2005/1/ES2005/1/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice (oznámeno pod číslem K (2004) 5266)

Publikováno: Úř. věst. L 1, 4.1.2005, s. 8-11 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 27. prosince 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti: 4. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. července 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. prosince 2004,

kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice

(oznámeno pod číslem K(2004) 5266)

(Pouze české znění je závazné)

(2005/1/ES)

(Úř. věst. L 001, 4.1.2005, p.8)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTÍ KOMISE (2006/383/ES) ze dne 22. května 2006,

  L 148

50

2.6.2006

 M2

ROZHODNUTÍ KOMISE (2010/793/EU) ze dne 20. prosince 2010,

  L 336

62

21.12.2010

►M3

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. dubna 2013,

  L 111

103

23.4.2013


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 035, 6.2.2010, s. 26  (1/2005)

 C2

Oprava, Úř. věst. L 035, 6.2.2010, s. 26  (383/2006)
▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. prosince 2004,

kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice

(oznámeno pod číslem K(2004) 5266)

(Pouze české znění je závazné)

(2005/1/ES)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3220/84 ze dne 13. listopadu 1984, kterým se určuje klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla prasat ( 1 ), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 2 odst. 3 nařízení (EHS) č. 3220/84 stanoví, že třídění jatečně upravených těl prasat musí být určeno na základě ►C1  podílu libového masa ◄ v souladu se statisticky ověřenými metodami hodnocení založenými na fyzickém měření jedné nebo více anatomických částí jatečně upraveného těla prasete; předpokladem pro schválení metod třídění je to, že chyba statistického odhadu nepřekročí stanovenou maximální toleranci; tato tolerance byla definována v článku 3 nařízení Komise (EHS) č. 2967/85 ze dne 24. října 1985, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla prasat ( 2 ).

(2)

Vláda České republiky požádala Komisi o schválení čtyř metod třídění jatečně upravených těl prasat a předložila výsledky svých disekčních zkoušek provedených před dnem přistoupení ve formě části dvě protokolu uvedeného v článku 3 nařízení (EHS) č. 2967/85.

(3)

Vyhodnocení této žádosti ukázalo, že jsou splněny podmínky pro schválení těchto metod třídění.

(4)

Nejsou povoleny žádné změny přístroje nebo metod třídění, kromě takových, které se díky získaným zkušenostem přijmou novým rozhodnutím Komise; současné schválení proto může být zrušeno.

(5)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vepřové maso,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:Článek 1

Tímto se v České republice pro třídění jatečně upravených těl prasat podle nařízení (EHS) č. 3220/84 schvaluje používání těchto metod:

 metoda třídění známá jako „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)“ a metody hodnocení s ní související, jež jsou podrobně uvedeny v části 1 přílohy,

 přístroj zvaný „Fat-O-Meater (FOM)“ a metody hodnocení s ním související, jež jsou podrobně uvedeny v části 2 přílohy,

 přístroj zvaný „Hennessy Grading Probe (HGP 4)“ a metody hodnocení s ním související, jež jsou podrobně uvedeny v části 3 přílohy,

 přístroj zvaný „Ultra FOM 300“ a metody hodnocení s ním související, jež jsou podrobně uvedeny v části 4 přílohy,

▼M1

 přístroj zvaný „Ultra-sound IS-D-05“ a metody hodnocení s ním související, jež jsou podrobně uvedeny v části 5 přílohy,

 přístroj zvaný „Needle IS-D-15“ a metody hodnocení s ním související, jež jsou podrobně uvedeny v části 6 přílohy.

▼M1

Metodu třídění „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)“ lze použít pouze na jatkách, kde týdenní porážka v ročním průměru nepřesahuje 200 prasat.

▼M3

Pokud jde o přístroje „Utra FOM 300“ a „Ultra-sound IS-D-05“, je stanoveno, že po ukončení postupu měření musí být možné na jatečně upraveném těle zjistit, že hodnoty měření P2 byly přístrojem naměřeny na místě uvedeném v bodě 3 části 4 přílohy a v bodě 3 části 5 přílohy. Odpovídající označení místa měření musí být provedeno zároveň s postupem měření.

Článek 1a

Odchylně od standardní obchodní úpravy stanovené v příloze V části B bodu III prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1234/2007 mohou být jatečně upravená těla prasat v České republice předkládána:

a) bez uší; uši se odstraní před vážením a klasifikací. V případě této obchodní úpravy se zaznamenaná hmotnost jatečně upraveného těla za tepla přizpůsobí podle tohoto vzorce:

image

, a

b) aniž se před vážením a klasifikací odstraní plstní sádlo. V případě této obchodní úpravy se zaznamenaná hmotnost jatečně upraveného těla za tepla přizpůsobí podle tohoto vzorce:

image

, a

c) aniž se odstraní plstní sádlo a bez uší; uši se odstraní před vážením a klasifikací. V případě této obchodní úpravy se zaznamenaná hmotnost jatečně upraveného těla za tepla přizpůsobí podle tohoto vzorce:

image

.

Článek 2

Změny schválených přístrojů nebo schválených metod třídění se nepovolují, ledaže jsou uvedené změny výslovně schváleny prováděcím rozhodnutím Komise.

▼B

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno České republice.
PŘÍLOHA

Metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice

ČÁST 1

Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)

1. Třídění jatečně upravených těl prasat se provádí pomocí metody zvané „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)“.

▼M3

2. Podíl libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

image

kde:

Ŷ

odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

S

naměřená tloušťka tuku, měřeno posuvným měřítkem – minimální tloušťka tuku (včetně kůže) viditelného na řezu podélné osy jatečně upraveného těla, který pokrývá musculus gluteus medius (mm),

M

naměřená tloušťka masa, měřeno posuvným měřítkem na nejkratším spoji mezi předním (kraniálním) koncem svalu musculus gluteus medius a horním (dorzálním) okrajem páteřního kanálu (mm).

Vzorec je platný pro jatečně upravená těla vážící mezi 60 až 120 kilogramy.

▼B

ČÁST 2

Fat-O-Meater (FOM)

1. Třídění jatečně upravených těl prasat se provádí pomocí přístroje zvaného „Fat-O-Meater (FOM)“.

2. Přístroj je vybaven sondou o průměru šest milimetrů obsahující fotodiodu Siemens typu SFH 950/960 a jeho operační vzdálenost se pohybuje mezi 3 a 103 milimetry. Výsledky měření se převedou na odhadovaný ►C1  podíl libového masa ◄ pomocí počítače.

▼M3

3. Podíl libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

image

kde:

Ŷ

odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

S

tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech, měřeno 6,5 cm od podélné osy jatečně upraveného těla mezi druhým a třetím posledním žebrem,

M

tloušťka svalu v milimetrech, měřeno ve stejné době a na stejném místě jako u S.

Vzorec je platný pro jatečně upravená těla vážící mezi 60 až 120 kilogramy.

▼B

ČÁST 3

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

1. Třídění jatečně upravených těl prasat se provádí pomocí přístroje zvaného „Hennessy Grading Probe (HGP 4)“.

2. Přístroj je vybaven sondou o průměru 5,95 milimetrů (a 6,3 mm u hrany horní části sondy) obsahující fotodiodu (Siemens LED typu LYU 260-EO) a fotodetektor typu 58 MR, jejíž operační vzdálenost se pohybuje mezi 0 až 120 milimetry. Výsledky měření se převedou na odhadovaný ►C1  podíl libového masa ◄ prostřednictvím samotného přístroje HGP 4 nebo počítače, na který je napojen.

▼M3

3. Podíl libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

image

kde:

Ŷ

odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

S

tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech, měřeno 7 cm od podélné osy jatečně upraveného těla, mezi třetím a čtvrtým posledním žebrem,

M

tloušťka svalu v milimetrech, měřeno ve stejné době a na stejném místě jako u S.

Vzorec je platný pro jatečně upravená těla vážící mezi 60 až 120 kilogramy.

▼B

ČÁST 4

ULTRA-FOM 300

1. Třídění jatečně upravených těl prasat se provádí pomocí přístroje zvaného „Ultra-FOM 300“.

2. Přístroj je vybaven ultrazvukovou sondou se 3,5 MHz. Ultrazvuková sonda je digitalizovaná, uložená a zpracovaná jako mikroprocesor.

Výsledky měření se převedou na odhadovaný ►C1  podíl libového masa ◄ prostřednictvím samotného přístroje Ultra-FOM.

▼M3

3. Obsah libového masa jatečně upraveného těla se vypočítá podle tohoto vzorce:

image

kde:

Ŷ

odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

S

tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech, měřeno 7 cm od podélné osy jatečně upraveného těla, mezi druhým a třetím posledním žebrem (měření známé jako „P2“),

M

tloušťka svalu v milimetrech, měřeno ve stejné době a na stejném místě jako u S.

Vzorec je platný pro jatečně upravená těla vážící mezi 60 až 120 kilogramy.

▼M1

ČÁST 5

Ultra-sound IS-D-05

1. Třídění jatečně upravených těl prasat se provádí pomocí metody zvané „Ultra-sound IS-D-05“.

2. Přístroj na třídění IS-D-05 je zařízení na měření tloušťky libového masa a tloušťky sádla na základě reakce ultrazvukových impulsů, které jsou postupně převáděny do přesně stanoveného místa na jatečně upraveném těle. Ultrazvuková sonda skenuje jatečně upravené tělo pomocí série 3 x 100 ultrazvukových impulsů s frekvencí v okamžiku skenování 4 MHz.

▼M3

3. Podíl libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

image

kde:

Ŷ

odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

S

tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech, měřeno 7 cm od podélné osy jatečně upraveného těla, mezi druhým a třetím posledním žebrem (měření známé jako „P2“),

M

tloušťka svalu v milimetrech, měřeno ve stejné době a na stejném místě jako u S.

Vzorec je platný pro jatečně upravená těla vážící mezi 60 až 120 kilogramy.

▼M1

ČÁST 6

Needle IS-D-15

1. Třídění jatečně upravených těl prasat se provádí pomocí metody zvané „Needle IS-D-15“.

2. Přístroj na třídění IS-D-15 je zařízení využívající vpichovou sondu, která se zavádí do určeného místa na jatečně upraveném těle; hloubka měření je přibližně 140 mm. Za jehlou je umístěno speciální optické zařízení, které pomocí optického kanálu osvětluje okolní tkáň nebo oblast a skenuje množství odražené světelné energie s definovanou vlnovou délkou. Terminál je rovněž vybaven přesným bezkontaktním měřicím zařízením, které určuje okamžitou hloubku zavedení s přesností na 46 mikrometrů.

▼M3

3. Podíl libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

image

kde:

Ŷ

odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

S

tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech, měřeno 7,5 cm od podélné osy jatečně upraveného těla, mezi druhým a třetím posledním žebrem,

M

tloušťka svalu v milimetrech, měřeno ve stejné době a na stejném místě jako u S.

Vzorec je platný pro jatečně upravená těla vážící mezi 60 až 120 kilogramy.( 1 ) Úř. věst. L 301, 20.11.1984, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3513/93 (Úř. věst. L 320, 22.12.1993, s. 5).

( 2 ) Úř. věst. L 285, 25.10.1985, s. 39. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 3127/94 (Úř. věst. L 330, 21.12.1994, s. 43.).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU