2005/88/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/88/ES ze dne 14. prosince 2005 , kterou se mění směrnice 2000/14/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 44-46 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 14. prosince 2005 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 27. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 27. prosince 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 27. prosince 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/88/ES

ze dne 14. prosince 2005,

kterou se mění směrnice 2000/14/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 344, 27.12.2005, p.44)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 165, 17.6.2006, s. 35  (05/88)
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/88/ES

ze dne 14. prosince 2005,

kterou se mění směrnice 2000/14/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí

(Text s významem pro EHP)EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ( 1 ),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ( 2 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ( 3 ) byla předmětem přezkumu pracovní skupinou pro zařízení určená k použití ve venkovním prostoru, zřízenou Komisí.

(2)

Pracovní skupina ve zprávě ze dne 8. července 2004 dospěla k závěru, že některé nejvyšší přípustné hodnoty pro etapu II, které mají být povinně používány od 3. ledna 2006, nejsou technicky dosažitelné. Záměrem však nikdy nebylo omezovat uvádění zařízení na trh nebo do provozu pouze na základě technické dosažitelnosti.

(3)

Proto je nutno stanovit, že některé typy zařízení uvedených v článku 12 směrnice 2000/14/ES, které nebudou schopny splnit nejvyšší přípustné hodnoty pro etapu II do 3. ledna 2006 pouze z technických důvodů, lze po tomto dni nadále uvádět na trh nebo do provozu.

(4)

Zkušenosti z prvních pěti let uplatňování směrnice 2000/14/ES dokazují, že ke splnění článků 16 a 20 uvedené směrnice je zapotřebí více času, a poukazují na potřebu přezkoumat uvedenou směrnici za účelem její změny, zejména s ohledem na nejvyšší přípustné hodnoty pro etapu II, na něž uvedená směrnice odkazuje. Proto je nutno prodloužit o dva roky lhůtu pro předložení zprávy Evropskému parlamentu a Radě o zkušenostech Komise se zaváděním a správním zabezpečením směrnice 2000/14/ES podle čl. 20 odst. 1 uvedené směrnice.

(5)

Ustanovení čl. 20 odst. 3 směrnice 2000/14/ES upravuje předkládání zprávy Komisí Evropskému parlamentu a Radě o tom, zda a v jakém rozsahu technický pokrok umožňuje snížení nejvyšších přípustných hodnot hluku sekaček na trávu a vyžínačů trávníků/začišťovačů okrajů trávníků. Vzhledem ke skutečnosti, že povinnosti obsažené v čl. 20 odst. 1 uvedené směrnice jsou přísnější než povinnosti obsažené v čl. 20 odst. 3, a v zájmu zamezení zdvojení úsilí je vhodné tyto typy zařízení zahrnout do obecné zprávy podle čl. 20 odst. 1 uvedené směrnice. V důsledku toho by měla být samostatná povinnost předložit zprávu podle čl. 20 odst. 3 uvedené směrnice zrušena.

(6)

Jelikož cíle této směrnice, totiž zajistit stálé fungování vnitřního trhu požadavkem, aby zařízení používaná ve venkovním prostředí splňovala harmonizované předpisy o hluku ve venkovním prostředí, nemůže být dostatečně dosaženo na úrovni členských států, a proto, z důvodu rozsahu a účinků navrženého opatření, jej může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení uvedeného cíle, neboť oblast její působnosti je omezena na typy zařízení, u kterých není v současné době z technických důvodů možné dodržet nejvyšší přípustné hodnoty pro etapu II.

(7)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ( 4 ) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily.

(8)

Směrnice 2000/14/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:Článek 1

Směrnice 2000/14/ES se mění takto:

1. Tabulka v článku 12 se nahrazuje tímto:„Typ zařízení

Čistý instalovaný výkon P (v kW)

Elektrický výkon P el v kW (1)

Hmotnost zařízení m v kg

Šířka záběru L v cm

Nejvyšší přípustná hladina akustického výkonu v dB/1 pW

 
 

Etapa I od 3. ledna 2002

Etapa II od 3. ledna 2006

Stroje na zhutňování (vibrační válce, vibrační desky, vibrační pěchy)

P ≤ 8

108

105 (2)

8 < P ≤ 70

109

106 (2)

P> 70

89 + 11 lg P

86 + 11 lg P (2)

Pásové dozery, nakladače, rýpadla-nakladače

P ≤ 55

106

103 (2)

P> 55

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P (2)

Kolové dozery, nakladače, rýpadla-nakladače, dampry, grejdry, kompaktory s nakládacím zařízením, manipulační vozíky s protizávažím poháněné spalovacím motorem, pojízdné jeřáby, stroje na zhutňování (válce bez vibrací), finišery na vozovky, zdroje tlakové kapaliny

P ≤ 55

104

101 (2) (3)

P> 55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P (2) (3)

Rýpadla, stavební výtahy na dopravu materiálu, stavební vrátky, motorové kultivátory

P ≤ 15

96

93

P> 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

Ruční bourací a sbíjecí kladiva

m ≤ 15

107

105

15 <m< 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg m (2)

m ≥ 30

96 + 11 lg m

94 + 11 lg m

Věžové jeřáby

 

98 + lg P

96 + lg P

Svařovací generátory a zdrojová soustrojí

P el ≤ 2

97 + lg P el

95 + lg P el

2 <P el ≤ 10

98 + lg P el

96 + lg P el

►C1  Pel> 10 ◄

97 + lg P el

95 + lg P el

Kompresory

P ≤ 15

99

97

P> 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

Sekačky na trávu, vyžínače trávníků/začišťovače okrajů trávníků

L ≤ 50

96

94 (2)

50 <L ≤ 70

100

98

70 <L ≤ 120

100

98 (2)

L> 120

105

103 (2)

(1)   Pel u svařovacích generátorů: konvenční svařovací proud násobený konvenčním napětím při zatížení a nejmenší hodnotě součinitele časového využití generátorů podle údajů výrobce.

(2)   Údaje pro etapu II jsou pouze předběžné údaje pro tyto typy zařízení:

— vedené vibrační válce,

— vibrační desky (> 3 kW),

— vibrační pěchy,

— dozery (s ocelovými pásy),

— nakladače (s ocelovými pásy > 55 kW),

— manipulační vozíky s protizávažím poháněné spalovacím motorem,

— finišery na vozovky se zhutňovací lištou,

— ruční bourací a sbíjecí kladiva s vnitřním spalovacím motorem (15 < m < 30),

— sekačky na trávu, vyžínače trávníků/začišťovače okrajů trávníků.

(3)   Pro pojízdné jeřáby s jedním motorem platí limity pro etapu I až do 3. ledna 2008. Poté platí limity pro etapu II.

Nejvyšší přípustné hladiny akustického výkonu se zaokrouhlují nahoru nebo dolů na celá čísla (méně než 0,5 na menší číslo; větší nebo rovno 0,5 na vyšší číslo).“

2. Článek 20 se mění takto:

a) v první větě odstavce 1 se slova „Nejpozději do 3. ledna 2005“ nahrazují slovy „Do 3. ledna 2007“;

b) odstavec 3 se zrušuje.

Článek 2

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2005. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Budou tyto předpisy používat ode dne 3. ledna 2006.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.( 1 ) Stanovisko ze dne 27. října 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 2 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 26. října 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 2005.

( 3 ) Úř. věst. L 162, 3.7.2000, s. 1.

( 4 ) Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU