2003/35/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně

Publikováno: Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 17-25 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 26. května 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 25. června 2003 Nabývá účinnosti: 25. června 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 31. prosince 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/35/ES

ze dne 26. května 2003

o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně

(Úř. věst. L 156 25.6.2003, s. 17)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/92/EU Text s významem pro EHP ze dne 13. prosince 2011

  L 26

1

28.1.2012

►M2

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2284 Text s významem pro EHP ze dne 14. prosince 2016

  L 344

1

17.12.2016
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/35/ES

ze dne 26. května 2003

o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraněČlánek 1

Cíl

Cílem této směrnice je přispět ke splnění závazků vyplývajících z Aarhuské úmluvy, a to zejména:

a) přijetím ustanovení o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí;

b) zlepšením účasti veřejnosti a přijetím ustanovení o přístupu k právní ochraně v rámci směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES.

Článek 2

Účast veřejnosti na plánech a programech

1.  Pro účely tohoto článku se „veřejností“ rozumí jedna nebo více fyzických nebo právnických osob a jejich sdružení, organizace nebo skupiny v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi.

2.  Členské státy zajistí, aby veřejnost měla včasné a účinné možnosti účastnit se přípravy a změn či revizí plánů nebo programů, jejichž vypracování je vyžadováno předpisy uvedenými v příloze I.

Za tímto účelem členské státy zajistí:

a) aby veřejnost byla informována o jakýchkoli návrzích takových plánů nebo programů nebo jejich změn či revizí, a to buď prostřednictvím veřejného oznámení, nebo jinými vhod nými prostředky jako například elektronickými médii, jsou-li k dispozici, a aby byly veřejnosti zpřístupněny náležité informace o těchto návrzích, mimo jiné také informace o právu účastnit se rozhodování a o příslušném orgánu, kterému je možné předkládat připomínky nebo dotazy;

b) aby veřejnost měla právo vyjádřit své připomínky a stanoviska před přijetím rozhodnutí o plánech a programech, dokud jsou všechny možnosti výběru ještě otevřené;

c) aby se při přijímání těchto rozhodnutí náležitě přihlíželo k výsledkům účasti veřejnosti;

d) aby po posouzení připomínek a stanovisek vyjádřených veřejností příslušný orgán vyvinul přiměřené úsilí k informování veřejnosti o přijatých rozhodnutích a o důvodech a úvahách, na nichž jsou tato rozhodnutí založena, včetně informací o procesu účasti veřejnosti.

3.  Členské státy vymezí veřejnost, která má právo účasti ve smyslu odstavce 2, včetně nevládních organizací, které splňují všechny požadavky vnitrostátních právních předpisů, jako například organizace podporující ochranu životního prostředí.

Podrobné podmínky účasti veřejnosti podle tohoto článku stanoví členské státy tak, aby byla veřejnosti umožněna příprava a účinná účast.

Musí být stanoveny přiměřené lhůty poskytující dostatek času pro jednotlivé fáze účasti veřejnosti, jež jsou stanoveny v tomto článku.

4.  Tento článek se nevztahuje na plány a programy navrhované výlučně za účelem národní obrany nebo přijaté v případě mimořádných situací civilního charakteru.

5.  Tento článek se nevztahuje na plány a programy uvedené v příloze I, pro které je postup účasti veřejnosti upraven směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí ( 1 ) nebo směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky ( 2 ).

▼M1 —————

▼B

Článek 4

Změna směrnice 96/61/ES

Směrnice 96/61/ES se mění takto:

1. Článek 2 se mění takto:

a) v bodě 10 písm. b) se doplňuje nová věta, která zní:

„Pro účely této definice se každá změna nebo rozšíření provozu považují za podstatné, pokud změna nebo rozšíření samy o sobě dosahují prahových hodnot případně stanovených v příloze I.“;

b) doplňují se nové body, které znějí:

„13. ‚veřejností‘ rozumí jedna nebo více fyzických nebo právnických osob a jejich sdružení, organizace nebo skupiny v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi;

14. ‚dotčenou veřejností‘ rozumí veřejnost, která je nebo by mohla být ovlivněna rozhodováním ohledně udělení nebo aktualizace povolení nebo podmínek povolení, nebo která má na tomto rozhodování určitý zájem; pro účely této definice se předpokládá, že nevládní organizace podporující ochranu životního prostředí a splňující požadavky vnitrostátních právních předpisů mají na tomto rozhodování zájem;“.

2. V čl. 6 odst. 1 prvním pododstavci se doplňuje nová odrážka, která zní:

„— hlavních náhradních řešení, jsou-li taková, prověřených žadatelem, ve formě přehledu.“

3. Článek 15 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.  Členské státy zajistí, aby dotčená veřejnost dostávala včasné a účinné možnosti účasti na řízeních ohledně:

 vydávání povolení pro nová zařízení,

 vydávání povolení pro podstatné změny provozu zařízení,

 aktualizace povolení nebo podmínek povolení pro zařízení v souladu s čl. 13 odst. 2 první odrážkou.

Pro tuto účast platí postup stanovený v příloze V.“;

b) doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5.  Po přijetí rozhodnutí uvědomí příslušný orgán veřejnost v souladu s příslušnými postupy a zpřístupní jí tyto informace:

a) obsah rozhodnutí včetně kopie povolení a podmínek povolení a případných následných aktualizací a

b) po posouzení názorů a obav vyjádřených dotčenou veřejností, důvody a úvahy, na kterých je rozhodnutí založeno, včetně informací o procesu účasti veřejnosti.“;

4. Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 15a

Přístup k právní ochraně

Členské státy zajistí, aby v souladu s příslušnými předpisy vnitrostátního práva příslušníci dotčené veřejnosti, kteří:

a) mají dostatečný zájem, nebo v opačném případě

b) namítají porušování práva v případech, kdy to správní řád členského státu požaduje jako předběžnou podmínku,

měli možnost dosáhnout přezkoumání soudem nebo jiným nezávislým a nestranným orgánem zřízeným ze zákona a mohli tak napadat hmotnou nebo procesní zákonnost jakýchkoli rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti podléhajících ustanovením o účasti veřejnosti obsaženým v této směrnici.

Členské státy stanoví, v jaké fázi mohou být rozhodnutí, akty nebo nečinnost napadeny.

To, co představuje dostatečný zájem a porušování práva, určí členské státy v souladu s cílem poskytnout zúčastněné veřejnosti široký přístup k právní ochraně. K tomuto účelu je zájem jakékoli nevládní organizace, která splňuje požadavky uvedené v čl. 2 odst. 14, pokládán pro účely písmena a) tohoto článku za dostatečný. Pro účely písmena b) tohoto článku se předpokládá, že tyto organizace mají práva, která mohou být porušována.

Ustanovení tohoto článku nevylučují možnost předběžného přezkoumání správním orgánem a neovlivní požadavek, aby tam, kde to vyžaduje vnitrostátní právní řád, byly před předáním věci k soudnímu přezkoumání vyčerpány postupy správního přezkoumání.

Každé takové řízení musí být spravedlivé, nestranné a včasné a nesmí být nepřiměřeně nákladné.

K dalšímu zlepšení účinnosti ustanovení tohoto článku členské státy zajistí, aby byly veřejnosti poskytnuty praktické informace o přístupu k postupům správního a soudního přezkoumání.“

5. Článek 17 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.  Je-li si členský stát vědom, že by provoz určitého zařízení mohl mít závažný nepříznivý vliv na životní prostředí v jiném členském státě, nebo pokud členský stát, který by mohl být významně zasažen, o to požádá, předá členský stát, na jehož území byla podána žádost o povolení podle článku 4 nebo čl. 12 odst. 2, druhému členskému státu veškeré informace, které musí sdělit nebo zpřístupnit podle přílohy V, a to ve stejnou dobu, kdy je zpřístupní vlastním státním příslušníkům. Tato informace poslouží jako podklad pro jakékoli nezbytné konzultace v rámci dvoustranných vztahů mezi těmito členskými státy na základě vzájemnosti a rovnoprávnosti.“;

b) doplňují se nové odstavce, které znějí:

„3.  Při rozhodování o žádosti o povolení musí příslušný orgán brát v úvahu výsledky veškerých konzultací podle odstavců 1 a 2.

4.  Příslušný orgán uvědomí každý členský stát, s nímž byly vedeny konzultace podle odstavce 1, o rozhodnutí o žádosti a poskytne mu informace podle čl. 15 odst. 5. Tento členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil zpřístupnění těchto informací vhodným způsobem dotčené veřejnosti na svém území.“;

6. Doplňuje se příloha V uvedená v příloze II této směrnice.

Článek 5

Zpráva a přezkum

Nejpozději do 25. června 2009 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování a účinnosti této směrnice. Za účelem dalšího zahrnutí požadavků na ochranu životního prostředí v souladu s článkem 6 Smlouvy a s přihlédnutím ke zkušenostem získaným při uplatňování této směrnice v členských státech, se k této zprávě případně přiloží návrhy na změnu této směrnice. Komise zejména zváží možnost rozšířit oblast působnosti této směrnice na jiné plány a programy týkající se životního prostředí.

Článek 6

Provedení

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 25. června 2005. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 7

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem jejího vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 8

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

USTANOVENÍ STANOVUJÍCÍ VYPRACOVÁNÍ PLÁNŮ A PROGRAMŮ PODLE ČLÁNKU 2

a) Čl. 7 odst. 1 směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech ( 3 ).

b) Článek 6 směrnice Rady 91/157/EHS ze dne 18. března 1991 o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky ( 4 ).

c) Čl. 5 odst. 1 směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů ( 5 ).

d) Čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech ( 6 ).

e) Článek 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech ( 7 ).

f) Čl. 8 odst. 3 směrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. září 1996 o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší ( 8 ).

▼M2

g) Čl. 6 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečisťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES ( 9 ).

▼B
PŘÍLOHA II

Do směrnice 96/61/ES se doplňuje příloha, která zní:
„PŘÍLOHA V

Účast veřejnosti na rozhodování

1.

Následující informace musí být sděleny veřejnosti (prostřednictvím veřejného oznámení nebo jinými vhodnými prostředky jako například elektronickými médii, jsou-li k dispozici) v počátečním stádiu rozhodovacího procesu nebo nejpozději, jakmile je možné tyto informace rozumně poskytnout:

a) žádost o povolení nebo případně návrh na aktualizaci povolení nebo podmínek povolení podle čl. 15 odst. 1, včetně popisu prvků uvedených v čl. 6 odst. 1;

b) případně skutečnost, že rozhodnutí podléhá posouzení vnitrostátních nebo přeshraničních vlivů na životní prostředí nebo konzultacím mezi členskými státy podle článku 17;

c) údaje o příslušných orgánech odpovědných za vydávání rozhodnutí, o orgánech, od kterých je možné obdržet příslušné informace, a o orgánech, na které se lze obracet s připomínkami či dotazy, a také údaje o lhůtách pro podávání připomínek či dotazů;

d) povaha možných rozhodnutí nebo návrh rozhodnutí, je-li k dispozici;

e) případně údaje o návrhu na aktualizaci povolení nebo podmínek povolení;

f) informace o tom, kdy, kde a jakým způsobem budou příslušné informace zpřístupněny;

g) podrobné podmínky účasti veřejnosti a konzultací stanovené podle bodu 5.

2.

Členské státy zajistí, aby dotčené veřejnosti byly v přiměřených lhůtách zpřístupněny tyto informace:

a) v souladu s vnitrostátními právními předpisy hlavní zprávy a doporučení adresované příslušnému orgánu nebo orgánům v době, kdy byla dotčená veřejnost informována v souladu s bodem 1;

b) v souladu s ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí ( *1 ) informace neuvedené v bodě 1, které jsou významné pro rozhodnutí podle článku 8 a které jsou dostupné až po informování dotčené veřejnosti v souladu s bodem 1.

3.

Dotčená veřejnost má právo předkládat příslušnému orgánu připomínky a stanoviska před přijetím rozhodnutí.

4.

Při rozhodování musí být náležitě přihlédnuto k výsledkům konzultací konaných podle této přílohy.

5.

Podrobné podmínky informování veřejnosti (například formou vývěsek v určité oblasti nebo oznámeními v místním tisku) a konzultací se dotčenou veřejností (například písemným vyjádřením nebo veřejnou anketou) stanoví členské státy. Pro jednotlivé fáze se stanoví přiměřené lhůty tak, aby bylo dost času na informování veřejnosti a aby dotčená veřejnost měla dost času na přípravu a účinnou účast na rozhodování ve věcech životního prostředí podle ustanovení této přílohy.( 1 ) Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30.

( 2 ) Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1. Směrnice ve znění rozhodnutí č. 2455/2001/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2001, s. 1).

( 3 ) Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 96/350/ES (Úř. věst. L 135, 6.6.1996, s. 32).

( 4 ) Úř. věst. L 78, 26.3.1991, s. 38. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 98/101/ES (Úř. věst. L 1, 5.1.1999, s. 1).

( 5 ) Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1.

( 6 ) Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 94/31/ES (Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 28).

( 7 ) Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

( 8 ) Úř. věst. L 296, 21.11.1996, s. 55.

( 9 ) Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 1.

( *1 ) Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.“

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU