(ES) č. 2032/2003NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2032/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh a o změně nařízení (ES) č. 1896/2000 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 307, 24.11.2003, s. 1-96 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. listopadu 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1451/2007 Pozbývá platnosti: 31. prosince 2007
Konsolidované znění předpisu s účinností od 31. prosince 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU