(ES) č. 1184/2006Nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 ze dne 24. července 2006 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi (kodifikované znění)

Publikováno: Úř. věst. L 214, 4.8.2006, s. 7-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. července 2006 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 24. srpna 2006 Nabývá účinnosti: 24. srpna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

▼M1

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1184/2006

ze dne 24. července 2006

o použití některých pravidel hospodářské soutěže na produkci některých zemědělských produktů a obchod s nimi

▼B

(Úř. věst. L 214, 4.8.2006, p.7)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

  L 299

1

16.11.2007

 M2

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 361/2008 ze dne 14. dubna 2008,

  L 121

1

7.5.2008

 M3

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009,

  L 154

1

17.6.2009

►M4

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013

  L 354

1

28.12.2013
▼B

▼M1

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1184/2006

ze dne 24. července 2006

o použití některých pravidel hospodářské soutěže na produkci některých zemědělských produktů a obchod s nimi

▼BRADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36 a 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 1 ).

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady č. 26 ze dne 4. dubna 1962 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi ( 2 ) bylo věcně změněno ( 3 ). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Podle článku 36 Smlouvy je jednou ze záležitostí, o kterých se rozhoduje v rámci společné zemědělské politiky, to, zda se mají pravidla hospodářské soutěže stanovená Smlouvou vztahovat na produkci zemědělských produktů a obchod se zemědělskými produkty. Ustanovení tohoto nařízení tedy budou muset být doplňována s ohledem na vývoj této politiky.

(3)

Pravidla hospodářské soutěže vztahující se na dohody, rozhodnutí a jednání uvedená v článku 81 Smlouvy a na zneužívání dominantního postavení by se měla vztahovat na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi, pokud jejich uplatňování nebrání fungování vnitrostátních organizací zemědělských trhů a neohrožuje dosahování cílů společné zemědělské politiky.

(4)

Zvláštní pozornost je třeba věnovat situaci sdružení zemědělců, která se zabývají zejména společnou produkcí zemědělských produktů nebo obchodem s nimi anebo využíváním společných zařízení, pokud tato společná činnost nebrání hospodářské soutěži a neohrožuje dosahování cílů uvedených v článku 33 Smlouvy.

(5)

Komise by měla mít výlučnou pravomoc, podléhající přezkumu Soudním dvorem, ke stanovení, zda jsou splněny podmínky stanovené ve dvou předcházejících bodech odůvodnění, pokud jde o dohody, rozhodnutí a jednání uvedené v článku 81 Smlouvy, aby se zabránilo chybnému vývoji společné zemědělské politiky a aby se zajistila právní jistota a nediskriminační zacházení s dotyčnými podniky.

(6)

Za účelem provádění pravidel pro podporu produkce zemědělských produktů a obchodu s nimi jako součásti vytváření společné zemědělské politiky by Komise měla mít možnost vypracovat seznam stávajících, nových nebo navrhovaných podpor, podávat členským státům vhodné připomínky a navrhovat jim vhodná řešení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:▼M4

Článek 1

Toto nařízení stanoví pravidla pro použití článků 101 až 106 a čl. 108 odst. 1 a 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na produkci produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo obchod s nimi, s výjimkou produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ( 4 ) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ( 5 ).

▼M1

Článek 1a

Články 81 až 86 Smlouvy a předpisy přijaté k jejich provedení se s výhradou článku 2 tohoto nařízení použijí na všechny dohody, rozhodnutí a jednání uvedené v čl. 81 odst. 1 a článku 82 Smlouvy, které se týkají produkce produktů uvedených v článku 1 nebo obchodu s nimi.

▼B

Článek 2

▼M1

1.  Ustanovení čl. 81 odst. 1 Smlouvy se nepoužijí na dohody, rozhodnutí a jednání uvedené v článku 1a tohoto nařízení, které tvoří nedílnou část vnitrostátní organizace trhu nebo jsou nezbytné pro dosažení cílů stanovených v článku 33 Smlouvy.

▼B

Zejména se nevztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání zemědělců, zemědělských sdružení a svazů těchto sdružení pocházejících z jednoho členského státu, které se týkají produkce nebo prodeje zemědělských produktů nebo využívání společných zařízení ke skladování, opracování nebo zpracování zemědělských produktů a které neobsahují povinnost účtovat určité ceny, pokud Komise neshledá, že je tím bráněno hospodářské soutěži nebo že jsou ohroženy cíle uvedené v článku 33 Smlouvy.

2.  Po konzultaci členských států a slyšení dotčených podniků nebo sdružení podniků, jakož i fyzických nebo právnických osob, jejichž slyšení považuje za vhodné, má Komise výlučnou pravomoc, podléhající přezkumu Soudním dvorem, stanovit rozhodnutím, které dohody, rozhodnutí a jednání splňují podmínky uvedené v odstavci 1; toto rozhodnutí se zveřejní.

Komise provede uvedené stanovení buď z vlastního podnětu, nebo na žádost příslušného orgánu členského státu nebo dotčeného podniku nebo sdružení podniků.

3.  Zveřejní se jména zúčastněných stran a hlavní obsah rozhodnutí. Musí brát v úvahu oprávněný zájem podniků na ochraně svého obchodního tajemství.

▼M1

Článek 3

Ustanovení čl. 88 odst. 1 a odst. 3 první věty Smlouvy se použijí na podporu poskytovanou na produkci produktů uvedených v článku 1 a na obchod s nimi.

▼B

Článek 4

Nařízení č. 26 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA IZrušené nařízení a jeho následná změna

Nařízení Rady č. 26

(Úř. věst. 30, 20.4.1962, s. 993/62)

Nařízení Rady č. 49

(Úř. věst. 53, 1.7.1962, s. 1571/62)

pouze čl. 1 odst. 1 písm. g)
PŘÍLOHA IISrovnávací tabulka

Nařízení č. 26

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 4

Čl. 2 odst. 3

Článek 3

Článek 4

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Příloha I

Příloha II( 1 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 2 ) Úř. věst. 30, 20.4.1962, s. 993/62. Nařízení ve znění nařízení č. 49 (Úř. věst. 53, 1.7.1962, s. 1571/62).

( 3 ) Viz příloha I.

( 4 ) Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

( 5 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU