2003/90/ESSMĚRNICE KOMISE 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 7-10 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 6. října 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. října 2003 Nabývá účinnosti: 15. října 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE KOMISE 2003/90/ES

ze dne 6. října 2003,

kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 254 8.10.2003, s. 7)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

SMĚRNICE KOMISE 2005/91/ES ze dne 16. prosince 2005,

  L 331

24

17.12.2005

 M2

SMĚRNICE KOMISE 2007/48/ES ze dne 26. července 2007,

  L 195

29

27.7.2007

 M3

SMĚRNICE KOMISE 2009/97/ES ze dne 3. srpna 2009,

  L 202

29

4.8.2009

 M4

SMĚRNICE KOMISE 2010/46/EU ze dne 2. července 2010,

  L 169

7

3.7.2010

 M5

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2011/68/EU ze dne 1. července 2011,

  L 175

17

2.7.2011

 M6

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2012/8/EU ze dne 2. března 2012,

  L 64

9

3.3.2012

 M7

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2012/44/EU ze dne 26. listopadu 2012,

  L 327

37

27.11.2012

 M8

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2013/57/EU ze dne 20. listopadu 2013,

  L 312

38

21.11.2013

 M9

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2014/105/EU ze dne 4. prosince 2014,

  L 349

44

5.12.2014

 M10

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2015/1168 ze dne 15. července 2015,

  L 188

39

16.7.2015

 M11

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/1914 ze dne 31. října 2016,

  L 296

7

1.11.2016

 M12

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2018/100 ze dne 22. ledna 2018,

  L 17

34

23.1.2018

 M13

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/114 ze dne 24. ledna 2019,

  L 23

35

25.1.2019

 M14

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/1985 ze dne 28. listopadu 2019,

  L 308

86

29.11.2019

 M15

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2021/746 ze dne 6. května 2021,

  L 160

94

7.5.2021

►M16

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2022/905 ze dne 9. června 2022,

  L 157

1

10.6.2022


Opravena:

 C1

Oprava, Úř. věst. L 016, 18.1.2019, s.  146 (2018/100)
▼B

SMĚRNICE KOMISE 2003/90/ES

ze dne 6. října 2003,

kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin

(Text s významem pro EHP)Článek 1

1.  
Členské státy stanoví, že do národního katalogu ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2002/53/ES jsou zařazeny odrůdy druhů zemědělských rostlin, které splňují požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3.
2.  

Pokud jde o odlišnost, stálost a uniformitu:

a) 

druhy uvedené v příloze I splňují podmínky stanovené v „Protokolech pro zkoušky odlišnosti, stálosti a uniformity“ správní rady Odrůdového úřadu Společenství (CPVO), jejichž seznam je uveden v této příloze;

b) 

druhy uvedené v příloze II vyhovují obecným zásadám pro provádění zkoušek odlišnosti, stálosti a uniformity Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV), jejichž seznam je uveden v této příloze.

3.  
Pokud jde o krajinnou nebo užitnou hodnotu, odrůdy vyhovují podmínkám stanoveným v příloze III, aniž je dotčen čl. 4 odst. 2 směrnice.

Článek 2

Použijí se všechny odrůdové znaky ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) a všechny znaky, které jsou označené hvězdičkou (*) v obecných zásadách pro provádění zkoušek uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), pokud pozorování některého znaku není znemožněno projevem jiných znaků a pokud projevu znaku nebrání podmínky prostředí, za kterých se zkoušení provádí.

Článek 3

Členské státy zajistí, aby v době provádění zkoušek byly u druhů uvedených v přílohách I a II splněny minimální požadavky pro provádění zkoušek týkající se schématu zkoušek a podmínek pěstování, jak jsou stanoveny v obecných zásadách uvedených v těchto přílohách.

Článek 4

Směrnice 72/180/EHS se zrušuje.

Článek 5

1.  
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. března 2004. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 6

1.  

Pokud ke dni vstupu této směrnice v platnost nebyla určitá odrůda přijata pro zápis do společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin a úřední zkoušky byly zahájeny před tímto datem v souladu se

a) 

směrnicí 72/180/EHS nebo

b) 

s obecnými zásadami Odrůdového úřadu Společenství uvedenými v příloze I či s obecnými zásadami Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin uvedenými v příloze II, v závislosti na druhu,

má se za to, že dotyčná odrůda splňuje požadavky této směrnice.

2.  

Odstavec 1 se použije pouze tehdy, pokud zkoušky vedou k závěru, že odrůda je v souladu s ustanoveními

a) 

směrnice 72/180/EHS nebo

b) 

obecných zásad Odrůdového úřadu Společenství uvedených v příloze I či obecných zásad Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin uvedených v příloze II, v závislosti na druhu.

Článek 7

Tato směrnice vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

▼M16
PŘÍLOHA ISeznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s technickými protokoly Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) (*1)

Vědecký název

Obecný název

Protokol CPVO

Dactylis glomerata L.

Srha laločnatá

TP 31/1 ze dne 25.3.2021

Festuca arundinacea Schreb.

Kostřava rákosovitá

TP 39/1 ze dne 1.10.2015

Festuca filiformis Pourr.

Kostřava vláskovitá

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca ovina L.

Kostřava ovčí

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca pratensis Huds.

Kostřava luční

TP 39/1 ze dne 1.10.2015

Festuca rubra L.

Kostřava červená

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

Kostřava drsnolistá

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Jílek mnohokvětý

TP 4/2 ze dne 19.3.2019

Lolium perenne L.

Jílek vytrvalý

TP 4/2 ze dne 19.3.2019

Loliumhybridum Hausskn.

Jílek hybridní

TP 4/2 ze dne 19.3.2019

Medicago sativa L.

Vojtěška setá

TP 6/1 ze dne 22.12.2021

Medicagovaria T. Martyn

Vojtěška proměnlivá

TP 6/1 ze dne 22.12.2021

Phleum nodosum L.

Bojínek hlíznatý

TP 34/1 ze dne 22.12.2021

Phleum pratense L.

Bojínek luční

TP 34/1 ze dne 22.12.2021

Pisum sativum L. (partim)

Hrách polní

TP 7/2 opr. rev. 3 ze dne 16.3.2020

Poa pratensis L.

Lipnice luční

TP 33/1 ze dne 15.3.2017

Trifolium pratense L.

Jetel luční

TP 5/1 ze dne 22.12.2021

Vicia faba L.

Bob polní

TP 8/1 ze dne 19.3.2019

Vicia sativa L.

Vikev setá

TP 32/1 ze dne 19.4.2016

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Tuřín

TP 89/1 ze dne 11.3.2015

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ředkev olejná

TP 178/1 ze dne 15.3.2017

Brassica napus L. (partim)

Řepka olejka

TP 36/3 ze dne 21.4.2020

Cannabis sativa L.

Konopí seté

TP 276/2 ze dne 1.2.2022

Glycine max (L.) Merr.

Sója

TP 80/1 ze dne 15.3.2017

Gossypium spp.

Bavlník

TP 88/2 ze dne 11.12.2020

Helianthus annuus L.

Slunečnice roční

TP 81/1 ze dne 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Len setý přadný / len setý olejný

TP 57/2 ze dne 19.3.2014

Sinapis alba L.

Hořčice bílá

TP 179/1 ze dne 15.3.2017

Avena nuda L.

Oves nahý

TP 20/3 ze dne 6.3.2020

Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch)

Oves setý

TP 20/3 ze dne 6.3.2020

Hordeum vulgare L.

Ječmen

TP 19/5 ze dne 19.3.2019

Oryza sativa L.

Rýže setá

TP 16/3 ze dne 1.10.2015

Secale cereale L.

Žito

TP 58/1 rev. ze dne 27.4.2022

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

Čirok

TP 122/1 ze dne 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Čirok súdánská tráva

TP 122/1 ze dne 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolorSorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Hybridy vzniklé křížením druhů Sorghum bicolor subsp. bicolorSorghum bicolor subsp. drummondii

TP 122/1 ze dne 19.3.2019

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybridy vzniklé křížením druhů rodu Triticum s druhy rodu Secale

TP 121/3 ze dne 27.4.2022

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

Pšenice setá

TP 3/5 ze dne 19.3.2019

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

Pšenice tvrdá

TP 120/3 ze dne 19.3.2014

Zea mays L. (partim)

Kukuřice

TP 2/3 ze dne 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Brambor

TP 23/3 ze dne 15.3.2017

(*1)   

Znění těchto protokolů je k dispozici na internetových stránkách CPVO (www.cpvo.europa.eu).
PŘÍLOHA IISeznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV) (*1)

Vědecký název

Obecný název

Obecná zásada UPOV

Beta vulgaris L.

Řepa krmná

TG/150/3 ze dne 4.11.1994

Agrostis canina L.

Psineček psí

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth

Psineček veliký

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Psineček výběžkatý

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Psineček tenký

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Sveřep samužníkovitý

TG/180/3 ze dne 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Sveřep sitkovský

TG/180/3 ze dne 4.4.2001

 

 

 

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybridy vzniklé křížením druhů rodu Festuca s druhy rodu Lolium

TG/243/1 ze dne 9.4.2008

Lotus corniculatus L.

Štírovník růžkatý

TG/193/1 ze dne 9.4.2008

Lupinus albus L.

Lupina bílá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupina úzkolistá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupina žlutá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Medicago doliata Carmign.

Medicago doliata Carmign.

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago italica (Mill.) Fiori

Medicago italica (Mill.) Fiori

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Tolice pobřežní

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago lupulina L.

Tolice dětelová

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago murex Willd.

Medicago murex Willd.

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago polymorpha L.

Tolice mnohotvará

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago rugosa Desr.

Medicago rugosa Desr.

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago scutellata (L.) Mill.

Medicago scutellata (L.) Mill.

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago truncatula Gaertn.

Medicago truncatula Gaertn.

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Trifolium repens L.

Jetel plazivý

TG/38/7 ze dne 9.4.2003

Trifolium subterraneum L.

Jetel podzemní

TG/170/3 ze dne 4.4.2001

Phacelia tanacetifolia Benth.

Svazenka vratičolistá

TG/319/1 ze dne 5.4.2017

Arachis hypogaea L.

Podzemnice olejná

TG/93/4 ze dne 9.4.2014

Brassica juncea (L.) Czern

Brukev sítinovitá

TG/335/1 ze dne 17.12.2020

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Řepice

TG/185/3 ze dne 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Světlice barvířská

TG/134/3 ze dne 12.10.1990

Papaver somniferum L.

Mák setý

TG/166/4 ze dne 9.4.2014

(*1)   

Znění těchto obecných zásad je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).

▼B
PŘÍLOHA III

ZNAKY PRO ZKOUŠENÍ KRAJINNÉ NEBO UŽITNÉ HODNOTY

1. Výnos.

2. Odolnost proti škodlivým organismům.

3. Chování vůči faktorům okolního prostředí.

4. Kvalita.

Při předání výsledků se uvádějí použité metody.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU