(ES) č. 920/2005Nařízení Rady (ES) č. 920/2005 ze dne 13. června 2005, kterým se mění nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii a kterým se zavádí dočasná odchylná opatření od těchto nařízení

Publikováno: Úř. věst. L 156, 18.6.2005, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. června 2005 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. června 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU, Euratom) 2015/2264 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 920/2005

ze dne 13. června 2005,

kterým se mění nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii a kterým se zavádí dočasná odchylná opatření od těchto nařízení

(Úř. věst. L 156 18.6.2005, s. 3)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ RADY (EU, Euratom) 2015/2264 ze dne 3. prosince 2015,

  L 322

1

8.12.2015
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 920/2005

ze dne 13. června 2005,

kterým se mění nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii a kterým se zavádí dočasná odchylná opatření od těchto nařízeníČlánek 1

Nařízení č. 1 se mění takto:

1. Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Úředními a pracovními jazyky orgánů Evropské unie jsou angličtina, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.“

2. Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Nařízení a jiné texty obecného dosahu se sepisují ve dvaceti jednom úředním jazyce.“

3. Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Úřední věstník Evropské unie vychází ve dvaceti jednom úředním jazyce.“

Článek 2

Odchylně od nařízení č. 1 nejsou orgány Evropské unie během pětiletého období, které může být opakovaně prodlouženo a které počíná dnem použitelnosti tohoto nařízení, vázány povinností sepisovat všechny akty v irštině a zveřejňovat je v tomto jazyce v Úředním věstníku Evropské unie.

Tento článek se nevztahuje na nařízení přijímaná společně Evropským parlamentem a Radou.

▼M1 —————

▼B

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU