087/2005 ze dne 8.7.2005 (Úř. věst. L 177, 9.7.2005, s. 32),

 32005 R 1286: nařízení Komise (ES) č. 1286/2005 ze dne 3.8.2005 (Úř. věst. L 203, 4.8.2005, s. 17),

 32005 R 1450: nařízení Komise (ES) č. 1450/2005 ze dne 5.9.2005 (Úř. věst. L 230, 7.9.2005, s. 7),

 32006 R 0785: nařízení Komise (ES) č. 785/2006 ze dne 23.5.2005 (Úř. věst. L 138, 25.5.2006, s. 7).

V příloze V se za údaje pro Belgii vkládají tyto údaje:

„BULHARSKO

Ve věci zmrazení finančních prostředků:

Министерство на финансите

ул. ‚Г.С. Раковски‘ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: [email protected]

Ministry of Finance

102 ‚G.S. Rakovsky‘ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

Ve věci technické podpory a omezení dovozu a vývozu:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ‚Дондуков‘ № 1

1594 София

тел.: (359 2) 987 9145

факс: (359 2) 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 ‚Dondukov‘ Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359 2) 987 9145

Fax: (359 2) 988 0379“

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: [email protected]

Ministerul Administrației și Internelor

Str. Piața Revoluției, nr. 1A

Sector 1, București

Tel: (40) 21 312 1245

Fax: (40) 21 314 6960

e-mail: [email protected]

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: [email protected]

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel.: (40 21) 231 0262

Fax: (40 21) 312 0513“.

5. 32004 R 0131: Nařízení Rady (ES) č. 131/2004 ze dne 26. ledna 2004 o některých omezujících opatřeních vůči Súdánu (Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 1), ve znění:

 32004 R 1353: nařízení Rady (ES) č. 1353/2004 ze dne 26.7.2004 (Úř. věst. L 251, 27.7.2004, s. 1),

 32004 R 1516: nařízení Komise (ES) č. 1516/2004 ze dne 25.8.2004 (Úř. věst. L 278, 27.8.2004, s. 15),

 32005 R 0838: nařízení Rady (ES) č. 838/2005 ze dne 30.5.2005 (Úř. věst. L 139, 2.6.2005, s. 3),

 32005 R 1354: nařízení Komise (ES) č. 1354/2005 ze dne 17.8.2005 (Úř. věst. L 213, 18.8.2005, s. 11).

V příloze se za údaje pro Belgii vkládají tyto údaje:

„BULHARSKO

Ve věci technické podpory a omezení dovozu a vývozu:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ‚Дондуков‘ № 1

1594 София

тел. (359) 2 987 91 45

факс (359) 2 988 03 79

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 ‚Dondukov‘ Blvd.

1594 Sofia

Tel. (359) 2 987 91 45

Fax (359) 2 988 03 79

Ve věci zmrazení finančních prostředků:

Министерство на финансите

ул. ‚Г.С. Раковски‘ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

Ministry of Finance

102 ‚G.S. Rakovsky‘ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]“.

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: [email protected]

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: [email protected]

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 0262

Fax (40) 21 312 0513“.

6. 32004 R 0234: Nařízení Rady (ES) č. 234/2004 ze dne 10. února 2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení nařízení (ES) č. 1030/2003 (Úř. věst. L 40, 12.2.2004, s. 1), ve znění:

 32004 R 1489: nařízení Komise (ES) č. 1489/2004 ze dne 20.8.2004 (Úř. věst. L 273, 21.8.2004, s. 16),

 32005 R 1452: nařízení Komise (ES) č. 1452/2005 ze dne 6.9.2005 (Úř. věst. L 230, 7.9.2005, s. 11).

V příloze I se za údaje pro Belgii vkládají tyto údaje:

„BULHARSKO

Ve věci technické podpory a omezení dovozu a vývozu:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ‚Дондуков‘ № 1

1594 София

тел. (359) 2 987 91 45

факс (359) 2 988 03 79

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 ‚Dondukov‘ Blvd.

1594 Sofia

Tel. (359) 2 987 91 45

Fax (359) 2 988 03 79

Ve věci zmrazení finančních prostředků:

Министерство на финансите

ул. ‚Г.С. Раковски‘ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: [email protected]

Ministry of Finance

102 ‚G.S. Rakovsky‘ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]“.

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: [email protected]

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: [email protected]

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13“.

7. 32004 R 0314: Nařízení Rady (ES) č. 314/2004 ze dne 19. února 2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 1), ve znění:

 32004 R 1488: nařízení Komise (ES) č. 1488/2004 ze dne 20.8.2004 (Úř. věst. L 273, 21.8.2004, s. 12),

 32005 R 0898: nařízení Komise (ES) č. 898/2005 ze dne 15.6.2005 (Úř. věst. L 153, 16.6.2005, s. 9),

 32005 R 1272: nařízení Komise (ES) č. 1272/2005 ze dne 1.8.2005 (Úř. věst. L 201, 2.8.2005, s. 40),

 32005 R 1367: nařízení Komise (ES) č. 1367/2005 ze dne 19.8.2005 (Úř. věst. L 216, 20.8.2005, s. 6).

V příloze II se za údaje pro Belgii vkládají tyto údaje:

„BULHARSKO

Ve věci technické podpory a omezení dovozu a vývozu:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ‚Дондуков‘ № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 91 45

факс: (359) 2 988 03 79

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 ‚Dondukov‘ Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359) 2 987 91 45

Fax: (359) 2 988 03 79

Ve věci zmrazení finančních prostředků:

Министерство на финансите

ул. ‚Г.С. Раковски‘ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

Ministry of Finance

102 ‚G.S. Rakovsky‘ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]“.

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: [email protected]

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: [email protected]

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel: (40) 21 231 02 62

Fax: (40) 21 312 05 13“.

8. 32004 R 0872: Nařízení Rady (ES) č. 872/2004 ze dne 29. dubna 2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 32), ve znění:

 32004 R 1149: nařízení Komise (ES) č. 1149/2004 ze dne 22.6.2004 (Úř. věst. L 222, 23.6.2004, s. 17),

 32004 R 1478: nařízení Komise (ES) č. 1478/2004 ze dne 18.8.2004 (Úř. věst. L 271, 19.8.2004, s. 36),

 32004 R 1580: nařízení Komise (ES) č. 1580/2004 ze dne 8.9.2004 (Úř. věst. L 289, 10.9.2004, s. 4),

 32004 R 2136: nařízení Komise (ES) č. 2136/2004 ze dne 14.12.2004 (Úř. věst. L 369, 16.12.2004, s. 14),

 32005 R 0874: nařízení Komise (ES) č. 874/2005 ze dne 9.6.2005 (Úř. věst. L 146, 10.6.2005, s. 5),

 32005 R 1453: nařízení Komise (ES) č. 1453/2005 ze dne 6.9.2005 (Úř. věst. L 230, 7.9.2005, s. 14),

 32005 R 2024: nařízení Komise (ES) č. 2024/2005 ze dne 12.12.2005 (Úř. věst. L 326, 13.12.2005, s. 10).

V příloze II se za údaje pro Belgii vkládají tyto údaje:

„BULHARSKO

Ve věci zmrazení finančních prostředků:

Министерство на финансите

ул. ‚Г.С. Раковски‘ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

Ministry of Finance

102 ‚G.S. Rakovsky‘ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

Ve věci technické podpory a omezení dovozu a vývozu:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ‚Дондуков‘ № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 ‚Dondukov‘ Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359) 2 987 9145

Fax: (359) 2 988 0379“,

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: [email protected]

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: [email protected]

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel: (40) 21 231 02 62

Fax: (40) 21 312 05 13“.

9. 32004 R 1763: Nařízení Rady (ES) č. 1763/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) (Úř. věst. L 315, 14.10.2004, s. 14), ve znění:

 32004 R 1965: nařízení Komise (ES) č. 1965/2004 ze dne 15.11.2004 (Úř. věst. L 339, 16.11.2004, s. 4),

 32004 R 2233: nařízení Komise (ES) č. 2233/2004 ze dne 22.12.2004 (Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 75),

 32005 R 0295: nařízení Komise (ES) č. 295/2005 ze dne 22.2.2005 (Úř. věst. L 50, 23.2.2005, s. 5),

 32005 R 0607: nařízení Komise (ES) č. 607/2005 ze dne 18.4.2005 (Úř. věst. L 100, 20.4.2005, s. 17),

 32005 R 0830: nařízení Komise (ES) č. 830/2005 ze dne 30.5.2005 (Úř. věst. L 137, 31.5.2005, s. 24),

 32005 R 1208: nařízení Komise (ES) č. 1208/2005 ze dne 27.7.2005 (Úř. věst. L 197, 28.7.2005, s. 19),

 32005 R 1636: nařízení Komise (ES) č. 1636/2005 ze dne 6.10.2005 (Úř. věst. L 261, 7.10.2005, s. 20),

 32006 R 0023: nařízení Komise (ES) č. 23/2006 ze dne 9.1.2006 (Úř. věst. L 5, 10.1.2006, s. 8),

 32006 R 0416: nařízení Komise (ES) č. 416/2006 ze dne 10.3.2006 (Úř. věst. L 72, 11.3.2006, s. 7).

V příloze II se za údaje pro Belgii vkládá nová položka, která zní:

„BULHARSKO

Министерство на финансите

ул. ‚Г.С. Раковски‘ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: [email protected]

Ministry of Finance

102 ‚G.S. Rakovsky‘ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: [email protected]

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: [email protected]

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13“.

10. 32005 R 0174: Nařízení Rady (ES) č. 174/2005 ze dne 31. ledna 2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny (Úř. věst. L 29, 2.2.2005, s. 5), ve znění:

 32005 R 1209: nařízení Komise (ES) č. 1209/2005 ze dne 27.7.2005 (Úř. věst. L 197, 28.7.2005, s. 21).

V příloze II se za údaje pro Belgii vkládá nová položka, která zní:

„BULHARSKO

Ve věci zmrazení finančních prostředků:

Министерство на финансите

ул. ‚Г.С. Раковски‘ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: [email protected]

Ministry of Finance

102 ‚G.S. Rakovsky‘ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

Ve věci technické podpory a omezení dovozu a vývozu:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ‚Дондуков‘ № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 ‚Dondukov‘ Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359) 2 987 9145

Fax: (359) 2 988 0379“

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: [email protected]

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: [email protected]

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13“.

11. 32005 R 0560: Nařízení Rady (ES) č. 560/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny (Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 1), ve znění:

 32006 R 250: nařízení Komise (ES) č. 250/2006 ze dne 13.6.2006 (Úř. věst. L 42, 14.2.2006, s. 24),

 32006 R 0869: nařízení Komise (ES) č. 869/2006 ze dne 14.6.2006 (Úř. věst. L 163, 15.6.2006, s. 8).

V příloze II se za údaje pro Belgii vkládá nová položka, která zní:

„BULHARSKO

Министерство на финансите

ул. ‚Г.С. Раковски‘ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: [email protected]

Ministry of Finance

102 ‚G.S. Rakovsky‘ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: [email protected]

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: [email protected]

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13“.

12. 32005 R 0889: Nařízení Rady (ES) č. 889/2005 ze dne 13. června 2005 o zavedení některých omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 1727/2003 (Úř. věst. L 152, 15.6.2005, s. 1).

V příloze se za údaje pro Belgii vkládají tyto údaje:

„BULHARSKO

Ve věci zmrazení finančních prostředků:

Министерство на финансите

ул. ‚Г.С. Раковски‘ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

Ministry of Finance

102 ‚G.S. Rakovsky‘ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

Ve věci technické podpory a omezení dovozu a vývozu:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ‚Дондуков‘ № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 ‚Dondukov‘ Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359) 2 987 9145

Fax: (359) 2 988 0379“

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: [email protected]

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: [email protected]

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13“.

13. 32005 R 1183: Nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice (Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 1), ve znění:

 32005 R 1824: nařízení Komise (ES) č. 1824/2005 ze dne 9.11.2005 (Úř. věst. L 294, 10.11.2005, s. 3),

 32006 R 0084: nařízení Komise (ES) č. 84/2006 ze dne 18.1.2006 (Úř. věst. L 14, 19.1.2006, s. 14).

V příloze II se za údaje pro Belgii vkládá nová položka, která zní:

„BULHARSKO

Министерство на финансите

ул. ‚Г.С. Раковски‘ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

Ministry of Finance

102 ‚G.S. Rakovsky‘ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: [email protected]

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: [email protected]

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13“.

14. 32005 R 1184: Nařízení Rady (ES) č. 1184/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám, které poškozují mírový proces a porušují mezinárodní právo v konfliktu v Dárfúrské oblasti v Súdánu (Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 9), ve znění:

 32006 R 0760: nařízení Komise (ES) č. 760/2006 ze dne 18.5.2006 (Úř. věst. L 132, 19.5.2006, s. 28).

V příloze II se za údaje pro Belgii vkládá nová položka, která zní:

„BULHARSKO

Министерство на финансите

ул. ‚Г.С. Раковски‘ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

Ministry of Finance

102 ‚G.S. Rakovsky‘ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: [email protected]

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: [email protected]

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13“.

15. 32005 R 1859: Nařízení Rady (ES) č. 1859/2005 ze dne 14. listopadu 2005 o některých omezujících opatřeních vůči Uzbekistánu (Úř. věst. L 299, 16.11.2005, s. 23).

V příloze II se za údaje pro Belgii vkládá nová položka, která zní:

„BULHARSKO

Ve věci zmrazení finančních prostředků:

Министерство на финансите

ул. ‚Г.С. Раковски‘ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

Ministry of Finance

102 ‚G.S. Rakovsky‘ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

Ve věci technické podpory a omezení dovozu a vývozu:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ‚Дондуков‘ № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 ‚Dondukov‘ Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359) 2 987 9145

Fax: (359) 2 988 0379“

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: [email protected]

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: [email protected]

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13“.

16. 32006 R 0305: Nařízení Rady (ES) č. 305/2006 ze dne 21. února 2006 o zavedení zvláštních omezujících opatření proti některým osobám podezřelým z účasti na zavraždění bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího (Úř. věst. L 51, 22.2.2006, s. 1)

V příloze II se za údaje pro Belgii vkládá nová položka, která zní:

„BULHARSKO

Министерство на финансите

ул. ‚Г.С. Раковски‘ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

Ministry of Finance

102 ‚G.S. Rakovsky‘ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: [email protected]

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: [email protected]

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13“.

17. 32006 R 0765: Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1).

V příloze II se za údaje pro Belgii vkládá nová položka, která zní:

„BULHARSKO

Ve věci zmrazení finančních prostředků:

Министерство на финансите

ул. ‚Г.С. Раковски‘ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

Ministry of Finance

102 ‚G.S. Rakovsky‘ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

Ve věci technické podpory a omezení dovozu a vývozu:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ‚Дондуков‘ № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 ‚Dondukov‘ Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359) 2 987 9145

Fax: (359) 2 988 0379“

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: [email protected]

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: [email protected]

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13“.

18. 32006 R 0817: Nařízení Rady (ES) č. 817/2006 ze dne 29. května 2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 798/2004 (Úř. věst. L 148, 2.6.2006, s. 1).

V příloze II se za údaje pro Belgii vkládá nová položka, která zní:

„BULHARSKO

Ve věci zmrazení finančních prostředků:

Министерство на финансите

ул. ‚Г.С. Раковски‘ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

Ministry of Finance

102 ‚G.S. Rakovsky‘ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

e-mail: [email protected]

Ve věci technické podpory a omezení dovozu a vývozu:

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilization Preparedness of the Country

1 ‚Dondukov‘ Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359) 2 987 91 45

Fax: (359) 2 988 03 79

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ‚Дондуков‘ № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 91 45

факс: (359) 2 988 03 79“

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: [email protected]

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: [email protected]

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13“.

15.   ORGÁNY

1. 31958 R 0001: Nařízení Rady č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385), ve znění:

 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32005 R 092: nařízení Rady (ES) č. 920/2005 ze dne 13.6.2005 (Úř. věst. L 156, 18.6.2005, s. 3).

a) Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Úředními a pracovními jazyky orgánů Unie jsou angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.“

b) Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Nařízení a jiné texty obecného dosahu se sepisují v úředních jazycích.“

c) Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Úřední věstník Evropské unie vychází v úředních jazycích.“

2. 31958 R 0001: Nařízení Rady č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii (Úř. věst. B 17, 6.10.1958, s. 401), ve znění:

 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

 32005 R 092: nařízení Rady (ES) č. 920/2005 ze dne 13.6.2005 (Úř. věst. L 156, 18.6.2005, s. 3).

a) Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Úředními a pracovními jazyky orgánů Unie jsou angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.“

b) Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Nařízení a jiné texty obecného dosahu se sepisují v úředních jazycích.“

c) Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Úřední věstník Evropské unie vychází v úředních jazycích.“

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU