2003/71/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. ledna 2003 o některých ochranných opatřeních týkajících se nakažlivé chudokrevnosti lososů na Faerských ostrovech (oznámeno pod číslem K (2003) 363) (Text s významem pro EHP) (2003/71/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 26, 31.1.2003, s. 80-83 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 29. ledna 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti: 3. února 2003
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. července 2008
Konsolidované znění předpisu s účinností od 23. února 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. ledna 2003

o některých ochranných opatřeních týkajících se nakažlivé chudokrevnosti lososů na Faerských ostrovech

(oznámeno pod číslem K(2003) 363)

(Text s významem pro EHP)

(2003/71/ES)

(Úř. věst. L 026, 31.1.2003, p.80)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

COMMISSION DECISION of 23 May 2003 (*)

  L 135

27

3.6.2003

 M2

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 16. února 2004,

  L 50

65

20.2.2004

 M3

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. ledna 2005,

  L 30

19

3.2.2005

►M4

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. února 2007,

  L 55

31

23.2.2007(*)

Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.
▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. ledna 2003

o některých ochranných opatřeních týkajících se nakažlivé chudokrevnosti lososů na Faerských ostrovech

(oznámeno pod číslem K(2003) 363)

(Text s významem pro EHP)

(2003/71/ES)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS ( 1 ), naposledy pozměněnou směrnicí 96/43/ES ( 2 ), a zejména na čl. 18 odst. 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství ( 3 ), a zejména na čl. 22 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výskyt nakažlivé chudokrevnosti lososů (ISA) na Faerských ostrovech vedl k přijetí rozhodnutí Komise 2000/574/ES ze dne 14. září 2000 o některých ochranných opatřeních týkajících se nakažlivé chudokrevnosti lososů u lososovitých na Faerských ostrovech ( 4 ), naposledy pozměněného rozhodnutím 2002/110/ES ( 5 ). Opatření zahrnují zákaz dovozů živých lososů do Společenství a přísné podmínky pro dovoz některých produktů k lidské spotřebě. Jejich použitelnost končí dnem 1. února 2003.

(2)

Navzdory opatřením, která Faerské ostrovy učinily, byla v roce 2002 ohlášena další ohniska nakažlivé chudokrevnosti lososů, a tudíž nelze očekávat rychlou eradikaci této choroby.

(3)

Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (IOE) ve stanovisku sdělil, že neexistují důkazy o vertikálním přenosu viru nakažlivé chudokrevnosti lososů.

(4)

Na základě stanoviska IOE a zkušeností a praxe členských států a třetích zemí postižených nakažlivou chudokrevností lososů nebylo prokázáno, že je nutné zachovávat ochranná opatření stanovená rozhodnutím 2000/574/ES a týkající se jiker a gamet druhu Salmoniadae, které pocházejí z hospodářství na Faerských ostrovech, na něž se nevztahují veterinární omezení z důvodu podezření či ohniska nakažlivé chudokrevnosti lososů, a je tudíž třeba nahradit opatření opatřeními, která jsou obsažena v tomto rozhodnutí, a rozhodnutí 2000/574/ES by mělo být v souladu s tím zrušeno.

(5)

Vzhledem k výskytu choroby na Faerských ostrovech by měla ochranná opatření uvedená v tomto rozhodnutí zůstat použitelná až do února 2004.

(6)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:Článek 1

Živé ryby, jikry a gamety druhu Salmoniadae

1.  Členské státy zakáží dovoz živých ryb druhu Salmoniadae pocházejících z Faerských ostrovů.

2.  Členské státy zakáží dovoz živých jiker ryb druhu Salmoniadae pocházejících z Faerských ostrovů, pokud tyto jikry nebyly dvakrát dezinfikovány, a to jak v neoplozeném stádiu, tak i v embryonálním stádiu, a pokud nebylo k zásilkám přiloženo osvědčení podle vzoru uvedeného v příloze I tohoto rozhodnutí.

▼M1

3.  Member States shall authorise the import of live gametes of fish belonging to the family Salmonidae originating in the Faeroe Islands subject to the consignments being accompanied by a certificate in accordance with the model laid down in Annex I.

▼B

Článek 2

Podmínky dovozu nezpracovaných usmrcených ryb druhu Salmoniadae k lidské spotřebě

Členské státy povolí dovoz usmrcených lososů obecných (Salmo salar), mořských pstruhů (Salmo trutta) a duhových pstruhů (Oncorhynchus mykiss) pocházejících z Faerských ostrovů, pokud mají odstraněné vnitřnosti, a jestliže nemají odstraněné vnitřnosti, v případě, že je k zásilkám přiloženo osvědčení podle vzoru uvedeného v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Odchylka pro vědecké účely

Odchylně od výše uvedených ustanovení smějí členské státy povolit dovoz vzorků zvířat a produktů, na něž se vztahuje toto rozhodnutí, na své území pro vědecké účely.

Článek 4

Zrušuje se rozhodnutí 2000/574/ES.

Článek 5

Členské státy změní své obchodní předpisy tak, aby je uvedly do souladu s tímto rozhodnutím. Neprodleně o tom uvědomí Komisi.

Článek 6

Toto rozhodnutí se použije ode dne 3. února 2003 a jeho použitelnost končí dnem ►M4  31. července 2008 ◄ .

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

▼M1
ANNEX I

image

▼B
PŘÍLOHA II

image( 1 ) Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

( 2 ) Úř. věst. L 162, 1.7.1996, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

( 4 ) Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 26.

( 5 ) Úř. věst. L 40, 12.2.2002, s. 13.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU