(ES) č. 450/2003Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 69, 13.3.2003, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. února 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 2. dubna 2003 Nabývá účinnosti: 2. dubna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 7. srpna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 450/2003

ze dne 27. února 2003

o indexu nákladů práce

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 069, 13.3.2003, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006,

  L 393

1

30.12.2006

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009

  L 188

14

18.7.2009
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 450/2003

ze dne 27. února 2003

o indexu nákladů práce

(Text s významem pro EHP)EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ( 3 ),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ( 4 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Řada statistik, jejichž jsou indexy nákladů práce důležitou součástí, je důležitá pro porozumění inflačnímu procesu a dynamice trhu práce.

(2)

Společenství, a zejména jeho orgány pro hospodářství, zaměstnanost a finance, potřebují pravidelné a aktuální indexy nákladů práce pro účely sledování změn nákladů práce.

(3)

Akční plán statistických požadavků Hospodářské a měnové unie vytvořený Evropskou komisí (Eurostatem) v úzké spolupráci s Evropskou centrální bankou označuje za prioritu vytvoření právního základu zahrnujícího konjunkturální statistiku nákladů práce.

(4)

Přínos sběru, na úrovni Společenství, úplných údajů o všech oblastech hospodářství by měl být porovnán s možnostmi poskytovat informace a zatížením respondentů z řad malých a středních podniků.

(5)

Toto nařízení je v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. Vytvoření společných statistických norem indexů nákladů práce je možné docílit pouze na základě právního aktu Společenství, neboť pouze Komise může koordinovat nezbytnou harmonizaci statistických informací na úrovni Společenství, i když sběr údajů a sestavování srovnatelných indexů nákladů práce mohou být organizovány členskými státy.

(6)

Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství ( 5 ) stanoví obecný rámec pro vytváření indexů nákladů práce podle tohoto nařízení.

(7)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 6 ).

(8)

Výbor pro statistické programy (VSP), zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS/Euratom ( 7 ), byl konzultován podle článku 3 uvedeného rozhodnutí,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Cíl

Cílem tohoto nařízení je vytvořit společný rámec pro sestavování, předávání a hodnocení srovnatelných indexů nákladů práce ve Společenství. Členské státy sestaví indexy nákladů práce pro ekonomické činnosti uvedené v článku 4.

Článek 2

Definice

1.  Index nákladů práce (INP) je definován jako Laspeyresův index nákladů práce za odpracovanou hodinu, řetězově spojený pro celý rok a založený na stanovené struktuře ekonomické činnosti ►M1  NACE Rev. 2 ◄ (úroveň sekce), kde ►M1  NACE Rev. 2 ◄ je klasifikace zavedená nařízením Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství ( 8 ). Další rozčlenění sekcí ►M1  NACE Rev. 2 ◄ , které má být zahrnuto do stanovené struktury, je definováno v souladu s čl. 4 odst. 1. Vzorec pro výpočet indexu nákladů práce je uveden v příloze tohoto nařízení.

2.  Náklady práce představují úplné čtvrtletní náklady práce vzniklé zaměstnavateli ze zaměstnávání pracovní síly. Položky nákladů práce a celkový počet zaměstnanců jsou definovány odkazem na oddíly A až D přílohy II (položky D.1, D.4 a D.5 a jejich pododstavce, s výjimkou položek D.2 a D.3) nařízení Komise (ES) č. 1726/1999 ze dne 27. července 1999, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o nákladech práce ( 9 ).

3.  Odpracované hodiny jsou definovány odkazem na body 11.26 až 11.31 kapitoly 11 přílohy A nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství ( 10 ).

▼M2

4.  Komise může učinit opatření za účelem stanovení technické specifikace indexu, včetně přepracování způsobu jeho vážení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

▼M1

Článek 3

Oblast působnosti

1.  Toto nařízení se vztahuje na veškeré činnosti definované v sekcích B až S NACE Rev. 2.

▼M2

2.  Komise určuje začlenění ekonomických činností definovaných v sekcích O až S NACE rev. 2 do oblasti působnosti tohoto nařízení s přihlédnutím ke studiím proveditelnosti uvedeným v článku 10. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Článek 4

Rozčlenění proměnných

1.  Údaje se rozčlení podle ekonomických činností definovaných sekcemi NACE rev. 2 a dalším členěním, které definuje Komise, ne však za úroveň oddílů NACE rev. 2 (dvoumístný číselný kód) nebo skupin oddílů, s přihlédnutím k příspěvkům k úplné zaměstnanosti a k nákladům práce na úrovni Společenství a na vnitrostátní úrovni. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Indexy nákladů práce se stanovují samostatně pro tyto tři kategorie nákladů práce:

a) celkové náklady práce;

b) mzdy a platy definované odkazem na položku D.11 přílohy II nařízení (ES) č. 1726/1999;

c) sociální příspěvky hrazené zaměstnavatelem s připočtením daní hrazených zaměstnavatelem bez subvencí ve prospěch zaměstnavatele, definované součtem položek D.12 a D.4 bez D.5 v příloze II nařízení (ES) č. 1726/1999.

2.  Stanoví se index odhadující celkové náklady práce s vyloučením prémií, pokud jsou prémie definovány položkou D.11112 v příloze II nařízení (ES) č. 1726/1999, členěný podle ekonomických činností definovaných Komisí a založených na klasifikaci NACE rev. 2, s přihlédnutím ke studiím proveditelnosti definovaným v článku 10. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

▼M1

Článek 5

Frekvence a zpětně přepočtené údaje

1.  Údaje pro index nákladů práce se poprvé vypracují podle NACE Rev. 2 pro první čtvrtletí roku 2009 a dále pak pro každé čtvrtletí (končící 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince každého roku).

2.  Členské státy poskytnou zpětně přepočtené údaje za období od prvního čtvrtletí roku 2000 po čtvrté čtvrtletí roku 2008. Zpětně přepočtené údaje poskytnou pro každou ze sekcí B až N NACE Rev. 2 a pro položky nákladů práce uvedené v čl. 4 odst. 1.

▼B

Článek 6

Předávání výsledků

1.  Údaje uvedené v článku 4 se dodávají formou indexu. Váhy použité k výpočtu indexu, definované v příloze tohoto nařízení, jsou současně dány k dispozici ke zveřejnění.

Vhodný technický formát pro předávání výsledků uvedených v článku 4 a opravné postupy použitelné pro údaje se definují postupem podle čl. 12 odst. 2.

2.  Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) údaje, podle rozčlenění definovaného v článku 4, do 70 dní od konce referenčního období. Metadata, definovaná jako vysvětlivky potřebné k výkladu změn údajů vyplývajících z metodologických nebo technických změn nebo změn na trhu práce, se předkládají společně s údaji.

▼M1

3.  Zpětně přepočtené údaje uvedené v článku 5 se Komisi (Eurostatu) předají současně s indexem nákladů práce za první čtvrtletí roku 2009.

▼B

Článek 7

Zdroje

Členské státy mohou připravit potřebné odhady s využitím kombinace různých zdrojů uvedených níže v souladu se zásadou administrativního zjednodušení:

a) zjišťování, pro která statistické jednotky tak, jak jsou definovány v nařízení (EHS) č. 696/93, poskytnout včasné, přesné a úplné informace;

b) jiné vhodné zdroje včetně administrativních údajů, pokud jsou vhodné s ohledem na aktuálnost a důležitost;

c) vhodné postupy statistického odhadování.

▼M2

Článek 8

Kvalita

1.  Předávané současné i zpětné údaje musí splňovat rozdílná kritéria kvality, která definuje Komise. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

2.  Členské státy předkládají Komisi výroční zprávy o kvalitě počínaje rokem 2003. Komise definuje obsah zpráv. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

▼B

Článek 9

Přechodná období a odchylky

1.  Přechodná období pro uplatňování tohoto nařízení mohou být poskytnuta postupem podle čl. 12 odst. 2 nejvýše na dva roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.  Během přechodných období může Komise připustit odchylky od tohoto nařízení, pokud vnitrostátní statistické systémy vyžadují větší přizpůsobení.

Článek 10

Studie proveditelnosti

1.  Komise postupem podle čl. 12 odst. 2 stanoví soubory studií proveditelnosti, které provedou členské státy, zejména ty, které nejsou schopny předložit údaje pro sekce L, M, N a O ►M1  NACE Rev. 2 ◄ (čl. 3 odst. 2) nebo členění indexu odhadujícího celkové náklady práce s vyloučením prémií (čl. 4 odst. 2).

2.  Studie proveditelnosti se provedou, s přihlédnutím k přínosu sběru údajů ve vztahu k nákladům na sběr a zatížení podniků, za účelem zhodnocení,

a) jakým způsobem získat čtvrtletní indexy nákladů práce pro sekce L, M, N a O NACE a

b) jakým způsobem získat index odhadující celkové náklady práce s vyloučením prémií definovaný v čl. 4 odst. 2.

3.  Členské státy provádějící studie proveditelnosti předloží Komisi nejpozději do 31. března 2004 prozatímní zprávu o výsledcích těchto studií. Zúčastněné členské státy předloží Komisi závěrečnou zprávu o studiích proveditelnosti nejpozději do 31. prosince 2005.

4.  Studie proveditelnosti týkající se odst. 2 písm. a) přihlédnou k výsledkům pilotních studií uvedených v příloze nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání ( 11 ).

5.  Opatření přijatá podle čl. 11 písm. h) na základě výsledků studií proveditelnosti dodrží zásadu efektivnosti nákladů definovanou v článku 10 nařízení (ES) č. 322/97, včetně co nejmenšího zatížení respondentů.

6.  Provádění opatření přijatých podle čl. 11 písm. h) na základě výsledků studií proveditelnosti umožní předávání údajů za první čtvrtletí roku 2007, za předpokladu, že výsledky studií proveditelnosti umožní nákladově efektivní předložení údajů dostatečné kvality.

▼M2

Článek 11

Prováděcí opatření

Komise stanoví prováděcí opatření k tomuto nařízení, včetně opatření ke zohlednění hospodářských a technických změn, týkající se:

a) definice, v souladu s čl. 4 odst. 1, členění, která mají být zařazena do stanovené struktury;

b) technické specifikace indexu (článek 2);

c) začlenění sekcí O až S NACE rev. 2 (článek 3);

d) členění indexů podle ekonomických činností (článek 4);

e) formátu předávání výsledků a opravných postupů, které se mají použít (článek 6);

f) rozdílných kritérií kvality pro předávané současné a zpětné údaje a obsahu zprávy o kvalitě (článek 8);

g) přechodného období (článek 9);

h) vypracování studií proveditelnosti a rozhodnutí na základě jejich výsledků (článek 10) a

i) metodologie, která má být použita na řetězení indexu (příloha).

Opatření uvedená v bodech e), g) a h) se přijímají regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2.

Opatření uvedená v bodech a), b), c), d), f) a i), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Článek 12

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom ( 12 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼B

Článek 13

Zprávy

Komise předkládá každé dva roky Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení. Tato zpráva hodnotí zejména kvalitu souborů předávaných údajů o INP a kvalitu předávaných zpětných údajů.

První zprávu předloží nejpozději do 31. prosince roku následujícího po vstupu tohoto nařízení v platnost. Bude se týkat pouze činností provedených členskými státy k přípravě uplatňování tohoto nařízení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

Vzorec pro výpočet indexu nákladů práce (INP)

1. Definice:

wi t

=

náklady práce za jednu hodinu odpracovanou zaměstnanci v ekonomické činnosti i za dobu t

hi t

=

počet hodin odpracovaných zaměstnanci v ekonomické činnosti i za období t

Wi j

=

wi j * hi j = náklady práce zaměstnanců v ekonomické činnosti i během období jednoho roku j.

2. Základní Laspeyresův vzorec použitý pro výpočet INP za období t se základním obdobím v délce 1 roku j je definován takto:

image

▼M2

3. Komise definuje metodologii pro řetězení indexu. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

▼B

4. Váhy použité k výpočtu indexu a uvedené v čl. 6 odst. 1 mají hodnotu:

image

kde Wi j, i a j jsou definovány v odstavci 1 této přílohy. Tyto váhy by měly být použity k výpočtu indexu v rozmezí dvou let období, ke kterému se vztahují.( 1 ) Úř. věst. C 304 E, 30.10.2001, s. 184.

( 2 ) Úř. věst. C 48, 21.2.2002, s. 107.

( 3 ) Úř. věst. C 295, 20.10.2001, s. 5.

( 4 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 28. února 2002 (Úř. věst. C 293 E, 28.11.2002, s. 20), společný postoj Rady ze dne 23. září 2002 (Úř. věst. C 269 E, 5.11.2002, s. 10) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze 18. prosince 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 5 ) Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

( 6 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 7 ) Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 8 ) Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 29/2002 (Úř. věst. L 6, 10.1.2002, s. 3).

( 9 ) Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 28.

( 10 ) Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 359/2002 (Úř. věst. L 58, 28.2.2002, s. 1).

( 11 ) Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 2056/2002 (Úř. věst. L 317, 21.11.2002, s. 1.

( 12 ) Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU