(ES) č. 437/2003Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek

Publikováno: Úř. věst. L 66, 11.3.2003, s. 1-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. února 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 31. března 2003 Nabývá účinnosti: 31. března 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. července 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 437/2003

ze dne 27. února 2003

o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek

(Úř. věst. L 066, 11.3.2003, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1358/2003 ze dne 31. července 2003,

  L 194

9

1.8.2003

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 546/2005 ze dne 8. dubna 2005,

  L 91

5

9.4.2005

►M3

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu 2006,

  L 363

1

20.12.2006

►M4

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M5

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013,

  L 158

1

10.6.2013
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 437/2003

ze dne 27. února 2003

o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilekEVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 285 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ( 3 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby orgány Společenství mohly vykonávat úkoly, které jim byly svěřeny v rámci politiky letecké dopravy Společenství a budoucího rozvoje společné dopravní politiky, měly by mít k dispozici srovnatelné, souvislé, synchronizované a pravidelné statistické údaje o rozsahu a vývoji letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek v rámci Společenství a do nebo ze Společenství.

(2)

V současnosti neexistují takové souhrnné statistiky celého Společenství.

(3)

Rozhodnutí Rady 1999/126/ES ze dne 22. prosince 1998 o statistickém programu Společenství na období 1998 až 2002 ( 4 ) vyjádřilo potřebu vytvoření takové statistiky.

(4)

Společný sběr údajů na srovnatelném nebo harmonizovaném základě umožňuje vytvoření integrovaného systému se spolehlivými, souvislými a pohotovými informacemi.

(5)

Údaje o letecké přepravě cestujících, zboží a poštovních zásilek by měly být, pokud je to možné, slučitelné s mezinárodními údaji poskytovanými Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) a případně porovnatelné mezi členskými státy a s údaji za jiné druhy dopravy.

(6)

Po určité době by Komise měla předložit zprávu umožňující vyhodnotit uplatňování tohoto nařízení.

(7)

V souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy je vytvoření společných statistických norem jediným opatřením, které umožňuje na úrovni Společenství účinně provádět zjišťování harmonizovaných údajů. Tyto normy by měly být provedeny ve všech členských státech v rámci pravomocí orgánů a institucí příslušných pro sestavování úředních statistik.

(8)

Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství ( 5 ) stanoví referenční rámec pro toto nařízení.

(9)

Opatření nezbytná pro provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 6 ).

(10)

Proběhly konzultace s Výborem pro statistické programy, zřízeným rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom ( 7 ).

(11)

Opatření pro větší spolupráci při využívání letiště v Gibraltaru byla schválena v Londýně dne 2. prosince 1987 Španělským královstvím a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska ve společném prohlášení ministrů zahraničních věcí těchto dvou zemí a tento režim se dosud nestal použitelným,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Cíl

Členské státy vypracovávají statistiky obchodní letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek, jakož i pohybu civilních letadel na letiště nebo z letišť Společenství, s výjimkou letů pro účely státu.

Článek 2

Gibraltar

1.  Toto nařízení se použije pro letiště Gibraltar, aniž jsou dotčeny právní postoje Španělského království a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ve sporech o suverenitu nad územím, kde se letiště nachází.

2.  Použitelnost tohoto nařízení pro letiště v Gibraltaru se pozastavuje, dokud nebude zaveden režim stanovený ve společném prohlášení ministrů zahraničních věcí Španělského království a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ze dne 2. prosince 1987. Vlády Španělska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska budou Radu o tomto datu informovat.

Článek 3

Charakteristika sběru údajů

1.  Každý členský stát sbírá statistické údaje týkající se těchto ukazatelů:

a) cestující;

b) zboží a poštovní zásilky;

c) letové úseky;

d) nabízení místa pro cestující;

e) pohyby letadel.

Statistické ukazatele jednotlivých oblastí, nomenklatury pro jejich klasifikaci, četnost zjišťování a definice jsou uvedeny v přílohách I a II.

2.  Členské státy sbírají údaje uvedené v příloze I pro všechna letiště Společenství na svém území, kde doprava přesahuje 150 000 jednotek cestujících ročně.

Komise sestaví seznam letišť Společenství, na něž se vztahuje první pododstavec, který v případě potřeby aktualizuje postupem podle čl. 11 odst. 2.

3.  S výjimkou letišť s pouze příležitostnou obchodní dopravou předkládají členské státy za letiště neuvedená v odstavci 2 pouze roční údaje podle tabulky C1 v příloze I.

4.  Odchylně od odstavců 2 a 3 mohou členské státy postupem podle čl. 11 odst. 2 předkládat, po omezenou dobu nepřesahující tři roky od 1. ledna 2003, údaje méně úplné než podle přílohy I za letiště:

a) s méně než 150 000 jednotek cestujících ročně, u kterých se ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost neprovádí sběr údajů podle přílohy I;

b) a u kterých se zavedení nového systému sběru údajů ukáže jako velmi obtížné.

5.  Odchylně od odstavce 2 mohou členské státy postupem podle čl. 11 odst. 2 do 31. prosince 2003 předkládat pouze existující údaje za letiště:

a) u kterých se ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost neprovádí sběr údajů podle tabulky B1 v příloze I;

b) a u kterých se zavedení nového systému sběru údajů ukáže jako velmi obtížné.

Článek 4

Sběr údajů

1.  Sběr údajů vychází pokud možno z dostupných zdrojů, aby bylo zatížení respondentů co nejmenší.

2.  Respondenti, na něž se členské státy obrátí se žádostí o poskytnutí údajů, jsou povinni poskytnout pravdivé a úplné údaje v určené lhůtě.

▼M4

Článek 5

Přesnost statistik

Sběr údajů se provádí vyčerpávajícím způsobem, nestanoví-li Komise jiné normy přesnosti. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

▼B

Článek 6

Zpracování údajů

Členské státy používají při zpracování údajů metody, které zajišťují, že údaje sbírané podle článku 3 vyhovují normám přesnosti podle článku 5.

Článek 7

Předávání výsledků

1.  Členské státy předávají Statistickému úřadu Evropských společenství výsledky zpracování údajů podle článku 6, včetně údajů prohlášených členskými státy za důvěrné na základě vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklostí týkajících se důvěrnosti statistických údajů, v souladu s nařízením (ES) č. 322/97.

▼M4

2.  Výsledky se předávají v podobě datových souborů podle přílohy I. Datové soubory stanoví Komise. Tato opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

Prostředky používané pro předávání stanoví Komise regulativním postupem podle čl. 11 odst. 2.

▼B

3.  První sledované období začíná dnem 1. ledna 2003. Výsledky se předávají co nejdříve, nejpozději však do šesti měsíců po skončení sledovaného období.

Článek 8

Šíření

1.  Způsob, jakým Komise zveřejňuje nebo šíří statistické výsledky, bude stanoven postupem podle čl. 11 odst. 2.

2.  Komise šíří a poskytuje odpovídající statistické výsledky členským státům s četností, která odpovídá četnosti předávání výsledků.

Článek 9

Zprávy

1.  Na žádost Komise sdělí členské státy všechny informace o metodách sběru údajů. Členské státy rovněž případně sdělí Komisi všechny podstatné změny metod sběru.

2.  Po uplynutí období tří let sběru údajů předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o zkušenostech z uplatňování tohoto nařízení, a zejména článků 7 a 8.

▼M4

Článek 10

Prováděcí opatření

1.  Následující prováděcí opatření se přijímají regulativním postupem podle čl. 11 odst. 2:

 seznam letišť Společenství podle čl. 3 odst. 2,

 popis kódů a prostředků používaných pro předávání výsledků Komisi (článek 7),

 šíření statistických výsledků (článek 8).

2.  Komise přijímá tato prováděcí opatření:

 přizpůsobení specifikací v přílohách tohoto nařízení,

 přizpůsobení charakteristik sběru údajů (článek 3),

 přesnost statistik (článek 5),

 popis datových souborů (článek 7).

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. a) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼B

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M1
PŘÍLOHA I

STRUKTURA ZÁZNAMU ÚDAJŮ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT EUROSTATU

Oblast vykazovaných dat je omezena pouze na civilní letectví.

Lety pro účely státu a pozemní pohyby cestujících prostředky pozemní dopravy s číslem letu nebo při přepravě nákladu za použití leteckého nákladního listu jsou vyloučeny.

A.   Tabulka letového úseku (měsíční údaje ( 8 ))

Údaje vykazované v této tabulce se vztahují pouze na obchodní lety.Formát datového souboru

Prvek

Typ

Klasifikace

Jednotka

Tabulka

2 písmena

„A1“

 

Vykazující země

2 písmena

(1) ICAO kód země

 

Sledovaný rok

2 číslice

Uveďte „yy“ (2 poslední číslice roku)

 

Sledované období

2 písmena

(2) Explicitně (nebo Statra)

 

Vykazující letiště

4 písmena

(3) ICAO

 

Následující/předchozí letiště

4 písmena

(3) ICAO

 

Přílet/odlet

1 číslice

1 = přílet

2 = odlet

 

Pravidelné/nepravidelné lety

1 číslice

1 = pravidelný

2 = nepravidelný

 

Let určený k přepravě cestujících/let určený výhradně k přepravě zboží a poštovních zásilek

1 číslice

1 = let určený k přepravě cestujících

2 = let určený výhradně k přepravě zboží a poštovních zásilek

 

Informace o leteckém dopravci

3 písmena

(4) Informace o leteckém dopravci (dobrovolná)

 

Typ letadla

4 písmena

(5) ICAO

 

Cestující na palubě

12 číslic

 

Cestující

Zboží a poštovní zásilky na palubě

12 číslic

 

Tuna

Obchodní lety

12 číslic

 

Počet letů

Nabízená kapacita letadla

12 číslic

 

Počet sedadel

B.   Tabulka matice letů (měsíční údaje (8) )

Údaje vykazované v této tabulce se vztahují pouze na obchodní lety.Formát datového souboru

Prvek

Typ

Klasifikace

Jednotka

Tabulka

2 písmena

B1

 

Vykazující země

2 písmena

(1) ICAO kód země

 

Sledovaný rok

2 číslice

Uveďte „yy“ (2 poslední číslice roku)

 

Sledované období

2 písmena

(2) Explicitně (nebo Statra)

 

Vykazující letiště

4 písmena

(3) ICAO

 

Počáteční/cílové letiště

4 písmena

(3) ICAO

 

Přílet/odlet

1 číslice

1 = přílet

2 = odlet

 

Pravidelné/nepravidelné lety

1 číslice

1 = pravidelný

2 = nepravidelný

 

Let určený k přepravě cestujících/let určený výhradně k přepravě zboží a poštovních zásilek

1 číslice

1 = let určený k přepravě cestujících

2 = let určený výhradně k přepravě zboží a poštovních zásilek

 

Informace o leteckém dopravci

3 písmena

(4) Informace o leteckém dopravci (dobrovolná)

 

Cestující na palubě

12 číslic

 

Cestující

Zboží a poštovní zásilky naložená/vyložená

12 číslic

 

Tuna

C.   Tabulka letišť (minimálně roční údaje)

Údaje vykazované v této tabulce se týkají pouze obchodních letů, s odchylkou „celkového počtu pohybů letadel u obchodních letů“, který se rovněž vztahuje na všechny obchodní letecké práce, a „celkového počtu pohybů letadel“, který zahrnuje všechny pohyby letadel civilního letectví (kromě letů pro účely státu).Formát datového souboru

Prvek

Typ

Klasifikace

Jednotka

Tabulka

2 písmena

C1

 

Vykazující země

2 písmena

(1) ICAO kód země

 

Sledovaný rok

2 číslice

Uveďte „yy“ (2 poslední číslice roku)

 

Sledované období

2 písmena

(2) Explicitně (nebo Statra)

 

Vykazující letiště

4 písmena

(3) ICAO

 

Informace o leteckém dopravci (1)

3 písmena

(4) Informace o leteckém dopravci

 

Celkový počet cestujících

12 číslic

 

Cestující

Celkový počet cestujících v přímém tranzitu

12 číslic

 

Cestující

Celkové množství zboží a poštovních zásilek naložené/vyložené

12 číslic

 

Tuna

Celkový počet pohybů letadel u obchodních letů

12 číslic

 

Pohyby

Celkový počet pohybů letadel

12 číslic

 

Pohyby

(1)   Pole „informace o leteckém dopravci“ je povinné pouze pro letiště, která také musejí předávat tabulky A1 a B1. Letiště, která nemají tuto povinnost, mohou použít kód, který zahrnuje všechny letecké dopravce.

KÓDY

1.   Vykazující země

Užívaný systém kódování je odvozen ze seznamu ICAO označující státní příslušnost. Pokud pro stejnou zemi existuje několik předpon ICAO, použije se jenom předpona ICAO hlavní pevniny.

Belgie

EB

Dánsko

EK

Německo

ED

Řecko

LG

Španělsko

LE

Francie

LF

▼M5

Chorvatsko

LD

▼M1

Irsko

EI

Itálie

LI

Lucembursko

EL

Nizozemsko

EH

Rakousko

LO

Portugalsko

LP

Finsko

EF

Švédsko

ES

Spojené království

EG

▼M2

Česká republika

LK

Estonsko

EE

Kypr

LC

Lotyšsko

EV

Litva

EY

Maďarsko

LH

Malta

LM

Polsko

EP

Slovinsko

LJ

Slovensko

LZ

▼M3

Bulharsko

LB

Rumunsko

LR

▼M1

2.   Sledované období

AN

(nebo 45) rok

Q1

(nebo 21) leden až březen (první čtvrtletí)

Q2

(nebo 22) duben až červen (druhé čtvrtletí)

Q3

(nebo 23) červenec až září (třetí čtvrtletí)

Q4

(nebo 24) říjen až prosinec (čtvrté čtvrtletí)

01 až 12

leden až prosinec (měsíc)

3.   Letiště

Letištím jsou přiděleny kódy v souladu se čtyř písmennými kódy ICAO podle dokumentu ICAO 7910. Neznámým letištím se přiděluje kód „ZZZZ“.

4.   Informace o leteckém dopravci

„IEU“ pro letecké dopravce, kteří mají licenci pro Evropskou unii.

„INE“ pro letecké dopravce, kteří nemají licenci pro Evropskou unii.

„ZZZ“ pro neznámé letecké dopravce.

„888“ pro „důvěrné“ (používá se v tabulkách A1 a B1, pokud z důvodu důvěrnosti není „informace o leteckém dopravci“ přípustná).

„999“ pro všechny letecké dopravce (používá se pouze v tabulce C1).

Letečtí dopravci s částečnou licencí pro EU se vykazují jako „letečtí dopravci EU“.

Dobrovolně je také možné uvádět kód „2“ + Iso alpha 2 kód země (země licencování leteckého dopravce), jakož i kód leteckého dopravce podle ICAO.

5.   Typ letadla

Typům letadel jsou přiděleny kódy v souladu s označením ICAO typů letadel podle dokumentu ICAO 8643.

Neznámým typům letadel se přiděluje kód „ZZZZ“.
PŘÍLOHA II

DEFINICE A VYKAZOVANÉ STATISTICKÉ ÚDAJE

Za názvem každé definice jsou uvedena čísla článků nebo tabulek nařízení, v nichž se na daný termín vyskytuje odkaz.

I.   DEFINICE A PROMĚNNÉ VŠEOBECNÉHO VÝZNAMU

1.   Letiště Společenství (články 1 a 3)

Definovaná plocha na zemi nebo vodě v členském státu podléhající ustanovením Smlouvy, která je zcela nebo částečně určená pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel a která může sloužit k provozování obchodních letů (viz -4-).

2.   Let pro účely státu (článek 1 a tabulka C1)

Jakýkoliv let letadlem pro vojenské, celní, policejní nebo jiné donucovací účely státu.

Jakýkoliv let deklarovaný státními orgány jako „let pro účely státu“.

(Netýká se českého znění.)

3.   Cestující v přepočtených jednotkách (čl. 3 odst. 2, 4 a 5)

Jeden cestující v přepočtených jednotkách se rovná buď jednomu cestujícímu nebo 100 kilogramům zboží a poštovních zásilek.

Pro účely vypracování seznamu letišť Společenství (viz -1-) podle čl. 3 odst. 2 a pro přechodné období podle čl. 3 odst. 4 a 5 se při výpočtu hraničního počtu „cestujících v přepočtených jednotkách“ na letištích Společenství (viz -1-) vychází z celkového počtu přepravených cestujících (viz -16-) plus počtu cestujících v přímém tranzitu (viz -18-) (započítaných jednou) plus množství zboží a poštovních zásilek naložené/vyložené (viz -17-).

4.   Obchodní lety (letecké spoje) (článek 1 a tabulky A1 a B1)

Dopravní let nebo série letů pro veřejnou přepravu cestujících a/nebo zboží a poštovních zásilek za úplatu nebo v nájmu.

Let může být pravidelný (viz -5-) nebo nepravidelný (viz -6-).

5.   Pravidelný let (tabulky A1 a B1)

Obchodní let (viz -4-) prováděný podle zveřejněného letového řádu nebo natolik pravidelný a častý, že tvoří snadno srozumitelnou, systematickou sérii letů.

Zahrnují se také doplňkové lety vyvolané nadměrnou poptávkou, kterou plánované lety nepokrývají.

6.   Nepravidelný let (tabulky A1 a B1)

Obchodní let (viz -4-) jiný než pravidelný let (viz -5-).

7.   Lety určené pro přepravu cestujících (tabulky A1 a A2)

Pravidelný (viz -5-) nebo nepravidelný (viz -6-) let přepravující jednoho nebo více platících cestujících a všechny lety uváděné ve zveřejňovaných letových řádech jako lety pro cestující.

Zahrnují se lety pro přepravu platících cestujících i zboží a poštovních zásilek za úplatu.

8.   Lety určené výhradně pro přepravu zboží a poštovních zásilek (tabulky A1 a B1)

Pravidelný (viz -5-) nebo nepravidelný (viz -6-) let přepravující za úplatu náklad jiný než platící cestující, tj. zboží a poštovní zásilky.

Nezahrnují se lety přepravující jednoho nebo více platících cestujících a lety uváděné ve zveřejňovaných letových řádech jako lety pro cestující.

9.   Letecký dopravce (provozovatel obchodní letecké dopravy) (tabulky A1, B1 a C1)

Subjekt provozující leteckou dopravu na základě licence pro provozování obchodních letů (viz -13-).

Tvoří-li tyto subjekty společný podnik nebo používají-li jiná smluvní ustanovení, podle nichž jsou dva nebo více z nich samostatně odpovědné za nabídku a prodej produktů letecké dopravy pro jeden let nebo kombinaci letů, uvádí se subjekt, který let skutečně provádí.

II.   DEFINICE A PROMĚNNÉ PRO TABULKU A1

10.   Letový úsek (tabulka A1)

Provoz letadla od startu do jeho následujícího přistání.

11.   Cestující na palubě (tabulka A1)

Všichni cestující na palubě letadla při přistání na vykazujícím letišti nebo při odletu z vykazujícího letiště.

Všichni platící a neplatící cestující na palubě letadla během letového úseku (viz -10-).

Zahrnují se cestující v přímém tranzitu (viz -18-) (počítají se při příletu a odletu).

12.   Zboží a poštovní zásilky na palubě (tabulka A1)

Všechny zboží a poštovní zásilky na palubě letadla při přistání na vykazujícím letišti nebo při odletu z vykazujícího letiště.

Všechny zboží a poštovní zásilky na palubě letadla během letového úseku (viz -10-).

Zahrnují se zboží a poštovní zásilky v přímém tranzitu (počítají se při příletu a odletu).

Zahrnují se expresní a diplomatické zásilky.

Nezahrnují se zavazadla cestujících.

13.   Obchodní let (tabulka A1)

Dopravní let provedený pro veřejnou přepravu cestujících a/nebo zboží a poštovních zásilek za úplatu nebo v nájmu.

V tabulce A1 jsou obchodní lety agregovány pro výpočet ostatních „ukazatelů“ („cestující na palubě (viz -11-)“, „zboží a poštovní zásilky na palubě (viz -12-)“ a „nabízená kapacita letadla (viz -14-)“).

14.   Nabízená kapacita letadla (tabulka A1)

Celkový počet sedadel pro cestující, která lze nabídnout k prodeji mezi letišti vykazovaného letového úseku (viz -10-).

Na letovém úseku (viz -10-) by celkový počet platících cestujících neměl být větší než počet sedadel pro cestující nabízených k prodeji.

Zahrnují se sedadla již pro letový úsek prodaná, tj. sedadla obsazená cestujícími v přímém tranzitu (viz -18-).

Nezahrnují se sedadla, která nejsou pro přepravu cestujících k dispozici z důvodu omezení maximální hmotnosti.

Nejsou-li informace na tomto základě k dispozici, je třeba poskytnout jeden z následujících odhadů, a to v pořadí od více k méně přesnému:

1.  přesná konfigurace letadla vyjádřená počtem sedadel pro cestující nabízených v letadle (identifikovaném registrační značkou),

2.  průměrná konfigurace letadla vyjádřená průměrným počtem sedadel pro cestující nabízených pro typ letadla pro leteckého dopravce,

3.  průměrná konfigurace letadla vyjádřená průměrným počtem sedadel cestujících nabízených pro typ letadla.

III.   DEFINICE A PROMĚNNÉ PRO TABULKU B1 (MATICE LETU) A TABULKU C1 (LETIŠTĚ)

15.   Matice letu (tabulka B1)

Přeprava v rámci obchodního letu identifikovaného (viz -4-) stejným číslem, a rozděleného na dvojice letišť podle místa nástupu/nakládky a místa výstupu/vykládky.

Není-li pro cestující, zboží nebo poštovní zásilky známo letiště nástupu/nakládky, považuje se za místo nástupu/nakládky počátek letu; podobně není-li známo letiště příletu, považuje se za místo výstupu/vykládky konec letu.

16.   Počet přepravených cestujících (tabulky B1 a C1)

Všichni cestující přepravovaní daným letem (s jedním číslem letu) započítaní pouze jednou a ne opakovaně za každý jednotlivý úsek daného letu.

Všichni platící a neplatící cestující, jejichž cesta začíná nebo končí na vykazujícím letišti a tranzitní cestující přistupující nebo vystupující na vykazujícím letišti.

Nezahrnují se cestující v přímém tranzitu (viz -18-).

17.   Zboží a poštovní zásilky naložené/vyložené (tabulky B1 a C1)

Všechny zboží a poštovní zásilky naložené do letadla nebo vyložené z letadla.

Zahrnují se expresní a diplomatické zásilky.

Nezahrnují se zavazadla cestujících.

Nezahrnují se zboží a poštovní zásilky v přímém tranzitu.

18.   Cestující v přímém tranzitu (tabulka C1)

Cestující, kteří po krátké přestávce pokračují v cestě stejným letadlem se stejným číslem letu jako je číslo letu, kterým přiletěli.

V celkové statistice letišť jakož i při výpočtu počtu cestujících v přepočtených jednotkách (viz -3-) se započítávají cestující v přímém tranzitu jenom jednou.

Cestující, kteří přestupují na jiné letadlo z technických důvodů, ale pokračují letem se stejným číslem letu, se počítají jako cestující v přímém tranzitu.

U některých letů s mezipřistáním se mění číslo letu, aby se označila změna mezi letem ze státu a do státu. Příkladem je let z Barcelony do Hamburku, odkud let pokračuje do Frankfurtu a potom se letadlo vrací do Barcelony. V takovém případě se cestující, kteří po mezipřistání pokračují stejným letadlem, počítají jako cestující v přímém tranzitu.

19.   Celkový počet pohybů letadel u obchodních letů (tabulka C1)

Všechny starty a přistání letadel u letů za úplatu nebo v nájmu.

Zahrnují se obchodní lety (viz -4-) a obchodní letecké práce.

20.   Celkový počet pohybů letadel (tabulka C1)

Všechny starty a přistání letadel.

Zahrnuje se celkový počet pohybů obchodních letadel (viz -19-) jakož i všechny neobchodní letecké práce.

Nezahrnují se lety pro účely státu (viz -2-).

Nezahrnují se letmá přistání, přelety (nad vzletovou a přistávací dráhou) a neúspěšná přiblížení.( 1 ) Úř. věst. C 325, 6.12.1995, s. 11.

( 2 ) Úř. věst. C 39, 12.2.1996, s. 25.

( 3 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. února 1996 (Úř. věst. C 78, 18.3.1996, s. 28), potvrzené dne 16. září 1999 (Úř. věst. C 54, 25.2.2000, s. 79), společný postoj Rady ze dne 30. září 2002 (Úř. věst. C 275 E, 12.11.2002, s. 33) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 4 ) Úř. věst. L 42, 16.2.1999, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

( 6 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 7 ) Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 8 ) V roce 2003 je možné akceptovat čtvrtletní údaje.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU