2004/117/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. ledna 2004, kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS, 93/197/EHS a 97/10/ES, pokud jde o dočasné použití a dovoz evidovaných koní z Jižní Afriky do Evropské unie (oznámeno pod číslem K (2004) 50) (Text s významem pro EHP) (2004/117/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 36, 7.2.2004, s. 20-33 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 19. ledna 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 19. ledna 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2018/659 Pozbývá platnosti: 1. října 2018
Konsolidované znění předpisu s účinností od 2. září 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. ledna 2004,

kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS, 93/197/EHS a 97/10/ES, pokud jde o dočasné použití a dovoz evidovaných koní z Jižní Afriky do Evropské unie

(oznámeno pod číslem K(2004) 50)

(Text s významem pro EHP)

(2004/117/ES)

(Úř. věst. L 036, 7.2.2004, p.20)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTÍ KOMISE 2008/698/ES ze dne 8. srpna 2008

  L 235

16

2.9.2008
▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. ledna 2004,

kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS, 93/197/EHS a 97/10/ES, pokud jde o dočasné použití a dovoz evidovaných koní z Jižní Afriky do Evropské unie

(oznámeno pod číslem K(2004) 50)

(Text s významem pro EHP)

(2004/117/ES)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí ( 1 ), a zejména na čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 2, články 14, 15, 16 a čl. 19 bod i) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 92/260/EHS ( 2 ) stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dočasné použití evidovaných koní.

(2)

Rozhodnutí Komise 93/197/EHS ( 3 ) stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých.

(3)

Příloha I rozhodnutí Komise 97/10/ES ze dne 12. prosince 1996, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS a rozhodnutí Komise 92/160/EHS, 92/260/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o dočasné použití a dovoz evidovaných koní z Jižní Afriky do Společenství ( 4 ), stanoví doplňkové záruky vztahující se na regionalizaci Jižní Afriky vzhledem k dovozu evidovaných koní do Evropského společenství.

(4)

Tyto doplňkové záruky zakazují používat očkování proti moru koní v pásmu prostém moru koní. V důsledku této skutečnosti již nemůže být za současných dovozních podmínek osvědčen očkovací status evidovaných koní, kteří pobývali v pásmu prostém moru koní po dobu delší než 24 měsíců.

(5)

Kromě toho je nutné, aby přeprava evidovaných koní do pásma prostého nákazy podléhala povolení v případech, kdy tito koně nebyli očkováni nebo pokud toto očkování nebylo z veterinárních důvodů provedeno v souladu se všemi pokyny výrobce.

(6)

Je nutné přizpůsobit doplňkové záruky vztahující se na regionalizaci Jižní Afriky pro dovoz evidovaných koní do Společenství s ohledem na veterinární situaci ve zmíněné zemi a zohlednit tyto změny ve veterinárních předpisech a veterinárním osvědčení použitelných pro tento dovoz.

(7)

Rozhodnutí 92/260/EHS, 93/197/EHS a 97/10/ES je proto třeba odpovídajícím způsobem pozměnit.

(8)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:Článek 1

V příloze II rozhodnutí 92/260/EHS se veterinární osvědčení vzor F nahrazuje zněním přílohy I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

V příloze II rozhodnutí 93/197/EHS se veterinární osvědčení vzor F nahrazuje zněním přílohy II tohoto rozhodnutí.

▼M1 —————

▼B

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
PŘÍLOHA I

image

image

image

image

image

image
PŘÍLOHA II

image

image

image

image

image

▼M1 —————( 1 ) Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 42. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

( 2 ) Úř. věst. L 130, 15.5.1992, s. 67. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2003/541/ES (Úř. věst. L 185, 24.7.2003, s. 41).

( 3 ) Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 16. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2003/541/ES.

( 4 ) Úř. věst. L 3, 7.1.1997, s. 9. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2003/541/ES.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU