2004/512/ES2004/512/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS)

Publikováno: Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 5-7 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 8. června 2004 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 16. června 2004 Nabývá účinnosti: 5. července 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1134 Pozbývá platnosti: 2. srpna 2021
Konsolidované znění předpisu s účinností od 11. června 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. června 2004

o zřízení Vízového informačního systému (VIS)

(2004/512/ES)

(Úř. věst. L 213 15.6.2004, s. 5)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/817 ze dne 20. května 2019,

  L 135

27

22.5.2019


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 058, 3.3.2009, s.  4 (2004/512/ES)
▼B

ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. června 2004

o zřízení Vízového informačního systému (VIS)

(2004/512/ES)Článek 1

1.  Zřizuje se systém pro výměnu vízových údajů mezi členskými státy s názvem „Vízový informační systém“ (VIS), který umožní oprávněným vnitrostátním orgánům vkládat a aktualizovat vízové údaje a elektronicky je prohlížet.

▼M1

2.  Vízový informační systém je založen na centralizované architektuře a skládá se:

a) z centrální infrastruktury společného úložiště údajů o totožnosti uvedené v čl. 17 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 ( 1 );

b) z ústředního informačního systému (dále jen „Ústřední vízový informační systém“, CS-VIS);

c) z uživatelského rozhraní v každém členském státě (dále jen „národní uživatelské rozhraní“, NI-VIS), které umožní připojení příslušného ústředního vnitrostátního orgánu daného členského státu;

d) z komunikační infrastruktury mezi Ústředním vízovým informačním systémem a národními uživatelskými rozhraními;

e) ze zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem EES a CS-VIS;

f) ze zabezpečené komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem VIS a centrální infrastrukturou Evropského vyhledávacího portálu zřízeného čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2019/817 a společného úložiště údajů zřízeného čl. 17 odst. 1 uvedeného nařízení.

▼B

Článek 2

▼C1

1.  Ústřední vízový informační systém, národní rozhraní v každém členském státě a komunikační infrastrukturu mezi Ústředním vízovým informačním systémem a národními rozhraními vytvoří Komise.

▼B

2.  Vnitrostátní infrastrukturu upraví nebo vytvoří členské státy.

▼C1

Článek 3

Opatření nezbytná pro vytvoření Ústředního vízového informačního systému, národního rozhraní v každém členském státě a komunikační infrastruktury mezi Ústředním vízovým informačním systémem a národními rozhraními budou přijata postupem podle čl. 5 odst. 2, týkají-li se oblastí jiných než vyjmenovaných v článku 4.

▼B

Článek 4

►C1  Opatření nezbytná pro vytvoření Ústředního vízového informačního systému, národního rozhraní v každém členském státě a komunikační infrastruktury mezi Ústředním vízovým informačním systémem a národními rozhraními, která se týkají následujících oblastí, budou přijata postupem podle čl. 5 odst. 3: ◄

a) návrh systémové architektury systému, včetně jeho komunikační sítě,

b) technická hlediska, která souvisejí s ochranou osobních údajů,

c) technická hlediska, která mají vážný finanční dopad na rozpočty členských států nebo která mají vážný technický dopad na vnitrostátní systémy členských států,

d) tvorba bezpečnostních požadavků, včetně biometrických aspektů.

Článek 5

1.  Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2424/2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) ( 2 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

4.  Výbor přijme svůj jednací řád.

▼C1

Článek 6

Komise každoročně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku ve vývoji Ústředního vízového informačního systému, národního rozhraní v každém členském státě a komunikační infrastruktury mezi Ústředním vízovým informačním systémem a národními rozhraními, a to poprvé do konce roku, ve kterém je podepsána smlouva o vytvoření VIS.

▼B

Článek 7

Toto rozhodnutí se použije od dvacátého dne po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno členským státům v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 27).

( 2 ) Úř. věst. L 328, 13.12.2001, s. 4.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU