(ES) č. 601/2006Nařízení Komise (ES) č. 601/2006 ze dne 18. dubna 2006 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o formát a postup pro předávání údajů

Publikováno: Úř. věst. L 106, 19.4.2006, s. 7-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. dubna 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. května 2006 Nabývá účinnosti: 9. května 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. června 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 601/2006

ze dne 18. dubna 2006,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o formát a postup pro předávání údajů

(Úř. věst. L 106, 19.4.2006, p.7)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 228/2014 ze dne 10. března 2014,

  L 70

16

11.3.2014
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 601/2006

ze dne 18. dubna 2006,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o formát a postup pro předávání údajůKOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic ( 1 ), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 184/2005 stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání statistiky Společenství o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích.

(2)

Je nutné upřesnit formát a postup pro předávání požadovaných údajů, aby se mezi členskými státy vypracovávaly srovnatelné a harmonizované údaje, aby se snížilo riziko chyb při předávání údajů a aby se urychlilo zpracování shromážděných údajů a jejich zpřístupnění uživatelům. Proto by měla být stanovena prováděcí pravidla, která by doplnila pokyny uvedené v příručce „Eurostat Balance of Payments Vademecum“, jež je každoročně aktualizována.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro platební bilanci zřízeného podle nařízení (ES) č. 184/2005,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Předávání údajů

Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) údaje v elektronické podobě prostřednictvím jediného kontaktního místa pro údaje, které spravuje Komise (Eurostat).

Komise (Eurostat) zpřístupní v souvislosti s tímto jediným kontaktním místem podrobnou dokumentaci a poskytne pokyny k tomu, jak zavést kompatibilní postupy předávání údajů.

▼M1

Článek 2

Datový formát

Členské státy používají datové formáty vyhovující standardu SDMX. Komise (Eurostat) zpřístupní podrobnou dokumentaci v souvislosti s těmito formáty a poskytne pokyny k tomu, jak provádět tyto formáty v souladu s požadavky tohoto nařízení.

▼M1 —————

▼B

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M1 —————( 1 ) Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 23.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU