2005/1/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za účelem zavedení nové organizační struktury výborů pro finanční služby (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 79, 24.3.2005, s. 9-17 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 9. března 2005 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 13. dubna 2005 Nabývá účinnosti: 13. dubna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. července 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/1/ES

ze dne 9. března 2005,

kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za účelem zavedení nové organizační struktury výborů pro finanční služby

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 079 24.3.2005, s. 9)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/48/ES Text s významem pro EHP ze dne 14. června 2006

  L 177

1

30.6.2006

►M2

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/65/ES Text s významem pro EHP ze dne 13. července 2009

  L 302

32

17.11.2009
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/1/ES

ze dne 9. března 2005,

kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za účelem zavedení nové organizační struktury výborů pro finanční služby

(Text s významem pro EHP)KAPITOLA I

ZMĚNY SMĚRNIC 93/6/EHS, 94/19/ES A 2000/12/ES O SEKTORU BANKOVNICTVÍ

Článek 1

Směrnice 93/6/EHS

V čl. 7 odst. 9 třetí větě směrnice 93/6/EHS se zrušují slova „a Bankovnímu poradnímu výboru“.

Článek 2

Směrnice 94/19/ES

V čl. 3 odst. 1 třetím pododstavci směrnice 94/19/ES se slova „Poradní výbor pro bankovnictví“ nahrazují slovy „Evropský bankovní výbor“.

▼M1 —————

▼BKAPITOLA II

ZMĚNA SMĚRNIC 73/239/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS, 98/78/ES A 2002/83/ES O SEKTORECH POJIŠŤOVNICTVÍ A ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ

Článek 4

Směrnice 73/239/EHS

Směrnice 73/239/EHS se mění takto:

Článek 29a se nahrazuje tímto:

„Článek 29a

1.  Příslušné orgány členských států uvědomí Komisi a příslušné orgány ostatních členských států

a) o každém povolení vydaném přímé nebo nepřímé dceřiné společnosti jedné nebo více mateřských společností, které se řídí právem třetí země;

b) kdykoli takováto mateřská společnost získá podíl v pojišťovně ve Společenství, kterým se tato pojišťovna stává její dceřinou společností.

2.  Je-li povolení uvedené v odst. 1 písm. a) vydáno přímé nebo nepřímé dceřiné společnosti, jejíž jedné nebo více mateřských společností, které se řídí právem třetí země, musí být struktura skupiny specifikována v oznámení, které zašlou příslušné orgány Komisi.“

2.  V čl. 29b odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případech uvedených v prvním pododstavci může být kdykoli vedle zahájení jednání rozhodnuto postupem podle článku 5 rozhodnutí 1999/468/ES (

*1

) a v souladu s čl. 7 odst. 3 a článkem 8 zmíněného rozhodnutí, že příslušné orgány členských států musí omezit nebo pozastavit svá rozhodnutí

a) o žádostech o vydání povolení podaných v okamžiku přijetí rozhodnutí nebo později;

b) o nabývání podílů přímými nebo nepřímými mateřskými společnostmi řídícími se právem dotyčné třetí země.

Článek 5

Směrnice 91/675/EHS

Směrnice 91/675/EHS se mění takto:

1.  V názvu směrnice se slova „Výbor pro pojišťovnictví“ nahrazují slovy „Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění“.

2.  Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.  Komisi je nápomocen Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, zřízený rozhodnutím Komise 2004/9/ES ( *2 ) (dále jen „výbor“).

2.  Předseda Evropského výboru orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním, zřízeného rozhodnutím Komise 2004/6/ES ( *3 ), se účastní zasedání výboru jako pozorovatel.

3.  Výbor může k účasti na svých schůzích přizvat odborníky a pozorovatele.

4.  Sekretariát výboru zajišťuje Komise.

3.  Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

3.1.  Je-li v aktech přijatých v oblasti přímého pojištění jiného než životního a přímého životního pojištění na Komisi přenesena prováděcí pravomoc k pravidlům, která tyto akty stanoví, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( *4 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

2.  Výbor přijme svůj jednací řád.

4.  Články 3 a 4 se zrušují.

Článek 6

Směrnice 92/49/EHS

V čl. 40 odst. 10 první větě směrnice 92/49/EHS se slova „předloží Komise Výboru pro pojišťovnictví, zřízenému směrnicí 91/675/EHS, zprávu“ nahrazují slovy „poskytne Komise Evropskému výboru pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění informace“.

Článek 7

Směrnice 98/78/ES

Směrnice 98/78/ES se mění takto:

1.  V článku 10a se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Aniž je dotčen čl. 300 odst. 1 a 2 Smlouvy, posoudí Komise, které je nápomocen Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, výsledek jednání uvedených v odstavci 1 a výslednou situaci.“

2.  V článku 11 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Nejpozději 1. ledna 2006 vydá Komise zprávu o uplatňování této směrnice a v případě potřeby o nutnosti další harmonizace.“

Článek 8

Směrnice 2002/83/ES

Směrnice 2002/83/ES se mění takto:

1. V čl. 46 odst. 9 první větě se slova „předloží Komise Výboru pro pojišťovnictví zprávu“ nahrazují slovy „poskytne Komise Evropskému výboru pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění informaci“.

2. Článek 58 se nahrazuje tímto:

Článek 58

Informace od členských států Komisi

Příslušné orgány členských států uvědomí Komisi a příslušné orgány ostatních členských států

a) o každém povolení přímé nebo nepřímé dceřiné společnosti jedné nebo více mateřských společností, které se řídící právem třetí země;

b) kdykoli taková mateřská společnost získá podíl v pojišťovně ve Společenství, který tuto pojišťovnu změní na její dceřinou společnost.

Jestliže je povolení uvedené v písmenu a) vydáno přímé nebo nepřímé dceřiné společnosti jedné nebo více mateřských společností řídících se právem třetích zemí, objasní se struktura skupiny v oznámení, které příslušné orgány zašlou Komisi a ostatním příslušným orgánům.“

3. V článku 65 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je nápomocen Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, zřízený rozhodnutím Komise 2004/9/ES ( *5 ).KAPITOLA III

ZMĚNY SMĚRNIC 85/611/EHS A 2001/34/ES O SEKTORU CENNÝCH PAPÍRŮ

▼M2 —————

▼B

Článek 10

Směrnice 2001/34/ES

Směrnice 2001/34/ES se mění takto:

1. Článek 108 se zrušuje.

2. Článek 109 se nahrazuje tímto:

„Článek 109

1.  Za účelem úpravy minimální částky předpokládané tržní kapitalizace stanovené v čl. 43 odst. 1 s ohledem na požadavky hospodářské situace předloží Komise Evropskému výboru pro cenné papíry, zřízenému rozhodnutím Komise 2001/528/ES ze dne 6. června 2001 ( *6 ), návrh opatření, která mají být přijata.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( *7 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Výbor přijme svůj jednací řád.KAPITOLA IV

ZMĚNY SMĚRNICE 2002/87/ES O FINANČNÍCH KONGLOMERÁTECH

Článek 11

Směrnice 2002/87/ES

V článku 19 směrnice 2002/87/ES se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Aniž je dotčen čl. 300 odst. 1 a 2 Smlouvy, posuzuje Komise, jíž je nápomocen Evropský bankovní výbor, Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Výbor pro finanční konglomeráty, výsledky jednání uvedených v odstavci 1 a výsledný stav.“KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12

Prováděcí opatření

1.  Prováděcí opatření přijatá postupem uvedeným v článcích 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí nesmějí měnit základní ustanovení směrnic.

2.  Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Pokud se změní podmínky podle Smlouvy, kterými se řídí výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, přezkoumá Komise tuto směrnici a podle potřeby navrhne změny. Tento přezkum se musí v každém případě provést do 31. prosince 2007.

Článek 13

Provedení

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 13. května 2005.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 14

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 15

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.( *1 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

( *2 ) Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 34.

( *3 ) Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 30.“

( *4 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

( *5 ) Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 34.“

( *6 ) Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 45. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2004/8/ES (Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 33).

( *7 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU