(ES) č. 912/2004Nařízení Komise (ES) č. 912/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 71-72 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. dubna 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. května 2004 Nabývá účinnosti: 20. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1197 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 912/2004

ze dne 29. dubna 2004,

kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 163, 30.4.2004, p.71)

Zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020,

L 271

1

18.8.2020

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02004R0912-20080101
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU