2005/87/ESSměrnice Komise 2005/87/ES ze dne 5. prosince 2005 , kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o olovo, fluor a kadmium (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 318, 6.12.2005, s. 19-24 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 5. prosince 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 26. prosince 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 26. prosince 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE KOMISE 2005/87/ES

ze dne 5. prosince 2005,

kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o olovo, fluor a kadmium

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 318, 6.12.2005, p.19)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 077, 24.3.2010, s. 59  (2005/87)
▼B

SMĚRNICE KOMISE 2005/87/ES

ze dne 5. prosince 2005,

kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o olovo, fluor a kadmium

(Text s významem pro EHP)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech ( 1 ), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat ( 2 ), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2002/32/ES zakazuje používání produktů určených ke krmení zvířat s obsahem nežádoucích látek, jenž přesahuje maximální obsahy stanovené v příloze I uvedené směrnice.

(2)

Komise po přijetí směrnice 2002/32/ES stanovila, že ustanovení přílohy I uvedené směrnice mají být přezkoumána na základě aktualizovaného vědeckého posouzení rizik a při zohlednění zákazu ředění kontaminovaných produktů určených ke krmení zvířat a nesplňujících požadavky přílohy.

(3)

Vědecký výbor pro kontaminující látky v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EÚBP) přijal dne 2. června 2004 na žádost Komise stanovisko týkající se olova jakožto nežádoucí látky v krmivech.

(4)

Kontaminace potravin olovem představuje problém pro veřejné zdraví. Olovo se do jisté míry hromadí v ledvinách a v tkáních jater, svalové tkáně obsahují velmi nízké zbytkové množství olova a přenos do mléka je omezený. Potraviny živočišného původu proto nejsou hlavním zdrojem vystavení člověka olovu.

(5)

Skot a ovce jsou zřejmě nejcitlivější druhy zvířat na akutní toxicitu olova. Byly ohlášeny jednotlivé případy intoxikace, které vyplývaly z požití krmných surovin původem ze znečištěných oblastí nebo z náhodného požití zdrojů olova. Nicméně obsahy nalezené v komerčních krmných surovinách v Evropské unii nevykazují klinické znaky toxicity.

(6)

Stávající právní ustanovení týkající se olova v produktech určených ke krmení jsou všeobecně vhodná k zabezpečení toho, aby tyto produkty nepředstavovaly žádné nebezpečí pro zdraví lidí a zvířat nebo aby nepříznivě neovlivnily živočišnou výrobu.

(7)

Skot a ovce jsou zřejmě nejcitlivější druhy zvířat a ►C1  pícniny jsou ◄ hlavní složkou jejich denní dávky, je proto důležité stanovit přezkum s cílem dalšího možného snížení maximálních obsahů olova v zelené píci.

(8)

Kromě toho je stanovení maximálního obsahu olova pro doplňkové látky, které patří do funkční skupiny stopových prvků, pojiv a protispékavých látek, a pro premixy vhodné. Maximální obsah stanovený pro premixy zohledňuje doplňkové látky s nejvyšším obsahem olova a nikoli citlivost různých druhů zvířat na olovo. Je proto v odpovědnosti producenta premixů, aby za účelem ochrany zdraví lidí a zvířat zabezpečil, aby kromě dodržování maximálních obsahů premixů byl návod na použití na premixu v souladu s maximálními obsahy pro doplňková a kompletní krmiva.

(9)

Vědecký výbor pro kontaminující látky v potravinovém řetězci EÚBP přijal dne 22. září 2004 na žádost Komise stanovisko týkající se fluoru jakožto nežádoucí látky v krmivech.

(10)

Fluor se hromadí zejména v tkáních, ve kterých se usazuje vápník. Naopak přenos na jedlé tkáně, včetně mléka a vajec, je omezený. Proto koncentrace fluoridů v potravinách živočišného původu přispívá pouze okrajově k vystavení člověka.

(11)

V Evropské unii jsou obsahy fluoridů na pastvinách, v travinách a krmných směsích všeobecně nízké, a proto je vystavení zvířat fluoridu všeobecně pod úrovní, která způsobuje škodlivé účinky. V některých zeměpisných oblastech a příležitostně v blízkosti průmyslových ploch s vysokou emisí fluoridů je nadměrné vystavení fluoridům spojeno s abnormalitami chrupu a kostry.

(12)

Stávající právní ustanovení týkající se fluoru v produktech určených ke krmení jsou všeobecně vhodná k zabezpečení toho, aby tyto produkty nepředstavovaly žádné nebezpečí pro zdraví lidí a zvířat nebo aby nepříznivě neovlivnily živočišnou výrobu.

(13)

Použitý extrakční postup má velký vliv na analytický výsledek, a je proto vhodné stanovit extrakční postup. Mohou být použity rovnocenné postupy s prokázanou rovnocennou účinností extrakce.

(14)

Obsah fluoru v mořských korýších, jako je mořský kril, musí být změněn, aby se vzaly v úvahu nové postupy zpracování ke zlepšení nutriční jakosti a snížení ztrát biomasy, což také zvyšuje obsah fluoru v konečném produktu.

(15)

Směrnice Komise 84/547/EHS ze dne 26. října 1984, kterou se mění přílohy směrnice Rady 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech ( 3 ), stanoví maximální obsah fluóru ve vermikulitu (E561). Rozsah působnosti směrnice 2002/32/ES stanoví možnost stanovení maximálních obsahů nežádoucích látek v doplňkových látkách v krmivech a pravidla, která se vztahují na nežádoucí látky by měla být pro větší jasnost uspořádána v jediném znění.

(16)

Vědecký výbor pro kontaminující látky v potravinovém řetězci EÚBP přijal dne 2. června 2004 na žádost Komise stanovisko týkající se kadmia jakožto nežádoucí látky v krmivech.

(17)

Kontaminace potravin kadmiem představuje problém pro veřejné zdraví. Hromadění kadmia v živočišných tkáních závisí na koncentraci v potravě a době vystavení. Krátká délka života zvířat, jako jsou prasata ve výkrmu a drůbež, minimalizuje riziko nežádoucích koncentrací kadmia v jedlých tkáních těchto zvířat. Přežvýkavci a koně však mohou být vystaveni kadmiu na pastvinách po celý život. V některých regionech to může vyústit do nežádoucí koncentrace kadmia v ledvinách.

(18)

Kadmium je toxické pro všechny druhy zvířat. U většiny domácích druhů zvířat, včetně prasat, která se považují za nejcitlivější druh, není výskyt vážných klinických příznaků pravděpodobný, pokud koncentrace kadmia v potravě nepřesáhne 5 mg/kg krmiva.

(19)

Stávající právní ustanovení týkající se kadmia v produktech určených ke krmení jsou všeobecně vhodná k zabezpečení toho, aby tyto produkty nepředstavovaly žádné nebezpečí pro zdraví lidí a zvířat nebo aby nepříznivě neovlivnily živočišnou výrobu.

(20)

V současnosti není stanoven maximální obsah pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a pro ►C1  krmné suroviny minerálního původu ◄ , kromě fosfátů. Je vhodné stanovit maximální obsah pro tyto produkty určené na krmivo. Je vhodné změnit současný maximální obsah kadmia u krmiva pro ryby, aby se zohlednil nedávný vývoj ve výrobě krmiva pro ryby, a zároveň začlenit vyšší poměry rybího tuku a rybí moučky. Kromě toho je stanovení maximálního obsahu kadmia pro doplňkové látky, které patří do funkční skupiny stopových prvků, pojiv a protispékavých látek, a pro premixy vhodné. Maximální obsah stanovený pro premixy zohledňuje doplňkové látky s nejvyšším obsahem kadmia a nikoli citlivost různých druhů zvířat na kadmium. Podle článku 16 nařízení (ES) č. 1831/2003 je v odpovědnosti producenta premixů, aby za účelem ochrany zdraví lidí a zvířat zabezpečil, aby kromě dodržování maximálních obsahů premixů byl návod na použití na premixu v souladu s maximálními obsahy pro doplňková a kompletní krmiva.

(21)

Směrnice 2002/32/ES a směrnice 84/547/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(22)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1

Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Aniž jsou dotčeny jiné podmínky pro povolení doplňkové látky vermikulitu, která patří do skupiny pojiv, protispékavých látek a koagulantů, stanovené směrnicí 70/524/EHS, maximální obsah fluoru stanoví příloha této směrnice.

Článek 3

1.  Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 12 měsíců po jejím vstupu v platnost. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto ustanovení a srovnávací tabulku mezi těmito ustanoveními a touto směrnicí.

Tato ustanovení přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA

Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění takto:

►C1  1. Položka 2, olovo ◄ , se nahrazuje tímto:Nežádoucí látky

Produkty určené ke krmení zvířat

Maximální obsah v mg/kg (ppm) v krmivu s 12 % obsahem vlhkosti

(1)

(2)

(3)

„2.  Olovo (1)

Krmné suroviny s výjimkou:

10

►C1  pícniny ◄  (2)

30 (3)

– fosfátů a vápenatých mořských řas

15

– uhličitanu vápenatého

20

– kvasnic

5

Doplňkové látky, které patří do funkční skupiny sloučenin stopových prvků, s výjimkou:

100

– oxidu zinečnatého

400 (3)

– oxidu manganatého, uhličitanu železnatého, uhličitanu měďnatého

200 (3)

Doplňkové látky, které patří do funkčních skupin pojiv a protispékavých látek, s výjimkou:

30 (3)

– klinoptilolitu sopečného původu

60 (3)

Premixy

200 (3)

►C1  Doplňková krmiva s výjimkou ◄ :

10

– minerálních krmiv

15

Kompletní krmiva

5

(1)   Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení olova, přičemž extrakce se provádí vroucí kyselinou dusičnou (5 % w/w) po dobu 30 minut. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno prokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.

(2)    ►C1  Pícniny zahrnují ◄ produkty určené ke krmení, jako je seno, siláž, čerstvá tráva atd.

(3)   Obsahy se přezkoumají k 31. prosinci 2007 s cílem snížit maximální obsahy.“

►C1  2. Položka 3, fluor ◄ , se nahrazuje tímto:Nežádoucí látky

Produkty určené ke krmení zvířat

Maximální obsah v mg/kg (ppm) v krmivu s 12 % obsahem vlhkosti

(1)

(2)

(3)

„3.  Fluor (1)

Krmné suroviny s výjimkou:

150

– krmiv živočišného původu s výjimkou mořských korýšů, jako je mořský kril

500

– mořští korýši, jako je mořský kril

3 000

– fosfátů

2 000

– uhličitanu vápenatého

350

– oxidu hořečnatého

600

– vápenatých mořských řas

1 000

Vermikulit (E 561)

3 000 (2)

►C1  Doplňková krmiva ◄

 

– s obsahem ≤ 4 % fosforu

500

– s obsahem > 4 % fosforu

125 na 1 % fosforu

Kompletní krmiva s výjimkou:

150

– kompletních krmiv pro skot, ovce a kozy

 

– – v laktaci

30

– – ostatní

50

– kompletních krmiv pro prasata

100

– kompletních krmiv pro drůbež

350

– kompletních krmiv pro kuřata

250

(1)   Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení fluoru, přičemž extrakce se provádí kyselinou chlorovodíkovou 1 N po dobu 20 minut při laboratorní teplotě. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno prokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.

(2)   Obsahy se přezkoumají k 31. prosinci 2007 s cílem snížit maximální obsahy.“

►C1  3. Položka 6, kadmium ◄ , se nahrazuje tímto:Nežádoucí látky

Produkty určené ke krmení zvířat

Maximální obsah v mg/kg (ppm) v krmivu s 12 % obsahem vlhkosti

(1)

(2)

(3)

„6.  Kadmium (1)

Krmné suroviny rostlinného původu

1

Krmné suroviny živočišného původu

2

►C1  Krmné suroviny minerálního původu s výjimkou ◄ :

2

– fosfátů

10

Doplňkové látky, které patří do funkční skupiny sloučenin stopových prvků, s výjimkou:

10

– oxidu měďnatého, oxidu manganatého, oxidu zinečnatého a síranu manganatého monohydrátu

30 (2)

Doplňkové látky, které patří do funkčních skupin pojiv a protispékavých látek

2

Premixy

15 (2)

Minerální krmiva

 

– s obsahem < 7 % fosforu

5

– s obsahem ≥ 7 % fosforu

0,75 na 1 % fosforu, s maximem 7,5

Doplňková krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

2

Ostatní doplňková krmiva

0,5

Kompletní krmiva pro skot, ovce a kozy a krmiva pro ryby s výjimkou:

1

– kompletních krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

2

– kompletních krmiv pro telata, jehňata a kůzlata a ostatních kompletních krmiv

0,5

(1)   Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení kadmia, přičemž extrakce se provádí vroucí kyselinou dusičnou (5 % w/w) po dobu 30 minut. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno dokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.

(2)   Obsahy se přezkoumají k 31. prosinci 2007 s cílem snížit maximální obsahy.“( 1 ) Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/8/ES (Úř. věst. L 27, 29.1.2005, s. 44).

( 2 ) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

( 3 ) Úř. věst. L 297, 15.11.1984, s. 40.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU