2006/1/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 82-85 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 18. ledna 2006 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 24. února 2006 Nabývá účinnosti: 24. února 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 5. června 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/1/ES

ze dne 18. ledna 2006

o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 033 4.2.2006, s. 82)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/738 ze dne 6. dubna 2022,

  L 137

1

16.5.2022
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/1/ES

ze dne 18. ledna 2006

o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) 

„vozidlem“ motorové vozidlo, tahač, přívěs a návěs nebo souprava vozidel, která jsou určena výhradně pro přepravu zboží;

b) 

„najatým vozidlem“ každé vozidlo, které je dopravci v rámci smlouvy s podnikem poskytujícím vozidlo dáno na určitou dobu za úhradu k dispozici pro silniční přepravu zboží pro cizí nebo vlastní potřebu.

Článek 2

▼M1

1.  

Každý členský stát umožní, aby vozidla najatá podniky usazenými na území jiného členského státu byla provozována na jeho území, jestliže

a) 

je vozidlo registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy kteréhokoli členského státu a případně užíváno v souladu s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ( 1 ) a (ES) č. 1072/2009 ( 2 );

▼B

b) 

se smlouva vztahuje výlučně na nájem vozidla bez řidiče a není spjata s jinou smlouvou o využití řidiče nebo pomocníků řidiče uzavřenou s týmž podnikem;

c) 

najaté vozidlo je k výlučné dispozici podniku používajícímu je během doby platnosti smlouvy o pronájmu;

d) 

najaté vozidlo je řízeno pracovníkem podniku, který je najal.

▼M1

2.  

Dodržení podmínek uvedených v odst. 1 písm. a) až d) se prokazuje předložením následujících dokladů v tištěné nebo elektronické podobě, které se musí nacházet ve vozidle:

▼B

a) 

smlouva o pronájmu nebo ověřený výtah z této smlouvy, kde je uvedeno zejména jméno pronajímatele, nájemce, datum a trvání smlouvy a identifikace vozidla;

b) 

není-li osobou najímající vozidlo řidič, řidičova pracovní smlouva nebo ověřený výtah z této smlouvy, kde je uvedeno zejména jméno zaměstnavatele, jméno zaměstnance, datum a trvání pracovní smlouvy nebo písemný doklad o mzdě novějšího data.

Doklady podle písmen a) a b) mohou být případně nahrazeny rovnocenným dokladem vydaným příslušnými orgány členského státu.

▼M1

Článek 3

1.  
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že podniky usazené na jejich území mohou pro silniční přepravu zboží používat najatá vozidla za stejných podmínek jako vozidla, která tyto podniky vlastní, a to pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 2.
2.  

Je-li najaté vozidlo registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy jiného členského státu, může členský stát, v němž je podnik silniční dopravy usazen:

a) 

omezit období, po něž mohou být najatá vozidla užívána na jeho území, pokud je užívání najatého vozidla tímtéž podnikem silniční dopravy umožněno po dobu alespoň dvou po sobě následujících měsíců v kterémkoli kalendářním roce; v takovém případě může členský stát požadovat, aby doba platnosti smlouvy o pronájmu nepřesahovala časový limit stanovený tímto členským státem;

b) 

vyžadovat, aby po uplynutí období, které není kratší než 30 dní, byla najatá vozidla registrována v souladu s jeho vnitrostátními pravidly pro registraci vozidel; v takovém případě může členský stát požadovat, aby doba platnosti smlouvy o pronájmu nepřesahovala dobu provozu před povinnou registrací;

c) 

omezit počet najatých vozidel, která mohou být podnikem využívána za podmínky, že povolený minimální počet vozidel činí alespoň 25 % vozového parku pro přepravu zboží, který má podnik k dispozici podle čl. 5 odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 1071/2009 buď k 31. prosinci roku předcházejícího užívání najatého vozidla, nebo ke dni, kdy podnik začne používat najaté vozidlo, jak stanoví členský stát; podniku, jehož celkový vozový park čítá více než jedno a méně než čtyři vozidla, se však umožní používat alespoň jedno takové vozidlo; minimální počet podle tohoto písmene se vztahuje na vozový park pro přepravu zboží, který má podnik k dispozici, na základě vozidel, která jsou registrována nebo uvedena do provozu v souladu s právními předpisy uvedeného členského státu;

d) 

omezit používání takových vozidel pro dopravu pro vlastní potřebu.

▼M1

Článek 3a

1.  
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby registrační číslo najatého vozidla využívaného podnikem, který provozuje silniční přepravu zboží pro cizí potřebu, bylo zaneseno do vnitrostátních elektronických rejstříků podle článku 16 nařízení (ES) č. 1071/2009.
2.  
Příslušné orgány členských států úzce spolupracují a pohotově si poskytují vzájemnou pomoc a jakékoli relevantní informace s cílem usnadnit provádění a prosazování této směrnice. Každý členský stát za tímto účelem určí národní kontaktní místo pověřené výměnou informací s ostatními členskými státy.
3.  
Výměna informací uvedená v odstavci 1 probíhá prostřednictvím systému evropských rejstříků podniků silniční dopravy (systém ERRU) podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/480 ( 3 ).
4.  
Členské státy zajistí, aby informace poskytnuté podle tohoto článku byly použity pouze ve věcech, pro něž byly vyžádány. Jakékoli zpracování osobních údajů se provádí výlučně za účelem plnění této směrnice a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ( 4 ).
5.  
Vzájemná správní spolupráce a pomoc se poskytuje bezplatně.
6.  
Žádost o informace nebrání příslušným orgánům v tom, aby přijaly opatření v souladu s příslušnými ustanoveními unijního a vnitrostátního práva za účelem vyšetřování a předcházení údajných porušení pravidel vyplývajících z provádění této směrnice.
7.  
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že zpracování údajů uvedených v odstavci 1 tohoto článku splňuje požadavky na informace uvedené v čl. 16 odst. 2 písm. g) nařízení (ES) č. 1071/2009, jak jsou specifikovány v čl. 16 odst. 2 třetím a pátém pododstavci a odst. 3 a 4 uvedeného nařízení.
8.  
Do 14 měsíců po přijetí prováděcího aktu o stanovení společného vzorce pro výpočet hodnocení rizika podle čl. 9 odst. 1 druhého pododstavce směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ( 5 ) přijme Komise prováděcí akty, jimiž stanoví minimální požadavky týkající se údajů, které mají být zanášeny do vnitrostátních elektronických rejstříků s cílem umožnit propojení rejstříků, a upřesní funkce, které jsou nezbytné pro zpřístupnění informací příslušným orgánům během silničních kontrol. Tyto minimální požadavky a funkce musí být v souladu s požadavky a funkcemi stanovenými podle čl. 16 odst. 6 nařízení (ES) č. 1071/2009.Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 5b odst. 2 této směrnice.
9.  
Členské státy zajistí, aby údaje uvedené v odstavci 1 byly přístupné příslušným orgánům během silničních kontrol.

▼B

Článek 4

Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy členského státu, které stanoví pro užívání najatých vozidel podmínky méně přísné než podmínky stanovené v článcích 2 a 3.

Článek 5

Aniž jsou dotčeny články 2 a 3, není touto směrnicí ovlivněno používání pravidel, která se týkají:

a) 

organizace trhu silniční přepravy zboží pro cizí a vlastní potřebu, zejména týkající se přístupu na trh a omezení silniční kapacity kvótami;

b) 

stanovení přepravních sazeb a podmínek pro silniční přepravu zboží;

c) 

stanovení cen za nájem vozidla;

d) 

dovozu vozidel;

e) 

podmínek pro přístup k činnosti nebo povolání pronajímatele silničních vozidel.

▼M1

Článek 5a

Do 7. srpna 2027 Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění a účincích této směrnice. Tato zpráva obsahuje informace o užívání vozidel najatých v jiném členském státě, než je členský stát, v němž je usazen podnik najímající vozidlo. Zpráva se zejména věnuje dopadům na bezpečnost silničního provozu, na životní prostředí, na daňové příjmy a na prosazování předpisů v oblasti kabotáže v souladu s nařízením (ES) č. 1072/2009. Na základě této zprávy Komise posoudí, zda je nutné navrhnout další opatření.

Článek 5b

1.  
Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ( 6 ). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ( 7 ).
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

▼B

Článek 6

Směrnice 84/647/EHS se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze I části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 7

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

Část A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 6)Směrnice Rady 84/647/EHS

(Úř. věst. L 335, 22.12.1984, s. 72)

Směrnice Rady 90/398/EHS

(Úř. věst. L 202, 31.7.1990, s. 46)

Část B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 6)Směrnice

Lhůta pro provedení

Směrnice 84/647/EHS

30. června 1986

Směrnice 90/398/EHS

31. prosince 1990
PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulkaSměrnice 84/647/EHS

Tato směrnice

Článek 1, návětí

Článek 1, návětí

Čl. 1 první odrážka

Čl. 1 písm. a)

Čl. 1 druhá odrážka

Čl. 1 písm. b)

Článek 2, návětí

Čl. 2 odst. 1, návětí

Čl. 2 body 1 až 4

Čl. 2 odst. 1 písm. a) až d)

Čl. 2 bod 5 první pododstavec, návětí

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec, návětí

Čl. 2 bod 5 první pododstavec písm. a) a b)

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec písm. a) a b)

Čl. 2 bod 5 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1

Článek 4

Článek 5, návětí

Článek 5, návětí

Čl. 5 první odrážka

Čl. 5 písm. a)

Čl. 5 druhá odrážka

Čl. 5 písm. b)

Čl. 5 třetí odrážka

Čl. 5 písm. c)

Čl. 5 čtvrtá odrážka

Čl. 5 písm. d)

Čl. 5 pátá odrážka

Čl. 5 písm. e)

Článek 6

Článek 7

Článek 8

Článek 6

Článek 7

Článek 9

Článek 8

Příloha I

Příloha II( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51).

( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72).

( 3 ) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/480 ze dne 1. dubna 2016 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy a o zrušení nařízení (EU) č. 1213/2010 (Úř. věst. L 87, 2.4.2016, s. 4).

( 4 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

( 5 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení (ES) č. 561/2006 a (EU) č. 165/2014 a směrnice 2002/15/ES, pokud jde o předpisy v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě, a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35).

( 6 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).

( 7 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU