(ES) č. 2003/2003Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1-194 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. října 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 11. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 11. prosince 2003
Platnost předpisu: Ano (od 16. července 2022 zrušen předpisem (EU) 2019/1009) Pozbývá platnosti: 16. července 2022
Konsolidované znění předpisu s účinností od 20. června 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2003/2003

ze dne 13. října 2003

o hnojivech

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 304 21.11.2003, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 885/2004 ze dne 26. dubna 2004,

  L 168

1

1.5.2004

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2076/2004 ze dne 3. prosince 2004,

  L 359

25

4.12.2004

►M3

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu 2006,

  L 363

1

20.12.2006

►M4

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 162/2007 ze dne 19. února 2007,

  L 51

7

20.2.2007

►M5

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1107/2008 ze dne 7. listopadu 2008,

  L 299

13

8.11.2008

►M6

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M7

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1020/2009 ze dne 28. října 2009,

  L 282

7

29.10.2009

►M8

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 137/2011 ze dne 16. února 2011,

  L 43

1

17.2.2011

►M9

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 223/2012 ze dne 14. března 2012,

  L 75

12

15.3.2012

►M10

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 463/2013 ze dne 17. května 2013,

  L 134

1

18.5.2013

►M11

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1257/2014 ze dne 24. listopadu 2014,

  L 337

53

25.11.2014

►M12

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1618 ze dne 8. září 2016,

  L 242

24

9.9.2016

►M13

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1102 ze dne 27. června 2019,

  L 175

25

28.6.2019

►M14

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1666 ze dne 10. listopadu 2020,

  L 377

3

11.11.2020

►M15

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/862 ze dne 28. května 2021,

  L 190

74

31.5.2021


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 247, 24.9.2011, s.  59 (137/2011)
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2003/2003

ze dne 13. října 2003

o hnojivech

(Text s významem pro EHP)HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍKAPITOLA I

Oblast působnosti a definice

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na výrobky, které jsou uváděny na trh jako hnojiva s označením „hnojiva ES“.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) 

„hnojivem“ materiál, jehož hlavní funkcí je poskytovat rostlinám živiny;

b) 

„hlavní živinou“ výhradně dusík, fosfor a draslík;

c) 

„druhotnou živinou“ vápník, hořčík, sodík a síra;

d) 

„stopovými živinami“ bor, kobalt, měď, železo, mangan, molybden a zinek, jejichž množství nezbytné pro růst rostliny je ve srovnání s hlavními a druhotnými živinami malé;

e) 

„minerálním hnojivem“ hnojivo, v němž jsou deklarované živiny ve formě minerálních látek získaných extrakcí nebo průmyslovým fyzikálním nebo chemickým postupem. Dusíkaté vápno, močovina a její kondenzační a asociační produkty a hnojiva obsahující stopové živiny ve formě chelátů nebo komplexů mohou být konvenčně zařazeny mezi minerální hnojiva;

f) 

„stopovou živinou v chelátu“ stopová živina vázaná na jednu z organických molekul uvedených v příloze I oddílu E.3.1;

g) 

„stopovou živinou v komplexu“ stopová živina vázaná na jednu z molekul uvedených v příloze I oddílu E.3.2;

h) 

„typem hnojiva“ hnojiva se společným označením typu, jak jsou uvedena v příloze I;

i) 

„jednosložkovým hnojivem“ dusíkaté, fosforečné nebo draselné hnojivo, u něhož je deklarován obsah pouze jedné z hlavních živin;

j) 

„vícesložkovým hnojivem“ hnojivo s deklarovatelným obsahem alespoň dvou hlavních živin a získané chemickou reakcí nebo mísením;

k) 

„komplexním hnojivem“ vícesložkové hnojivo získané chemickou reakcí, rozpouštěním nebo v tuhé formě granulací, s deklarovatelným obsahem alespoň dvou hlavních živin. V tuhé formě obsahuje každá granule všechny živiny v jejich deklarovaném složení;

l) 

„směsným hnojivem“ hnojivo získávané suchým mísením několika hnojiv, aniž dochází k chemické reakci;

m) 

„listovým hnojivem“ hnojivo, které je vhodné pro aplikaci na list a jehož živiny jsou vhodné pro příjem prostřednictvím listů plodiny;

n) 

„kapalným hnojivem“ roztokové nebo suspenzní hnojivo;

o) 

„roztokovým hnojivem“ kapalné hnojivo, které neobsahuje pevné částice;

p) 

„suspenzním hnojivem“ hnojivo obsahující dvě fáze, v němž jsou pevné částice suspendovány v kapalné fázi;

q) 

„deklarací“ údaj o obsahu živin a jejich forem a rozpustnosti, který je zaručen v rámci stanovené odchylky;

r) 

„deklarovaným obsahem“ obsah prvku nebo jeho oxidu, který je v souladu s právními předpisy Společenství uveden na etiketě hnojiva ES nebo v průvodní dokumentaci;

s) 

„odchylkou“ přípustná odchylka naměřené hodnoty obsahu živiny od její deklarované hodnoty;

t) 

„evropskou normou“ norma CEN (Evropský výbor pro normalizaci), která byla úředně uznána Společenstvím a odkaz na ni byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropských společenství;

u) 

„obalem“ uzavíratelná schránka pro uchovávání, ochranu, distribuci hnojiv a nakládání s nimi, o kapacitě nejvýše 1 000  kg;

v) 

„volně loženým hnojivem“ hnojivo, které není uzavřeno v obalu předepsaném tímto nařízením;

w) 

„uvedením na trh“ dodání hnojiva za úplatu nebo bezplatně nebo jeho skladování pro účely dodání. Dovoz hnojiva na celní území Evropského společenství se považuje za uvedení na trh;

x) 

„výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba odpovědná za uvedení hnojiva na trh; za výrobce se považují zejména producent, dovozce, balírna provozující činnost na vlastní účet nebo jakákoli osoba, která mění charakteristiky hnojiva. Distributor, který nemění charakteristiky hnojiva, se však nepovažuje za výrobce.KAPITOLA II

Uvedení na trh

Článek 3

Hnojivo ES

Hnojivo, které patří k některému z typů hnojiv uvedených v příloze I a splňuje podmínky stanovené v tomto nařízení, může být označeno jako „hnojivo ES“.

Jako „hnojivo ES“ nesmí být označeno hnojivo, které není v souladu s tímto nařízením.

Článek 4

Usazení ve Společenství

Výrobce musí být usazen ve Společenství a odpovídá za shodu „hnojiva ES“ s tímto nařízením.

Článek 5

Volný oběh

1.  
Aniž je dotčen článek 15 a jiné právní předpisy Společenství, nesmějí členské státy z důvodu složení, identifikace, označování nebo balení a z důvodu jiných ustanovení tohoto nařízení zakázat, omezit nebo bránit uvádění hnojiv označených jako „hnojivo ES“, které vyhovují požadavkům tohoto nařízení, na trh.
2.  
Hnojiva, která jsou označena jako „hnojivo ES“ v souladu s tímto nařízením, smějí být uvedena do volného oběhu ve Společenství.

Článek 6

Povinné údaje

1.  

Za účelem splnění požadavků článku 9 mohou členské státy předepsat, že údaj o obsahu dusíku, fosforu a draslíku v hnojivu uváděném na jejich trh musí být vyjádřen takto:

a) 

dusík pouze v elementární formě (N) a buď

b) 

fosfor a draslík pouze v elementární formě (P, K), nebo

c) 

fosfor a draslík pouze ve formě oxidů (P2O5, K2O), nebo

d) 

fosfor a draslík současně v elementární formě i ve formě oxidů.

Pokud členské státy využijí možnosti předepsat, že obsah fosforu a draslíku musí být vyjádřen v elementární formě, vykládají se všechny odkazy na formu oxidů v přílohách jako vyjádřené v elementární formě a číselné hodnoty jsou přepočteny s použitím těchto koeficientů:

a) 

fosfor (P) = oxid fosforečný (P2O5) × 0,436;

b) 

draslík (K) = oxid draselný (K2O) × 0,830.

2.  

Členské státy mohou předepsat, že obsah vápníku, hořčíku, sodíku a síry v hnojivech s druhotnými živinami, a pokud jsou splněny podmínky článku 17, v hnojivech s hlavními živinami uváděných na trh musí být vyjádřen

a) 

ve formě oxidu (CaO, MgO, Na2O, SO3), nebo

b) 

v elementární formě (Ca, Mg, Na, S), nebo

c) 

současně v obou formách.

Pro převod obsahu oxidu vápenatého, oxidu hořečnatého, oxidu sodného a oxidu sírového na obsah vápníku, hořčíku, sodíku a síry se použijí tyto faktory:

a) 

vápník (Ca) = oxid vápenatý (CaO) × 0,715;

b) 

hořčík (Mg) = oxid hořečnatý (MgO) × 0,603;

c) 

sodík (Na) = oxid sodný (Na2O) × 0,742;

d) 

síra (S) = oxid sírový (SO3) × 0,400.

Pokud se obsah oxidu nebo elementární formy přepočítává, musí být výsledná deklarovaná hodnota zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

3.  
Členské státy nesmějí bránit uvádění „hnojiva ES“ označeného oběma způsoby uvedenými v odstavcích 1 a 2 na trh.
4.  

Obsah jedné nebo více stopových živin boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu nebo zinku v hnojivech ES, která patří k typům hnojiv uvedeným v oddílech A, B, C a D přílohy I, se deklaruje, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) 

stopové živiny jsou přidány a jsou přítomny alespoň v množství, které odpovídá minimálnímu obsahu stanovenému v oddílech E.2.2 a E.2.3 přílohy I,

b) 

hnojivo ES nadále splňuje požadavky oddílů A, B, C a D přílohy I.

5.  
Jsou-li stopové živiny obvyklou složkou suroviny určené k dodání hlavních (N, P, K) a druhotných (Ca, Mg, Na, S) živin, mohou být deklarovány, pokud jsou přítomny alespoň v množství stanoveném v oddílech E.2.2 a E.2.3 přílohy I.
6.  

Obsah stopových živin musí být deklarován takto:

a) 

v případě hnojiv, která patří k typům hnojiv uvedeným v oddílu E.1 přílohy I, v souladu s požadavky stanovenými ve sloupci 6 uvedeného oddílu;

b) 

v případě směsí hnojiv uvedených v písmenu a), které obsahují alespoň dvě různé stopové živiny a splňují požadavky oddílu E.2.1 přílohy I, a v případě hnojiv, která patří k typům hnojiv uvedeným v oddílech A, B, C a D přílohy I, se uvede

i) 

celkový obsah vyjádřený v hmotnostních procentech hnojiva,

ii) 

obsah vodorozpustného podílu vyjádřený v hmotnostních procentech hnojiva, činíli tento rozpustný podíl nejméně polovinu celkového obsahu.

Pokud je stopová živina zcela rozpustná ve vodě, deklaruje se pouze obsah vodorozpustného podílu.

Jeli stopová živina chemicky vázána na organickou molekulu, deklaruje se obsah této stopové živiny v hnojivu v hmotnostních procentech hnojiva bezprostředně za údajem o obsahu vodorozpustného podílu a za údajem o obsahu stopové živiny slovy „v chelátu s…“ nebo „v komplexu s…“ a názvem organické molekuly, jak je stanoven v oddílu E.3 přílohy I. Místo názvu organické molekuly může být uvedena jeho zkratka.

Článek 7

Identifikace

1.  
Výrobce opatří hnojivo ES identifikačními označeními uvedenými v článku 9.
2.  
Jestliže jsou hnojiva balena, uvedou se tato identifikační označení na obalu nebo na připevněné etiketě. U volně ložených hnojiv se tato identifikační označení uvedou v průvodní dokumentaci.

Článek 8

Sledovatelnost

Aniž je dotčen čl. 26 odst. 3, je výrobce povinnen uchovávat záznamy o původu hnojiv, aby zajistil sledovatelnost hnojiv ES. Tyto záznamy musí být k dispozici ke kontrole členskými státy po dobu, po kterou je hnojivo dodáváno na trh, a po dobu dalších dvou let poté, co výrobce ukončil jeho dodávání.

Článek 9

Označení

1.  

Aniž jsou dotčena jiné předpisy Společenství, uvedou se na obalech, etiketách a v průvodní dokumentaci podle článku 7 tato označení:

a) 

Povinné identifikační údaje

— 
slova „HNOJIVO ES“ velkými písmeny;
— 
označení typu hnojiva podle přílohy I, pokud existuje;
— 
u směsných hnojiv označení „směsné hnojivo“ za označením typu;
— 
další označení uvedená v článcích 19, 21 a 23;
— 
údaje o živinách se uvádějí jak slovy, tak odpovídajícími chemickými symboly nebo vzorci, např. dusík (N), fosfor (P), oxid fosforečný (P2O5), draslík (K), oxid draselný (K2O), vápník (Ca), oxid vápenatý (CaO), hořčík (Mg), oxid hořečnatý (MgO), sodík (Na), oxid sodný (Na2O), síra (S), oxid sírový (SO3), bor (B), měď (Cu), kobalt (Co), železo (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo), zinek (Zn);
— 
obsahujeli hnojivo stopové živiny, jež jsou zcela nebo zčásti vázány na organickou molekulu, následuje za názvem živiny jeden z těchto údajů:
i) 

„v chelátu s…“ (název chelátotvorného činidla nebo jeho zkratka podle oddílu E.3.1 přílohy I),

ii) 

„v komplexu s…“ (název komplexotvorného činidla podle oddílu E.3.2 přílohy I);

— 
stopové živiny obsažené v hnojivu, uvedené v abecedním pořadí jejich chemických symbolů: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn.
— 
u výrobků uvedených v oddílech E.1 a E.2 přílohy I zvláštní pokyny pro použití;
— 
množství kapalného hnojiva vyjádřené jako hmotnost. Vyjádření množství kapalného hnojiva jako objemu nebo jako poměru hmotnosti a objemu (v kilogramech na hektolitr nebo gramech na litr) není povinné;
— 
čistá nebo hrubá hmotnost a nepovinně objem kapalných hnojiv. Pokud je uvedena hrubá hmotnost, musí být vedle ní uvedena rovněž hmotnost obalu;
— 
jméno nebo obchodní firma a adresa výrobce.
b) 

Nepovinné identifikační údaje

— 
údaje uvedené v příloze I;
— 
pokyny pro skladování hnojiva a nakládání s ním a u hnojiv, která nejsou uvedena v oddílech E.1 a E.2 přílohy I, zvláštní pokyny pro použití hnojiva;
— 
údaje o dávkování a podmínkách používání, které nejlépe odpovídají typům půdy a plodin, na nichž má být hnojivo použito;
— 
značka výrobce a obchodní název výrobku.

Údaje uvedené v písmenu b) nesmějí být v rozporu s údaji uvedenými v písmenu a) a musí být od nich zřetelně odděleny.

2.  
Všechna označení uvedená v odstavci 1 musí být zřetelně oddělena od všech dalších informací na obalech, etiketách a v průvodní dokumentaci.
3.  
Kapalná hnojiva mohou být uvedena na trh pouze tehdy, pokud výrobce poskytne vhodné doplňující pokyny týkající se zejména skladovací teploty a prevence nehod během skladování.
4.  
Prováděcí pravidla k tomuto článku budou přijata postupem podle čl. 32 odst. 2.

Článek 10

Označování

1.  
Etikety nebo označení vytištěná na obalu obsahující údaje zmíněné v článku 9 musí být umístěny na viditelném místě. Etikety musí být připevněny na obalu nebo na jeho uzávěru. Jeli uzávěrem pečeť nebo plomba, musí být na ní uvedeno název nebo značka balírny.
2.  
Označení uvedená v odstavci 1 musí být nesmazatelná a vždy jasně čitelná.
3.  
U volně ložených hnojiv zmíněných v čl. 7 odst. 2 druhé větě musí být ke zboží přiložena průvodní dokumentace, která musí obsahovat předepsané identifikační označení a musí být k dispozici pro účely kontroly.

Článek 11

Jazyky

Etiketa, označení na obalu a průvodní dokumentace musí být alespoň v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, ve kterém je hnojivo ES uváděno na trh.

Článek 12

Obaly

U balených hnojiv ES musí být obaly uzavřeny takovým způsobem nebo zařízením, aby je nebylo možné otevřít bez neopravitelného poškození uzávěru, pečeti či plomby nebo samotného obalu. Mohou být používány pytle s ventily.

Článek 13

Odchylky

1.  
Obsah živin v hnojivech ES musí být v souladu s odchylkami stanovenými v příloze II, které mají zohlednit kolísání při výrobě, odběru vzorků a analýze.
2.  
Výrobce nesmí systematicky využívat ve svůj prospěch odchylky uvedené v příloze II.
3.  
Pro minimální a maximální hodnoty obsahu podle přílohy I nejsou přípustné žádné odchylky.

Článek 14

Požadavky na hnojiva

Typ hnojiva smí být zařazen do přílohy I pouze tehdy, pokud

a) 

dodává živiny účinným způsobem;

b) 

jsou k dispozici vhodné metody odběru vzorků, analýzy a popřípadě metody zkoušení;

c) 

nemá za běžných podmínek použití nepříznivý vliv na lidské zdraví, zdraví zvířat nebo rostlin nebo na životní prostředí.

Článek 15

Ochranná doložka

1.  
Jestliže má členský stát oprávněné důvody domnívat se, že určité hnojivo ES představuje riziko pro bezpečnost nebo zdraví člověka, zvířat nebo rostlin nebo riziko pro životní prostředí, přestože splňuje požadavky tohoto nařízení, může uvádění tohoto hnojiva na trh na svém území dočasně zakázat nebo pro ně stanovit zvláštní podmínky. Neprodleně o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi a uvede důvody svého rozhodnutí.
2.  
Komise přijme rozhodnutí o této záležitosti postupem podle čl. 32 odst. 2 do 90 dnů ode dne, kdy tuto informace obdrží.
3.  
Toto nařízení nebrání tomu, aby Komise nebo členský stát přijaly z důvodu veřejné bezpečnosti opatření, jimiž se zakazuje nebo omezuje uvádění hnojiva ES na trh.HLAVA II

USTANOVENÍ PRO SPECIFICKÉ TYPY HNOJIVKAPITOLA I

Minerální hnojiva s hlavními živinami

Článek 16

Oblast působnosti

Tato kapitola se vztahuje na minerální hnojiva s hlavními živinami, tuhá nebo kapalná, jednosložková nebo vícesložková, včetně těch, která obsahují druhotné živiny nebo stopové živiny, s minimálním obsahem živin stanoveným v příloze I oddílech A, B, C, E.2.2 nebo E.2.3.

Článek 17

Deklarace druhotných živin v hnojivech s hlavními živinami

V hnojivech ES, která patří k typům uvedeným v příloze I oddílech A, B a C, smí být obsah vápníku, hořčíku, sodíku a síry deklarován jako obsah druhotné živiny za předpokladu, že tyto živiny jsou přítomny alespoň v těchto minimálních množstvích:

a) 

2 % oxidu vápenatého (CaO), tj. 1,4 % Ca;

b) 

2 % oxidu hořečnatého (MgO), tj. 1,2 % Mg;

c) 

3 % oxidu sodného (Na2O), tj. 2,2 % Na;

d) 

5 % oxidu sírového (SO3), tj. 2 % S.

Označení typu se v takovém případě doplní doplňujícím označením uvedeným v čl. 19 odst. 2 bodě ii).

Článek 18

Vápník, hořčík, sodík a síra

1.  

Údaj o obsahu hořčíku, sodíku a síry v hnojivech uvedených v příloze I oddílech A, B a C se vyjadřuje jedním z těchto způsobů:

a) 

celkovým obsahem vyjádřeným v hmotnostních procentech hnojiva;

b) 

činíli rozpustný obsah nejméně čtvrtinu celkového obsahu, uvedením celkového obsahu a vodorozpustného obsahu v hmotnostních procentech hnojiva;

c) 

u plně vodorozpustných živin pouze uvedením vodorozpustného obsahu v hmotnostních procentech hnojiva.

2.  
Není-li v příloze I stanoveno jinak, smí být obsah vápníku deklarován pouze tehdy, jednáli se o vápník rozpustný ve vodě, a tento obsah se vyjádří v hmotnostních procentech hnojiva.

Článek 19

Identifikace

1.  
Kromě povinných identifikačních označení uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. a) se uvedou označení stanovená v odstavcích 2, 3, 4, 5 a 6 tohoto článku.
2.  

Za označením typu vícesložkového hnojiva se uvedou

i) 

chemické symboly deklarovaných druhotných živin v závorkách za symboly hlavních živin;

ii) 

čísla udávající obsah hlavních živin. Deklarovaný obsah druhotných živin se uvede v závorkách za obsahem hlavních živin.

3.  
Za označením typu hnojiva smějí následovat pouze číselné údaje o obsahu hlavních a druhotných živin.
4.  
Jsou-li deklarovány stopové živiny, smějí být uvedena slova „se stopovými živinami“ nebo předložka „s“, po nichž následuje název nebo názvy a chemické symboly přítomných stopových živin.
5.  
Deklarovaný obsah hlavních živin a druhotných živin se uvede v hmotnostních procentech jako celé číslo nebo podle potřeby, existujeli vhodná metoda analýzy, jako číslo zaokrouhlené na jedno desetinné místo.

U hnojiv obsahujících více než jednu deklarovanou živinu se hlavní živiny uvedou v pořadí: N, P2O5 nebo P, K2O nebo K, a druhotné živiny se uvedenou v pořadí: CaO nebo Ca, MgO nebo Mg, Na2O nebo Na, SO3 nebo S.

Údaj o deklarovaném obsahu stopových živin musí obsahovat název a symbol každé jednotlivé živiny, údaj o obsahu v hmotnostních procentech, jak je uvedeno v oddílech E.2.2 a E.2.3 přílohy I, a její rozpustnost.

6.  
Formy a rozpustnost živin musí být rovněž vyjádřeny v hmotnostních procentech hnojiva, pokud příloha I výslovně nestanoví jiný způsob vyjádření tohoto obsahu.

Tento obsah se zaokrouhlí na jedno desetinné místo, s výjimkou stopových živin, pro které je počet desetinných míst stanoven v oddílech E.2.2 a E.2.3 přílohy I.KAPITOLA II

Minerální hnojiva s druhotnými živinami

Článek 20

Oblast působnosti

Tato kapitola se vztahuje na minerální hnojiva s druhotnými živinami, v tuhé nebo kapalné formě, včetně těch, která obsahují stopové živiny, s minimálním obsahem živin stanoveným v příloze I oddílech D, E.2.2 a E.2.3.

Článek 21

Identifikace

1.  
Kromě povinných identifikačních označení uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. a) se uvedou označení stanovená v odstavcích 2, 3, 4 a 5 tohoto článku.
2.  
Jsou-li deklarovány stopové živiny, smějí být uvedena slova „se stopovými živinami“ nebo předložka „s“, po nichž následuje název nebo názvy a chemické symboly přítomných stopových živin.
3.  
Deklarovaný obsah druhotných živin se uvede v hmotnostních procentech jako celé číslo, nebo podle potřeby, existujeli vhodná metoda analýzy, jako číslo zaokrouhlené na jedno desetinné místo.

Je-li přítomno více druhotných živin, uvedou se v pořadí:

CaO nebo Ca, MgO nebo Mg, Na2O nebo Na, SO3 nebo S.

Údaj o deklarovaném obsahu stopových živin musí obsahovat název a symbol každé jednotlivé živiny, údaj o obsahu v hmotnostních procentech, jak je uvedeno v oddílech E.2.2 a E.2.3 přílohy I, a její rozpustnost.

4.  
Formy a rozpustnost živin musí být rovněž vyjádřeny v hmotnostních procentech hnojiva, pokud příloha I výslovně nestanoví jiný způsob vyjádření tohoto obsahu.

Tento obsah se zaokrouhlí na jedno desetinné místo, s výjimkou stopových živin, pro které je počet desetinných míst stanoven v oddílech E.2.2 a E.2.3 přílohy I.

5.  
Není-li v příloze I stanoveno jinak, smí být obsah vápníku deklarován pouze tehdy, jednáli se o vápník rozpustný ve vodě; obsah se vyjádří v hmotnostních procentech hnojiva.KAPITOLA III

Minerální hnojiva se stopovými živinami

Článek 22

Oblast působnosti

Tato kapitola se vztahuje na minerální hnojiva se stopovými živinami, v tuhé nebo kapalné formě, s minimálním obsahem živin stanoveným v příloze I oddílech E.1 a E.2.1.

Článek 23

Identifikace

1.  
Kromě povinných identifikačních označení uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. a) se uvedou označení stanovená v odstavcích 2, 3, 4 a 5 tohoto článku.
2.  
Obsahuje-li hnojivo více než jednu stopovou živinu, uvede se označení typu „směs stopových živin“, po němž následuje název přítomných stopových živin a jejich chemické symboly.
3.  
U hnojiv obsahujících pouze jednu stopovou živinu (oddíl E.1 přílohy I) se deklarovaný obsah stopové živiny uvede v hmotnostních procentech jako celé číslo nebo podle potřeby jako číslo zaokrohlené na jedno desetinné místo.
4.  
Formy a rozpustnost stopových živin musí být vyjádřeny v hmotnostních procentech hnojiva, pokud příloha I výslovně nestanoví jiný způsob vyjádření obsahu.

Počet desetinných míst pro stopové živiny je stanoven v oddílu E.2.1 přílohy I.

5.  

Pod povinnými nebo nepovinnými deklarovanými údaji se v případě výrobků uvedených v oddílech E.1 a E.2.1 přílohy I na etiketě nebo v průvodní dokumentaci uvede:

„Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.“

Článek 24

Obaly

Hnojiva ES, na která se vztahuje tato kapitola, musí být balena.KAPITOLA IV

Hnojiva typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku

Článek 25

Oblast působnosti

Pro účely této kapitoly se hnojivy typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku rozumějí jednosložkové nebo vícesložkové výrobky na bázi dusičnanu amonného vyráběné pro použití jako hnojiva, které obsahují více než než 28 % hmotnostních dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného.

Hnojiva tohoto typu mohou obsahovat anorganické nebo inertní látky.

Látky použité při výrobě hnojiv tohoto typu nesmějí zvyšovat jeho citlivost vůči teplu nebo jeho sklon k výbušnosti.

Článek 26

Bezpečnostní opatření a kontroly

1.  
Výrobce zajistí, aby jednosložková hnojiva typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku byla v souladu s oddílem 1 přílohy III.
2.  
Kontroly, analýzy a zkoušení jednosložkových hnojiv typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku za účelem jejich úřední kontroly, jak jsou stanoveny v této kapitole, se provádějí metodami popsanými v příloze III oddílu 3.
3.  
S cílem zajistit sledovatelnost hnojiv ES typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku uváděných na trh uchovává výrobce záznamy s názvy a adresami závodů, v nichž byly hnojivo a jeho základní složky vyrobeny, a jména a adresy jejich provozovatelů. Tyto záznamy musí být k dispozici za účelem kontroly ze strany členských států po dobu, po kterou je hnojivo dodáváno na trh, a po dobu dalších dvou let poté, co výrobce ukončil jeho dodávání.

Článek 27

Zkouška odolnosti vůči výbuchu

Aniž jsou dotčena opatření uvedená v článku 26, zajistí výrobce, aby byl každý typ hnojiva ES typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku uvedený na trh podroben zkoušce odolnosti vůči výbuchu popsané v oddílech 2, 3 (metoda 1 bod 3) a 4 přílohy III tohoto nařízení. Tuto zkoušku provede jedna ze schválených laboratoří uvedených v čl. 30 odst. 1 nebo čl. 33 odst. 1. Výrobci předloží výsledky zkoušky příslušnému orgánu dotyčného členského státu alespoň pět dnů před uvedením hnojiva na trh, nebo v případě dovozů alespoň pět dnů před příjezdem hnojiva na hranice Evropského společenství. Výrobce poté i nadále zaručuje, že všechny dodávky hnojiva uvedeného na trh jsou schopné projít výše uvedenou zkouškou.

Článek 28

Obaly

Hnojiva typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku smějí být dodávána konečnému uživateli pouze v balené formě.HLAVA III

POSUZOVÁNÍ SHODY HNOJIV

Článek 29

Kontrolní opatření

1.  
Členské státy mohou podrobovat hnojiva označená jako „hnojivo ES“ úředním kontrolám za účelem ověření jejich shody s tímto nařízením.

Členské státy mohou vybírat poplatky nepřevyšující náklady na zkoušky nezbytné pro takové kontroly; výrobci však nejsou povinni opakovat zkoušky nebo platit za opakované zkoušky, pokud byla první zkouška provedena laboratoří, která splňuje podmínky článku 30, a pokud tato zkouška prokázala shodu dotyčného hnojiva.

2.  
Členské státy zajistí, aby odběry vzorků a analýzy pro úřední kontrolu hnojiv ES, která patří k typům hnojiv uvedeným v příloze I, byly prováděny metodami popsanými v příloze III a IV.
3.  
Dodržování tohoto nařízení z hlediska shody s typy hnojiva a z hlediska dodržování deklarovaného obsahu živin nebo deklarovaného obsahu živin vyjádřeného formami a deklarovanou rozpustností těchto živin může být při úředních kontrolách ověřován pouze prostřednictvím metod odběru vzorků a analýzy stanovených v souladu s přílohami III a IV s přihlédnutím k odchylkám uvedeným v příloze II.

▼M6

4.  
Komise přizpůsobuje a modernizuje metody měření, odběru vzorků a analýzy a pokud možno využívá evropské normy. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 32 odst. 3. Shodným postupem se přijímají prováděcí pravidla nezbytná pro bližší určení kontrolních opatření stanovených v tomto článku a v článcích 8, 26 a 27. Tato pravidla se zabývají zejména četností, s jakou mají být zkoušky opakovány, ale i opatřeními, jimiž se má zajistit, že hnojiva uváděná na trh jsou shodná se zkoušenými hnojivy.

▼B

Článek 30

Laboratoře

1.  
Členské státy oznámí Komisi seznam schválených laboratoří na svém území, které jsou způsobilé poskytovat nezbytné služby pro kontrolu souladu hnojiv ES s požadavky tohoto nařízení. Tyto laboratoře musí splňovat normy zmíněné v oddíle B přílohy V. Oznámení musí být učiněno do 11. června 2004 a při každé následné změně.
2.  
Komise zveřejní seznam schválených laboratoří v Úředním věstníku Evropské unie.
3.  
Má-li členský stát oprávněné důvody domnívat se, že schválená laboratoř nesplňuje normy zmíněné v odstavci 1, předloží tuto záležitost výboru uvedenému v článku 32. Jestliže se výbor shodne na tom, že dotyčná laboratoř nesplňuje normy, vymaže Komise jméno laboratoře ze seznamu zmíněného v odstavci 2.
4.  
Komise rozhodne v této záležitosti postupem podle čl. 32 odst. 2 do 90 dnů ode dne, kdy tyto informace obdrží.
5.  
Komise zveřejní změněný seznam v Úředním věstníku Evropské unie.HLAVA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍKAPITOLA I

Přizpůsobení příloh

Článek 31

Nová hnojiva ES

▼M6

1.  
O zařazení nových typů hnojiva do přílohy I rozhoduje Komise.

▼B

2.  
Výrobce nebo jeho zástupce, kteří si přejí navrhnout zařazení nového typu hnojiva do přílohy I a musí za tímto účelem vypracovat technickou dokumentaci, tak učiní s přihlédnutím k technickým dokumentům uvedeným v oddíle A přílohy V.

▼M6

3.  
Komise upravuje přílohy s ohledem na technický pokrok.

▼M6

4.  
Opatření uvedená v odstavcích 1 a 3, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 32 odst. 3.

▼M6

Článek 32

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen výbor.
2.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼BKAPITOLA II

Přechodná ustanovení

Článek 33

Způsobilé laboratoře

1.  
Aniž je dotčen čl. 30 odst. 1, členské státy mohou po dobu přechodné období až do 11. prosince 2007 nadále používat vlastní vnitrostátní předpisy, jimiž se způsobilým laboratořím povoluje poskytovat nezbytné služby pro kontrolu shody hnojiv ES s požadavky tohoto nařízení.
2.  
Členské státy oznámí seznam těchto laboratoří Komisi, přičemž uvedou podrobné údaje o svém systému povolování. Oznámení musí být učiněno do 11. června 2004 a při každé následné úpravě.

Článek 34

Obaly a označování

Bez ohledu na čl. 35 odst. 1 mohou být označení, obaly, etikety a doprovodná dokumentace hnojiv ES stanovené dřívějšími směrnicemi nadále používány až do 11. června 2005.KAPITOLA III

Závěrečná ustanovení

Článek 35

Zrušené směrnice

1.  
Zrušují se směrnice 76/116/EHS, 77/535/EHS, 80/876/EHS a 87/94/EHS.
2.  
Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na toto nařízení. Zejména odchylky od článku 7 směrnice 76/116/EHS udělené Komisí podle čl. 95 odst. 6 Smlouvy se považují za odchylky od článku 5 tohoto nařízení a jsou nadále platné bez ohledu na vstup tohoto nařízení v platnost. Do přijetí sankcí podle článku 36 mohou členské státy nadále uplatňovat sankce za porušení vnitrostátních předpisů, kterými se prováděly směrnice zmíněné v odstavci 1.

Článek 36

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 37

Vnitrostátní předpisy

Členské státy oznámí Komisi do 11. června 2005 vnitrostátní předpisy, které přijaly podle čl. 6 odst. 1 a 2, čl. 29 odst. 1 a článku 36 tohoto nařízení, a neprodleně jí oznámí veškeré jejich pozdější změny.

Článek 38

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie s výjimkou článku 8 a čl. 26 odst. 3, které vstupují v platnost dnem 11. června 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
OBSAH

PŘÍLOHA I — Seznam typů hnojiv ES

A.

Minerální jednosložková hnojiva s hlavními živinami

A.1.

Dusíkatá hnojiva

A.2.

Fosforečná hnojiva

A.3.

Draselná hnojiva

B.

Minerální vícesložková hnojiva s hlavními živinami

B.1.

Hnojiva NPK

B.2.

Hnojiva NP

B.3.

Hnojiva NK

B.4.

Hnojiva PK

C.

Minerální kapalná hnojiva

C.1.

Jednosložková kapalná hnojiva

C.2.

Vícesložková kapalná hnojiva

D.

Minerální hnojiva s druhotnými živinami

E.

Minerální hnojiva se stopovými živinami

E.1.

Hnojiva obsahující pouze jednu stopovou živinu

E.1.1.

Bor

E.1.2.

Kobalt

E.1.3.

Měď

E.1.4.

Železo

E.1.5.

Mangan

E.1.6.

Molybden

E.1.7.

Zinek

E.2.

Minimální obsah stopových živin v hmotnostních procentech hnojiva

E.3.

Seznam povolených organických chelátotvorných komplexotvorných činidel pro stopové živiny

F.

Inhibitory nitrifikace a ureázy

G.

Materiály k vápnění půd

PŘÍLOHA II — Odchylky

1.

Jednosložková minerální hnojiva s hlavními živinami – absolutní hodnota v hmotnostních procentech, vyjádřeno jako N, P2O5, K2O, MgO, Cl

2.

Minerální vícesložková hnojiva s hlavními živinami

3.

Druhotné živiny v hnojivech

4.

Stopové živiny v hnojivech

5.

Materiály k vápnění půd

PŘÍLOHA III — Technická ustanovení pro hnojiva typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku

1.

Charakteristiky jednosložkových hnojiv typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku a jejich limitní hodnoty

2.

Popis zkoušky odolnosti vůči výbuchu pro hnojiva typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku

3.

Metody pro kontrolu dodržení limitů stanovených v přílohách III-1 a III-2.

4.

Zkouška odolnosti vůči výbuchu

PŘÍLOHA IV — Metody odběru vzorků a analýzy

A.

Metody odběru vzorků pro kontrolu hnojiv

1.

Účel a oblast použití

2.

Pracovníci oprávnění k odběru vzorků

3.

Definice

4.

Přístroje a pomůcky

5.

Požadavky na množství

6.

Pokyny pro odběr, přípravu a balení vzorků

7.

Balení konečných vzorků

8.

Protokol o odběru vzorku

9.

Místo určení vzorků

B.

Metody pro analýzu hnojiv

Obecné poznámky

Obecná ustanovení týkající se metod analýzy hnojiv

Metody 1.

Příprava vzorků a odběr vzorků

Metoda 1.1.

Odběr vzorků k analýze

Metoda 1.2.

Příprava vzorků k analýze

Metoda 1.3.

Odběr vzorků ze statických hromad k analýze

Metoda 2.

Dusík

Metoda 2.1.

Stanovení amonného dusíku

Metoda 2.2.

Stanovení dusičnanového a amonného dusíku

Metoda 2.2.1.

Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Ulsche

Metoda 2.2.2.

Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Arnda

Metoda 2.2.3.

Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Devardy

Metoda 2.3.

Stanovení celkového dusíku

Metoda 2.3.1.

Stanovení celkového dusíku v dusíkatém vápnu bez dusičnanů

Metoda 2.3.2.

Stanovení celkového dusíku v dusíkatém vápnu obsahujícím dusičnany

Metoda 2.3.3.

Stanovení celkového dusíku v močovině

Metoda 2.4.

Stanovení kyanamidového dusíku

Metoda 2.5.

Spektrofotometrické stanovení biuretu v močovině

Metoda 2.6.

Stanovení různých forem dusíku přítomných vedle sebe

Metoda 2.6.1.

Stanovení různých forem dusíku přítomných vedle sebe v hnojivech obsahujících dusík ve formě dusičnanové, amonné, močovinové a kyanamidové

Metoda 2.6.2.

Stanovení celkového dusíku přítomného v hnojivech obsahujících dusík ve formě dusičnanové, amonné a močovinové prostřednictvím dvou různých metod

Metoda 2.6.3.

Stanovení močovinových kondenzátů pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC) – Isobutylidenediurea a crotonylidenediurea (metoda A) a oligomery methylenové močoviny (metoda B)

3.

Fosfor

3.1.

Vyluhování

3.1.1.

Extrakce fosforu rozpustného v anorganických kyselinách

3.1.2.

Extrakce fosforu rozpustného ve 2% kyselině mravenčí

3.1.3.

Extrakce fosforu rozpustného ve 2% kyselině citronové

3.1.4.

Extrakce fosforu rozpustného v neutrálním citranu amonném

3.1.5.

Vyluhování alkalickým citronanem amonným

3.1.5.1.

Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při 65 °C

3.1.5.2.

Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při teplotě okolí

3.1.5.3.

Extrakce fosforu rozpustného v Jouliově alkalickém citranu amonném

3.1.6.

Extrakce fosforu rozpustného ve vodě

3.2.

Stanovení vyextrahovaného fosforu

4.

Draslík

4.1.

Stanovení obsahu vodorozpustného draslíku

5.

Oxid uhličitý

5.1.

Stanovení oxidu uhličitého – Část I: metoda pro pevná hnojiva

6.

Draslík 116.Chlor

6.1.

Stanovení chloridů za nepřítomnosti organického materiálu

7.

Jemnost mletí

7.1.

Stanovení jemnosti mletí (suchý postup)

7.2.

Stanovení jemnosti mletí měkkých přírodních fosfátů

8.

Druhotné živiny

8.1.

Extrakce celkového vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů

8.2.

Extrakce celkové síry přítomné v různých formách

8.3.

Extrakce ve vodě rozpustného vápníku, hořčíku, sodíku a síry (ve formě síranů)

8.4.

Extrakce vodorozpustné síry, kde je síra v různých formách

8.5.

Extrakce a stanovení elementární síry

8.6.

Manganometrické stanovení vyluhovaného vápníku po srážení jako šťavelan

8.7.

Stanovení hořčíku atomovou absorpční spektrofotometrií

8.8.

Stanovení hořčíku komplexometricky

8.9.

Stanovení obsahu síranů použitím tří různých metod

8.10.

Stanovení vyluhovaného sodíku

8.11.

Stanovení vápníku a mravenčanu v mravenčanu vápenatém

9.

Stopové živiny o koncentraci nejvýše 10 %

9.1.

Extrakce celkového obsahu stopových živin v hnojivech lučavkou královskou

9.2.

Extrakce ve vodě rozpustných stopových živin v hnojivech a odstraňování organických látek z extraktů hnojiv

9.3.

Stanovení kobaltu, mědi, železa, manganu a zinku s využitím plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

9.4.

Stanovení boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku s využitím ICP-AES

9.5.

Stanovení boru s využitím spektrometrie s azomethinem-H

9.6.

Stanovení molybdenu s využitím spektrometrie v komplexu s thiokyanátem amonným

10.

Stopové živiny o koncentraci větší než 10 %

10.1.

Extrakce celkového obsahu stopových živin v hnojivech lučavkou královskou

10.2.

Extrakce ve vodě rozpustných stopových živin v hnojivech a odstraňování organických látek z extraktů hnojiv

10.3.

Stanovení kobaltu, mědi, železa, manganu a zinku s využitím plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

10.4.

Stanovení boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku s využitím ICP-AES

10.5.

Stanovení boru s využitím acidimetrické titrace

10.6.

Stanovení molybdenu gravimetricky s 8-hydroxychinolinem

Metody 11

Chelátotvorná činidla

Metoda 11.1

Stanovení obsahu chelátových stopových živin a chelátové frakce stopových živin

Metoda 11.2

Stanovení EDTA, HEDTA a DTPA

Metoda 11.3

Stanovení železa chelatovaného o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA a HBED

Metoda 11.4

Stanovení železa chelatovaného EDDHSA

Metoda 11.5

Stanovení železa chelatovaného o,p-EDDHA

Metoda 11.6

Stanovení IDHA

Metoda 11.7

Stanovení lignosulfonátů

Metoda 11.8

Stanovení obsahu stopových živin v komplexu a komplexně vázané frakce stopových živin

Metoda 11.9

Stanovení [S,S]-EDDS

Metoda 11.10

Stanovení HGA

Metody 12

Inhibitory nitrifikace a ureázy

Metoda 12.1

Stanovení dikyandiamidu

Metoda 12.2

Stanovení NBPT

Metoda 12.3

Stanovení 3-methylpyrazolu

Metoda 12.4

Stanovení TZ

Metoda 12.5

Stanovení 2-NPT

Metoda 12.6

Stanovení DMPP

Metoda 12.7

Stanovení NBPT/NPPT

Metoda 12.8

Stanovení DMPSA

Metody 13

Těžké kovy

Metoda 13.1

Stanovení obsahu kadmia

Metody 14

Materiály k vápnění půd

Metoda 14.1

Stanovení velikostního rozdělení materiálů k vápnění půd proséváním za sucha a za mokra

Metoda 14.2

Stanovení reaktivity uhličitanových a křemičitanových materiálů k vápnění půd kyselinou chlorovodíkovou

Metoda 14.3

Stanovení reaktivity automatickou titrací kyselinou citronovou

Metoda 14.4

Stanovení neutralizační hodnoty materiálů k vápnění půd

Metoda 14.5

Stanovení vápníku v materiálech k vápnění půd oxalátovou metodou

Metoda 14.6

Stanovení vápníku a hořčíku v materiálech k vápnění půd komplexometrickou metodou

Metoda 14.7

Stanovení hořčíku v materiálech k vápnění půd metodou atomové absorpční spektrometrie

Metoda 14.8

Stanovení obsahu vody

Metoda 14.9

Stanovení rozpadu granulí

Metoda 14.10

Stanovení vlivu výrobku půdní inkubační metodou

PŘÍLOHA V

A.

Seznam dokumentů, ke kterým by měli výrobci nebo jejich zástupci přihlédnout při vypracovávání technické dokumentace pro zařazení nového typu hnojiva do přílohy i tohoto nařízení

B.

Požadavky pro schválení laboratoří způsobilých poskytovat nezbytné služby pro kontrolu dodržování požadavků tohoto nařízení a jeho příloh u hnojiv ES
PŘÍLOHA I

SEZNAM TYPŮ HNOJIV ES

A.   Minerální jednosložková hnojiva s hlavními živinami

A.1.   Dusíkatá hnojivaČíslo

Označení typu

Údaje o způsobu výroby a hlavních složkách

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech)

Údaje o vyjádření živin

Další požadavky

Další údaje o označení typu

Živiny, jejichž obsah musí být deklarován

Formy a rozpustnost živin

Další kritéria

1

2

3

4

5

6

1 a)

Dusičnan vápenatý (ledek vápenatý)

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující dusičnan vápenatý jako hlavní složku a případně dusičnan amonný

15 % N

Dusík vyjádřený jako celkový dusík nebo jako dusičnanový a amonný dusík. Maximální obsah amonného dusíku: 1,5 % N

 

Celkový dusík

Další nepovinné údaje:

Dusičnanový dusík

Amonný dusík

1 b)

Dusičnan vápenatohořečnatý (ledek vápenatohořečnatý)

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složky dusičnan vápenatý a dusičnan hořečnatý

13 % N

Dusík vyjádřený jako dusičnanový dusík. Minimální obsah hořčíku ve formě vodorozpustných solí vyjádřený jako oxid hořečnatý: 5 % MgO

 

Dusičnanový dusík

Vodorozpustný oxid hořečnatý

1 c)

Dusičnan hořečnatý

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku hexahydrát dusičnanu hořečnatého

10 % N

Dusík vyjádřený jako dusičnanový dusík

Pokud je uváděn na trh ve formě krystalů, lze doplnit označení „v krystalické formě“

Dusičnanový dusík

Vodorozpustný oxid hořečnatý

14 % MgO

Hořčík vyjádřený jako vodorozpustný oxid hořečnatý

2 a)

Dusičnan sodný

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku dusičnan sodný

15 % N

Dusík vyjádřený jako dusičnanový dusík

 

Dusičnanový dusík

2 b)

Chilský ledek

Výrobek získávaný z přírodního chilského ledku obsahující jako hlavní složku dusičnan sodný

15 % N

Dusík vyjádřený jako dusičnanový dusík

 

Dusičnanový dusík

3 a)

Dusíkaté vápno (kyanamid vápenatý)

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složky kyanamid vápenatý, oxid vápenatý a případně malá množství amonných solí a močoviny

18 % N

Dusík vyjádřený jako celkový dusík, minimálně 75 % deklarovaného dusíku je vázáno jako kyanamid

 

Celkový dusík

3 b)

Dusíkaté vápno s dusičnanem

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složky kyanamid vápenatý, oxid vápenatý a případně malá množství amonných solí a močoviny, s přidaným dusičnanem

18 % N

Dusík vyjádřený jako celkový dusík; minimálně 75 % deklarovaného nedusičnanového dusíku je vázáno jako kyanamid. Obsah dusičnanového dusíku:

— minimum: 1 % N

— maximum: 3 % N

 

Celkový dusík

Dusičnanový dusík

▼M5

4

Síran amonný

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku síran amonný, případně nejvýše 15 % dusičnanu vápenatého (ledku vápenatého).

19,7 % N

Dusík vyjádřený jako celkový dusík.

Maximální obsah dusičnanového dusíku 2,2 % N, pokud je přidán dusičnan vápenatý (ledek vápenatý).

Pokud je uváděn na trh ve formě kombinace síranu amonného a dusičnanu vápenatého (ledku vápenatého), musí označení obsahovat slova „s nejvýše 15 % dusičnanu vápenatého (ledku vápenatého)“.

Amonný dusík.

Celkový dusík, pokud je přidán dusičnan vápenatý (ledek vápenatý).

▼B

5

Dusičnan amonný nebo dusičnan amonný s vápencem

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku dusičnan amonný; může obsahovat plnivo, např. mletý vápenec, síran vápenatý, mletý dolomit, síran hořečnatý, kieserit

20 % N

Dusík vyjádřený jako dusičnanový dusík a amonný dusík, každá z forem dusíku tvoří přibližně polovinu obsahu přítomného dusíku.

Podle potřeby viz přílohy III.1 a III.2 tohoto nařízení.

Označení „dusičnan amonný s vápencem“ je vyhrazeno výlučně pro hnojivo obsahující kromě dusičnanu amonného uhličitan vápenatý (např. vápenec) nebo uhličitan hořečnatý a uhličitan vápenatý (např. dolomit). Minimální obsah těchto uhličitanů musí být 20 % a jejich čistota nejméně 90 %

Celkový dusík

Dusičnanový dusík

Amonný dusík

6

Síran amonný s dusičnanem amonným

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složky dusičnan amonný a síran amonný

25 % N

Dusík vyjádřený jako amonný dusík a dusičnanový dusík. Minimální obsah dusičnanového dusíku: 5 %

 

Celkový dusík

Amonný dusík

Dusičnanový dusík

7

Dusičnan amonný se síranem amonným a síranem hořečnatým

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složky dusičnan amonný, síran amonný a síran hořečnatý

19 % N

Dusík vyjádřený jako amonný dusík a dusičnanový dusík. Minimální obsah dusičnanového dusíku: 6 % N

 

Celkový dusík

Amonný dusík

5 % MgO

Hořčík ve formě vodorozpustných solí vyjádřený jako oxid hořečnatý

 

Dusičnanový dusík

Vodorozpustný oxid hořečnatý

8

Dusičnan amonný s hořčíkem

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složky dusičnan amonný a hořečnaté soli (dolomit, uhličitan hořečnatý nebo síran hořečnatý)

19 % N

Dusík vyjádřený jako amonný dusík a dusičnanový dusík. Minimální obsah dusičnanového dusíku: 6 % N

 

Celkový dusík

Amonný dusík

Dusičnanový dusík

5 % MgO

Hořčík vyjádřený jako celkový oxid hořečnatý

 

Celkový oxid hořečnatý, případně vodorozpustný oxid hořečnatý

9

Močovina

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku karbonyldiamid (karbamid)

44 % N

Celkový močovinový dusík (včetně biuretu). Maximální obsah biuretu: 1,2 %

 

Celkový dusík vyjádřený jako močovinový dusík

10

Krotonylidendimočovina

Výrobek získaný reakcí močoviny s krotonaldehydem

Monomer

28 % N

Dusík vyjádřený jako celkový dusík

Alespoň 25 % N z krotonylidendimočoviny

Maximální obsah močovinového dusíku: 3 %

 

Celkový dusík

Močovinový dusík, pokud jeho obsah činí nejméně 1 % hmot.

Krotonylidendimočovinový dusík

11

Isobutylidendimočovina

Výrobek získaný reakcí močoviny s isobutylaldehydem

Monomer

28 % N

Dusík vyjádřený jako celkový dusík

Alespoň 25 % N z isobutylidendimočoviny

Maximální obsah močovinového dusíku: 3 %

 

Celkový dusík

Močovinový dusík, pokud jeho obsah činí nejméně 1 % hmot.

Isobutylidendimočovinový dusík

12

Močovinoformaldehyd

Výrobek získaný reakcí močoviny s formaldehydem obsahující jako hlavní složky molekuly močovinoformaldehydu

Polymer

36 % celkového dusíku

Dusík vyjádřený jako celkový dusík

Alespoň 3/5 deklarovaného obsahu celkového dusíku musí být rozpustné v horké vodě

Alespoň 31 % N z močovinoformaldehydu

Maximální obsah močovinového dusíku: 5 %

 

Celkový dusík

Močovinový dusík, pokud jeho obsah činí nejméně 1 % hmot.

Dusík z močovinoformaldehydu rozpustného ve studené vodě

Dusík z močovinoformaldehydu rozpustného pouze v horké vodě

13

Dusíkaté hnojivo obsahující krotonylidendimočovinu

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující krotonylidendimočovinu a jednosložkové dusíkaté hnojivo [Seznam A-1, kromě výrobků 3 a), 3 b) a 5]

18 % N vyjádřeného jako celkový dusík

Alespoň 3 % dusíku ve formě amonného nebo dusičnanového nebo močovinového dusíku

Alespoň 1/3 deklarovaného obsahu celkového dusíku musí pocházet z krotonylidendimočoviny

Maximální obsah biuretu:

(močovinový N + krotonylidendimočovinový N) × 0,026

 

Celkový dusík

Pro každou formu, jejíž množství je alespoň 1 %:

— dusičnanový dusík

— amonný dusík

— močovinový dusík

Krotonylidendimočovinový dusík

14

Dusíkaté hnojivo obsahující isobutylidendimočovinu

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující isobutylidendimočovinu a jednosložkové dusíkaté hnojivo [Seznam A-1, kromě výrobků 3 a), 3 b) a 5]

18 % N vyjádřeného jako celkový dusík

Alespoň 3 % dusíku ve formě amonného nebo dusičnanového nebo močovinového dusíku

Alespoň 1/3 deklarovaného obsahu celkového dusíku musí pocházet z isobutylidendimočoviny

Maximální obsah biuretu:

(močovinový N + isobutylidendimočovinový N) × 0,026

 

Celkový dusík

Pro každou formu, jejíž množství je alespoň 1 %:

— dusičnanový dusík

— amonný dusík

— močovinový dusík

Isobutylidendimočovinový dusík

15

Dusíkaté hnojivo obsahující močovinoformaldehyd

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující močovinoformaldehyd a jednosložkové dusíkaté hnojivo [Seznam A-1, kromě výrobků 3 a), 3 b) a 5]

18 % N vyjádřeného jako celkový dusík

Alespoň 3 % dusíku ve formě amonného nebo dusičnanového nebo močovinového dusíku

Alespoň 1/3 deklarovaného obsahu celkového dusíku musí pocházet z močovinoformaldehydu

Močovinoformaldehydový dusík musí obsahovat alespoň 3/5 dusíku rozpustného v horké vodě

Maximální obsah biuretu:

(močovinový N + močovinoformaldehydový N) × 0,026

 

Celkový dusík

Pro každou formu, jejíž množství je alespoň 1 %:

— dusičnanový dusík

— amonný dusík

— močovinový dusík

Močovinoformaldehydový dusík

Dusík z močovinoformaldehydu rozpustného ve studené vodě

Dusík z močovinoformaldehydu rozpustného pouze v horké vodě

▼M5 —————

▼B

►M5  16 ◄

Močovina se síranem amonným

Výrobek získaný chemickou cestou z močoviny a síranu amonného

30 % N

Dusík vyjádřený jako amonný a močovinový dusík

Minimální obsah amonného dusíku: 4 %

Minimální obsah síry vyjádřené jako oxid sírový: 12 %

Maximální obsah biuretu: 0,9 %

 

Celkový dusík

Amonný dusík

Močovinový dusík

Vodorozpustný oxid sírový

A.2.   Fosforečná hnojiva

Je-li pro základní složky hnojiv prodávaných ve formě granulí předepsána velikost částic (hnojiva 1, 3, 4, 5, 6 a 7), musí být stanovena vhodnou analytickou metodou.Číslo

Označení typu

Údaje o způsobu výroby a hlavních složkách

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech)

Údaje o vyjádření živin

Další požadavky

Další údaje o označení typu

Živiny, jejichž obsah musí být deklarován

Formy a rozpustnost živin

Další kritéria

1

2

3

4

5

6

1

Bazická struska

— Thomasův fosfát

— Thomasova moučka

Výrobek získaný při výrobě oceli zpracováním tavenin obsahujících fosfor a obsahující jako hlavní složku silikofosfát vápenatý

12 % P2O5

Fosfor vyjádřený jako oxid fosforečný rozpustný v minerálních kyselinách; nejméně 75 % deklarovaného obsahu oxidu fosforečného ve formě rozpustné ve 2 % kyselině citronové; nebo

10 % P2O5

Fosfor vyjádřený jako oxid fosforečný rozpustný ve 2 % kyselině citronové

Velikost částic:

— Nejméně 75 % propadne sítem 0,160 mm,

— Nejméně 96 % propadne sítem 0,630 mm

 

Celkový oxid fosforečný (rozpustný v minerálních kyselinách), z něhož je 75 % (uvede se v hmotnostních %) rozpustných ve 2 % kyselině citronové (pro uvádění na trh ve Francii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Řecku ►M1  , Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko, ◄ ►M3  Bulharsko, Rumunsko ◄ )

Celkový oxid fosforečný (rozpustný v minerálních kyselinách) a oxid fosforečný rozpustný ve 2 % kyselině citronové (pro uvádění na trh ve Spojeném království)

Oxid fosforečný rozpustný ve 2 % kyselině citronové (pro uvádění na trh v Německu, Belgii, Dánsku, Irsku, Lucembursku, Nizozemsku a Rakousku)

2 a)

Superfosfát

Výrobek získaný rozkladem mletého přírodního fosfátu kyselinou sírovou obsahující jako hlavní složky monokalciumfosfát a dále síran vápenatý

16 % P2O5

Fosfor vyjádřený jako P2O5, rozpustný v neutrálním citronanu amonném; minimálně 93 % deklarovaného obsahu P2O5ve vodorozpustné formě

Analytický vzorek: 1 g

 

Oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citronanu amonném

Vodorozpustný oxid fosforečný

2 b)

Obohacený superfosfát

Výrobek získaný rozkladem mletého přírodního fosfátu kyselinou sírovou a kyselinou fosforečnou obsahující jako hlavní složku monokalciumfosfát a dále síran vápenatý

25 % P2O5

Fosfor vyjádřený jako P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném; minimálně 93 % deklarovaného obsahu P2O5 ve vodorozpustné formě

Analytický vzorek: 1 g

 

Oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citronanu amonném

Vodorozpustný oxid fosforečný

▼M2

2 c)

Trojitý superfosfát

Výrobek získaný rozkladem mletého přírodního fosfátu kyselinou fosforečnou a obsahující jako hlavní složku monokalciumfosfát

38 % P2O5

Fosfor vyjádřený jako P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném; minimálně 85 % deklarovaného obsahu P2O5 ve vodorozpustné formě

Analytický vzorek: 3 g

 

Oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citronanu amonném

Vodorozpustný oxid fosforečný

▼B

3

Částečně rozložený fosfát

Výrobek získaný částečným rozkladem mletého surového fosfátu kyselinou sírovou nebo kyselinou fosforečnou a obsahující jako hlavní složky monokalciumfosfát, trikalciumfosfát a síran vápenatý

20 % P2O5

Fosfor vyjádřený jako P2O5 rozpustný v minerálních kyselinách; nejméně 40 % deklarovaného obsahu oxidu fosforečného ve vodorozpustné formě

Velikost částic:

— nejméně 90 % propadne sítem 0,160 mm

— nejméně 98 % propadne sítem 0,630 mm

 

Celkový oxid fosforečný (rozpustný v minerálních kyselinách)

Oxid fosforečný rozpustný ve vodě

▼M7

3 a)

Částečně rozložený fosfát s hořčíkem

Výrobek získaný částečným rozkladem mletého surového fosfátu kyselinou sírovou nebo kyselinou fosforečnou s přidáním síranu hořečnatého nebo oxidu hořečnatého a obsahující jako hlavní složky monokalciumfosfát, trikalciumfosfát, síran vápenatý a síran hořečnatý

16 % P2O5

6 % MgO

Fosfor vyjádřený jako P2O5 rozpustný v minerálních kyselinách; minimálně 40 % deklarovaného obsahu P2O5 ve vodorozpustné formě

Velikost částic:

— nejméně 90 % propadne sítem 0,160 mm

— nejméně 98 % propadne sítem 0,630 mm

 

Celkový oxid fosforečný (rozpustný v minerálních kyselinách)

Oxid fosforečný rozpustný ve vodě

Celkový oxid hořečnatý

Vodorozpustný oxid hořečnatý

▼B

4

Dikalciumfosfát

Výrobek získaný srážením solubilizované kyseliny fosforečné z minerálních fosfátů nebo kostí a obsahující jako hlavní složku dikalciumfosfát dihydrát

38 % P2O5

Fosfor vyjádřený jako P2O5 rozpustný v alkalickém citronanu amonném (Petermann)

Velikost částic:

— nejméně 90 % propadne sítem 0,160 mm

— nejméně 98 % propadne sítem 0,630 mm

 

Oxid fosforečný rozpustný v alkalickém citronanu amonném

5

Kalcinovaný fosfát

Výrobek získaný termickým rozkladem mletého surového fosfátu s přísadou alkalických sloučenin a kyseliny křemičité a obsahující jako hlavní složky alkalický fosforečnan vápenatý a křemičitan vápenatý

25 % P2O5

Fosfor vyjádřený jako P2O5 rozpustný v alkalickém citronanu amonném (Petermann)

Velikost částic:

— nejméně 75 % propadne sítem 0,160 mm

— nejméně 96 % propadne sítem 0,630 mm

 

Oxid fosforečný rozpustný v alkalickém citronanu amonném

6

Fosforečnan hlinitovápenatý

Výrobek v amorfní formě získaný termickým rozkladem a mletím a obsahující jako hlavní složky fosforečnan hlinitý a vápenatý

30 % P2O5

Fosfor vyjádřený jako P2O5 rozpustný v minerálních kyselinách; nejméně 75 % deklarovaného obsahu P2O5 ve formě rozpustné v zásaditém citronanu amonném (Joulie)

Velikost částic:

— nejméně 90 % propadne sítem 0,160 mm

— nejméně 98 % propadne sítem 0,630 mm

 

Celkový oxid fosforečný (rozpustný v minerálních kyselinách)

Oxid fosforečný rozpustný v zásaditém citronanu amonném

7

Přírodní měkký fosforit

Výrobek získaný mletím měkkých přírodních fosfátů a obsahující jako hlavní složky trikalciumfosfát a uhličitan vápenatý

25 % P2O5

Fosfor vyjádřený jako P2O5 rozpustný v minerálních kyselinách; nejméně 55 % deklarovaného obsahu P2O5 ve formě rozpustné ve 2 % kyselině mravenčí

Velikost částic:

— nejméně 90 % propadne sítem 0,063 mm

— nejméně 99 % propadne sítem 0,125 mm

 

Celkový oxid fosforečný (rozpustný v minerálních kyselinách)

Oxid fosforečný rozpustný ve 2 % kyselině mravenčí

Množství materiálu v hmotnostních procentech, které propadne sítem 0,063 mm

A.3.   Draselná hnojivaČíslo

Označení typu

Údaje o způsobu výroby a hlavních složkách

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech)

Údaje o vyjádření živin

Další požadavky

Další údaje o označení typu

Živiny, jejichž obsah musí být deklarován

Formy a rozpustnost živin

Další kritéria

1

2

3

4

5

6

▼M11

1

Surová draselná sůl

Výrobek získaný ze surových draselných solí

9 % K2O

Draslík vyjádřený jako vodorozpustný K2O

2 % MgO

Hořčík ve formě vodorozpustných solí vyjádřený jako oxid hořečnatý

Lze doplnit obvyklými obchodními názvy

Vodorozpustný oxid draselný

Vodorozpustný oxid hořečnatý

Celkový oxid sodný

Živiny, jejichž obsah musí být deklarován

▼M10

2

Obohacená surová draselná sůl

Výrobek získaný ze surových draselných solí, obohacený přimícháním chloridu draselného

18 % K2O

Draslík vyjádřený jako vodorozpustný K2O

Lze doplnit obvyklými obchodními názvy

Vodorozpustný oxid draselný

Nepovinné uvedení obsahu vodorozpustného oxidu hořečnatého, pokud je obsah MgO vyšší než 5 %

▼B

3

Chlorid draselný

Výrobek získaný ze surových draselných solí a obsahující jako hlavní složku chlorid draselný

37 % K2O

Draslík vyjádřený jako vodorozpustný K2O

Lze doplnit obvyklými obchodními názvy

Vodorozpustný oxid draselný

4

Chlorid draselný obsahující hořečnaté soli

Výrobek získaný ze surových draselných solí s přidanými hořečnatými solemi a obsahující jako hlavní složky chlorid draselný a hořečnaté soli

37 % K2O

Draslík vyjádřený jako vodorozpustný K2O

 

Vodorozpustný oxid draselný

Vodorozpustný oxid hořečnatý

5 % MgO

Hořčík ve formě vodorozpustných solí vyjádřený jako oxid hořečnatý

5

Síran draselný

Výrobek získaný chemickou cestou z draselných solí a obsahující jako hlavní složku síran draselný

47 % K2O

Draslík vyjádřený jako vodorozpustný K2O.

Maximální obsah chloru: 3 % Cl

 

Vodorozpustný oxid draselný

Nepovinné uvedení obsahu chloru

6

Síran draselný s hořečnatými solemi

Výrobek získaný chemickou cestou z draselných solí, případně s přídavkem hořečnatých solí, a obsahující jako hlavní složky síran draselný a síran hořečnatý

22 % K2O

Draslík vyjádřený jako vodorozpustný K2O

Lze doplnit obvyklými obchodními názvy

Vodorozpustný oxid draselný

Vodorozpustný oxid hořečnatý

Nepovinné uvedení obsahu chloru

8 % MgO

Hořčík ve formě vodorozpustných solí, vyjádřený jako oxid hořečnatý.

Maximální obsah chloru: 3 % Cl

7

Kieserit se síranem draselným

Výrobek získaný z kieseritu s přídavkem síranu draselného

8 % MgO

Hořčík vyjádřený jako vodorozpustný oxid hořečnatý

Lze doplnit obvyklými obchodními názvy

Vodorozpustný oxid hořečnatý

Vodorozpustný oxid draselný

Nepovinně údaj o obsahu chloru

6 % K2O

Draslík vyjádřený jako vodorozpustný K2O

Celkový MgO + K2O: 20 %

Maximální obsah chloru: 3 % Cl

B.   Minerální vícesložková hnojiva s hlavními živinami

B.1.   Hnojiva NPKB.1.1.

Označení typu:

Hnojiva NPK

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek získaný chemickou cestou nebo mísením, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu.

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech):

— Celkový: 20 % (N + P2O5 + K2O)

— Pro každou živinu: 3 % N, 5 % P2O5. 5 % K2OFormy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6

Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv

Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1)  Celkový dusík

2)  Dusičnanový dusík

3)  Amonný dusík

4)  Močovinový dusík

5)  Kyanamidový dusík

1)  Vodorozpustný P2O5

2)  P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném

3)  P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě

4)  P2O5 rozpustný pouze v minerálních kyselinách

5)  P2O5 rozpustný v alkalickém citronanu amonném (Petermann)

6a)  P2O5 rozpustný v minerálních kyselinách; nejméně 75 % deklarovaného obsahu P2O5 ve formě rozpustné ve 2 % kyselině citronové

6b)  P2O5 rozpustný ve 2 % kyselině citronové

7)  P2O5 rozpustný v minerálních kyselinách; nejméně 75 % deklarovaného obsahu P2O5 ve formě rozpustné v alkalickém citronanu amonném (Joulie)

8)  P2O5 rozpustný v minerálních kyselinách; nejméně 55 % deklarovaného obsahu P2O5 ve formě rozpustné ve 2 % kyselině mravenčí

Vodorozpustný K2O

1)  Celkový dusík

2)  Pokud je obsah kterékoli formy dusíku 2) až 5) alespoň 1 % hmot., musí být udán

3)  Pokud překračuje 28 %, viz příloha III.2

1.  Hnojivo NPK neobsahující Thomasovu moučku, kalcinovaný fosfát, fosforečnan vápenato-hlinitý, částečně rozložený fosfát ani přírodní měkký fosforit musí být deklarováno podle rozpustnosti 1), 2) nebo 3):

— pokud obsah vodorozpustného P2O5 nepřekročí 2 %, deklaruje se pouze rozpustnost 2);

— pokud je obsah vodorozpustného P2O5 nejméně 2 %, deklaruje se rozpustnost 3) a musí být uveden obsah vodorozpustného P2O5 [rozpustnost 1)].

Obsah P2O5 rozpustného pouze v minerálních kyselinách nesmí překročit 2 %.

Hmotnost analytického vzorku pro stanovení rozpustností 2) a 3) u tohoto typu 1 je 1 g.

2a)  Hnojivo NPK obsahující přírodní měkký fosforit nebo částečně rozložený fosfát nesmí obsahovat Thomasovu moučku, kalcinovaný fosfát a fosforečnan vápenatohlinitý. Uvedou se rozpustnosti 1), 3) a 4).

Tento typ hnojiva musí obsahovat:

— nejméně 2 % P2O5 rozpustného pouze v minerálních kyselinách [rozpustnost 4)];

— nejméně 5 % P2O5 rozpustného ve vodě a v neutrálním citronanu amonném [rozpustnost 3)];

— nejméně 2,5 % vodorozpustného P2O5 [rozpustnost 1)].

Tento typ hnojiva musí být uváděn na trh pod označením „hnojivo NPK obsahující přírodní měkký fosforit“ nebo „hnojivo NPK obsahující částečně rozložený fosfát“. Hmotnost analytického vzorku pro stanovení rozpustnosti 3) u tohoto typu 2a) je 3 g.

1)  Vodorozpustný oxid draselný

2)  Údaj „s nízkým obsahem chloru“ se vztahuje k maximálnímu obsahu chloru 2 % Cl

3)  Může být deklarován obsah chloru

Velikost částic základních fosfátových složek

Thomasova moučka: nejméně 75 % propadne sítem 0,160 mm

Fosforečnan vápenato-hlinitý: nejméně 90 % propadne sítem 0,160 mm

Kalcinovaný fosfát: nejméně 75 % propadne sítem 0,160 mm

Přírodní měkký fosforit: nejméně 90 % propadne sítem 0,063 mm

Částečně rozložený fosfát: nejméně 90 % propadne sítem 0,160 mm

 

2b)  Hnojivo NPK obsahující fosforečnan vápenato-hlinitý, nesmí obsahovat Thomasovu moučku, kalcinovaný fosfát a přírodní měkký fosforit a částečně rozložený fosfát.

Deklarují se rozpustnosti 1) a 7), přičemž posledně uvedená rozpustnost je použitelná po odečtení rozpustnosti ve vodě.

Tento typ hnojiva musí obsahovat:

— nejméně 2 % vodorozpustného P2O5 [rozpustnost 1)];

— nejméně 5 % P2O5 rozpustného podle rozpustnosti 7)

Tento typ hnojiva musí být uváděn na trh pod označením „hnojivo NPK obsahující fosforečnan vápenato-hlinitý“.

3.  U hnojiv NPK obsahujících pouze jeden z těchto typů fosforečných hnojiv: Thomasovu moučku, kalcinovaný fosfát, fosforečnan vápenato-hlinitý a přírodní měkký fosforit, musí za označením typu následovat údaj o fosfátové složce.

Údaj o rozpustnosti P2O5 musí být deklarován v souladu s těmito rozpustnostmi:

— pro hnojiva na bázi Thomasovy moučky: rozpustnost 6a) (Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko ►M1  , Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko, ◄ ►M3  Bulharsko, Rumunsko ◄ ), 6b) (Německo, Belgie, Dánsko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Spojené království a Rakousko);

— pro hnojiva na bázi kalcinovaného fosfátu: rozpustnost 5);

— pro hnojiva na bázi fosforečnanu vápenato-hlinitého: rozpustnost 7);

— pro hnojiva na bázi přírodního měkkého fosforitu: rozpustnost 8).

 B.1.2.

Označení typu:

Hnojivo NPK obsahující krotonylidendimočovinu nebo isobutylidendimočovinu, případně močovinoformaldehyd

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek získaný chemickou cestou, bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu, obsahující krotonylidendimočovinu nebo isobutylidendimočovinu nebo močovinoformaldehyd

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech):

— Celkový: 20 % (N + P2O5 + K2O)

— Pro každou živinu:

— 

— 5 % N. Alespoň 1/4 deklarovaného obsahu celkového dusíku musí být ve formě 5), 6) nebo 7). Alespoň 3/5 deklarovaného obsahu dusíku 7) musí být rozpustné v horké vodě,

— 5 % P2O5,

— 5 % K2OFormy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6

Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv

Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1)  Celkový dusík

2)  Dusičnanový dusík

3)  Amonný dusík

4)  Močovinový dusík

5)  Krotonyliden-dimočovinový dusík

6)  Isobutyliden-dimočovinový dusík

7)  Močovino-formaldehydový dusík

8)  Dusík z močovino-formaldehydu rozpustného pouze v horké vodě

9)  Dusík z močovino-formaldehydu rozpustného ve studené vodě

1)  Vodorozpustný P2O5

2)  P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném

3)  P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě

Vodorozpustný K2O

1)  Celkový dusík

2)  Pokud je množství kterékoli formy dusíku 2) až 4) nejméně 1 % hmot., musí být deklarována

3)  Jedna z forem dusíku 5) až 7). Forma dusíku 7) musí být deklarována ve formě dusíku 8) a 9)

U hnojiva NPK neobsahujícího Thomasovu moučku, kalcinovaný fosfát, fosforečnan vápenato-hlinitý, částečně rozložený fosfát a přírodní měkký fosforit musí být deklarovány rozpustnosti 1), 2) nebo 3):

— pokud obsah vodorozpustného P2O5 nedosahuje 2 %, deklaruje se pouze rozpustnost 2);

— pokud je obsah vodorozpustného P2O5 nejméně 2 %, deklaruje se rozpustnost 3) a musí být uveden obsah vodorozpustného P2O5 [rozpustnost 1)].

Obsah P2O5 rozpustného pouze v minerálních kyselinách nesmí překročit 2 %.

Hmotnost analytického vzorku pro stanovení rozpustností 2) a 3) je 1 g.

1)  Vodorozpustný oxid draselný

2)  Údaj „s nízkým obsahem chloru“ se vztahuje na maximální obsah chloru 2 % Cl

3)  Může být deklarován obsah chloru

B.2   Hnojiva NPB.2.1.

Označení typu:

Hnojiva NP

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek získaný chemickou cestou nebo mísením, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech):

— Celkový: 18 % (N + P2O5)

— Pro každou živinu: 3 % N, 5 % P2O5Formy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6

Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv

Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1)  Celkový dusík

2)  Dusičnanový dusík

3)  Amonný dusík

4)  Močovinový dusík

5)  Kyanamidový dusík

1)  Vodorozpustný P2O5

2)  P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném

3)  P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě

4)  P2O5 rozpustný pouze v minerálních kyselinách

5)  P2O5 rozpustný v alkalickém citronanu amonném (Peterman)

6a)  P2O5 rozpustný v minerálních kyselinách; nejméně 75 % deklarovaného obsahu P2O5 ve formě rozpustné ve 2 % kyselině citronové

6b)  P2O5 rozpustný ve 2 % kyselině citronové

7)  P2O5 rozpustný v minerálních kyselinách; nejméně 75 % deklarovaného obsahu P2O5 ve formě rozpustné v alkalickém citronanu amonném (Joulie)

8)  P2O5 rozpustný v minerálních kyselinách; nejméně 55 % deklarovaného obsahu P2O5 ve formě rozpustné ve 2 % kyselině mravenčí

 

1)  Celkový dusík

2)  Pokud je množství kterékoli formy dusíku 2) až 5) nejméně 1 % hmot., musí být deklarována

1.  U hnojiva NP neobsahujícího Thomasovu moučku, kalcinovaný fosfát, fosforečnan vápenato-hlinitý, částečně rozložený fosfát a přírodní měkký fosforit musí být deklarovány rozpustnosti 1), 2) nebo 3):

— pokud obsah vodorozpustného P2O5 nepřekročí 2 %, deklaruje se pouze rozpustnost 2);

— pokud je obsah vodorozpustného P2O5 nejméně 2 %, deklaruje se rozpustnost 3) a musí být uveden obsah vodorozpustného P2O5 [rozpustnost 1)].

Obsah P2O5 rozpustného pouze v minerálních kyselinách nesmí překročit 2 %.

Hmotnost analytického vzorku pro stanovení rozpustností 2) a 3) u tohoto typu 1 je 1 g.

2 a)  Hnojivo NP obsahující přírodní měkký fosforit nebo částečně rozložený fosfát, nesmí obsahovat Thomasovu moučku, kalcinovaný fosfát a fosforečnan vápenato-hlinitý.

Deklarují se rozpustnosti 1), 3) a 4).

Tento typ hnojiva musí obsahovat:

— nejméně 2 % P2O5 rozpustného pouze v minerálních kyselinách [rozpustnost 4)];

— nejméně 5 % P2O5 rozpustného ve vodě a v neutrálním citronanu amonném [rozpustnost 3)];

— nejméně 2,5 % vodorozpustného P2O5 [rozpustnost 1)].

Tento typ hnojiva musí být uváděn na trh pod označením „hnojivo NP obsahující přírodní měkký fosforit“ nebo „hnojivo NP obsahující částečně rozložený fosfát“.

Hmotnost analytického vzorku pro stanovení rozpustnosti 3) u tohoto typu 2a) je 3 g.

 

Velikost částic základních fosfátových složek

Thomasova moučka nejméně 75 % propadne sítem 0,160 mm

Fosforečnan vápenato-hlinitý nejméně 90 % propadne sítem 0,160 mm

Kalcinovaný fosfát nejméně 75 % propadne sítem 0,160 mm

Přírodní měkký fosforit nejméně 90 % propadne sítem 0,063 mm

Částečně rozložený fosfát nejméně 90 % propadne sítem 0,160 mm

 

2 b)  Hnojivo NP obsahující fosforečnan vápenato-hlinitý nesmí obsahovat Thomasovu moučku, kalcinovaný fosfát, přírodní měkký fosforit a částečně rozložený fosfát.

Deklarují se rozpustnosti 1) a 7), přičemž posledně uvedená rozpustnost je použitelná po odečtení rozpustnosti ve vodě.

Tento typ hnojiva musí obsahovat:

— nejméně 2 % vodorozpustného P2O5 [(rozpustnost 1)];

— nejméně 5 % P2O5 rozpustného podle rozpustnosti 7).

Tento typ hnojiva musí být uváděn na trh pod označením „hnojivo NP obsahující fosforečnan vápenato-hlinitý“.

3.  U hnojiv NP obsahujících pouze jeden z těchto typů fosforečných hnojiv: Thomasovu moučku, kalcinovaný fosfát, fosforečnan vápenato-hlinitý a přírodní měkký fosforit, musí za označením typu následovat údaj o fosfátové složce.

Údaj o rozpustnosti P2O5 musí být deklarován v souladu s těmito rozpustnostmi:

— pro hnojiva na bázi Thomasovy moučky: rozpustnost 6a) (Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko ►M1  , Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko, ◄ ►M3  Bulharsko, Rumunsko ◄ ), 6b) (Německo, Belgie, Dánsko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Spojené království a Rakousko);

— pro hnojiva na bázi kalcinovaného fosfátu: rozpustnost 5);

— pro hnojiva na bázi fosforečnanu vápenato-hlinitého: rozpustnost 7);

— pro hnojiva na bázi přírodního měkkého fosforitu: rozpustnost 8).

 B.2.2.

Označení typu:

Hnojivo NP obsahující krotonylidendimočovinu nebo isobutylidendimočovinu, případně močovinoformaldehyd

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek získaný chemickou cestou, bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu, obsahující krotonylidendimočovinu nebo isobutylidendimočovinu nebo močovinoformaldehyd

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech):

— Celkový: 18 % (N + P2O5)

— Pro každou živinu:

— 

— 5 % N

— Alespoň 1/4 deklarovaného obsahu celkového dusíku musí být ve formě 5), 6) nebo 7)

— Alespoň 3/5 deklarovaného obsahu dusíku 7) musí být rozpustné v horké vodě

— 5 % P2O5Formy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6

Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv

Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1)  Celkový dusík

2)  Dusičnanový dusík

3)  Amonný dusík

4)  Močovinový dusík

5)  Krotonyliden-dimočovinový dusík

6)  Isobutyliden-dimočovinový dusík

7)  Močovino-formaldehydový dusík

8)  Dusík z močovino-formaldehydu rozpustného pouze v horké vodě

9)  Dusík z močovino-formaldehydu rozpustného ve studené vodě

1)  Vodorozpustný P2O5

2)  P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném

3)  P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě

 

1)  Celkový dusík

2)  Pokud je množství kterékoli formy dusíku 2) až 4) nejméně 1 % hmot., musí být deklarována

3)  Jedna z forem dusíku 5) až 7). Forma dusíku 7) musí být deklarována ve formě dusíku 8) a 9)

U hnojiva NP neobsahujícího Thomasovu moučku, kalcinovaný fosfát, fosforečnan vápenato-hlinitý, částečně rozložený fosfát a přírodní měkký fosforit musí být deklarovány rozpustnosti 1), 2) nebo 3):

— pokud obsah vodorozpustného P2O5 nedosahuje 2 %, deklaruje se pouze rozpustnost 2);

— pokud je obsah vodorozpustného P2O5 nejméně 2 %, deklaruje se rozpustnost 3) a musí být uveden obsah vodorozpustného P2O5 [rozpustnost 1)].

Obsah P2O5 rozpustného pouze v minerálních kyselinách nesmí překročit 2 %.

Hmotnost analytického vzorku pro stanovení rozpustností 2) a 3) je 1 g.

 

B.3   Hnojiva NKB.3.1.

Označení typu:

Hnojiva NK

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek získaný chemickou cestou nebo mísením, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech):

— Celkový: 18 % (N + K2O)

— Pro každou živinu: 3 % N, 5 % K2OFormy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6

Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv

Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1)  Celkový dusík

2)  Dusičnanový dusík

3)  Amonný dusík

4)  Močovinový dusík

5)  Kyanamidový dusík

 

Vodorozpustný K2O

1)  Celkový dusík

2)  Pokud je množství kterékoli formy dusíku 2) až 5) nejméně 1 % hmot., musí být deklarována

 

1)  Vodorozpustný oxid draselný

2)  Údaj „s nízkým obsahem chloru“ se vztahuje k maximálnímu obsahu 2 % Cl

3)  Může být deklarován obsah chloruB.3.2.

Označení typu:

Hnojivo NK obsahující krotonylidendimočovinu nebo isobutylidendimočovinu, případně močovinoformaldehyd

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek získaný chemickou cestou, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu, obsahující krotonyliden- dimočovinu nebo isobutylidendimočovinu, nebo močovinoformaldehyd

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech):

— Celkový: 18 % (N + K2O)

— Pro každou živinu:

— 

— 5 % N

— Alespoň 1/4 deklarovaného obsahu celkového dusíku musí být ve formě 5), 6) nebo 7)

— Alespoň 3/5 deklarovaného obsahu dusíku 7) musí být rozpustné v horké vodě

— 5 % K2OFormy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6

Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv

Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1)  Celkový dusík

2)  Dusičnanový dusík

3)  Amonný dusík

4)  Močovinový dusík

5)  Krotonyliden-dimočovinový dusík

6)  Isobutyliden-dimočovinový dusík

7)  Močovino-formaldehydový dusík

8)  Dusík z močovino-formaldehydu rozpustného pouze v horké vodě

9)  Dusík z močovino-formaldehydu rozpustného ve studené vodě

 

Vodorozpustný K2O

1)  Celkový dusík

2)  Pokud je množství kterékoli formy dusíku 2) až 4) nejméně 1 % hmot., musí být deklarována

3)  Jedna z forem dusíku 5) až 7). Forma dusíku 7) musí být deklarována ve formě dusíku 8) a 9)

 

1)  Vodorozpustný oxid draselný

2)  Údaj „s nízkým obsahem chloru“ se vztahuje na maximální obsah 2 % Cl

3)  Může být deklarován obsah chloru

B.4   Hnojiva PKOznačení typu:

Hnojiva PK

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek získaný chemickou cestou nebo mísením, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu.

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech):

— Celkový: 18 % (P2O5 + K2O)

— Pro každou živinu: 5 % P2O5, 5 % K2OFormy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6

Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv

Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

 

1)  Vodorozpustný P2O5

2)  P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném

3)  P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě

4)  P2O5 rozpustný pouze v minerálních kyselinách

5)  P2O5 rozpustný v alkalickém citronanu amonném (Petermann)

6a)  P2O5 rozpustný v minerálních kyselinách; nejméně 75 % deklarovaného obsahu P2O5 ve formě rozpustné ve 2 % kyselině citronové

6b)  P2O5 rozpustný ve 2 % kyselině citronové

7)  P2O5 rozpustný v minerálních kyselinách; nejméně 75 % deklarovaného obsahu P2O5 ve formě rozpustné v alkalické citronanu amonném (Joulie)

8)  P2O5 rozpustný v minerálních kyselinách; nejméně 55 % deklarovaného obsahu P2O5 ve formě rozpustné ve 2 % kyselině mravenčí

Vodorozpustný K2O

 

1.  U hnojiva PK neobsahujícího Thomasovu moučku, kalcinovaný fosfát, fosforečnan vápenato-hlinitý, částečně rozložený fosfát a přírodní měkký fosforit musí být deklarovány rozpustnosti 1), 2) nebo 3):

— pokud obsah vodorozpustného P2O5 nepřekročí 2 %, uvede se pouze rozpustnost 2);

— pokud je obsah vodorozpustného P2O5 nejméně 2 %, deklaruje se rozpustnost 3) a musí být uveden obsah vodorozpustného P2O5 [rozpustnost 1)].

Obsah P2O5 rozpustného pouze v minerálních kyselinách nesmí překročit 2 %.

Hmotnost analytického vzorku pro stanovení rozpustností 2) a 3) u tohoto typu 1 je 1 g.

2a)  Hnojivo PK obsahující přírodní měkký fosforit nebo částečně rozložený fosfát, nesmí obsahovat Thomasovu moučku, kalcinovaný fosfát a fosforečnan vápenato-hlinitý.

Deklarují se rozpustnosti 1), 3) a 4).

Tento typ hnojiva musí obsahovat:

— nejméně 2 % P2O5 rozpustného pouze v minerálních kyselinách [rozpustnost 4)];

— nejméně 5 % P2O5 rozpustného ve vodě a v neutrálním citronanu amonném [rozpustnost 3)];

— nejméně 2,5 % vodorozpustného P2O5 [rozpustnost 1)].

Tento typ hnojiva musí být uváděn na trh pod označením „hnojivo PK obsahující přírodní měkký fosforit“ nebo „hnojivo PK obsahující částečně rozložený fosfát“.

Hmotnost analytického vzorku pro stanovení rozpustnosti 3) u tohoto typu 2a) je 3 g.

1)  Vodorozpustný oxid draselný

2)  Údaj „s nízkým obsahem chloru“ se vztahuje na maximální obsah chloru 2 % Cl

3)  Může být deklarován obsah chloru

Velikost částic základních fosfátových složek

Thomasova moučka nejméně 75 % propadne sítem 0,160 mm

Fosforečnan vápenato-hlinitý nejméně 90 % propadne sítem 0,160 mm

Kalcinovaný fosfát nejméně 75 % propadne sítem 0,160 mm

Přírodní měkký fosforit nejméně 90 % propadne sítem 0,063 mm

Částečně rozložený fosfát nejméně 90 % propadne sítem 0,160 mm

 

2b)  Hnojivo PK obsahující fosforečnan vápenato-hlinitý, nesmí obsahovat Thomasovu moučku, kalcinovaný fosfát a částečně rozložený fosfát.

Deklarují se rozpustnosti 1) a 7), přičemž posledně uvedená rozpustnost je použitelná po odečtení rozpustnosti ve vodě.

Tento typ hnojiva musí obsahovat:

— nejméně 2 % vodorozpustného P2O5 [rozpustnost 1)];

— nejméně 5 % P2O5 podle rozpustnosti 7).

Tento typ hnojiva musí být uváděn na trh pod označením „hnojivo PK obsahující fosforečnan vápenato-hlinitý“.

3.  U hnojiv PK, obsahujících pouze jeden z těchto typů fosforečných hnojiv: Thomasovu moučku, kalcinovaný fosfát, fosforečnan vápenato-hlinitý a přírodní měkký fosforit, musí za označením typu následovat údaj o fosfátové složce.

Údaj o rozpustnosti P2O5 musí být deklarován v souladu s těmito rozpustnostmi:

— pro hnojiva na bázi Thomasovy moučky: rozpustnost 6a) (Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko ►M1  , Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko, ◄ ►M3  Bulharsko, Rumunsko ◄ ), 6b) (Německo, Belgie, Dánsko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Spojené království a Rakousko);

— pro hnojiva na bázi kalcinovaného fosfátu: rozpustnost 5);

— pro hnojiva na bázi fosforečnanu vápenato-hlinitého: rozpustnost 7);

— pro hnojiva na bázi přírodního měkkého fosforitu: rozpustnost 8).

 

C.   Minerální kapalná hnojiva

C.1.   Jednosložková kapalná hnojivaČíslo

Označení typu

Údaje o způsobu výroby a hlavních složkách

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech)

Údaje o vyjádření živin

Další požadavky

Další údaje o označení typu

Živiny, jejichž obsah musí být deklarován

Formy a rozpustnost živin

Další kritéria

1

2

3

4

5

6

1

Kapalné dusíkaté hnojivo

Výrobek získaný chemickou cestou a rozpuštěním ve vodě, stálý za atmosférického tlaku, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu

15 % N

Dusík vyjádřený jako celkový dusík nebo – pokud je zastoupena pouze jedna forma – jako dusičnanový nebo amonný dusík nebo močovinový dusík.

Maximální obsah biuretu:

obsah močovinového N × 0,026

 

Celkový dusík a pro kteroukoli formu, která činí nejméně 1 %, dusičnanový, amonný nebo močovinový dusík.

Pokud je obsah biuretu menší než 0,2 %, lze připojit slova „s nízkým obsahem biuretu“

2

Dusičnanu amonný s močovinou – roztok

Výrobek získaný chemickou cestou a rozpuštěním ve vodě, obsahující dusičnan amonný a močovinu

26 % N

Dusík vyjádřený jako celkový dusík, přičemž obsah močovinového dusíku činí asi polovinu přítomného dusíku.

Maximální obsah biuretu: 0,5 %

 

Celkový dusík

Dusičnanový dusík, amonný dusík a močovinový dusík

Pokud je obsah biuretu nižší než 0,2 %, lze připojit slova „s nízkým obsahem biuretu“

3

Dusičnan vápenatý – roztok

Výrobek získaný rozpuštěním ledku vápenatého ve vodě

8 % N

Dusík vyjádřený jako dusičnanový dusík s maximálním obsahem 1 % amonného dusíku

Vápník vyjádřený jako vodorozpustný CaO

Za označením typu lze případně uvést jeden z těchto údajů:

— pro aplikaci na list

— pro výrobu živných roztoků

— pro hnojivou zálivku

Celkový dusík

Vodorozpustný oxid vápenatý v případě účelů použití stanovených ve sloupci 5

Nepovinně:

— dusičnanový dusík

— amonný dusík

4

Dusičnan hořečnatý – roztok

Výrobek získaný chemickou cestou a rozpuštěním dusičnanu hořečnatého ve vodě

6 % N

Dusík vyjádřený jako dusičnanový dusík

 

Dusičnanový dusík

Vodorozpustný oxid hořečnatý

9 % MgO

Hořčík vyjádřený jako vodorozpustný oxid hořečnatý

Minimální hodnota pH: 4

5

Dusičnan vápenatý – suspenze

Výrobek získaný suspendováním dusičnanu vápenatého ve vodě

8 % N

Dusík vyjádřený jako celkový dusík nebo jako dusičnanový a amonný dusík Maximální obsah amonného dusíku: 1,0 %

Po označení typu může následovat jeden z těchto údajů:

— pro aplikaci na list

— pro výrobu živných roztoků a suspenzí

— pro hnojivou zálivku

Celkový dusík

Dusičnanový dusík

Vodorozpustný oxid vápenatý v případě účelů použití stanovených ve sloupci 5

14 % CaO Vápník vyjádřený jako vodorozpustný CaO

6

Roztokové dusíkaté hnojivo s močovinoformaldehydem

Výrobek získaný chemickou cestou nebo rozpuštěním ve vodě močovinoformaldehydu a dusíkatého hnojiva ze seznamu A-1 v tomto nařízení, kromě výrobků 3a), 3b) a 5

18 % N vyjádřeného jako celkový dusík

Nejméně jedna třetina deklarovaného obsahu celkového dusíku musí pocházet z močovinoformaldehydu

Maximální obsah biuretu: (močovinový N + močovinoformaldehydový N) × 0,026

 

Celkový dusík

Pro každou formu v množství nejméně 1 %:

— Dusičnanový dusík

— Amonný dusík

— Močovinový dusík

Močovinoformaldehydový dusík

7

Suspenzní dusíkaté hnojivo s močovinoformaldehydem

Výrobek získaný chemickou cestou nebo suspendováním ve vodě močovinoformaldehydu a dusíkatého hnojiva ze seznamu A-1 v tomto nařízení, kromě výrobků 3a), 3b) a 5

18 % N vyjádřeného jako celkový dusík

Nejméně jedna třetina deklarovaného obsahu celkového dusíku musí pocházet z močovinoformaldehydu, z něhož musí být tři pětiny rozpustné v horké vodě

Maximální obsah biuretu: (močovinový N + močovinoformaldehydový N) × 0,026

 

Celkový dusík

Pro každou formu v množství nejméně 1 %:

— Dusičnanový dusík

— Amonný dusík

— Močovinový dusík

Močovinoformaldehydový dusík

Dusík z močovinoformaldehydu rozpustného ve studené vodě

Dusík z močovinoformaldehydu rozpustného pouze v horké vodě

▼M15

8

Vodný roztok mravenčanu draselného

Výrobek získaný reakcí hydroxidu draselného, formaldehydu, butyraldehydu a kyseliny mravenčí a následnou separací a odpařením

50 % mravenčan draselný

28 % K2O

Draslík vyjádřený jako vodorozpustný K2O

27 % mravenčan

 

Vodorozpustný oxid draselný

▼B

C.2.   Vícesložková kapalná hnojivaC.2.1.

Označení typu:

Hnojivo NPK – roztokové

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek získaný chemickou cestou a rozpuštěním ve vodě, ve formě stálé za atmosférického tlaku, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech):

— Celkový: 15 % (N + P2O5 + K2O)

— Pro každou živinu: 2 % N, 3 % P2O5, 3 % K2O

— Maximální obsah biuretu: močovinový N × 0,026Formy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6

Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv

Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1)  Celkový dusík

2)  Dusičnanový dusík

3)  Amonný dusík

4)  Močovinový dusík

Vodorozpustný P2O5

Vodorozpustný K2O

1)  Celkový dusík

2)  Pokud je množství kterékoli formy dusíku 2) až 4) nejméně 1 % hmot., musí být deklarována

3)  Pokud je obsah biuretu nižší než 0,2 %, lze připojit slova „s nízkým obsahem biuretu“

Vodorozpustný P2O5

1)  Vodorozpustný oxid draselný

2)  Slova „s nízkým obsahem chloru“ lze použít pouze tehdy, pokud obsah Cl nepřekračuje 2 %

3)  Může být deklarován obsah chloru

▼M11C.2.2

Označení typu:

Hnojivo NPK – roztokové s obsahem močovinoformaldehydu

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek získaný chemickou cestou a rozpuštěním ve vodě, ve formě stálé za atmosférického tlaku, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu a obsahující močovinoformaldehyd

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech) a další požadavky:

—  Celkový: 15 % (N + P2O5 + K2O)

—  Pro každou živinu:

— 5 % N, alespoň 25 % deklarovaného obsahu celkového dusíku musí být ve formě 5)

— 3 % P2O5

— 3 % K2O

Maximální obsah biuretu: (močovinový N + močovinoformaldehydový N) × 0,026

Formy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6 – Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv – Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1)  Celkový dusík

2)  Dusičnanový dusík

3)  Amonný dusík

4)  Močovinový dusík

5)  Močovinoformaldehydový dusík

Vodorozpustný P2O5

Vodorozpustný K2O

1)  Celkový dusík

2)  Pokud je množství kterékoli formy dusíku 2), 3) a 4) nejméně 1 % hmot., musí být deklarována

3)  Močovinoformaldehydový dusík

4)  Pokud je obsah biuretu menší než 0,2 %, lze připojit slova „s nízkým obsahem biuretu“

Vodorozpustný P2O5

1)  Vodorozpustný oxid draselný

2)  Slova „s nízkým obsahem chloru“ lze použít pouze tehdy, pokud obsah Cl nepřekračuje 2 %

3)  Může být deklarován obsah chloruC.2.3

Označení typu:

Hnojivo NPK – suspenzní

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek v tekuté formě, jehož živiny pocházejí jak z látek v roztoku, tak z látek ve vodné suspenzi, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech) a další požadavky:

—  Celkový: 20 %, (N + P2O5 + K2O)

—  Pro každou živinu: 3 % N, 4 % P2O5, 4 % K2O

—  Maximální obsah biuretu: močovinový N × 0,026

Formy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6 – Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv – Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1)  Celkový dusík

2)  Dusičnanový dusík

3)  Amonný dusík

4)  Močovinový dusík

1)  Vodorozpustný P2O5

2)  P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném

3)  P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě

Vodorozpustný K2O

1)  Celkový dusík

2)  Pokud je množství kterékoli formy dusíku 2), 3) a 4) nejméně 1 % hmot., musí být deklarována

3)  Pokud je obsah biuretu menší než 0,2 %, lze připojit slova „s nízkým obsahem biuretu“

Hnojiva nesmí obsahovat Thomasovu moučku, fosforečnan vápenato-hlinitý, kalcinované fosfáty, částečně rozložené fosfáty ani přírodní fosfáty

1)  Pokud obsah vodorozpustného P2O5 nepřekročí 2 %, deklaruje se pouze rozpustnost 2)

2)  Pokud je obsah vodorozpustného P2O5 nejméně 2 %, deklaruje se rozpustnost 3) a musí být uveden obsah vodorozpustného P2O5

1)  Vodorozpustný oxid draselný

2)  Slova „s nízkým obsahem chloru“ lze použít pouze tehdy, pokud obsah Cl nepřekračuje 2 %

3)  Může být deklarován obsah chloruC.2.4

Označení typu:

Hnojivo NPK – suspenzní s obsahem močovinoformaldehydu

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek v tekuté formě, jehož živiny pocházejí jak z látek v roztoku, tak z látek ve vodné suspenzi, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu a obsahující močovinoformaldehyd

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech) a další požadavky:

—  Celkový: 20 % (N + P2O5 + K2O)

—  Pro každou živinu:

— 5 % N, alespoň 25 % deklarovaného obsahu celkového dusíku musí být ve formě 5)

— Alespoň 3/5 deklarovaného obsahu dusíku 5) musí být rozpustné v horké vodě

— 4 % P2O5

— 4 % K2O

Maximální obsah biuretu: (močovinový N + močovinoformaldehydový N) × 0,026

Formy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6 – Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv – Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1)  Celkový dusík

2)  Dusičnanový dusík

3)  Amonný dusík

4)  Močovinový dusík

5)  Močovinoformaldehydový dusík

1)  Vodorozpustný P2O5

2)  P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném

3)  P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě

Vodorozpustný K2O

1)  Celkový dusík

2)  Pokud je množství kterékoli formy dusíku 2), 3) a 4) nejméně 1 % hmot., musí být deklarována

3)  Močovinoformaldehydový dusík

4)  Pokud je obsah biuretu menší než 0,2 %, lze připojit slova „s nízkým obsahem biuretu“

Hnojiva nesmí obsahovat Thomasovu moučku, fosforečnan vápenato-hlinitý, kalcinované fosfáty, částečně rozložené fosfáty ani přírodní fosfáty

1)  Pokud obsah vodorozpustného P2O5 nepřekročí 2 %, deklaruje se pouze rozpustnost 2)

2)  Pokud je obsah vodorozpustného P2O5 nejméně 2 %, deklaruje se rozpustnost 3) a musí být uveden obsah vodorozpustného P2O5

1)  Vodorozpustný oxid draselný

2)  Slova „s nízkým obsahem chloru“ lze použít pouze tehdy, pokud obsah Cl nepřekračuje 2 %

3)  Může být deklarován obsah chloruC.2.5

Označení typu:

Hnojivo NP – roztokové

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek získaný chemickou cestou a rozpuštěním ve vodě, ve formě stálé za atmosférického tlaku, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech) a další požadavky:

—  Celkový: 18 %, (N + P2O5)

—  Pro každou živinu: 3 % N, 5 % P2O5

—  Maximální obsah biuretu: močovinový N × 0,026

Formy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6 – Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv – Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1)  Celkový dusík

2)  Dusičnanový dusík

3)  Amonný dusík

4)  Močovinový dusík

Vodorozpustný P2O5

 

1)  Celkový dusík

2)  Pokud je množství kterékoli formy dusíku 2), 3) a 4) nejméně 1 % hmot., musí být deklarována

3)  Pokud je obsah biuretu menší než 0,2 %, lze připojit slova „s nízkým obsahem biuretu“

Vodorozpustný P2O5

 C.2.6

Označení typu:

Hnojivo NP – roztokové s obsahem močovinoformaldehydu

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek získaný chemickou cestou a rozpuštěním ve vodě, ve formě stálé za atmosférického tlaku, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu a obsahující močovinoformaldehyd

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech) a další požadavky:

—  Celkový: 18 % (N + P2O5)

—  Pro každou živinu:

— 5 % N, alespoň 25 % deklarovaného obsahu celkového dusíku musí být ve formě 5)

— 5 % P2O5

Maximální obsah biuretu: (močovinový N + močovinoformaldehydový N) × 0,026

Formy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6 – Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv – Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1)  Celkový dusík

2)  Dusičnanový dusík

3)  Amonný dusík

4)  Močovinový dusík

5)  Močovinoformaldehydový dusík

Vodorozpustný P2O5

 

1)  Celkový dusík

2)  Pokud je množství kterékoli formy dusíku 2), 3) a 4) nejméně 1 % hmot., musí být deklarována

3)  Močovinoformaldehydový dusík

4)  Pokud je obsah biuretu menší než 0,2 %, lze připojit slova „s nízkým obsahem biuretu“

Vodorozpustný P2O5

 C.2.7

Označení typu:

Hnojivo NP – suspenzní

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek v tekuté formě, jehož živiny pocházejí jak z látek v roztoku, tak z látek ve vodné suspenzi, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech) a další požadavky:

—  Celkový: 18 %, (N + P2O5)

—  Pro každou živinu: 3 % N, 5 % P2O5

—  Maximální obsah biuretu: močovinový N × 0,026

Formy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6 – Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv – Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1)  Celkový dusík

2)  Dusičnanový dusík

3)  Amonný dusík

4)  Močovinový dusík

1)  Vodorozpustný P2O5

2)  P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném

3)  P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě

 

1)  Celkový dusík

2)  Pokud je množství kterékoli formy dusíku 2), 3) a 4) nejméně 1 % hmot., musí být deklarována

3)  Pokud je obsah biuretu menší než 0,2 %, lze připojit slova „s nízkým obsahem biuretu“

Hnojiva nesmí obsahovat Thomasovu moučku, fosforečnan vápenato-hlinitý, kalcinované fosfáty, částečně rozložené fosfáty ani přírodní fosfáty

1)  Pokud obsah vodorozpustného P2O5 nepřekročí 2 %, deklaruje se pouze rozpustnost 2)

2)  Pokud je obsah vodorozpustného P2O5 nejméně 2 %, deklaruje se rozpustnost 3) a musí být uveden obsah vodorozpustného P2O5

 C.2.8

Označení typu:

Hnojivo NP – suspenzní s obsahem močovinoformaldehydu

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek v tekuté formě, jehož živiny pocházejí jak z látek v roztoku, tak z látek ve vodné suspenzi, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu a obsahující močovinoformaldehyd

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech) a další požadavky:

—  Celkový: 18 % (N + P2O5)

—  Pro každou živinu:

— 5 % N, alespoň 25 % deklarovaného obsahu celkového dusíku musí být ve formě 5)

— Alespoň 3/5 deklarovaného obsahu dusíku 5) musí být rozpustné v horké vodě

— 5 % P2O5

Maximální obsah biuretu: (močovinový N + močovinoformaldehydový N) × 0,026

Formy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6 – Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv – Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1)  Celkový dusík

2)  Dusičnanový dusík

3)  Amonný dusík

4)  Močovinový dusík

5)  Močovinoformaldehydový dusík

1)  Vodorozpustný P2O5

2)  P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném

3)  P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě

 

1)  Celkový dusík

2)  Pokud je množství kterékoli formy dusíku 2), 3) a 4) nejméně 1 % hmot., musí být deklarována

3)  Močovinoformaldehydový dusík

4)  Pokud je obsah biuretu menší než 0,2 %, lze připojit slova „s nízkým obsahem biuretu“

Hnojiva nesmí obsahovat Thomasovu moučku, fosforečnan vápenato-hlinitý, kalcinované fosfáty, částečně rozložené fosfáty ani přírodní fosfáty

1)  Pokud obsah vodorozpustného P2O5 nepřekročí 2 %, deklaruje se pouze rozpustnost 2)

2)  Pokud je obsah vodorozpustného P2O5 nejméně 2 %, deklaruje se rozpustnost 3) a musí být uveden obsah vodorozpustného P2O5

 

▼M11C.2.9

Označení typu:

Hnojivo NK – roztokové

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek získaný chemickou cestou a rozpuštěním ve vodě, ve formě stálé za atmosférického tlaku, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech) a další požadavky:

—  Celkový: 15 % (N + K2O)

—  Pro každou živinu: 3 % N, 5 % K2O

—  Maximální obsah biuretu: močovinový N × 0,026

Formy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6 – Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv – Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1)  Celkový dusík

2)  Dusičnanový dusík

3)  Amonný dusík

4)  Močovinový dusík

 

Vodorozpustný K2O

1)  Celkový dusík

2)  Pokud je množství kterékoli formy dusíku 2), 3) a 4) nejméně 1 % hmot., musí být deklarována

3)  Pokud je obsah biuretu menší než 0,2 %, lze připojit slova „s nízkým obsahem biuretu“

 

1)  Vodorozpustný oxid draselný

2)  Slova „s nízkým obsahem chloru“ lze použít pouze tehdy, pokud obsah Cl nepřekračuje 2 %

3)  Může být deklarován obsah chloruC.2.10

Označení typu:

Hnojivo NK – roztokové s obsahem močovinoformaldehydu

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek získaný chemickou cestou a rozpuštěním ve vodě, ve formě stálé za atmosférického tlaku, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu a obsahující močovinoformaldehyd

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech) a další požadavky:

—  Celkový: 15 % (N + K2O)

—  Pro každou živinu:

— 5 % N, alespoň 25 % deklarovaného obsahu celkového dusíku musí být ve formě 5)

— 5 % K2O

Maximální obsah biuretu: (močovinový N + močovinoformaldehydový N) × 0,026

Formy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6 – Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv – Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1)  Celkový dusík

2)  Dusičnanový dusík

3)  Amonný dusík

4)  Močovinový dusík

5)  Močovinoformaldehydový dusík

 

Vodorozpustný K2O

1)  Celkový dusík

2)  Pokud je množství kterékoli formy dusíku 2), 3) a 4) nejméně 1 % hmot., musí být deklarována

3)  Močovinoformaldehydový dusík

4)  Pokud je obsah biuretu menší než 0,2 %, lze připojit slova '„s nízkým obsahem biuretu“

 

1)  Vodorozpustný oxid draselný

2)  Slova „s nízkým obsahem chloru“ lze použít pouze tehdy, pokud obsah Cl nepřekračuje 2 %

3)  Může být deklarován obsah chloruC.2.11

Označení typu:

Hnojivo NK – suspenzní

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek v tekuté formě, jehož živiny pocházejí jak z látek v roztoku, tak z látek ve vodné suspenzi, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech) a další požadavky:

—  Celkový: 18 % (N + K2O)

—  Pro každou živinu: 3 % N, 5 % K2O

—  Maximální obsah biuretu: močovinový N × 0,026

Formy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6 – Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv – Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1)  Celkový dusík

2)  Dusičnanový dusík

3)  Amonný dusík

4)  Močovinový dusík

 

Vodorozpustný K2O

1)  Celkový dusík

2)  Pokud je množství kterékoli formy dusíku 2), 3) a 4) nejméně 1 % hmot., musí být deklarována

3)  Pokud je obsah biuretu menší než 0,2 %, lze připojit slova „s nízkým obsahem biuretu“

 

1)  Vodorozpustný oxid draselný

2)  Slova „s nízkým obsahem chloru“ lze použít pouze tehdy, pokud obsah Cl nepřekračuje 2 %

3)  Může být deklarován obsah chloruC.2.12

Označení typu:

Hnojivo NK – suspenzní s obsahem močovinoformaldehydu

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek v tekuté formě, jehož živiny pocházejí jak z látek v roztoku, tak z látek ve vodné suspenzi, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu a obsahující močovinoformaldehyd

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech) a další požadavky:

—  Celkový: 18 % (N + K2O)

—  Pro každou živinu:

— 5 % N, alespoň 25 % deklarovaného obsahu celkového dusíku musí být ve formě 5)

— Alespoň 3/5 deklarovaného obsahu dusíku 5) musí být rozpustné v horké vodě

— 5 % K2O

Maximální obsah biuretu: (močovinový N + močovinoformaldehydový N) × 0,026

Formy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6 – Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv – Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1)  Celkový dusík

2)  Dusičnanový dusík

3)  Amonný dusík

4)  Močovinový dusík

5)  Močovinoformaldehydový dusík

 

Vodorozpustný K2O

1)  Celkový dusík

2)  Pokud je množství kterékoli formy dusíku 2), 3) a 4) nejméně 1 % hmot., musí být deklarována

3)  Močovinoformaldehydový dusík

4)  Pokud je obsah biuretu menší než 0,2 %, lze připojit slova „s nízkým obsahem biuretu“

 

1)  Vodorozpustný oxid draselný

2)  Slova „s nízkým obsahem chloru“ lze použít pouze tehdy, pokud obsah Cl nepřekračuje 2 %

3)  Může být deklarován obsah chloruC.2.13

Označení typu:

Hnojivo PK – roztokové

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek získaný chemickou cestou a rozpuštěním ve vodě, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech) a další požadavky:

—  Celkový: 18 % (P2O5 + K2O)

—  Pro každou živinu: 5 % P2O5, 5 % K2O

Formy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6 – Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv – Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

 

Vodorozpustný P2O5

Vodorozpustný K2O

 

Vodorozpustný P2O5

1)  Vodorozpustný oxid draselný

2)  Slova „s nízkým obsahem chloru“ lze použít pouze tehdy, pokud obsah Cl nepřekračuje 2 %

3)  Může být deklarován obsah chloruC.2.14

Označení typu:

Hnojivo PK – suspenzní

Údaje o způsobu výroby:

Výrobek v tekuté formě, jehož živiny pocházejí jak z látek v roztoku, tak z látek ve vodné suspenzi, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech) a další požadavky:

—  Celkový: 18 % (P2O5 + K2O)

—  Pro každou živinu: 5 % P2O5, 5 % K2O

Formy, rozpustnost a obsah živin, které musí být deklarovány podle sloupců 4, 5 a 6 – Velikost částic

Údaje pro identifikaci hnojiv – Další požadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

 

1)  Vodorozpustný P2O5

2)  P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném

3)  P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě

Vodorozpustný K2O

 

Hnojiva nesmí obsahovat Thomasovu moučku, fosforečnan vápenato-hlinitý, kalcinované fosfáty, částečně rozložené fosfáty ani přírodní fosfáty

1)  Pokud obsah vodorozpustného P2O5 nepřekročí 2 %, deklaruje se pouze rozpustnost 2)

2)  Pokud je obsah vodorozpustného P2O5 nejméně 2 %, deklaruje se rozpustnost 3) a musí být uveden obsah vodorozpustného P2O5

1)  Vodorozpustný oxid draselný

2)  Slova „s nízkým obsahem chloru“ lze použít pouze tehdy, pokud obsah Cl nepřekračuje 2 %

3)  Může být deklarován obsah chloru

▼B

D.   Minerální hnojiva s druhotnými živinamiČíslo

Označení typu

Údaje o způsobu výroby a hlavních složkách

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech)

Údaje o vyjádření živin

Další požadavky

Další údaje o označení typu

Živiny, jejichž obsah musí být deklarován

Formy a rozpustnost živin

Další kritéria

1

2

3

4

5

6

1

Síran vápenatý

Přírodní nebo průmyslový výrobek obsahující síran vápenatý v různých hydratačních stupních

25 % CaO

35 % SO3

Vápník a síra vyjádřeny jako celkový CaO + SO3

Jemnost mletí:

— nejméně 80 % propadne sítem 2 mm,

— nejméně 99 % propadne sítem 10 mm

Lze doplnit obvyklými obchodními názvy

Celkový oxid sírový

Nepovinně: celkový CaO

2

Chlorid vápenatý – roztok

Chemicky získaný roztok chloridu vápenatého

12 % CaO

Vápník vyjádřený jako vodorozpustný CaO

 

Oxid vápenatý

Nepovinně: pro aplikaci na list

▼M8

2.1

Mravenčan vápenatý

Chemicky získaný výrobek obsahující jako hlavní složku mravenčan vápenatý

33,6 % CaO

Vápník vyjádřený jako vodorozpustný CaO

56 % mravenčan

 

Oxid vápenatý

Mravenčan

2.2

Kapalný mravenčan vápenatý

Výrobek získaný rozpuštěním mravenčanu vápenatého ve vodě

21 % CaO

Vápník vyjádřený jako vodorozpustný CaO

35 % mravenčan

 

Oxid vápenatý

Mravenčan

▼M14

2.3

Chelát vápníku s iminodibutandiovou kyselinou

Chemicky získaný výrobek obsahující jako hlavní složku chelát vápníku s iminodibutandiovou kyselinou, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu

9 % CaO

Vápník vyjádřený jako CaO, v chelátu s iminodibutandiovou kyselinou (IDHA), vodorozpustný

 

Vápník vyjádřený jako CaO, v chelátu s iminodibutandiovou kyselinou (IDHA), vodorozpustný

▼B

3

Elementární síra

Více či méně přečištěný přírodní nebo průmyslový výrobek

98 % S (245 %: SO3)

Síra vyjádřená jako celkový SO3

 

Celkový oxid sírový

4

Kieserit

Výrobek nerostného původu obsahující monohydrát síranu hořečnatého jako hlavní složku

24 % MgO

45 % SO3

Hořčík a síra vyjádřeny jako oxid hořečnatý a oxid sírový, vodorozpustný

Lze doplnit obvyklými obchodními názvy

Vodorozpustný oxid hořečnatý

Nepovinně: vodorozpustný oxid sírový

▼M7

5

Síran hořečnatý

Výrobek obsahující heptahydrát síranu hořečnatého jako hlavní složku

15 % MgO

28 % SO3

Jsou-li přidány stopové živiny a deklarovány podle čl. 6 odst. 4 a čl. 6 odst. 6:

10 % MgO

17 % SO3

Hořčík a síra vyjádřeny jako vodorozpustný oxid hořečnatý a oxid sírový

Lze doplnit obvyklými obchodními názvy

Vodorozpustný oxid hořečnatý

Vodorozpustný oxid sírový

▼B

5.1

Síran hořečnatý – roztok

Výrobek získaný rozpuštěním síranu hořečnatého průmyslového původu ve vodě

5 % MgO

10 % SO3

Hořčík a síra vyjádřeny jako vodorozpustný oxid hořečnatý a vodorozpustný síranový aniont

Lze doplnit obvyklými obchodními názvy

Vodorozpustný oxid hořečnatý

Nepovinně: vodorozpustný síranový aniont

5.2

Hydroxid hořečnatý

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku hydroxid hořečnatý

60 % MgO

Velikost částic: nejméně 99 % propadne sítem 0,063 mm

 

Celkový oxid hořečnatý

5.3

Hydroxid hořečnatý – suspenze

Výrobek získaný suspendováním typu 5.2

24 % MgO

 

Celkový oxid hořečnatý

6

Chlorid hořečnatý – roztok

Výrobek získaný rozpuštěním chloridu hořečnatého průmyslového původu

13 % MgO

Hořčík vyjádřený jako oxid hořečnatý

Maximální obsah vápníku: 3 % CaO

 

Oxid hořečnatý

E.   Minerální hnojiva se stopovými živinami

Vysvětlivka:

Následující poznámky platí pro celou část E.

Poznámka 1:

Chelátotvorné činidlo může být označeno zkratkou uvedenou v oddíle E.3.

Poznámka 2:

Je-li výrobek beze zbytku vodorozpustný, lze jej označit jako „rozpustný“.

Poznámka 3:

Pokud je stopová živina přítomna ve formě chelátu, uvede se rozmezí pH, v kterém je zaručena přijatelná stabilita chelátové frakce.

E.1.   Hnojiva obsahující pouze jednu stopovou živinu

E.1.1.   BorČíslo

Označení typu

Údaje o způsobu výroby a hlavních složkách

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech)

Údaje o vyjádření živin

Další požadavky

Další údaje o označení typu

Živiny, jejichž obsah musí být deklarován

Formy a rozpustnost živin

Další kritéria

1

2

3

4

5

6

1a

Kyselina boritá

Výrobek získaný z boritanu působením kyseliny

14 % vodorozpustného B

Lze doplnit obvyklými obchodními názvy

Vodorozpustný bor (B)

1b

Boritan sodný

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku boritan sodný

10 % vodorozpustného B

Lze doplnit obvyklými obchodními názvy

Vodorozpustný bor (B)

1c

Boritan vápenatý

Výrobek získaný z kolemanitu nebo pandermitu obsahující jako hlavní složku boritany vápenaté

7 % celkového B

Velikost částic: nejméně 98 % projde sítem 0,063 mm

Lze doplnit obvyklými obchodními názvy

Celkový bor (B)

1d

Borethanolamin

Výrobek získaný reakcí kyseliny borité s ethanolaminem

8 % vodorozpustného B

 

Vodorozpustný bor (B)

1e

Roztokové hnojivo s borem

Výrobek získaný rozpuštěním typů 1a nebo 1b nebo 1d ve vodě

2 % vodorozpustného B

Označení musí obsahovat názvy přítomných složek

Vodorozpustný bor (B)

▼M9

1f

Suspenzní hnojivo s borem

Výrobek získaný suspendováním typů 1a a/nebo 1b a/nebo 1c a/nebo 1d ve vodě

2 % celkového B

Označení musí obsahovat názvy přítomných složek

Celkový bor (B)

Vodorozpustný bor (B), pokud je přítomen

▼B

E.1.2.   KobaltČíslo

Označení typu

Údaje o způsobu výroby a hlavních složkách

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech)

Údaje o vyjádření živin

Další požadavky

Další údaje o označení typu

Živiny, jejichž obsah musí být deklarován

Formy a rozpustnost živin

Další kritéria

1

2

3

4

5

6

2a

Kobaltová sůl

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku minerální sůl kobaltu

19 % vodorozpustného Co

Označení musí obsahovat název minerálního aniontu

Vodorozpustný kobalt (Co)

▼M8

2b

Chelát kobaltu

Vodorozpustný výrobek obsahující kobalt chemicky sloučený s povoleným chelatotvorným činidlem (činidly)

5 % vodorozpustného kobaltu a alespoň 80 % vodorozpustného kobaltu je v chelátu s povolenými chelatotvorným činidlem (činidly)

Název každého povoleného chelatotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného kobaltu a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

Vodorozpustný kobalt (Co)

Volitelně: Celkově kobalt (Co) v chelátu s povolenými chelatotvornými činidly

Kobalt (Co) v chelátu s povoleným chelatotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného kobaltu a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

▼M9

2c

Kobalt – roztokové hnojivo

Vodný roztok typů 2a a/nebo 2b nebo 2d

2 % vodorozpustného Co

Jestliže jsou typy 2a a 2d smíšeny, musí být komplexně vázaná frakce alespoň 40 % vodorozpustného Co

Označení musí obsahovat:

1)  název minerálního aniontu (názvy minerálních aniontů), pokud je přítomen (jsou přítomny);

2)  název jakéhokoli povoleného chelátotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného kobaltu, pokud je přítomno, a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

nebo

název povoleného komplexotvorného činidla, které lze určit evropskou normou, pokud je přítomno

Vodorozpustný kobalt (Co)

Kobalt (Co) v chelátu s každým povoleným chelátotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného kobaltu a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

Kobalt (Co) v komplexu s povoleným komplexotvorným činidlem, které lze určit evropskou normou

Volitelně: Celkový kobalt (Co) v chelátu s povoleným(i) chelátotvorným(i) činidlem (činidly)

▼M9

2d

Komplex kobaltu

Vodorozpustný výrobek obsahující kobalt chemicky sloučený s jedním povoleným komplexotvorným činidlem

5 % vodorozpustného Co a komplexně vázaná frakce musí být alespoň 80 % vodorozpustného Co

Označení musí obsahovat název povoleného komplexotvorného činidla, které lze určit evropskou normou

Vodorozpustný kobalt (Co)

Celkový kobalt (Co) v komplexu

▼B

E.1.3.   MěďČíslo

Označení typu

Údaje o způsobu výroby a hlavních složkách

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech)

Údaje o vyjádření živin

Další požadavky

Další údaje o označení typu

Živiny, jejichž obsah musí být deklarován

Formy a rozpustnost živin

Další kritéria

1

2

3

4

5

6

3a

Sůl mědi

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku minerální sůl mědi

20 % vodorozpustné Cu

Označení musí obsahovat název minerálního aniontu

Vodorozpustná měď (Cu)

3b

Oxid měďnatý

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku oxid měďnatý

70 % celkové Cu

Velikost částic: nejméně 98 % projde sítem 0,063 mm

 

Celková měď (Cu)

3c

Hydroxid měďnatý

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku hydroxid měďnatý

45 % celkové Cu

Velikost částic: nejméně 98 % projde sítem 0,063 mm

 

Celková měď (Cu)

▼M8

3d

Chelát mědi

Vodorozpustný výrobek obsahující měď chemicky sloučenou s povoleným chelatotvorným činidlem (činidly)

5 % vodorozpustné mědi a alespoň 80 % vodorozpustné mědi je v chelátu s povoleným chelatotvorným činidlem (činidly)

Název každého povoleného chelatotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustné mědi a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

Vodorozpustná měď (Cu)

Volitelně: Celkově měď (Cu) v chelátu s povolenými chelatotvornými činidly

Měď (Cu) v chelátu s povoleným chelatotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustné mědi a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

▼B

3e

Hnojivo na bázi mědi

Výrobek získaný smísením typů 3a nebo 3b nebo 3c nebo jednoho z typů 3d, případně plniva, které není živinou a není toxické

5 % celkové Cu

Označení musí obsahovat:

1)  název (názvy) složek na bázi mědi;

2)  název kteréhokoli chelátotvorného činidla, pokud je přítomno

Celková měď (Cu)

Vodorozpustná měď (Cu), pokud její obsah činí nejméně 1/4 celkové mědi

Měď ve formě chelátu (Cu), pokud je přítomen

▼M9

3f

Měď – roztokové hnojivo

Vodný roztok typů 3a a/nebo 3d nebo 3i

2 % vodorozpustné Cu

Jestliže jsou typy 3a a 3i smíšeny, musí být komplexně vázaná frakce alespoň 40 % vodorozpustné Cu

Označení musí obsahovat:

1)  název minerálního aniontu (názvy minerálních aniontů), pokud je přítomen (jsou přítomny);

2)  název jakéhokoli povoleného chelátotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustné mědi, pokud je přítomno, a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

nebo

název povoleného komplexotvorného činidla, které lze určit evropskou normou

Vodorozpustná měď (Cu)

Měď (Cu) v chelátu s každým povoleným chelátotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustné mědi a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

Měď (Cu) v komplexu s povoleným komplexotvorným činidlem, které lze určit evropskou normou

Volitelně: Celková měď (Cu) v chelátu s povoleným(i) chelátotvorným(i) činidlem (činidly)

▼B

3g

Chlorid-hydroxid měďnatý

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku chlorid-trihydroxid měďnatý [Cu2Cl(OH)3]

50 % celkové Cu

Velikost částic: nejméně 98 % propadne sítem 0,063 mm

 

Celková měď (Cu)

▼M9

3h

Suspenzní hnojivo s mědí

Výrobek získaný suspendováním typů 3a a/nebo 3b a/nebo 3c a/nebo 3d a/nebo 3g ve vodě

17 % celkové Cu

Označení musí obsahovat:

1)  název aniontu (názvy aniontů), pokud je přítomen (jsou přítomny)

2)  název jakéhokoli povoleného chelátotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustné mědi, pokud je přítomno, a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

Celková měď (Cu)

Vodorozpustná měď (Cu), pokud je přítomna

Měď (Cu) v chelátu s každým povoleným chelátotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustné mědi a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

▼M9

3i

Komplex mědi

Vodorozpustný výrobek obsahující měď chemicky sloučenou s jedním povoleným komplexotvorným činidlem

5 % vodorozpustné Cu a komplexně vázaná frakce musí být alespoň 80 % vodorozpustné mědi

Označení musí obsahovat název povoleného komplexotvorného činidla, které lze určit evropskou normou

Vodorozpustná měď (Cu)

Celková měď (Cu) v komplexu

▼M4

E.1.4.   ŽelezoČíslo

Označení typu

Údaje o způsobu výroby a hlavních složkách

Minimální obsah živin

(v hmotnostních procentech)

Údaje o vyjádření živin

Další požadavky

Další údaje o označení typu

Živiny, jejichž obsah musí být deklarován

Formy a rozpustnost živin

Další kritéria

1

2

3

4

5

6

4a

Sůl železa

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku minerální sůl železa

12 % vodorozpustného Fe

Označení musí obsahovat název minerálního aniontu

Vodorozpustné železo (Fe)

▼M8

4b

Chelát železa

Vodorozpustný výrobek obsahující železo chemicky sloučené s povoleným chelatotvorným činidlem (činidly)

5 % vodorozpustného železa, u něhož chelátová frakce představuje nejméně 80 % a nejméně 50 % vodorozpustného železa je v chelátu s povoleným(i) chelátotvorným(i) činidlem (činidly)

Název každého povoleného chelatotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného železa a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

Vodorozpustné železo (Fe)

Volitelně: Celkově železo (Fe) v chelátu s povolenými chelatotvornými činidly

Železo (Fe) v chelátu s povoleným chelatotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného železa a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

▼M9

4c

Železo – roztokové hnojivo

Vodný roztok typů 4a a/nebo 4b nebo 4d

2 % vodorozpustného Fe

Jestliže jsou typy 4a a 4d smíšeny, musí být komplexně vázaná frakce alespoň 40 % vodorozpustného Fe

Označení musí obsahovat:

1)  název minerálního aniontu (názvy minerálních aniontů), pokud je přítomen (jsou přítomny);

2)  název jakéhokoli povoleného chelátotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného železa, pokud je přítomno, a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

nebo

název povoleného komplexotvorného činidla, které lze určit evropskou normou.

Vodorozpustné železo (Fe)

Železo (Fe) v chelátu s každým povoleným chelátotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného železa a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

Železo (Fe) v komplexu s povoleným komplexotvorným činidlem, které lze určit evropskou normou

Volitelně: Celkové železo (Fe) v chelátu s povoleným(i) chelátotvorným(i) činidlem (činidly)

▼M9

4d

Komplex železa

Vodorozpustný výrobek obsahující železo chemicky sloučené s jedním povoleným komplexotvorným činidlem

5 % vodorozpustného Fe a komplexně vázaná frakce musí být alespoň 80 % vodorozpustného železa

Označení musí obsahovat název povoleného komplexotvorného činidla, které lze určit evropskou normou

Vodorozpustné železo (Fe)

Celkové železo (Fe) v komplexu

▼B

E.1.5.   ManganČíslo

Označení typu

Údaje o způsobu výroby a hlavních složkách

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech)

Údaje o vyjádření živin

Další požadavky

Další údaje o označení typu

Živiny, jejichž obsah musí být deklarován

Formy a rozpustnost živin

Další kritéria

1

2

3

4

5

6

5a

Sůl manganu

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku minerální sůl manganu (MnII)

17 % vodorozpustného Mn

Označení musí obsahovat název vázaného aniontu

Vodorozpustný mangan (Mn)

▼M8

5b

Chelát manganu

Vodorozpustný výrobek obsahující mangan chemicky sloučený s povoleným chelatotvorným činidlem (činidly)

►C1  5 % vodorozpustného manganu a alespoň 80 % vodorozpustného manganu je v chelátu s povoleným chelatotvorným činidlem (činidly) ◄

Název každého povoleného chelatotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného manganu a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

Vodorozpustný mangan (Mn)

Volitelně: Celkově mangan (Mn) v chelátu s povolenými chelatotvornými činidly

Mangan (Mn) v chelátu s povoleným chelatotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného manganu a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

▼B

5c

Oxid manganu

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složky oxidy manganu

40 % celkového Mn

Velikost částic: nejméně 80 % projde sítem 0,063 mm

 

Celkový mangan (Mn)

5d

Hnojivo na bázi manganu

Výrobek získaný smísením typů 5a a 5c

17 % celkového Mn

Označení musí obsahovat název složek na bázi manganu

Celkový mangan (Mn)

Vodorozpustný mangan (Mn), pokud jeho obsah činí alespoň 1/4 celkového manganu

▼M9

5e

Mangan – roztokové hnojivo

Vodný roztok typů 5a a/nebo 5b nebo 5g

2 % vodorozpustného Mn

Jestliže jsou typy 5a a 5g smíšeny, musí být komplexně vázaná frakce alespoň 40 % vodorozpustného Mn

Označení musí obsahovat:

1)  název minerálního aniontu (názvy minerálních aniontů), pokud je přítomen (jsou přítomny);

2)  název jakéhokoli povoleného chelátotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného manganu, pokud je přítomno, a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

nebo

název povoleného komplexotvorného činidla, které lze určit evropskou normou

Vodorozpustný mangan (Mn)

Mangan (Mn) v chelátu s každým povoleným chelátotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného manganu a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

Mangan (Mn) v komplexu s povoleným komplexotvorným činidlem, které lze určit evropskou normou

Volitelně: Celkový mangan (Mn) v chelátu s povoleným(i) chelátotvorným(i) činidlem (činidly)

▼M9

5f

Suspenzní hnojivo s manganem

Výrobek získaný suspendováním typů 5a a/nebo 5b a/nebo 5c ve vodě

17 % celkového Mn

Označení musí obsahovat:

1)  název aniontu (názvy aniontů), pokud je přítomen (jsou přítomny)

2)  název jakéhokoliv povoleného chelátotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného manganu, pokud je přítomno, a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

Celkový mangan (Mn)

Vodorozpustný mangan (Mn), pokud je přítomen

Mangan (Mn) v chelátu s každým povoleným chelátotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného manganu a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

5g

Komplex manganu

Vodorozpustný výrobek obsahující mangan chemicky sloučený s jedním povoleným komplexotvorným činidlem

5 % vodorozpustného Mn a komplexně vázaná frakce musí být alespoň 80 % vodorozpustného manganu

Označení musí obsahovat název povoleného komplexotvorného činidla, které lze určit evropskou normou

Vodorozpustný mangan (Mn)

Celkový mangan (Mn) v komplexu

▼B

E.1.6.   MolybdenČíslo

Označení typu

Údaje o způsobu výroby a hlavních složkách

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech)

Údaje o vyjádření živin

Další požadavky

Další údaje o označení typu

Živiny, jejichž obsah musí být deklarován

Formy a rozpustnost živin

Další kritéria

1

2

3

4

5

6

6a

Molybdenan sodný

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku molybdenan sodný

35 % vodorozpustného Mo

 

Vodorozpustný molybden (Mo)

6b

Molybdenan amonný

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku molybdenan amonný

50 % vodorozpustného Mo

 

Vodorozpustný molybden (Mo)

6c

Hnojivo na bázi molybdenu

Výrobek získaný smísením typů 6a a 6b

35 % vodorozpustného Mo

Označení musí obsahovat názvy složek na bázi molybdenu

Vodorozpustný molybden (Mo)

6d

Molybden – roztokové hnojivo

Výrobek získaný rozpuštěním typů 6a nebo jednoho z typů 6b ve vodě

3 % vodorozpustného Mo

Označení musí obsahovat název složky (názvy složek) na bázi molybdenu

Vodorozpustný molybden (Mo)

E.1.7.   ZinekČíslo

Označení typu

Údaje o způsobu výroby a hlavních složkách

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech)

Údaje o vyjádření živin

Další požadavky

Další údaje o označení typu

Živiny, jejichž obsah musí být deklarován

Formy a rozpustnost živin

Další kritéria

1

2

3

4

5

6

7a

Sůl zinku

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku minerální sůl zinku

15 % vodorozpustného Zn

Označení musí obsahovat název minerálního aniontu

Vodorozpustný zinek (Zn)

▼M8

7b

Chelát zinku

Vodorozpustný výrobek obsahující zinek chemicky sloučený s povoleným chelatotvorným činidlem (činidly)

5 % vodorozpustného zinku a alespoň 80 % vodorozpustného zinku v chelátu s povolenými chelatotvorným činidlem (činidly)

Název každého povoleného chelatotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného zinku a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

Vodorozpustný zinek (Zn)

Volitelně: Celkově zinek (Zn) v chelátu s povolenými chelatotvornými činidly

Zinek (Zn) v chelátu s povoleným chelatotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného zinku a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

▼B

7c

Oxid zinečnatý

Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku oxid zinečnatý

70 % celkového zinku

Velikost částic: nejméně 80 % propadne sítem 0,063 mm

 

Celkový zinek (Zn)

7d

Hnojivo na bázi zinku

Výrobek získaný smísením typů 7a a 7c

30 % celkového Zn

Označení musí obsahovat názvy přítomných složek na bázi zinku

Celkový zinek (Zn)

Vodorozpustný zinek (Zn), pokud jeho obsah činí nejméně 1/4 celkového zinku (Zn)

▼M9

7e

Zinek – roztokové hnojivo

Vodný roztok typů 7a a/nebo 7b nebo 7g

2 % vodorozpustného Zn

Jestliže jsou typy 7a a 7g smíšeny, musí být komplexně vázaná frakce alespoň 40 % vodorozpustného Zn

Označení musí obsahovat:

1)  název minerálního aniontu (názvy minerálních aniontů), pokud je přítomen (jsou přítomny);

2)  název jakéhokoli povoleného chelátotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného zinku, pokud je přítomno, a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

nebo

název povoleného komplexotvorného činidla, které lze určit evropskou normou

Vodorozpustný zinek (Zn)

Zinek (Zn) v chelátu s každým povoleným chelátotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného zinku a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

Zinek (Zn) v komplexu s povoleným komplexotvorným činidlem, které lze určit evropskou normou

Volitelně: Celkový zinek (Zn) v chelátu s povoleným(i) chelátotvorným(i) činidlem (činidly)

▼M8

7f

Suspenze zinkového hnojiva

Výrobek získaný suspenzí typu 7a) a/nebo 7c) a/nebo typů 7b) ve vodě

20 % celkově zinek

Označení musí obsahovat:

1.  název aniontu (názvy aniontů)

2.  Název jakéhokoli povoleného chelatotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného zinku a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

Celkově zinek (Zn)

Vodorozpustný zinek (Zn), je-li přítomen

Zinek (Zn) v chelátu s povoleným chelatotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného zinku a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou

▼M9

7g

Komplex zinku

Vodorozpustný výrobek obsahující zinek chemicky sloučený s jedním povoleným komplexotvorným činidlem

5 % vodorozpustného zinku a komplexně vázaná frakce musí být alespoň 80 % vodorozpustného zinku

Označení musí obsahovat název povoleného komplexotvorného činidla, které lze určit evropskou normou

Vodorozpustný zinek (Zn)

Celkový zinek (Zn) v komplexu

▼M8

E.2.    Minimální obsah stopových živin, procentuální hmotnost hnojiva; typy hnojících směsí na bázi stopových živin

E.2.1.    Minimální obsah stopových živin v pevných nebo kapalných směsích hnojiv na bázi stopových živin, procentuální hmotnost hnojiva

▼B 

Stopová živina je přítomna ve formě

výlučně minerální

chelátu nebo komplexu

Pro stopovou živinu:

Bor (B)

0,2

0,2

Kobalt (Co)

0,02

0,02

Měď (Cu)

0,5

0,1

Železo (Fe)

2,0

0,3

Mangan (Mn)

0,5

0,1

Molybden (Mo)

0,02

Zinek (Zn)

0,5

0,1

▼M8

E.2.2.    Minimální obsah stopových živin ve hnojivech ES obsahujících primární a/nebo sekundární živinu (živiny) se stopovou živinou (stopovými živinami) pro půdní hnojení, procentuální hmotnost hnojiva

▼B 

Pro plodiny nebo pastviny

Pro zahradnictví

Bor (B)

0,01

0,01

Kobalt (Co)

0,002

Měď (Cu)

0,01

0,002

Železo (Fe)

0,5

0,02

Mangan (Mn)

0,1

0,01

Molybden (Mo)

0,001

0,001

Zinek (Zn)

0,01

0,002

▼M8

E.2.3.    Minimální obsah stopových živin ve hnojivech ES obsahujících primární a/nebo sekundární živinu (živiny) se stopovou živinou (stopovými živinami) pro listové hnojení, procentuální hmotnost hnojiva

▼BBor (B)

0,010

Kobalt (Co)

0,002

Měď (Cu)

0,002

Železo (Fe)

0,020

Mangan (Mn)

0,010

Molybden (Mo)

0,001

Zinek (Zn)

0,002

▼M8

E.2.4.    Pevné nebo kapalné směsi hnojiv na bázi stopových živin

▼M9Č.

Označení typu

Údaje o způsobu výroby a zásadních požadavcích

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech)

Údaje o vyjádření živin

Další požadavky

Další údaje o označení typu

Živiny, jejichž obsah musí být deklarován

Formy a rozpustnost stopových živin

Další kritéria

1

2

3

4

5

6

1

Směs stopových živin

Výrobek získaný smíšením dvou nebo více hnojiv typu E.1 nebo získaný rozpuštěním a/nebo suspenzí dvou nebo více hnojiv typu E.1 ve vodě

1)  Celkový obsah v pevné směsi: 5 %

nebo

2)  Celkový obsah v kapalné směsi: 2 %

Jednotlivé stopové živiny podle oddílu E.2.1

Název každé obsažené stopové živiny a její chemický symbol uvedený v abecedním pořadí jejich chemických symbolů následovaný názvem jejího protiiontu (názvy jejích protiiontů) bezprostředně po označení typu

Celkový obsah každé stopové živiny vyjádřený v hmotnostních procentech hnojiva, kromě případů, kdy je stopová živina zcela rozpustná ve vodě.

Obsah vodorozpustného podílu každé stopové živiny vyjádřený v hmotnostních procentech hnojiva, činí-li tento rozpustný podíl nejméně polovinu celkového obsahu. Pokud je stopová živina zcela rozpustná ve vodě, deklaruje se pouze obsah vodorozpustného podílu.

Je-li stopová živina chemicky vázána na organickou molekulu, deklaruje se obsah této stopové živiny v hnojivu v hmotnostních procentech hnojiva bezprostředně za údajem o obsahu vodorozpustného podílu; za názvem stopové živiny následují slova „v chelátu s…“ nebo „v komplexu s…“ a název každého povoleného chelátotvorného nebo komplexotvorného činidla, jak je stanoven v oddíle E.3. Místo názvu organické molekuly může být uvedena jeho zkratka.

Pod povinnými a nepovinnými deklarovanými údaji se uvede: „Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.“

▼M4

E.3.   Seznam povolených organických chelátotvorných a komplexotvorných činidel pro stopové živiny

Následující látky jsou povoleny, pokud je jejich odpovídající chelát živin v souladu s požadavky směrnice Rady 67/548/EHS ( 1 ).

▼M9

E.3.1.   Chelátotvorná činidla ( 2 )

Kyseliny nebo jejich sodné, draselné nebo amonné soli:Č.

Název

Alternativní název

Chemický vzorec

Číslo CAS (1) kyseliny

1

ethylendiamintetraoctová kyselina

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

2

N'-(2-hydroxyethyl)ethylendiamin-N,N,N'-trioctová kyselina

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

3

diethylentriaminpentaoctová kyselina

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

4

ethylendiamin-N,N-bis[(2-hydroxyfenyl)octová kyselina]

[o,o]-EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

5

ethylendiamin-N-[(2-hydroxyfenyl)octová kyselina]-N'-[(4-hydroxyfenyl)octová kyselina]

[o,p]-EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

6

ethylendiamin-N,N'-bis[(2-hydroxy-methylfenyl)octová kyselina]

[o,o]-EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

7

ethylendiamin-N-[(2-hydroxy-methylfenyl)octová kyselina]-N'-[(4-hydroxy-methylfenyl)octová kyselina]

[o,p]-EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

8

ethylendiamin-N,N'-bis[(2-hydroxy-5-karboxyfenyl)octová kyselina]

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

9

ethylendiamin-di-(2-hydroxy-5-sulfofenyloctová) kyselina a její kondenzační produkty

EDDHSA

C18H20O12N2S2 +n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 a 642045-40-7

10

iminodibutandiová kyselina

IDHA

C8H11O8N

131669-35-7

11

N,N'-di(2-hydroxybenzyl)ethylendiamin-N,N'-dioctová kyselina

HBED

C20H24N2O6

35998-29-9

▼M12

12

[S,S]-ethylendiamindijantarová kyselina

[S, S]-EDDS

C10H16O8N2

20846-91-7

(1)   

Pouze pro informaci.

▼M9

E.3.2.   Komplexotvorná činidla ( 3 )

Následující komplexotvorná činidla jsou povolena pouze ve výrobcích pro hnojivou zálivku a/nebo pro aplikaci na list s výjimkou Zn lignosulfonátu, Fe lignosulfonátu, Cu lignosulfonátu a Mn lignosulfonátu, které mohou být aplikovány přímo do půdy.

Kyseliny nebo jejich sodné, draselné nebo amonné soli:

▼M10Č.

Název

Alternativní název

Chemický vzorec

Číslo CAS kyseliny (1)

1

lignosulfonová kyselina

LS

není k dispozici

8062-15-5 (2)

▼M12

2

heptaglukonová kyselina

HGA

C7H14O8

23351-51-1

(1)   

Pouze pro informaci.

(2)   

Z důvodu jakosti musí být relativní obsah fenolického hydroxylu vyšší než 1,5 % a relativní obsah organické síry vyšší než 4,5 %, měřeno podle normy EN 16109.

▼M5

F.   Inhibitory nitrifikace a ureázy

Inhibitory nitrifikace a ureázy uvedené v tabulkách F.1. a F.2. níže mohou být přidány do dusíkatých typů hnojiv uvedených v oddílech A.1., B.1., B.2., B.3., C.1. a C.2. přílohy I při splnění těchto ustanovení:

1. 

nejméně 50 % obsahu celkového dusíku v hnojivu se skládá z forem dusíku uvedených ve sloupci 3;

2. 

nepatří k typům hnojiv uvedeným ve sloupci 4.

U hnojiv, do nichž byl přidán inhibitor nitrifikace uvedený v tabulce F.1., se k jejich označení typu doplní slova „s inhibitorem nitrifikace ([označení typu inhibitoru nitrifikace])“.

U hnojiv, do nichž byl přidán inhibitor ureázy uvedený v tabulce F.2., se k jejich označení typu doplní slova „s inhibitorem ureázy ([označení typu inhibitoru ureázy])“.

Osoba odpovědná za uvádění výrobku na trh musí ke každému balení nebo k volně ložené zásilce připojit co nejúplnější technické údaje. Tyto údaje musí uživateli zejména umožnit určit dávkování a intervaly mezi aplikacemi ve vztahu k pěstované plodině.

Do tabulek F.1. nebo F.2. lze zařadit nové inhibitory nitrifikace nebo inhibitory ureázy po vyhodnocení technických souborů předložených v souladu s pokyny, které budou vypracovány pro tyto složky.F.1.  Inhibitory nitrifikace

Číslo

Označení typu a složení inhibitoru nitrifikace

Minimální a maximální obsah inhibitoru jako hmotnostní procento celkového dusíku přítomného jako amonný dusík a močovinový dusík

Typy hnojiv ES, u nichž nesmí být inhibitor použit

Popis inhibitorů nitrifikace, s nimiž jsou povoleny směsi

Údaje o povoleném poměru

1

2

3

4

5

1

Dikyandiamid

Číslo ELINCS 207-312-8

minimum: 2,25

maximum: 4,5

 

 

▼M9

2

Výrobek obsahující dikyandiamid (DCD) a 1,2,4-triazol (TZ)

EC# EINECS č. 207-312-8

EC# EINECS č. 206-022-9

minimum: 2,0

maximum: 4,0

 

poměr ve směsi: 10:1

(DCD:TZ)

3

Výrobek obsahující 1,2,4-triazol (TZ) a 3-methylpyrazol (MP)

EC# EINECS č. 206-022-9

EC# EINECS č. 215-925-7

minimum: 0,2

maximum: 1,0

 

poměr ve směsi: 2:1

(TZ:MP)

▼M11

4

3,4-dimethyl-1H-pyrazol fosfát (DMPP)

Číslo ES 424-640-9

minimum: 0,8

maximum: 1,6

 

 

▼M13

5

Izomerní směs 2-(3,4-dimethylpyrazol-1-yl)-jantarové kyseliny a 2-(4,5-dimethylpyrazol-1-yl)-jantarové kyseliny (DMPSA)

Číslo ES 940-877-5

minimum: 0,8

maximum: 1,6

 

 

▼M5F.2.  Inhibitory ureázy

Číslo

Označení typu a složení inhibitoru ureázy

Minimální a maximální obsah inhibitoru jako hmotnostní procento celkového dusíku přítomného jako močovinový dusík

Typy hnojiv ES, u nichž nesmí být inhibitor použit

Popis inhibitorů ureázy, s nimiž jsou povoleny směsi

Údaje o povoleném poměru

1

2

3

4

5

1

N-butylthiofosfortriamid (NBPT)

Číslo ELINCS 435-740-7

minimum: 0,09

maximum: 0,20

 

 

▼M9

2

Triamid kyseliny N-(2-nitrofenyl)fosforečné (2-NPT)

EC# EINECS č. 477-690-9

minimum: 0,04

maximum: 0,15

 

 

▼M12

3

Směs N-butylthiofosforečnantriamidu (NBPT) a N-propylthiofosforečnantriamidu (NPPT) (poměr 3:1 (1))

Reakční směs:

Číslo ES 700-457-2

Směs NBPT/NPPT:

NBPT: Číslo ELINCS 435-740-7

NPPT: Číslo CAS 916809-14-8

minimum: 0,02

maximum: 0,3

 

 

▼M12

(1)   

Odchylka podílu NPPT: 20 %.

▼M10

G.   Materiály k vápnění půd

Za výraz „HNOJIVO ES“ se doplňují slova „MATERIÁL K VÁPNĚNÍ PŮD“.

Veškeré vlastnosti uvedené v tabulkách v oddílech G.1 až G.5 se vztahují k výrobku, jak je dodáván, není-li uvedeno jinak.

Granulované materiály k vápnění půd, které jsou vyráběny agregací menších primárních částic, se musí po rozmíchání ve vodě rozpadnout na částice s velikostním rozdělením odpovídajícím označení typu, při měření pomocí Metody 14.9 „Stanovení rozpadu granulí“.

G.1    Přírodní vápenceČ.

Označení typu

Údaje o způsobu výroby a hlavních složkách

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech)

Údaje o vyjádření živin

Další požadavky

Další údaje o označení typu

Živiny, jejichž obsah musí být deklarován

Formy a rozpustnost živin

Další kritéria, která musí být deklarována

1

2

3

4

5

6

1a

Vápenec – standardní kvalita

Výrobek obsahující jako hlavní složku uhličitan vápenatý, získaný mletím přírodních usazenin vápence

Minimální neutralizační hodnota: 42

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra:

— nejméně 97 % propadne sítem 3,15 mm,

— nejméně 80 % propadne sítem 1 mm a

— nejméně 50 % propadne sítem 0,5 mm.

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy

Neutralizační hodnota

Celkový vápník

Celkový hořčík (nepovinně)

Reaktivita a metoda stanovení (nepovinně)

Obsah vody (nepovinně)

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra (nepovinně)

Výsledky půdní inkubační metody (nepovinně)

1b

Vápenec – vysoká kvalita

Minimální neutralizační hodnota: 50

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra:

— nejméně 97 % propadne sítem 2 mm,

— nejméně 80 % propadne sítem 1 mm,

— nejméně 50 % propadne sítem 0,315 mm a

— nejméně 30 % propadne sítem 0,1 mm.

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy

2a

Dolomitický vápenec – standardní kvalita

Výrobek obsahující jako hlavní složky uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý, získaný mletím přírodních usazenin dolomitického vápence

Minimální neutralizační hodnota: 45

Celkový hořčík: 3 % MgO

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra:

— nejméně 97 % propadne sítem 3,15 mm,

— nejméně 80 % propadne sítem 1 mm a

— nejméně 50 % propadne sítem 0,5 mm.

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy

Neutralizační hodnota

Celkový vápník

Celkový hořčík

Reaktivita a metoda stanovení (nepovinně)

Obsah vody (nepovinně)

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra (nepovinně)

Výsledky půdní inkubační metody (nepovinně)

2b

Dolomitický vápenec – vysoká kvalita

Minimální neutralizační hodnota: 52

Celkový hořčík: 3 % MgO

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra:

— nejméně 97 % propadne sítem 2 mm,

— nejméně 80 % propadne sítem 1 mm,

— nejméně 50 % propadne sítem 0,315 mm a

— nejméně 30 % propadne sítem 0,1 mm.

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy

3a

Vápnitý dolomit – standardní kvalita

Výrobek obsahující jako hlavní složky uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý, získaný mletím přírodních usazenin vápnitého dolomitu

Minimální neutralizační hodnota: 48

Celkový hořčík: 12 % MgO

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra:

— nejméně 97 % propadne sítem 3,15 mm,

— nejméně 80 % propadne sítem 1 mm a

— nejméně 50 % propadne sítem 0,5 mm.

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy

Neutralizační hodnota

Celkový vápník

Celkový hořčík

Reaktivita a metoda stanovení (nepovinně)

Obsah vody (nepovinně)

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra (nepovinně)

Výsledky půdní inkubační metody (nepovinně)

3b

Vápnitý dolomit – vysoká kvalita

Minimální neutralizační hodnota: 54

Celkový hořčík: 12 % MgO

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra:

— nejméně 97 % propadne sítem 2 mm,

— nejméně 80 % propadne sítem 1 mm,

— nejméně 50 % propadne sítem 0,315 mm a

— nejméně 30 % propadne sítem 0,1 mm.

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy

4a

Mořský vápenec – standardní kvalita

Výrobek obsahující jako hlavní složku uhličitan vápenatý, získaný mletím přírodních usazenin vápence mořského původu

Minimální neutralizační hodnota: 30

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra:

— nejméně 97 % propadne sítem 3,15 mm a

— nejméně 80 % propadne sítem 1 mm.

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy

Neutralizační hodnota

Celkový vápník

Celkový hořčík (nepovinně)

Reaktivita a metoda stanovení (nepovinně)

Obsah vody (nepovinně)

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra (nepovinně)

Výsledky půdní inkubační metody (nepovinně)

4b

Mořský vápenec – vysoká kvalita

Minimální neutralizační hodnota: 40

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra:

— nejméně 97 % propadne sítem 2 mm a

— nejméně 80 % propadne sítem 1 mm.

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy

5a

Křída – standardní kvalita

Výrobek obsahující jako hlavní složku uhličitan vápenatý, získaný mletím přírodních usazenin křídy

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra po rozpadu ve vodě:

— nejméně 90 % propadne sítem 3,15 mm,

— nejméně 70 % propadne sítem 2 mm a

— nejméně 40 % propadne sítem 0,315 mm.

Reaktivita frakcí 1–2 mm (získaných proséváním za sucha) nejméně 40 % v kyselině citronové

Minimální neutralizační hodnota: 42

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra:

— nejméně 97 % propadne sítem 25 mm a

— nejméně 30 % propadne sítem 2 mm.

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy

Neutralizační hodnota

Celkový vápník

Celkový hořčík (nepovinně)

Reaktivita a metoda stanovení (nepovinně)

Obsah vody (nepovinně)

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra (nepovinně)

Výsledky půdní inkubační metody (nepovinně)

5b

Křída – vysoká kvalita

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra po rozpadu ve vodě:

— nejméně 97 % propadne sítem 3,15 mm,

— nejméně 70 % propadne sítem 2 mm a

— nejméně 50 % propadne sítem 0,315 mm.

Reaktivita frakcí 1–2 mm (získaných proséváním za sucha) nejméně 65 % v kyselině citronové

Minimální neutralizační hodnota: 48

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra:

— nejméně 97 % propadne sítem 25 mm a

— nejméně 30 % propadne sítem 2 mm.

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy

6

Vápencová suspenze

Výrobek obsahující jako hlavní složky uhličitan vápenatý a/nebo uhličitan hořečnatý, získaný mletím přírodních usazenin vápence, dolomitického vápence, vápnitého dolomitu nebo křídy a jejich suspenzí ve vodě

Minimální neutralizační hodnota: 35

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra:

— nejméně 97 % propadne sítem 2 mm,

— nejméně 80 % propadne sítem 1 mm,

— nejméně 50 % propadne sítem 0,315 mm a

— nejméně 30 % propadne sítem 0,1 mm.

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy

Neutralizační hodnota

Celkový vápník

Celkový hořčík, pokud je obsah MgO ≥ 3 %

Obsah vody (nepovinně)

Reaktivita a metoda stanovení (nepovinně)

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra (nepovinně)

Výsledky půdní inkubační metody (nepovinně)

G.2    Oxidy a hydroxidy vápníku přírodního původuČ.

Označení typu

Údaje o způsobu výroby a hlavních složkách

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech)

Údaje o vyjádření živin

Další požadavky

Další údaje o označení typu

Živiny, jejichž obsah musí být deklarován

Formy a rozpustnost živin

Další kritéria, která musí být deklarována

1

2

3

4

5

6

1a

Pálené vápno – základní kvalita

Výrobek obsahující jako hlavní složku oxid vápenatý, získaný pálením přírodních usazenin vápence

Minimální neutralizační hodnota: 75

Jemnost mletí stanovená proséváním za sucha:

Jemný výrobek:

— nejméně 97 % propadne sítem 4 mm.

Tříděný výrobek:

— nejméně 97 % propadne sítem 8 mm a

— nejvýše 5 % propadne sítem 0,4 mm.

Označení typu musí uvádět stupeň jemnosti mletí („jemný“ nebo „tříděný“).

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy.

Neutralizační hodnota

Celkový vápník

Celkový hořčík (nepovinně)

Jemnost mletí stanovená proséváním za sucha (nepovinně)

Výsledky půdní inkubační metody (nepovinně)

1b

Pálené vápno – prémiová kvalita

Výrobek obsahující jako hlavní složku oxid vápenatý, získaný pálením přírodních usazenin vápence

Minimální neutralizační hodnota: 85

Jemnost mletí stanovená proséváním za sucha:

Jemný výrobek:

— nejméně 97 % propadne sítem 4 mm.

Tříděný výrobek:

— nejméně 97 % propadne sítem 8 mm a

— nejvýše 5 % propadne sítem 0,4 mm.

Označení typu musí uvádět stupeň jemnosti mletí („jemný“ nebo „tříděný“).

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy.

Neutralizační hodnota

Celkový vápník

Celkový hořčík (nepovinně)

Jemnost mletí stanovená proséváním za sucha (nepovinně)

Výsledky půdní inkubační metody (nepovinně)

2a

Vápno vzdušné bílé – základní kvalita

Výrobek obsahující jako hlavní složky oxid vápenatý a oxid hořečnatý, získaný pálením přírodních usazenin dolomitického vápence

Minimální neutralizační hodnota: 80

Celkový hořčík: 7 % MgO

Jemnost mletí stanovená proséváním za sucha:

Jemný výrobek:

— nejméně 97 % propadne sítem 4 mm.

Tříděný výrobek:

— nejméně 97 % propadne sítem 8 mm a

— nejvýše 5 % propadne sítem 0,4 mm.

Označení typu musí uvádět stupeň jemnosti mletí („jemný“) nebo („tříděný“).

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy.

Neutralizační hodnota

Celkový vápník

Celkový hořčík

Jemnost mletí stanovená proséváním za sucha (nepovinně)

Výsledky půdní inkubační metody (nepovinně)

2b

Vápno vzdušné bílé – prémiová kvalita

Výrobek obsahující jako hlavní složky oxid vápenatý a oxid hořečnatý, získaný pálením přírodních usazenin dolomitického vápence

Minimální neutralizační hodnota: 85

Celkový hořčík: 7 % MgO

Jemnost mletí stanovená proséváním za sucha:

Jemný výrobek:

— nejméně 97 % propadne sítem 4 mm.

Tříděný výrobek:

— nejméně 97 % propadne sítem 8 mm a

— nejvýše 5 % propadne sítem 0,4 mm.

Označení typu musí uvádět stupeň jemnosti mletí („jemný“) nebo („tříděný“).

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy.

Neutralizační hodnota

Celkový vápník

Celkový hořčík

Jemnost mletí stanovená proséváním za sucha (nepovinně)

Výsledky půdní inkubační metody (nepovinně)

3a

Vápno vzdušné dolomitické – základní kvalita

Výrobek obsahující jako hlavní složky oxid vápenatý a oxid hořečnatý, získaný pálením přírodních usazenin vápnitého dolomitu

Minimální neutralizační hodnota: 85

Celkový hořčík: 17 % MgO

Jemnost mletí stanovená proséváním za sucha:

Jemný výrobek:

— nejméně 97 % propadne sítem 4 mm.

Tříděný výrobek:

— nejméně 97 % propadne sítem 8 mm a

— nejvýše 5 % propadne sítem 0,4 mm.

Označení typu musí uvádět stupeň jemnosti mletí („jemný“) nebo („tříděný“).

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy.

Neutralizační hodnota

Celkový vápník

Celkový hořčík

Jemnost mletí stanovená proséváním za sucha (nepovinně)

Výsledky půdní inkubační metody (nepovinně)

3b

Vápno vzdušné dolomitické – prémiová kvalita

Výrobek obsahující jako hlavní složky oxid vápenatý a oxid hořečnatý, získaný pálením přírodních usazenin vápnitého dolomitu

Minimální neutralizační hodnota: 95

Celkový hořčík: 17 % MgO

Jemnost mletí stanovená proséváním za sucha:

Jemný výrobek:

— nejméně 97 % propadne sítem 4 mm.

Tříděný výrobek:

— nejméně 97 % propadne sítem 8 mm a

— nejvýše 5 % propadne sítem 0,4 mm.

Označení typu musí uvádět stupeň jemnosti mletí („jemný“) nebo („tříděný“).

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy.

Neutralizační hodnota

Celkový vápník

Celkový hořčík

Jemnost mletí stanovená proséváním za sucha (nepovinně)

Výsledky půdní inkubační metody (nepovinně)

4

Hašené vápno

Výrobek obsahující jako hlavní složku hydroxid vápenatý, získaný pálením a hašením přírodních usazenin vápence

Minimální neutralizační hodnota: 65

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra:

— nejméně 95 % propadne sítem 0,16 mm

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy.

Neutralizační hodnota

Celkový vápník

Celkový hořčík (nepovinně)

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra (nepovinně)

Obsah vody (nepovinně)

Výsledky půdní inkubační metody (nepovinně)

5

Hašené vápno bílé

Výrobek obsahující jako hlavní složky hydroxid vápenatý a hydroxid hořečnatý, získaný pálením a hašením přírodních usazenin dolomitického vápence

Minimální neutralizační hodnota: 70

Celkový hořčík: 5 % MgO

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra:

— nejméně 95 % propadne sítem 0,16 mm

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy.

Neutralizační hodnota

Celkový vápník

Celkový hořčík

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra (nepovinně)

Obsah vody (nepovinně)

Výsledky půdní inkubační metody (nepovinně)

6

Hašené vápno dolomitické

Výrobek obsahující jako hlavní složky hydroxid vápenatý a hydroxid hořečnatý, získaný pálením a hašením přírodních usazenin vápnitého dolomitu

Minimální neutralizační hodnota: 70

Celkový hořčík: 12 % MgO

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra:

— nejméně 95 % propadne sítem 0,16 mm

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy.

Neutralizační hodnota

Celkový vápník

Celkový hořčík

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra (nepovinně)

Obsah vody (nepovinně)

Výsledky půdní inkubační metody (nepovinně)

7

Suspenze hašeného vápna

Výrobek obsahující jako hlavní složky hydroxid vápenatý a/nebo hydroxid hořečnatý, získaný pálením a hašením přírodních usazenin vápence, dolomitického vápence nebo vápnitého dolomitu a jejich suspenzí ve vodě

Minimální neutralizační hodnota: 20

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra:

— nejméně 95 % propadne sítem 0,16 mm

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy.

Neutralizační hodnota

Celkový vápník

Celkový hořčík, pokud je obsah MgO ≥ 3 %

Obsah vody (nepovinně)

Jemnost mletí stanovená proséváním za mokra (nepovinně)

Výsledky půdní inkubační metody (nepovinně)

G.3    Vápna průmyslového původuČ.

Označení typu

Údaje o způsobu výroby a hlavních složkách

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech)

Údaje o vyjádření živin

Další požadavky

Další údaje o označení typu

Živiny, jejichž obsah musí být deklarován

Formy a rozpustnost živin

Další kritéria, která musí být deklarována

1

2

3

4

5

6

1a

Cukrovarnická šáma

Výrobek z cukrovarnického průmyslu získaný karbonizací za výhradního použití páleného vápna z přírodních zdrojů a obsahující jako hlavní složku jemně mletý uhličitan vápenatý

Minimální neutralizační hodnota: 20

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy.

Neutralizační hodnota

Celkový vápník

Celkový hořčík (nepovinně)

Obsah vody (nepovinně)

Reaktivita a metoda stanovení (nepovinně)

Výsledky půdní inkubační metody (nepovinně)

1b

Suspenze cukrovarnické šámy

Minimální neutralizační hodnota: 15

G.4    Vápenné směsiČ.

Označení typu

Údaje o způsobu výroby a hlavních složkách

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech)

Údaje o vyjádření živin

Další požadavky

Další údaje o označení typu

Živiny, jejichž obsah musí být deklarován

Formy a rozpustnost živin

Další kritéria, která musí být deklarována

1

2

3

4

5

6

1

Vápenná směs

Výrobek získaný smísením typů uvedených v oddílech G.1 a G.2

Minimální obsah uhličitanu: 15 %

Maximální obsah uhličitanu: 90 %

Pokud je obsah MgO ≥ 5 %, lze k označení typu připojit výraz „hořečnatá“.

Lze doplnit obvyklými obchodními nebo alternativními názvy.

Typy uvedené v oddílech G.1 a G.2

Neutralizační hodnota

Celkový vápník

Celkový hořčík, pokud je obsah MgO ≥ 3 %

Výsledky půdní inkubační metody (nepovinně)

Obsah vody (nepovinně)

G.5    Směsi materiálů k vápnění půd s jinými typy hnojiv ESČ.

Označení typu

Údaje o způsobu výroby a hlavních složkách

Minimální obsah živin (v hmotnostních procentech)

Údaje o vyjádření živin

Další požadavky

Další údaje o označení typu

Živiny, jejichž obsah musí být deklarován

Formy a rozpustnost živin

Další kritéria, která musí být deklarována

1

2

3

4

5

6

1

Směs [označení typu v oddílech G.1 až G.4] s [označení typu v oddílech A, B, D]

Výrobek získaný smísením, slisováním nebo granulací materiálů k vápnění půd uvedených v oddílech G.1 až G.4 s typy hnojiv uvedenými v oddílech A, B nebo D.

Zakázány jsou tyto směsi:

— síran amonný (typ A.1.4) nebo močovina (typ A.1.9) s oxidy a hydroxidy vápníku uvedenými v oddíle G.2;

— smísení a poté slisování nebo granulace superfosfátů typu A.2.2 a), b) nebo c) s typy uvedenými v oddílech G.1 až G.4.

Neutralizační hodnota: 15

3 % N pro směsi obsahující typy hnojiv s minimálním obsahem N

3 % P2O5 pro směsi obsahující typy hnojiv s minimálním obsahem P2O5

3 % K2O pro směsi obsahující typy hnojiv s minimálním obsahem K2O

Draslík vyjádřený jako vodorozpustný K2O

Další požadavky jsou uvedeny u jednotlivých položek

Neutralizační hodnota

Živiny podle deklarovaného obsahu živin u jednotlivých typů hnojiv

Celkový vápník

Celkový hořčík, pokud je obsah MgO ≥ 3 %

Pokud obsah chloru nepřesahuje 2 %, lze připojit slova „s nízkým obsahem chloru“

Obsah vody (nepovinně)

Jemnost (nepovinně)

▼B
PŘÍLOHA II

ODCHYLKY

Odchylky uvedené v této příloze jsou zápornými odchylkami v hmotnostních procentech.

Přípustné odchylky od deklarovaného obsahu živin u různých typů hnojiv ES jsou tyto:

1.   Jednosložková minerální hnojiva s hlavními živinami – absolutní hodnota v hmotnostních procentech, vyjádřeno jako N, P2O5, K2O, MgO, Cl

1.1.   Dusíkatá hnojivaledek vápenatý

0,4

ledek vápenatohořečnatý

0,4

dusičnan sodný

0,4

chilský ledek

0,4

dusíkaté vápno

1,0

dusíkaté vápno s dusičnanem

1,0

síran amonný

0,3

dusičnan amonný nebo dusičnan amonný s vápencem:

—  do 32 % včetně

0,8

—  nad 32 %

0,6

síran amonný s dusičnanem amonným

0,8

dusičnan amonný se síranem amonným a síranem hořečnatým

0,8

dusičnan amonný s hořčíkem

0,8

močovina

0,4

ledek vápenatý – suspenze

0,4

roztoková dusíkatá hnojiva s močovinoformaldehydem

0,4

suspenzní dusíkatá hnojiva s močovinoformaldehydem

0,4

močovina se síranem amonným

0,5

kapalné dusíkaté hnojivo

0,6

roztok dusičnanu amonného s močovinou

0,6

1.2.   Fosforečná hnojivaThomasova moučka:

—  deklarovaný obsah vyjádřený rozmezím 2 % hmot.

0,0

—  dejklarovaný obsah vyjádřený jako jedno číslo

1,0

Ostatní fosforečná hnojivaRozpustnost P2O5:

(číslo hnojiva podle přílohy I)

 

—  v minerálních kyselinách

(3, 6, 7)

0,8

—  v kyselině mravenčí

(7)

0,8

—  v neutrálním citronanu amonném

(2a, 2b, 2c)

0,8

—  v alkalickém citronanu amonném

(4, 5, 6)

0,8

—  ve vodě

(2a, 2b, 3)

0,9

(2c)

1,3

1.3.   Draselná hnojiva►M10  surová draselná sůl ◄

1,5

obohacená surová draselná sůl

1,0

chlorid draselný:

—  do 55 % včetně

1,0

—  nad 55 %

0,5

chlorid draselný s hořčíkem

1,5

síran draselný

0,5

síran draselný s hořčíkem

1,5

1.4.   Další složkychloridy

0,2

2.   Minerální vícesložková hnojiva s hlavními živinami

2.1.   ŽivinyN

1,1

P2O5

1,1

K2O

1,1

2.2.   Celkové záporné odchylky od deklarované hodnotydvousložková hnojiva

1,5

třísložková hnojiva

1,9

3.   Druhotné živiny v hnojivech

Přípustné odchylky od deklarovaných hodnot vápníku, hořčíku, sodíku a síry se stanoví na čtvrtinu deklarovaného obsahu těchto prvků a nejvýše 0,9 % absolutní hodnoty obsahu pro CaO, MgO, Na2O a SO3, tj. 0,64 pro Ca, 0,55 pro Mg, 0,67 pro Na a 0,36 pro S.

4.   Stopové živiny v hnojivech

Přípustné odchylky od deklarovaného obsahu stopových živin činí

— 
0,4 % v absolutní hodnotě při obsahu vyšším než 2 %,
— 
jedna pětina deklarované hodnoty při obsahu nepřesahujícím 2 %.

Přípustná odchylka od deklarovaného obsahu jednotlivých forem dusíku nebo deklarované rozpustnosti oxidu fosforečného činí jednu desetinu celkového obsahu dané živiny, nejvýše však 2 % hmot., za předpokladu, že celkový obsah této živiny zůstane v mezích stanovených v příloze I a v mezích odchylek stanovených výše.

▼M10

5.   Materiály k vápnění půd

Přípustné odchylky od deklarovaného obsahu vápníku a hořčíku činí:oxid hořečnatý:

—  do 8 % MgO včetně

1

—  od 8 % do 16 % MgO

2

—  nad 16 % MgO

3

oxid vápenatý

3

Přípustná odchylka od deklarované neutralizační hodnoty činí:neutralizační hodnota

3

Použitelná odchylka od deklarovaného procentního podílu materiálu, který projde specifickým sítem, činí:jemnost mletí

10

▼B
PŘÍLOHA III

TECHNICKÁ USTANOVENÍ PRO HNOJIVA TYPU DUSIČNANU AMONNÉHO S VYSOKÝM OBSAHEM DUSÍKU

1.   Charakteristiky jednosložkových hnojiv typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku a jejich limitní hodnoty

1.1.   Porozita (zachycení oleje)

Zachycení oleje hnojivem, které nejprve prošlo dvěma tepelnými cykly v rozmezí teplot 25 až 50 °C a které je v souladu s ustanoveními části 2 oddílu 3 této přílohy, nesmí překročit 4 % hmot.

1.2.   Spalitelné příměsi

Obsah spalitelných látek v hmotnostních procentech, měřený jako uhlík, nesmí u hnojiv s obsahem dusíku nejméně 31,5 % hmot. překročit 0,2 % a u hnojiv s obsahem dusíku nejméně 28 % hmot., ale méně než 31,5 % hmot., nesmí překročit 0,4 %.

1.3.   pH

Roztok 10 g hnojiva ve 100 ml vody musí mít pH nejméně 4,5.

1.4.   Granulometrická analýza

Sítem o velikosti oka 1 mm nesmí projít více než 5 % hmot. hnojiva a sítem o velikosti oka 0,5 mm nesmí projít více než 3 % hmot.

1.5.   Chlor

Nejvyšší obsah chloru je stanoven na 0,02 % hmot.

1.6.   Těžké kovy

Těžké kovy by neměly být přidávány záměrně a stopová množství těchto kovů vznikající při výrobním procesu by neměly překročit limitní hodnotu stanovenou výborem.

Obsah mědi nesmí být vyšší než 10 mg/kg.

Pro ostatní těžké kovy nejsou stanoveny žádné limitní hodnoty.

2.   Popis zkoušky odolnosti vůči výbuchu pro hnojiva typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku

Zkouška se provádí na reprezentativním vzorku hnojiva. Před zkouškou odolnosti vůči výbuchu musí celé množství vzorku projít pěti tepelnými cykly splňujícími ustanovení části 3 oddílu 3 této přílohy.

Zkouška odolnosti hnojiva vůči výbuchu se provádí ve vodorovné ocelové trubce za těchto podmínek:

— 
bezešvá ocelová trubka,
— 
délka trubky: nejméně 1 000  mm,
— 
jmenovitý vnější průměr: nejméně 114 mm,
— 
nominální tloušťka stěny: nejméně 5 mm,
— 
rozbuška: typ a množství zvolené rozbušky by měly být takové, aby se maximalizoval detonační tlak na vzorek s cílem stanovit jeho náchylnost k šíření výbuchu,
— 
zkušební teplota: 15–25 °C,
— 
olověné válečky pro měření účinků výbuchu: průměr 50 mm a výška 100 mm,
— 
rozmístěné ve vzdálenosti 150 mm od sebe a podpírající trubku ve vodorovné poloze. Zkouška se provede dvakrát. Výsledek zkoušky se považuje za průkazný, dojdeli při obou zkouškách ke stlačení jednoho nebo více podpírajících olověných válečků o méně než 5 %.

3.   Metody pro kontrolu dodržení limitů stanovených v přílohách III-1 a III-2

Metoda 1

Metoda použití termálních cyklů

1.   Předmět a oblast použití

V tomto dokumentu jsou stanoveny postupy pro používání tepelných cyklů, které předcházejí zkoušce zadržení oleje prováděné u jednosložkových hnojiv typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku a zkoušce výbušnosti prováděné jak u jednosložkových, tak u vícesložkových hnojiv typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku.

Metody uzavřených tepelných cyklů, jak jsou popsány v tomto oddílu, jsou považovány za dostatečné pro simulování podmínek, které je třeba vzít v úvahu v oblasti působnosti hlavy II kapitoly IV, avšak tato metoda nutně nesimuluje všechny možné okolnosti, které mohou nastat při přepravě a skladování.

2.   Tepelné cykly podle přílohy III-1

2.1.   Oblast použití

Tento postup slouží pro tepelné cyklování hnojiva před stanovením zadržení oleje.

2.2.   Podstata a definice

Zkušební vzorek se v Erlenmeyerově baňce zahřeje z teploty okolí na teplotu 50 °C a na této teplotě se udržuje po dobu dvou hodin (fáze při 50 °C). Poté se ochladí až na teplotu 25 °C a na této teplotě se udržuje po dobu dvou hodin (fáze při 25 °C). Tyto dvě po sobě jdoucí fáze při 50 °C a 25 °C tvoří jeden tepelný cyklus. Poté, co zkušební vzorek projde dvěma tepelnými cykly, uchová se při teplotě 20 ± 3 °C pro stanovení hodnoty zadržení oleje.

2.3.   Přístroje a pomůcky

Standardní laboratorní vybavení, zejména:

— 
vodní lázně temperované na 25 ± 1 °C a 50 ± 1 °C,
— 
Erlenmeyerovy baňky o objemu 150 ml.

2.4.   Pracovní postup

Do každé Erlenmeyerovy baňky se odváží 70 ± 5 g zkušebního vzorku a baňky se uzavřou zátkou.

Každé dvě hodiny se baňky přenesou z lázně o teplotě 50 °C do lázně o teplotě 25 °C a naopak.

V obou lázních se voda udržuje na konstantní teplotě a rychlým mícháním se udržuje v pohybu tak, aby hladina vody v lázni byla nad hladinou vzorku. Kondenzaci na zátce se zabrání čepičkou z pěnové gumy.

3.   Používané tepelné cykly podle přílohy III-2

3.1.   Oblast použití

Tento postup slouží pro tepelné cyklování před provedením zkoušky výbušnosti.

3.2.   Podstata a definice

Zkušební vzorek se ve vodotěsné nádržce zahřeje z teploty okolí na teplotu 50 °C a na této teplotě se udržuje po dobu jedné hodiny (fáze při 50 °C). Poté se ochladí až na teplotu 25 °C a na této teplotě se udržuje po dobu jedné hodiny (fáze při 25 °C). Tyto dvě po sobě jdoucí fáze při 50 °C a 25 °C tvoří jeden tepelný cyklus. Poté, co zkušební vzorek projde dvěma tepelnými cykly, uchová se při teplotě 20 ± 3 °C do provedení zkoušky odolnosti vůči výbuchu.

3.3.   Přístroje a pomůcky

— 
Vodní lázeň, temperovaná v teplotním rozmezí 20 až 51 °C a s rychlostí ohřevu a chlazení minimálně 10 °C za hodinu, nebo dvě vodní lázně, z nichž jedna je temperovaná na teplotu 20 °C a druhá na 51 °C. Voda v lázni, respektive v lázních, se neustále míchá; objem lázně musí být tak velký, aby zajistil dostatečnou cirkulaci vody.
— 
Vodotěsná nádržka z korozivzdorné oceli, v jejímž středu je umístěn termočlánek. Vnější šířka nádržky je 45 ± 2 mm a tloušťka stěn je 1,5 mm (obrázek 1). Výšku a délku nádržky lze zvolit tak, aby vyhovovaly rozměrům vodní lázně, např. délka 600 mm, výška 400 mm.

3.4.   Pracovní postup

Do nádržky se umístí množství hnojiva dostačující pro jeden výbuch a uzavře se víkem. Nádržka se umístí do vodní lázně. Voda se ohřeje na 51 °C a změří se teplota uprostřed hnojiva. Za jednu hodinu poté, co teplota uprostřed dosáhne 50 °C, se voda ochladí. Za jednu hodinu poté, co teplota uprostřed dosáhne 25 °C, se voda zahřeje, aby začal druhý cyklus. Použijíli se dvě vodní lázně, vloží se nádržka do druhé lázně po každém zahřátí/ochlazení.