(ES) č. 794/2004NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES

Publikováno: Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1-134 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. dubna 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. května 2004 Nabývá účinnosti: 20. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 22. prosince 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

▼M8

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 794/2004

ze dne 21. dubna 2004,

kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2015/1589, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

▼B

(Úř. věst. L 140 30.4.2004, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1627/2006 ze dne 24. října 2006,

  L 302

10

1.11.2006

 M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1935/2006 ze dne 20. prosince 2006,

  L 407

1

30.12.2006

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 271/2008 ze dne 30. ledna 2008,

  L 82

1

25.3.2008

 M4

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1147/2008 ze dne 31. října 2008,

  L 313

1

22.11.2008

 M5

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 257/2009 ze dne 24. března 2009,

  L 81

15

27.3.2009

 M6

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1125/2009 ze dne 23. listopadu 2009,

  L 308

5

24.11.2009

►M7

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 372/2014 ze dne 9. dubna 2014,

  L 109

14

12.4.2014

►M8

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2282 ze dne 27. listopadu 2015,

  L 325

1

10.12.2015

►M9

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/246 ze dne 3. února 2016,

  L 51

1

26.2.2016

►M10

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2105 ze dne 1. prosince 2016,

  L 327

19

2.12.2016


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 044, 15.2.2007, s.  3 (1935/2006)
▼B

▼M8

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 794/2004

ze dne 21. dubna 2004,

kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2015/1589, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

▼BKAPITOLA I

PŘEDMĚT A OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Toto nařízení stanovuje prováděcí pravidla týkající se formy, obsahu a dalších podrobností oznámení a výročních zpráv uvedených v nařízení (ES) č. 659/1999. Rovněž obsahuje ustanovení pro výpočet lhůt ve všech řízeních týkajících se státní podpory a úrokové sazby pro navrácení protiprávní podpory.

2.  Toto nařízení se použije na podpory ve všech odvětvích.KAPITOLA II

OZNÁMENÍ

Článek 2

Oznamovací formuláře

Aniž je dotčena povinnost členských států oznámit státní podpory v odvětví uhlí podle rozhodnutí Komise 2002/871/ES ( 1 ), oznamují se nové podpory podle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999, s výjimkou oznámení podle čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení, prostřednictvím oznamovacího formuláře, který je uveden v části I přílohy I tohoto nařízení.

Doplňující informace, které jsou potřebné pro hodnocení opatření v souladu s nařízeními, pokyny, rámci a jinými texty použitelnými na státní podporu, se poskytují v doplňkových informačních listech podle části III přílohy I.

Kdykoli dojde ke změně nebo nahrazení příslušných pokynů nebo rámců, přizpůsobí Komise odpovídající formuláře a informační listy.

▼M3

Článek 3

Předávání sdělení

1.  Oznámení předává Komisi prostřednictvím elektronického potvrzení platnosti osoba určená členským státem. Takto potvrzené oznámení se považuje za oznámení zaslané stálým zástupcem.

2.  Komise zasílá svou korespondenci stálému zástupci dotčeného členského státu nebo na jakoukoli jinou adresu, kterou tento členský stát určí.

3.  Od 1. července 2008 se oznámení předávají elektronicky prostřednictvím internetové aplikace State Aid Notification Interactive (SANI).

Veškerá korespondence související s oznámením se předává elektronicky prostřednictvím zabezpečeného systému elektronické pošty Public Key Infrastructure (PKI).

4.  Výjimečně a na základě dohody Komise a dotčeného členského státu lze pro předání oznámení nebo korespondence související s tímto oznámením použít jiný dohodnutý komunikační kanál, než je uvedeno v odstavci 3.

Neexistuje-li takováto dohoda, jakékoliv oznámení nebo korespondence související s oznámením, které členský stát Komisi zašle prostřednictvím jiného komunikačního kanálu, než je uvedeno v odstavci 3, se nebudou považovat za předané Komisi.

5.  Pokud oznámení nebo korespondence související s oznámením obsahuje důvěrné údaje, dotčený členský stát takovéto informace jednoznačně označí a sdělí důvody pro klasifikaci informací jako důvěrných.

6.  Při každém udělení podpory konečnému příjemci členské státy uvedou odkaz na identifikační číslo státní podpory, které režimu podpor přidělila Komise.

Ustanovení prvního pododstavce se nevztahuje na podporu poskytnutou v podobě daňových opatření.

▼B

Článek 4

Zjednodušený oznamovací postup pro určité změny stávající podpory

1.  Pro účely čl. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 659/1999 se změnou stávající podpory rozumí jakákoli změna kromě úprav čistě formálního či administrativního charakteru, která nemůže ovlivnit hodnocení slučitelnosti opatření se společným trhem. Zvýšení původního rozpočtu stávajícího režimu podpor maximálně o 20 % se však nepovažuje za změnu stávající podpory.

2.  Následující změny stávající podpory se oznamují prostřednictvím formuláře pro zjednodušené oznamování, který je uveden v příloze II:

a) zvýšení rozpočtu povoleného režimu podpor přesahující 20 %;

b) prodloužení stávajícího povoleného režimu podpor až o šest let se zvýšením rozpočtu nebo bez zvýšení rozpočtu;

c) zpřísnění kritérií pro uplatnění povoleného režimu podpor, snížení výše podpory nebo snížení způsobilých výdajů.

Komise vynaloží veškeré své úsilí, aby rozhodla o každé podpoře, která jí byla oznámena prostřednictvím formuláře pro zjednodušené oznamování, do jednoho měsíce.

3.  Zjednodušený oznamovací postup se nepoužívá pro oznamování změn režimů podpor, v jejichž souvislosti členské státy nepředložily výroční zprávy v souladu s články 5, 6 a 7, pokud výroční zprávy za roky, kdy byla podpora poskytnuta, nejsou podány ve stejnou dobu jako oznámení.KAPITOLA III

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Článek 5

Forma a obsah výročních zpráv

1.  Aniž je dotčen druhý a třetí pododstavec tohoto článku a jakékoli další zvláštní oznamovací povinnosti stanovené v podmínečném rozhodnutí přijatém podle čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 659/1999 nebo dodržení jakýchkoli závazků přijatých dotčeným členským státem v souvislosti s rozhodnutím schválit podporu, sestavují členské státy výroční zprávy o stávajících režimech podpor ve smyslu čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999 za každý celý kalendářní rok nebo jeho část, během které se režim uplatňuje, v souladu se standardním formulářem uvedeným v příloze III A.

V příloze III B je uveden formulář pro výroční zprávy o stávajících režimech podpor, které se týkají produkce, zpracování a uvádění zemědělských produktů vyjmenovaných v příloze I Smlouvy na trh.

V příloze III C je uveden formulář pro výroční zprávy o stávajících režimech podpor, které se týkají produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu vyjmenovaných v příloze I Smlouvy na trh.

2.  Komise může členské státy požádat o poskytnutí dalších údajů o vybraných tématech, která jsou s členskými státy projednána předem.

Článek 6

Předávání a zveřejňování výročních zpráv

1.  Každý členský stát předá své výroční zprávy Komisi v elektronické podobě nejpozději dne 30. června roku následujícího po roce, kterého se zpráva týká.

V odůvodněných případech mohou členské státy předložit odhady za předpokladu, že skutečná čísla budou předána nejpozději s údaji za následující rok.

2.  Každý rok zveřejňuje Komise přehled státních podpor, který obsahuje shrnutí informací obsažených ve výročních zprávách předložených během předchozího roku.

Článek 7

Postavení výročních zpráv

Předávání výročních zpráv nepředstavuje splnění povinnosti oznámit opatření týkající se podpory předtím, než nabudou účinku podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy, ani se nedotýká výsledku přezkoumání údajně protiprávní podpory postupem podle kapitoly III nařízení (ES) č. 659/1999.KAPITOLA IV

LHŮTY

Článek 8

Výpočet lhůt

▼M7

1.  Lhůty stanovené v nařízení (ES) č. 659/1999 a v tomto nařízení nebo stanovené Komisí podle článku 108 Smlouvy se vypočítají v souladu s nařízením (EHS, Euratom) č. 1182/71 a se zvláštními pravidly stanovenými v odstavcích 2 až 5b tohoto článku. V případě rozporu jsou rozhodující ustanovení tohoto nařízení.

▼B

2.  Lhůty se vyjadřují v měsících nebo v pracovních dnech.

▼M3

3.  S ohledem na lhůty pro činnost Komise je pro účely čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 příslušnou událostí obdržení oznámení nebo následné korespondence v souladu s čl. 3 odst. 1 a 3 tohoto nařízení.

4.  S ohledem na lhůty pro činnost členských států je pro účely čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 příslušnou událostí obdržení příslušného oznámení nebo korespondence od Komise v souladu s čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení.

▼B

5.  S ohledem na lhůtu pro předání připomínek třetími stranami a těmi členskými státy, které nejsou řízením přímo dotčeny, po zahájení formálního vyšetřovacího řízení ve smyslu čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999, je pro účely čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 příslušnou událostí zveřejnění oznámení o zahájení řízení v Úředním věstníku Evropské unie.

▼M7

5a.  V případě lhůt pro podání informací požadovaných od třetích stran podle čl. 6a odst. 6 nařízení (ES) č. 659/1999 je příslušnou událostí pro účely čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 doručení žádosti o informaci.

5b.  V případě lhůt pro podání informací požadovaných od třetích stran podle čl. 6a odst. 7 nařízení (ES) č. 659/1999 je příslušnou událostí pro účely čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 oznámení rozhodnutí.

▼B

6.  Každá žádost o prodloužení lhůty musí být řádně zdůvodněna a musí být předložena písemně na adresu určenou stranou, která stanoví lhůtu, minimálně dva pracovní dny před jejím uplynutím.KAPITOLA V

ÚROKOVÁ SAZBA PRO NAVRÁCENÍ PROTIPRÁVNÍ PODPORY

▼M3

Článek 9

Způsob stanovení úrokové sazby

1.  Není-li zvláštním rozhodnutím stanoveno jinak, úroková sazba, která má být použita pro navrácení státní podpory poskytnuté v rozporu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy, je roční procentní sazba, kterou Komise předem stanoví pro každý kalendářní rok.

2.  Úroková sazba se vypočítá připočtením 100 základních bodů k roční sazbě obvyklé na peněžním trhu. Nejsou-li tyto sazby k dispozici, použije se tříměsíční sazba obvyklá na peněžním trhu nebo v případě, že neexistuje, výnos ze státních obligací.

3.  V případě, že nejsou k dispozici spolehlivé údaje o peněžním trhu nebo výnosech ze státních obligací či rovnocenné údaje nebo za výjimečných okolností může Komise v úzké spolupráci s dotčeným členským státem či dotčenými členskými státy stanovit úrokovou sazbu pro navrácení státní podpory na základě jiné metody nebo na základě informací, které má k dispozici.

4.  Sazba pro navrácení podpory se bude revidovat jednou ročně. Základní sazba se vypočítá na základě roční sazby obvyklé na peněžním trhu zaznamenané v září, říjnu a listopadu daného roku. Takto vypočítaná sazba se bude používat v průběhu celého následujícího roku.

5.  Kromě toho bude v zájmu zohlednění významných a náhlých změn provedena aktualizace pokaždé, když se průměrná sazba vypočítaná za předchozí tři měsíce odchýlí od platné sazby o více než 15 %. Tato nová sazba začne platit prvním dnem druhého měsíce po měsíci rozhodném pro výpočet.

▼B

Článek 10

Zveřejnění

Komise zveřejní aktuální a příslušné historické úrokové sazby pro navrácení státních podpor v Úředním věstníku Evropské unie a pro informaci na internetu.

Článek 11

Metoda pro uplatnění úroku

1.  Úroková sazba, která se má použít, je sazba použitelná v den, kdy byla protiprávní podpora poprvé dána k dispozici příjemci.

2.  Úroková sazba se uplatňuje jako složený úrok až do data navrácení podpory. Úroky narostlé v předcházejícím roce jsou v každém následujícím roce úročeny.

▼M3

3.  Úroková sazba podle odstavce 1 se použije po celé období až do data vrácení podpory. Pokud však mezi dnem, kdy byla protiprávní podpora poprvé dána k dispozici příjemci, a dnem navrácení podpory uplynul více než jeden rok, přepočítá se úroková sazba každý rok, přičemž základem je sazba, která je platná v době přepočtu.

▼M7KAPITOLA Va

VYŘIZOVÁNÍ STÍžNOSTÍ

Článek 11a

Přípustnost stížností

1.  Každá osoba podávající stížnost na základě čl. 10 odst. 1 a čl. 20 odst. 2 nařízení (ES) č. 659/1999 prokáže, že je zúčastněnou stranou ve smyslu čl. 1 písm. h) uvedeného nařízení.

2.  Zúčastněné strany řádně vyplní formulář uvedený v příloze IV a poskytnou všechny v něm požadované povinné informace. Na základě odůvodněné žádosti zúčastněné strany může Komise upustit od povinnosti poskytnout některé informace, které jsou ve formuláři požadovány.

3.  Stížnost musí být podána v jednom z úředních jazyků Evropské unie.KAPITOLA Vb

OZNAČOVÁNÍ A OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

Článek 11b

Ochrana obchodního tajemství a dalších důvěrných informací

Každá osoba poskytující informace na základě nařízení (ES) č. 659/1999 jasně uvede, které informace považuje za důvěrné, uvede odůvodnění a poskytne Komisi zvláštní znění podání bez důvěrných informací. Pokud musí být informace předloženy v určité lhůtě, platí tatáž lhůta i pro zaslání nedůvěrného znění.

▼BKAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12

Přezkum

Konzultací s členskými státy provede Komise do čtyř let po vstupu tohoto nařízení v platnost přezkum jeho používání.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Kapitola II se použije pouze pro oznámení, která jsou Komisi předána více než pět měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Kapitola III se použije na výroční zprávy zahrnující podpory poskytnuté po 1. lednu 2003.

Kapitola IV se použije pro lhůtu, která byla stanovena, ale která v den vstupu tohoto nařízení v platnost ještě neskončila.

Články 9 a 11 se použijí v souvislosti s jakýmkoli rozhodnutím o navrácení podpory, které bylo oznámeno po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

STANDARDNÍ FORMULÁŘ PRO OZNAMOVÁNÍ STÁTNÍCH PODPOR PODLE ČL. 88 ODST. 3 SMLOUVY O ES A PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O PROTIPRÁVNÍ PODPOŘE

Tento formulář použijí členské státy pro oznamování nových režimů podpor a jednotlivých podpor podle čl. 88 odst. 3 smlouvy o ES s výjimkou státních podpor pro rybolov a akvakulturu, pro které existuje zvláŠtní formulář ( 2 ). Rovněž se použije v případě, kdy je z důvodu právní jistoty oznámeno Komisi opatření, které není podporou.

Členské státy mají tento formulář použít i tehdy, když je Komise žádá o úplné informace o údajné protiprávní podpoře.

Tento formulář se skládá ze tří částí:

I.  Obecné informace: vyplňuje se vždy

II.  Souhrnné informace, které budou zveřejněny v Úředním věstníku

III.  Doplňkový informační list v závislosti na druhu podpory

Uvědomte si, že pokud nebude tento formulář vyplněn správně, může být oznámení vráceno jako neúplné. Na papíře vyplněný formulář předává Komisi stálý zástupce dotčeného členského státu. Formulář je adresován generálnímu tajemníkovi Komise.

Jestliže má členský stát v úmyslu využít zvláštní řízení stanovené v určitém nařízení, pokynu, rámci nebo jiném textu použitelném na státní podporu, je kopie oznámení určena generálnímu řediteli odpovědného útvaru Komise.

▼M8

ČÁST I.

OBECNÉ INFORMACE

1.    Typ oznámení

Týkají se informace předávané na tomto formuláři:

a)□ předběžného oznámení? V tomto případě nemusíte v této fázi vyplnit celý dotazník, nýbrž se můžete s útvary Komise dohodnout, které informace jsou nezbytné pro předběžné posouzení navrhovaného opatření.

b)□ oznámení podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“)?

c)□ zjednodušeného oznámení podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 794/2004 ( 3 )? Je-li tomu tak, vyplňte pouze formulář pro zjednodušené oznámení v příloze II.

d)□ opatření, které nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU, ale je Komisi oznámeno z důvodu právní jistoty:

Pokud jste zvolili písmeno d), uveďte prosím, proč se oznamující členský stát domnívá, že opatření nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. Poskytněte úplné posouzení opatření podle čtyř následujících kritérií a zaměřte se především na kritéria, která plánované opatření podle vašeho názoru nesplňuje.

Zahrnuje oznámené opatření převod veřejných zdrojů nebo ho lze přičíst státu?

Poskytuje oznámené opatření některým podnikům výhodu?

Jedná se o opatření, které podléhá uvážení, je dostupné pouze omezenému počtu podniků, je dostupné pouze v některých odvětvích hospodářství nebo zahrnuje územní omezení?

Jedná se o opatření, které ovlivňuje hospodářskou soutěž na vnitřním trhu nebo by mohlo narušit obchod uvnitř Unie?

2.    Identifikace poskytovatele podpory

Dotčený členský stát:

Region(y) dotčeného členského státu (na úrovni NUTS 2); uveďte informace o jejich statusu regionální podpory

Kontaktní osoba(y):

Jméno:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Uveďte název, adresu (včetně internetové adresy) a e-mail orgánu poskytujícího podporu:

Název:

Adresa:

Internetová adresa:

E-mail:

Kontaktní osoba na stálém zastoupení:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Pokud chcete, aby byla kopie oficiální korespondence zaslané Komisí členskému státu doručena jiným vnitrostátním orgánům, uveďte jejich název, adresu (včetně internetové adresy) a e-mail:

Název:

Adresa:

Internetová adresa:

E-mail:

3.    Příjemci

3.1.

Umístění příjemce(ů)

a)□ v regionu, který není způsobilý pro podporu:

b)□ v regionu způsobilém pro podporu podle čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU (upřesněte region(y) na úrovni NUTS 2):

 v regionu způsobilém pro podporu podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU (upřesněte region(y) na úrovni NUTS 3 nebo nižší):

3.2.

Je-li použitelné, umístění projektu(ů)

a)□ v regionu, který není způsobilý pro podporu:

b)□ v regionu způsobilém pro podporu podle čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU (upřesněte region(y) na úrovni NUTS 2):

c)□ v regionu způsobilém pro podporu podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU (upřesněte region(y) na úrovni NUTS 3 nebo nižší):

3.3.

Odvětví dotčená opatřením podpory (tj. odvětví, v nichž působí příjemci podpory)

a)□ Otevřeno všem odvětvím.

b)□ Konkrétní odvětví. V tomto případě upřesněte na úrovni skupiny NACE ( 4 ):

3.4.

V případě režimu podpory prosím uveďte:

3.4.1.

Kategorie příjemců:

a)□ velké podniky

b)□ malé a střední podniky (MSP)

c)□ střední podniky

d)□ malé podniky

e)□ mikropodniky

3.4.2.

Odhadovaný počet příjemců:

a)□ do 10

b)□ od 11 do 50

c)□ od 51 do 100

d)□ od 101 do 500

e)□ od 501 do 1 000

f)□ více než 1 000

3.5.

V případě jednotlivé podpory poskytnuté na základě režimu podpory nebo jako podpora ad hoc uveďte:

3.5.1.

Jméno/název příjemce(ů)

3.5.2.

Kategorie příjemce(ů)

 MSP

Počet zaměstnanců:

Roční obrat (celkovou částku v národní měně za poslední rozpočtový rok):

Bilanční suma roční rozvahy (celkovou částku v národní měně za poslední rozpočtový rok):

Existence propojeného podniku nebo partnerských podniků (připojte prohlášení podle čl. 3 odst. 5 doporučení Komise týkajícího se malých a středních podniků ( 5 ), které dokládá postavení podniku, jenž je příjemcem podpory, jakožto nezávislého podniku, nebo jako propojeného či partnerského podniku ( 6 )):

 Velký podnik

3.6.

Je příjemce podnikem v obtížích ( 7 )?□ ano

□ ne

3.7.

Nevyřízené inkasní příkazy

3.7.1.

V případě jednotlivé podpory:

Orgány členského státu se zavazují pozastavit udělování a/nebo vyplacení oznámené podpory, pokud má příjemce dosud k dispozici předchozí protiprávní podporu, která byla rozhodnutím Komise prohlášena za neslučitelnou (jako jednotlivá podpora, nebo jako podpora na základě režimu podpory, který byl prohlášen za neslučitelný), dokud příjemce nevrátí nebo neuloží na vázaný účet celou částku protiprávní a neslučitelné podpory a příslušné úroky z vrácené podpory.□ ano

□ ne

Uveďte odkaz na vnitrostátní právní základ týkající se této záležitosti.

3.7.2.

V případě režimů podpory:

Orgány členského státu se zavazují pozastavit udělování a/nebo vyplacení jakékoli podpory na základě oznámeného režimu podpory podniku, jenž obdržel dřívější protiprávní podporu, která byla rozhodnutím Komise prohlášena za neslučitelnou (jako jednotlivá podpora, nebo jako podpora na základě režimu podpory, který byl prohlášen za neslučitelný), dokud tento podnik nevrátí nebo neuloží na vázaný účet celou částku protiprávní a neslučitelné podpory a příslušné úroky z vrácené podpory.□ ano

□ ne

Uveďte odkaz na vnitrostátní právní základ týkající se této záležitosti.

4.    Vnitrostátní právní základ

4.1.

Uveďte vnitrostátní právní základ opatření podpory včetně prováděcích ustanovení a příslušných zdrojů:

Vnitrostátní právní základ:

Prováděcí ustanovení (jsou-li použitelná):

Odkazy (jsou-li použitelné):

4.2.

K tomuto oznámení přiložte jedno z následujících:

a)□ kopii příslušných výňatků z konečného znění právního základu (spolu s internetovou adresou umožňující přímý přístup, pokud existuje)

b)□ kopii příslušných výňatků návrhů právního základu (spolu s internetovou adresou umožňující přímý přístup, pokud existuje)

4.3.

Jedná-li se o konečné znění právního základu, obsahuje toto konečné znění ustanovení o pozastavení, podle něhož smí poskytující orgán udělit podporu až po jejím schválení Komisí?

 Ano

 Ne: bylo v návrhu právního základu zařazeno ustanovení za tímto účelem?

 Ano

 Ne: vysvětlete, proč nebylo v návrhu právního základu takovéto ustanovení zahrnuto.

4.4.

Pokud znění právního základu obsahuje ustanovení o pozastavení, uveďte, zda datum poskytnutí podpory bude:

 datum schválení Komisí

 datum přijetí závazku vnitrostátních orgánů poskytnout podporu s výhradou schválení Komisí

5.    Identifikace podpory, cíl a doba trvání

5.1.   Název opatření podpory (nebo název příjemce jednotlivé podpory)

5.2.   Stručný popis cíle podpory:

5.3.   Týká se opatření vnitrostátního spolufinancování projektu Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) ( 8 )?

 Ne

 Ano: prosím přiložte k oznamovacímu formuláři formulář žádosti podaný Evropské investiční bance.

5.4.   Druh podpory

5.4.1.

Týká se oznámení režimu podpory?

 Ne

 Ano: Mění tento režim stávající režim podpory?

 Ne

 Ano: Jsou splněny podmínky stanovené pro zjednodušený oznamovací postup podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 794/2004?

 Ano: Použijte a vyplňte formulář pro zjednodušené oznamování (viz příloha II).

 Ne: Pokračujte ve vyplňování tohoto formuláře a upřesněte, zda byl původní režim, který je měněn, oznámen Komisi.

 Ano: upřesněte:

Číslo podpory ( 9 ): …

Datum schválení Komisí (č. j. dopisu Komise), pokud je to relevantní, nebo číslo výjimky: …/…/…;

Upřesněte, které podmínky jsou oproti původnímu režimu měněny a proč:

 Ne: upřesněte, kdy byl režim zaveden:

5.4.2.

Týká se oznámení jednotlivé podpory ( 10 )?

 Ne

 Ano: uveďte, zda:

 je podpora založena na schváleném režimu/režimu, na nějž se vztahuje bloková výjimka, a má být jednotlivě oznámena. Uveďte odkaz na schválený režim nebo režim, na nějž se vztahuje výjimka:

Název:

Číslo podpory (9) :

Schvalovací dopis Komise (je-li použitelné):

 jedná se o jednotlivou podporu, která se nezakládá na režimu

5.4.3.

Je nedílnou součástí opatření podpory systém financování (například pokud se budou vybírat parafiskální poplatky, aby se získaly prostředky, které umožní poskytování podpory)?

 Ne

 Ano: pokud ano, je nutno oznámit i systém financování.

5.5.   Doba trvání

□   Režim

Uveďte plánované poslední datum, k němuž může být na základě režimu poskytnuta jednotlivá podpora. Jestliže doba trvání přesahuje šest let, uveďte, proč je delší doba trvání nezbytně nutná pro dosažení cílů režimu podpory.

□   Jednotlivá podpora

Uveďte plánované datum poskytnutí podpory ( 11 ):

Bude-li podpora vyplacena ve splátkách, uveďte plánované datum (data) jednotlivých splátek

6.    Slučitelnost podpory

Společné zásady pro posuzování slučitelnosti

(Pododdíly 6.2 až 6.7 se nepoužijí na podporu v odvětvích zemědělství, rybolovu a akvakultury ( 12 ))

6.1.

Uveďte hlavní cíl a případně sekundární cíl společného zájmu, k němuž (nimž) podpora přispívá: 

Hlavní cíl

(zaškrtněte pouze jeden)

Sekundární cíl (1)

Zemědělství; lesnictví; venkovské oblasti

Širokopásmová infrastruktura

Podpora na uzavření podniků

Náhrada škod způsobených přírodními pohromami nebo mimořádnými událostmi

Kultura

Podpora pro znevýhodněné pracovníky a/nebo pracovníky se zdravotním postižením

Energetická infrastruktura

Energetická účinnost

Ochrana životního prostředí

Provedení důležitého projektu společného evropského zájmu

Rybolov a akvakultura

Zachování kulturního dědictví

Podpora vývozu a internacionalizace

Regionální rozvoj (včetně územní spolupráce)

Náprava vážné poruchy v hospodářství

Energie z obnovitelných zdrojů

Záchrana podniků v obtížích

Výzkum, vývoj a inovace

Restrukturalizace podniků v obtížích

Rizikové financování

Rozvoj odvětví

Služby obecného hospodářského zájmu

Malé a střední podniky

Podpory sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům

Podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu

Vzdělávání

Letištní infrastruktura nebo vybavení

Provozování letišť

Podpora leteckým společnostem na zahájení provozu na nových trasách

Koordinace dopravy

(1)   Sekundární cíl je cíl, pro který bude podpora vedle hlavního cíle výhradně určena. Například režim, jehož hlavním cílem je výzkum a vývoj, může mít za sekundární cíl malé a střední podniky, jestliže je podpora určena výhradně pro malé a střední podniky. Sekundární cíl může být také odvětvový, například v případě režimu podpory výzkumu a vývoje v ocelářství.

6.2.

Vysvětlete prosím potřebu státního zásahu. Upozorňuje se, že se podpora musí soustředit na situaci, kdy může přinést podstatné zlepšení, které trh sám o sobě zajistit nemůže, tedy napravením jasně vymezeného tržního selhání.

6.3.

Vysvětlete prosím, proč je podpora vhodným nástrojem k řešení cíle společného zájmu uvedeného v bodě 6.1. Upozorňuje se, že podpora nebude považována za slučitelnou, pokud dosažení stejného kladného přispění umožňují opatření, která méně narušují hospodářskou soutěž.

6.4.

Uveďte, zda má podpora motivační účinek (tj. zda podpora změní chování daného podniku tak, aby zahájil další činnost, kterou by bez poskytnutí podpory nevykonával, nebo by ji vykonával omezeným nebo jiným způsobem).□ ano

□ ne

Uveďte prosím, zda jsou způsobilé činnosti, které byly zahájeny před podáním žádosti o podporu.□ ano

□ ne

Pokud jsou tyto činnosti způsobilé, vysvětlete prosím, jak je splněn požadavek motivačního účinku.

6.5.

Uveďte, zda je poskytnutá podpora přiměřená, jelikož představuje minimum potřebné k uskutečnění investice nebo činnosti.

6.6.

Uveďte možné negativní účinky podpory na hospodářskou soutěž a obchod a upřesněte, nakolik jsou vyváženy pozitivními účinky.

6.7.

V souladu se sdělením o transparentnosti ( 13 ), uveďte, zda budou na jedné internetové stránce na vnitrostátní nebo regionální úrovni zveřejněny tyto informace: úplné znění schváleného režimu podpory nebo rozhodnutí o udělení jednotlivé podpory a jeho prováděcí ustanovení, nebo příslušný odkaz; totožnost orgánu/orgánů poskytujících podporu; totožnost jednotlivých příjemců, nástroj podpory ( 14 ) a výše podpory poskytnuté každému příjemci; cíl podpory, datum udělení, druh podniku (např. malé a střední podniky, velké podniky); referenční číslo opatření podpory přidělené Komisí; region, v němž se příjemce nachází (na úrovni NUTS 2) a hlavní hospodářské odvětví, v němž příjemce působí (na úrovni skupiny NACE) ( 15 ).□ ano

□ ne

6.7.1.

Uveďte adresu (adresy) internetových stránek, na nichž budou informace dostupné:

6.7.2.

Je-li použitelné, uveďte adresu (adresy) hlavní internetové stránky, která stahuje informace z regionálních internetových stránek:

6.7.3.

Nejsou-li adresy internetových stránek uvedených v bodě 6.7.2 v době podání oznámení známy, musí se členský stát zavázat, že bude Komisi informovat, jakmile budou tyto internetové stránky vytvořeny a jejich adresy budou známy.

7.    Nástroj podpory, výše podpory, intenzita podpory a způsob financování

7.1.   Nástroj podpory a výše podpory

Upřesněte formu a výši podpory ( 16 ), která je dána příjemci (příjemcům) k dispozici (případně pro každé opatření):Nástroj podpory

Výše podpory nebo přidělené rozpočtové prostředky (1)

Celkem

Ročně

□  Dotace (nebo opatření s podobným účinkem)

a)□  Přímá dotace

b)□  Subvence úrokových sazeb

c)□  Odepsání dluhu

 

 

□  Půjčky (nebo opatření s podobným účinkem)

a)□  Zvýhodněná půjčka (včetně podrobných informací o tom, jak je půjčka zajištěna, a o době jejího trvání)

b)□  Vratné zálohy

c)□  Odklad daně

 

 

□  Záruka

Případně odkaz na rozhodnutí Komise o schválení metodiky pro výpočet hrubého grantového ekvivalentu a informace týkající se půjčky nebo jiné finanční transakce, na niž se záruka vztahuje, požadované jistoty a prémie, která bude zaplacena, doby trvání atd.

 

 

□  Jakákoli forma zásahu ve formě vlastního nebo kvazivlastního kapitálu

 

 

□  Daňové zvýhodnění nebo osvobození od daně

a)□  Sleva na dani

b)□  Snížení daňového základu

c)□  Snížení sazby daně

d)□  Snížení příspěvků na sociální zabezpečení

e)□  Jiné (upřesněte)

 

 

□  Ostatní (upřesněte)

Uveďte, kterému z nástrojů přibližně odpovídá, pokud jde o účinek.

 

 

(1)   U informací o výši podpory nebo rozpočtu v kterékoli části tohoto formuláře a doplňkových formulářů uveďte celou částku v národní měně.

U záruk prosím uveďte maximální výši půjček, na něž se záruka vztahuje:

U úvěrů prosím uveďte maximální (nominální) výši poskytnutého úvěru:

7.2.   Popis nástroje podpory

Pro každý nástroj podpory zvolený v seznamu v bodě 7.1 popište prosím podmínky použití podpory (např. daňové zacházení a to, zda je podpora udělena automaticky na základě určitých objektivních kritérií, nebo zda orgány poskytují podporu na základě vlastního uvážení):

7.3.   Zdroj financování

7.3.1.

Upřesněte financování podpory:

a)□ Souhrnný rozpočet státu/regionu/obce

b)□ Prostřednictvím parafiskálních poplatků nebo daní odváděných příjemci. Poskytněte prosím úplné informace o poplatcích a výrobcích/činnostech, ze kterých jsou odváděny (zejména uveďte, zda těmto poplatkům podléhají výrobky dovážené z jiných členských států). Je-li použitelné, připojte kopii právního základu financování.

c)□ Kumulované rezervní fondy

d)□ Veřejné podniky

e)□ Spolufinancování ze strukturálních fondů

f)□ Jiné (prosím upřesněte)

7.3.2.

Je rozpočet schvalován každý rok?

 Ano

 Ne. Uveďte období, jehož se týká:

7.3.3.

Týká-li se oznámení změn stávajícího režimu, uveďte prosím, jaký vliv na rozpočet budou mít oznámené změny režimu u jednotlivých nástrojů podpory:

na celkový rozpočet

na roční rozpočet ( 17 )

7.4.   Kumulace

Lze podporu kumulovat s jinou podporou nebo podporou de minimis ( 18 ) obdrženou z jiných místních, regionálních nebo vnitrostátních zdrojů ( 19 ) k uhrazení stejných způsobilých nákladů?

 Ano. Jsou-li k dispozici, uveďte název, účel a cíl podpory.

Vysvětlete prosím, jaký mechanismus byl zaveden k zajištění dodržování pravidel kumulace:

 Ne

8.    Hodnocení

8.1.

Je režim zvažován pro hodnocení ( 20 )?

 Ne

Není-li režim zvažován pro hodnocení, vysvětlete, proč se domníváte, že nejsou splněna kritéria pro hodnocení.

 Ano

Podle jakých kritérií se oznámený režim zvažuje pro hodnocení ex post:

a)□ režim s velkým rozpočtem na podporu;

b)□ režim obsahující nové charakteristiky;

c)□ režim, u něhož lze předpokládat významné změny v oblasti trhu, technologií nebo právních předpisů;

d)□ režim, který zvažujete pro hodnocení, třebaže neplatí ostatní kritéria uvedená v tomto bodě.

Je-li splněno některé z kritérií uvedených v tomto bodě, uveďte období hodnocení a vyplňte doplňkový informační list pro oznámení plánu hodnocení v příloze 1 části III.8 ( 21 ).

8.2.

Uveďte, zda již bylo hodnocení ex post provedeno u podobného režimu (případně s odkazem na příslušné internetové stránky).

9.    Podávání zpráv a monitorování

Aby mohla Komise sledovat režim podpory a jednotlivé podpory, oznamující členský stát se zavazuje:

 předkládat Komisi každoročně zprávy podle článku 26 nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie ( 22 ).

 uchovávat alespoň po dobu deseti let ode dne poskytnutí podpory (jednotlivé podpory nebo podpory poskytnuté na základě režimu) podrobné záznamy obsahující informace a doklady nezbytné k posouzení, zda jsou splněny všechny podmínky slučitelnosti, a poskytnout je Komisi na základě písemné žádosti do dvaceti pracovních dnů nebo v delší lhůtě, která bude případně stanovena v žádosti.

V případě režimů daňové podpory:

 V případě režimů, v jejichž rámci je daňová podpora poskytována automaticky na základě daňových přiznání příjemců a neprovádí se předběžná kontrola, zda jsou u každého příjemce splněny všechny podmínky slučitelnosti, se členský stát zavazuje, že zavede vhodný kontrolní mechanismus, pomocí něhož pravidelně (např. jednou během rozpočtového roku) alespoň následně a na základě vzorku ověřuje, zda jsou splněny všechny podmínky slučitelnosti, a v případě podvodů uloží sankce. Aby mohla Komise sledovat režimy daňové podpory, oznamující členský stát se zavazuje uchovávat alespoň po dobu deseti let ode dne provedení kontroly podrobné záznamy o kontrolách a poskytnout je Komisi na základě písemné žádosti do dvaceti pracovních dnů nebo v delší lhůtě, která bude případně stanovena v žádosti.

10.    Důvěrnost informací

Obsahuje oznámení důvěrné informace ( 23 ), které by neměly být sděleny třetím osobám?

 Ano. Označte, které části formuláře jsou důvěrné, a jejich důvěrnost odůvodněte.

 Ne

11.    Další informace

Uveďte případně jakékoli další informace, které jsou důležité pro posouzení podpory.

12.    Přílohy

Uveďte seznam všech dokumentů, které jsou připojeny k tomuto oznámení, a přiložte jejich vytištěné znění nebo uveďte internetové adresy umožňující přístup k dotčeným dokumentům.

13.    Prohlášení

Prohlašuji, že informace uvedené v tomto formuláři a jeho přílohách a dodatcích jsou podle mého nejlepšího vědomí správné a úplné.

Datum a místo podpisu

Podpis:

Jméno a funkce podepsané osoby:

14.    Doplňkový informační list

14.1.

Podle informací uvedených ve formuláři pro poskytnutí obecných informací, vyberte příslušný doplňkový informační list, který je třeba vyplnit:

a)□ Doplňkové informační listy k regionální podpoře

1.□ investiční podpora

2.□ provozní podpora

3.□ jednotlivá podpora

b)□ Doplňkový informační list k podpoře výzkumu, vývoje a inovací

c)□ Doplňkové informační listy k podpoře na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích

1.□ podpora na záchranu

2.□ podpora na restrukturalizaci

3.□ režimy podpory

d)□ Doplňkový informační list k podpoře audiovizuálních děl

e)□ Doplňkový informační list k podpoře širokopásmových sítí

f)□ Doplňkový informační list k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky

g)□ Doplňkový informační list k podpoře rizikového financování

h)□ Doplňkový informační list k podpoře odvětví dopravy

1.□ investiční podpora letištím

2.□ provozní podpora letištím

3.□ podpora leteckým společnostem na zahájení činnosti

4.□ podpora sociální povahy podle čl. 107 odst. 2 písm. a) SFEU

5.□ podpora pro námořní dopravu

i)□ Doplňkový informační list pro oznámení plánu hodnocení

j)□ Doplňkové informační listy k podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech

k)□ Doplňkový informační list k podpoře v odvětví rybolovu a akvakultury

14.2.

V případě podpory, na kterou se nevztahuje žádný z doplňkových informačních listů, zvolte příslušné ustanovení SFEU, pokynu či jiného dokumentu vztahujícího se na státní podporu:

a)□ Krátkodobý vývozní úvěr ( 24 )

b)□ Systém pro obchodování s emisemi ( 25 )

c)□ Sdělení o bankovnictví ( 26 )

d)□ Sdělení o významných projektech společného evropského zájmu ( 27 )

e)□ Služby obecného hospodářského zájmu (čl. 106 odst. 2 SFEU) ( 28 )

f)□ Článek 93 SFEU

g)□ Čl. 107 odst. 2 písm. a) SFEU

h)□ Čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU

i)□ Čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU

j)□ Čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU

k)□ Čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU

l)□ Čl. 107 odst. 3 písm. d) SFEU

m)□ Jiné (upřesněte)

Odůvodněte slučitelnost podpory spadající do kategorií zvolených v tomto bodě:

Z praktických důvodů se doporučuje jednotlivé dokumenty připojené jako přílohy očíslovat a v příslušných oddílech doplňkových informačních listů odkazovat na tato čísla dokumentů.

▼M3 —————

▼B

ČÁST III

DOPLŇKOVÉ INFORMAČNÍ LISTY

Vyplňte podle typu dotyčné podpory:

1. Podpora malých a středních podniků

2. Podpora na vzdělávání

3. Podpora zaměstnanosti

4. Regionální podpora

5. Podpora spadající do víceodvětvového rámce

6. Podpora pro výzkum a vývoj

a) v případě režimu

b) v případě jednotlivé podpory

7. Podpora na záchranu podniků v nesnázích

a) v případě režimu

b) v případě jednotlivé podpory

8. Podpora na restrukturalizaci podniků v nesnázích

a) v případě režimu

b) v případě jednotlivé podpory

9. Podpora na audiovizuální produkci

10. Podpora na ochranu životního prostředí

11. Podpora rizikového kapitálu

12. Podpora v odvětví zemědělství

a) Podpora zemědělství

i) Podpora investic v zemědělských podnicích

ii) Podpora investic spojených se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh

b) Agroenvironmentální podpora

c) Podpora k vyrovnání nepříznivých podmínek ve znevýhodněných oblastech

d) Podpora začínajících mladých zemědělců

e) Podpora na předčasný odchod do důchodu nebo ukončení zemědělských činností

f) Podpora na ukončení výrobní, zpracovatelské a marketingové činnosti

g) Podpora seskupení producentů

h) Podpora určená na náhradu škod na zemědělské produkci nebo prostředcích zemědělské produkce

i) Podpora na pozemkové úpravy

j) Podpora produkce a uvádění jakostních zemědělských produktů na trh

k) Podpora určená k poskytování technické podpory v odvětví zemědělství

l) Podpora odvětví živočišné výroby

m) Podpora nejvzdálenějších regionů a ostrovů v Egejském moři

n) Podpora ve formě dotovaných krátkodobých půjček

o) Podpora na propagaci a reklamu na zemědělské a některé nezemědělské produkty

p) Podpora na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích

q) Podpora týkající se testů na TSE, uhynulých zvířat a jatečního odpadu

13. Podpora v odvětví dopravy

a) Jednotlivá podpora na restrukturalizaci podniků v nesnázích v leteckém odvětví

b) Podpora dopravní infrastruktury

c) Podpora námořní dopravy

d) Podpora kombinované dopravy

14. Podpora loďařského průmyslu (k doplnění)

▼M8

ČÁST III

DOPLŇKOVÉ INFORMAČNÍ LISTY

ČÁST III.1.A

Doplňkový informační list k jednotlivé regionální investiční podpoře

Tento doplňkový informační list musí být použit pro oznámení jednotlivých investičních podpor, na něž se vztahují Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020 ( 29 )(dále jen pokyny k regionální podpoře). Jestliže se jednotlivé opatření podpory týká několika příjemců, musí být příslušné informace poskytnuty pro každého z nich.

1.    Oblast působnosti

1.1.

Důvody pro oznámení opatření:

a)□ Oznámení se týká jednotlivé podpory poskytnuté v rámci režimu a podpora ze všech zdrojů přesahuje prahovou hodnotu oznamovací povinnosti. Uveďte čísla státní podpory pro daný schválený režim podpory nebo režim podpory, na nějž se vztahuje bloková výjimka.

b)□ Oznámení se týká jednotlivé podpory poskytnuté mimo režim (podpora ad hoc).

c)□ Oznámení se týká podpory poskytnuté příjemci, který v období dvou let předcházejících datu podání žádosti o podporu stejnou nebo podobnou činnost ( 30 ) v rámci EHP ukončil nebo který má v okamžiku podání žádosti o podporu záměr tuto činnost ukončit do dvou let po dokončení investice, jež má být subvencována.

d)□ Oznámení se týká investice velkého podniku na diverzifikaci produkce stávající provozovny v oblasti podle písmene c) o nové výrobky a/nebo na novou inovaci výrobních postupů.

e)□ Jiné. Vysvětlete:

1.2.

Oblast působnosti oznámeného opatření podpory

1.2.1.

Potvrďte, že příjemce není podnikem v obtížích ( 31 ).

1.2.2.

Jestliže se opatření týká investiční podpory pro širokopásmové sítě, vysvětlete, jak orgán poskytující podporu zajistí, aby byly splněny následující podmínky, a poskytněte odkaz na příslušná ustanovení v právním základu a/nebo doklady:

 podpora je poskytována pouze oblastem, kde neexistuje žádná síť stejné kategorie (buď základní širokopásmová síť, nebo přístupové sítě nové generace) a kde není pravděpodobné, že v blízké budoucnosti k rozvoji takové sítě dojde;

 subvencovaný provozovatel sítě nabízí aktivní i pasivní velkoobchodní přístup za rovných a nediskriminačních podmínek s možností plného a efektivního oddělení vlastnictví;

 podpora byla nebo bude poskytována na základě soutěžního výběrového řízení v souladu s odst. 78 písm. c) a d) pokynů EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí ( 32 ).

1.2.3.

Pokud opatření zahrnuje podporu pro výzkumné infrastruktury ( 33 ), potvrďte, že poskytnutí podpory splňuje podmínku transparentního a nediskriminačního přístupu k této infrastruktuře, a poskytněte příslušné doklady a/nebo uveďte odkaz(y) na příslušné části právního základu (odstavec 13 pokynů k regionální podpoře).

1.2.4.

Předložte kopii formuláře žádosti a (návrhu) dohody o poskytnutí podpory.

2.    Dodatečné informace o příjemci podpory, investičním projektu a podpoře

2.1.   Příjemce

2.1.1.

Totožnost příjemce(ů) podpory:

2.1.2.

Jestliže se právní totožnost příjemce podpory liší od totožnosti podniků, které projekt financují, nebo skutečného příjemce či příjemců podpory, tyto rozdíly popište.

2.1.3.

Popište přesně vztah mezi příjemcem podpory, skupinou podniků, k níž náleží, a dalšími přidruženými podniky, včetně společných podniků.

2.2.   Investiční projekt

2.2.1.

Uveďte tyto informace o oznámeném investičním projektu:Datum podání žádosti o podporu:

 

(Plánované) datum zahájení prací na investičním projektu:

 

Plánované datum zahájení výroby:

 

Plánované datum dosažení plné výrobní kapacity:

 

Plánované datum ukončení investičního projektu:

 

2.2.2.

Pokud se oznámení týká investice v oblasti podle písmene a) nebo investice jednoho či více malých nebo středních podniků ( 34 ) v oblasti podle písmene c) (odstavec 34 pokynů k regionální podpoře), upřesněte kategorii nebo kategorie počátečních investic, jichž se oznámení týká (odst. 20 písm. h) pokynů k regionální podpoře):

a)□ založení nové provozovny

b)□ rozšíření kapacity stávající provozovny

c)□ diverzifikace produkce provozovny o výrobky, které tato provozovna dříve nevyráběla

d)□ zásadní změna celkového výrobního procesu stávající provozovny

e)□ nabytí majetku v přímé souvislosti s provozovnou za předpokladu, že provozovna ukončila svou činnost nebo by ji ukončila nebýt toho, že byla odkoupena, a tento majetek nakoupil investor, který nemá vazbu na prodávajícího ( 35 ).

2.2.3.

Pokud se oznámení týká investice velkého podniku v oblasti podle písmene c), uveďte kategorii nebo kategorie počátečních investic, jichž se oznámení týká (odst. 15 písm. i) a odstavec 20 písm. i) pokynů k regionální podpoře):

a)□ založení nové provozovny

b)□ diverzifikace činnosti provozovny za podmínky, že nová činnost není stejná nebo podobná ( 36 ) s původně vykonávanou činností provozovny

c)□ diverzifikace produkce stávající provozovny o nové výrobky

d)□ nová inovace výrobních postupů ve stávající provozovně

e)□ nabytí majetku patřícího provozovně, která svou činnost ukončila nebo by ji ukončila nebýt toho, že byla odkoupena, a tento majetek nakoupil investor, který nemá vazbu na prodávajícího, za podmínky, že nová činnost, jež bude vykonávána prostřednictvím nabytého majetku, není stejná nebo podobná s činností, kterou provozovna vykonávala před odkupem.

2.2.4.

Investici stručně popište a vysvětlete, proč dotyčný projekt spadá do jedné nebo více kategorií počátečních investic uvedených výše:

2.3.   Způsobilé náklady vypočtené na základě investičních nákladů

2.3.1.

Uveďte celkové způsobilé investiční náklady v nominální i diskontované hodnotě podle tohoto rozdělení: 

Celkové způsobilé náklady (nominální) (1)

Celkové způsobilé náklady (diskontované) (1)

Náklady na přípravné studie nebo na poradenství vynaložené v souvislosti s investicí (pouze malé a střední podniky)

 

 

Pozemky

 

 

Budovy

 

 

Stroje/strojní zařízení/vybavení (1)

 

 

Nehmotný majetek

 

 

Celkové způsobilé náklady

 

 

(*1)   V národní měně (viz také bod 2.5 níže).

(1)   V odvětví dopravy nelze výdaje na pořízení dopravního zařízení zařadit do jednotného souboru položek výdajů. Tyto výdaje nejsou způsobilé pro počáteční investici.

2.3.2.

Potvrďte, že nabytý majetek je nový (odstavec 94 pokynů k regionální podpoře) ( 37 ).□ ano

□ ne

2.3.3.

Doložte, že v případě malých a středních podniků se za způsobilé náklady považuje maximálně 50 % nákladů na přípravné studie a nákladů na poradenství vynaložených v souvislosti s investicí (odstavec 95 pokynů k regionální podpoře).

2.3.4.

Doložte, že v případě podpory poskytnuté na zásadní změnu výrobního postupu převyšují způsobilé náklady odpisy majetku souvisejícího s činností, jež má být modernizována, za předcházející tři účetní období (odstavec 96 pokynů k regionální podpoře).

2.3.5.

Uveďte odkaz na právní základ nebo vysvětlete, jak je zajištěno, že v případě podpory poskytnuté na diverzifikaci produkce stávající provozovny převyšují způsobilé náklady alespoň o 200 % účetní hodnotu znovu použitého majetku, která byla zaúčtována v účetním roce předcházejícím roku, kdy byly práce zahájeny (odstavec 97 pokynů k regionální podpoře). Případně poskytněte dokumentaci obsahující příslušné kvantitativní údaje.

2.3.6.

V případech zahrnujících pronájem hmotného majetku uveďte odkaz na příslušná ustanovení v právním základu, v nichž je uvedeno, že jsou dodrženy níže uvedené podmínky (odstavec 98 pokynů k regionální podpoře), nebo vysvětlete, jak je dodržení těchto podmínek dosaženo jiným způsobem:

 u pozemků a budov musí pronájem pokračovat nejméně pět let po předpokládaném datu dokončení investice u velkých podniků anebo tři roky u malých a středních podniků;

 

 u strojů a strojního zařízení musí mít pronájem formu finančního leasingu a musí obsahovat povinnost příjemce podpory daný majetek po uplynutí doby pronájmu odkoupit.

 

2.3.7.

Odstavec 99 pokynů k regionální podpoře stanoví: „V případě převzetí provozovny by měly být zohledněny pouze náklady na odkup majetku od třetích subjektů, které nemají vztah ke kupujícímu. Transakce musí proběhnout za tržních podmínek. Jestliže byla podpora na nabytí majetku poskytnuta již před jeho faktickým odkupem, náklady na tento majetek by měly být odečteny od způsobilých nákladů souvisejících s převzetím provozovny. Pokud s převzetím provozovny souvisí dodatečná investice, na niž lze poskytnout podporu, měly by být způsobilé náklady na tuto investici přičteny k nákladům na odkup majetku dané provozovny.“

Vztahuje-li se toto ustanovení na oznámené opatření, uveďte, jakým způsobem byly tyto podmínky splněny, a poskytněte příslušnou podpůrnou dokumentaci.

2.3.8.

Pokud způsobilé výdaje na investiční projekt zahrnují nehmotný majetek, vysvětlete, jak je zajištěno, že budou splněny podmínky stanovené v odstavcích 101 a 102 pokynů k regionální podpoře ( 38 ). V těchto případech uveďte přesný odkaz na příslušné ustanovení v právním základu.

2.4.   Způsobilé náklady vypočtené na základě mzdových nákladů

Laskavě:

 vysvětlete, jak byly stanoveny způsobilé náklady vypočítané na základě mzdových nákladů (odstavec 103 pokynů k regionální podpoře);

 vysvětlete, jak byl vypočítán počet vytvořených pracovních míst ve smyslu odst. 20 písm. k) pokynů k regionální podpoře;

 vysvětlete, jak byly stanoveny mzdové náklady zaměstnaných osob ve smyslu odst. 20 písm. z) pokynů k regionální podpoře;

 poskytněte příslušné výpočty a dokumenty dokládající uvedené údaje.

2.5.   Výpočet diskontovaných způsobilých nákladů a výše podpory

2.5.1.

V tabulce v tomto bodě uveďte údaje o způsobilých nákladech podle jednotlivých kategorií způsobilých nákladů, které mají být uhrazeny během celé doby trvání investičního projektu: 

Nominální/diskontované

N–0 (1)

N+1 (1)

N+2 (1)

N+3 (1)

N+X (1)

Celkem (1)

Přípravné studie apod. (pouze malé a střední podniky)

Nominální

 

 

 

 

 

 

Diskontované

 

 

 

 

 

 

Pozemky

Nominální

 

 

 

 

 

 

Diskontované

 

 

 

 

 

 

Budovy

Nominální

 

 

 

 

 

 

Diskontované

 

 

 

 

 

 

Stroje/strojní zařízení vybavení (1)

Nominální

 

 

 

 

 

 

Diskontované

 

 

 

 

 

 

Nehmotný majetek

Nominální

 

 

 

 

 

 

Diskontované

 

 

 

 

 

 

Mzdové náklady

Nominální

 

 

 

 

 

 

Diskontované

 

 

 

 

 

 

Jiné (prosím upřesněte)

Nominální

 

 

 

 

 

 

Diskontované

 

 

 

 

 

 

Celkem

Nominální

 

 

 

 

 

 

Diskontované

 

 

 

 

 

 

(*1)   V národní měně.

(1)   V odvětví dopravy nelze výdaje na pořízení dopravního zařízení zařadit do jednotného souboru položek výdajů. Tyto výdaje nejsou způsobilé pro počáteční investici.

Uveďte datum, k němuž byly částky diskontovány, a použitou diskontní sazbu ( 39 ):

2.5.2.

V tabulce v tomto bodě uveďte údaje o oznámené podpoře, která byla (má být) poskytnuta na investiční projekt, s odkazem na příslušnou formu podpory: 

Nominální/diskontované

N–0 (1)

N+1 (1)

N+2 (1)

N+3 (1)

N+X (1)

Celkem (1)

Dotace

Nominální

 

 

 

 

 

 

Diskontované

 

 

 

 

 

 

Zvýhodněná půjčka

Nominální

 

 

 

 

 

 

Diskontované

 

 

 

 

 

 

Záruka

Nominální

 

 

 

 

 

 

Diskontované

 

 

 

 

 

 

Snížení daně

Nominální

 

 

 

 

 

 

Diskontované

 

 

 

 

 

 

Nominální

 

 

 

 

 

 

Diskontované

 

 

 

 

 

 

Nominální

 

 

 

 

 

 

Diskontované

 

 

 

 

 

 

Celkem

Nominální

 

 

 

 

 

 

Diskontované

 

 

 

 

 

 

(*1)   V národní měně.

Uveďte datum, k němuž byly částky diskontovány, a použitou diskontní sazbu:

U každé formy podpory uvedené v tabulce v bodě 2.5.2 uveďte, jak je vypočten grantový ekvivalent:

Zvýhodněná půjčka:

Záruka:

Snížení daně:

Jiné:

2.5.3.

Uveďte, zda některá opatření podpory, která mají být provedena v souvislosti s projektem, nejsou dosud stanovena, a vysvětlete, jak orgán, který poskytuje podporu, zajistí, aby byla dodržena platná maximální intenzita podpory (odstavce 82 a 83 pokynů k regionální podpoře):

2.5.4.

Je projekt spolufinancován z ESI fondů? Pokud ano, vysvětlete, v rámci jakého operačního programu budou finanční prostředky z ESI fondů získány. Uveďte rovněž výši finančních prostředků z ESI fondů, z nichž bude podpora čerpána.

2.5.5.

Jestliže příjemce podpory (na úrovni skupiny) získal podporu pro jednu počáteční investici (nebo více počátečních investic) zahájenou v témže regionu NUTS 3 v období tří let od data zahájení činností na oznámeném investičním projektu (odst. 20 písm. t) pokynů k regionální podpoře), uveďte podrobné údaje o opatřeních podpory pro všechny předcházející počáteční investice, kterým byla poskytnuta podpora (včetně stručného popisu investičního projektu, data podání žádosti o podporu, data poskytnutí podpory, data zahájení prací, částky (částek) podpory a způsobilých nákladů ( 40 )). 

Způsobilé investiční náklady (1)

Částka poskytnuté podpory (1)

Datum podání žádosti

Datum poskytnutí podpory

Datum zahájení prací

Stručný popis

Č. podpory

Počáteční investiční projekt č. 1

 

 

 

 

 

 

 

Počáteční investiční projekt č. 2

 

 

 

 

 

 

 

Počáteční investiční projekt č. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   V národní měně.

2.5.6.

Potvrďte, že celková částka podpory, která bude poskytnuta na každý počáteční investiční projekt, nepřekročí „maximální intenzitu podpory“ (podle definice v odst. 20 písm. m) pokynů k regionální podpoře) s ohledem na zvýšenou intenzitu podpory pro malé a střední podniky (vymezenou v odstavci 177 pokynů k regionální podpoře) a případně „upravenou výši podpory“ (podle definice v odst. 20 písm. c) pokynů k regionální podpoře). Předložte příslušnou podpůrnou dokumentaci a výpočty.

2.5.7.

Má-li být podpora, která má být poskytnuta na investiční projekt, udělena na základě několika režimů regionální podpory nebo ve spojení s podporou ad hoc, potvrďte, že maximální intenzita podpory, která je na daný projekt povolena, byla vypočtena předem prvním orgánem poskytujícím podporu, a výši této maximální intenzity podpory upřesněte. Vysvětlete, jak orgány poskytující podporu zajistí, aby byla tato maximální intenzita podpory dodržena (odstavec 92 pokynů k regionální podpoře).

2.5.8.

Pokud je počáteční investice vázána na projekt Evropské územní spolupráce (EÚS), s odkazem na ustanovení odstavce 93 pokynů k regionální podpoře vysvětlete, jak je stanovena maximální intenzita podpory pro daný projekt a různé dotčené příjemce.

3.    Posouzení slučitelnosti opatření

3.1.   Příspěvek k regionálním cílům a potřeba státního zásahu

3.1.1.

Laskavě:

 uveďte přesné umístění projektu, na který byla poskytnuta podpora (tj. lokalitu a region NUTS 2 nebo 3, do něhož lokalita náleží);

 poskytněte údaje o jeho statusu regionální podpory podle současné mapy regionální podpory (tj., je-li v oblasti způsobilé pro regionální podporu podle čl. 107 odst. 3 písm. a) nebo c) SFEU) a

 uveďte maximální intenzitu podpory pro velké podniky.

3.1.2.

Vysvětlete, jak daná podpora přispěje k regionálnímu rozvoji ( 41 ).

3.1.3.

Jestliže se oznámení týká jednotlivé žádosti o podporu v rámci režimu, vysvětlete, jak projekt přispívá k plnění cílů režimu, a předložte příslušné doklady (odstavec 35 pokynů k regionální podpoře).

3.1.4.

Jestliže se oznámení týká podpory ad hoc, vysvětlete, jak projekt přispívá k plnění cílů strategie v oblasti rozvoje dané oblasti, a předložte příslušné doklady (odstavec 42 pokynů k regionální podpoře).

3.1.5.

Vysvětlete, jak bude splněno ustanovení, které vyžaduje, aby investice byla po svém dokončení v dotčené oblasti zachována alespoň po dobu pěti let (v případě malých a středních podniků po dobu tří let) (odstavec 36 pokynů k regionální podpoře). Uveďte odkaz na příslušné ustanovení v právním základu (např. smlouvu o poskytnutí podpory).

3.1.6.

V případech, kdy je podpora počítána podle mzdových nákladů, vysvětlete, jakým způsobem je uplatňováno ustanovení, že pracovní místa musí být vytvořena do tří let po dokončení investice a že všechna pracovní místa vytvořená danou investicí budou v dotyčné oblasti zachována pět let (v případě malých a středních podniků tři roky) od jejich prvního obsazení (odstavec 37 pokynů k regionální podpoře). Uveďte odkaz na příslušné ustanovení v právním základu (např. smlouvu o poskytnutí podpory).

3.1.7.

Uveďte odkaz na právní základ nebo doložte, že příjemce (příjemci) musí poskytnout příspěvek ve výši alespoň 25 % způsobilých nákladů, a to z vlastních nebo externích zdrojů a ve formě, která nepředstavuje jakoukoli finanční podporu z veřejných zdrojů ( 42 ) (odstavec 38 pokynů k regionální podpoře).

3.1.8.

Zavázali jste se nebo zavazujete se provést u dotyčné investice posouzení vlivů na životní prostředí (dále jen „EIA“)? (Odstavec 39 pokynů k regionální podpoře)□ ano

□ ne

Pokud nikoli, vysvětlete, proč u tohoto projektu není posouzení vlivů na životní prostředí vyžadováno.

3.2.   Vhodnost opatření

3.2.1.

Jestliže se oznámení týká podpory ad hoc, prokažte, že tato podpora umožňuje lepší rozvoj dané oblasti než podpora v rámci režimu nebo jiné druhy opatření (odstavec 55 pokynů k regionální podpoře):

3.2.2.

Je-li podpora poskytována ve formě, která přináší přímou finanční výhodu ( 43 ), prokažte, proč nejsou vhodné jiné, pravděpodobně méně narušující formy podpory, jako jsou např. vratné zálohy nebo formy podpory, jež vycházejí z dluhových nebo kapitálových nástrojů ( 44 ) (odstavec 57 pokynů k regionální podpoře):

3.3.   Motivační účinek a proporcionalita opatření

3.3.1.

Potvrďte, že práce na oznámené jednotlivé investici byly zahájeny až poté, co byla podána žádost o podporu (odstavec 64 pokynů k regionální podpoře). Předložte kopii žádosti o podporu zaslané příjemcem orgánu poskytujícímu podporu a písemný doklad o datu zahájení prací.

3.3.2.

Vysvětlete motivační účinek podpory tím, že popíšete hypotetický srovnávací scénář s odkazem na jeden ze dvou možných scénářů stanovených v odstavci 61 pokynů k regionální podpoře.

3.3.3.

V případech podle scénáře 1 (to znamená rozhodnutí o umístění podle odstavce 61 pokynů k regionální podpoře) uveďte tyto informace (nebo odkaz na příslušné části předloženého hypotetického srovnávacího scénáře) (odstavec 104 pokynů k regionální podpoře):

 výpočet vnitřní míry návratnosti (IRR) investice v případě poskytnutí podpory a bez podpory ( 45 ):

 

 informace o příslušných referenčních hodnotách pro danou společnost (např. běžných mírách návratnosti požadovaných příjemcem při realizaci podobných projektů, kapitálových nákladech společnosti jako celku, příslušných referenčních hodnotách odvětví):

 

 vysvětlení, proč na základě kritérií uvedených v tomto bodě představuje podpora minimum nezbytné k tomu, aby byl projekt dostatečně ziskový (viz odstavec 79 pokynů k regionální podpoře):

 

3.3.4.

V případech podle scénáře 2 (to znamená rozhodnutí o umístění podle odstavce 61 pokynů k regionální podpoře) uveďte tyto informace (nebo odkaz na příslušné části předloženého hypotetického srovnávacího scénáře) (odstavec 105 pokynů k regionální podpoře):

 výpočet rozdílu mezi čistou současnou hodnotou investice v cílové oblasti a čistou současnou hodnotou investice v alternativním umístění ( 46 ):

 

 všechny parametry použité při výpočtu čisté současné hodnoty investice v cílové oblasti a čisté současné hodnoty investice v alternativním umístění (mimo jiné dané lhůty, použitou diskontní sazbu atd.):

 

 vysvětlení, proč na základě informací uvedených v prvních dvou podbodech nepřesahuje podpora rozdíl mezi čistou současnou hodnotou investice v cílové oblasti a čistou současnou hodnotou investice v alternativním umístění (viz odstavec 80 pokynů k regionální podpoře):

 

3.3.5.

Pokud se regionální podpora poskytuje z ESI fondů v oblastech podle písmene a) na investice, jež jsou zapotřebí ke splnění norem vyplývajících z práva Unie, odpovězte na tyto otázky (a předložte příslušné doklady):

 O jakou normu se jedná?

 Proč je ke splnění normy zapotřebí investice?

 Proč by v případě neexistence této podpory nebylo pro příjemce dostatečně ziskové realizovat investici v dané oblasti, což by vedlo k ukončení činnosti stávající provozovny v této oblasti (odstavec 63 pokynů k regionální podpoře)?

3.4.   Zamezení negativním účinkům na hospodářskou soutěž a obchod

3.4.1.

Poskytněte informace uvedené v tomto bodě, které umožní označit dotčené výrobkové trhy (tj. výrobky, které jsou dotčeny změnou chování příjemce podpory) a označit dotčené soutěžitele a zákazníky/spotřebitele (odstavce 129 a 130 pokynů k regionální podpoře):

 Uveďte všechny výrobky, které se budou v zařízení, jemuž je poskytnuta podpora, vyrábět po dokončení investice, a případně uveďte kód NACE nebo kód Prodcom či nomenklaturu CPA ( 47 ) určenou pro projekty v odvětvích služeb.

 

 Nahradí výrobky předpokládané v projektu některé jiné výrobky příjemce podpory (na úrovni stejné skupiny)? Které výrobky budou nahrazeny? V případě, že se tyto výrobky nevyrábí v místě realizace projektu, uveďte, kde se v současné době vyrábějí. Popište souvislost mezi nahrazovanou výrobou a stávající investicí a uveďte časový harmonogram nahrazení.

 

 Jaké jiné výrobky lze v těchto nových zařízeních vyrábět (na základě flexibility výrobních zařízení příjemce podpory) s nízkými či žádnými dodatečnými náklady?

 

 Vysvětlete, zda se projekt týká meziproduktu a zda se převážná část výroby prodává jinak než na trhu (za tržních podmínek). Na základě tohoto vysvětlení za účelem výpočtu podílu na trhu a zvýšení kapacity ve zbývající části tohoto oddílu uveďte, zda je dotčeným výrobkem výrobek předpokládaný v projektu, či zda se jedná o navazující výrobek:

 

 Uveďte dotčený výrobkový trh (dotčené výrobkové trhy) pro dotčený výrobek (dotčené výrobky) a pokud možno předložte příslušné důkazy poskytnuté nezávislou třetí stranou. Dotčený výrobkový trh zahrnuje daný výrobek a jeho rovnocenné náhrady z hlediska poptávky, tj. z pohledu spotřebitele (z důvodu charakteristických vlastností, cen a určeného účelu použití výrobku), a jeho rovnocenné náhrady z hlediska nabídky, tj. z pohledu výrobců (na základě flexibility výrobního zařízení příjemce podpory a jeho konkurentů).

 

3.4.2.

Uveďte informace a předložte podpůrné důkazy týkající se relevantního zeměpisného trhu příjemce:

3.4.3.

Uveďte tyto informace o postavení příjemce na trhu (v období před získáním podpory a jeho předpokládaném postavení po ukončení investice):

 odhad celkového prodeje (z hlediska hodnoty i objemu) příjemce podpory na relevantním trhu (na úrovni skupiny),

 

 odhad celkového prodeje všech výrobců na relevantním trhu (z hlediska hodnoty i objemu). Případně poskytněte statistiky vyhotovené veřejnými a/nebo nezávislými subjekty.

 

3.4.4.

Poskytněte posouzení struktury relevantního trhu, včetně například úrovně koncentrace na trhu, možných překážek vstupu, kupní síly a překážek rozšiřování nebo opuštění trhu. Na podporu závěrů ohledně tohoto bodu předložte důkazy, poskytnuté pokud možno nezávislou třetí stranou.

3.4.5.

Poskytněte odhad dodatečné výrobní kapacity vytvořené v důsledku investice (z hlediska hodnoty i objemu):

3.4.6.

V případech podle scénáře 1 poskytněte tyto informace a podpůrné důkazy týkající se relevantního výrobkového trhu ( 48 ):

 Je relevantní trh z dlouhodobé perspektivy strukturálně v absolutním poklesu (tj. vykazuje zápornou míru růstu)? (odstavec 135 pokynů k regionální podpoře)

 

 Je relevantní trh v relativním poklesu (tj. vykazuje kladnou míru růstu, ale nepřesahuje referenční hodnotu míry růstu)? (odstavec 135 pokynů k regionální podpoře)

 

V případech podle scénáře 2 uveďte, zda by bez poskytnutí podpory byla investice umístěna v regionu, který má intenzitu regionální podpory vyšší nebo stejně vysokou jako cílový region (odstavec 139 pokynů k regionální podpoře). Předložte podpůrné důkazy.

3.4.7.

Potvrďte, zda příjemce předložil prohlášení, ve kterém potvrzuje, že na úrovni skupiny v období dvou let předcházejících datu podání žádosti o podporu stejnou nebo podobnou činnost v rámci EHP neukončil ani nemá v okamžiku podání žádosti o podporu záměr stejnou nebo podobnou činnost jinde v EHP ukončit do dvou let po dokončení investice (odstavec 23 pokynů k regionální podpoře).

Pokud bylo takovéto prohlášení poskytnuto, přiložte k tomuto oznámení jeho kopii, v opačném případě vysvětlete, proč nebylo prohlášení předloženo.

3.4.8.

Jestliže příjemce na úrovni skupiny ukončil stejnou nebo podobnou činnost v jiné oblasti v EHP v období dvou let před podáním žádosti o podporu nebo tak hodlá učinit do dvou let po dokončení investice a přemístil tuto činnost do cílové oblasti, nebo tak hodlá učinit, vysvětlete, proč zastává názor, že mezi podporou a tímto přemístěním neexistuje žádná příčinná souvislost (odstavec 122 pokynů k regionální podpoře).

3.4.9.

Vysvětlete, zda státní podpora přímo povede k podstatnému úbytku pracovních míst ve stávajících umístěních v rámci EHP. Pokud státní podpora povede k podstatnému úbytku pracovních míst ve stávajících umístěních v rámci EHP, uveďte jejich počet a podíl v porovnání s celkovým počtem pracovních míst v dotčeném umístění (dotčených umístěních).

4.    Další informace

Poskytněte jakékoli další důležité informace pro posouzení oznámeného opatření podpory podle pokynů k regionální podpoře:

ČÁST III.1.B

Doplňkový informační list k režimům regionální investiční podpory

Tento doplňkový informační list musí být použit pro oznámení režimů investiční podpory, na něž se vztahují pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020 ( 49 )(dále jen „pokyny k regionální podpoře“).

1.    Oblast působnosti

1.1.

Důvody pro oznámení režimu místo jeho zavedení podle obecného nařízení o blokových výjimkách ( 50 ) nebo nařízení o podpoře de minimis ( 51 ):

a)□ Oznámení se týká režimu v určitém odvětví. V takovém případě uveďte odvětví, na něž se režim vztahuje (kód NACE):

b)□ Oznámení se týká obecného režimu, který se vztahuje rovněž na odvětví stavby lodí.

c)□ Jiné. Upřesněte:

1.2.

Oblast působnosti oznámeného režimu

1.2.1.

Potvrzuji, že právní základ oznámeného režimu stanoví povinnost oznamovat Komisi jednotlivou podporu poskytnutou příjemcům, kteří v období dvou let předcházejících datu podání žádosti o podporu stejnou nebo podobnou činnost ( 52 ) v rámci EHP ukončili nebo kteří mají v okamžiku podání žádosti o podporu záměr tuto činnost ukončit do dvou let po dokončení investice, jež má být subvencována (odstavec 23 pokynů k regionální podpoře).

Uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu:

1.2.2.

Potvrzuji, že oznámený režim podpory stanoví, že regionální investiční podpora nebude poskytnuta kategoriím podniků a odvětví uvedeným níže. V každém případě uveďte příslušné ustanovení v právním základu režimu.Vyloučené kategorie podniků a odvětví

Příslušné ustanovení v právním základu režimu

Podniky v obtížích (1)

 

Odvětví oceli (2)

 

Odvětví syntetických vláken (2)

 

Produkce zemědělských produktů uvedených v příloze I SFEU

 

Zpracování zemědělských produktů uvedených v příloze I SFEU (3) na produkty uvedené v uvedené příloze I a/nebo jejich uvádění na trh

 

Produkce, zpracování a/nebo uvádění produktů rybolovu a akvakultury uvedených v příloze I SFEU na trh

 

Odvětví dopravy (4)

 

Odvětví energetiky

 

(1)   Podle definice ve sdělení Komise o pokynech pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích (Úř. věst. C 249, 31.7.2014, s. 1).

(2)   Podle definice v příloze IV pokynů k regionální státní podpoře na období 2014–2020 (Úř. věst. C 209, 23.7.2013, s. 1).

(3)   Pokyny k regionální podpoře se vztahují na režimy podpory ve prospěch činností, které nespadají do oblasti působnosti článku 42 SFEU, ale na něž se uplatní nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487) a které jsou buď spolufinancované z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, nebo jsou poskytovány jakožto vnitrostátní financování doplňující tyto spolufinancované režimy za předpokladu, že odvětvová pravidla nestanoví něco jiného.

(4)   Jak je definováno v poznámce pod čarou č. 12 pokynů k regionální podpoře.

1.2.3.

Pokud režim zahrnuje investiční podporu poskytovanou širokopásmovým sítím, uveďte, zda jsou splněny všechny níže uvedené podmínky:

a)□ podpora je poskytována pouze oblastem, kde neexistuje žádná síť stejné kategorie (buď základní širokopásmová síť, nebo přístupové sítě nové generace) a kde není pravděpodobné, že v blízké budoucnosti k rozvoji takové sítě dojde;

b)□ subvencovaný provozovatel sítě nabízí aktivní i pasivní velkoobchodní přístup za rovných a nediskriminačních podmínek s možností plného a efektivního oddělení vlastnictví;

c)□ podpora by měla být poskytována na základě soutěžního výběrového řízení v souladu s odst. 78 písm. c) a d) pokynů k širokopásmovým sítím ( 53 ).

Uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu:

1.2.4.

Je v případě, že se režim týká podpory výzkumných infrastruktur, podpora podmíněna transparentním a nediskriminačním přístupem k této infrastruktuře?

a)□ Ne

b)□ Ano. Uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu:

2.    Počáteční investice, způsobilé náklady a podpora

2.1.   Druhy počátečních investic, na něž se daný režim vztahuje

2.1.1.

Jestliže se režim týká investic malých a středních podniků nebo velkých podniků ( 54 ) v oblastech podle písmene a) nebo investic malých a středních podniků v oblastech podle písmene c) (odstavec 34 pokynů k regionální podpoře), upřesněte kategorii nebo kategorie počátečních investic, jichž se oznámení týká (odst. 20 písm. h) pokynů k regionální podpoře):

a)□ založení nové provozovny;

b)□ rozšíření kapacity stávající provozovny;

c)□ diverzifikace produkce provozovny o výrobky, které tato provozovna dříve nevyráběla;

d)□ zásadní změna celkového výrobního procesu stávající provozovny;

e)□ nabytí majetku v přímé souvislosti s provozovnou za předpokladu, že provozovna ukončila svou činnost nebo by ji ukončila nebýt toho, že byla odkoupena, a tento majetek nakoupil investor, který nemá vazbu na prodávajícího ( 55 ).

2.1.2.

Jestliže se režim týká investic velkých podniků v oblastech podle písmene c), uveďte kategorii nebo kategorie počátečních investic, jichž se oznámení týká (odstavec 15 a odst. 20 písm. i) pokynů k regionální podpoře):

a)□ založení nové provozovny;

b)□ diverzifikace činnosti provozovny za podmínky, že nová činnost není stejná nebo podobná ( 56 ) s původně vykonávanou činností provozovny;

c)□ diverzifikace produkce stávající provozovny o nové výrobky;

d)□ nová inovace výrobních postupů ve stávající provozovně;

e)□ nabytí majetku patřícího provozovně, která svou činnost ukončila nebo by ji ukončila nebýt toho, že byla odkoupena, a tento majetek nakoupil investor, který nemá vazbu na prodávajícího, za podmínky, že nová činnost, jež bude vykonávána prostřednictvím nabytého majetku, není stejná nebo podobná s činností, kterou provozovna vykonávala před odkupem.

2.1.3.

Uveďte odkaz na příslušná ustanovení právního základu, v nichž je uvedeno, že Komise bude informována o každé jednotlivé podpoře, která má být poskytnuta podle právního základu režimu velkým podnikům v oblastech podle písmene c) (odstavce 24 a 34 pokynů k regionální podpoře) na:

a) diverzifikaci produkce stávající provozovny o nové výrobky;

b) novou inovaci výrobních postupů ve stávající provozovně.

2.1.4.

Uveďte odkaz na příslušná ustanovení právního základu, v nichž je uvedeno, že Komise bude informována o každé jednotlivé podpoře, která má být poskytnuta podle právního základu režimu, jež by vedla k překročení prahové hodnoty oznamovací povinnosti ( 57 ) (odstavec 23 pokynů k regionální podpoře).

2.2.   Způsobilé náklady vypočtené na základě investičních nákladů

2.2.1.

Je v případě, že se způsobilé výdaje (odst. 20 písm. x) pokynů k regionální podpoře) v rámci režimu vztahují k hmotnému majetku, hodnota investice stanovena jako procentní podíl na základě pozemků, budov a strojů, strojního zařízení a vybavení ( 58 ):

a)□ pozemky

b)□ budovy

c)□ stroje/strojní zařízení/vybavení?

Uveďte odkaz na příslušné části právního základu:

2.2.2.

Uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu, které uvádí, že by nabytý majetek měl být nový ( 59 ) (odstavec 94 pokynů k regionální podpoře).

2.2.3.

Uveďte odkaz na příslušné ustanovení v právním základu, které uvádí, že v případě malých a středních podniků lze za způsobilé náklady považovat maximálně 50 % nákladů na přípravné studie a nákladů na poradenství vynaložených v souvislosti s investicí (odstavec 95 pokynů k regionální podpoře).

2.2.4.

Uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu, které uvádí, že v případě podpory poskytnuté na zásadní změnu výrobního postupu převyšují způsobilé náklady odpisy majetku souvisejícího s činností, jež má být modernizována, za předcházející tři účetní období (odstavec 96 pokynů k regionální podpoře).

2.2.5.

Uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu, které uvádí, že v případě podpory poskytnuté na diverzifikaci produkce stávající provozovny převyšují způsobilé náklady alespoň o 200 % účetní hodnotu znovu použitého majetku, která byla zaúčtována v účetním roce předcházejícím roku, kdy byly práce zahájeny (odstavec 97 pokynů k regionální podpoře).

2.2.6.

V případech zahrnujících pronájem hmotného majetku uveďte odkaz na příslušná ustanovení právního základu, která uvádějí, že by měly být dodrženy níže uvedené podmínky (odstavec 98 pokynů k regionální podpoře):

 u pozemků a budov musí pronájem pokračovat nejméně pět let po předpokládaném datu dokončení investice u velkých podniků anebo tři roky u malých a středních podniků;

 

 u strojů a strojního zařízení musí mít pronájem formu finančního leasingu a musí obsahovat povinnost příjemce podpory daný majetek po uplynutí doby pronájmu odkoupit.

 

2.2.7.

Odstavec 99 pokynů k regionální podpoře stanoví: „V případě převzetí provozovny by měly být zohledněny pouze náklady na odkup majetku od třetích subjektů, které nemají vztah ke kupujícímu. Transakce musí proběhnout za tržních podmínek. Jestliže byla podpora na nabytí majetku poskytnuta již před jeho faktickým odkupem, náklady na tento majetek by měly být odečteny od způsobilých nákladů souvisejících s převzetím provozovny. Pokud s převzetím provozovny souvisí dodatečná investice, na niž lze poskytnout podporu, měly by být způsobilé náklady na tuto investici přičteny k nákladům na odkup majetku dané provozovny.“

Pokud se uvedené požadavky vztahují na oznámený režim, uveďte odkaz na ustanovení právního základu, která uvádějí, že je nutno dodržet podmínky uvedené v tomto bodě.

2.2.8.

Je v případě, že se způsobilé výdaje v rámci režimu týkají nehmotného majetku (odst. 20 písm. j) pokynů k regionální podpoře), hodnota investic stanovena na základě výdajů vzniklých převodem technologie formou nabytí patentových práv, licencí, know-how nebo nepatentovaných technických znalostí?

a)□ patentová práva

b)□ licence

c)□ know-how

d)□ nepatentované technické znalosti

Uveďte odkaz na příslušné části právního základu:

2.2.9.

Uveďte odkaz na příslušná ustanovení právního základu, která uvádějí, že u velkých podniků výdaje na způsobilé investice do nehmotného majetku nesmí přesáhnout 50 % celkových způsobilých investičních nákladů projektu (odstavec 100 pokynů k regionální podpoře).

2.2.10.

Uveďte odkaz na příslušná ustanovení právního základu, která uvádějí, že je nutno dodržet podmínky stanovené v odstavcích 101 a 102 pokynů k regionální podpoře ( 60 ).

2.3.   Způsobilé náklady vypočtené na základě mzdových nákladů

Uveďte odkaz na příslušná ustanovení právního základu, která uvádějí, jak by měly být stanoveny způsobilé náklady vypočtené na základě mzdových nákladů (odstavec 103 pokynů k regionální podpoře), jak by měl být vypočítán počet vytvořených pracovních míst ve smyslu odst. 20 písm. k) pokynů k regionální podpoře a jak by měly být stanoveny mzdové náklady na zaměstnané osoby ve smyslu odst. 20 písm. z) pokynů k regionální podpoře.

2.4.   Výpočet diskontovaných způsobilých nákladů

2.4.1.

Uveďte, které formy podpory jsou v rámci režimu podpory povoleny:

a)□ Dotace. Uveďte odkaz na příslušná ustanovení právního základu:

b)□ Zvýhodněné půjčky. Uveďte, jak se vypočítá grantový ekvivalent, a poskytněte odkaz na příslušná ustanovení právního základu:

c)□ Záruky. Uveďte, jak se vypočítá grantový ekvivalent, a poskytněte odkaz na příslušná ustanovení právního základu:

d)□ Daňová opatření. Upřesněte druh opatření a uveďte, jak se vypočítá grantový ekvivalent. Uveďte rovněž odkaz na příslušná ustanovení právního základu:

e)□ Jiné. Upřesněte, o jaké opatření se jedná, a uveďte, jak se vypočítá grantový ekvivalent. Uveďte rovněž odkaz na příslušná ustanovení právního základu:

2.4.2.

Je režim podpory způsobilý ke spolufinancování z ESI fondů? Pokud ano, uveďte, z jakého operačního programu ESI fondů by mohly být získány finanční prostředky. Rovněž uveďte výši finančních prostředků z ESI fondů, z nichž bude podpora čerpána, jestliže je v této fázi známa.

2.4.3.

Uveďte odkaz na příslušná ustanovení právního základu, která uvádějí, že by orgán, který podporu poskytuje, měl před poskytnutím jednotlivé podpory v rámci oznámeného režimu zjistit, zda příjemce podpory (na úrovni skupiny) získal podporu pro jednu počáteční investici (nebo více počátečních investic) zahájenou v tomtéž regionu NUTS 3 v období tří let od data zahájení prací na investičním projektu.

2.4.4.

Uveďte odkaz na příslušná ustanovení právního základu, která uvádějí, že celková částka podpory, která bude poskytnuta v rámci režimu na každý počáteční investiční projekt, nepřekročí „maximální intenzitu podpory“ (podle definice v odst. 20 písm. m) pokynů k regionální podpoře) s ohledem na zvýšenou intenzitu podpory pro malé a střední podniky (vymezenou v odstavci 177 pokynů k regionální podpoře) nebo případně „upravenou výši podpory“ (podle definice v odst. 20 písm. c) pokynů k regionální podpoře).

2.4.5.

Uveďte odkaz na příslušná ustanovení právního základu, která uvádějí, že pokud je jednotlivá podpora poskytována na základě několika režimů regionální podpory nebo ve spojení s podporou ad hoc, bude maximální intenzita podpory, která je na daný projekt povolena, předem vypočtena prvním orgánem poskytujícím podporu (odstavec 92 pokynů k regionální podpoře).

2.4.6.

Pokud režim podpory umožňuje poskytnout podporu na počáteční investici vázanou na projekty v rámci Evropské územní spolupráce (EÚS), uveďte odkaz na příslušná ustanovení právního základu, která uvádějí (s odkazem na ustanovení v odstavci 93 pokynů k regionální podpoře), jakým způsobem se určí maximální intenzita podpory pro projekt a různé dotčené příjemce.

3.    Posouzení slučitelnosti režimu podpory

3.1.   Příspěvek k regionálnímu cíli a potřeba státního zásahu

Je režim součástí operačního programu ( 61 ) (odstavec 32 pokynů k regionální podpoře)?

 Ano. Uveďte odkaz(y) na dotyčný(é) operační program(y):

 Ne. Vysvětlete, jak je tento režim v souladu se strategií rozvoje dané oblasti a přispívá k její realizaci (odstavec 33 pokynů k regionální podpoře):

3.1.1.

Uveďte odkaz na příslušná ustanovení právního základu obsahující povinnost provést před poskytnutím podpory jednotlivým projektům u dotyčných investic posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), pokud to vyžadují právní předpisy (odstavec 39 pokynů k regionální podpoře).

3.1.2.

Vysvětlete, jak orgány poskytující podporu stanoví priority a vyberou investiční projekty v souladu s cíli daného režimu (např. na základě přístupu vycházejícího z formálního ohodnocení) (odstavec 33 pokynů k regionální podpoře). Uveďte rovněž odkaz na příslušná ustanovení právního základu nebo jiné související správní akty.

3.1.3.

Vysvětlete, jak orgán poskytující podporu na jednotlivé investiční projekty na základě oznámeného režimu stanoví, že vybraný projekt nebo vybrané projekty přispívají k plnění cílů režimu, a tudíž i k plnění cílů strategie v oblasti rozvoje dotčené oblasti (odstavec 35 pokynů k regionální podpoře).

3.1.4.

Vysvětlete, jak bude uplatňováno ustanovení, které vyžaduje, aby investice, na kterou byla poskytnuta podpora v rámci oznámeného režimu, byla po svém dokončení v dotčené oblasti zachována alespoň po dobu pěti let (v případě malých a středních podniků po dobu tří let) (odstavec 36 pokynů k regionální podpoře). Uveďte odkaz na příslušná ustanovení v právním základu.

3.1.5.

V případech, kdy je podpora poskytnutá v rámci oznámeného režimu podpory počítána podle mzdových nákladů, vysvětlete způsob uplatňování ustanovení, které vyžaduje, aby pracovní místa byla vytvořena do tří let po dokončení investice a aby byla všechna pracovní místa vytvořená danou investicí udržena v dotyčné oblasti pět let (v případě malých a středních podniků tři roky) od jejich prvního obsazení (odstavec 37 pokynů k regionální podpoře). Uveďte odkaz na příslušné ustanovení v právním základu.

3.1.6.

Uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu, v němž je uvedeno, že příjemci musí poskytnout příspěvek ve výši alespoň 25 % způsobilých nákladů, a to z vlastních nebo externích zdrojů a ve formě, která nepředstavuje jakoukoli finanční podporu z veřejných zdrojů ( 62 ) (odstavec 38 pokynů k regionální podpoře).

3.1.7.

Uveďte odkaz na příslušná ustanovení právního základu, z nichž vyplývá, že by režim měl dodržovat stropy podle mapy regionální podpory platné v době poskytnutí podpory (odstavec 81 pokynů k regionální podpoře). Uveďte rovněž odkaz na rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje dotyčná mapa regionální podpory.

3.2.   Vhodnost režimu

3.2.1.

Není-li režim způsobilý v rámci operačního programu, vysvětlete, proč je regionální podpora vhodným nástrojem k plnění obecného cíle v oblasti spravedlnosti a soudržnosti ( 63 ) (odstavec 52 pokynů k regionální podpoře):

3.2.2.

Je-li režim určen pro konkrétní odvětví a není-li způsobilý pro spolufinancování ze strukturálních fondů, prokažte výhody, které takový nástroj přináší oproti víceodvětvovému režimu nebo jiným nástrojům politiky (odstavec 53 pokynů k regionální podpoře):

3.2.3.

Bude jednotlivá podpora v rámci oznámeného režimu poskytována:

 automaticky, pokud jsou splněny podmínky stanovené režimem, nebo

 po uvážení na základě rozhodnutí orgánů?

Uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu:

Jestliže je podpora udělena na základě uvážení, uveďte stručný popis použitých kritérií a přiložte kopii vnitřních správních předpisů orgánu poskytujícího podporu platných pro udělování podpory:

3.2.4.

Je-li podpora v rámci režimu poskytována ve formě, která přináší přímou finanční výhodu ( 64 ), prokažte, proč nejsou vhodné jiné, pravděpodobně méně narušující formy podpory, jako jsou např. vratné zálohy nebo formy podpory, jež vycházejí z dluhových nebo kapitálových nástrojů ( 65 ) (odstavec 57 pokynů k regionální podpoře):

3.3.   Motivační účinek a proporcionalita režimu

3.3.1.

Uveďte odkaz na příslušná ustanovení právního základu, která uvádějí, že žádost o podporu musí být podána před zahájením prací na dotčeném investičním projektu (odstavec 64 pokynů k regionální podpoře):

3.3.2.

Uveďte odkaz na příslušná ustanovení právního základu, která uvádějí, že žadatelé o podporu v rámci oznámeného režimu budou muset předložit standardní formulář žádosti vydaný orgánem poskytujícím podporu, v němž musí poskytnout hypotetické srovnání, co by se stalo v případě, že by podporu nezískali, a uvést, jaký scénář (scénář 1 – rozhodnutí o investici nebo scénář 2 – rozhodnutí o umístění) se použije (odstavce 66 a 61 pokynů k regionální podpoře). Pokud se formulář žádosti liší od příkladu uvedeného v příloze V pokynů k regionální podpoře, poskytněte jeho kopii.

3.3.3.

Uveďte odkaz na příslušná ustanovení právního základu, podle nichž musí velké podniky, které žádají o podporu v rámci oznámeného režimu, předložit písemné doklady, z nichž uvedené hypotetické srovnání vychází (odstavec 67 pokynů k regionální podpoře). Vysvětlete také, jaký druh dokladů bude požadován.

3.3.4.

Uveďte odkaz na příslušná ustanovení právního základu, která uvádějí, že při posuzování jednotlivých žádostí o podporu musí orgán poskytující podporu provést důvěryhodnou kontrolu uvedeného hypotetického srovnání a potvrdit, že regionální podpora má požadovaný motivační účinek, který odpovídá scénáři 1 nebo scénáři 2 ( 66 ) (odstavec 68 pokynů k regionální podpoře).

3.3.5.

Uveďte odkaz na příslušná ustanovení právního základu, která uvádějí, že jednotlivá podpora poskytnutá velkým podnikům v rámci oznámeného režimu bude omezena na čisté dodatečné náklady na realizaci investice v dané oblasti, a to na základě hypotetického srovnání se situací, kdy by podpora nebyla poskytnuta, s využitím metody popsané v odstavcích 79 a 80 (odstavec 88 pokynů k regionální podpoře).

3.4.   Zamezení nežádoucím negativním účinkům na hospodářskou soutěž a obchod

3.4.1.

Vysvětlete, jak budou narušení hospodářské soutěže a obchodu způsobená oznámeným režimem podpory omezena na minimum (odstavec 125 pokynů k regionální podpoře) ( 67 ):

3.4.2.

Uveďte odkazy na příslušná ustanovení v právním základu, která uvádějí, že orgány poskytující podporu musí při udělování podpory v rámci režimu na jednotlivé projekty ověřit a potvrdit, že bez podpory by investice nebyla umístěna v regionu, který má intenzitu regionální podpory vyšší nebo stejně vysokou jako cílový region (bod 126 pokynů k regionální podpoře).

3.4.3.

Uveďte odkazy na příslušná ustanovení v právním základu, která uvádějí, že orgán poskytující podporu musí při udělování podpory v rámci režimu na jednotlivé projekty oznámit poskytnutí jednotlivé podpory v případech, kdy příjemce v období dvou let předcházejících datu podání žádosti o podporu stejnou nebo podobnou činnost v jiné oblasti EHP ukončil nebo má v okamžiku podání žádosti o podporu záměr tuto činnost ukončit do dvou let po dokončení investice, jež má být subvencována (odstavec 122 pokynů k regionální podpoře).

4.    Další informace

Poskytněte jakékoli další informace, které jsou důležité pro posouzení oznámeného opatření podpory podle pokynů k regionální podpoře:

ČÁST III.1.C

Doplňkový informační list k režimům regionální provozní podpory

Tento doplňkový informační list musí být použit k oznámení režimů provozní podpory, na něž se vztahují pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020 ( 68 )(dále jen „pokyny k regionální podpoře“).

1.    Oblast působnosti

a) Uveďte, jaký druh provozní podpory bude poskytován:

i.)□ provozní podpora na snižování některých specifických obtíží, jimž čelí malé a střední podniky v oblastech podle písmene a)

ii.)□ provozní podpora na vyrovnání dodatečných nákladů v nejvzdálenějších regionech

iii.)□ provozní podpora, jež má snížit vylidňování velmi řídce osídlených oblastí

iv.)□ jiný. Upřesněte:

b) Stanoví oznámený režim podpory, že provozní podpora nebude poskytnuta níže uvedeným kategoriím podniků a odvětví? V každém případě uveďte příslušné ustanovení v právním základu režimu.Vyloučené kategorie podniků a odvětví

Podniky v obtížích (1)

Příslušné ustanovení v právním základu režimu

Odvětví oceli (2)

□ Ano

 

Odvětví syntetických vláken (2)

□ Ano

 

Produkce zemědělských produktů uvedených v příloze I SFEU

□ Ano

 

Zpracování zemědělských produktů uvedených v příloze I SFEU (3) na produkty uvedené v uvedené příloze I a/nebo jejich uvádění na trh

□ Ano

 

Produkce, zpracování a/nebo uvádění produktů rybolovu a akvakultury uvedených v příloze I SFEU na trh

□ Ano

 

Odvětví dopravy

□ Ano

 

Odvětví energetiky

□ Ano

 

Sekce K „Peněžnictví a pojišťovnictví“ statistické klasifikace ekonomických činností NACE Rev. 2

□ Ano

 

Třída NACE 70.10 „Činnosti vedení podniků“ a NACE 70.22 „Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení“

□ Ano

 

(1)   Podle definice v pokynech pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích (Úř. věst. C 249, 31.7.2014, s. 1).

(2)   Podle definice v příloze IV pokynů k regionální státní podpoře na období 2014–2020.

(3)   Pokyny k regionální podpoře se vztahují na režimy podpory ve prospěch činností, které nespadají do oblasti působnosti článku 42 SFEU, ale na něž se uplatní nařízení o rozvoji venkova (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487)) a které jsou buď spolufinancované z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, nebo jsou poskytovány jakožto vnitrostátní financování doplňující tyto spolufinancované režimy za předpokladu, že odvětvová pravidla nestanoví něco jiného.

2.    Základní prvky režimu

2.1.

Popište základní prvky režimu a jeho cíle:

2.2.

Uveďte, které formy podpory jsou v rámci režimu podpory povoleny:

a)□ Dotace. Uveďte odkaz na příslušná ustanovení právního základu:

b)□ Zvýhodněné půjčky. Uveďte, jak se vypočítá grantový ekvivalent, a poskytněte odkaz na příslušná ustanovení právního základu:

c)□ Záruky. Uveďte, jak se vypočítá grantový ekvivalent, a poskytněte odkaz na příslušná ustanovení právního základu:

d)□ Daňová opatření. Upřesněte druh opatření a uveďte, jak se vypočítá grantový ekvivalent. Uveďte rovněž odkaz na příslušná ustanovení právního základu:

e)□ Jiné. Upřesněte, o jaké opatření se jedná, a uveďte, jak se vypočítá grantový ekvivalent. Uveďte rovněž odkaz na příslušná ustanovení právního základu:

2.3.

Jednotlivá podpora v rámci oznámeného režimu bude poskytnuta

a)□ automaticky, pokud jsou splněny podmínky stanovené režimem,

b)□ na základě uvážení po rozhodnutí orgánů.

Je-li podpora poskytována na základě individuálního posouzení, uveďte prosím stručný popis kritérií, která se budou používat. Pokud byly vydány administrativní pokyny pro posuzování podpory, připojte prosím jejich kopii:

2.4.

Bude režim podpory spolufinancován z ESI fondů? Pokud ano, vysvětlete, v rámci jakých operačních programů budou finanční prostředky z ESI fondů získány. Uveďte rovněž výši finančních prostředků z ESI fondů, o něž se bude jednat.

3.    Slučitelnost podpory

3.1.

Příspěvek k regionálnímu cíli a motivační účinek:

3.1.1.

Uveďte specifické obtíže, jimž čelí malé a střední podniky v dané oblasti a jež mají být řešeny v rámci režimu podpory (odstavec 43 pokynů k regionální podpoře), a doložte existenci a závažnost těchto obtíží (odstavec 44 pokynů k regionální podpoře).

3.1.2.

Vysvětlete, proč obtíže uvedené v bodě 3.1.1 nelze překonat pomocí investiční podpory, a proto je zapotřebí oznámený režim provozní podpory (odstavec 44 pokynů k regionální podpoře):

3.1.3.

Uveďte specifické dodatečné náklady ( 70 ), které budou vyrovnány v rámci režimu, a doložte, jak tyto náklady souvisejí s trvalými znevýhodněními vymezenými v článku 349 SFEU (odstavec 45 pokynů k regionální podpoře):

3.1.4.

Prokažte existenci rizik souvisejících s vylidňováním dané oblasti v případě, že by provozní podpora nebyla poskytnuta (odstavec 46 pokynů k regionální podpoře):

3.2.

Vhodnost režimu

Uveďte, proč se usuzuje, že navrhovaná podpora je vhodná k dosažení cíle režimu. Zejména vysvětlete, proč nejsou vhodné jiné méně narušující nástroje politiky nebo jiné méně narušující druhy nástrojů podpory, které umožňují stejný pozitivní přínos v oblasti regionálního rozvoje (odstavce 50, 56, 57 a 58 pokynů k regionální podpoře):

3.3.

Proporcionalita režimu

3.3.1.

Určete způsobilé náklady, jež lze zcela přiřadit k problémům, které má podpora řešit (odstavec 109 pokynů k regionální podpoře):

3.3.2.

Potvrďte, že odpisy a náklady na financování, které již byly zahrnuty do způsobilých nákladů při poskytování regionální investiční podpory, nebudou zahrnuty do způsobilých nákladů v případě provozní podpory (odstavec 109 pokynů k regionální podpoře), a uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu:

3.3.3.

Popište model vyrovnávací platby (odstavec 56 pokynů k regionální podpoře), jenž bude přijat, a to, jak tento model umožní odpovídající výpočet výše podpory a zajistí, aby nedošlo k nadměrné vyrovnací platbě, jak je stanoveno v odstavci 109 pokynů k regionální podpoře:

3.3.4.

Uveďte, zda je provozní podpora poskytována rovněž prostřednictvím jiných režimů provozní podpory v daném regionu, a uveďte příslušné číslo státní podpory u těchto režimů.

3.3.5.

V případě, že ve stejném regionu lze použít jiné režimy provozní podpory, vysvětlete, jak je zajištěno, aby provozní podpora poskytnutá na základě různých režimů provozní podpory nevedla k nadměrným vyrovnávacím platbám:

3.3.6.

Prokažte, že dodatečné náklady, které mají být vyrovnány v rámci oznámeného režimu, budou vyčísleny ve vztahu k úrovni nákladů, které vznikají podobným podnikům usazeným v jiných regionech daného členského státu (odstavec 110 pokynů k regionální podpoře):

3.3.7.

Vysvětlete, jak se bude úroveň podpory během doby trvání režimu postupně snižovat (odstavec 111 pokynů k regionální podpoře), a uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu:

3.4.

Zamezení nežádoucím negativním účinkům na hospodářskou soutěž a obchod

Vysvětlete, proč není pravděpodobné, že podpora poskytnutá v rámci režimu povede k značnému narušení hospodářské soutěže na trhu (odstavec 140 pokynů k regionální podpoře):

4.    Další informace

Poskytněte jakékoli další informace, které jsou důležité pro posouzení oznámeného opatření podpory podle pokynů k regionální podpoře:

ČÁST III.2

Doplňkový informační list k podpoře výzkumu, vývoje a inovací

Tento doplňkový informační list musí být použit k oznámení opatření podpory (režimy podpory a jednotlivé podpory), na něž se vztahuje rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „rámec pro VaVaI“) ( 71 ).

Jestliže se jednotlivé opatření podpory týká několika příjemců, musí být příslušné informace poskytnuty pro každého z nich.

1.    Vlastnosti oznámeného opatření podpory

1.1.   Režimy podpory

A) Důvody pro oznámení režimu:

a)□ režim zahrnuje podporu, která není transparentní ve smyslu článku 5 obecného nařízení o blokových výjimkách ( 72 );

b)□ jiné důvody.

Upřesněte:

B) Odvětvová oblast působnosti oznámeného režimu

C) Zaškrtněte níže uvedené políčko pro potvrzení, že podpora poskytnutá na základě oznámeného režimu bude oznámena jednotlivě, jestliže překročí prahové hodnoty stanovené v článku 4 obecného nařízení o blokových výjimkách:

1.2.   Jednotlivé podpory

A) Je-li podpora založena na schváleném režimu, uveďte informace o tomto režimu, včetně odkazu na jeho zveřejnění (internetové adresy) a registračního čísla státní podpory:

B) Je-li použitelné, uveďte směnný kurz, který byl použit pro účely oznámení:

1.3.   Obecné informace

A) Upřesněte druh podpory:

a)□ podpora na projekty v oblasti VaV;

b)□ podpora na studie proveditelnosti;

c)□ podpora na výstavbu a modernizaci výzkumné infrastruktury;

d)□ podpora na inovace určená malým a středním podnikům;

e)□ podpora na inovace postupů a organizační inovace;

f)□ podpora určená inovačním klastrům.

B) Zahrnuje oznámené opatření financování z prostředků Unie, které centrálně spravují orgány, agentury, společné podniky nebo jiné subjekty Unie a které není přímo ani nepřímo pod kontrolou členských států?□ ano

□ ne

Pokud ano, upřesněte:

C) Vztahuje se oznámené opatření na podniky v obtížích, definované v pokynech pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích ( 73 )?□ ano

□ ne

Pokud ano, upřesněte:

D) Týká se oznámené opatření podniků, vůči kterým byl v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz?□ ano

□ ne

Pokud ano, poskytněte bližší informace a uveďte částky, které zbývá inkasovat:

E) Týká se oznámené opatření organizací pro výzkum a šíření znalostí (dále jen „výzkumné organizace“) nebo výzkumných infrastruktur definovaných v bodě 15 písm. ee) a ff) rámce pro VaVaI?□ ano

□ ne

Pokud ano, upřesněte:

F) Zahrnuje oznámené opatření zadávání veřejných zakázek na služby ve výzkumu a vývoji?□ ano

□ ne

Pokud ano, upřesněte:

G) Je možné kumulovat podporu poskytnutou v rámci oznámeného opatření s jinou podporou?□ ano

□ ne

Pokud ano, upřesněte:

H) Je-li použitelné, zaškrtněte níže uvedené políčko pro potvrzení, že příjemci vyhovují definici malých a středních podniků uvedené v příloze I obecného nařízení o blokových výjimkách, a u jednotlivé podpory poskytněte příslušné informace a předložte důkazy:

2.    Výzkumné organizace a výzkumné infrastruktury

A) Vykonávají výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury, jichž se oznámené opatření podpory týká, hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků nebo služeb na daném trhu?□ ano

□ ne

Uveďte podrobnosti:

B) Pokud tentýž subjekt provádí jak činnosti hospodářské, tak i nehospodářské povahy, lze jasně oddělit oba uvedené druhy činností, jakož i příslušné náklady, financování a příjmy?□ ano

□ ne

Pokud ano, upřesněte:

C) Je v případě, že stejný subjekt vykonává činnosti hospodářské i nehospodářské povahy, veřejné financování přidělené danému subjektu v konkrétním účetním období omezeno na náklady, jež mu v tomto období vzniknou v souvislosti s nehospodářskými činnostmi?□ ano

□ ne

Pokud ano, upřesněte:

D) Je v případě, že stejný subjekt vykonává činnosti hospodářské i nehospodářské povahy, hospodářské využití čistě vedlejší, tj. jedná se o činnost, která přímo souvisí s provozem výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury a je pro její provoz nezbytná či je neoddělitelně spojena s jejím hlavním nehospodářským využitím a je omezena co do rozsahu?□ ano

□ ne

Pokud ano, upřesněte a uveďte podíl celkové kapacity, která se každý rok využívá nebo bude podle odhadů využívat na tyto hospodářské činnosti:

E) Je-li veřejné financování poskytnuto na hospodářské činnosti výzkumných organizací nebo výzkumných infrastruktur, které nejsou pouze vedlejší, lze prokázat, že jak veřejné financování, tak výhoda plynoucí z tohoto financování jsou v plném rozsahu převedeny na konečné příjemce, např. prostřednictvím nižších cen, a že zprostředkovateli není poskytnuta žádná další výhoda?□ ano

□ ne

Pokud ano, upřesněte:

3.    Nepřímá státní podpora poskytovaná podnikům prostřednictvím výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur

3.1.   Výzkum jménem podniků

A) Provádějí výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury, jichž se oznámené opatření podpory týká, smluvní výzkum nebo poskytují výzkumné služby podnikům?□ ano

□ ne

Pokud ano, upřesněte:

B) Pokud výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury provádějí smluvní výzkum nebo poskytují výzkumné služby podnikům, poskytují tyto služby za tržní cenu?□ ano

□ ne

Pokud ano, upřesněte:

C) Pokud výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury provádějí smluvní výzkum nebo poskytují výzkumné služby podnikům, a nelze-li určit tržní cenu, poskytují tyto služby za cenu, která odráží plné náklady služeb a obecně zahrnuje marži stanovenou podle marží, jež obvykle uplatňují podniky působící v odvětví dotčené služby, nebo je výsledkem jednání za obvyklých tržních podmínek, pokud výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura coby dodavatel služby v jednání usiluje o to, aby při uzavření smlouvy dosáhla maximálního hospodářského prospěchu, a pokryje alespoň své mezní náklady?□ ano

□ ne

Pokud ano, upřesněte:

3.2.   Spolupráce s podniky

A) Spolupracují výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury, jichž se oznámené opatření podpory týká, účinně s podniky za účelem společného provádění konkrétních projektů?□ ano

□ ne

Pokud ano, upřesněte:

B) Jestliže výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury účinně spolupracují s podniky, uveďte, zda je splněna některá z těchto podmínek:

a) zúčastněné podniky hradí v plné výši náklady projektů;□ ano

□ ne

b) výsledky spolupráce, které nemají za následek vznik práv duševního vlastnictví, lze veřejně šířit a práva duševního vlastnictví vzniklá z činností výzkumných organizací nebo výzkumných infrastruktur plně náleží těmto subjektům;□ ano

□ ne

c) veškerá práva duševního vlastnictví vzniklá z projektu, jakož i související přístupová práva jsou mezi různé spolupracující partnerské subjekty rozdělena tak, aby byly náležitě zohledněny jejich pracovní oblasti, příspěvky a příslušné zájmy.□ ano

□ ne

Je-li odpověď na některou z výše uvedených otázek kladná, poskytněte podrobné údaje:

C) Jestliže výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury účinně spolupracují s podniky a není-li žádná z odpovědí na otázku B) kladná, uveďte, zda je splněna některá z těchto podmínek:

a) výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury dostávají náhradu, jejíž výše byla stanovena na základě prodeje v rámci otevřeného, transparentního a nediskriminačního soutěžního řízení:□ ano

□ ne

b) výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury dostávají náhradu, s ohledem na niž nezávislý odborný odhad potvrdil, že výše náhrady je rovna tržní ceně nebo vyšší:□ ano

□ ne

c) výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury mohou prokázat, že náhradu fakticky sjednaly za obvyklých tržních podmínek tak, aby při uzavření smlouvy dosáhly maximálního hospodářského prospěchu:□ ano

□ ne

d) pokud má spolupracující podnik na základě dohody o spolupráci právo prvního odmítnutí k právům duševního vlastnictví vzniklým z činnosti spolupracujících výzkumných organizací nebo výzkumných infrastruktur, mají tyto subjekty reciproční právo vyžádat si ekonomicky výhodnější nabídky od třetích stran tak, aby byl spolupracující podnik nucen svou nabídku náležitým způsobem upravit:□ ano

□ ne

Je-li odpověď na některou z otázek v tomto oddíle kladná, poskytněte podrobné údaje:

4.    Zadávání veřejných zakázek na služby ve výzkumu a vývoji

A) Jestliže oznámené opatření zahrnuje zadávání veřejných zakázek na služby podniků ve výzkumu a vývoji, jsou poskytovatelé vybráni prostřednictvím otevřeného zadávacího řízení v souladu s platnými směrnicemi ( 74 )?□ ano

□ ne

Pokud ano, upřesněte:

B) Ve všech ostatních případech, kdy oznámené opatření zahrnuje zadávání veřejných zakázek na služby podniků ve výzkumu a vývoji, včetně zadávání zakázek v předobchodní fázi, uveďte, zda jsou splněny tyto podmínky:

a) výběrové řízení je otevřené, transparentní a nediskriminační a opírá se o objektivní kritéria výběru a udělení zakázky stanovená před konáním nabídkového řízení□ ano

□ ne

Není-li tomu tak, poskytněte podrobné údaje, které ukazují, že se uskutečnilo soutěžní, transparentní a nediskriminační řízení v souladu s platnými směrnicemi (např. jednací řízení, inovační partnerství, soutěžní dialog):

b) předpokládaná smluvní ujednání, v nichž jsou popsány všechna práva a povinnosti stran, včetně těch souvisejících s právy duševního vlastnictví, jsou zájemcům o účast v nabídkovém řízení k dispozici před konáním tohoto řízení:□ ano

□ ne

Uveďte podrobnosti:

c) zakázka nezajišťuje žádnému z účastnících se dodavatelů preferenční zacházení při dodávce komerčního objemu konečných výrobků nebo služeb veřejnému zadavateli v dotčeném členském státě ( 75 ) a je splněna jedna z následujících podmínek:

 všechny výsledky, které nemají za následek vznik práv z duševního vlastnictví, lze veřejně šířit tak, aby je mohly jiné podniky reprodukovat, a případná práva duševního vlastnictví plně náleží veřejnému zadavateli,

 dodavatel služeb, jemuž náleží výsledky, které mají za následek vznik práv duševního vlastnictví, je povinen poskytnout veřejnému zadavateli neomezený bezplatný přístup k těmto výsledkům a třetím stranám poskytnout přístup za tržních podmínek.□ ano

□ ne

Uveďte podrobnosti:

5.    Popis oznámeného opatření podpory

5.1.   Podpora na projekty v oblasti VaV

A) Uveďte, které fáze VaV jsou v rámci oznámeného opatření podpořeny:

a)□ základní výzkum;

b)□ průmyslový výzkum;

c)□ experimentální vývoj.

B) Zahrnuje-li v případě jednotlivé podpory projekt různé kategorie výzkumu, zařaďte jednotlivé úkoly do kategorie základního výzkumu, průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje:

C) Upřesněte způsobilé náklady a v případě jednotlivé podpory uveďte jejich výši: 

Základní výzkum

Průmyslový výzkum

Experimentální vývoj

Osobní náklady

 

 

 

Náklady na nástroje a vybavení

 

 

 

Náklady na budovy a pozemky

 

 

 

Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů v transakcích za obvyklých tržních podmínek

 

 

 

Dodatečné režijní náklady vzniklé bezprostředně v důsledku projektu

 

 

 

Ostatní provozní náklady

 

 

 

D) Upřesněte použitelnou maximální intenzitu podpory: 

Malý podnik

Střední podnik

Velký podnik

Základní výzkum

Průmyslový výzkum

— pod podmínkou účinné spolupráce mezi podniky (v případě velkých podniků přeshraniční spolupráce nebo spolupráce s alespoň jedním malým nebo středním podnikem) nebo mezi podnikem a výzkumnou organizací; nebo

— pod podmínkou veřejného šíření výsledků

 

 

 

Experimentální vývoj

— pod podmínkou účinné spolupráce mezi podniky (v případě velkých podniků přeshraniční spolupráce nebo spolupráce s alespoň jedním malým nebo středním podnikem) nebo mezi podnikem a výzkumnou organizací; nebo

— pod podmínkou veřejného šíření výsledků

 

 

 

5.2.   Podpora na studie proveditelnosti

A) Upřesněte způsobilé náklady a v případě jednotlivé podpory uveďte jejich výši:

B) Upřesněte použitelnou maximální intenzitu podpory včetně případného navýšení u malých a středních podniků („bonus pro malé a střední podniky“):

5.3.   Podpora na výstavbu a modernizaci výzkumné infrastruktury

A) Upřesněte způsobilé náklady a v případě jednotlivé podpory uveďte jejich výši:

B) Upřesněte použitelnou maximální intenzitu podpory:

C) Jestliže výzkumné infrastruktury vykonávají hospodářské i nehospodářské činnosti, zaškrtněte níže uvedené políčko pro potvrzení, že příslušné financování, náklady a výnosy jednotlivých druhů činností jsou účtovány odděleně na základě důsledně uplatňovaných a objektivně zdůvodnitelných zásad nákladového účetnictví:

V případě jednotlivé podpory poskytněte příslušné informace a předložte důkazy:

D) Jestliže výzkumná infrastruktura obdrží veřejné financování na hospodářské i nehospodářské činnosti, zaškrtněte níže uvedené políčko pro potvrzení, že je zaveden mechanismus sledování a zpětného vymáhání podpory, aby nedocházelo k překročení použitelné maximální intenzity podpory:

Poskytněte příslušné informace a předložte důkazy:

E) Odpovídá cena účtovaná za provoz nebo užívání výzkumné infrastruktury tržní ceně?□ ano

□ ne

Upřesněte:

F) Je přístup k výzkumným infrastrukturám umožněn více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek?□ ano

□ ne

Je-li určitým podnikům udělen přednostní přístup, poskytněte podrobné údaje a uveďte podíl investičních nákladů uhrazených těmito podniky:

5.4.   Podpora na inovace určená malým a středním podnikům

A) Uveďte, které činnosti jsou v rámci oznámeného opatření podpořeny:

a)□ získání, uznání a obrana patentů a jiného nehmotného majetku;

b)□ vysílání vysoce kvalifikovaných pracovníků;

c)□ poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací.

B) Upřesněte způsobilé náklady a v případě jednotlivé podpory uveďte jejich výši:

C) Upřesněte použitelnou maximální intenzitu podpory:

5.5.   Podpora na inovace postupů a organizační inovace

A) Uveďte, které činnosti jsou v rámci oznámeného opatření podpořeny:

 inovace postupů;

 organizační inovace.

B) Upřesněte způsobilé náklady a v případě jednotlivé podpory uveďte jejich výši:Osobní náklady

 

Náklady na nástroje a vybavení (v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu)

 

Náklady na budovy a pozemky (v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu)

 

Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů v transakcích za obvyklých tržních podmínek

 

Dodatečné režijní náklady a ostatní provozní náklady, které vznikly bezprostředně v důsledku výzkumného projektu

 

C) Upřesněte použitelnou maximální intenzitu podpory:

D) Je-li podpora poskytována velkým podnikům, zaškrtněte níže uvedené políčko pro potvrzení, že účinně spolupracují s malými a středními podniky, pokud jde o podporovanou činnost, přičemž spolupracující malé a střední podniky musí vynaložit nejméně 30 % celkových způsobilých nákladů:

V případě jednotlivé podpory poskytněte příslušné informace a předložte důkazy:

5.6.   Podpora určená inovačním klastrům

A) Zaškrtněte níže uvedené políčko pro potvrzení, že podpora je udělena výhradně právnímu subjektu provozujícímu inovační klastr:

V případě jednotlivé podpory uveďte podrobnosti:

B) Odpovídají poplatky účtované za využívání zařízení daného klastru a podílení se na jeho činnostech tržní ceně nebo odrážejí příslušné náklady klastru?□ ano

□ ne

Upřesněte:

C) Je přístup do provozoven klastru a k jeho zařízení a činnostem umožněn více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek?□ ano

□ ne

Je-li určitým podnikům udělen přednostní přístup, poskytněte podrobné údaje a uveďte podíl investičních nákladů uhrazených těmito podniky:

D) V případě jednotlivé podpory poskytněte informace o plánované nebo předpokládané specializaci inovačního klastru, stávajícím regionálním potenciálu a přítomnosti klastrů s podobnými cíli v Unii:

5.6.1.   Investiční podpora

A) Upřesněte způsobilé náklady a v případě jednotlivé podpory uveďte jejich výši:

B) Upřesněte použitelné maximální intenzity podpory, včetně případného navýšení („bonusů“) pro klastry usazené v podporovaných oblastech splňujících podmínky podle čl. 107 odst. 3 písm. a) nebo písm. c) SFEU:

5.6.2.   Provozní podpora

A) Uveďte, které činnosti jsou v rámci oznámeného opatření podpořeny:

a)□ řízení a provoz klastru;

b)□ marketing klastru;

c)□ správa zařízení klastru;

d)□ organizace vzdělávacích programů, seminářů a konferencí.

B) Upřesněte způsobilé náklady a v případě jednotlivé podpory uveďte jejich výši:

C) Upřesněte použitelnou maximální intenzitu podpory a dobu trvání podpory:

6.    Posouzení slučitelnosti oznámeného opatření podpory

V případě jednotlivé podpory poskytněte zevrubný popis podporovaného projektu nebo činnosti:

6.1.   Příspěvek k dosažení jasně vymezeného cíle společného zájmu

A) Přesně vymezte sledovaný cíl a vysvětlete, jak oznámené opatření podpoří činnosti v oblasti VaVaI v Unii:

B) Je v případě režimu podpory opatření součástí komplexních programů nebo akčních plánů na podporu činností v oblasti VaVaI nebo strategií inteligentní specializace?□ ano

□ ne

Poskytněte podrobné údaje, případně včetně odkazu na hodnocení podobných dřívějších opatření podpory:

A) Zvýší se v důsledku oznámeného opatření velikost projektu?□ ano

□ ne

Pokud ano, uveďte druh zvýšení a předložte příslušné důkazy:

a)□ zvýšení celkových nákladů na projekt (bez snížení výdajů příjemce podpory v porovnání se situací, kdy by nebyla poskytnuta podpora);

b)□ zvýšení počtu osob přidělených na činnosti v oblasti VaVaI;

c)□ jiný druh zvýšení.

B) Zvýší se v důsledku oznámeného opatření rozsah projektu?□ ano

□ ne

Je-li tomu tak, uveďte druh zvýšení a předložte příslušné důkazy:

a)□ zvýšení počtu očekávaných přínosů projektu;

b)□ zvýšení ambicióznosti projektu, o čemž svědčí vyšší počet zainteresovaných partnerů, vyšší pravděpodobnost dosažení zásadního pokroku na poli vědy nebo techniky či vyšší riziko neúspěchu (související zejména s dlouhodobým charakterem projektu a s nejistotou, pokud jde o jeho výsledky);

c)□ jiný druh zvýšení.

C) Zrychlí se v důsledku oznámeného opatření realizace projektu?□ ano

□ ne

Pokud ano, předložte příslušné důkazy:

D) Zvýší se v důsledku oznámeného opatření celková částka vynaložených prostředků?□ ano

□ ne

Je-li tomu tak, uveďte druh zvýšení a předložte příslušné důkazy:

a)□ zvýšení celkových nákladů na VaVaI vynaložených příjemcem podpory, v absolutním vyjádření či jako podíl na obratu;

b)□ změny v rozpočtu přiděleném na projekt (bez odpovídajícího snížení rozpočtu jiných projektů);

c)□ jiný druh zvýšení.

E) Bude oznámené opatření předmětem veřejně dostupného hodnocení ex post týkajícího se jeho příspěvku k dosažení cílů společného zájmu?□ ano

□ ne

Pokud ano, upřesněte:

6.2.   Potřeba státního zásahu

A) Uveďte, zda se v daném případě vyskytuje selhání trhu, které brzdí činnosti v oblasti VaVaI a odůvodňuje potřebu státní podpory, a předložte příslušné důkazy:

a)□ kladné externality/přelévání znalostí;

b)□ nedokonalé a asymetrické informace;

c)□ nedostatečná koordinace a selhání sítě.

B) Vysvětlete, jak může oznámené opatření účinně zmírnit selhání trhu spojené s naplňováním cíle společného zájmu bez této podpory.

6.2.1.   Jednotlivé podpory

A) Upřesněte, zda podpora řeší obecné selhání trhu s ohledem na činnosti v oblasti VaVaI v Unii, nebo specifické selhání trhu, jež se týká například určitého odvětví či oblasti podnikání:

B) Poskytněte odvětvová srovnání a další studie (jsou-li dostupné), jež mohou odůvodnit analýzu údajného selhání trhu:

C) Jsou-li dostupné, poskytněte informace o projektech nebo činnostech v oblasti VaVaI uskutečňovaných v Unii, které se z hlediska technického obsahu, míry rizika a velikosti podobají projektům a činnostem, jichž se týká oznámené opatření, a vysvětlete, proč je v dotčeném případě nezbytná podpora:

6.3.   Vhodnost opatření podpory

A) Vysvětlete, jak byly zjištěny výhody použití selektivního politického nástroje, jako je státní podpora, k zvýšení činnosti v oblasti VaVaI, a předložte příslušné posouzení dopadů a doklady:

B) Je-li podpora poskytnuta ve formě, která znamená přímou finanční výhodu (např. ve formě přímých dotací, osvobození od daní nebo jiných povinných poplatků či jejich snížení nebo poskytnutí pozemků, výrobků nebo služeb za příznivou cenu), předložte analýzu jiných možností a objasněte, proč a jak jsou jiné formy podpory méně vhodné k řešení zjištěného selhání trhu:

6.4.   Motivační účinek

A) Zaškrtněte níže uvedené políčko pro potvrzení, že při poskytování podpory na základě oznámeného opatření bude zajištěno, aby příslušné činnosti v oblasti VaVaI nebyly zahájeny již před podáním žádosti příjemce o podporu u vnitrostátních orgánů ( 76 ), a v případě jednotlivé podpory uveďte příslušná data:

B) Zaškrtněte níže uvedené políčko pro potvrzení, že žádost o podporu obsahuje alespoň jméno/název žadatele a velikost podniku, popis projektu včetně místa jeho realizace a data zahájení a ukončení, výši státní podpory nezbytné k jeho provedení a seznam způsobilých nákladů:

C) Je-li podpora poskytnuta ve formě daňového opatření, poskytněte podrobné údaje a v případě opatření neinkrementální povahy hodnotící studie dokládající motivační účinek:

6.4.1.   Jednotlivé podpory

A) Pomocí srovnávací analýzy poskytněte popis chování příjemce v případě neposkytnutí podpory a upřesněte očekávanou změnu chování:

B) Upřesněte prvky, které jsou pro oznámené opatření důležité, a poskytněte doklady, například dokumenty vedení, posouzení rizik, finanční zprávy, interní podnikatelské záměry, odborné posudky a jiné studie související s posuzovaným projektem:

a)□ míra ziskovosti;

b)□ výše investice a peněžní toky v čase;

c)□ míra souvisejícího rizika.

C) Jsou-li dostupné, poskytněte údaje pro dané odvětví prokazující, že srovnávací scénář příjemce, jeho požadovaná míra ziskovosti a očekávané peněžní toky jsou přiměřené:

6.5.   Přiměřenost podpory

A) Je-li podpora poskytnuta ve formě vratné zálohy vyjádřené jako hrubý grantový ekvivalent, poskytněte podrobné údaje o metodice použité při výpočtu hrubého grantového ekvivalentu, včetně příslušných ověřitelných údajů, nebo v případě jednotlivé podpory uveďte schválený režim podpory, na jehož základě je podpora poskytnuta:

Je-li podpora poskytnuta ve formě vratné zálohy vyjádřené jako procentní podíl způsobilých nákladů a překračuje-li maximální intenzitu podpory stanovenou v rámci VaVaI až o 10 procentních bodů, potvrďte, že

a)□ v případě úspěšného výsledku oznámené opatření stanoví, že se záloha splatí spolu s úroky, jejichž sazba nebude nižší než diskontní sazba, jež vyplývá z uplatnění sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb ( 77 );

b)□ je-li projekt úspěšnější, než jak byl původně vymezen jeho žádoucí výsledek, dotčený členský stát požaduje platby nad rámec splátek zálohy včetně úroků podle platné diskontní sazby;

c)□ pokud projekt neuspěje, nebo v případě částečného úspěchu je splacená částka úměrná stupni dosaženého úspěchu.

Poskytněte údaje o splacení zálohy a jednoznačně vymezte, co se považuje za úspěšný výsledek podporovaných činností, a to na základě přiměřené a obezřetné hypotézy:

B) Je-li podpora poskytnuta ve formě daňového opatření, upřesněte způsob výpočtu intenzity podpory a poskytněte příslušné údaje:

 na základě jednotlivých projektů;

 na úrovni podniku jako poměr mezi celkovou daňovou úlevou a výší všech způsobilých nákladů na VaVaI vzniklých za období nejvýše tří po sobě jdoucích fiskálních let.

6.5.1.   Jednotlivé podpory

A) Poskytněte komplexní podnikatelský záměr podporovaného projektu (s podporou a bez ní), včetně všech příslušných očekávaných nákladů a přínosů:

Pokud si příjemce podpory může jednoznačně vybrat mezi možností realizovat podporovaný projekt, nebo alternativní projekt bez podpory, předložte také komplexní podnikatelský záměr i pro srovnávací projekt:

B) Pokud alternativní projekt neexistuje, vysvětlete, proč je podpora omezena na minimum nezbytné k tomu, aby byl podporovaný projekt dostatečně ziskový, například tím, že bude možné dosáhnout vnitřní míry návratnosti (IRR), která odpovídá referenční nebo minimální úrovni pro dané odvětví nebo podnik:

C) Pokud si příjemce podpory může jednoznačně vybrat mezi možností realizovat podporovaný projekt, nebo alternativní projekt bez podpory, vysvětlete, jak je podpora omezena na minimum nezbytné k uhrazení čistých dodatečných nákladů podporovaného projektu v porovnání se srovnávacím projektem, případně s přihlédnutím k pravděpodobnosti různých obchodních scénářů:

Poskytněte doklady, například interní dokumenty společnosti, které prokazují, že srovnávací projekt je jasně vymezeným a dostatečně předvídatelným alternativním projektem, který příjemce zvažuje v rámci svého interního rozhodovacího postupu:

D) Vysvětlete, jak byla stanovena výše podpory, a případně poskytněte veškeré doklady:

E) Existovalo-li několik potenciálních kandidátů na provedení podporované činnosti, byla podpora poskytnuta na základě transparentních, objektivních a nediskriminačních kritérií?□ ano

□ ne

Uveďte podrobnosti:

F) Má-li podpora řešit skutečné nebo potenciální přímé či nepřímé narušení mezinárodního obchodu, poskytněte veškeré dostupné důkazy prokazující, že konkurenti usazení mimo Unii přímo či nepřímo (obvykle v minulých třech letech) obdrželi nebo mají obdržet podporu stejné intenzity na podobné projekty:

Je-li to možné, poskytněte rovněž dostatečné informace, aby bylo možno posoudit nutnost vzít v úvahu konkurenční výhodu, kterou má konkurent ze třetí země:

6.6.   Zamezení nežádoucím negativním účinkům na hospodářskou soutěž a obchod

Uveďte, zda:

a) poskytnutí podpory je podmíněno povinností, aby měl příjemce ústředí v příslušném členském státě, nebo aby v tomto členském státě převážně působil:□ ano

□ ne

b) poskytnutí podpory je podmíněno povinností, aby příjemce používal výrobky vyrobené v daném státě nebo služby v něm poskytované:□ ano

□ ne

c) opatření podpory omezuje možnost příjemce využívat výsledků VaVaI v jiných členských státech:□ ano

□ ne

d) opatření podpory ukládá příjemci jinou povinnost:□ ano

□ ne

Je-li odpověď na některou z otázek v tomto oddíle kladná, poskytněte podrobné údaje:

6.6.1.   Režim podpory

V případě režimů podpory uveďte, jak bude zajištěno, aby byly případné negativní účinky omezeny na minimum (s přihlédnutím např. k velikosti daných projektů, k výši jednotlivých podpor a výši kumulované podpory, k počtu očekávaných příjemců a charakteru cílových odvětví) a předložte posouzení dopadů a hodnocení ex post vypracovaná pro podobné předchozí režimy.

6.6.2.   Jednotlivé podpory

A) Je-li použitelné, popište pravděpodobný dopad podpory na hospodářskou soutěž v inovačních procesech:

B) Určete výrobkové trhy, na něž bude mít podpora pravděpodobně dopad, a poskytněte údaje o stávajícím podílu příjemce na každém z dotčených trhů a o případných změnách podílů na trhu v důsledku podporovaných činností:

C) Pro každý z dotčených výrobkových trhů určete hlavní konkurenty příjemce podpory a uveďte jejich podíly na trhu:

Je-li k dispozici, uveďte související Herfindahl-Hirschmanův index (HHI):

D) Pro každý z dotčených výrobkových trhů poskytněte informace o zákaznících nebo spotřebitelích dotčených podporovanými činnostmi:

E) Popište strukturu a dynamiku relevantních trhů s ohledem na tyto aspekty:

a) nedávný vývoj a perspektivy budoucího růstu:

b) výše prostředků, jež vynaložili hlavní účastníci trhu na projekty podobného druhu:

c) úroveň překážek vstupu a překážek odchodu:

d) existence vyrovnávací kupní síly:

e) pobídky k soutěži o budoucí trhy:

f) diferenciace výrobků a intenzita hospodářské soutěže:

g) jiné charakteristiky, které se pravděpodobně nepříznivě dotknou konkurentů, zákazníků nebo spotřebitelů:

F) Může příjemce podpory ovlivňovat výběrové řízení například tím, že má právo doporučovat podniky ve výběrovém řízení nebo ovlivňovat cestu výzkumu?□ ano

□ ne

Pokud ano, uveďte bližší informace.

G) Je podpora poskytována na trzích s nadměrnou kapacitou nebo v upadajících odvětvích?□ ano

□ ne

Pokud ano, uveďte bližší informace.

H) Zvažoval příjemce podpory alternativní umístění podporované činnosti?□ ano

□ ne

Uveďte podrobnosti:

7.    Další informace

Poskytněte jakékoli jiné informace, které jsou důležité pro posouzení oznámeného opatření podpory podle rámce pro VaVaI:

ČÁST III.3.A

Doplňkový informační list k podpoře na záchranu nefinančních podniků v obtížích: jednotlivé podpory

Tento doplňkový informační list musí být použit k oznámení jednotlivých podpor na záchranu, na něž se vztahují pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích ( 78 )(dále jen „pokyny“).

1.    Způsobilost

1.1.   Podnik v obtížích

A) Je podnik kapitálovou společností ( 79 ), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu ( 80 )?□ ano

□ ne

B) Je podnik společností, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti ( 81 ), kde v důsledku kumulovaných ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti?□ ano

□ ne

C) Je podnik předmětem kolektivního úpadkového řízení nebo splňuje kritéria stanovená ve vnitrostátních právních předpisech pro to, aby vůči němu bylo na žádost jeho věřitelů zahájeno kolektivní úpadkové řízení?□ ano

□ ne

D) V případě podniku, který není malým nebo středním podnikem:

 je v uplynulých dvou letech účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu vyšší než 7,5

 a

 je v uplynulých dvou letech poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) nižší než 1,0?□ ano

□ ne

E) Pokud jste na některou z otázek v písmenech A až D odpověděli kladně, odpověď zdůvodněte a v odpovědi uveďte odkazy na podpůrné důkazy nebo doklady uvedené v příloze (poslední výsledovky s rozvahami, nebo rozhodnutí soudu o zahájení kolektivního úpadkového řízení nebo důkaz, že podle vnitrostátního práva obchodních společností jsou splněna kritéria pro zahájení úpadkového řízení na žádost věřitelů atd.).

1.2.   Podnik potýkající se s akutní potřebou likvidity:

Pokud se domníváte, že příjemce je způsobilý pro podporu na záchranu, ačkoli se nepovažuje za podnik v obtížích, vysvětlete, proč usuzujete, že se potýká s akutní potřebou likvidity v důsledku výjimečných a nepředvídaných okolností, a uveďte odkazy na podpůrné důkazy nebo doklady (např. výhledy týkající se peněžního toku).

1.3.   Nově vytvořený podnik/větší obchodní skupina:

A) Kdy byl podnik vytvořen?

B) Od kdy vykonává podnik činnost?

C) Patří společnost do větší obchodní skupiny?□ ano

□ ne

D) Je-li odpověď v písmenu C) kladná, poskytněte podrobné informace o skupině (organizační schéma, které znázorňuje vztahy mezi členy skupiny, a podrobnosti o kapitálu a hlasovacích právech) a prokažte, že se jedná o vlastní obtíže podniku, že nejsou výsledkem svévolného rozvrhování nákladů v rámci dané skupiny a že jsou příliš vážné na to, aby je vyřešila skupina sama.

1.4.   Odvětvová oblast působnosti:

Působí podnik v:A)  odvětví těžby uhlí (1):

□ ano

□ ne

B)  ocelářství (2):

□ ano

□ ne

C)  odvětvích, na něž se vztahují zvláštní pravidla pro finanční ústavy (3):

□ ano

□ ne

(1)   Jak je definováno v rozhodnutí 2010/787/EU.

(2)   Jak je definováno v příloze IV sdělení Komise: Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020 (Úř. věst. C 209, 23.7.2013, s. 1).

(3)   Sdělení Komise o použití pravidel pro poskytování státní podpory ve prospěch bank v souvislosti s finanční krizí od 1. srpna 2013 („sdělení o bankovnictví“) (Úř. věst. C 216, 30.7.2013, s. 1).

2.    Slučitelnost s vnitřním trhem

2.1.   Přínos k dosažení cíle společného zájmu

A) Nachází se příjemce v regionu či regionech (na úrovni NUTS 2), v nichž je míra nezaměstnanosti na jedné z následujících úrovní:

 vyšší než průměr Unie, dlouhodobá a je provázena obtížemi při tvorbě nových pracovních míst v dotčeném regionu či dotčených regionech,

 vyšší než vnitrostátní průměr, dlouhodobá a je provázena obtížemi při tvorbě nových pracovních míst v dotčeném regionu (dotčených regionech)?□ ano

□ ne

B) Existuje riziko narušení důležité služby, kterou je obtížné opakovat a u níž by pro každého konkurenta bylo obtížné na ni jednoduše navázat (například pro vnitrostátního poskytovatele infrastruktury)?□ ano

□ ne

C) Má podnik důležitou systémovou úlohu v určitém regionu či odvětví? Měl by jeho odchod potenciální nepříznivé důsledky (např. jakožto poskytovatele důležitého vstupu)?□ ano

□ ne

D) Existuje riziko narušení kontinuity poskytování služby obecného hospodářského zájmu?□ ano

□ ne

E) Dovedly by selhání či vznik nepříznivých pobídek ze strany úvěrových trhů jinak životaschopný podnik k úpadku?□ ano

□ ne

F) Vedl by odchod dotčeného podniku z trhu k nenapravitelné ztrátě důležitých technických poznatků či odborných znalostí?□ ano

□ ne

G) Vedlo by selhání příjemce k obdobným závažným potížím, jež nebyly uvedeny výše?□ ano

□ ne

H) Pokud jste na některou z otázek v písmenech A až G odpověděli kladně, odpovědi plně zdůvodněte a uveďte odkaz na další podpůrné důkazy nebo podklady uvedené v příloze.

2.2.   Vhodnost/forma podpory

A) Je podpora poskytnuta formou úvěrových záruk nebo úvěrů?□ ano

□ ne

B) Pokud jste odpověděli kladně, popište podmínky úvěru nebo záruky a připojte příslušné doklady (např. návrh úvěrové smlouvy, návrh záruky).

C) Je úroková sazba úvěru (nebo případně celkové finanční náklady na úvěrovou záruku, včetně úrokové sazby úvěru a poplatku za záruku) stanovena tak, aby nebyla nižší než referenční sazba stanovená Komisí v jejím sdělení o referenčních sazbách ( 82 ) pro slabé podniky, které nabízejí normální úrovně zajištění?□ ano

□ ne

D) Vysvětlete, k čemu bude podpora na záchranu použita: bude podpora na záchranu použita k financování strukturálních opatření, např. akvizice jiných významných firem či aktiv než těch, které bylo nutné provádět v období záchrany za účelem přežití příjemce?□ ano

□ ne

E) Pokud ano, uveďte bližší informace.

F) Bude úvěr splacen nebo skončí platnost záruky v období nepřesahujícím šest měsíců od poukázání první splátky příjemci podpory?□ ano

□ ne

G) Zavazujete se, že Komisi nejpozději šest měsíců poté, co bylo opatření v rámci podpory na záchranu schváleno, předložíte jedno z následujícího:

 důkaz, že úvěr byl zcela splacen a/nebo že byla ukončena platnost záruky;

 plán restrukturalizace;

 plán likvidace, v němž jsou popsány a řádně odůvodněny kroky vedoucí k likvidaci příjemce, a to v rozumné lhůtě bez další podpory?□ ano

□ ne

2.3.   Přiměřenost podpory/podpora omezená na minimum

Je výše podpory na záchranu určena v souladu se vzorcem uvedeným v příloze I pokynů?□ ano

□ ne

Je-li tomu tak, poskytněte výpočet výše podpory na záchranu v souladu se vzorcem.

V případě, že částka podpory na záchranu překročí výsledek výpočtu podle vzorce uvedeného v příloze I pokynů, předložte náležitě odůvodněný plán likvidity, v němž jsou popsány potřeby příjemce ohledně likvidity pro nadcházejících šest měsíců.

2.4.   Negativní účinky – zásada „jednou a dost“

Obdržel podnik (nebo skupina, do níž podnik náleží) již v minulosti podporu na záchranu, podporu na restrukturalizaci či dočasnou podporu na restrukturalizaci ( 83 ) a/nebo neoznámenou podporu?□ ano

□ ne

Je-li tomu tak, uveďte všechny podrobnosti (datum, částka, případně odkaz na předchozí rozhodnutí Komise atd.) ( 84 ):

3.    Další informace

Zde uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité pro posouzení dotyčných opatření podle pokynů.

ČÁST III.3.B

Doplňkový informační list k podpoře na restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích: jednotlivé podpory

Tento doplňkový informační list musí být použit k oznámení jednotlivých podpor na restrukturalizaci, na něž se vztahují pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích ( 85 )(dále jen „pokyny“).

1.    Způsobilost

1.1.   Podnik v obtížích:

A) Je podnik kapitálovou společností ( 86 ), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu ( 87 )?□ ano

□ ne

B) Je podnik společností, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti ( 88 ), kde v důsledku kumulovaných ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti?□ ano

□ ne

C) Je podnik předmětem kolektivního úpadkového řízení nebo splňuje kritéria stanovená ve vnitrostátních právních předpisech pro to, aby vůči němu bylo na žádost jeho věřitelů zahájeno kolektivní úpadkové řízení?□ ano

□ ne

D) V případě podniku, který není malým nebo středním podnikem:

 je v uplynulých dvou letech účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu vyšší než 7,5

 a

 poměr úrokového krytí EBITDA společnosti nižší než 1,0 v uplynulých dvou letech?□ ano

□ ne

E) Pokud jste na některou z otázek v písmenech A až D odpověděli kladně, odpověď zdůvodněte a v odpovědi uveďte odkazy na podpůrné důkazy nebo doklady uvedené v příloze (poslední výsledovky s rozvahami, nebo rozhodnutí soudu o zahájení kolektivního úpadkového řízení nebo důkaz, že podle vnitrostátního práva obchodních společností jsou splněna kritéria pro zahájení úpadkového řízení na žádost věřitelů atd.).

1.2.   Nově vytvořený podnik nebo větší obchodní skupina

A) Kdy byl podnik vytvořen?

B) Od kdy vykonává podnik činnost?

C) Patří společnost do větší obchodní skupiny?□ ano

□ ne

D) Je-li tomu tak, poskytněte podrobné informace o skupině (organizační schéma, které znázorňuje vztahy mezi členy skupiny, a podrobnosti o kapitálu a hlasovacích právech) a předložte důkazy o tom, že se jedná o vlastní obtíže podniku, že nejsou výsledkem svévolného rozvrhování nákladů v rámci dané skupiny a že jsou příliš vážné na to, aby je vyřešila skupina sama.

1.3.   Odvětvová oblast působnosti

Působí podnik v:A)  odvětví těžby uhlí (1):

□ ano

□ ne

B)  ocelářství (2):

□ ano

□ ne

C)  odvětvích, na něž se vztahují zvláštní pravidla pro finanční ústavy (3):

□ ano

□ ne

(1)   Jak je definováno v rozhodnutí 2010/787/EU.

(2)   Jak je definováno v příloze IV sdělení Komise: Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020 (Úř. věst. C 209, 23.7.2013, s. 1).

(3)   Sdělení Komise o použití pravidel pro poskytování státní podpory ve prospěch bank v souvislosti s finanční krizí od 1. srpna 2013 („sdělení o bankovnictví“) (Úř. věst. C 216, 30.7.2013, s. 1).

1.4.   Poskytovatel služeb obecného hospodářského zájmu

A) Poskytuje podnik služby obecného hospodářského zájmu?□ ano

□ ne

B) Je-li odpověď v písmenu A kladná, službu (služby) obecného hospodářského zájmu popište a předložte kopii pověřovacího aktu (aktů).

C) Je-li odpověď v písmenu A kladná, uveďte výši vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, kterou podnik dostává, popište metodiku výpočtu vyrovnávací platby a poskytněte příslušný právní základ, který stanoví metodiku výpočtu vyrovnávací platby za závazek veřejné služby.

2.    Slučitelnost s vnitřním trhem

2.1.   Přínos k dosažení cíle společného zájmu

A) Nachází se příjemce v regionu či regionech (na úrovni NUTS 2), v nichž je míra nezaměstnanosti na jedné z následujících úrovní:

 vyšší než průměr Unie, dlouhodobá a je provázena obtížemi při tvorbě nových pracovních míst v dotčeném regionu či dotčených regionech,

 vyšší než vnitrostátní průměr, dlouhodobá a je provázena obtížemi při tvorbě nových pracovních míst v dotčeném regionu (dotčených regionech).□ ano

□ ne

B) Existuje riziko narušení důležité služby, kterou je obtížné opakovat a u níž by pro každého konkurenta bylo obtížné na ni jednoduše navázat (například pro vnitrostátního poskytovatele infrastruktury)?□ ano

□ ne

C) Má podnik důležitou systémovou úlohu v určitém regionu či odvětví? Měl by jeho odchod potenciální nepříznivé důsledky (např. jakožto poskytovatele důležitého vstupu)?□ ano

□ ne

D) Existuje riziko narušení kontinuity poskytování služby obecného hospodářského zájmu?□ ano

□ ne

E) Dovedly by selhání či vznik nepříznivých pobídek ze strany úvěrových trhů jinak životaschopný podnik k úpadku?□ ano

□ ne

F) Vedl by odchod dotčeného podniku z trhu k nenapravitelné ztrátě důležitých technických poznatků či odborných znalostí?□ ano

□ ne

G) Vedlo by selhání příjemce k obdobným závažným potížím, jež nebyly uvedeny výše?□ ano

□ ne

H) Pokud jste na některou z otázek v písmenech A až G odpověděli kladně, odpovědi plně zdůvodněte a uveďte odkaz na další podpůrné důkazy nebo podklady uvedené v příloze.

2.2.   Plán restrukturalizace a návrat k dlouhodobé životaschopnosti

Předložte plán restrukturalizace ( 89 ), jehož cílem je obnovení dlouhodobé životaschopnosti ( 90 ) příjemce v přiměřené lhůtě, spolu s průzkumem trhu a analýzou citlivosti, ve které jsou určeny hlavní parametry ovlivňující výsledky příjemce a hlavní rizikové faktory spojené s dalším postupem (použijte pokud možno orientační plán restrukturalizace uvedený v příloze II pokynů).

3.    Potřeba státního zásahu/motivační účinek

3.1.

Předložte srovnání opatření uvedených v plánu restrukturalizace s důvěryhodným alternativním scénářem, který nezahrnuje státní podporu ( 91 ), a prokažte, že by v rámci tohoto alternativního scénáře nebylo relevantního cíle či cílů stanovených v oddílu 2.1 dosaženo, nebo by jich bylo dosaženo v menší míře.

3.2.

Prokažte, že při neexistenci podpory by příjemce prošel restrukturalizací, byl by prodán nebo by ukončil činnost způsobem, jímž by nebylo dosaženo cíle společného zájmu stanoveného v oddíle 2.1.

4.    Vhodnost

4.1.

Poskytněte stručný popis zvolených nástrojů státní podpory, včetně formy, částky a protiplnění ( 92 ):

4.2.

Objasněte, zda se problémy příjemce týkají likvidity a/nebo solventnosti, či obojího:

4.3.

Prokažte, že zvolené nástroje státní podpory jsou vhodné k řešení problémů uvedených v bodě 4.2 (tj. záležitosti likvidity nebo solventnosti).

5.    Přiměřenost podpory/podpora omezená na minimum

5.1.   Vlastní přispění

A) Činí vlastní přispění příjemce alespoň 50 % nákladů na restrukturalizaci ( 93 )?□ ano

□ ne

B) Popište a vyčíslete každou kategorii nákladů na restrukturalizaci, které budou vynaloženy, uveďte jejich celkovou výši a procentní podíl nákladů na restrukturalizaci, který pokryje vlastním přispěním příjemce.

C) Popište a vyčíslete vlastní přispění na náklady na restrukturalizaci, jež bude poskytnuto z vlastních zdrojů příjemce podpory, jeho akcionářů či věřitelů nebo obchodní skupiny, ke které náleží, nebo od nových investorů:

D) Objasněte, proč se domníváte, že vlastní přispění je skutečné a nezahrnuje podporu:

E) Prokažte, že vlastní přispění má srovnatelné účinky na solventnost či likviditu příjemce jako přidělená podpora ( 94 ), a pokud nikoli, objasněte důvod a případně uveďte odkaz na doklady (např. rozvaha, výkazy peněžních toků):

5.2.   Sdílení nákladů

A) Byly ztráty příjemce v plném rozsahu zaúčtovány stávajícími akcionáři a/nebo podřízenými věřiteli, jim rozděleny a jimi převzaty?□ ano

□ ne

B) Je-li odpověď v písmenu A kladná, předložte důkazy na základě aktuální analýzy stavu bilance podniku příjemce.

C) Je během období restrukturalizace zabráněno odlivu hotovosti od příjemce k držitelům vlastního kapitálu a/nebo podřízeného dluhu?□ ano

□ ne

D) Je-li odpověď v písmenu C záporná, uveďte důvody.

E) Získá stát přiměřený podíl na budoucích kapitálových ziscích příjemce, odpovídající objemu vlastního kapitálu vloženého státem v poměru k ostatnímu vlastnímu kapitálu společnosti po započtení ztrát?□ ano

□ ne

F) Je-li odpověď v písmenu E kladná, odpověď zdůvodněte a předložte příslušné důkazy.

G) Nejsou-li ztráty příjemce pokryty v plné výši (viz písmeno A) a/nebo není-li během období restrukturalizace zabráněno odlivu hotovosti od příjemce k držitelům vlastního kapitálu a/nebo podřízeného dluhu (viz písmeno C), uveďte důvody, zejména to, proč by úplné splnění těchto podmínek vedlo k nepřiměřeným výsledkům.

H) Přispívají držitelé přednostních dluhů k obnovení kapitálového postavení příjemce?□ ano

□ ne

I) Je-li odpověď v písmenu H kladná, objasněte, jak přispějí držitelé přednostních dluhů.

6.    Negativní účinky

6.1.   Zásada „jednou a dost“

Obdržel podnik (nebo skupina, do níž podnik náleží) již podporu na záchranu, podporu na restrukturalizaci či dočasnou podporu na restrukturalizaci ( 96 ) a/nebo neoznámenou podporu?□ ano

□ ne

Jestliže ano, uveďte všechny podrobnosti (datum, částka, případně odkaz na předchozí rozhodnutí Komise atd.) ( 97 ):

6.2.   Opatření k omezení narušení hospodářské soutěže

A) Popište přijaté závazky týkající se odprodeje aktiv nebo omezení kapacity či přítomnosti na trhu. Prokažte, že odprodeje, odpisy a ukončení ztrátových činností obsažené v závazcích nejsou nutné k obnovení dlouhodobé životaschopnosti příjemce. Uveďte rovněž relevantní trhy, na nichž se tyto odprodeje uskuteční, a jejich časový harmonogram ( 98 ). Uveďte, zda příjemce odprodej usnadní, například omezením činností nebo souhlasem s tím, že nebude oslovovat klienty odprodaných podniků.

B) Pokud strukturální opatření mají výjimečně podobu odprodeje samotných aktiv a nevytvářejí životaschopný subjekt schopný obstát v tržní konkurenci, prokažte, že nelze provést strukturální opatření v žádné jiné podobě nebo že by jiná strukturální opatření vážně oslabila hospodářskou životaschopnost podniku:

C) Souhlasí příjemce s tím, že se během období restrukturalizace zdrží získávání akcií jakékoli společnosti s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k zaručení jeho dlouhodobé životaschopnosti, a v tomto případě s výhradou oznámení Komisi a jejího souhlasu?□ ano

□ ne

D) Souhlasí příjemce s tím, že se při uvádění výrobků a služeb na trh zdrží propagace státní podpory jako konkurenční výhody?□ ano

□ ne

E) Předpokládají se jiná opatření upravující chování?□ ano

□ ne

F) Budou vnitrostátními orgány nebo příjemcem přijata opatření, která mají podpořit otevřenější, zdravější a více konkurenční tržní prostředí, například vytvořením příznivých podmínek pro vstup na trh a odchod z něj ( 99 )?□ ano

□ ne

G) Je-li odpověď v písmenu F kladná, popište, jaká opatření a na jakém trhu, a uveďte, jak tato opatření přímo nebo nepřímo souvisejí s činnostmi příjemce:

H) Předpokládá se podpora na pokrytí sociálních nákladů na restrukturalizaci ( 100 )?□ ano

□ ne

I) Je-li odpověď v písmenu H kladná, uveďte podrobnosti:

7.    Další informace

7.1.

Zde uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité pro posouzení dotyčných opatření podle pokynů (například informace, které se týkají opatření na zvýšení zaměstnavatelnosti propuštěných pracovníků nebo pomoci při hledání nového zaměstnání).

ČÁST III.3.C

Doplňkový informační list k podpoře na záchranu, podpoře na restrukturalizaci a/nebo dočasné podpoře na restrukturalizaci: režimy podpory

Tento doplňkový informační list musí být vyplněn v případě režimů podpory na záchranu, podpory na restrukturalizaci a dočasné podpory na restrukturalizaci, na něž se vztahují pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích ( 101 )(dále jen „pokyny“).

1.    Oblast působnosti režimu

1.1.

Týká se režim poskytování:a)  podpory na záchranu:

□ ano

□ ne

b)  podpory na restrukturalizaci:

□ ano

□ ne

c)  dočasné podpory na restrukturalizaci:

□ ano

□ ne

2.    Způsobilost

2.1.

Je režim omezen na malé a střední podniky ( 102 ) v obtížích nebo menší podniky vlastněné státem v obtížích ( 103 ) (dále společně jen „malé a střední podniky“, není-li výslovně uvedeno jinak)?□ ano

□ ne

2.2.

Je režim omezen na malé a střední podniky, které splňují jedno z těchto kritérií způsobilosti:

a) Pokud jde o malé a střední podniky, které jsou kapitálovými společnostmi ( 104 ): v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu ( 105 )?□ ano

□ ne

b) Pokud jde o malé a střední podniky, v nichž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti ( 106 ): v důsledku kumulovaných ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti?□ ano

□ ne

c) Malé a střední podniky, které jsou předmětem kolektivního úpadkového řízení nebo splňují kritéria stanovená ve vnitrostátních právních předpisech pro to, aby vůči nim bylo na žádost jejich věřitelů zahájeno kolektivní úpadkové řízení?□ ano

□ ne

d) Pokud jde o menší podniky vlastněné státem: byl v uplynulých dvou letech účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu vyšší než 7,5 a poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) nižší než 1,0?□ ano

□ ne

2.3.

Předpokládá režim, že podporu na záchranu nebo dočasnou podporu na restrukturalizaci či obojí lze udělit malým a středním podnikům, které se nepovažují za podniky v obtížích, nýbrž se v důsledku výjimečných a nepředvídaných okolností pouze potýkají s akutní potřebou likvidity?□ ano

□ ne

2.4.

Je-li odpověď v bodě 2.3 kladná, objasněte, jak se bude posuzovat, zda se malý či střední podnik potýká s akutní potřebou likvidity, a které okolnosti se považují za výjimečné a nepředvídané.

2.5.

Vztahuje se režim na nově vytvořené malé a střední podniky?□ ano

□ ne

2.6.

Vztahuje se režim na malé a střední podniky působící v:a)  odvětví těžby uhlí (1):

□ ano

□ ne

b)  ocelářství (2):

□ ano

□ ne

c)  odvětvích, na něž se vztahují zvláštní pravidla pro finanční ústavy (3):

□ ano

□ ne

(1)   Jak je definováno v rozhodnutí 2010/787/EU.

(2)   Jak je definováno v příloze IV sdělení Komise: Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020 (Úř. věst. C 209, 23.7.2013, s. 1).

(3)   Sdělení Komise o použití pravidel pro poskytování státní podpory ve prospěch bank v souvislosti s finanční krizí od 1. srpna 2013 („sdělení o bankovnictví“) (Úř. věst. C 216, 30.7.2013, s. 1).

3.    Maximální výše podpory

3.1.

Je maximální celková výše podpory poskytnuté jednomu malému či střednímu podniku na základě režimu omezena na nejvýše 10 milionů EUR včetně jakékoli podpory získané z jiných zdrojů nebo v rámci jiných režimů?□ ano

□ ne

3.2.

Uveďte maximální výši podpory, která může být poskytnuta jednomu malému nebo střednímu podniku v rámci režimu:

4.    Slučitelnost s vnitřním trhem

V případě podpory na záchranu, podpory na restrukturalizaci a dočasné podpory na restrukturalizaci

4.1.

Přínos k dosažení cíle společného zájmu

a) Použije se režim pouze v případech, kdy by neúspěch příjemce pravděpodobně vyvolal závažné sociální potíže nebo závažné tržní selhání, zejména:

 odchod inovativního malého či středního podniku nebo malého či středního podniku s velkým potenciálem růstu by mohl mít nepříznivé důsledky:

 □ ano

□ ne

 odchod malého či středního podniku s rozsáhlými vazbami na místní či regionální podniky, zejména jiné malé a střední podniky, by mohl mít nepříznivé důsledky:

 □ ano

□ ne

 selhání či vznik nepříznivých pobídek ze strany úvěrových trhů by jinak životaschopný malý či střední podnik dovedly k úpadku:

 □ ano

□ ne

 může dojít k obdobným závažným potížím, které příjemce patřičně zdůvodní:

 □ ano

□ ne

b) Je-li odpověď na některou z otázek v písmenu a) kladná, odpověď plně zdůvodněte a objasněte, na základě jakých kritérií posuzují vnitrostátní orgány přínos k dosažení cílů společného zájmu.

V případě podpory na restrukturalizaci

4.2.   Plán restrukturalizace a návrat k dlouhodobé životaschopnosti

Vyžaduje režim v souvislosti s udělením podpory na restrukturalizaci předložení plánu restrukturalizace ( 107 ), který má v rozumném časovém rozpětí obnovit dlouhodobou životaschopnost ( 108 ) příjemce (viz orientační plán restrukturalizace v příloze II pokynů)?□ ano

□ ne

5.    Potřeba státního zásahu a motivační účinek

5.1.

Vyžaduje se v rámci režimu v souvislosti s udělením podpory na restrukturalizaci, aby vnitrostátní orgány porovnaly opatření uvedená v plánu restrukturalizace s důvěryhodným alternativním scénářem, který nezahrnuje státní podporu ( 109 ), a je prokázáno, že by v rámci tohoto alternativního scénáře nebylo relevantního cíle či cílů společného zájmu, jak jsou popsány v oddíle 4.1, dosaženo, nebo by jich bylo dosaženo v menší míře? Vyžaduje se v rámci režimu, aby bylo prokázáno, že při neexistenci podpory by příjemce prošel restrukturalizací, byl by prodán nebo by ukončil činnost způsobem, jímž by nebylo dosaženo cíle nebo cílů společného zájmu, jak jsou popsány v oddíle 4.1?□ ano

□ ne

5.2.

Je-li odpověď v bodě 5.1 kladná, objasněte, podle jakých kritérií to budou vnitrostátní orgány posuzovat.

6.    Vhodnost

V případě podpory na záchranu

6.1.

Je podpora v rámci režimu omezena na úvěrové záruky nebo úvěry?□ ano

□ ne

6.2.

Vyžaduje se v rámci režimu, aby finanční náklady na úvěr (nebo v případě úvěrových záruk celkové finanční náklady na úvěrovou záruku, včetně úrokové sazby úvěru a poplatku za záruku) byly stanoveny tak, aby nebyly nižší než referenční sazba stanovená Komisí v jejím sdělení o referenčních sazbách ( 110 ) pro slabé podniky, které nabízejí normální úrovně zajištění?□ ano

□ ne

6.3.

Je v rámci režimu podpory stanoveno, že podpora na záchranu je poskytnuta na dobu, která nepřesahuje šest měsíců, během níž musí být provedena analýza pozice příjemce?□ ano

□ ne

6.4.

Je v rámci režimu stanoveno, že do šesti měsíců od poskytnutí podpory na záchranu bude úvěr splacen nebo skončí platnost záruky, ledaže před tím: a) vnitrostátní orgány schválily plán restrukturalizace nebo plán likvidace, nebo b) příjemce předložil zjednodušený plán restrukturalizace ( 111 ) (v případě dočasné podpory na restrukturalizaci)?□ ano

□ ne

6.5.

Je v rámci režimu podpory stanoveno, že podpora na záchranu nesmí být použita k financování strukturálních opatření, např. akvizice jiných významných firem či aktiv než těch, které bylo nutné provádět v období záchrany za účelem přežití příjemce?□ ano

□ ne

V případě podpory na restrukturalizaci

6.6.

Objasněte kritéria, na jejichž základě budou vnitrostátní orgány posuzovat, nakolik se problémy příjemce týkají likvidity nebo solventnosti či obojího, a jak budou zvoleny nástroje státní podpory k řešení zjištěných problémů nejvhodnějším způsobem:

V případě dočasné podpory na restrukturalizaci

6.7.

Je dočasná podpora na restrukturalizaci, která má být poskytnuta v rámci režimu, omezena na úvěrové záruky nebo úvěry?□ ano

□ ne

6.8.

Vyžaduje se v rámci režimu, aby finanční náklady na úvěr (nebo v případě úvěrových záruk celkové finanční náklady na úvěrovou záruku, včetně úrokové sazby úvěru a poplatku za záruku) byly stanoveny tak, aby nebyly nižší než referenční sazba stanovená Komisí v jejím sdělení o referenčních sazbách pro slabé podniky, které nabízejí normální úrovně zajištění?□ ano

□ ne

6.9.

Vyžaduje se v rámci režimu, aby se protiplnění za dočasnou podporu na restrukturalizaci zvýšilo po dvanácti měsících od data, kdy byla příjemci uhrazena první platba (zkrácené o každé bezprostředně předcházející období podpory na záchranu), nejméně o 50 bazických bodů?□ ano

□ ne

6.10.

Je v rámci režimu stanoveno, že dočasná podpora na restrukturalizaci je poskytnuta nejdéle na období osmnácti měsíců zkrácené o bezprostředně předcházející období podpory na záchranu?□ ano

□ ne

6.11.

Je v rámci režimu stanoveno, že vnitrostátní orgány schválí zjednodušený plán restrukturalizace ve lhůtě šesti měsíců, zkrácené o bezprostředně předcházející období podpory na záchranu, od uhrazení první platby dočasné restrukturalizační podpory příjemci?□ ano

□ ne

6.12.

Je v rámci režimu stanoveno, že úvěr bude splacen nebo že platnost záruky skončí do osmnácti měsíců ode dne poskytnutí dočasné podpory na restrukturalizaci (po zkrácení o bezprostředně předcházející období podpory na záchranu), pokud předtím není vnitrostátními orgány schválen plán restrukturalizace nebo plán likvidace příjemce?□ ano

□ ne

7.    Přiměřenost podpory nebo podpora omezená na minimum

V případě podpory na záchranu a dočasné podpory na restrukturalizaci

7.1.   Výše podpory

a) Je v rámci režimu stanoveno, že podpora nepřekročí výsledek výpočtu podle vzorce uvedeného v příloze I pokynů?□ ano

□ ne

b) Je-li odpověď v písmenu a) záporná, vyžaduje se v rámci režimu vyhotovení plánu likvidity, v němž jsou popsány potřeby příjemce ohledně likvidity pro nadcházejících šest měsíců (osmnáct měsíců v případě dočasné podpory na restrukturalizaci)?□ ano

□ ne

c) Je-li odpověď v písmenu b) kladná, objasněte, na jakém základě a podle jakých informací budou vnitrostátní orgány posuzovat, zda je plán likvidity, v němž jsou popsány potřeby příjemce ohledně likvidity pro nadcházejících šest měsíců (osmnáct měsíců v případě dočasné podpory na restrukturalizaci), náležitě odůvodněn:

V případě podpory na restrukturalizaci

7.2.   Vlastní přispění

a) Vyžaduje se v rámci režimu poskytnutí skutečného přispění na náklady restrukturalizace z vlastních zdrojů příjemce podpory, jeho akcionářů, věřitelů nebo obchodní skupiny, ke které náleží, nebo od nových investorů, přičemž toto přispění nezahrnuje podporu, a to ve výši alespoň 40 % nákladů na restrukturalizaci v případě středních podniků či 25 % nákladů na restrukturalizaci v případě malých podniků?□ ano

□ ne

b) Je-li odpověď v písmenu a) kladná, objasněte, které prvky budou vnitrostátní orgány brát v úvahu při posuzování, zda je vlastní přispění skutečné a zda nezahrnuje podporu:

c) Vyžaduje se v rámci režimu, aby měl příspěvek z vlastních zdrojů srovnatelné účinky na solventnost či likviditu příjemce jako přidělená podpora ( 112 )?□ ano

□ ne

d) Je-li odpověď v písmenu c) kladná, objasněte, jak to budou vnitrostátní orgány posuzovat:

7.3.   Sdílení nákladů

Vyplní se v případě, pokud režim stanoví, že státní podporu lze poskytnout ve formě, která posiluje kapitálové postavení příjemce ( 113 ):

a) Je v rámci režimu stanoveno, že by stát měl zasahovat teprve tehdy, když ztráty byly v plném rozsahu zúčtovány a rozděleny mezi stávající akcionáře a/nebo držitele podřízeného dluhu?□ ano

□ ne

b) Je během období restrukturalizace v rozsahu povoleném právními předpisy zabráněno odlivu hotovosti od příjemce k držitelům vlastního kapitálu a/nebo podřízeného dluhu?□ ano

□ ne

c) Je-li odpověď v písmenu b) záporná, objasněte, na základě jakých kritérií budou vnitrostátní orgány posuzovat, zda takovýto odliv hotovosti nepostihne nepřiměřeným způsobem subjekty, které poskytly nový vlastní kapitál.

d) Budou vnitrostátní orgány povolovat případné odchylky od podmínek popsaných v písmenech a) a b)?

 ne

 ano. V tomto případě uveďte podrobnosti.

e) Je v rámci režimu stanoveno, že stát získá přiměřený podíl na budoucích kapitálových ziscích příjemce, odpovídající objemu vlastního kapitálu vloženého státem v poměru k ostatnímu vlastnímu kapitálu společnosti po započtení ztrát?□ ano

□ ne

8.    Negativní účinky

8.1.

Zásada „jednou a dost“

Je v rámci režimu vyloučeno ( 114 ) poskytnutí podpory malému nebo střednímu podniku, který již v minulosti ( 115 ) obdržel podporu na záchranu, podporu na restrukturalizaci nebo dočasnou podporu na restrukturalizaci a/nebo neoznámenou podporu?□ ano

□ ne

V případě podpory na restrukturalizaci

8.2.

Opatření k omezení narušení hospodářské soutěže ( 116 ):

a) Vyžaduje se v rámci režimu od příjemců odprodej aktiv nebo omezení kapacity či přítomnosti na trhu ( 117 ) spolu s uvedením relevantních trhů, na nichž se tyto odprodeje uskuteční ( 118 ), a jejich časovým harmonogramem ( 119 )?□ ano

□ ne

b) Je v rámci režimu stanoveno, že by strukturální opatření měla mít zpravidla formu odprodeje životaschopného samostatného podniku bez přerušení jeho činnosti, který by si za předpokladu, že bude provozován vhodným kupujícím, udržel dlouhodobou účinnou konkurenceschopnost?□ ano

□ ne

c) Je-li odpověď v písmenu b) záporná, je v rámci režimu stanoveno, že pokud takový subjekt není k dispozici, mohl by příjemce vyčlenit a následně odprodat stávající a odpovídajícím způsobem financovanou činnost, a vytvořit tak nový a životaschopný subjekt, který by měl být schopen obstát v tržní konkurenci?□ ano

□ ne

d) Pokud režim umožňuje, aby strukturální opatření měla podobu odprodeje samotných aktiv a nevytvářela životaschopný subjekt schopný obstát v tržní konkurenci, vyžaduje se, aby příjemce prokázal, že nelze provést strukturální opatření v žádné jiné podobě nebo že by jiná strukturální opatření vážně oslabila hospodářskou životaschopnost podniku?□ ano

□ ne

e) Vyžaduje se v rámci režimu, aby se příjemce během období restrukturalizace zdržel získávání akcií jakékoli společnosti, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k zaručení jeho dlouhodobé životaschopnosti?□ ano

□ ne

f) Vyžaduje se v rámci režimu, aby se příjemce zdržel při uvádění výrobků a služeb na trh propagace státní podpory jako konkurenční výhody?□ ano

□ ne

g) Je v rámci režimu stanoveno, aby se příjemce zdržel komerčního jednání za účelem rychlého rozšíření svého podílu na trhu se specifickými výrobky či na zeměpisných trzích tím, že bude nabízet podmínky (např. pokud jde o ceny a další obchodní podmínky), jimž se konkurenti bez státní podpory nemohou vyrovnat?□ ano

□ ne

h) Je-li odpověď v písmenu g) kladná, za jakých podmínek? Poskytněte vysvětlení.

i) Předpokládají se v rámci režimu jiná opatření upravující chování?

 ne

 ano. Pokud ano, popište je.

j) Umožňuje režim, aby vnitrostátní orgány nebo příjemce přijali opatření, která mají podpořit otevřenější, zdravější a více konkurenční tržní prostředí, například vytvořením příznivých podmínek pro vstup na trh a odchod z něj ( 120 )?□ ano

□ ne

k) Je-li odpověď v písmenu j) kladná, uveďte podrobnosti:

9.    Obecně

9.1.

Vztahuje se režim na malé a střední podniky v podporované oblasti?□ ano

□ ne

9.2.

Vztahují se v rámci režimu na malé a střední podniky v podporovaných oblastech zvláštní ustanovení?□ ano

□ ne

9.3.

Je-li odpověď v bodě 9.2 kladná, objasněte, která konkrétní ustanovení se použijí a proč jsou odůvodněná.

9.4.

Mají vnitrostátní orgány v úmyslu spokojit se s příspěvkem, který nebude dosahovat v případě středních podniků 40 % nákladů na restrukturalizaci a v případě malých podniků 25 % nákladů na restrukturalizaci?□ ano

□ ne

9.5.

Je-li odpověď v bodě 9.4 kladná, objasněte, jak budou vnitrostátní orgány uplatňovat požadavky týkající se opatření k omezení narušování hospodářské soutěže tak, aby omezila nepříznivé systémové dopady na region:

10.    Další informace

Poskytněte jakékoli jiné informace, které jsou důležité pro posouzení oznámeného opatření podpory podle pokynů (např. informace, které se týkají opatření na zvýšení zaměstnavatelnosti propuštěných pracovníků nebo pomoci při hledání nového zaměstnání):

ČÁST III.4

Doplňkový informační list k podpoře filmů a dalších audiovizuálních děl

Tento doplňkový informační list musí být použit k oznámení podpor, na něž se vztahuje sdělení Komise o státní podpoře filmů a dalších audiovizuálních děl ( 121 ).

1.    Vlastnosti oznámeného opatření podpory

1.1.

Popište co nejpřesněji účel podpory, případně pro každé opatření:

1.2.

Popište rozsah jednotlivých opatření, pokud jde o:

1.2.1.

druh dotčených činností (např. rozvoj, produkce, distribuce):

1.2.2.

druh dotčených děl (např. kinematografická díla, televizní cykly, projekt týkající se transmédií):

1.3.

Souvisejí v případě, že režim podpory zahrnuje opatření podpory pro projekty týkající se transmédií, podporované činnosti přímo s prvkem díla spojeným s filmovou produkcí?□ ano

□ ne

1.4.

Uveďte existující ustanovení, která zaručí kulturní cíl podpory:

2.    Podmínky způsobilosti

2.1.

Uveďte podmínky způsobilosti činností nebo děl v rámci plánovaného opatření podpory:

2.2.

Uveďte podmínky způsobilosti příjemců v rámci plánovaného opatření podpory:

 Činí režim rozdíly na základě státní příslušnosti nebo bydliště/sídla?

 

 

 Musí příjemci splňovat v okamžiku vyplacení podpory jiné podmínky než podmínku týkající se působení prostřednictvím stálého zastoupení?

 

 

 

 Musí příjemce v případě, obsahuje-li podpora daňový prvek, splnit nějaké závazky nebo podmínky, s výjimkou zdanitelných příjmů na území členského státu?

 

 

 Další podmínky:

 

 

3.    Povinná územní vázanost výdajů

3.1.

Uveďte, zda opatření zahrnuje ustanovení vyžadující, aby producent vynaložil rozpočet na produkci nebo jeho část na území členského státu nebo v jeho územní části:

3.1.1.

Za účelem způsobilosti pro podporu?□ ano

□ ne

3.1.2.

Jako podmínku v souvislosti s poskytnutím podpory?□ ano

□ ne

3.2.

Platí podmínky týkající se územní vázanosti výdajů pro určité konkrétní položky rozpočtu na produkci?

3.3.

Je-li za účelem způsobilosti pro podporu nutné splňovat podmínku týkající se minimální výše územně vázaných výdajů, popište povahu požadavků:

3.3.1.

implicitní povahy (např. minimální počet dnů filmování na daném území):

3.3.2.

explicitní povahy (např. minimální výše nebo procentní podíl výdajů):

3.4.

Je-li poskytnutí podpory vázáno na územní podmínky, objasněte:

3.4.1.

Je podpora vypočtena jako procentní podíl územně vázaných výdajů?

3.4.2.

Jsou požadované územně vázané výdaje vypočítány s ohledem na celkový rozpočet filmu?

3.4.3.

Jsou požadované územně vázané výdaje vypočítány s ohledem na výši poskytnuté podpory?

4.    Způsobilé náklady

Uveďte náklady, které lze vzít v úvahu při stanovení výše podpory.

5.    Intenzita podpory

5.1.

Uveďte, zda režim povoluje intenzity podpory přesahující 50 % rozpočtu na produkci. Pokud ano, uveďte druhy dotčených děl a stanovené limity intenzity podpory.

5.2.

Pokud se používá pojem „náročná audiovizuální díla“, uveďte, na jaké kategorie děl se tento pojem vztahuje (tzn. uveďte používanou definici).

5.3.

Pokud se v rámci režimu podporuje psaní scénářů nebo rozvoj: jsou náklady na psaní scénářů a rozvoj začleněny do rozpočtu na produkci a zohledněny při výpočtu maximální intenzity podpory audiovizuálních děl?

5.4.

Pokud se v rámci režimu podporují činnosti v oblasti distribuce a propagace: jaké intenzity podpory jsou v rámci režimu povoleny?

6.    Filmové dědictví

Je-li použitelné, poskytněte informace o opatřeních, která byla přijata vzhledem k filmovému dědictví.

7.    Slučitelnost

7.1.

K doložení slučitelnosti podpory v souladu se zásadami stanovenými ve sdělení Komise o státní podpoře filmů a dalších audiovizuálních děl poskytněte doložené zdůvodnění.

7.2.

Pokud se režim týká podpory kin, poskytněte k doložení slučitelnosti podpory jakožto podpory na pomoc kultuře ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. d) SFEU doložené zdůvodnění, zejména co se týká nutnosti, vhodnosti a přiměřenosti podpory.

8.    Další informace

Zde uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité pro posouzení opatření podle pokynů o státní podpoře filmů a dalších audiovizuálních děl.

ČÁST III.5

Doplňkový informační list ke státní podpoře širokopásmových sítí

Tento doplňkový informační list musí být použit pro oznámení podpor, na něž se vztahují pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí ( 122 )(dále jen „pokyny k širokopásmovým sítím“).

1.    Vlastnosti oznámeného opatření podpory

1.1.

Popište cíle opatření podpory:

1.2.

Vysvětlete, nakolik je opatření podpory v souladu s národní strategií pro širokopásmové připojení a cíli Unie (včetně strategie EU 2020 a Digitální agendy ( 123 )).

1.3.

Uveďte důvody veřejného zásahu a objasněte očekávané přínosy opatření podpory (např. hospodářské a sociální přínosy, větší širokopásmové pokrytí a míru rozšíření internetu atd.).

1.4.

Jakou kategorii sítí má opatření podporovat?

 páteřní sítě (nebo dálkové sítě);

 sítě páteřního propojení (nebo regionální sítě či sítě „střední míle“);

 přístupové sítě (nebo sítě „poslední míle“).

1.5.

Které prvky sítě má opatření podporovat?

 prvky pasivní infrastruktury;

 prvky aktivní infrastruktury.

1.6.

Jaký typ širokopásmových sítí má opatření podporovat?

 základní širokopásmové sítě (s minimální rychlostí downloadu 2 Mb/s);

 přístupové sítě nové generace (sítě NGA) ( 124 );

 superrychlé širokopásmové sítě ( 125 ).

1.7.

Na jaké typy oblastí se opatření podpory zaměřuje? Uveďte kategorie cílových oblastí s ohledem na jednotlivé úseky a typy podporovaných sítí a zařazení do kategorií odůvodněte na základě ověřitelných údajů.□  Základní bílé

□  Základní šedé

□  Základní černé

□  NGA bílé

□  NGA šedé

□  NGA černé

□  Superrychlé bílé

□  Superrychlé šedé

□  Superrychlé černé

1.8.

Uveďte jakékoli jiné příslušné informace, které jsou užitečné pro objasnění celkového kontextu opatření podpory:

1.9.

Jaký typ investičního a obchodního modelu bude přijat ( 126 )?

2.    Proces a provedení opatření podpory

Mapování, analýza pokrytí

2.1.

Jaký je rozsah opatření podpory z hlediska územního pokrytí?

2.2.

Poskytněte příslušné informace, včetně data, a předložte výsledky podrobného mapování a analýzy pokrytí, jež byly provedeny za účelem určení cílových oblastí.

Veřejná konzultace

2.3.

Popište proces a výsledky otevřených transparentních veřejných konzultací, které všem zúčastněným stranám umožnily podat k plánovanému opatření podpory připomínky. Uveďte příslušné internetové odkazy na stránky, na nichž byly zveřejněny informace o opatření.

Soutěžní výběrové řízení

2.4.

V případě zavedení a a/nebo provozování dotované sítě dalším provozovatelem potvrďte, že se uskuteční soutěžní výběrové řízení v souladu se směrnicemi EU o veřejných zakázkách ( 127 ). Poskytněte veškeré příslušné informace v tomto ohledu:

2.5.

Poskytněte informace o tom, jak bude vybrána ekonomicky nejvýhodnější nabídka (včetně kritérií pro přidělení zakázky a relativní váhy každého zvoleného kritéria), s přihlédnutím ke kvalitativním kritériím (např. pokrytí, udržitelnost technologického přístupu nebo dopad navrhovaného řešení na hospodářskou soutěž) a ceně:

2.6.

Jsou stanoveny minimální požadavky na službu, které musí dotovaná síť splňovat (např. minimální šířka pásma, nepřetržité služby, minimální zeměpisné pokrytí atd.)?□ ano

□ ne

2.7.

Pokud ano, uveďte podrobnosti:

Technologická neutralita

2.8.

Je opatření podpory technologicky neutrální?□ ano

□ ne

2.9.

Je-li odpověď v bodě 2.8 kladná, popište, jak je uvedená zásada zajištěna:

Využití stávající infrastruktury

2.10.

Předložte mapu zobrazující stávající infrastruktury, které jsou v dotčené zemi nebo regionu zavedeny, včetně nové infrastruktury plánované komerčními provozovateli v blízké budoucnosti, tj. v tříletém období:

2.11.

Vysvětlete, jak je zajištěno, aby provozovatelé, kteří se chtějí zúčastnit výběrového řízení, poskytli veškeré relevantní informace o stávající infrastruktuře, kterou vlastní nebo spravují v cílové oblasti:

Velkoobchodní přístup

2.12.

Vysvětlete, jaký druh povinností týkajících se „velkoobchodního přístupu“ bude dotované síti uložen (včetně přístupu k pasivní a aktivní infrastruktuře, práva využívat kabelovody a stožáry, nenasvícená vlákna a rozvodné skříně) a jak dlouho budou povinnosti týkající se přístupu zachovány:

Stanovení ceny za velkoobchodní přístup

2.13.

Objasněte, jak budou ceny za přístup srovnány s referenční hodnotou:

Mechanismus zpětného získání (tzv. „claw-back“) a sledování

2.14.

Bude se na opatření vztahovat mechanismus zpětného získání?□ ano

□ ne

2.15.

Je-li odpověď v bodě 2.14 kladná, popište daný mechanismus, jeho charakteristiky a dobu trvání:

2.16.

Vysvětlete, jak bude zajištěno sledování opatření podpory:

 který veřejný orgán bude sledování provádět?

 které aspekty opatření budou sledovány?

 která výkonnostní kritéria budou analyzována?

 jaký bude časový harmonogram sledování?

Vnitrostátní regulační orgán („VRO“)

2.17.

Popište úlohu VRO, zejména co se týká: identifikace cílových oblastí, stanovení ceny za velkoobchodní přístup, včetně stanovení referenční hodnoty, řešení sporů atd.:

2.18.

Poskytněte informace o stanovisku VRO k navrhovanému opatření podpory a stanovisku vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž, je-li k dispozici:

3.    Kritéria slučitelnosti

Vysvětlete, jak oznámené opatření podpory splňuje podmínky stanovené v oddíle 2.5 pokynů k širokopásmovým sítím, zejména s ohledem na tyto aspekty:

Cíl společného zájmu

a) Má se opatření podpory zabývat jasně stanovenými cíli společného zájmu?□ ano

□ ne

b) Je-li odpověď v písmeni a) kladná, popište cíle společného zájmu, které opatření podpory sleduje:

Selhání trhu

c) Zabývá se opatření podpory selháním trhu nebo zásadními nerovnostmi, které brání dostupnosti širokopásmových služeb?□ ano

□ ne

d) Je-li odpověď v písmeni c) kladná, selhání trhu popište a poskytněte celkový přehled o trhu se širokopásmovým připojením v dotčené zemi nebo regionu a o oblastech, na něž se opatření podpory zaměřuje.

Tento přehled by měl obsahovat informace o stávající úrovni širokopásmového pokrytí, rozšíření internetu (počet připojených domácností, podniků), rozčlenění dostupnosti služeb podle technologií, významných tendencích na (vnitrostátním nebo regionálním) trhu se širokopásmovým připojením, propasti mezi městem a venkovem z hlediska širokopásmového pokrytí, srovnání maloobchodních cen s cenami stejných služeb nabízených v oblastech či regionech dané země, v nichž probíhá intenzivnější hospodářská soutěž, ale které jsou jinak srovnatelné, dostupných technologických řešeních pro rozvoj širokopásmových sítí a zajištění dostupnosti širokopásmového připojení, situaci v oblasti hospodářské soutěže na trzích elektronické komunikace (struktura a dynamika trhů), shrnutí vnitrostátního předpisového rámce a stávajících regulačních povinností uložených operátorům elektronických komunikací:

Vhodný nástroj

e) Prokažte vhodnost opatření podpory:

f) Byly již zavedeny jiné alternativní nástroje (méně narušující hospodářskou soutěž), které umožňují poskytování širokopásmových služeb a odstranění nedostatečné dostupnosti širokopásmového připojení, včetně regulace ex ante nebo simulace poptávky?□ ano

□ ne

g) Je-li odpověď v písmeni f) kladná, tyto iniciativy popište a zdůvodněte, proč se nepokládaly za dostatečné k dosažení stanovených cílů v oblasti rozvoje širokopásmových sítí:

h) Uskutečnili provozovatelé stávajících sítí v posledních třech letech soukromé investice v cílových oblastech?□ ano

□ ne

i) Je-li odpověď v písmeni h) kladná, tyto investice popište a zdůvodněte, proč stávající širokopásmová infrastruktura nepostačuje k uspokojení potřeb občanů a podniků a proč je nezbytná státní podpora:

Motivační účinek

j) Popište pozitivní účinky, které opatření podpory podle očekávání vytvoří:

Skoková změna

k) Umožní opatření podpory dosažení „skokové změny“, pokud jde o dostupnost širokopásmových služeb?□ ano

□ ne

l) Je-li odpověď v písmeni k) kladná, dokažte toto tvrzení srovnáním stávajícího a plánovaného zavedení sítí (tj. před plánovaným zásahem a posléze). Zejména podrobně popište, zda a v jaké míře budou provedeny významné nové investice do širokopásmové sítě a jaké nové významné možnosti budou přineseny na trh, pokud jde o dostupnost a kvalitu širokopásmových služeb:

m) Vysvětlete očekávané změny v chování příjemce (příjemců) opatření podpory:

n) Prokažte, že v případě neexistence státní podpory by nebyla provedena obdobná investice do širokopásmové sítě ve stejném časovém rámci a/nebo za stejných podmínek:

Přiměřenost

o) Vysvětlete, jak je zajištěno, aby bylo opatření podpory omezeno na nezbytné minimum:

Narušení hospodářské soutěže a vliv na obchod

p) Objasněte potenciální negativní účinky opatření na hospodářskou soutěž a obchod (např. možnost vytěsnění soukromých investic nebo posílení dominantního postavení) a uveďte, které prvky návrhu opatření ( 128 ) by mohly tato rizika snížit na minimum:

4.    Další informace

Zde uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité pro posouzení dotyčného opatření podle pokynů k širokopásmovým sítím či jakékoli jiné informace, které jsou důležité z hlediska pravidel Unie v oblasti hospodářské soutěže a vnitřního trhu ( 129 ).

ČÁST III.6

Doplňkový informační list ke státní podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky

Tento doplňkový informační list musí být použit k oznámení podpor, na něž se vztahují pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014 až 2020 (dále jen „pokyny k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky“) ( 130 ).

Veškeré dokumenty, které členské státy poskytnou jako přílohy oznamovacího formuláře, musí být očíslovány a čísla dokladů musí být uvedena v příslušných oddílech tohoto doplňkového informačního listu.

Jestliže se jednotlivé opatření podpory týká několika příjemců, musí být příslušné informace poskytnuty pro každého z nich.

Tento doplňkový informační list musí být vyplněn navíc k formuláři „Část I. Obecné informace“.

Oblast působnosti

Obecné nařízení o blokových výjimkách

Před vyplněním tohoto oznamovacího formuláře byste měli posoudit, zda opatření nelze provést podle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (dále jen „obecné nařízení o blokových výjimkách“) ( 131 ), a zejména podle oddílu 7 kapitoly III tohoto nařízení (Podpora na ochranu životního prostředí).

Lze podporu poskytnout podle obecného nařízení o blokových výjimkách?□ ano

□ ne

Pokud by bylo možno podporu poskytnout podle obecného nařízení o blokových výjimkách, objasněte, proč je opatření oznámeno.

Nařízení o podpoře de minimis

Před vyplněním tohoto oznamovacího formuláře byste měli posoudit, zda by toto opatření nebylo možno provést podle nařízení o podpoře de minimis ( 132 ):

Lze podporu poskytnout podle nařízení o podpoře de minimis?□ ano

□ ne

Pokud by bylo možno podporu poskytnout podle nařízení o podpoře de minimis, objasněte, proč je opatření oznámeno.

Tento formulář je nutno vyplnit pouze za účelem oznámení státní podpory, která má být poskytnuta podle pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky. Vyplňte příslušné části oznamovacího formuláře, které odpovídají povaze oznámeného opatření.

Oddíl A:    Obecné informace o opatřeních podpory v oblasti životního prostředí a energetiky

1. Prosíme vás, abyste níže upřesnili druh podpory, a poté vyplnily příslušnou část oddílu B tohoto doplňkového informačního listu („Obecné posouzení slučitelnosti“). Pokud režim poskytuje více než jeden druh podpory v níže uvedeném seznamu, měli byste oddíl B vyplnit pro každé zaškrtnuté políčko.

Představuje-li opatření podporu ve formě snížení ekologických daní nebo osvobození od těchto daní nebo ve formě snížení financování podpory na energii z obnovitelných zdrojů ( 133 ), vyplňte oddíl C („Posouzení slučitelnosti podpory ve formě snížení ekologických daní nebo osvobození od těchto daní a ve formě snížení financování podpory na energii z obnovitelných zdrojů“) tohoto formuláře.

a)□ Podpora podnikům, které se řídí přísnějšími normami, než jsou normy Unie, nebo zvyšují úroveň ochrany životního prostředí v případě neexistence norem Unie

b)□ Podpora na pořízení nových dopravních prostředků, které splňují přísnější normy, než jsou normy Unie, nebo zvyšují úroveň ochrany životního prostředí v případě neexistence norem Unie

c)□ Podpora na včasné přizpůsobení se budoucím normám Unie

d)□ Podpora na energii z obnovitelných zdrojů

 Potvrďte, že opatření podporuje pouze energii z obnovitelných zdrojů definovanou v bodě 19 podbodech 5 a 11 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.

 

 

 V případě biopaliv potvrďte, že opatření podporuje pouze udržitelná biopaliva definovaná v bodě 19 podbodě 9 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.

 

 

e)□ Podpora na opatření v oblasti energetické účinnosti

 Potvrďte, že opatření podporuje pouze opatření v oblasti energetické účinnosti definovaná v bodě 19 podbodě 2 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.

 

 

f)□ Podpora na energeticky účinné dálkové vytápění nebo chlazení

 Potvrďte, že opatření podporuje pouze opatření týkající se energeticky účinného dálkového vytápění nebo chlazení, jak je definováno v bodě 19 podbodě 14 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.

 

 

g)□ Podpora na vysoce účinnou kogeneraci

 Potvrďte, že opatření podporuje pouze vysoce účinnou kogeneraci definovanou v bodě 19 podbodě 13 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.

 

 

h)□ Podpora na nakládání s odpady

i)□ Podpora na environmentální studie

j)□ Podpora na sanaci kontaminovaných lokalit

k)□ Podpora na přemístění podniků

l)□ Podpora ve formě obchodovatelných povolenek

m)□ Podpora na energetickou infrastrukturu

n)□ Podpora na zachycování, dopravu a ukládání CO2 (CCS)

o)□ Podpora na opatření k zajištění přiměřenosti výroby

p)□ Podpora ve formě snížení ekologických daní nebo osvobození od těchto daní

q)□ Podpora ve formě snížení podpory na financování energie z obnovitelných zdrojů

2. Popište podrobně hlavní charakteristiky oznámeného opatření (cíl, pravděpodobné účinky podpory, nástroj podpory, intenzita podpory, příjemci, rozpočet, podmínky atd.).

3. Lze podporu kombinovat s jinou podporou?□ ano

□ ne

Je-li odpověď kladná, poskytněte vysvětlení a vyplňte část týkající se kumulace v oddíle B o přiměřenosti.

4. Pokud se oznámené opatření týká režimu, zaškrtnutím políčka v tomto bodě potvrďte, že podpora poskytnutá na základě oznámeného režimu bude oznámena jednotlivě, překročí-li prahové hodnoty stanovené v bodě 20 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky:

 ano

5. Je-li oznámená jednotlivá podpora založena na schváleném režimu, uveďte podrobné informace o tomto režimu (číslo podpory, název režimu, datum schválení Komisí):

6. Je-li třeba, uveďte směnný kurz, který byl použit pro účely oznámení:

7. Uveďte, zda jsou s opatřením spojeny podmínky, včetně metody jeho financování, je-li nedílnou součástí tohoto opatření, které mohou vést k neoddělitelnému porušení práva Unie (bod 29 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky).□ ano

□ ne

Je-li odpověď kladná, vysvětlete, jak bude zajištěn soulad s právem Unie.

Oddíl B:    Obecné posouzení slučitelnosti

1.    Příspěvek k dosažení cíle ve společném zájmu

Pokud jde o zodpovězení otázek v tomto oddíle, viz oddíl 3.2.1 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky, jak je blíže upřesněno v oddílech 3.2 až 3.6 a 3.8 až 3.10 zmíněných pokynů.

1. Na základě cílů společného zájmu uvedených v pokynech k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky uveďte cíle v oblasti ochrany životního prostředí nebo energetiky, které oznámené opatření sleduje ( 134 ). Uveďte podrobný popis jednotlivých druhů podpor, jež mají být v rámci oznámeného opatření poskytovány:

2. Uplatňovalo se oznámené opatření již v minulosti?□ ano

□ ne

Pokud ano, uveďte jeho výsledky z hlediska zlepšení ochrany životního prostředí nebo energetického systému, příslušné číslo podpory a datum schválení Komisí a připojte pokud možno vnitrostátní zprávy o hodnocení opatření:

3. Je-li opatření nové, uveďte očekávané výsledky a období, v němž jich bude dosaženo, a rovněž to, jak přispějí k dosažení sledovaného cíle:

4. Vysvětlete prosím, jakým způsobem zajistíte, že investice do přiměřenosti výroby nebude v rozporu s cílem postupně ukončovat dotace nepříznivé pro životní prostředí, včetně dotací na fosilní paliva, v souladu s bodem 220 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky. Jak například zohledňujete řízení na straně poptávky a propojovací kapacitu? Je například stanoveno, že v případě rovnocenné technické výkonnosti mají přednost poskytovatelé nízkouhlíkové kapacity?

5. V případě přiměřenosti výroby objasněte a jednoznačně vymezte problém týkající se přiměřenosti výroby, který podle očekávání nastane, a soulad s analýzou přiměřenosti výroby, kterou pravidelně provádí ENTSO-E ( 135 ). V odpovědi poskytněte informace týkající se aspektů uvedených v bodě 221 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.

6. V případě nakládání s odpady potvrďte, že jsou splněny tyto podmínky:

a)□ je dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady (viz bod 118 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky);

b)□ investice je určena na snížení znečištění, které způsobily jiné podniky („znečišťovatelé“), a nevztahuje se na znečištění způsobené příjemcem podpory (viz bod 158 písm. a) pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky);

c)□ podpora nezbavuje nepřímo znečišťovatele povinnosti, kterou podle práva Unie mají, nebo povinnosti, která pro znečišťovatele představuje běžné náklady společnosti (viz bod 158 písm. b) pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky);

d)□ investice překonává současný stav techniky (viz bod 158 písm. c) pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky);

e)□ zpracovávané materiály by jinak byly vyhozeny nebo zpracovány způsobem méně šetrným k životnímu prostředí (viz bod 158 písm. d) pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky);

f)□ investice pouze nezvyšuje poptávku po materiálech určených k recyklaci, aniž by zvýšila sběr těchto materiálů (viz bod 158 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky).

Uveďte podrobnosti a předložte důkazy ohledně splnění podmínek uvedených v tomto bodě:

7. V případě obchodování s povolenkami popište podrobně systém obchodování s povolenkami, mimo jiné včetně cílů, metodiky udělování, dotčených orgánů nebo subjektů, úlohy státu, příjemců a procesních aspektů:

Odůvodněte, že:

a)□ systém obchodování s povolenkami je vytvořen tak, aby se dosáhlo cílů v oblasti ochrany životního prostředí, které jsou lepší než cíle, jichž má být dosaženo na základě norem Unie, které jsou pro příslušné podniky závazné:

b)□ povolenky jsou přidělovány transparentním způsobem na základě objektivních kritérií a zdrojů údajů nejvyšší kvality, které jsou k dispozici:

c)□ celková částka obchodovatelných povolení nebo povolenek poskytnutých jednotlivým podnikům za cenu, která je nižší než jejich tržní cena, nepřesáhne předpokládané potřeby těchto podniků odhadované v případě, že by systém obchodování neexistoval:

d)□ metodika přidělování povolenek nezvýhodní některé podniky nebo některá odvětví.

Pokud metodika přidělování povolenek zvýhodní některé podniky nebo některá odvětví, vysvětlete, jak je tato skutečnost odůvodněna logikou samotného systému související s ochranou životního prostředí nebo jak je nutná k zajištění souladu s dalšími politikami v oblasti ochrany životního prostředí:

e)□ nové podniky na trhu nesmí v zásadě obdržet povolení nebo povolenky za lepších podmínek než stávající podniky, které jsou činné na týchž trzích:

f)□ skutečnost, že stávající zařízení ve srovnání s novými podniky obdrží výhodnější povolenky, nevede k vytváření zbytečných překážek vstupu na trh:

Uveďte podrobnosti a předložte důkazy, které prokazují splnění podmínek uvedených v tomto bodě:

8. Má-li být podpora poskytnuta jednotlivým podnikům, poskytněte k prokázání příspěvku oznamovaného opatření k příslušnému společnému cíli pokud možno kvantifikovatelné údaje.

2.    Potřeba státní podpory

Pokud jde o zodpovězení otázek v tomto oddíle, viz oddíl 3.2.2 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky, jak je blíže upřesněno v oddílech 3.2 až 3.6 a 3.8 až 3.10 zmíněných pokynů.

1. Identifikujte selhání trhu, která brání zvyšování úrovně ochrany životního prostředí nebo řádnému fungování bezpečného, cenově dostupného a udržitelného trhu s energií (viz bod 35 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky).

2. Pokud se selháním trhu již zabývají jiné politiky nebo opatření, předložte důkazy, že se oznámené opatření zaměřuje pouze na zbytkové selhání trhu (viz bod 36 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky).

3. Poskytněte podrobné informace o povaze a důvodech nezbytnosti oznámeného opatření:

4. V případě investic do projektů energetické infrastruktury, objasněte (viz body 206–208 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky):

a) Nakolik opatření podporuje projekty společného zájmu definované v nařízení (EU) č. 347/2013, inteligentní sítě a investice do infrastruktury v podporovaných oblastech.

b) Do jaké míry je selhání trhu příčinou toho, že nezbytná infrastruktura není zajištěna optimálním způsobem.

c) Do jaké míry je infrastruktura otevřena přístupu třetích stran a podléhá regulaci sazeb.

5. V případě přiměřenosti výroby poskytněte tyto informace stanovené v bodech 222 až 224 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.

a) Posouzení dopadu proměnlivého objemu výroby energie, včetně objemu výroby pocházejícího ze sousedních soustav.

b) Posouzení dopadu účasti subjektů na straně poptávky včetně popisu opatření na podporu řízení poptávky.

c) Posouzení skutečné nebo potenciální existence propojovacích vedení včetně popisu prováděných a plánovaných projektů.

d) Posouzení všech ostatních prvků, které mohou vyvolat či prohloubit problém s přiměřeností výroby, např. selhání regulace nebo trhu, včetně např. stropů velkoobchodních cen.

6. Má-li být podpora poskytována jednotlivým podnikům, předložte jasné důkazy o tom, že dotyčné jednotlivé podniky jsou vystaveny selháním trhu nebo zbytkovým selháním trhu (viz body 38 a 39 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky).

7. Je-li to relevantní, poskytněte konkrétní informace o tom:

a) zda dané selhání trhu již dostatečným způsobem neřeší jiná opatření politiky, zejména environmentální či jiné normy Unie, systém Unie pro obchodování s emisemi (ETS) či ekologické daně;

b) zda je zásah státu nutný s ohledem na náklady, které vzniknou příjemci podpory při provádění vnitrostátních norem, nebude-li podpora poskytnuta, ve srovnání s náklady, nebo jejich absencí, na provádění uvedených norem, které vzniknou hlavním konkurentům příjemce podpory;

c) v případě selhání koordinace počet podniků, jejichž spolupráce je vyžadována, odlišné zájmy spolupracujících stran a praktické problémy při koordinování spolupráce, jako např. jazykové otázky, citlivost informací a neharmonizované normy.

3.    Vhodnost podpory

Pokud jde o zodpovězení otázek v tomto oddíle, viz oddíl 3.2.3 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky, jak je blíže upřesněno v oddílech 3.2až 3.6 a 3.8až 3.10 zmíněných pokynů.

1. Vysvětlete, proč je státní podpora vhodným nástrojem místo jiných nástrojů politiky (nezahrnujících státní podporu) nebo plného provedení zásady „znečišťovatel platí“ ( 136 ) (viz body 41 až 44 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky).

2. Vysvětlete, proč se zvolený nástroj státní podpory považuje za nejvhodnější nástroj státní podpory k dosažení dotčeného cíle politiky a proč ve srovnání s jinými nástroji státní podpory pravděpodobně nejméně naruší obchod a hospodářskou soutěž (viz body 45 až 48 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky).

3. V případě přiměřenosti výroby potvrďte a objasněte, že podpora představuje pouze náhradu za dostupnost v souladu s bodem 225 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky. Rovněž popište, jak opatření zajišťuje odpovídající pobídky pro stávající i budoucí výrobce a hospodářské subjekty, kteří využívají vzájemně nahraditelné technologie, např. reakci na straně poptávky a řešení zaměřená na skladování (např. umožnění různé doby předstihu potřebné pro různé technologie) v souladu s bodem 226 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky. Objasněte, v jakém rozsahu by možný problém s přiměřeností výroby mohla odstranit propojovací kapacita (jak je uvedeno v bodě 226 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky).

4.    Motivační účinek

Pokud jde o zodpovězení otázek v tomto oddíle, viz oddíl 3.2.4 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky, jak je blíže upřesněno v oddílech 3.2 až 3.6 a 3.8 až 3.10 zmíněných pokynů.

1. Bude podpora poskytována na základě soutěžního nabídkového řízení?□ ano

□ ne

Je-li tomu tak, uveďte podrobnosti o soutěžním řízení a připojte oznámení o vyhlášení veřejného nabídkového řízení nebo jeho návrh.

2. Je při udělování podpory na základě oznámeného opatření zajištěno, aby práce na projektu nebyla zahájena předtím, než příjemce předložil vnitrostátním orgánům žádost o podporu? Je zajištěno, že podpora nebyla a nebude v žádném případě vyplacena, pokud byla práce na podporovaném projektu zahájena dříve, než příjemce požádal vnitrostátní orgány o podporu ( 137 )?□ ano

□ ne

3. Obsahují žádosti o podporu alespoň jméno/název žadatele a v případě podniku jeho velikost, popis projektu, včetně jeho umístění a data jeho zahájení a ukončení, částku podpory potřebnou k provedení projektu a seznam způsobilých nákladů?□ ano

□ ne

4. Popište a uveďte příklady, jaké kontroly věrohodnosti hypotetického srovnávacího scénáře budou prováděny, aby se zajistilo, že podpora vede k požadovanému motivačnímu účinku?

5. Má-li poskytnutá podpora pomoci při přizpůsobení se budoucím normám Unie nebo uplatňování přísnějších norem, než jsou normy Unie, poskytněte podrobné informace o tom, z čeho podpora sestává, jaké normy budou splněny a k jakému okamžiku nebo jaké normy budou překročeny. (Viz body 53 až 55 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.)

6. Je-li podpora poskytnuta na dopravní prostředky pro silniční a železniční dopravu, dopravu po vnitrozemských vodních cestách a námořní dopravu, poskytněte podrobné informace týkající se použitelnosti norem Unie (případně včetně územní působnosti), a zejména jejich použití se zpětnou působností (viz bod 54 písm. a) nebo b) pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky).

Byla přijata norma Unie?□ ano

□ ne

7. Je-li odpověď na otázku v bodě 6 kladná, potvrďte, zda vstoupila v platnost. Není-li norma dosud platná, uveďte datum, k němuž vstoupí v platnost.□ ano

□ ne

8. Je-li odpověď na otázku v bodě 6 kladná, bude investice provedena a dokončena nejméně rok před vstupem dotyčné normy Unie v platnost?□ ano

□ ne

Uveďte datum, k němuž bude investice dokončena:

9. Pokud se podpora týká energetických auditů u velkých podniků, potvrďte, že podpora nehradí energetický audit, který musí příjemce provést podle směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti ( 138 )?□ ano

□ ne

10. Má-li být podpora poskytována jednotlivým podnikům, předložte jasné důkazy o tom, že podpora skutečně ovlivňuje rozhodnutí o investici způsobem, který změní chování příjemce tak, že tento příjemce následně zvýší úroveň ochrany životního prostředí nebo zlepší fungování trhu Unie s energií. (Viz oddíl 3.2.4.2 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.)

11. Objasněte, jaké výhody přinese podporovaný projekt příjemci, zejména výhody související s výrobou (např. dopad na kapacitu a jakost výrobků). (Viz bod 59 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.)

12. Pro každý jednotlivý dotčený podnik poskytněte, objasněte a odůvodněte hypotetický srovnávací scénář. (Viz bod 60 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.)

13. Poskytněte údaje o ziskovosti dotčeného projektu a běžné míře návratnosti, kterou podnik uplatňuje na jiné investice podobného druhu. K doložení poskytnutých informací předložte důkazy. (Viz body 61 až 65 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.)

14. V případě, že je nebo bude použitelná norma Unie, předložte důkazy, včetně kvantitativních údajů, že norma neodstraňuje motivační účinek podpory. (Viz body 66 až 68 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.)

5.    Přiměřenost

Pokud jde o zodpovězení otázek v tomto oddíle, viz oddíl 3.2.5 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky a oddíly 3.2 až 3.6 a 3.8 až 3.10 zmíněných pokynů.

Jestliže se opatření týká pouze investiční podpory, vyplňte první část tohoto oddílu. Jestliže se jedná o provozní podporu, vyplňte druhou část tohoto oddílu. Jestliže opatření sestává z investiční i provozní podpory, je nutno vyplnit obě části.

5.1.   Režimy státní podpory

5.1.1.   Režimy investiční podpory

Částka podpory na jednoho příjemce by měla být omezena na minimum, které je potřebné k dosažení sledovaného cíle v oblasti ochrany životního prostředí nebo energetiky. Obecně se podpora považuje za omezenou na nezbytné minimum, jestliže odpovídá čistým dodatečným nákladům nutným k dosažení cíle ve srovnání s hypotetickým srovnávacím scénářem. (Viz oddíl 3.2.5 bod 70 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.)

U podpory projektů energeticky účinného dálkového vytápění a chlazení se tento oddíl vztahuje pouze na výrobní zařízení. U části týkající se infrastruktury by se měl použít přístup na základě mezery ve financování jako u energetické infrastruktury (viz oddíl 5.1.2 týkající se režimů provozní podpory) (bod 76 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky).

5.1.1.1.   Způsobilé náklady ( 139 ): poskytněte příslušné údaje o způsobilých nákladech

1) Potvrďte, že způsobilé náklady jsou omezeny na dodatečné investiční náklady, které jsou nezbytné k dosažení cíle společného zájmu, a nepřesahují intenzitu podpory ve výši 100 %:

 ano

2) Zaškrtnutím příslušného políčka potvrďte a objasněte, že

 konkrétní náklady související s ochranou životního prostředí představují způsobilé náklady, pokud lze snadno vymezit investiční náklady na ochranu životního prostředí;

nebo

 dodatečné investiční náklady jsou stanoveny porovnáním podporované investice s hypotetickou situací, kdy by podpora nebyla udělena, tj. referenční investicí ( 140 ).

3) U integrovaných projektů, jako jsou integrovaná opatření ke zvýšení energetické účinnosti, nebo projekty v oblasti bioplynu, může být stanovení hypotetického srovnávacího scénáře obtížné. Pokud hypotetický srovnávací scénář stanovit nelze, může Komise uznat jako alternativu celkové náklady projektu, které mohou znamenat nižší intenzitu podpory, jíž se zohlední výpočet způsobilých nákladů (viz bod 75 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky).

Pokud navrhujete použít tento přístup, podrobně to zdůvodněte a poskytněte údaje o výpočtu, zejména prokažte, jak budou odpovídajícím způsobem upraveny maximální intenzity podpory:

4) Uveďte podrobnou metodiku výpočtu (s odkazem na hypotetickou srovnávací situaci), která se bude uplatňovat na všechny jednotlivě poskytnuté podpory na základě oznámeného režimu, a předložte příslušné důkazy:

5) Jakou formu mají způsobilé náklady?

a)□ investice do hmotného majetku

b)□ investice do nehmotného majetku

Jestliže investice souvisí s hmotným majetkem, vyplňte bod 6; jestliže souvisí s nehmotným majetkem, vyplňte bod 7. Pokud investice souvisí s hmotným i nehmotným majetkem, je třeba vyplnit bod 6 i 7.

6) V případě investic do hmotného majetku uveďte formu (formy) dotyčných investic:

a)□ investice do pozemků, které jsou naprosto nezbytné ke splnění cílů v oblasti životního prostředí;

b)□ investice do budov, které jsou určeny ke snížení nebo odstranění znečištění a výskytu škodlivin;

c)□ investice do zařízení a vybavení, které je určeno ke snížení nebo odstranění znečištění a výskytu škodlivin;

d)□ investice do úpravy výrobních postupů s ohledem na ochranu životního prostředí.

7) V případě investic do nehmotného majetku (transfer technologií prostřednictvím získání provozních licencí či patentovaného nebo nepatentovaného know-how) potvrďte, že veškerý nehmotný majetek splňuje tyto podmínky:

a)□ považuje se za odepisovatelný majetek;

b)□ je pořízen za tržních podmínek od podniku, nad kterým nemá nabyvatel přímou nebo nepřímou kontrolu;

c)□ je zařazen do majetku podniku a zůstane v podniku příjemce podpory a je tam používán nejméně po dobu pěti let ( 141 ).

Dále potvrďte, že je-li nehmotný majetek během prvních pěti let prodán:

 výtěžek prodeje bude odečten od způsobilých nákladů

a

 celá nebo částečná výše poskytnuté podpory bude případně vrácena.

Jestliže investice souvisí s normami Unie, vyplňte bod 8.

8) V případě investic zaměřených na dosažení úrovně ochrany životního prostředí, která je vyšší než normy Unie, potvrďte zaškrtnutím příslušného políčka příslušná tvrzení ( 142 ):

a)□ pokud se podnik přizpůsobuje vnitrostátním normám, které byly přijaty v případě neexistence příslušných norem Unie, způsobilé náklady představují dodatečné investiční náklady nezbytné k dosažení úrovně ochrany životního prostředí, kterou stanoví vnitrostátní norma;

b)□ pokud se podnik přizpůsobuje vnitrostátním normám, které jsou přísnější než normy Unie, nebo uplatňuje normy, které jsou přísnější než tyto vnitrostátní normy nebo příslušné normy Unie, způsobilé náklady představují dodatečné investiční náklady nezbytné k zajištění vyšší úrovně ochrany životního prostředí, než jakou vyžadují normy Unie ( 143 );

c)□ pokud norma neexistuje, způsobilé náklady představují investiční náklady nezbytné k dosažení vyšší úrovně ochrany životního prostředí oproti úrovni, kterou by daný podnik nebo podniky dosáhly bez poskytnutí jakékoli podpory na ochranu životního prostředí.

5.1.1.2.   Intenzita podpory a bonusy

Intenzity podpory, které jsou přípustné u jednotlivých opatření, jsou stanoveny v příloze 1 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.

9) Jaká je základní intenzita podpory použitelná na oznámené opatření (bez bonusů, viz bod 10)?

10) Bonusy:

a) Předpokládá se bonus, jelikož investice je umístěna v podporované oblasti ( 144 )?□ ano

□ ne

Je-li tomu tak, uveďte výši použitelného bonusu (jako procento způsobilých nákladů):

b) Potvrďte, že je-li udělena podpora nebo bonus pro regiony, na něž se vztahuje čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU, jsou pro tuto podporu nebo bonus způsobilí pouze příjemci usazeni v oblastech uvedených v čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU, jak jsou vymezeny v bodě 19 podbodě 46 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky:

 ano

c) Potvrďte, že je-li udělena podpora nebo bonus pro regiony, na něž se vztahuje čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU, jsou pro tuto podporu nebo bonus způsobilí pouze příjemci usazeni v oblastech podle čl. 107 odst. 3 písm. c), jak jsou vymezeny v bodě 19 podbodě 46 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky:

 ano

d) Uplatňuje se v rámci oznámeného opatření bonus ( 145 ) pro malé a střední podniky?□ ano

□ ne

Je-li tomu tak, uveďte výši použitelného bonusu (jako procento způsobilých nákladů):

e) Potvrďte, že v případě, je-li poskytnuta podpora/bonus pro malé podniky, splňují příjemci definici malých podniků stanovenou v bodě 19 podbodě 17 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky:

 ano

f) Potvrďte, že v případě, je-li poskytnuta podpora/bonus pro střední podniky, příjemci splňují definici středních podniků stanovenou v bodě 19 podbodě 17 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky:

 ano

g) Uplatňuje se v rámci oznámeného opatření bonus ( 146 ) za ekologické inovace?□ ano

□ ne

h) Je-li tomu tak, uveďte výši použitelného bonusu a objasněte, jak jsou splněny požadavky stanovené v bodě 78 písm. c) podbodech i) až iii) pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky:

i) Je podpora poskytnuta na základě skutečně soutěžního nabídkového řízení ( 147 )?□ ano

□ ne

Je-li odpověď kladná, poskytněte údaje o soutěžním nabídkovém řízení a předložte důkazy o souladu s bodem 19 podbodem 43 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky. Připojte kopii oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo jeho návrh.

11) Uveďte v procentech celkovou intenzitu podpory u projektů podpořených v rámci oznámeného režimu, s přihlédnutím k základní intenzitě podpory a bonusům:

5.1.1.3.   Kumulace (viz oddíl 3.2.5.2 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky)

12) Je podpora poskytnutá v rámci oznámeného opatření kumulována s jinou podporou?□ ano

□ ne

13) Je-li odpověď v bodě 12 kladná, popište pravidla pro kumulaci podpor, která se vztahují na oznámené opatření podpory (viz body 81 a 82 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky):

14) Upřesněte, zda bude ověřován proces, který má v rámci oznámeného opatření podpory zajistit dodržování pravidel pro kumulaci podpor.

5.1.2.   Režimy provozní podpory

5.1.2.1.   Provozní podpora na energii z obnovitelných zdrojů

1. Upřesněte druh(y) obnovitelných zdrojů energie podpořených v rámci oznámeného opatření a uveďte podrobnosti:

Upozorňuje se, že investiční podpora nebo provozní podpora na výrobu biopaliv může být přípustná pouze pro udržitelná biopaliva. Na biopaliva vyráběná z potravin nelze poskytovat investiční podporu, a provozní podporu lze poskytovat do roku 2020, nebylo-li zařízení dosud amortizováno. Potvrďte, že uvedené podmínky jsou splněny (viz bod 113 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky):

2. Je-li poskytována podpora na výrobu vodní energie, potvrďte soulad se směrnicí 2000/60/ES ( 148 ).□ ano

□ ne

3. Poskytuje-li se podpora na odpad, potvrďte, že se neobchází hierarchie způsobů nakládání s odpady.□ ano

□ ne

4. Objasněte, zda je poskytována podpora na biopaliva vyráběná z potravin, a pokud ano, za jakých podmínek je podpora udělována. (Viz bod 113 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.)

5. Jestliže opatření podporuje biopaliva, potvrďte, že jsou splněny všechny níže uvedené podmínky týkající se biopaliv vyráběných z potravin:

a) Provozní podpora na biopaliva vyráběná z potravin je poskytována pouze do roku 2020:□ ano

□ ne

b) Provozní podpora na biopaliva vyráběná z potravin je poskytována výhradně zařízením, která zahájila provoz do 31. prosince 2013:□ ano

□ ne

a

c) Provozní podpora na biopaliva vyráběná z potravin je omezena na zařízení, která nebyla zcela amortizována:□ ano

□ ne

6. Upřesněte, zda existuje nebo zda se předpokládá povinnost dodávky nebo přimíchání:□ ano

□ ne

Pokud ano, poskytněte vysvětlení a předložte důkazy dokládající, že se na podporovaná biopaliva vztahuje povinnost dodávky nebo přimíchání. Objasněte, zda jsou podporovaná biopaliva dražší než biopaliva, která jsou uváděna na trh pouze za účelem dodávky nebo přimíchání (a bez podpory). Viz bod 114 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.

7. Upřesněte, zda je zavedena dohoda o spolupráci:□ ano

□ ne

Pokud ano, poskytněte vysvětlení a údaje o dohodě o spolupráci. (viz bod 122 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky):

5.1.2.1.1.   Provozní podpora na elektřinu z obnovitelných zdrojů (do amortizace elektrárny)

8. Potvrďte, že podpora bude poskytována pouze do doby, než je elektrárna zcela amortizována podle běžných účetních pravidel, a poskytněte příslušná vysvětlení:□ ano

□ ne

9. Potvrďte, že od provozní podpory bude odečtena jakákoli dříve získaná investiční podpora, a poskytněte příslušná vysvětlení:□ ano

□ ne

K podnícení začlenění na trh je důležité, aby příjemci podpory svou energii na trhu prodávali přímo a plnili povinnosti dané trhem (viz body 124 a 125 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky).

10. Potvrďte, že podpora je poskytována jako příplatek k tržní ceně účtované výrobci, kteří svou elektřinu prodávají na trhu přímo (viz bod 124 písm. a) pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky):□ ano

□ ne

Je-li tomu tak, podrobně vysvětlete, jak je uvedená podmínka uplatňována v praxi:

11. Potvrďte, že příjemci nesou odpovědnost za odchylku subjektu zúčtování:□ ano

□ ne

Pokud ano, podrobně vysvětlete odpovědnost za odchylku subjektu zúčtování, kterou nesou výrobci energie z obnovitelných zdrojů, a povinnosti vztahující se na ostatní výrobce (viz bod 124 písm. b) pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky):

Je-li odpověď záporná, domníváte se, že ve vaši zemi neexistuje likvidní vnitrodenní trh?□ ano

□ ne

Je-li odpověď záporná, podrobně vysvětlete a zdůvodněte, proč výrobci energie z obnovitelných zdrojů nenesou odpovědnost za odchylku subjektu zúčtování:

12. Potvrďte, že platí opatření, která zajistí, aby výrobci neměli žádnou motivaci produkovat elektřinu za záporné ceny (viz bod 124 písm. c) pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky):□ ano

□ ne

Podrobně vysvětlete, jak je toto zajištěno v praxi:

13. Poskytuje režim podporu zařízením (s výjimkou elektřiny vyráběné z energie větrné) s nainstalovanou kapacitou výroby elektrické energie nižší než 500 kW?□ ano

□ ne

Je-li tomu tak, objasněte, zda se to vztahuje na všechny příjemce, či pouze na určitou podskupinu příjemců. Podrobně uveďte, zda se na tato zařízení vztahují podmínky stanovené v bodě 124 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky:

14. Poskytuje režim podporu na demonstrační projekty, jak jsou definovány v pokynech k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky? (viz bod 127 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky)□ ano

□ ne

Je-li tomu tak, poskytněte podrobné údaje a předložte důkazy, že tyto projekty splňují všechny podmínky stanovené v definici v bodě 19 podbodě 45 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.

Je-li tomu tak, objasněte, zda se to vztahuje na všechny příjemce, či pouze na určitou podskupinu příjemců. Podrobně uveďte, zda se demonstrační projekty vztahují podmínky stanovené v bodě 124 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.

15. Poskytuje režim podporu zařízením na výrobu elektřiny z energie větrné s nainstalovanou kapacitou výroby elektrické energie nižší než 3 MW nebo 3 výrobní jednotky (viz bod 125 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky)?□ ano

□ ne

Je-li tomu tak, poskytněte údaje o zařízeních, na něž se toto ustanovení vztahuje:

Je-li tomu tak, objasněte, zda se to vztahuje na všechny příjemce, či pouze na určitou podskupinu příjemců. Podrobně uveďte, zda se na tato zařízení vztahují podmínky stanovené v bodě 124 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky:

V přechodném období 2015–2016 by měla být na základě jednoznačných, transparentních a nediskriminačních kritérií v rámci soutěžního nabídkového řízení poskytnuta podpora na alespoň 5 % plánované nové kapacity výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (viz body 124 a 125 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky).

16. Potvrďte, že v rámci soutěžního nabídkového řízení by měla být poskytnuta podpora na alespoň 5 % plánované nové kapacity výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie:□ ano

□ ne

17. Podrobně vysvětlete, jak je podmínka stanovená v tomto bodě uplatňována v praxi, včetně výpočtu minimálního 5 % podílu pro roky 2015 a 2016:

18. Od 1. ledna 2017 je provozní podpora v zásadě poskytována na základě jednoznačných, transparentních a nediskriminačních kritérií v rámci soutěžního nabídkového řízení, pokud se nepoužijí výjimky (viz bod 126 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky). Potvrďte, že podpora je poskytována v rámci soutěžního nabídkového řízení:□ ano

□ ne

Je-li tomu tak, poskytněte podrobné údaje o nabídkovém řízení:

Je-li odpověď záporná, uveďte, zda je použitelný jeden z těchto důvodů:

a)□ velmi omezený počet způsobilých projektů;

b)□ vyšší míra podpory v případě soutěžního nabídkového řízení;

c)□ nízká míra realizace (projekty, které by byly provedeny).

19. Poskytněte podrobné údaje, doložte a podrobně vysvětlete důvody neuplatňování soutěžního nabídkového řízení. Předložte kvantitativní a kvalitativní údaje dokazující, že skutečně nastal jeden z udávaných důvodů:

Je-li odpověď v tomto bodě záporná, vyplňte oddíl 5.1.2.1.2: provozní podpora na jinou energii z obnovitelných zdrojů, než je elektrická energie (do amortizace elektrárny).

20. Uveďte, zda je soutěžní nabídkové řízení otevřené všem výrobcům, kteří vyrábějí elektřinu z obnovitelných zdrojů:□ ano

□ ne

Je-li tomu tak, poskytněte podrobné údaje o otevřenosti nabídkového řízení:

Je-li odpověď záporná, uveďte, zda je použitelný jeden z těchto důvodů:

a)□ dlouhodobější potenciál nové inovativní technologie;

b)□ nutnost zajistit diverzifikaci;

c)□ omezení soustavy a stabilita rozvodné sítě;

d)□ systémové náklady (na integraci);

e)□ biomasa: nutnost zabránit narušením na trzích se surovinami.

21. Poskytněte podrobné údaje, doložte a podrobně vysvětlete důvody stanovení výjimky s ohledem na soutěžní nabídkové řízení otevřené všem výrobcům. Předložte kvantitativní a kvalitativní údaje dokládající, že by skutečně nastala situace související s jedním z důvodů uvedených v bodě 20:

22. Poskytněte podrobné údaje, doložte a podrobně vysvětlete, proč se v návrhu nabídkového řízení nelze zabývat důvody pro použití výjimky (viz bod 124 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky):

23. Poskytuje režim podporu zařízením (s výjimkou elektřiny vyráběné z energie větrné) s nainstalovanou kapacitou výroby elektrické energie nižší než 1 MW?□ ano

□ ne

Je-li tomu tak, objasněte, zda se to vztahuje na všechny příjemce, či pouze na určitou podskupinu příjemců. Uveďte, zda těmto zařízením bude podpora poskytnuta v rámci soutěžního nabídkového řízení:

24. Poskytuje režim podporu na demonstrační projekty, jak jsou definovány v pokynech k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky?□ ano

□ ne

Je-li tomu tak, objasněte, zda se to vztahuje na všechny příjemce, či pouze na určitou podskupinu příjemců. Uveďte, zda těmto zařízením bude podpora poskytnuta v rámci soutěžního nabídkového řízení:

25. Poskytuje režim podporu zařízením na výrobu elektřiny z energie větrné s nainstalovanou kapacitou výroby elektrické energie nižší než 6 MW nebo 6 výrobních jednotek?□ ano

□ ne

Je-li tomu tak, poskytněte údaje o zařízeních, na něž se toto ustanovení vztahuje:

Je-li tomu tak, objasněte, zda se to vztahuje na všechny příjemce, či pouze na určitou podskupinu příjemců. Uveďte, zda těmto zařízením bude podpora poskytnuta v rámci soutěžního nabídkového řízení:

5.1.2.1.2.   Provozní podpora na jinou energii z obnovitelných zdrojů, než je elektrická energie (do amortizace elektrárny)

26. Uveďte následující informace k doložení toho, že poskytnutá provozní podpora nepřevyšuje rozdíl mezi celkovými vyrovnanými náklady na výrobu energie z konkrétní dotčené technologie a tržní cenou daného druhu energie:

 podrobná analýza nákladů na výrobu energie z konkrétní dotčené technologie ve formě vyrovnaných nákladů na výrobu energie na jednotku každého zdroje obnovitelné energie ( 150 ):

 

 

 podrobná analýza tržní ceny daného druhu energie:

 

 

27. Předložte důkazy, že podpora bude poskytována pouze do doby, než je elektrárna zcela amortizována podle běžných účetních pravidel, a poskytněte podrobnou analýzu odpisů jednotlivých druhů investic určených na ochranu životního prostředí (viz bod 131 písm. d) pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky):

28. U režimů podpory uveďte, jak bude zajištěno splnění podmínky uvedené v bodě 131 písm. d) pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky:

29. Při určování výše provozní podpory prokažte, jak bude od výrobních nákladů odečtena jakákoli investiční podpora, která byla danému podniku udělena na nové zařízení:

30. Zahrnuje podpora rovněž běžnou návratnost kapitálu?□ ano

□ ne

Je-li tomu tak, uveďte podrobnosti a předložte informace nebo výpočty, které prokazují běžnou míru návratnosti, a odůvodněte přiměřenost zvolené míry:

31. Jsou výrobní náklady pravidelně aktualizovány, a to nejméně jednou ročně?□ ano

□ ne

Uveďte podrobnosti a vysvětlení:

5.1.2.1.3.   Provozní podpora stávajícím elektrárnám na biomasu po amortizaci

Provozní podpora elektrárnám na biomasu po amortizaci může být slučitelná s vnitřním trhem, pokud členský stát prokáže, že provozní náklady, které nese příjemce po amortizaci elektrárny, jsou stále vyšší než tržní cena dotčené energie (bod 133 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky).

32. Potvrďte a objasněte, že podpora je poskytnuta pouze na energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů:

33. Uveďte tyto informace:

 podrobná analýza provozních nákladů na výrobu energie z biomasy po amortizaci elektrárny:

 

 

 podrobná analýza tržní ceny daného druhu energie:

 

 

 podrobná analýza návrhu opatření, která prokazuje, že opatření má pouze vyrovnat rozdíl mezi provozními náklady po amortizaci elektrárny a tržní cenou daného druhu energie:

 

 

34. Existuje mechanismus sledování s cílem ověřit, zda jsou provozní náklady, které nese příjemce, stále vyšší než tržní cena dotčené energie?□ ano

□ ne

Je tento mechanismus sledování aktualizován nejméně jednou ročně?□ ano

□ ne

Mechanismus sledování podrobně popište.

Provozní podpora elektrárnám na biomasu po amortizaci může být slučitelná s vnitřním trhem, pokud členský stát prokáže, že použití fosilních paliv jako vstupního zdroje je bez ohledu na tržní cenu dotčené energie ekonomicky výhodnější než použití biomasy (bod 134 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky).

35. Potvrďte a objasněte, že podpora je poskytnuta pouze na energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů:

36. Uveďte tyto informace:

 podrobná analýza provozních nákladů na výrobu energie z biomasy po amortizaci elektrárny:

 

 

 podrobná analýza provozních nákladů na výrobu energie z fosilních paliv po amortizaci elektrárny:

 

 

 podrobná analýza návrhu opatření, která prokazuje, že opatření má pouze vyrovnat rozdíl mezi provozními náklady po amortizaci elektrárny při používání biomasy a dotčeného fosilního paliva:

 

 

37. Předložte důkazy o tom, že bez podpory by v téže elektrárně došlo k přechodu od používání biomasy k používání fosilních paliv:

38. Je zaveden mechanismus sledování s cílem ověřit, zda jsou provozní náklady související s používáním biomasy stále vyšší než provozní náklady spojené s využíváním dotčeného fosilního paliva?□ ano

□ ne

39. Je tento mechanismus sledování aktualizován nejméně jednou ročně?□ ano

□ ne

Mechanismus sledování podrobně popište:

5.1.2.1.4.   Provozní podpora poskytovaná ve formě osvědčení

40. Uveďte podrobný popis zeleného osvědčení nebo systému nabídkových řízení (mimo jiné včetně informací o úrovni diskrečních pravomocí, úloze správního orgánu, mechanismu stanovování cen, mechanismu financování, sankčního mechanismu a mechanismu přerozdělování):

41. Jaká je doba trvání oznámeného opatření ( 151 )?

42. Předložte údaje nebo výpočty, které prokazují, že podpora má zásadní význam pro zajištění životaschopnosti dotčených obnovitelných zdrojů energie.

43. Předložte údaje nebo výpočty, které prokazují, že podpora není v souhrnném vyjádření příčinou nadměrných náhrad za obnovitelnou energii.

44. Předložte údaje nebo výpočty, které prokazují, že podpora neodrazuje výrobce energie z obnovitelných zdrojů od zvyšování vlastní konkurenceschopnosti.

45. Poskytněte informace vyžadované v oddíle 5.1.2.1.1 Provozní podpora na elektřinu z obnovitelných zdrojů (do amortizace elektrárny).

46. Nelze-li z technických důvodů použít podmínky uvedené v bodech 124 a 125 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky, poskytněte příslušné informace nebo výpočty.

5.1.2.2.   Provozní podpora na zařízení pro vysoce účinnou kogeneraci

47. Uveďte informace požadované v oddíle 5.1.2.1, jestliže jsou použitelné příslušné pododdíly:

 U podpory na výrobu elektřiny z kogenerace do amortizace elektrárny: oddíl 5.1.2.1.1.

 U podpory na výrobu tepla z kogenerace do amortizace elektrárny: oddíl 5.1.2.1.2.

 U podpory na výrobu tepla nebo elektřiny z kogenerace po amortizaci elektrárny: oddíl 5.1.2.1.3.

 U podpory poskytované ve formě osvědčení: oddíl 5.1.2.1.4.

48. Potvrďte, že provozní podpora na vysoce účinnou kogeneraci je poskytnuta výhradně:

 podnikům, které vyrábějí elektřinu a teplo určené veřejnosti, pokud náklady na výrobu této elektřiny nebo tepla převyšují jejich tržní cenu ( 152 );

 na průmyslové využití kombinované výroby tepla a elektřiny, pokud lze prokázat, že výrobní náklady na jednotku energie vyrobenou za použití tohoto postupu jsou vyšší než tržní cena za jednotku konvenční energie ( 153 ).

Uveďte podrobnosti a předložte důkazy, které prokazují, že jsou splněny příslušné podmínky:

5.1.2.3.   Provozní podpora na opatření v oblasti energetické účinnosti

49. Předložte informace nebo výpočty, které prokazují, že podpora je omezena na náhradu čistých dodatečných výrobních nákladů vyplývajících z investice a zohledňuje přínosy vyplývající z úspory energie ( 154 ):

50. Jaká je doba trvání opatření v podobě provozní podpory ( 155 )?

5.1.2.4.   Provozní podpora na energetickou infrastrukturu a zachycování a ukládání uhlíku

51. Předložte informace a výpočty, které prokazují, že podpora je omezena na náhradu čistých dodatečných výrobních nákladů vyplývajících z investice a zohledňuje náklady a přínosy projektu.

Poskytněte podrobný přehled peněžních toků během celé doby trvání projektu.

Vysvětlete použité diskontní sazby a návratnost.

Poskytněte podrobné údaje o hypotetickém srovnávacím scénáři nebo odůvodněte jeho neexistenci.

52. V případě zachycování a ukládání uhlíku potvrďte a poskytněte podrobné údaje prokazující, že podpora nezvýhodňuje zařízení, která produkují emise CO2:

53. V případě energetické infrastruktury proto způsobilé náklady představují mezeru ve financování. Prokažte, že podpora nepřesahuje mezeru ve financování, a to poskytnutím podrobných výpočtů a zdůvodněním použitých údajů, např. míra návratnosti (viz bod 211 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky):

54. Jaká je doba trvání opatření v podobě provozní podpory?

5.1.2.5.   Provozní podpora na přiměřenost výroby

55. Popište vestavěné mechanismy, které zajistí, že nedojde ke vzniku neočekávaných zisků:

56. Popište mechanismus, který zajišťuje, že placená cena klesne na nulu, lze-li předpokládat, že úroveň dodané kapacity bude odpovídat úrovni požadované kapacity (viz bod 231 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky):

57. Je režim založen na soutěžním nabídkovém řízení? Uveďte podrobnosti (viz bod 229 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky):

58. Popište očekávanou návratnost u příjemců v rámci režimu:

5.1.2.6.   Provozní podpora ve formě obchodovatelných povolenek. Viz bod 235 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky

59. Potvrďte, že režim splňuje všechna níže uvedená kritéria:

a)□ výběr příjemců podpory je založen na objektivních a transparentních kritériích a podpora je v zásadě udělována stejným způsobem všem soutěžitelům v tomtéž odvětví nebo na stejném relevantním trhu, pokud jsou v podobné konkrétní situaci;

b)□ úplné obchodování formou dražby vede ke značnému nárůstu výrobních nákladů pro každé odvětví či kategorii jednotlivých příjemců;

c)□ nárůst výrobních nákladů v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami nelze přenést na spotřebitele, aniž by to vedlo k významnému snížení prodeje;

d)□ jako měřítko pro úroveň přidělených povolenek byla použita nejúčinnější technologie v EHP.

Uveďte podrobnosti, které prokazují, jak jsou kritéria uvedená v tomto bodě uplatňována:

5.2.   Podpora podléhající individuální oznamovací povinnosti – doplňkové informace

60. V případě jednotlivých opatření podpory uveďte podrobný výpočet způsobilých nákladů oznámeného investičního projektu s odkazem na hypotetickou srovnávací situaci a předložte příslušné důkazy:

61. Poskytněte podrobné popisy pro každé opatření, které podléhá individuální oznamovací povinnosti. Informace by neměly být obecné, např. pro určité odvětví, nýbrž měly by se vztahovat na jednotlivého příjemce:

6.    Zabránění vzniku negativních účinků

Pokud jde o zodpovězení otázek v tomto oddíle, viz oddíl 3.2.6 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky, jak je blíže upřesněno v oddílech 3.2 až 3.6 a 3.8 až 3.10 zmíněných pokynů.

6.1.   Režimy státní podpory

1. Vysvětlete, jak budou narušení hospodářské soutěže a obchodu způsobená oznámeným režimem podpory omezena na minimum (viz oddíl 3.2.6 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky):

2. Brání opatření efektivnějším a více inovativním výrobcům v zajištění účinných výsledků v oblasti ochrany životního prostředí?□ ano

□ ne

Je-li odpověď záporná, uveďte důvody.

3. Bude mít podpora rušivé účinky spočívající v posilování nebo zachování tržní síly příjemce?

4. Byla podpora navržena tak, aby umožňovala příslušným stranám přístup k opatření? Vysvětlete, jaká opatření byla přijata, aby byl zajištěn přístup.

5. Vysvětlete, jak je opatření v souladu s bodem 233 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.

6. Vysvětlete, jak opatření umožňuje využít jakoukoli kapacitu, která může účinně přispět k vyřešení problému s přiměřeností výroby. (Viz bod 232 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky)

6.2.   Podpora podléhající individuální oznamovací povinnosti – doplňkové informace

7. Má-li být podpora poskytována jednotlivým podnikům, předložte jasné důkazy o negativních účincích na úrovni podniku. (Viz oddíl 3.2.4.2 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky):

7.    Transparentnost

Pokud jde o zodpovězení otázek v tomto oddíle, viz oddíl 3.2.7 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky, jak je blíže upřesněno v oddílech 3.2 až 3.6 a 3.8 až 3.10 zmíněných pokynů.

1. Uveďte odkazy na příslušná ustanovení v právním základu, která uvádějí, že orgán poskytující podporu zveřejní na hlavní internetové stránce nebo na jedné internetové stránce, která stahuje informace z několika internetových stránek (např. regionálních internetových stránek), alespoň tyto informace o oznámených režimech státní podpory: úplné znění schváleného režimu podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí jednotlivé podpory a jeho prováděcích ustanovení nebo odkaz na tyto dokumenty, informace o identitě orgánu poskytujícího podporu nebo orgánů poskytujících podporu, identitě jednotlivých příjemců, podobě a výši podpory poskytované jednotlivým příjemcům, datu poskytnutí podpory, podniku (MSP nebo velký podnik), regionu příjemce a hlavním ekonomickém odvětví, v němž příjemce působí (viz oddíl 3.2.7 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky):

2. Uveďte odkaz na tuto jednu internetovou stránku:

Oddíl C:    Posouzení slučitelnosti podpory ve formě snížení ekologických daní nebo osvobození od těchto daní a ve formě snížení financování podpory na elektřinu z obnovitelných zdrojů

Pokud jde o zodpovězení otázek v tomto oddíle, viz zejména oddíl 3.2.7 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.

Vyplňte oddíl C1 v případě opatření týkajících se snížení ekologických daní a oddíl C2 případně spolu s oddílem C3 v případě opatření týkajících se snížení financování podpory na elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Vyplňte část týkající se transparentnosti v oddíle B bodě 7.

Oddíl C1:    Podpora ve formě snížení ekologických daní nebo osvobození od těchto daní ( 156 )

1. Vysvětlete, jak snížení ekologických daní nebo osvobození od těchto daní přispívá alespoň nepřímo ke zlepšení ochrany životního prostředí, a odůvodněte, proč snížení daní a osvobození od daní neoslabuje obecný sledovaný cíl:

2. V případě snížení harmonizovaných daní či osvobození od harmonizovaných daní na úrovni Unie potvrďte, že:

a)□ podpora je poskytnuta na dobu nejvýše deseti let

a

b)□ příjemci podpory jsou vybráni na základě objektivních, transparentních a nediskriminačních kritérií

a

c)□ podpora je v zásadě udělována stejným způsobem všem soutěžitelům v tomtéž odvětví, pokud jsou v podobné konkrétní situaci,

a

d)□ příjemci uhradí daň alespoň na minimální úrovni zdanění v Unii, kterou stanoví příslušná použitelná směrnice ( 157 ).

Pro každou kategorii příjemců předložte důkazy o minimální úrovni splatné daně (skutečně placená sazba pokud možno v EUR a ve stejných jednotkách jako v platných právních předpisech Unie):

e)□ snížení nebo osvobození jsou slučitelná s příslušnými platnými právními předpisy Unie a jsou v souladu s limity a podmínkami v nich stanovenými:

Uveďte odkaz na příslušná ustanovení a předložte odpovídající důkazy:

3. Jsou-li podmínky uvedené v bodě 2 potvrzeny a řádně doloženy, není nutné tento oddíl vyplnit, ledaže podmínky nejsou splněny u celého opatření.

4. V případě snížení ekologických daní nebo osvobození od ekologických daní, které nebyly harmonizovány, nebo které byly harmonizovány, ale příjemci platí nižší částku, než je minimální úroveň zdanění v Unii, potvrďte, že je podpora poskytnuta na dobu nejvýše deseti let:□ ano

□ ne

Dále předložte:

 podrobný popis osvobozených odvětví:

 

 

 seznam dvaceti největších příjemců, na něž se vztahuje osvobození nebo snížení, s podrobným popisem jejich situace, zejména jejich obratu, podílů na trhu a výše daňového základu:

 

 

5. Potvrďte, že:

a)□ výběr příjemců podpory je založen na objektivních a transparentních kritériích a podpora je v zásadě udělována stejným způsobem všem soutěžitelům v tomtéž odvětví nebo na stejném relevantním trhu, pokud jsou v podobné konkrétní situaci,

a

b)□ ekologická daň bez snížení by výrazně zvýšila výrobní náklady pro každé odvětví či každou kategorii individuálních příjemců

a

c)□ bez podpory by podstatný nárůst výrobních nákladů vedl k významnému snížení prodeje, pokud by byl přenesen na spotřebitele ( 158 ).

6. Předložte kvalitativní a kvantitativní důkazy týkající se podmínek uvedených v bodě 2:

7. Vysvětlete, v jaké formě je snížení daně nebo osvobození od daně poskytnuto (bod 174 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky):

8. Uveďte, která z níže uvedených podmínek je splněna:

a) Platí příjemci podpory alespoň 20 % vnitrostátní daně?□ ano

□ ne

Je-li odpověď záporná, prokažte, že nižší sazba je oprávněná s ohledem na omezené narušení hospodářské soutěže:

b) Je snížení daně nebo osvobození od daně podmíněno uzavřením dohod mezi členským státem a podniky nebo sdruženími podniků, které jsou příjemci podpory?□ ano

□ ne

Je-li tomu tak, uveďte podrobnosti a předložte důkazy, které dokládají, že se podniky nebo sdružení podniků zaváží k dosažení cílů ochrany životního prostředí, jež mají stejný účinek jako uplatnění i) 20 % vnitrostátní daně nebo ii) minimální úrovně zdanění v Unii:

Rovněž potvrďte, že

a)□ předmět dohod byl projednán s každým jednotlivým členským státem a stanoví cíle a časový rámec pro dosažení těchto cílů;

b)□ členský stát zajišťuje nezávislé a včasné sledování toho, jak jsou plněny závazky sjednané v těchto dohodách;

c)□ tyto dohody jsou pravidelně přezkoumávány s ohledem na technologický a jiný vývoj a stanoví účinná sankční opatření, která se uplatní v případě nedodržení závazků.

Uveďte cíle a časové rámce pro jednotlivá odvětví a popište mechanismy sledování a přezkumu (například kým a v jakých intervalech), jakož i sankční mechanismus:

9. Pokud je zavedena uhlíková daň z energetických výrobků používaných k výrobě elektrické energie a předpokládá se poskytnutí náhrady za použitou elektrickou elektřinu (bod 179 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky), poskytněte tyto informace:

a) přímá souvislost s cenou povolenek v systému ETS

b) maximální intenzity podpory v průběhu času a to, jak jsou dodrženy intenzity stanovené v pokynech ke státní podpoře v souvislosti se systémem Unie pro obchodování s emisemi ( 159 ):

c) seznam příjemců a to, zda jsou způsobilí podle pokynů ke státní podpoře v souvislosti se systémem Unie pro obchodování s emisemi:

d) údaje o způsobu vyplácení jednorázové částky:

Oddíl C2:    Podpora ve formě snížení financování podpory na energii z obnovitelných zdrojů

1. Vysvětlete, jaké jsou dodatečné náklady ( 160 ) vyplývající z financování podpory na energii z obnovitelných zdrojů a jak se promítají do cen elektrické energie. Uveďte podrobnosti:

2. Potvrďte, že se opatření vztahuje pouze na snížení nákladů vyplývajících z financování podpory na energii z obnovitelných zdrojů a že nejsou zahrnuty žádné jiné náklady. Uveďte podrobnosti. Dodatečné náklady nesmí převýšit financování podpory na energii z obnovitelných zdrojů.

3. Poskytněte přehled příjemců podpory v rámci opatření a určete, zda příjemci působí v odvětvích uvedených v příloze 3 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky.

4. Pokud příjemci podpory v rámci opatření nepůsobí v odvětvích uvedených v příloze 3 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky, určete, zda působí v odvětvích uvedených v příloze 5 zmíněných pokynů.

5. Pro příjemce uvedené v tomto oddíle prokažte náročnost podniků na elektrickou energii (bod 186 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky). Jsou-li k dispozici, použijte standardní referenční hodnoty účinnosti spotřeby elektrické energie.

6. Pokud příjemci podpory v rámci opatření nepůsobí v odvětvích uvedených v příloze 3 nebo příloze 5 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky:

 prokažte náročnost podniků na elektrickou energii. Jsou-li k dispozici, použijte standardní referenční hodnoty účinnosti spotřeby elektrické energie.

 

 

 U podniků prokažte intenzitu obchodu na úrovni Unie.

 

 

7. Předložením příslušných důkazů potvrďte, že výběr příjemců je založen na objektivních, transparentních a nediskriminačních kritériích a že podpora je v zásadě udělována stejným způsobem všem soutěžitelům v tomtéž odvětví nebo na témž relevantním trhu, pokud jsou v podobné konkrétní situaci.

8. Potvrďte, že příjemci podpory uhradí v plné výši alespoň 15 % dodatečných nákladů.

9. Potvrďte, zda jsou maximální příspěvky u podniků, které jsou náročné na elektrickou energii, omezeny

 na 4 % hrubé přidané hodnoty (HPH)

 na 0,5 % HPH (u podniků, jejichž náročnost na elektrickou energii činí nejméně 20 %).

Je-li tomu tak,

a) prokažte, jak se vypočítává maximální výše a HPH (viz příloha 4 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky):

b) vysvětlete, zda byly provedeny úpravy výpočtu s cílem zahrnout všechny náklady na pracovní sílu (bod 191 pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky):

c) objasněte, jak se toto omezení vztahuje na všechny způsobilé podniky:

Oddíl C3:    Přechodná pravidla pro snížení financování podpory na energii z obnovitelných zdrojů

Tento oddíl se použije pouze tehdy, pokud byl Komisi před 1. červencem 2015 předložen plán úpravy.

1. Podrobně vysvětlete, zda bylo snížení financování podpory na energii z obnovitelných zdrojů nebo osvobození od této zátěže uděleno před 1. červencem 2014.

Je-li tomu tak, prokažte, zda do režimu vstoupili noví příjemci po 1. červenci 2014.

2. Poskytněte přehled příjemců, kteří opatření využívali před 1. červencem 2014.

3. Uvedené příjemce rozdělte na dvě skupiny: jednu skupinu způsobilou pro podporu podle pokynů k podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky (skupina č. 1), a druhou skupinu, která není způsobilá pro podporu podle těchto pokynů (skupina č. 2).

4. Předložte plán úprav, který zahrnuje postupné přizpůsobení se úrovním podpory vyplývajícím z uplatňování kritérií způsobilosti a přiměřenosti stanovených v oddíle C.2.

a) Prokažte, že plán předpokládá do roku 2019 u skupiny č. 1 uvedené v bodě 3 minimální vlastní příspěvek ve výši 15 %.

b) Prokažte, že plán předpokládá do roku 2019 u skupiny č. 2 uvedené v bodě 3 minimální vlastní příspěvek ve výši 20 %.

ČÁST III.7

Doplňkový informační list k podpoře rizikového financování

Tento doplňkový informační list vyplňte navíc k formuláři „Obecné informace“ za účelem oznámení režimů podpory, na něž se vztahují pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování (dále jen „pokyny k rizikovému financování“) ( 161 ).

Definice viz bod 52 pokynů k rizikovému financování.

1.    Oblast působnosti

1.1.

Důvody pro oznámení režimu:

a)□ Režim není v souladu s obecným nařízením o blokových výjimkách ( 162 ). Určete ustanovení v právním základu režimu, která jdou nad rámec obecného nařízení o blokových výjimkách, a uveďte, která ustanovení zmíněného nařízení nejsou dodržena:

b)□ Režim není v souladu s nařízením o podpoře de minimis ( 163 ). Uveďte důvody:

c)□ Režim není v souladu s kritériem subjektu v tržním hospodářství na jedné či více úrovních (na úrovni investorů, finančních zprostředkovatelů a jejich správců a podniků, do nichž se investuje) (viz oddíl 2.1 pokynů k rizikovému financování; v případě úvěrů se odkazuje na sdělení o referenčních sazbách ( 164 ) a v případě záruk na sdělení o zárukách ( 165 )). Uveďte důvody:

d)□ Režim neobsahuje podporu a je oznámen z důvodu právní jistoty.

1.2.

Oblast působnosti oznámeného režimu: Zaškrtněte pro potvrzení:

a)□ Oznámený režim má být realizován prostřednictvím finančních zprostředkovatelů nebo alternativních obchodních platforem, s výjimkou daňových pobídek pro přímé investice do způsobilých podniků (bod 20 pokynů k rizikovému financování).

Uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu:

b)□ Oznámený režim vylučuje velké podniky s výjimkou malých nebo inovativních podniků se střední tržní kapitalizací (bod 21 pokynů k rizikovému financování).

Uveďte prosím odkaz na příslušné ustanovení právního základu:

c)□ Oznámený režim vylučuje podporu v oblasti rizikového financování pro společnosti oficiálně kotované na burze nebo regulovaném trhu (bod 22 pokynů k rizikovému financování).

Uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu:

d)□ Režim podpory v oblasti rizikového financování zahrnuje soukromé investory (bod 23 pokynů k rizikovému financování).

Uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu:

e)□ Režim podpory v oblasti rizikového financování stanoví, že s ohledem na asymetrické rozdělení rizik a výnosů mezi stát a soukromé investory nesou soukromí investoři značné riziko nebo je zajištěna určitá návratnost investic ve prospěch státu (bod 24 pokynů k rizikovému financování).

Uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu:

f)□ Režim podpory v oblasti rizikového financování nelze využít k podpoře odkupů (bod 25 pokynů k rizikovému financování).

Uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu:

g)□ Režim podpory v oblasti rizikového financování stanoví, že podpora v oblasti rizikového financování nebude poskytnuta podnikům v obtížích, jak jsou definovány v pokynech k rizikovému financování. (Upozorňuje se, že podle pokynů k rizikovému financování se malé a střední podniky do sedmi let od jejich prvního komerčního prodeje, které jsou na základě hloubkové kontroly (due diligence) provedené vybraným finančním zprostředkovatelem způsobilé pro investice v oblasti rizikového financování, za podniky v obtížích nepovažují, pokud nejsou předmětem úpadkového řízení nebo nesplňují podle vnitrostátního práva kritéria pro vyhlášení kolektivního úpadkového řízení na žádost jejich věřitelů).

Uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu:

h)□ Režim podpory v oblasti rizikového financování vylučuje podporu podnikům, které obdržely protiprávní státní podporu, jež nebyla v plné výši vrácena (bod 26 pokynů k podpoře rizikového financování).

i)□ Režim podpory v oblasti rizikového financování se nevztahuje na podporu činností souvisejících s vývozem do třetích zemí nebo členských států, konkrétně na podporu přímo spojenou s vyváženým množstvím zboží, na zakládání a provozování distribučních sítí nebo na jiné běžné výdaje spojené s vývozní činností ani na podporu spojenou s upřednostňováním domácího zboží oproti zboží dovezenému (bod 27 pokynů k podpoře rizikového financování).

j)□ Režim podpory v oblasti rizikového financování nepodmiňuje podporu povinností používat domácí zboží nebo služby a neporušuje svobodu usazování, kdy je podpora podmíněna povinností finančních zprostředkovatelů, jejich správců nebo konečných příjemců mít ústředí na území předmětného členského státu nebo je tam přesunout.

2.    Popis režimu podpory

2.1.

Rozpočet režimu:

 Jaká je celková výše investic v oblasti rizikového financování (veřejná i soukromá část) na cílový podnik během celého investičního cyklu pro každý podnik využívající režim (tj. nikoli ročně)? Odpovězte na tyto otázky:

 

 Jaká je výše ročního rozpočtu režimu?

 Jaká je celková výše rozpočtu opatření za celou dobu trvání? Upřesněte:

 

 Jaká je velikost investičního fondu (fondů) zřízeného (zřízených) v rámci režimu?

 Má být režim spolufinancován z fondů Unie (Evropský sociální fond, Evropský fond regionálního rozvoje apod.)? Upřesněte:

 

2.2.

Doba trvání režimu podpory:

a) Jaká je doba trvání režimu? (Uveďte datum jeho vstupu v platnost a datum ukončení)

b) Jaká je předpokládaná délka investičního období?

c) Jaká je předpokládaná délka doby účasti?

2.3.

Cílové podniky, které jsou konečnými příjemci v rámci režimu:

Posouzení ex ante ( 166 ) prokazuje, že je nutné, aby se režim zaměřil na níže uvedené podniky jako na konečné příjemce (body 63 až 79 pokynů k rizikovému financování) (poskytněte podrobné údaje):

a)□ Malé podniky se střední tržní kapitalizací (podnik i) s nejvýše 499 zaměstnanci, ii) jehož roční obrat nepřesahuje 100 milionů EUR nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 86 milionů EUR). S odkazem na posouzení ex ante předložte souhrn ekonomických důkazů a příslušné odůvodnění:

b)□ Inovativní podniky se střední tržní kapitalizací (podnik se střední tržní kapitalizací s nejvýše 1 500 zaměstnanci, jehož náklady na výzkum, vývoj a inovace, jak jsou definovány v obecném nařízení o blokových výjimkách, představují a) přinejmenším 15 % jeho celkových provozních nákladů alespoň v jednom ze tří let předcházejících první investici v rámci opatření v oblasti rizikového financování nebo b) přinejmenším 10 % celkových provozních nákladů za rok ve třech letech předcházejících první investici v rámci opatření v oblasti rizikového financování). S odkazem na posouzení ex ante předložte souhrn ekonomických důkazů a příslušné odůvodnění:

c)□ Podniky, které získávají počáteční investici v oblasti rizikového financování více než sedm let od prvního komerčního prodeje: s odkazem na posouzení ex ante předložte souhrn ekonomických důkazů a příslušné odůvodnění:

d)□ Podniky vyžadující celkovou investici v oblasti rizikového financování (veřejnou i soukromou), jež převyšuje strop ve výši 15 milionů EUR stanovený v obecném nařízení o blokových výjimkách: s odkazem na posouzení ex ante předložte souhrn ekonomických důkazů a příslušné odůvodnění:

e)□ Alternativní obchodní platformy, které nesplňují podmínky článku 23 obecného nařízení o blokových výjimkách: s odkazem na posouzení ex ante předložte souhrn ekonomických důkazů a příslušné odůvodnění:

f)□ Jiné:

S odkazem na posouzení ex ante předložte souhrn ekonomických důkazů a příslušné odůvodnění:

2.4.

Finanční nástroje: posouzení ex ante prokazuje potřebu opatření, jejichž koncepční parametry nejsou v souladu s obecným nařízením o blokových výjimkách (body 80 až 86 pokynů k rizikovému financování):

a)□ Nižší účast nezávislých soukromých investorů než se vyžaduje v čl. 21 odst. 10 obecného nařízení o blokových výjimkách (body 80 a 81 pokynů k rizikovému financování).

S odkazem na posouzení ex ante předložte souhrn ekonomických důkazů a příslušné odůvodnění nižší míry účasti, než se vyžaduje v obecném nařízení o blokových výjimkách:

b)□ Finanční nástroje s vyššími koncepčními parametry, než stanoví obecné nařízení o blokových výjimkách, což znamená když veřejný investor přebírá vyšší riziko, než je přípustné podle obecného nařízení o blokových výjimkách (body 82 a 83 pokynů k rizikovému financování).

S odkazem na posouzení ex ante předložte souhrn ekonomických důkazů a příslušné odůvodnění vyšších koncepčních parametrů, než stanoví obecné nařízení o blokových výjimkách:

c)□ Jiné finanční nástroje než záruky, kdy je při výběru investorů, finančních zprostředkovatelů a jejich správců upřednostňováno stanovení horního limitu ztráty spíše než asymetrické sdílení zisku.

S odkazem na posouzení ex ante předložte souhrn ekonomických důkazů a příslušné odůvodnění:

d)□ Jiné:

S odkazem na posouzení ex ante předložte souhrn ekonomických důkazů a příslušné odůvodnění:

2.5.

Daňové nástroje: posouzení ex ante prokazuje potřebu níže uvedených koncepčních parametrů, jež nejsou v souladu s obecným nařízením o blokových výjimkách:

a)□ Daňové pobídky pro korporátní investory (včetně finančních zprostředkovatelů nebo jejich správců, kteří působí jako spoluinvestoři).

Předložte souhrn ekonomických důkazů a příslušné odůvodnění:

b)□ Daňové pobídky pro korporátní investory k investicím do malých a středních podniků prostřednictvím alternativní obchodní platformy.

Předložte souhrn ekonomických důkazů a příslušné odůvodnění:

c)□ Jiné:

Předložte souhrn ekonomických důkazů a příslušné odůvodnění:

2.6.

Soukromí investoři, kteří se opatření účastní poskytnutím kapitálu, úvěrů nebo záruk:

a) Uveďte charakteristiky soukromých investorů účastnících se opatření (např. korporátní investoři, fyzické osoby atd.):

b) Poskytují soukromí investoři kapitál, úvěry nebo záruky na úrovni finančního zprostředkovatele (např. fondu fondů), nebo na úrovni konečných příjemců? Upřesněte:

c) Působí finanční zprostředkovatelé provádějící režim jako spoluinvestoři (a tudíž je nutné je považovat za soukromé investory)?

 Ano. Pokud ano, upřesněte:

 Ne

2.7.

Finanční zprostředkovatelé provádějící režim:

(Viz obecná definice v bodě 52 pokynů k rizikovému financování; zahrnuje i fondy s právní subjektivitou a bez právní subjektivity)

a) Upřesněte povahu finančních zprostředkovatelů provádějících režim:

b) Zahrnuje provádění opatření „pověřený subjekt“ (jak je definován v bodě 52 podbodě v) pokynů k rizikovému financování)?

 Ano. Pokud ano, uveďte podrobnosti:

 Ne

c) Investuje pověřený subjekt společně členským státem z vlastních zdrojů?

 Ano. Pokud ano, uveďte odkaz na právní základ, který zmocňuje pověřený subjekt k těmto společným investicím:

 Ne. Pokud nikoli, vysvětlete způsob výpočtu náhrady za provádění opatření k zajištění toho, aby nebyla poskytnuta nadměrná náhrada:

d) Je pověřený subjekt vybrán v rámci otevřeného, transparentního, nediskriminačního a objektivního výběrového řízení, nebo je jmenován přímo? Upřesněte:

e) Spravuje pověřený subjekt fond (fondy), jehož (jejichž) prostřednictvím je poskytováno financování v rámci režimu podpory v oblasti rizikového financování?□ ano

□ ne

f) Charakteristiky správcovské společnosti pověřené prováděním opatření na úrovni finančního zprostředkovatele:

g) V případě několika úrovní finančních zprostředkovatelů podílejících se na režimu (včetně fondů fondů) poskytněte veškeré příslušné informace pro každou úroveň finančních zprostředkovatelů:

2.8.

Podílejí se na režimu jiné strany než orgán veřejné moci poskytující podporu, cílové podniky, finanční zprostředkovatelé provádějící výše uvedený režim a soukromí investoři, kteří se na něm podílejí?

 Ano. Pokud ano, upřesněte:

 Ne

2.9.

Podrobný popis nástroje (nástrojů):

Pozn.: Pro lepší pochopení připojte nákres struktury režimu a jeho nástroje (nástrojů) znázorňující všechny zúčastněné strany, míru jejich účasti a případně rovněž přílohu shrnující celkový návrh oznámeného režimu.

Popište koncepční parametry, které jste ponechali pro účely výzvy k projevení zájmu o účast v režimu podpory v oblasti rizikového financování určené potenciálním finančním zprostředkovatelům, a odpovězte podrobně na otázky v tomto oddíle.

2.9.1.   Finanční nástroje

Opatření podpory v oblasti rizikového financování ve formě finančních nástrojů musí být realizována prostřednictvím finančních zprostředkovatelů (bod 20 pokynů k rizikovému financování). Opatření tudíž musí sestávat přinejmenším ze státního zásahu týkajícího se finančních zprostředkovatelů a investic finančních zprostředkovatelů do konečných přijímajících podniků v rámci rizikového financování.

2.9.1.1.   Zásah na úrovni finančních zprostředkovatelů

A)    Státní zásah na úrovni finančních zprostředkovatelů

Stát poskytuje finančním zprostředkovatelům (zaškrtněte příslušné políčko a vyplňte dle potřeby):

□   POSKYTNUTÍ VLASTNÍHO KAPITÁLU (VČETNĚ KVAZIVLASTNÍHO KAPITÁLU) STÁTEM NA ÚROVNI FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ

1. Poskytněte tyto informace:

 Podmínky kapitálové injekce (pro každou kapitálovou injekci předložte rovněž srovnání s tržními podmínkami):

 

 Kategorie finančních zprostředkovatelů

 Typ struktury financování finančního zprostředkovatele (např. investiční fond s určitým procentem soukromé a veřejné účasti; vícestupňová struktura fondů fondů se specializovanými dílčími fondy, veřejný fond investující společně se soukromými investory obchod od obchodu) (podrobně vysvětlete):

 

2. V případě kvazivlastního kapitálu popište podrobně povahu předpokládaného nástroje:

3. V případě soukromé účasti (např. soukromí investoři poskytují kapitál finančnímu zprostředkovateli společně se státem):

 Uveďte míru účasti veřejných a soukromých investorů:

 

 Uveďte typ předpokládaného preferenčního zacházení ve prospěch zúčastněných soukromých investorů, jak je popsáno ve výzvě k vyjádření zájmu (uveďte podrobnosti):

 

 

 Výnosové pobídky:

 Stanovení horního limitu ztráty:

 V případě nesymetrického sdílení ztrát nad rámec limitů stanovených v obecném nařízení o blokových výjimkách předložte ekonomické důkazy a odůvodnění s odkazem na posouzení ex ante (bod 110 pokynů k rizikovému financování):

 

 Případně uveďte, zda je omezena tranše veřejného investora nesoucí ztrátu jako první (bod 110 pokynů k rizikovému financování):

 

 Ano; upřesněte, jak je tento limit stanoven:

 Ne, poskytněte vysvětlení:

4. Jaká je strategie veřejného investora?

Vysvětlete, jak zvolený nástroj podporuje cíle veřejné politiky, které veřejný investor sleduje:

5. Popište, jak návrh nástroje zajišťuje sladění zájmů investiční strategie finančního zprostředkovatele a cílů veřejné politiky:

6. Podrobně vysvětlete dobu trvání nástroje nebo strategii výstupu, na níž je kapitálová investice založena, a jak veřejný investor naplánoval strategický výstup:

7. Jiné související informace:

□   FINANCOVANÉ DLUHOVÉ NÁSTROJE: ÚVĚROVÉ NÁSTROJE (DÁLE JEN „ÚVĚRY“) NA ÚROVNI FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ

1. Poskytněte tyto informace:

 Typ úvěrů (např. podřízené, úvěry se sdílením rizik v portfoliu): poskytněte podrobné údaje:

 Podmínky úvěru v rámci opatření (pro každý úvěr předložte rovněž srovnání s tržními podmínkami):

 

 Maximální výše úvěru:

 Maximální doba trvání úvěru:

 Zajištění nebo jiné požadavky:

 Jiné související informace:

2. Uveďte odkaz na příslušná ustanovení právního základu, která zakazují využití podpory k refinancování stávajících úvěrů (bod 115 pokynů k rizikovému financování):

3. V případě soukromé účasti na této úrovni (např. soukromí investoři poskytují úvěry finančnímu zprostředkovateli společně se státem):

 Uveďte míru účasti veřejných a soukromých investorů/věřitelů:

 

 

 Jaký je v případě úvěrů se sdílením rizik v portfoliu podíl vybraného finančního zprostředkovatele na společných investicích? Upozorňuje se, že by tato míra neměla být nižší než 30 % hodnoty podkladového úvěrového portfolia (bod 114 pokynů k rizikovému financování) %

 Popište sdílení rizik a výnosů mezi veřejnými a soukromými investory nebo věřiteli:

 

 Pokud veřejný investor přebírá první ztrátu, jak je tato ztráta omezena? Upozorňuje se, že podle doporučení nesmí tento limit překročit 35 % (bod 113 pokynů k rizikovému financování): Omezena na %.

 Pokud veřejný investor/věřitel přebírá pozici první ztráty, která přesahuje limit stanovený obecným nařízením o blokových výjimkách (25 %), je třeba to odůvodnit odkazem na vážné selhání trhu, jež bylo zjištěno v posouzení ex ante (bod 113 pokynů k rizikovému financování). Poskytněte shrnutí tohoto odůvodnění:

 

 

 Jestliže existuje mechanismus zmírňující riziko ve prospěch soukromých investorů/věřitelů, poskytněte vysvětlení:

 

 

4. Jaký je mechanismus předávání (jak se vyžaduje v bodě 104 pokynů k rizikovému financování), který zajišťuje, aby finanční zprostředkovatel předal výhodu získanou od státu konečným přijímajícím podnikům? Jaké požadavky musí finanční zprostředkovatel uplatňovat (např. s ohledem na úrokové sazby, zajištění, třídu rizika) na konečné příjemce (poskytněte velmi přesné údaje)? Poskytněte rovněž podrobné údaje o tom, nakolik jde portfolio, které má být vytvořeno v rámci opatření, nad rámec běžné politiky finančního zprostředkovatele týkající se úvěrových rizik.

5. Jaká je strategie veřejného investora?

Vysvětlete, jak zvolený nástroj podporuje cíle veřejné politiky, které veřejný investor sleduje:

6. Popište, jak návrh nástroje zajišťuje sladění zájmů investiční strategie finančního zprostředkovatele a cílů veřejné politiky:

7. Podrobně vysvětlete dobu trvání nástroje nebo strategii výstupu, na níž je dluhový nástroj založen, a to, jak veřejný investor naplánoval strategický výstup:

8. Jiné související informace:

□   NEFINANCOVANÉ DLUHOVÉ NÁSTROJE: ZÁRUKY POSKYTNUTÉ STÁTEM NA ÚROVNI FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ V SOUVISLOSTI S USKUTEČNĚNÝMI OPERACEMI S KONEČNÝMI PŘÍJEMCI

1. Uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu, které vyžaduje, aby způsobilými transakcemi, na něž se záruka vztahuje, byly nové způsobilé transakce, jejichž předmětem je úvěr v rámci rizikového financování, včetně leasingových a kvazikapitálových investičních nástrojů, s výjimkou kapitálových nástrojů (bod 116 pokynů k rizikovému financování):

2. Vztahují se záruky pro finanční zprostředkovatele na portfolio uskutečněných operací, nikoli na jedinou uskutečněnou operaci?□ ano

□ ne

3. Typ záruky:

 Omezení: záruka je omezena na %

(Upozorňuje se, že se toto omezení týká portfolií držených finančními zprostředkovateli, a doporučuje se, aby maximální sazba nepřekračovala 35 % (bod 118 pokynů k rizikovému financování); uveďte důvody sazby:

Mimoto zaškrtnutím příslušného políčka upřesněte, zda:

a)□ maximální sazba platí pouze pro očekávané ztráty, nebo

b)□ maximální sazby platí i pro neočekávané ztráty; v tomto případě prokažte, jak stanovená cena záruky odráží krytí tohoto dodatečného rizika:

 není omezena; v takovém případě odůvodněte tuto potřebu a to, jak stanovená cena záruky odráží krytí tohoto dodatečného rizika zárukou:

 protizáruka (záruka pro záruční instituce)

 jiné (upřesněte):

4. Míra zajištění (procentní sazba pokrytí ztrát veřejným investorem z každé uskutečněné operace (viz definice v bodě 52 podbodě xvi) pokynů k rizikovému financování, upozorňuje se, že míra zajištění nesmí překročit 90 % (bod 117 pokynů k rizikovému financování)): %

Tuto úroveň pokrytí zdůvodněte:

5. Uskutečněné operace, na něž se záruka vztahuje:

 Povaha uskutečněných operací:

 Celková nominální hodnota uskutečněných operací (v EUR):

 Maximální nominální výše uskutečněné operace pro jednoho konečného příjemce:

 Doba trvání uskutečněných operací:

 Jiné příslušné charakteristiky uskutečněných operací (rating, jiné):

6. Popište další prvky záruky (pro každou záruku předložte rovněž srovnání s tržními podmínkami):

 Maximální doba trvání záruky: (Upozorňuje se, že ta by obvykle neměla přesahovat deset let (bod 119 pokynů k rizikovému financování).)

 Uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu, které uvádí, že záruka musí být snížena, jestliže finanční zprostředkovatel nezahrne do portfolia v určité konkrétní lhůtě minimální objem investic, a že za nevyužité částky se vyžadují poplatky za poskytnutí záruky:

 Předpokládá se poplatek za poskytnutí záruky?

 □ ano

□ ne

Upřesněte, která strana bude muset poplatek za poskytnutí záruky hradit:

Popište podrobně stanovování ceny.

Jiné:

7. Jaký je mechanismus předávání (jak se vyžaduje v bodě 104 pokynů k rizikovému financování), který zajišťuje, aby finanční zprostředkovatel předal výhodu získanou od státu konečným přijímajícím podnikům? Jaké požadavky musí finanční zprostředkovatel uplatňovat (např. s ohledem na úrokové sazby, zajištění, třídu rizika) na konečné příjemce? Poskytněte velmi přesné údaje. Poskytněte rovněž podrobné údaje o tom, nakolik jde portfolio, které má být vytvořeno v rámci opatření, nad rámec běžné politiky finančního zprostředkovatele týkající se úvěrových rizik.

8. Jaká je strategie veřejného investora?

Vysvětlete, jak zvolený nástroj podporuje cíle veřejné politiky, které veřejný investor sleduje:

9. Popište, jak návrh nástroje zajišťuje sladění zájmů investiční strategie finančního zprostředkovatele a cílů veřejné politiky:

10. Podrobně vysvětlete dobu trvání nástroje nebo strategii výstupu, na níž je dluhový nástroj založen, a to, jak veřejný investor naplánoval strategický výstup:

11. Jiné související informace:

□   JINÉ FINANČNÍ NÁSTROJE

Popište finanční nástroj, který má být prostřednictvím opatření zaveden, a poskytněte podrobný popis všech prvků obsažených v oddíle 2.9.1.1, pokud se vztahují na zvolený finanční nástroj:

B)    Zásah finančních zprostředkovatelů na dalších úrovních finančních zprostředkovatelů

Mohou nastat případy (včetně struktur fondu fondů), kdy stát poskytne například kapitál, úvěry nebo záruky určitému finančnímu zprostředkovateli, který zase poskytuje kapitál, úvěry nebo záruky jinému finančnímu zprostředkovateli, jenž nakonec uskutečňuje investice do konečných příjemců v rámci rizikového financování. V případě zapojení druhé nebo další úrovně finančních zprostředkovatelů do režimu poskytněte níže pro každou dodatečnou úroveň finančních zprostředkovatelů veškeré příslušné informace vyžadované v oddíle 2.9.1.1.A o kapitálu/úvěrech/zárukách/jiných finančních nástrojích:

2.9.1.2.   Investice finančních zprostředkovatelů do konečných příjemců v rámci rizikového financování

Investice do konečných příjemců v rámci rizikového financování mají tuto podobu (zaškrtněte a vyplňte podle potřeby):

□   KAPITÁLOVÉ (VČETNĚ KVAZIKAPITÁLOVÝCH) INVESTICE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ DO KONEČNÝCH PŘÍJEMCŮ

a) V případě kvazivlastního kapitálu popište podrobně povahu plánovaného nástroje:

b) Uveďte podrobné informace o podmínkách kapitálové investice (pro každou kapitálovou investici předložte rovněž srovnání s tržními podmínkami):

c) Popište podrobně všechny znaky investic uskutečňovaných finančními zprostředkovateli, včetně požadavků, jež by měla splňovat investiční strategie způsobilých finančních zprostředkovatelů:

d) Podrobně vysvětlete dobu trvání nástroje nebo strategii výstupu, na níž je kapitálová investice založena:

e) V případě soukromé účasti (např. kapitál konečným příjemcům poskytují rovněž soukromí investoři):

 Uveďte míru soukromé účasti:

 Uveďte typ předpokládaného preferenčního zacházení ve prospěch zúčastněných soukromých investorů, jak je popsáno ve výzvě k projevení zájmu (uveďte podrobnosti):

 

 

 Výnosové pobídky:

 Stanovení horního limitu ztráty:

 V případě nesymetrického sdílení ztrát nad rámec limitů stanovených v obecném nařízení o blokových výjimkách předložte ekonomické důkazy a odůvodnění s odkazem na posouzení ex ante (bod 110 pokynů k rizikovému financování):

 

 Případně uveďte, zda je omezena tranše veřejného investora nesoucí ztrátu jako první (bod 110 pokynů k rizikovému financování):

 

 Ano; upřesněte způsob stanovení limitu:

 Ne; vysvětlete:

□   FINANCOVANÉ DLUHOVÉ NÁSTROJE: ÚVĚRY POSKYTOVANÉ FINANČNÍMI ZPROSTŘEDKOVATELI KONEČNÝM PŘÍJEMCŮM

 Typ úvěru: uveďte podrobnosti:

 

 Podmínky úvěru v rámci opatření (pro každý úvěr předložte rovněž srovnání s tržními podmínkami):

 

 Maximální výše úvěru pro jednoho příjemce:

 

 Maximální doba trvání úvěrů:

 

 Podrobně vysvětlete dobu trvání nástroje nebo strategii výstupu, na níž je investice do dluhových nástrojů založena:

 

 Rating konečných příjemců:

 

 Zajištění nebo jiné požadavky:

 

 Jiné související informace:

 

 V případě soukromé účasti na této úrovni (např. úvěry konečným příjemcům poskytují rovněž soukromí investoři):

Uveďte míru soukromé účasti:

Popište sdílení rizik a výnosů mezi veřejnými a soukromými investory:

Pokud veřejný investor přebírá první ztrátu, jak je tato ztráta omezena? Omezena na %. (Upozorňuje se, že podle doporučení nesmí tento limit překročit 35 %) (bod 113 pokynů k rizikovému financování).)

Pokud veřejný investor nebo věřitel přebírá pozici první ztráty, která přesahuje limit stanovený obecným nařízením o blokových výjimkách (25 %), odůvodněte to odkazem na vážné selhání trhu, jež bylo zjištěno v posouzení ex ante (bod 113 pokynů k rizikovému financování) a poskytněte shrnutí tohoto odůvodnění:

Jestliže existuje mechanismus zmírňující riziko ve prospěch soukromých investorů/věřitelů, poskytněte vysvětlení:

□   NEFINANCOVANÉ DLUHOVÉ NÁSTROJE: ZÁRUKY POSKYTOVANÉ FINANČNÍMI ZPROSTŘEDKOVATELI KONEČNÝM PŘÍJEMCŮM

1. Popište podrobně povahu a podmínky záruk (pro každou záruku předložte rovněž srovnání s tržními podmínkami):

2. Uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu, které vyžaduje, aby způsobilými transakcemi, na něž se záruka vztahuje, byly nové způsobilé transakce, jejichž předmětem je úvěr v rámci rizikového financování, včetně leasingových a kvazikapitálových investičních nástrojů, s výjimkou kapitálových nástrojů (bod 116 pokynů k rizikovému financování):

3. Popište povahu a podmínky uskutečněných operací:

□   JINÉ FINANČNÍ NÁSTROJE

Popište finanční nástroj, který má být prostřednictvím opatření zaveden, a poskytněte podrobný popis všech prvků obsažených v oddíle 2.9.1.2, pokud se vztahují na zvolený finanční nástroj:

2.9.2.

Daňové nástroje:

 Daňová pobídka poskytnuta za tímto účelem:

 

a)□ přímé investice do podniků

b)□ nepřímé investice do podniků (tj. prostřednictvím finančních zprostředkovatelů)

c)□ nepřímé investice do podniků prostřednictvím alternativních obchodních platforem

 Daňová pobídka poskytnuta těmto subjektům:

 

a)□ korporátní investoři

b)□ investoři, kteří jsou fyzickými osobami, v případě investic nespadajících do oblasti působnosti obecného nařízení o blokových výjimkách:

 Forma daňové pobídky:

 

a)□ úleva na dani z příjmů vztahující se na základ daně

b)□ sleva na dani vztahující se na daňovou povinnost

c)□ úleva na dani z kapitálových zisků

d)□ úleva na dani z dividend

e)□ jiné:

 Popište podrobně podmínky, které musí investice splňovat, aby mohla daňovou pobídku využít:

 

 

 Popište podrobně výpočet daňové pobídky (včetně maximálního procenta investované částky, jež může investor uplatnit pro účely daňové úlevy, maximální výše slevy na dani, kterou lze odečíst z daňové povinnosti investora, atd.):

 

 

 S odkazem na posouzení ex ante předložte pro každou kategorii způsobilých podniků ekonomické důkazy a odůvodnění (bod 121 pokynů k rizikovému financování):

 

 

 Předložte důkaz, že výběr způsobilých podniků vychází z dobře strukturovaného souboru investičních požadavků, které jsou zveřejněny s náležitou publicitou a které stanoví charakteristiku způsobilých podniků, jež jsou vystaveny prokázanému selhání trhu (bod 123 pokynů k rizikovému financování).

 

 

 Maximální doba trvání daňové pobídky:(Upozorňuje se, že doba trvání daňových režimů musí být maximálně deset let (bod 124 pokynů k rizikovému financování).)

 Uveďte zvláštní charakteristiky vnitrostátního daňového systému, které jsou důležité pro úplné pochopení daňové pobídky:

 

 

 Popište případné související/obdobné/relevantní daňové pobídky, které v členském státě již existují, jakož i souhru uvedených pobídek a oznámené daňové pobídky:

 

 

 Je daňová pobídka k dispozici všem investorům splňujícím požadovaná kritéria, aniž by byli diskriminováni podle místa svého usazení (bod 126 pokynů k rizikovému financování)?

 □ ano

□ ne

 Předložte důkaz o adekvátní publicitě daňové pobídky, pokud jde o rozsah a technické parametry opatření (včetně stropů a limitů, maximální výše investice) (bod 126 pokynů k rizikovému financování):

 Překračuje celková investice do jednotlivého přijímajícího podniku maximální částku stanovenou opatřením v oblasti rizikového financování podle obecného nařízení o blokových výjimkách (bod 149 pokynů k rizikovému financování)?

 □ ano

□ ne

 Jsou způsobilými podíly kmenové akcie spojené s plnou mírou rizika, které byly nově emitovány způsobilým podnikem, jak je definován v posouzení ex ante, a musí být drženy alespoň tři roky (bod 150 pokynů k rizikovému financování)?

 

 Ano

 Ne. V tomto případě uveďte podrobnosti.

 

 

 Jsou úlevy dostupné investorům, kteří nejsou nezávislí na společnosti, do níž investují (bod 150 pokynů k rizikovému financování)?

 

 Ne

 Ano. V tomto případě uveďte podrobnosti.

 

 

 Jaké je v případě úlevy na dani z příjmů maximální procento z částky investované do způsobilých podniků, kterého může výše úlevy dosáhnout (bod 151 pokynů k rizikovému financování)? Upozorňuje se, že za přiměřené se považuje omezení daňové úlevy na 30 % investované částky: %

Může úleva překročit maximální daňovou povinnost investora vzniklou před zahájením daňového opatření?

 Ne.

 Ano. V tomto případě uveďte podrobnosti.

Pokud opatření umožňuje více forem daňových pobídek, vyplňte soubor otázek v oddíle 2.9.2 pro každou formu podpory.

2.9.3.

Opatření na podporu alternativních obchodních platforem:

 Existující platforma:

 

 Ano

 Nikoli, platforma má být nově vytvořena.

 Je nebo bude platforma dílčí platformou nebo dceřinou společností stávající burzy?

 

 Ano. V tomto případě uveďte podrobnosti:

 Ne

 Existují již v členském státě alternativní obchodní platformy (bod 129 pokynů k rizikovému financování)?

 

 Ano. V tomto případě uveďte podrobnosti:

 Ne

 Je platforma zřízena několika členskými státy a působí v několika členských státech (bod 128 pokynů k rizikovému financování)?

 

 Ano. V tomto případě uveďte podrobnosti:

 Ne

 Typ podniků obchodovaných na platformě:

 

 Důkaz, že většinu finančních nástrojů přijatých k obchodování na alternativních obchodních platformách emitují nebo budou emitovat malé a střední podniky.

 Kopii podnikatelského záměru provozovatele platformy, který prokazuje, že se platforma může do méně než deseti let stát soběstačnou (bod 127 pokynů k rizikovému financování).

 Věrohodné hypotetické srovnávací scénáře, které porovnávají situace, s nimiž by obchodovatelné podniky byly konfrontovány, pokud jde o přístup k potřebným financím, kdyby platforma neexistovala (bod 127 pokynů k rizikovému financování).

 U stávajících platforem kopii obchodní strategie platformy, která prokazuje, že kvůli přetrvávajícímu nedostatku kotací, a tedy nedostatečné likviditě musí být dotčená platforma navzdory své dlouhodobé životaschopnosti krátkodobě podporována (bod 129 pokynů k rizikovému financování).

 Daňové pobídky pro korporátní investory s ohledem na jejich investice v rámci rizikového financování uskutečněné prostřednictvím alternativní obchodní platformy do způsobilých podniků: Vyplňte oddíl 2.9.2 týkající se daňových nástrojů.

 Podpora provozovatele platformy:

 Provozovatel platformy je: malý podnik nebo větší než malý podnik

 Maximální částka poskytnutá v rámci opatření: EUR.

 Je maximální částka vyšší než výše podpory na zahájení činnosti, která je přípustná podle obecného nařízení o blokových výjimkách?

 □ ano

□ ne

 Investiční náklady vynaložené na založení platformy: EUR

 Překračuje podpora provozovatele 50 % těchto investičních nákladů (bod 153 pokynů k rizikovému financování)?

 □ ano

□ ne

 Kolik let od zahájení činnosti platformy je podpora přípustná?

 

 U platforem, které jsou/budou dílčí platformou nebo dceřinou společností stávající burzy, předložte důkazy, že by tato dílčí platforma čelila nedostatku financí.

 

 Jiné související informace:

 

3.    Další informace pro posouzení slučitelnosti režimu podpory

3.1.   Podíl na plnění cíle společného zájmu a potřeba státního zásahu (oddíly 3.2 a 3.3 pokynů k rizikovému financování)

Režim podpory v oblasti rizikového financování může být odůvodněn jen tehdy, je-li zaměřen na konkrétní selhání trhu, a to ve formě existence mezery ve financování, jež postihuje konkrétní podniky v určité fázi rozvoje, zeměpisné oblasti a případně hospodářském odvětví.

Spolu s tímto oznámením předložte hloubkové posouzení ex ante , které prokazuje konkrétní selhání trhu.

3.1.1.

Informace o posouzení ex ante (body 65 a 66 pokynů k rizikovému financování):

Datum provedení posouzení ex ante:

Posouzení provedl/a:

 nezávislý subjekt

 subjekt propojený s tímto orgánem veřejné moci:

Datum, k němuž bylo posouzení provedeno:

Toto políčko zaškrtněte za účelem potvrzení, že posouzení ex ante vychází z údajů za pět let předcházejících oznámení: □

Režim podpory v oblasti rizikového financování je částečně financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a posouzení bylo provedeno v souladu s čl. 37 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 (nařízení o společných ustanoveních) ( 167 ): □

3.1.2.

Určení konkrétních politických cílů a ukazatelů výkonnosti pro daný režim podpory v oblasti rizikového financování v posouzení ex ante (body 58 a 59 pokynů k rizikovému financování):

Uveďte stanovené konkrétní politické cíle a odkaz na příslušný oddíl v posouzení ex ante:

Uveďte stanovené ukazatele výkonnosti (viz příklady v bodě 58 pokynů k rizikovému financování) a odkaz na příslušný oddíl v posouzení ex ante:

3.1.3.

Ekonomické důkazy a odůvodnění v rámci posouzení ex ante ohledně potřeby státního zásahu (oddíl 3.3 pokynů k rizikovému financování): viz oddíly 2.3, 2.4 a 2.5 tohoto formuláře.

3.2.   Vhodnost a motivační účinek režimu podpory v oblasti rizikového financování (oddíly 3.4 a 3.5 pokynů k rizikovému financování)

3.2.1.

Obecné poznámky:

A) S odkazem na posouzení ex ante vysvětlete, proč stávající a plánovaná vnitrostátní a unijní politická opatření zaměřená na tytéž druhy zjištěného selhání trhu nemohou adekvátně řešit zjištěná selhání trhu (body 90 a 91 pokynů k rizikovému financování):

B) Vysvětlete, proč je navrhovaný nástroj státní podpory nejvhodnější k zajištění efektivní struktury financování (body 92 a 93 pokynů k rizikovému financování).

3.2.2.

Podmínky vhodnosti u finančních nástrojů (oddíl 3.4.2 pokynů k rizikovému financování):

1. Minimální podíly soukromých investic (body 95 až 97 pokynů k rizikovému financování).

 Jaká je minimální souhrnná (tj. celková, se zahrnutím všech úrovní) míra nezávislé soukromé účasti na investici do konečného příjemce v rámci rizikového financování? % rizikového financování (veřejného a soukromého) poskytnutého konečnému příjemci.

 Pokud je účast nezávislých soukromých investorů nižší než míra vyžadovaná v obecném nařízení o blokových výjimkách, předložte souhrn ekonomických důkazů a uveďte podrobné odůvodnění tohoto podílu (podle bodu 95 pokynů k rizikovému financování), a to s odkazem na posouzení ex ante:

 

 

 Prokazuje posouzení ex ante, že režim aktivuje dodatečné soukromé finanční prostředky, které by jinak nebyly poskytnuty, nebo by byly poskytnuty v jiné podobě, výši či za jiných podmínek? Vysvětlete:

 

 

 Je úroveň soukromé účasti v režimu podpory v oblasti rizikového financování, která je svou povahou nezávislá, akceptovatelná (bod 96 pokynů k rizikovému financování)?

 

 Ano. V tomto případě předložte ekonomické důkazy a odůvodnění:

 Ne

 Jaká adekvátní omezení obsahuje režim v případě podniků, které získávají počáteční investici v oblasti rizikového financování více než sedm let od prvního komerčního prodeje? …Představuje podíl soukromé účasti minimálně 60 %?

 

 Ano

 Ne (bod 97 pokynů k rizikovému financování)

2. Vyváženost rizik a výnosů mezi veřejnými a soukromými investory (body 98 až 100 pokynů k rizikovému financování):

Objasněte, proč lze rozdělení rizik a výnosů mezi veřejné a soukromé investory popsané v oddílech týkajících se příslušných finančních nástrojů považovat za vyvážené (bod 98 pokynů k rizikovému financování):

3. Povaha pobídek musí být určena výběrem finančních zprostředkovatelů a správců fondů nebo investorů (body 101 a 102 pokynů k rizikovému financování):

Zaškrtnutím příslušného políčka potvrďte:

A) Výběr finančních zprostředkovatelů provádějících režim:

a)□ Finanční zprostředkovatelé jsou vybíráni v otevřeném a nediskriminačním řízení, v jehož rámci je určena přesná povaha pobídek.

 Pokud nikoli, uveďte důvod (vysvětlení výběru investorů):

 Popište výběrové řízení a to, jak výběrové řízení splňuje požadavky:

 

 

 Uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu, který obsahuje požadavky pokynů k rizikovému financování týkající se otevřené a nediskriminační povahy výběrového řízení:

 

 

 Uveďte kritéria pro výběr finančních zprostředkovatelů, která jsou stanovena ve výzvě k vyjádření zájmu:

 

 

 Spolu s tímto oznámením poskytněte hodnotící mřížku, která se používá k prověření finančních zprostředkovatelů během výběrového řízení:

 Popište hloubkovou kontrolu (due diligence) u vybraných finančních zprostředkovatelů:

 

 

 Popište, jak je zajištěno dodržení podmínek týkajících se komerční správy a rozhodování řízeného kritériem zisku, které jsou vymezeny v obecném nařízení o blokových výjimkách (čl. 21 odst. 14 a 15) (bod 160 pokynů k rizikovému financování):

 

 

 Předložte důkazy a uveďte odkaz na právní základ:

 

 

b)□ V rámci výběrového řízení musí finanční zprostředkovatelé prokázat, jak jejich navrhovaná investiční strategie přispívá k dosažení politických cílů (na základě ukazatelů výkonnosti stanovených v posouzení ex ante).

 Pro každého vybraného finančního zprostředkovatele spolu s tímto oznámením předložte dokumenty daného finančního zprostředkovatele, které poskytují podrobné údaje o jeho investiční strategii, včetně cenové politiky, a o tom, jak přispívá k jednotlivým politickým cílům.

 Poskytněte podrobný popis mechanismu předpokládaného v rámci režimu podpory v oblasti rizikového financování, jehož prostřednictvím členský stát zajistí, že investiční strategie zprostředkovatelů je neustále v souladu se schválenými politickými cíli (např. prostřednictvím monitorování a předkládání zpráv a účasti zástupců veřejných investorů v zastupitelských orgánech) a že pro podstatné změny investiční strategie je nutný předchozí souhlas členského státu.

 Uveďte rovněž odkaz na příslušné ustanovení právního základu:

 

 

c)□ Každý vybraný finanční zprostředkovatel byl vybrán ve výběrovém řízení s přihlédnutím k jeho cenové politice u nástrojů používaných v rámci režimu podpory v oblasti rizikového financování (včetně nákladů financování, pojištění úvěrového rizika, správních a veškerých dalších poplatků). Pro každého vybraného finančního zprostředkovatele předložte důkazy za tímto účelem.

d)□ Správce finančního zprostředkovatele nebo správcovská společnost (dále jen „správce“) jsou vybíráni v otevřeném, transparentním, nediskriminačním a objektivním výběrovém řízení, nebo odměna správce plně odráží tržní výši.

 Pokud nikoli, uveďte důvod (včetně vysvětlení výběru investorů):

 

 

 Popište výběrové řízení a to, jak výběrové řízení splňuje požadavky tohoto bodu:

 Uveďte odkaz na příslušné ustanovení právního základu obsahující tyto požadavky:

 

 

e)□ Správci fondu fondů se musí v rámci svého investičního mandátu právně zavázat, že v soutěžním řízení určí preferenční podmínky, které by mohly platit na úrovni dílčích fondů (bod 101 pokynů k rizikovému financování).

B) Výběr soukromých investorů

 Soukromí investoři jsou vybíráni v otevřeném a nediskriminačním řízení, v jehož rámci je určena přesná povaha pobídek (bod 101 pokynů k rizikovému financování). Popište způsob určení a výběru soukromých investorů:

4. Spoluinvestující finanční zprostředkovatel nebo správce fondu přebírá alespoň 10 % z tranše nesoucí ztrátu jako první (bod 103 pokynů k rizikovému financování)

 Pokud finanční zprostředkovatel nebo správce fondu investuje společně s členským státem, musí se vyhnout jakémukoli potenciálnímu střetu zájmů a musí převzít alespoň 10 % z tranše nesoucí ztrátu jako první (bod 103 pokynů k rizikovému financování). Potvrďte, že tomu tak je (je-li použitelné):

 

 

5. Mechanismus předávání v případě dluhových nástrojů (úvěrů nebo záruk) (bod 104 pokynů k rizikovému financování):

a)□ Režim podpory v oblasti rizikového financování zahrnuje mechanismus předávání (jak je popsáno v oddíle 2.9.1.1.A), který zajišťuje, aby finanční zprostředkovatel předal výhodu získanou od státu konečným přijímajícím podnikům. Uveďte příslušná ustanovení v právním základu.

b)□ Mechanismus předávání zahrnuje opatření pro sledování a mechanismus zpětného vyžádání. Toto popište a uveďte příslušná ustanovení v právním základu.

3.2.3.

Podmínky vhodnosti u daňových nástrojů (oddíl 3.4.3 pokynů k rizikovému financování):

Pro účely těchto požadavků se uváží informace, které jste poskytli v oddíle 2.9.2.

Uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité s ohledem na podmínky vhodnosti:

3.2.4.

Podmínky vhodnosti u opatření na podporu alternativních obchodních platforem (oddíl 3.4.4 pokynů k rizikovému financování):

Pro účely těchto požadavků se uváží informace, které jste poskytli v oddíle 2.9.3.

Uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité s ohledem na podmínky vhodnosti:

3.3.   Přiměřenost podpory (oddíl 3.6 pokynů k rizikovému financování)

3.3.1.

Přiměřenost s ohledem na zjištěné selhání trhu:

 Popište a vyčíslete zdroje financování, které jsou dostupné cílovým podnikům, analyzované v posouzení ex ante (viz bod 65 pokynů k rizikovému financování):

 

 

 S odkazem na posouzení ex ante poskytněte souhrnný popis povahy a rozsahu mezery ve financování, jíž čelí každá kategorie cílových podniků, jak je prokázáno v posouzení ex ante (tj. objem poptávky cílových podniků po financování, který není uspokojen zdroji financování popsanými v bodě 3.3.1; upřesněte způsob výpočtu mezery ve financování):

 

 

 Popište, jak je celkový objem syndikovaného financování (veřejného i soukromého) poskytnutého v rámci opatření v oblasti rizikového financování omezen na objem mezery ve financování (bod 134 pokynů k rizikovému financování):

 

 

 S odkazem na posouzení ex ante vysvětlete, jak je preferenční zacházení se soukromými investory omezeno na minimum potřebné k dosažení míry účasti soukromého kapitálu požadované režimem (bod 134 pokynů k rizikovému financování):

 

 

 Doba trvání mezery ve financování, které čelí jednotlivé kategorie cílových podniků, podle odhadu v posouzení ex ante:

 

 

 Předložte souhrn ekonomických důkazů:

 Posouzení ex ante obsahuje důkazy o selhání trhu uvedené v bodě 3.3.1 v těchto odvětvích: a v této zeměpisné oblasti:

 

 

 Předložte souhrn ekonomických důkazů:

3.3.2.

Podmínky přiměřenosti u finančních nástrojů (oddíl 3.6.1 pokynů k rizikovému financování):

1. Ve vztahu k finančním zprostředkovatelům/správcům fondů:

Je přesná hodnota pobídek určena v řízení pro výběr finančních zprostředkovatelů nebo správců fondů (bod 136 pokynů k rizikovému financování)?□ ano

□ ne

Poskytněte níže uvedené informace o odměně finančních zprostředkovatelů nebo správců fondů (bod 143 pokynů k rizikovému financování):

 Zahrnuje roční odměnu za správu v souladu s pokyny k rizikovému financování (bod 143 pokynů k rizikovému financování)?

 □ ano

□Ne; poskytněte podrobné údaje:

 Obsahuje výkonnostní pobídky, včetně pobídek vázaných na finanční výkonnost a pobídek vázaných na politické cíle, v souladu s pokyny k rizikovému financování (bod 144 pokynů k rizikovému financování)?

 □ ano

□Ne; poskytněte podrobné údaje:

 Uveďte, jaké penále je stanoveno pro případ, že politické cíle nebudou splněny:

 

 

 Upřesněte výši odměny vázané na výkonnost a uveďte srovnání s tržní praxí (bod 145 pokynů k rizikovému financování):

 

 

 Upřesněte výši celkové odměny za správu a uveďte srovnání s tržní praxí (bod 146 pokynů k rizikovému financování):

 

 

 Je celková struktura poplatků ohodnocena v rámci bodování ve výběrovém řízení a na základě tohoto výběru lze stanovit maximální odměnu (bod 147 pokynů k rizikovému financování)?

 □ ano

□Ne; vysvětlete, proč nikoli:

Pokud jsou finanční zprostředkovatel a jeho správce veřejnými subjekty a nebyli vybráni otevřeným, transparentním, nediskriminačním a objektivním výběrovým řízením, zaškrtněte toto políčko pro potvrzení a předložte důkazy (bod 41 pokynů k rizikovému financování):

a)□ Jejich odměna za správu je omezena a jejich celková odměna odpovídá běžným tržním podmínkám a je vázána na výkonnost:

b)□ Veřejní finanční zprostředkovatelé jsou řízeni komerčně a jejich správci se ve svých investičních rozhodnutích řídí kritériem zisku a udržují tržní odstup od státu. Vysvětlete zejména mechanismy, které jsou vytvořeny s cílem vyloučit jakékoliv potenciální vměšování státu do každodenního řízení veřejného fondu.

c)□ Soukromí investoři jsou vybráni otevřeným, transparentním, nediskriminačním a objektivním výběrovým řízením obchod od obchodu.

Jaká je v případě přímého jmenování pověřeného subjektu roční odměna za správu, s výjimkou pobídek založených na výkonnosti? % kapitálu, který má být do subjektu vložen. Upozorňuje se, že by odměna neměla v zásadě překročit 3 % (bod 148 pokynů k rizikovému financování).

2. Ve vztahu k soukromým investorům:

Jsou v případě společných investic veřejného fondu a soukromých investorů, kteří se účastní jednotlivých obchodů, soukromí investoři vybíráni pro každou transakci ve zvláštním výběrovém řízení, aby byla stanovena přiměřená míra návratnosti (bod 137 pokynů k rizikovému financování)?

 Ano. Pokud ano, předložte podpůrné důkazy:

 Ne

Nejsou-li soukromí investoři vybíráni v takovémto řízení, je přiměřená míra návratnosti stanovena nezávislým odborníkem na základě analýzy tržních referenčních hodnot a tržního rizika za použité metodiky oceňování diskontovaných peněžních toků a je minimální úroveň přiměřené míry návratnosti vypočítána s připočtením příslušné marže odrážející rizika (bod 138 pokynů k rizikovému financování) a jsou splněny všechny podmínky stanovené v bodě 139 zmíněných pokynů?

 Ne

 Ano. Pokud ano, předložte zprávu o ocenění, identifikujte odborníka, popište existující pravidla jeho jmenování a předložte příslušné důkazy:

Zaškrtněte toto políčko pro potvrzení, že tentýž nezávislý odborník nesmí být využit dvakrát během tří let.

Vysvětlete omezení upravené návratnosti pro soukromé investory na přiměřenou míru návratnosti (bod 140 pokynů k rizikovému financování):

Na základě posouzení ex ante vysvětlete ekonomické důvody zvláštních finančních parametrů, na nichž je opatření založeno:

3.3.3.

Podmínky přiměřenosti u daňových nástrojů (oddíl 3.6.2 pokynů k rizikovému financování):

Pro účely těchto požadavků se uváží informace poskytnuté v oddíle 2.9.2.

Uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité s ohledem na podmínky přiměřenosti:

3.3.4.

Podmínky přiměřenosti u alternativních obchodních platforem (oddíl 3.6.3 pokynů k rizikovému financování):

Pro účely těchto požadavků se uváží informace poskytnuté v oddíle 2.9.3.

Uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité s ohledem na podmínky přiměřenosti:

3.4.   Zamezení přílišným negativním účinkům na hospodářskou soutěž a obchod (oddíl 3.7 pokynů k rizikovému financování):

 V rámci posouzení ex ante poskytněte informace o potenciálních negativních účincích režimu podpory v oblasti rizikového financování. To by mělo zahrnovat potenciální negativní účinky na všech třech úrovních, tj. na trhu poskytování rizikového financování (např. riziko vytěsnění soukromých investorů), na úrovni finančních zprostředkovatelů a jejich správců a na úrovni konečných příjemců (včetně trhů, na nichž příjemci působí).

 Zajišťuje režim podpory v oblasti rizikového financování, aby podniky, na něž se zaměřuje státní podpora v oblasti rizikového financování, byly pouze potenciálně životaschopné podniky?

 □ ano

□ ne

 Je-li odpověď na výše uvedenou otázku kladná, popište, jak je toto zajištěno, a uveďte příslušná ustanovení právního základu:

 

 Je režim podpory v oblasti rizikového financování omezen zeměpisně nebo regionálně?

 □ ano

□ ne

 Pokud ano, upřesněte:

 Je režim podpory v oblasti rizikového financování omezen podle práva na určitá odvětví?

 □ ano

□ ne

 Pokud ano, upřesněte:

 Je režim podpory v oblasti rizikového financování omezen v právním základě (de iure) na určitá odvětví?

 □ ano

□ ne

 Pokud ano, upřesněte:

 Jak jsou negativní účinky omezeny pokud možno na minimum?

 

 

4.    Kumulace podpory (oddíl 3.9 pokynů k rizikovému financování)

Podporu v oblasti rizikového financování lze kumulovat s jinými opatřeními státní podpory bez identifikovatelných způsobilých nákladů nebo s podporou de minimis až do výše nejvyššího příslušného stropu celkového financování, který je pro konkrétní okolnosti každého případu stanoven v nařízení o blokové výjimce nebo v rozhodnutí Komise (bod 168 pokynů k rizikovému financování).

 Zaškrtněte pro potvrzení, že toto pravidlo bylo dodrženo:□

 Uveďte odkaz na právní základ:

 

 Vysvětlete, jak je dosaženo dodržení pravidel týkajících se kumulace.

 

5.    Další informace

Zde uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité pro posouzení dotyčných opatření podle pokynů k rizikovému financování.

ČÁST III.8

Doplňkový informační list pro oznámení plánu hodnocení

Členské státy musí tento list použít k oznámení plánu hodnocení podle čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 651/2014 ( 168 )a rovněž v případě oznámeného režimu podpory, který podléhá hodnocení, jak je stanoveno v příslušných pokynech Komise.

Pokud jde o pokyny k vypracování plánu hodnocení, viz pracovní dokument útvarů Komise s názvem „Společná metodika pro hodnocení státní podpory“ ( 169 ).

1.    Identifikace hodnoceného režimu podpory

1) Název režimu podpory:

2) Týká se plán hodnocení:

a)□ režimu, na nějž se hodnocení vztahuje podle čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 651/2014?

b)□ režimu oznámeného Komisi podle čl. 108 odst. 3 SFEU?

3) Ref. č. režimu (vyplní Komise):

4) Prosíme vás, abyste uvedli seznam všech existujících hodnocení ex ante nebo posouzení dopadů u daného režimu podpory a hodnocení ex post nebo studie vypracované k dřívějším režimům podpory nebo podobným režimům. Prosíme vás, abyste u každé studie uvedli tyto informace: a) stručný popis cílů studie, použité metodiky a dále výsledků a závěrů a b) informace o zvláštních problémech, které v případě hodnocení a studií případně nastaly z metodologického hlediska (např. dostupnost údajů) a které jsou důležité pro posouzení daného plánu hodnocení. Je-li to použitelné, určete příslušné oblasti nebo témata, jimiž se předchozí plány hodnocení nezabývaly a jež by měly být předmětem stávajícího hodnocení. Poskytněte shrnutí těchto hodnocení a studií v příloze, a pokud jsou dané dokumenty k dispozici na internetu, uveďte příslušné odkazy:

2.    Cíle hodnoceného režimu podpory ( 170 )

2.1.

Poskytněte popis režimu podpory s upřesněním potřeb a problémů, jimiž se má režim zabývat, a zamýšlených kategorií příjemců, například velikost, odvětví, umístění, orientační počet:

2.2.

Uveďte cíle režimu a očekávaný dopad jak na úrovni zamýšlených příjemců, tak i s ohledem na cíl společného zájmu:

2.3.

Uveďte možné negativní účinky na příjemce podpory nebo na širší ekonomiku, které mohou být přímo či nepřímo spojeny s režimem podpory ( 171 ):

2.4.

Uveďte a) plánovaný roční rozpočet režimu, b) dobu trvání režimu ( 172 ), c) nástroj nebo nástroje podpory a d) způsobilé náklady:

2.5.

Poskytněte shrnutí kritérií způsobilosti a metod výběru příjemců podpory. Uveďte prosím zejména tyto informace: a) způsob výběru příjemců (např. bodové hodnocení), b) orientační rozpočet, který je k dispozici pro každou skupinu příjemců, c) pravděpodobnost vyčerpání rozpočtu u některé skupiny příjemců, d) pravidla bodového hodnocení, pokud jsou v režimu použita, e) prahové hodnoty intenzity podpory a f) kritéria, která orgán poskytující podporu vezme v úvahu při posuzování žádostí:

2.6.

Uveďte zvláštní omezení nebo rizika, která by mohla ovlivnit provádění režimu, jeho očekávané dopady a dosažení jeho cílů:

3.    Dotazy pro hodnocení

3.1.

Uveďte konkrétní otázky, jimiž by se mělo hodnocení zabývat tím, že poskytnete kvantitativní důkazy o dopadu podpory. Prosíme vás, abyste rozlišovali mezi a) otázkami, které se týkají přímého dopadu podpory na příjemce, a b) otázkami souvisejícími s nepřímými dopady a c) otázkami souvisejícími s přiměřeností a vhodností podpory. Vysvětlete, jak hodnotící otázky souvisejí s cíli režimu:

4.    Ukazatele výsledků

4.1.

Prosíme vás, abyste v následující tabulce popsali ukazatele, které budou stanoveny k měření výsledků režimu, dále relevantní kontrolní proměnné, včetně zdrojů údajů, a způsob, jakým každý ukazatel výsledků odpovídá hodnotícím otázkám. Uveďte prosím především a) příslušnou hodnotící otázku, b) ukazatel, c) zdroj údajů, d) frekvenci sběru údajů (například roční, měsíční atd.), e) úroveň sběru údajů (např. zda se údaje sbírají na úrovni podniků, organizace, regionu atd.), f) skupinu, která je zahrnuta do zdroje údaje (např. příjemci podpory, podniky, které nejsou příjemci podpory, všechny podniky atd.):Hodnoticí otázka

Ukazatel

Zdroj

Frekvence

Úroveň

Skupina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlete, proč jsou zvolené ukazatele nejvhodnější pro měření očekávaných dopadů režimu:

5.    Metody navrhované pro účely provedení hodnocení

5.1.

Prosíme vás, abyste ve vztahu k hodnotícím otázkám popsali metody, které by měly být při hodnocení použity k určení kauzálního dopadu podpory na příjemce a k posouzení ostatních nepřímých dopadů. Vysvětlete prosím zejména důvody výběru těchto metod a zamítnutí jiných metod (např. důvody související s podobou režimu) ( 173 ):

5.2.

Prosíme vás, abyste podrobně popsali identifikační strategii k vyhodnocení kauzálního dopadu podpory a předpoklady, z nichž tato strategie vychází. Popište podrobně složení a významnost kontrolní skupiny:

5.3.

Vysvětlete, jak navrhované metody řeší možné selekční zkreslení. Lze s dostatečnou jistotou tvrdit, že zaznamenané rozdíly ve výsledcích příjemců podpory jsou způsobeny podporou?

5.4.

Případně vysvětlete, jak se mají navrhované metody zabývat zvláštními problémy, které souvisejí se složitými režimy, například režimy prováděné rozdílně na regionální úrovni a režimy, které využívají několik nástrojů podpory:

6.    Sběr údajů

6.1.

Poskytněte informace o mechanismech a zdrojích pro sběr a zpracování údajů o příjemcích podpory a navrhované hypotetické srovnávací situaci ( 174 ). Poskytněte popis všech příslušných informací, které se týkají fáze výběru: shromážděné údaje o žadatelích o podporu, údaje poskytnuté žadateli a výsledky výběru. Vysvětlete rovněž možné problémy v souvislosti s dostupností údajů:

6.2.

Poskytněte informace o četnosti sběru údajů s ohledem na hodnocení. Jsou zaznamenané údaje dostupné v dostatečně podrobném členění, tj. na úrovni jednotlivých podniků?

6.3.

Uveďte, zda mohou v přístupu k údajům potřebným pro provedení hodnocení bránit právní a správní předpisy týkající se důvěrnosti údajů a jak budou tyto záležitosti řešeny. Uveďte jiné možné problémy související se sběrem údajů a způsob jejich řešení:

6.4.

Uveďte, zda se u příjemců podpory nebo u ostatních podniků předpokládají průzkumy a zda se zvažuje využití doplňkových zdrojů informací:

7.    Navrhovaný časový rozvrh hodnocení

7.1.

Uveďte navrhovaný časový rozvrh hodnocení, včetně milníků pro sběr údajů, průběžné zprávy a zapojení zúčastněných stran. Případně připojte přílohu s navrhovaným časovým rozvrhem:

7.2.

Uveďte datum, k němuž bude Komisi předložena závěrečná hodnotící zpráva:

7.3.

Uveďte faktory, které by mohly mít dopad na předpokládaný časový rozvrh:

8.    Subjekt provádějící hodnocení

8.1.

Poskytněte konkrétní informace o subjektu provádějícím hodnocení nebo v případě, že nebyl dosud vybrán, o časovém rozvrhu, postupu a kritériích jeho výběru:

8.2.

Poskytněte informace o nezávislosti subjektu provádějícího hodnocení a o způsobu vyloučení možného střetu zájmů během výběrového řízení:

8.3.

Uveďte příslušné zkušenosti a dovednosti subjektu provádějícího hodnocení nebo jak budou tyto dovednosti zajištěny během výběrového řízení:

8.4.

Uveďte, jaká opatření orgán poskytující podporu přijme s cílem řídit a sledovat provádění hodnocení:

8.5.

Poskytněte informace (třeba jen orientační) o potřebných lidských a finančních zdrojích, které budou k dispozici pro provedení hodnocení:

9.    Zveřejnění hodnocení

9.1.

Poskytněte informace o způsobu zveřejnění hodnocení, tj. prostřednictvím zveřejnění plánu hodnocení a konečné hodnotící zprávy na internetových stránkách:

9.2.

Uveďte, jak bude zajištěno zapojení zúčastněných stran. Uveďte, zda se předpokládá uspořádání veřejných konzultací nebo akcí souvisejících s hodnocením:

9.3.

Upřesněte, jak mají být výsledky hodnocení orgánem poskytujícím podporu či jinými subjekty využity, například při navrhování následného režimu nebo podobných režimů:

9.4.

Uveďte, zda a za jakých podmínek budou údaje shromážděné za účelem hodnocení nebo použité při hodnocení zpřístupněny pro další studie a analýzy:

9.5.

Uveďte, zda plán hodnocení obsahuje důvěrné údaje, které by Komise neměla zveřejnit:

10.    Další informace

10.1.

Zde uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité pro posouzení plánu hodnocení:

10.2.

Uveďte seznam všech dokumentů, které jsou připojeny k tomuto oznámení, a přiložte papírové kopie dotčených dokumentů nebo uveďte přímé internetové odkazy na tyto dokumenty:

▼M9

ČÁST III.12

OBECNÝ INFORMAČNÍ LIST K POKYNŮM EVROPSKÉ UNIE KE STÁTNÍ PODPOŘE V ODVĚTVÍCH ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ A VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH

Tento obecný informační list pro oznamování státní podpory platí pro všechna odvětví, na která se vztahují pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 ( 175 ) (dále jen „pokyny“). U všech opatření, na něž se uvedené pokyny uplatňují, se navíc musí vyplnit příslušný doplňkový informační list.

0.    OBECNÉ ZÁSADY PRO POSUZOVÁNÍ SLUČITELNOSTI

1. Vyhovuje dané opatření státní podpory následujícím obecným zásadám pro posuzování slučitelnosti?

Opatření přispívá k dosažení jasně vymezeného cíle společného zájmu.

Potřeba státního zásahu: opatření státní podpory se musí zaměřovat na situaci, kdy podpora může napravením přesně vymezeného selhání trhu přinést výrazné zlepšení, které trh samotný poskytnout nemůže.

Vhodnost opatření podpory: navrhované opatření podpory musí být politickým nástrojem vhodným k řešení cíle společného zájmu.

Motivační účinek: podpora musí změnit chování daného podniku či podniků tak, aby začaly vyvíjet další činnost, kterou by bez poskytnutí podpory nevykonávaly nebo by ji vykonávaly v omezené míře či jinak.

Přiměřenost podpory (omezení podpory na nezbytné minimum): výše podpory musí být omezena na minimum potřebné k podnícení činnosti v dotčeném odvětví.

Zabránění vážnějším a nepatřičným negativním účinkům na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy: negativní účinky podpory musí být dostatečně omezeny tak, aby celková bilance opatření byla kladná.

Transparentnost podpory: členské státy, Komise, hospodářské subjekty a veřejnost musí mít snadný přístup ke všem relevantním aktům a k příslušným informacím ohledně podpory, jež se na základě těchto aktů poskytuje.

2. Následující podmínky představují porušení práva Evropské unie. Je dané opatření státní podpory s některou z nich nevyhnutelně spojeno?

Příjemce musí mít ústředí v příslušném členském státě nebo musí být usazen převážně v tomto členském státě ( 176 ).

Příjemce je povinen využívat zboží či služby pocházející z příslušného členského státu.

Příjemci jsou omezeni v možnosti využívat výsledků výzkumu, vývoje a inovací v jiných členských státech.

Opatření státní podpory je nevyhnutelně spojeno s jinou podmínkou, která představuje porušení práva Evropské unie.

Pokud je odpověď u některého z těchto bodů kladná, připomínáme, že podle 41. bodu pokynů nelze tuto podporu prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.

1.    PŘÍSPĚVEK KE SPOLEČNÉMU CÍLI

1.1. Zajistí daná podpora životaschopnou produkci potravin a podpoří účinné a udržitelné využívání zdrojů tak, aby se dosáhlo inteligentního a udržitelného růstu?Ano

Ne

1.2. Platí, že tato podpora úzce souvisí se společnou zemědělskou politikou a je v souladu s cíli v oblasti rozvoje venkova uvedenými v 10. bodě pokynů?Ano

Ne

Pokud ne, podle 44. bodu pokynů nelze tuto podporu prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.

1.3. Pokud jde o zemědělské produkty, je podpora slučitelná s pravidly společné organizace trhů se zemědělskými produkty?Ano

Ne

Pokud ne, podle 44. bodu pokynů nelze tuto podporu prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.

Cíle v oblasti rozvoje venkova

1.4. Pokud jde o opatření podobná opatřením pro rozvoj venkova, může členský stát doložit, jak podpora zapadá do příslušných programů rozvoje venkova a je s nimi v souladu?Ano

Ne

Pokud ano, k tomuto oznámení je třeba připojit příslušnou dokumentaci.

Dodatečné podmínky pro individuálně oznamovanou investiční podporu založenou na určitém režimu

1.5. Poskytuje-li se podpora na individuálně oznamované investiční projekty v rámci určitého režimu, může poskytující orgán potvrdit, že vybraný projekt přispěje k plnění cílů daného režimu, a tudíž i k plnění cílů podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech? V této souvislosti může členský stát vycházet z informací, které poskytl žadatel o podporu a ve kterých musí být popsány pozitivní účinky investice.Ano

Ne

Environmentální cíle

1.6. Je v oznámení státní podpory obsaženo posouzení toho, zda lze čekat, že podporovaná činnost bude mít nějaký dopad na životní prostředí?Ano

Ne

1.7. Bude mít podpora dopad na životní prostředí?Ano

Ne

Pokud ano, členský stát musí k oznámení připojit informace, jimiž prokáže, že podpora nepovede k porušení příslušných předpisů Unie v oblasti ochrany životního prostředí.

1.8. Oznamuje-li se státní podpora, která je součástí programu rozvoje venkova, klade dané opatření státní podpory tentýž požadavek na ochranu životního prostředí jako předmětné opatření v oblasti rozvoje venkova?Ano

Ne

Pokud ne, připomínáme, že podle 52. bodu pokynů nelze tuto podporu prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.

2.    VHODNOST PODPORY

2.1. Je oznamovaná podpora současně uvedena v příslušném programu rozvoje venkova?Ano

Ne

Pokud ano, může členský stát uvést výhody takového vnitrostátního nástroje podpory ve srovnání s předmětným programem rozvoje venkova?

2.2. Pokud jde o investiční podporu, která nespadá do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ( 177 ) jako součást programu rozvoje venkova nebo jako doplňkové financování takového opatření pro rozvoj venkova, je tato podpora poskytována ve formách, které přinášejí přímou finanční výhodu (např. přímé dotace, osvobození od daní, dávek na sociální zabezpečení či jiných povinných dávek nebo jejich snížení apod.)?Ano

Ne

Pokud ano, členský stát musí uvést, proč jsou jiné, potenciálně méně rušivé formy podpory, jako např. vratné zálohy nebo formy podpory založené na dluhových nebo kapitálových nástrojích (jako úvěry s nízkou úrokovou sazbou, úrokové subvence, státní záruky nebo jiná forma poskytnutí kapitálu za výhodných podmínek) méně vhodné.

2.3. Spadá předmětná podpora do rámce pro podporu v odvětví lesnictví sledující ekologické, ochranné a rekreační cíle, jak je uvedeno v oddíle 2.8 kapitoly 2 části II pokynů?Ano

Ne

Pokud ano, členský stát musí prokázat, že sledovaných ekologických, ochranných a rekreačních cílů nelze dosáhnout opatřeními v oblasti lesnictví podobnými opatřením pro rozvoj venkova uvedenými v oddílech 2.1 až 2.7 kapitoly 2 části II pokynů.

2.4. Je součástí opatření některá z následujících kategorií podpory?

Podpora na náklady na studie trhu, na návrh a design produktů a na přípravu žádostí o uznání režimů jakosti

Podpora na předávání znalostí a informační akce

Podpora na poradenské služby

Podpora na zástup v zemědělském podniku

Podpora na propagační opatření

Podpora na kompenzaci nákladů na prevenci a eradikaci chorob zvířat a škůdců rostlin

Podpora pro odvětví živočišné výroby

Podpora musí být konečným příjemcům udělena nepřímo formou nepeněžního plnění, v podobě subvencovaných služeb. V těchto případech musí být podpora vyplacena subjektu, který dané služby nebo činnosti zajišťuje.

3.    MOTIVAČNÍ ÚČINEK

3.1. Budou příjemci před zahájením prací na předmětném projektu či činnosti předkládat členskému státu žádost o podporu, která bude obsahovat alespoň jméno/název žadatele, údaje o velikosti podniku, popis projektu nebo činnosti včetně jejich umístění a data zahájení a ukončení, výši podpory potřebnou k provedení projektu nebo činnosti a způsobilé náklady?Ano

Ne

Pokud ne, podle 70. bodu pokynů nemůže být tato podpora prohlášena za slučitelnou s vnitřním trhem, ledaže by patřila do některé z kategorií uvedených v otázce 3.6 tohoto obecného informačního listu.

3.2. Bude se podpora poskytovat velkým podnikům?Ano

Ne

Pokud ano, budou příjemci v žádosti vysvětlovat, co by se dělo bez podpory (tzn. uvádět hypotetický srovnávací scénář), a budou jimi popisovaný hypotetický srovnávací scénář konkrétně dokládat?Ano

Ne

3.3. Jedná se o investiční podporu na dodržování norem poskytovanou velkým podnikům v souladu s bodem 148 písm. c) pokynů?Ano

Ne

Pokud ano, bude se od předmětného podniku vyžadovat, aby prokázal, že bez podpory by mu hrozilo ukončení činnosti?Ano

Ne

3.4. Bude v případě podpory udělované velkým podnikům poskytující orgán kontrolovat důvěryhodnost hypotetického srovnávacího scénáře a potvrzovat, že podpora má požadovaný motivační účinek?Ano

Ne

Pokud ano, podle 73. bodu pokynů je hypotetický srovnávací scénář důvěryhodný tehdy, je-li věrohodný a týká-li se rozhodovacích faktorů převládajících v okamžiku, kdy příjemce o daném projektu nebo činnosti rozhodoval.

3.5. Má podpora formu daňového zvýhodnění, je poskytována malým a středním podnikům a jsou splněny následující podmínky:

a) režim podpory zakládá právo na podporu podle objektivních kritérií a bez dalšího uplatnění rozhodovací pravomoci členského státu a

b) režim podpory byl schválen a vstoupil v platnost dříve, než byly zahájeny práce na subvencovaném projektu nebo činnosti ( 178 )?Ano

Ne

Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 73 pokynů.

3.6. Spadá podpora pod jednu z následujících kategorií uvedených v pokynech?

a) Režimy podpory na pozemkové úpravy v zemědělství a lesnictví v souladu s oddílem 1.3.4 a oddílem 2.9.2 části II pokynů a režimy podpory v odvětví lesnictví sledující ekologické, ochranné a rekreační cíle v souladu s oddílem 2.8 části II pokynů, pokud platí, že:

i) režim podpory zakládá právo na podporu podle objektivních kritérií a bez dalšího uplatnění rozhodovací pravomoci členského státu;

ii) režim podpory byl schválen a vstoupil v platnost dříve, než příjemci vznikly způsobilé náklady v souladu s oddíly 1.3.4, 2.9.2 a 2.8 části II pokynů, a

iii) režim podpory se vztahuje pouze na malé a střední podniky.Ano

Ne

Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.

b) Podpora na kompenzaci znevýhodnění v souvislosti s oblastmi Natura 2000 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (rámcovou směrnicí o vodě) ( 179 ) poskytovaná malým a středním podnikům v souladu s oddílem 1.1.6 části II pokynůAno

Ne

Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.

c) Podpora pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními v souladu s oddílem 1.1.7 části II pokynůAno

Ne

Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.

d) Podpora na kompenzaci škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi v souladu s oddílem 1.2.1.1 části II pokynůAno

Ne

Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.

e) Podpora na náhradu škod způsobených nepříznivými klimatickými jevy, které mohou být přirovnány k přírodní pohromě, v souladu s oddílem 1.2.1.2 části II pokynůAno

Ne

Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.

f) Podpora na odškodnění za náklady na prevenci, kontrolu a eradikaci chorob zvířat a škůdců rostlin a za ztráty způsobené těmito chorobami zvířat nebo škůdci rostlin podle oddílu 1.2.1.3 části II pokynůAno

Ne

Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.

g) Podpora na uhrazení nákladů na odklizení a neškodné odstranění mrtvých hospodářských zvířat v souladu s oddílem 1.2.1.4 části II pokynůAno

Ne

Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.

h) Podpora na náhradu škody způsobené chráněnými druhy zvířat v souladu s oddílem 1.2.1.5 části II pokynůAno

Ne

Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.

i) Podpora na náhradu škody, kterou v lesích způsobily druhy zvířat chráněné právními předpisy, v souladu s oddílem 2.8.5 části II pokynůAno

Ne

Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.

j) Investiční podpora na dodržování norem v souladu s bodem 148 písm. a) a b) pokynůAno

Ne

Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.

k) Investiční podpora na dodržování norem poskytovaná malým a středním podnikům v souladu s bodem 148 písm. c) pokynůAno

Ne

Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.

l) Podpora na investice ve prospěch zachování kulturního a přírodního dědictví v zemědělském podniku v souladu s oddílem 1.1.1.2 části II pokynů, s výjimkou jednotlivé podpory ve výši přesahující 500 000 EUR na podnik a investiční projektAno

Ne

Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.

m) Podpora na propagační opatření v souladu s bodem 464 písm. b), c) a d) pokynů?Ano

Ne

Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.

n) Podpora na výzkum a vývoj v odvětví zemědělství a lesnictví v souladu s oddíly 1.3.6 a 2.9.1 části II pokynůAno

Ne

Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.

o) Podpora na zachování, obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví vesnic, venkovské krajiny a míst vysoké přírodní hodnoty v souladu s bodem 644 písm. e) pokynů, s výjimkou investiční podpory spojené s kulturním a přírodním dědictvím vesnic, venkovské krajiny a míst vysoké přírodní hodnoty, která přesahuje prahové hodnoty oznamovací povinnosti stanovené v bodě 37 písm. c) pokynůAno

Ne

Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.

p) Podpora na vypracování a aktualizaci plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a plánů pro ochranu a správu lokalit sítě Natura 2000 a dalších míst vysoké přírodní hodnoty v souladu s bodem 644 písm. a) pokynůAno

Ne