(ES) č. 2150/2002Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1-36 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. listopadu 2002 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 29. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 29. prosince 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 18. října 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2150/2002

ze dne 25. listopadu 2002

o statistice odpadů

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 332, 9.12.2002, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 574/2004 ze dne 23. února 2004,

  L 90

15

27.3.2004

 M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 783/2005 ze dne 24. května 2005,

  L 131

38

25.5.2005

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006,

  L 393

1

30.12.2006

►M4

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 221/2009 ze dne 11. března 2009,

  L 87

157

31.3.2009

►M5

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 849/2010 ze dne 27. září 2010,

  L 253

2

28.9.2010


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 315, 1.12.2010, s. 48  (849/2010)
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2150/2002

ze dne 25. listopadu 2002

o statistice odpadů

(Text s významem pro EHP)EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 285 této smlouvy,

s ohledem na návrhy Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ( 3 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

K monitorování odpadové politiky vyžaduje Společenství pravidelné statistické údaje Společenství o produkci odpadů a nakládání s odpady z podniků a domácností. To vytváří základ pro monitorování, zda jsou dodržovány zásady co nejvyšší míry využívání a odstraňování odpadů. Statistické nástroje jsou však ještě nutné k hodnocení souladu se zásadou předcházení vzniku odpadů a k vytvoření vazby mezi údaji o vzniku odpadů a globálními, národními a regionálními údaji o využívání zdrojů.

(2)

Je nutné definovat pojmy pro popis odpadů a nakládání s odpady, aby byla zajištěna srovnatelnost výsledků statistiky odpadů.

(3)

Odpadová politika Společenství vede k vytvoření souboru zásad, které mají dodržovat původci odpadů, a zásad nakládání s odpady. To vyžaduje monitorování odpadů v různých bodech toku odpadů při vzniku, sběru, využívání a odstraňování.

(4)

Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství ( 4 ).

(5)

K zajištění srovnatelných výsledků by měly být statistické údaje o odpadech vypracovány v souladu se specifikovaným rozčleněním, ve vhodné formě a v rámci stanoveného časového období od konce referenčního roku.

(6)

Protože členské státy nemohou dostatečně splnit cíl navrhovaného opatření, zejména vybudovat rámec pro vypracování statistik Společenství o vzniku, využívání a odstraňování odpadů, vzhledem k potřebě definovat podmínky popisu odpadů a nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna srovnatelnost statistických údajů poskytnutých členskými státy, a proto lze tohoto cíle lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení hranici nutnou pro dosažení cíle navrhovaného opatření.

(7)

Členské státy mohou potřebovat přechodné období k vypracování statistických údajů o odpadech pro všechny nebo některé své ekonomické činnosti A, B a G až Q klasifikace ►M3  NACE Rev. 2 ◄ stanovené nařízením Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství ( 5 ), pro které jejich statistický systém vyžaduje zásadní úpravy.

(8)

Opatření nutná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 6 ).

(9)

Komise konzultovala Výbor pro statistické programy,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Cíl

1.  Cílem tohoto nařízení je stanovit rámec pro vypracování statistik Společenství o vzniku, využívání a odstraňování odpadů.

2.  Členské státy a Komise v rámci svých příslušných pravomocí vypracují statistické údaje Společenství o vzniku, využívání a odstraňování odpadů, s výjimkou radioaktivního odpadu, na který se již vztahuje jiná právní úprava.

3.  Statistické údaje zahrnují tyto oblasti:

a) vznik odpadů podle přílohy I;

b) využití a odstraňování odpadů podle přílohy II;

c) podle pilotních studií ve smyslu článku 5: dovoz a vývoz odpadů, pro které se neshromažďují údaje podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole ( 7 ), v souladu s přílohou III.

4.  Při sestavování statistických údajů dodrží členské státy a Komise statistickou nomenklaturu zaměřenou zejména na látky uvedenou v příloze III.

▼M4

5.  Komise vypracuje tabulku ekvivalentů mezi statistickou nomenklaturou přílohy III tohoto nařízení a seznamem odpadů stanoveným rozhodnutím 2000/532/ES ( 8 ). Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.

▼B

Článek 2

Definice

Pro účely a v rámci tohoto nařízení se:

a) „odpadem“ rozumí jakákoli látka nebo předmět podle definice v čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech ( 9 );

b) „odděleně sbíranými frakcemi odpadů“ rozumí domovní a podobné odpady, které odděleně sbírají v homogenních frakcích veřejné služby, neziskové organizace a soukromé podniky provozující organizovaný sběr odpadů;

c) „recyklací“ rozumí pojem stejného významu jako v definici uvedené v čl. 3 odst. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech ( 10 );

d) „využitím“ rozumí jakákoli z operací stanovených v příloze II. B směrnice 75/442/EHS;

e) „odstraňováním“ rozumí jakákoli z operací stanovených v příloze II. A směrnice 75/442/EHS;

f) „zařízením pro využití nebo odstraňování“ rozumí zařízení, které musí mít povolení nebo registraci podle článků 9, 10 nebo 11 směrnice 75/442/ES;

g) „nebezpečnými odpady“ rozumějí všechny odpady definované v čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech ( 11 );

h) „odpady neklasifikované jako nebezpečné“ rozumějí odpady, které nespadají pod bod g);

i) „spalováním“ rozumí tepelné zpracování odpadů ve spalovacím zařízení definovaném v čl. 3 odst. 4 nebo spoluspalovacím zařízení definovaném v čl. 3 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů ( 12 );

j) „skládkou“ rozumí místo pro odstraňování odpadů dle definice v čl. 2 písm. g) směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů ( 13 );

k) „kapacitou zařízení na spalování odpadů“ rozumí nejvyšší kapacita spalování odpadů v tunách za rok nebo v gigajoulech;

l) „kapacitou zařízení na recyklaci odpadů“ rozumí nejvyšší kapacita recyklace odpadů v tunách za rok;

m) „kapacitou skládek“ rozumí zbývající kapacita (na konci referenčního roku) skládek pro ukládání odpadů v budoucnosti, měřená v kubických metrech;

n) „kapacitou jiných zařízení na odstraňování odpadů“ rozumí kapacita zařízení na odstraňování odpadů měřená v tunách za rok.

Článek 3

Shromažďování údajů

▼M4

1.  Členské státy při splnění podmínek pro kvalitu a přesnost definovaných v souladu s druhým pododstavcem získávají údaje nezbytné k upřesnění charakteristik uvedených v přílohách I a II pomocí

 průzkumů,

 správních nebo jiných zdrojů, například povinnosti předkládat zprávy podle právních předpisů Společenství pro nakládání s odpady,

 postupů statistického odhadu na základě náhodně odebraných vzorků nebo údajů odhadců v oblasti odpadů nebo

 kombinací těchto způsobů.

Podmínky pro kvalitu a přesnost stanoví Komise. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.

Pro snížení zatížení respondentů mají vnitrostátní orgány a Komise přístup ke správním zdrojům údajů, s výhradou omezení a podmínek stanovených každým členským státem a Komisí v rámci jejich příslušných pravomocí.

▼B

2.  Pro snížení administrativního zatížení malých podniků jsou z průzkumů vyloučeny podniky s méně než 10 zaměstnanci, pokud značným způsobem nepřispívají ke vzniku odpadů.

3.  Členské státy vypracovávají statistické výsledky podle rozpisu uvedeného v přílohách I a II.

4.  Vyloučení uvedené v odstavci 2 musí být z hlediska působnosti a kvality v souladu s cíli uvedenými v oddílu 7 odst. 1 příloh I a II.

5.  Členské státy předávají výsledky, včetně důvěrných údajů, Eurostatu ve vhodném formátu a ve stanovené lhůtě od konce příslušných referenčních období stanovených v přílohách I a II.

6.  Zpracování důvěrných údajů a přenos takových údajů podle odstavce 5 se provádí v souladu se stávajícími ustanoveními Společenství, která se týkají statistické důvěrnosti.

Článek 4

Přechodné období

1.  V průběhu přechodného období může Komise na žádost členského státu a postupem podle čl. 7 odst. 2 povolit odchylky od ustanovení oddílu 5 příloh I a II. Toto přechodné období nesmí přesáhnout:

a) dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost pro vypracování výsledků týkajících se oddílu 8 bodu 1.1 položky 16 (služby) přílohy I a oddílu 8 bodu 2 přílohy II;

b) tři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost pro vypracování výsledků týkajících se oddílu 8 bodu 1.1 položky 1 (zemědělství, myslivost a lesnictví) a 2 (rybolov) přílohy I.

2.  Odchylky uvedené v odstavci 1 lze jednotlivým členským státům povolit pouze pro údaje prvního referenčního roku.

3.  Komise vypracuje program pro pilotní studie o odpadech z ekonomických činností uvedených v odst. 1 písm. b), které by měly provádět členské státy. Pilotní studie se zaměří na rozvoj metodologie pro získávání pravidelných údajů, která se bude řídit zásadami statistiky Společenství stanovenými v článku 10 nařízení Rady (ES) č. 322/97.

▼M4

Komise financuje až 100 % nákladů na provedení těchto pilotních studií. Na základě závěrů pilotních studií přijme Komise nutná prováděcí opatření. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.

▼B

Článek 5

Dovoz a vývoz odpadů

1.  Komise vypracuje program pro pilotní studie o dovozu a vývozu odpadů, které mají členské státy provádět. Pilotní studie se zaměří na rozvoj metodologie pro získávání pravidelných údajů, která se bude řídit zásadami statistiky Společenství stanovenými v článku 10 nařízení Rady (ES) č. 322/97.

2.  Program Komise pro pilotní studie bude v souladu s obsahem příloh I a II, zejména pokud jde o hlediska týkající se rozsahu a míry pokrytí odpadů, kategorií odpadů ke klasifikaci odpadů, referenčních roků a periodicity, s přihlédnutím k oznamovací povinnosti podle nařízení (EHS) č. 259/93.

3.  Komise financuje až 100 % nákladů na provedení pilotních studií.

▼M4

4.  Na základě závěrů pilotních studií uvědomí Komise Evropský parlament a Radu o možnostech sestavení statistik o činnostech a charakteristikách zahrnutých do pilotních studií o dovozu a vývozu odpadů. Komise přijme nutná prováděcí opatření. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.

▼B

5.  Pilotní studie budou provedeny nejpozději do tří let po vstupu tohoto nařízení v platnost.

▼M4

Článek 6

Prováděcí opatření

1.  Opatření nutná k provádění tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2.

Zahrnují zejména opatření:

a) k dosažení výsledků v souladu s čl. 3 odst. 2, 3 a 4, s přihlédnutím k ekonomickým strukturám a technickým podmínkám členského státu. Tato opatření mohou každému členskému státu umožnit nevykazovat určité položky z rozpisu, za předpokladu prokazatelně omezeného dopadu na kvalitu statistických údajů. Ve všech případech, kdy budou uděleny výjimky, se vypočte celkový objem odpadů pro každou položku uvedenou v oddílu 2 bodu 1 a oddílu 8 bodu 1 přílohy I;

b) ke stanovení vhodného formátu pro přenos výsledků ze strany členských států do dvou let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.  Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, a která se týkají zejména následujících účelů, se však přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3:

a) k přizpůsobení hospodářskému a technickému rozvoji při sběru a statistickém zpracování údajů, jakož i zpracování a přenosu výsledků;

b) k přizpůsobení specifikací uvedených v přílohách I, II a III;

c) ke stanovení řádných kritérií hodnocení kvality a obsahu zpráv o kvalitě podle oddílu 7 příloh I a II;

d) k uplatnění výsledků pilotních studií podle čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1.

Článek 7

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený článkem 1 rozhodnutí 89/382/EHS, Euratom ( 14 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.  Komise sdělí výboru zřízenému směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech ( 15 ) návrh opatření, který hodlá předložit Výboru pro statistické programy.

▼B

Článek 8

Zpráva

1.  Komise do pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každé tři roky předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě o statistikách sestavených podle tohoto nařízení, a zejména o jejich kvalitě a zatížení podniků.

2.  Komise do dvou let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh, který zruší překrývající se povinnost překládat zprávy.

▼M4

3.  Komise do dvou let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1. V případě nutnosti navrhne přezkum pilotních studií, o němž se rozhodne regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.

▼B

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M5
PŘÍLOHA I

VZNIK ODPADŮ

ODDÍL 1

Rozsah

1. Statistiky se sestavují za všechny činnosti klasifikované v sekcích A až U NACE Rev. 2. Tyto sekce zahrnují všechny ekonomické činnosti.

Tato příloha zahrnuje také:

a) odpady vzniklé v domácnostech;

b) odpady vzniklé v rámci využívání nebo odstraňování odpadů.

2. Odpady recyklované na místě, kde odpad vznikl, nejsou zahrnuty do této přílohy.

ODDÍL 2

Kategorie odpadu

Statistiky musí být vypracovány pro níže uvedené kategorie odpadu:Seznam souhrnných položek

 

EWC-Stat - Verze 4

 

Položka č.

 

Popis

Nebezpečný odpad/odpad neklasifikovaný jako nebezpečný

1

01.1

Upotřebená rozpouštědla

Nebezpečný

2

01.2

Kyselé, zásadité nebo solné odpady

Neklasifikovaný jako nebezpečný

3

01.2

Kyselé, zásadité nebo solné odpady

Nebezpečný

4

01.3

Použité oleje

Nebezpečný

5

01.4, 02, 03.1

Chemický odpad

Neklasifikovaný jako nebezpečný

6

01.4, 02, 03.1

Chemický odpad

Nebezpečný

7

03.2

Kaly z průmyslových odpadních vod

Neklasifikovaný jako nebezpečné

8

03.2

Kaly z průmyslových odpadních vod

Nebezpečné

9

03.3

Kaly a tekuté odpady ze zpracování odpadu

Neklasifikované jako nebezpečný

10

03.3

Kaly a tekuté odpady ze zpracování odpadu

Nebezpečný

11

05

Odpady ze zdravotnictví a biologické odpady

Neklasifikovaný jako nebezpečný

12

05

Odpady ze zdravotnictví a biologické odpady

Nebezpečný

13

06.1

Kovový odpad, železný

Neklasifikovaný jako nebezpečný

14

06.2

Kovový odpad, neželezný

Neklasifikovaný jako nebezpečný

15

06.3

Kovový odpad, směsný železný a neželezný

Neklasifikovaný jako nebezpečný

16

07.1

Skleněný odpad

Neklasifikovaný jako nebezpečný

17

07.1

Skleněný odpad

Nebezpečný

18

07.2

Odpad z papíru a lepenky

Neklasifikovaný jako nebezpečný

19

07.3

Pryžový odpad

Neklasifikovaný jako nebezpečný

20

07.4

Odpadní plasty

Neklasifikovaný jako nebezpečný

21

07.5

Odpad ze dřeva

Neklasifikovaný jako nebezpečný

22

07.5

Odpad ze dřeva

Nebezpečný

23

07.6

Textilní odpad

Neklasifikovaný jako nebezpečný

24

07.7

Odpad obsahující PCB

Nebezpečný

25

08 (kromě 08.1, 08.41)

Vyřazené zařízení (kromě vyřazených vozidel a odpadních baterií a akumulátorů)

Neklasifikovaný jako nebezpečný

26

08 (kromě 08.1, 08.41)

Vyřazené zařízení (kromě vyřazených vozidel a odpadních baterií a akumulátorů)

Nebezpečný

27

08.1

Vyřazená vozidla

Neklasifikovaný jako nebezpečný

28

08.1

Vyřazená vozidla

Nebezpečný

29

08.41

Odpadní baterie a akumulátory

Neklasifikovaný jako nebezpečný

30

08.41

Odpadní baterie a akumulátory

Nebezpečný

31

09.1

Odpady živočišného původu a směsný potravinářský odpad

Neklasifikovaný jako nebezpečný

32

09.2

Odpady rostlinného původu

Neklasifikovaný jako nebezpečný

33

09.3

Zvířecí trus, moč a hnůj

Neklasifikovaný jako nebezpečný

34

10.1

Odpady z domácností a podobné

Neklasifikovaný jako nebezpečný

35

10.2

Směsné a nerozlišené materiály

Neklasifikovaný jako nebezpečný

36

10.2

Směsné a nerozlišené materiály

Nebezpečný

37

10.3

Zbytky z třídění

Neklasifikovaný jako nebezpečný

38

10.3

Zbytky z třídění

Nebezpečný

39

11

Obecné kaly

Neklasifikovaný jako nebezpečný

40

12.1

Minerální odpady ze staveb a demoliční odpady

Neklasifikovaný jako nebezpečný

41

12.1

Minerální odpady ze staveb a demoliční odpady

Nebezpečný

42

12.2, 12.3, 12.5

Ostatní minerální odpady

Neklasifikovaný jako nebezpečný

43

12.2, 12.3, 12.5

Ostatní minerální odpady

Nebezpečný

44

12.4

Odpad ze spalování

Neklasifikovaný jako nebezpečný

45

12.4

Odpad ze spalování

Nebezpečný

46

12.6

Zeminy

Neklasifikovaný jako nebezpečný

47

12.6

Zeminy

Nebezpečný

48

12.7

Vytěžená hlušina

Neklasifikovaný jako nebezpečný

49

12.7

Vytěžená hlušina

Nebezpečný

50

12.8, 13

Minerální odpady ze zpracování odpadů a stabilizovaný odpad

Neklasifikovaný jako nebezpečný

51

12.8, 13

Minerální odpady ze zpracování odpadů a stabilizovaný odpad

Nebezpečný

ODDÍL 3

Charakteristiky

Vypracují se statistiky pro tyto charakteristiky a položky:

1. Množství odpadu vznikající pro každou kategorii odpadu, uvedenou v oddílu 2 odst. 1 a pro každou činnost produkující odpad, uvedenou v oddíle 8 bodě 1.

2. Počet obyvatel obsluhovaných systémem sběru směsného odpadu z domácností a podobného odpadu.

ODDÍL 4

Jednotka pro předložení zprávy

1. Jednotkou pro předložení zprávy pro všechny kategorie odpadů je 1 tuna (běžného) nevysušeného odpadu, kromě kategorií odpadů „kaly z průmyslových odpadních vod“, „obecné kaly“, „kaly a tekuté odpady ze zpracování odpadu“ a „vytěžená hlušina“, pro které je jednotkou pro předložení zprávy 1 tuna sušiny.

2. Jednotkou pro předložení zprávy pro charakteristiky uvedené v oddíle 3 bodě 2 je procento z počtu obsluhovaných obyvatel.

ODDÍL 5

První referenční rok a periodicita

1. Prvním referenčním rokem je druhý kalendářní rok po vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Prvním referenčním rokem pro statistiku odpadů založenou na tomto přezkumu je rok 2010.

3. Členské státy poskytují údaje za každý druhý rok po prvním referenčním roce.

ODDÍL 6

Přenos výsledků do Eurostatu

Výsledky musí být přeneseny do 18 měsíců od konce referenčního roku.

ODDÍL 7

Zpráva o rozsahu a kvalitě statistických údajů

1. U každé položky uvedené v oddíle 8 (činnosti a domácnosti) uvedou členské státy procento, v jakém sestavené statistiky představují veškerý odpad příslušné položky. Minimální požadavek na rozsah údajů určí Komise. Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.

2. Členské státy předloží zprávu o kvalitě uvádějící stupeň přesnosti získaných údajů. Bude uveden popis odhadů, souhrnných hodnot nebo výjimek a způsobu, jakým tyto postupy ovlivňují rozložení kategorií odpadů uvedených v oddíle 2 bodě 1 podle ekonomických činností a domácností, jak uvádí oddíl 8.

3. Komise zahrne zprávy o rozsahu a kvalitě do zprávy stanovené v článku 8 tohoto nařízení.

ODDÍL 8

Zpracování výsledků

1. Výsledky u charakteristik stanovených v oddíle 3 bodě 1 se musí sestavit pro:

1.1. tyto položky, jak jsou popsány v NACE Rev. 2:Položka č.

 

Popis

1

Sekce A

Zemědělství, lesnictví a rybářství

2

Sekce B

Těžba a dobývání

3

Oddíl 10

Výroba potravinářských výrobků

Oddíl 11

Výroba nápojů

Oddíl 12

Výroba tabákových výrobků

4

Oddíl 13

Výroba textilií

Oddíl 14

Výroba oděvů

Oddíl 15

Výroba usní a souvisejících výrobků

5

Oddíl 16

Zpracování dřeva, výroba dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků

6

Oddíl 17

Výroba papíru a výrobků z papíru

Oddíl 18

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

7

Oddíl 19

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

8

Oddíl 20

Výroba chemických látek a chemických přípravků

Oddíl 21

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

Oddíl 22

Výroba pryžových a plastových výrobků

9

Oddíl 23

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

10

Oddíl 24

Výroba základních kovů

Oddíl 25

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení

11

Oddíl 26

Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení

Oddíl 27

Výroba elektrických zařízení

Oddíl 28

Výroba strojů a zařízení j. n.

Oddíl 29

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

Oddíl 30

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

12

Oddíl 31

Výroba nábytku

Oddíl 32

Ostatní zpracovatelský průmysl

Oddíl 33

Opravy a instalace strojů a zařízení

13

Sekce D

Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu

14

Oddíl 36

Shromažďování, úprava a rozvod vody

Oddíl 37

Činnosti související s odpadními vodami

Oddíl 39

Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady

15

Oddíl 38

Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k dalšímu využití

16

Sekce F

Stavebnictví

17

 

Služby:

Sekce G, kromě třídy 46.77

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Sekce H

Doprava a skladování

Sekce I

Ubytování, stravování a pohostinství

Sekce J

Informační a komunikační činnosti

Sekce K

Peněžnictví a pojišťovnictví

Sekce L

Činnosti v oblasti nemovitostí

Sekce M

Odborné, vědecké a technické činnosti

Sekce N

Administrativní a podpůrné činnosti

Sekce O

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

Sekce P

Vzdělávání

Sekce Q

Zdravotní a sociální péče

Sekce R

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

Sekce S

Ostatní činnosti

Sekce T

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

Sekce U

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

18

Třída 46.77

Velkoobchod s odpadem a šrotem

1.2. DomácnostiPoložka č.

 

Popis

19

 

Odpad z domácností

2. Pro ekonomické činnosti jsou statistickými jednotkami místní jednotky nebo jednotky podle druhu činností dle definice v nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ( 16 ), v souladu se statistickým systémem každého členského státu.

Ve zprávě o kvalitě, která má být vypracována podle oddílu 7, by měl být obsažen popis toho, jak zvolená statistická jednotka ovlivňuje rozčlenění údajů podle skupin NACE Rev. 2.
PŘÍLOHA II

VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

ODDÍL 1

Rozsah

1. Statistiky musejí být sestaveny pro všechna zařízení na využití a odstraňování odpadů, která provozují kteroukoli činnost uvedenou v oddíle 8 bodě 2 a která náleží k ekonomickým činnostem nebo jsou jejich součástí podle skupin nomenklatury NACE Rev. 2 uvedených v příloze I oddíle 8 bodě 1.1.

2. Tato příloha nezahrnuje zařízení, u nichž je zpracování odpadu omezeno na recyklaci odpadu na místě, kde odpad vznikl.

ODDÍL 2

Kategorie odpadu

Kategorie odpadu, pro něž je u jednotlivých způsobů využití či odstranění uvedených v oddíle 8 bodě 2 třeba vypracovat statistiky, jsou kategorie zmíněné v příloze I oddíle 2 bodě. 1.

ODDÍL 3

Charakteristiky

Vypracují se statistiky pro tyto charakteristiky a položky:Položka

Popis

Regionální úroveň

1

Množství zpracovaného odpadu pro každou kategorii odpadu uvedenou v oddíle 2 a pro každou položku činností odstraňování a dalšího využívání odpadu uvedenou v oddíle 8 bodě 2, kromě recyklace odpadů na místě, kde odpad vznikl.

Vnitrostátní

2

Počet a kapacita zařízení pro položku 4 oddílu 8 bodu. 2, rozepsaných podle toho, zda se jedná o:

a) nebezpečný odpad, b) odpad neklasifikovaný jako nebezpečný, c) inertní odpad.

Vnitrostátní

3

Počet uzavřených zařízení pro položku 4 oddílu 8 bodu 2 (kam se již odpad neukládá) od posledního referenčního roku, rozepsaných podle toho, zda se jedná o:

a) nebezpečný odpad, b) odpad neklasifikovaný jako nebezpečný, c) inertní odpad.

Vnitrostátní

4

Počet zařízení pro činnosti odstraňování a další využívání odpadu, uvedené v oddíle 8 bodě 2, kromě položky 5.

NUTS 2

5

►C1  Kapacita zařízení pro činnosti odstraňování a další využívání odpadu, uvedené v oddíle 8 bodě 2, kromě položek 3 a 5. ◄

NUTS 2

ODDÍL 4

Jednotka pro předložení zprávy

Jednotkou pro předložení zprávy pro všechny kategorie odpadů je 1 tuna (běžného) nevysušeného odpadu, kromě kategorií odpadů „kaly z průmyslových odpadních vod“, „obecné kaly“, „kaly a tekuté odpady ze zpracování odpadu“ a „vytěžená hlušina“, pro které je jednotkou pro předložení zprávy 1 tuna sušiny.

ODDÍL 5

První referenční rok a periodicita

1. Prvním referenčním rokem je druhý kalendářní rok po vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Prvním referenčním rokem pro statistiku odpadů založenou na tomto přezkumu je rok 2010.

3. Členské státy poskytují údaje za každý druhý rok po prvním referenčním roce za zařízení uvedená v oddíle 8 bodě 2.

ODDÍL 6

Přenos výsledků do Eurostatu

Výsledky musí být přeneseny do 18 měsíců od konce referenčního roku.

ODDÍL 7

Zpráva o rozsahu a kvalitě statistických údajů

1. U každé charakteristiky uvedené v oddíle 3 a u každé položky v druzích činností uvedených v oddíle 8 bodě 2 uvedou členské státy procento, v jakém sestavené statistiky představují veškerý odpad příslušné položky. Minimální požadavek na rozsah údajů určí Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.

2. Pro charakteristiky uvedené v oddíle 3 členské státy předloží zprávu o kvalitě s uvedením stupně přesnosti získaných údajů.

3. Komise zahrne zprávy o rozsahu a kvalitě do zprávy stanovené v článku 8 tohoto nařízení.

ODDÍL 8

Způsoby využití a odstranění odpadu

1. Výsledky se musí sestavit pro každou položku v druzích činností uvedených v oddíle 8 bodě 2, podle charakteristik uvedených v oddíle 3.

2. Seznam způsobů využívání a odstraňování; kódy jsou odvozeny od kódů v přílohách I a II směrnice 2008/98/ES ( 17 ):Položka č.

 

Druhy způsobů využití a odstranění odpadů

Spalování

1

R1

Použití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie

2

D10

Spalování na pevnině

Využívání odpadu (kromě využití energie)

3a

R2 +

Zpětné získávání/regenerace rozpouštědel

R3 +

Recyklace/zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických transformačních procesů)

R4 +

Recyklace/zpětné získávání kovů a sloučenin kovů

R5 +

Recyklace/zpětné získávání jiných anorganických materiálů

R6 +

Regenerace kyselin nebo zásad

R7 +

Využití složek používaných ke snižování znečištění

R8 +

Využití složek katalyzátorů

R9 +

Rafinace olejů nebo jiné opětné použití olejů

R10 +

Úprava půdními procesy, která je přínosem pro zemědělství nebo životní prostředí

R11

Použití odpadů získaných některým ze způsobů R1 až R10

3b

 

Využití jako zásypový materiál

Odstraňování odpadu

4

D1 +

Ukládání na povrch nebo pod úroveň povrchu země (např. skládkování apod.)

D5 +

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, uzavřených prostor izolovaných navzájem i od vnějšího prostředí apod.)

D12

Trvalé uložení (např. ukládání kontejnerů v dole apod.)

5

D2 +

Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě apod.)

D3 +

Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných odpadů do vrtů, solných komor nebo jiných přírodních úložišť apod.)

D4 +

Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, nádrží, lagun apod.)

D6 +

Vypouštění tuhých odpadů do vodních těles, kromě moří a oceánů

D7

Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání do mořského dna
PŘÍLOHA III

TABULKA EKVIVALENTŮ

uvedená v čl. 1 odst. 5 nařízení (ES) č. 2150/2002, mezi EWC-Stat Rev. 4 (statistická nomenklatura odpadu zaměřená na hlavní látky) a evropským seznamem odpadů (LoW) stanoveným rozhodnutím Komise 2000/532/ES ( 18 )01  Chemické směsné odpady

01.1  Upotřebená rozpouštědla

01.11  Halogenovaná upotřebená rozpouštědla

1  Nebezpečné

 
 
 
 

07 01 03*

organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

 
 
 
 

07 02 03*

organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

 
 
 
 

07 03 03*

organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

 
 
 
 

07 04 03*

organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

 
 
 
 

07 05 03*

organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

 
 
 
 

07 06 03*

organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

 
 
 
 

07 07 03*

organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

 
 
 
 

14 06 01*

chlorfluorované uhlovodíky, HCFC, HFC

 
 
 
 

14 06 02*

ostatní halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

 
 
 
 

14 06 04*

kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla

01.12  Nehalogenovaná upotřebená rozpouštědla

1  Nebezpečné

 
 
 
 

07 01 04*

ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

 
 
 
 

07 02 04*

ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

 
 
 
 

07 03 04*

ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

 
 
 
 

07 04 04*

ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

 
 
 
 

07 05 04*

ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

 
 
 
 

07 06 04*

ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

 
 
 
 

07 07 04*

ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

 
 
 
 

14 06 03*

ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel

 
 
 
 

14 06 05*

kaly nebo tuhé odpady obsahující ostatní rozpouštědla

 
 
 
 

20 01 13*

rozpouštědla

01.2  Kyselé, zásadité nebo solné odpady

01.21  Kyselý odpad

1  Nebezpečné

 
 
 
 

06 01 01*

kyselina sírová a kyselina siřičitá

 
 
 
 

06 01 02*

Kyselina chlorovodíková

 
 
 
 

06 01 03*

kyselina fluorovodíková

 
 
 
 

06 01 04*

kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

 
 
 
 

06 01 05*

kyselina dusičná a kyselina dusitá

 
 
 
 

06 01 06*

ostatní kyseliny

 
 
 
 

06 07 04*

roztoky a kyseliny, např. kontaktní kyselina

 
 
 
 

08 03 16*

odpadní leptací roztoky

 
 
 
 

09 01 04*

roztoky ustalovačů

 
 
 
 

09 01 05*

bělící roztoky a roztoky bělících ustalovačů

 
 
 
 

10 01 09*

kyselina sírová

 
 
 
 

11 01 05*

kyselé mořicí roztoky

 
 
 
 

11 01 06*

kyseliny blíže nespecifikované

 
 
 
 

16 06 06*

samostatně sbíraný elektrolyt z baterií a akumulátorů

 
 
 
 

20 01 14*

kyseliny

01.22  Zásaditý odpad

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

03 03 09

odpadní vápenný kal

 
 
 
 

11 01 14

odpady z odmašťování neuvedené pod položkou 11 01 13

1  Nebezpečné

 
 
 
 

05 01 11*

odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad

 
 
 
 

06 02 01*

hydroxid vápenatý

 
 
 
 

06 02 03*

hydroxid amonný

 
 
 
 

06 02 04*

hydroxid draselný a sodný

 
 
 
 

06 02 05*

jiné zásady

 
 
 
 

09 01 01*

roztoky vodou ředitelných vývojek a aktivátorů

 
 
 
 

09 01 02*

roztoky vodou ředitelných vývojek ofsetových desek

 
 
 
 

09 01 03*

roztoky rozpouštědlových vývojek

 
 
 
 

11 01 07*

alkalické mořicí roztoky

 
 
 
 

11 01 13*

odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

11 03 01*

odpady obsahující kyanid

 
 
 
 

19 11 04*

odpady z čištění paliv pomocí zásad

 
 
 
 

20 01 15*

alkálie

01.24  Ostatní solné odpady

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

05 01 16

odpady obsahující síru z odsiřování ropy

 
 
 
 

05 07 02

odpady obsahující síru

 
 
 
 

06 03 14

pevné soli a roztoky neuvedené pod položkou 06 03 11 a 06 03 13

 
 
 
 

06 03 16

oxidy kovů neuvedené pod položkou 06 03 15

 
 
 
 

06 06 03

odpady obsahující sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02

 
 
 
 

11 02 06

odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod položkou 11 02 05

1  Nebezpečné

 
 
 
 

06 03 11*

pevné soli a roztoky obsahující kyanidy

 
 
 
 

06 03 13*

pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy

 
 
 
 

06 03 15*

oxidy kovů obsahující těžké kovy

 
 
 
 

06 04 03*

odpady obsahující arzen

 
 
 
 

06 04 04*

kaly obsahující rtuť

 
 
 
 

06 04 05*

odpady obsahující ostatní těžké kovy

 
 
 
 

06 06 02*

odpady obsahující nebezpečné sulfidy

 
 
 
 

10 03 08*

solné strusky z druhého tavení

 
 
 
 

10 04 03*

arzeničnan vápenatý

 
 
 
 

11 01 08*

kaly z fosfátování

 
 
 
 

11 02 05*

odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

11 03 02*

jiné odpady

 
 
 
 

11 05 04*

upotřebené tavidlo

 
 
 
 

16 09 01*

manganistany, např. manganistan draselný

 
 
 
 

16 09 02*

chromany, např. chroman draselný, dvojchroman draselný nebo sodný

01.3  Použité oleje

01.31  Použité motorové oleje

1  Nebezpečné

 
 
 
 

13 02 04*

chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

 
 
 
 

13 02 05*

nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

 
 
 
 

13 02 06*

syntetické motorové, převodové a mazací oleje

 
 
 
 

13 02 07*

okamžitě biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

 
 
 
 

13 02 08*

ostatní motorové, převodové a mazací oleje

01.32  Ostatní použité oleje

1  Nebezpečné

 
 
 
 

05 01 02*

kaly z odsolovacích zařízení

 
 
 
 

05 01 03*

kaly ze dna nádrží na ropné látky

 
 
 
 

05 01 04*

kyselé alkylové kaly

 
 
 
 

05 01 12*

olej obsahující kyseliny

 
 
 
 

08 03 19*

disperzní olej

 
 
 
 

08 04 17*

kalafunový olej

 
 
 
 

12 01 06*

řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

 
 
 
 

12 01 07*

řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

 
 
 
 

12 01 08*

řezné emulze a roztoky obsahující halogeny

 
 
 
 

12 01 09*

řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

 
 
 
 

12 01 10*

syntetické řezné oleje

 
 
 
 

12 01 12*

upotřebené vosky a tuky

 
 
 
 

12 01 18*

kovové kaly (kaly z broušení, honování, lapování a leštění) obsahující olej

 
 
 
 

12 01 19*

snadno biologicky rozložitelný řezný olej

 
 
 
 

13 01 04*

chlorované emulze

 
 
 
 

13 01 05*

nechlorované emulze

 
 
 
 

13 01 09*

minerální chlorované hydraulické oleje

 
 
 
 

13 01 10*

minerální nechlorované hydraulické oleje

 
 
 
 

13 01 11*

syntetické hydraulické oleje

 
 
 
 

13 01 12*

snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

 
 
 
 

13 01 13*

ostatní hydraulické oleje

 
 
 
 

13 03 06*

minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod položkou 13 03 01

 
 
 
 

13 03 07*

minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

 
 
 
 

13 03 08*

syntetické izolační a teplonosné oleje

 
 
 
 

13 03 09*

snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

 
 
 
 

13 03 10*

ostatní izolační a teplonosné oleje

 
 
 
 

13 05 06*

olej z odlučovačů oleje a vody

 
 
 
 

20 01 26*

olej a tuk neuvedený pod položkou 20 01 25

01.4  Upotřebené chemické katalyzátory

01.41  Upotřebené chemické katalyzátory

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

16 08 01

upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě položky 16 08 07)

 
 
 
 

16 08 03

upotřebené katalyzátory obsahující ostatní přechodné kovy nebo jejich sloučeniny

 
 
 
 

16 08 04

upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě položky 16 08 07)

1  Nebezpečné

 
 
 
 

16 08 02*

upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny

 
 
 
 

16 08 05*

upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou

 
 
 
 

16 08 06*

upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory

 
 
 
 

16 08 07*

upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami

02  Odpadní chemikálie

02.1  Chemický odpad blíže neurčený

02.11  Agrochemický odpad

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

02 01 09

agrochemický odpad neuvedený pod položkou 02 01 08

1  Nebezpečné

 
 
 
 

02 01 08*

agrochemický odpad obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

06 13 01*

anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy

 
 
 
 

20 01 19*

pesticidy

02.12  Nespotřebovaná léčiva

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

07 05 14

tuhé odpady neuvedené pod položkou 07 05 13

 
 
 
 

18 01 09

léčiva neuvedená pod položkou 18 01 08

 
 
 
 

18 02 08

léčiva neuvedená pod položkou 18 02 07

 
 
 
 

20 01 32

léčiva neuvedená pod položkou 20 01 31

1  Nebezpečné

 
 
 
 

07 05 13*

tuhé odpady obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

18 01 08*

cytotoxická a cytostatická léčiva

 
 
 
 

18 02 07*

cytotoxická a cytostatická léčiva

 
 
 
 

20 01 31*

cytotoxická a cytostatická léčiva

02.13  Barvy, laky, tiskařské barvy a lepidla

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

04 02 17

barviva a pigmenty neuvedené pod položkou 04 02 16

 
 
 
 

08 01 12

odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11

 
 
 
 

08 01 14

kaly z barev nebo z laků neuvedené pod položkou 08 01 13

 
 
 
 

08 01 16

vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 15

 
 
 
 

08 01 18

odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod položkou 08 01 17

 
 
 
 

08 01 20

vodné suspenze obsahující ostatní barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 19

 
 
 
 

08 02 01

odpadní práškové nátěrové hmoty

 
 
 
 

08 03 07

vodné kaly obsahující tiskařské barvy

 
 
 
 

08 03 08

vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy

 
 
 
 

08 03 13

odpadní tiskařské barvy neuvedené pod položkou 08 03 12

 
 
 
 

08 03 15

kaly obsahující tiskařské barvy neuvedené pod položkou 08 03 14

 
 
 
 

08 03 18

odpadní tiskařský toner neuvedený pod položkou 08 03 17

 
 
 
 

08 04 10

odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09

 
 
 
 

08 04 12

kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 11

 
 
 
 

08 04 14

vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 13

 
 
 
 

08 04 16

vodné kapalné odpady obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 15

 
 
 
 

20 01 28

barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod položkou 20 01 27

1  Nebezpečné

 
 
 
 

04 02 16*

barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

08 01 11*

odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

 
 
 
 

08 01 13*

kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

 
 
 
 

08 01 15*

vodné kaly obsahující barvy nebo laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

 
 
 
 

08 01 17*

odpad z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla a jiné nebezpečné látky

 
 
 
 

08 01 19*

vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

 
 
 
 

08 03 12*

odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

08 03 14*

kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

08 03 17*

odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

08 04 09*

odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

 
 
 
 

08 04 11*

kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

 
 
 
 

08 04 13*

vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

 
 
 
 

08 04 15*

vodný kapalný odpad obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami

 
 
 
 

20 01 27*

barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

02.14  Ostatní odpadní chemikálie

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

02 07 03

odpad z chemického zpracování

 
 
 
 

03 02 99

činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená

 
 
 
 

04 01 09

odpad z úpravy a apretace

 
 
 
 

04 02 15

odpad z apretace neuvedený pod položkou 04 02 14

 
 
 
 

07 02 15

odpady přísad neuvedené pod položkou 07 02 14

 
 
 
 

07 02 17

odpady obsahující silikony neuvedené pod položkou 07 02 16

 
 
 
 

10 09 16

odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod položkou 10 09 15

 
 
 
 

10 10 14

odpadní pojiva neuvedená pod položkou 10 10 13

 
 
 
 

10 10 16

odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod položkou 10 10 15

 
 
 
 

16 01 15

nemrznoucí kapaliny neuvedené pod položkou 16 01 14

 
 
 
 

16 05 05

plyny v tlakových nádobách neuvedené pod položkou 16 05 04

 
 
 
 

18 01 07

chemikálie neuvedené pod položkou 18 01 06

 
 
 
 

18 02 06

chemikálie neuvedené pod položkou 18 02 05

 
 
 
 

20 01 30

detergenty neuvedené pod položkou 20 01 29

1  Nebezpečné

 
 
 
 

03 02 01*

nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva

 
 
 
 

03 02 02*

chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

 
 
 
 

03 02 03*

organokovová činidla k impregnaci dřeva

 
 
 
 

03 02 04*

anorganická činidla k impregnaci dřeva

 
 
 
 

03 02 05*

ostatní činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

04 02 14*

odpad z apretace obsahující organická rozpouštědla

 
 
 
 

05 07 01*

kaly obsahující rtuť

 
 
 
 

06 08 02*

odpad obsahující nebezpečné chlorosilany

 
 
 
 

06 10 02*

odpad obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

07 02 14*

odpady přísad obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

07 02 16*

odpady obsahující nebezpečné silikony

 
 
 
 

07 04 13*

tuhý odpad obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

08 01 21*

odpadní odstraňovače barev nebo laků

 
 
 
 

08 05 01*

odpadní isokyanáty

 
 
 
 

10 09 13*

odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 09 15*

odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 10 13*

odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 10 15*

odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

11 01 16*

nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

 
 
 
 

11 01 98*

ostatní odpad obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

16 01 13*

brzdové kapaliny

 
 
 
 

16 01 14*

nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

16 05 04*

plyny ve vysokotlakých válcích (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

16 09 03*

peroxidy, např. peroxid vodíku

 
 
 
 

16 09 04*

oxidační látky jinak blíže neurčené

 
 
 
 

18 01 06*

chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

 
 
 
 

18 02 05*

chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

 
 
 
 

20 01 17*

fotochemická činidla

 
 
 
 

20 01 29*

detergenty obsahující nebezpečné látky

02.2  Nepoužité výbušniny

02.21  Odpadní výbušniny a pyrotechnické výrobky

1  Nebezpečné

 
 
 
 

16 04 02*

odpad ze zábavní pyrotechniky

 
 
 
 

16 04 03*

jiné odpadní výbušniny

02.22  Odpadní munice

1  Nebezpečné

 
 
 
 

16 04 01*

odpadní munice

02.3  Směsný chemický odpad

02.31  Drobný směsný chemický odpad

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

16 05 09

vyřazené chemikálie neuvedené pod položkou 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08

1  Nebezpečné

 
 
 
 

16 05 06*

laboratorní chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující včetně směsí laboratorních chemikálií

 
 
 
 

16 05 07*

vyřazené anorganické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

 
 
 
 

16 05 08*

vyřazené organické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

02.33  Obaly znečištěné nebezpečnými látkami

1  Nebezpečné

 
 
 
 

15 01 10*

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

03  Ostatní chemické odpady

03.1  Chemická depozita a rezidua

03.11  Dehty a uhelný odpad

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

05 01 17

asfalt

 
 
 
 

06 13 03

saze z ropných surovin nebo plynu

 
 
 
 

10 01 25

odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny

 
 
 
 

10 03 02

odpadní anody

 
 
 
 

10 03 18

odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod položkou 10 03 17

 
 
 
 

10 08 13

odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod položkou 10 08 12

 
 
 
 

10 08 14

anodový odpad

 
 
 
 

11 02 03

odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy

 
 
 
 

20 01 41

odpady z čištění komínů

1  Nebezpečné

 
 
 
 

05 01 07*

kyselé dehty

 
 
 
 

05 01 08*

jiné dehty

 
 
 
 

05 06 01*

kyselé dehty

 
 
 
 

05 06 03*

jiné dehty

 
 
 
 

06 13 05*

saze

 
 
 
 

10 03 17*

odpady obsahující dehet z výroby anod

 
 
 
 

10 08 12*

odpady obsahující dehet z výroby anod

 
 
 
 

19 11 02*

kyselé dehty

03.12  Kaly emulzí oleje / vody

1  Nebezpečné

 
 
 
 

05 01 06*

kaly z provozoven, zařízení a údržbářské činnosti

 
 
 
 

13 04 01*

oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby

 
 
 
 

13 04 02*

oleje z kanalizace přístavních mol

 
 
 
 

13 04 03*

oleje ze dna ostatních lodí

 
 
 
 

13 05 01*

tuhý podíl z odlučovačů oleje a vody

 
 
 
 

13 05 02*

kaly z odlučovačů oleje a vody

 
 
 
 

13 05 03*

kaly z lapačů nečistot

 
 
 
 

13 05 07*

zaolejovaná voda z odlučovačů oleje a vody

 
 
 
 

13 05 08*

směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje a vody

 
 
 
 

13 07 01*

topný olej a motorová nafta

 
 
 
 

13 07 02*

motorový benzín

 
 
 
 

13 07 03*

jiná paliva (včetně směsí)

 
 
 
 

13 08 01*

odsolené kaly nebo emulze

 
 
 
 

13 08 02*

jiné emulze

 
 
 
 

13 08 99*

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

16 07 09*

odpady obsahující jiné nebezpečné látky

 
 
 
 

19 02 07*

olej a koncentráty ze separace

03.13  Chemické reakční zbytky

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

03 03 02

kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)

 
 
 
 

04 01 04

činící břečka obsahující chrom

 
 
 
 

04 01 05

činící břečka neobsahující chrom

 
 
 
 

11 01 12

oplachové vody neuvedené pod položkou 11 01 11

1  Nebezpečné

 
 
 
 

04 01 03*

odpad z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze

 
 
 
 

06 07 03*

kaly síranu barnatého obsahující rtuť

 
 
 
 

07 01 01*

vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy

 
 
 
 

07 01 07*

halogenované destilační a reakční zbytky

 
 
 
 

07 01 08*

ostatní destilační a reakční zbytky

 
 
 
 

07 02 01*

vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy

 
 
 
 

07 02 07*

halogenované destilační a reakční zbytky

 
 
 
 

07 02 08*

ostatní destilační a reakční zbytky

 
 
 
 

07 03 01*

vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy

 
 
 
 

07 03 07*

halogenované destilační a reakční zbytky

 
 
 
 

07 03 08*

ostatní destilační a reakční zbytky

 
 
 
 

07 04 01*

vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy

 
 
 
 

07 04 07*

halogenované destilační a reakční zbytky

 
 
 
 

07 04 08*

ostatní destilační a reakční zbytky

 
 
 
 

07 05 01*

vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy

 
 
 
 

07 05 07*

halogenované destilační a reakční zbytky

 
 
 
 

07 05 08*

ostatní destilační a reakční zbytky

 
 
 
 

07 06 01*

vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy

 
 
 
 

07 06 07*

halogenované destilační a reakční zbytky

 
 
 
 

07 06 08*

ostatní destilační a reakční zbytky

 
 
 
 

07 07 01*

vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy

 
 
 
 

07 07 07*

halogenované destilační a reakční zbytky

 
 
 
 

07 07 08*

ostatní destilační a reakční zbytky

 
 
 
 

09 01 13*

odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 09 01 06

 
 
 
 

11 01 11*

oplachové vody obsahující nebezpečné látky

03.14  Upotřebené filtrační a absorpční materiály

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

15 02 03

absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod položkou 15 02 02

 
 
 
 

19 09 03

kaly z dekarbonizace

 
 
 
 

19 09 04

upotřebené aktivní uhlí

 
 
 
 

19 09 05

nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

 
 
 
 

19 09 06

roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

1  Nebezpečné

 
 
 
 

05 01 15*

upotřebené filtrační hlinky

 
 
 
 

06 07 02*

aktivní uhlí z výroby chloru

 
 
 
 

06 13 02*

upotřebené aktivní uhlí (kromě položky 06 07 02)

 
 
 
 

07 01 09*

halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

 
 
 
 

07 01 10*

ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

 
 
 
 

07 02 09*

halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

 
 
 
 

07 02 10*

ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

 
 
 
 

07 03 09*

halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

 
 
 
 

07 03 10*

ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

 
 
 
 

07 04 09*

halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

 
 
 
 

07 04 10*

ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

 
 
 
 

07 05 09*

halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

 
 
 
 

07 05 10*

ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

 
 
 
 

07 06 09*

halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

 
 
 
 

07 06 10*

ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

 
 
 
 

07 07 09*

halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

 
 
 
 

07 07 10*

ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

 
 
 
 

11 01 15*

výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

15 02 02*

absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených) čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

 
 
 
 

19 01 10*

upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin

 
 
 
 

19 08 06*

nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

 
 
 
 

19 08 07*

roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

 
 
 
 

19 08 08*

odpad z membránového systému obsahující těžké kovy

 
 
 
 

19 11 01*

upotřebené filtrační hlinky

03.2  Kaly z průmyslových odpadních vod

03.21  Kaly ze zpracování a čištění průmyslových odpadních vod

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

03 03 05

kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru

 
 
 
 

03 03 10

výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy

 
 
 
 

04 01 06

kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku

 
 
 
 

04 01 07

kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku

 
 
 
 

04 02 20

ostatní kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku neuvedené pod položkou 04 02 19

 
 
 
 

05 01 10

ostatní kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku neuvedené pod položkou 05 01 09

 
 
 
 

05 01 14

odpad z chladicích kolon

 
 
 
 

05 06 04

odpad z chladicích kolon

 
 
 
 

06 05 03

ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 06 05 02

 
 
 
 

07 01 12

ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 01 11

 
 
 
 

07 02 12

ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 02 11

 
 
 
 

07 03 12

ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 03 11

 
 
 
 

07 04 12

ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 04 11

 
 
 
 

07 05 12

ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 05 11

 
 
 
 

07 06 12

ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 06 11

 
 
 
 

07 07 12

ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 07 11

 
 
 
 

10 01 21

ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 10 01 20

 
 
 
 

10 01 23

vodné kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 10 01 22

 
 
 
 

10 01 26

odpad z čištění chladicí vody

 
 
 
 

10 02 12

odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 02 11

 
 
 
 

10 02 15

ostatní kaly a filtrační koláče

 
 
 
 

10 03 28

odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 03 27

 
 
 
 

10 04 10

odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 04 09

 
 
 
 

10 05 09

odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 05 08

 
 
 
 

10 06 10

odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 06 09

 
 
 
 

10 07 08

odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 07 07

 
 
 
 

10 08 20

odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 08 19

 
 
 
 

10 11 20

tuhý odpad ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedený pod položkou 10 11 19

 
 
 
 

10 12 13

kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku

 
 
 
 

11 01 10

ostatní kaly a filtrační koláče neuvedené pod položkou 11 01 09

 
 
 
 

12 01 15

kaly z obrábění neuvedené pod položkou 12 01 14

 
 
 
 

16 10 02

vodné kapalné odpady neuvedené pod položkou 16 10 01

 
 
 
 

16 10 04

vodné koncentráty neuvedené pod položkou 16 10 03

 
 
 
 

19 08 12

kaly z biologického čištění průmyslové odpadní vody neuvedené pod položkou 19 08 11

 
 
 
 

19 08 14

kaly z jiného čištění průmyslové odpadní vody neuvedené pod položkou 19 08 13

 
 
 
 

19 13 04

kaly ze sanace zeminy neuvedené pod položkou 19 13 03

 
 
 
 

19 13 06

kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod položkou 19 13 05

 
 
 
 

19 13 08

jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod položkou 19 13 07

1  Nebezpečné

 
 
 
 

04 02 19*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

05 01 09*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

06 05 02*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

07 01 11*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

07 02 11*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

07 03 11*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

07 04 11*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

07 05 11*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

07 06 11*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

07 07 11*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 01 20*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 01 22*

vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 11 19*

tuhý odpad z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

11 01 09*

kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

11 02 07*

ostatní odpad obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

12 01 14*

kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

16 10 01*

vodný kapalný odpad obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

16 10 03*

vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

19 08 11*

kaly obsahující nebezpečné látky z biologického čištění průmyslové odpadní vody

 
 
 
 

19 08 13*

kaly obsahující nebezpečné látky z jiného čištění průmyslové odpadní vody

 
 
 
 

19 13 03*

kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

19 13 05*

kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

19 13 07*

vodný kapalný odpad a koncentráty ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

03.22  Kaly obsahující uhlovodíky

1  Nebezpečné

 
 
 
 

01 05 05*

vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

 
 
 
 

10 02 11*

odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

 
 
 
 

10 03 27*

odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

 
 
 
 

10 04 09*

odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

 
 
 
 

10 05 08*

odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

 
 
 
 

10 06 09*

odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

 
 
 
 

10 07 07*

odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

 
 
 
 

10 08 19*

odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

 
 
 
 

12 03 01*

prací vody

 
 
 
 

12 03 02*

odpad z odmašťování vodní parou

 
 
 
 

16 07 08*

odpad obsahující ropné látky

 
 
 
 

19 08 10*

směs tuků a olejů z odlučovačů olejů a vody neuvedená pod položkou 19 08 09

 
 
 
 

19 11 03*

vodné kapalné odpady

03.3  Kaly a tekuté odpady ze zpracování odpadu

03.3  Kaly a tekuté odpady ze zpracování odpadu

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

19 02 06

kaly z fyzikálního a chemického zpracování neuvedené pod položkou 19 02 05

 
 
 
 

19 04 04

vodný kapalný odpad z ochlazování vitrifikovaného odpadu

 
 
 
 

19 06 03

extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu

 
 
 
 

19 06 04

produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

 
 
 
 

19 06 05

extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

 
 
 
 

19 06 06

produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu

 
 
 
 

19 07 03

průsaková voda ze skládek neuvedená pod položkou 19 07 02

 
 
 
 

19 11 06

kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 19 11 05

1  Nebezpečné

 
 
 
 

19 02 05*

kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

19 02 08*

tekutý hořlavý odpad obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

19 02 11*

ostatní odpad obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

19 07 02*

průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

19 11 05*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

05  Odpad ze zdravotnictví a biologický odpad

05.1  Infekční odpad ze zdravotnictví a veterinární péče

05.11  Infekční odpad ze zdravotnictví

1  Nebezpečné

 
 
 
 

18 01 03*

odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

05.12  Infekční odpad z veterinární péče

1  Nebezpečné

 
 
 
 

18 02 02*

odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

05.2  Neinfekční odpad ze zdravotnictví a veterinární péče

05.21  Neinfekční odpad ze zdravotnictví

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

18 01 01

ostré předměty (kromě položky 18 01 03)

 
 
 
 

18 01 02

části těla a orgány včetně krevních sáčků a krevních konzerv (kromě položky 18 01 03)

 
 
 
 

18 01 04

odpad, na jehož sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, ložní prádlo, oděvy na jedno použití, dětské pleny)

05.22  Neinfekční odpad z veterinární péče

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

18 02 01

ostré předměty (kromě položky 18 02 02)

 
 
 
 

18 02 03

odpad, na jehož sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

06  Kovový odpad

06.1  Železný kovový odpad

06.11  Železný kovový odpad a šrot

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

10 02 10

okuje z válcování

 
 
 
 

10 12 06

vyřazené formy

 
 
 
 

12 01 01

piliny a třísky železných kovů

 
 
 
 

12 01 02

úlet a ostatní částice železných kovů

 
 
 
 

16 01 17

železné kovy

 
 
 
 

17 04 05

železo a ocel

 
 
 
 

19 01 02

železné materiály získané z pevných zbytků po spalování

 
 
 
 

19 10 01

železný a ocelový odpad

 
 
 
 

19 12 02

železné kovy

06.1  Železný kovový odpad

06.23  Ostatní hliníkové odpady

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

17 04 02

hliník

06.24  Odpad z mědi

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

17 04 01

měď, bronz, mosaz

06.25  Odpad z olova

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

17 04 03

olovo

06.26  Odpad z jiných kovů

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

11 05 01

tvrdý zinek

 
 
 
 

12 01 03

piliny a třísky neželezných kovů

 
 
 
 

12 01 04

úlet a ostatní částice železných kovů

 
 
 
 

16 01 18

neželezné kovy

 
 
 
 

17 04 04

zinek

 
 
 
 

17 04 06

cín

 
 
 
 

17 04 11

kabely neuvedené pod položkou 17 04 10

 
 
 
 

19 10 02

neželezný odpad

 
 
 
 

19 12 03

neželezné kovy

06.3  Kovový odpad, směsný železný a neželezný odpad

06.31  Směsné kovové obaly

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

15 01 04

kovové obaly

06.32  Ostatní směsný kovový odpad

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

02 01 10

odpadní kovy

 
 
 
 

17 04 07

směsné kovy

 
 
 
 

20 01 40

kovy

07  Nekovový odpad

07.1  Skleněný odpad

07.11  Skleněné obaly

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

15 01 07

skleněné obaly

07.12  Ostatní skleněný odpad

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

10 11 12

odpadní sklo neuvedené pod položkou 10 11 11

 
 
 
 

16 01 20

sklo

 
 
 
 

17 02 02

sklo

 
 
 
 

19 12 05

sklo

 
 
 
 

20 01 02

sklo

1  Nebezpečné

 
 
 
 

10 11 11*

odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)

07.2  Odpad z papíru a lepenky

07.21  Odpadní papírové a lepenkové obaly

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

15 01 01

papírové a lepenkové obaly

07.23  Ostatní odpad z papíru a lepenky

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

19 12 01

papír a lepenka

 
 
 
 

20 01 01

papír a lepenka

07.3  Pryžový odpad

07.31  Použité pneumatiky

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

16 01 03

pneumatiky s ukončenou životností

07.4  Odpadní plasty

07.41  Odpadní plastové obaly

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

15 01 02

plastové obaly

07.42  Ostatní odpadní plasty

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

02 01 04

odpadní plasty (kromě obalů)

 
 
 
 

07 02 13

odpadní plasty

 
 
 
 

12 01 05

plastové hobliny a třísky

 
 
 
 

16 01 19

plasty

 
 
 
 

17 02 03

plasty

 
 
 
 

19 12 04

plasty a pryž

 
 
 
 

20 01 39

plasty

07.5  Odpad ze dřeva

07.51  Dřevěné obaly

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

15 01 03

dřevěné obaly

07.52  Piliny a hobliny ze soustružení

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

03 01 05

piliny, hobliny, odřezky, odpadní dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod položkou 03 01 04

1  Nebezpečné

 
 
 
 

03 01 04*

piliny, hobliny, odřezky, odpadní dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky

07.53  Ostatní odpad ze dřeva

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

03 01 01

odpadní kůra a korek

 
 
 
 

03 03 01

odpadní kůra a dřevo

 
 
 
 

17 02 01

dřevo

 
 
 
 

19 12 07

dřevo neuvedené pod položkou 19 12 06

 
 
 
 

20 01 38

dřevo neuvedené pod položkou 20 01 37

1  Nebezpečné

 
 
 
 

19 12 06*

dřevo obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

20 01 37*

dřevo obsahující nebezpečné látky

07.6  Textilní odpad

07.61  Obnošené oděvy

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

20 01 10

oděvy

07.62  Různé textilní odpady

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

04 02 09

odpad z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

 
 
 
 

04 02 10

organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

 
 
 
 

04 02 21

odpad z nezpracovaných textilních vláken

 
 
 
 

04 02 22

odpad ze zpracovaných textilních vláken

 
 
 
 

15 01 09

textilní obaly

 
 
 
 

19 12 08

textilní materiály

 
 
 
 

20 01 11

textilní materiály

07.63  Odpady z kožedělné a kožešnické výroby

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

04 01 01

odpadní klihovka a štípenka

 
 
 
 

04 01 02

odpad z loužení

 
 
 
 

04 01 08

odpad z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom

07.7  Odpad obsahující PCB

07.71  Oleje obsahující PCB

1  Nebezpečné

 
 
 
 

13 01 01*

hydraulické oleje obsahující PCB

 
 
 
 

13 03 01*

izolační a teplonosné oleje a jiné kapaliny obsahující PCB

07.72  Zařízení obsahující nebo znečištěné PCB

1  Nebezpečné

 
 
 
 

16 01 09*

součásti obsahující PCB

 
 
 
 

16 02 09*

transformátory a kondenzátory obsahující PCB

 
 
 
 

16 02 10*

vyřazená zařízení obsahující PCB nebo PCB znečištěná neuvedená pod položkou 16 02 09

07.73  Stavební a demoliční odpady obsahující PCB

1  Nebezpečné

 
 
 
 

17 09 02*

stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)

08  Vyřazené zařízení

08.1  Vyřazená vozidla

08.12  Jiná vyřazená vozidla

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

16 01 06

vozidla s ukončenou životností neobsahující kapaliny a jiné nebezpečné složky

1  Nebezpečné

 
 
 
 

16 01 04*

vozidla s ukončenou životností

08.2  Vyřazené elektrické a elektronické zařízení

08.21  Vyřazené velké zařízení domácností

1  Nebezpečné

 
 
 
 

16 02 11*

vyřazená zařízení obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků, HCFC, HFC

 
 
 
 

20 01 23*

vyřazená zařízení obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků

08.23  Ostatní vyřazené elektrické a elektronické zařízení

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

09 01 10

fotoaparáty na jedno použití bez baterií

 
 
 
 

09 01 12

fotoaparáty na jedno použití s bateriemi neuvedené pod položkou 09 01 11

 
 
 
 

16 02 14

vyřazené zařízení neuvedené pod položkami 16 02 09 až 16 02 13

 
 
 
 

20 01 36

vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod položkami 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

1  Nebezpečné

 
 
 
 

09 01 11*

fotoaparáty na jedno použití s bateriemi uvedené pod položkou 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03

 
 
 
 

16 02 13*

vyřazené zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod položkami 16 02 09 až 16 02 12

 
 
 
 

20 01 35*

vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod položkami 20 01 21 a 20 01 23

08.4  Vyřazené součásti strojů a zařízení

08.41  Odpadní baterie a akumulátory

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

16 06 04

alkalické baterie (kromě položky 16 06 03)

 
 
 
 

16 06 05

ostatní baterie a akumulátory

 
 
 
 

20 01 34

baterie a akumulátory neuvedené pod položkou 20 01 33

1  Nebezpečné

 
 
 
 

16 06 01*

olověné akumulátory

 
 
 
 

16 06 02*

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

 
 
 
 

16 06 03*

baterie obsahující rtuť

 
 
 
 

20 01 33*

baterie a akumulátory uvedené pod položkami 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03 a směsi baterií a akumulátorů obsahující tyto baterie

08.43  Ostatní vyřazené součásti strojů a zařízení

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

16 01 12

brzdové destičky neuvedené pod položkou 16 01 11

 
 
 
 

16 01 16

nádrže na zkapalněný plyn

 
 
 
 

16 01 22

součásti jinak blíže neurčené

 
 
 
 

16 02 16

ostatní součásti odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod položkou 16 02 15

1  Nebezpečné

 
 
 
 

16 01 07*

olejové filtry

 
 
 
 

16 01 08*

součásti obsahující rtuť

 
 
 
 

16 01 10*

výbušné součásti (např. airbagy)

 
 
 
 

16 01 21*

nebezpečné součásti neuvedené pod položkami 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

 
 
 
 

16 02 15*

nebezpečné součásti odstraněné z vyřazených zařízení

 
 
 
 

20 01 21*

zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť

09  Odpady živočišného a rostlinného původu

09.1  Odpady živočišného původu a směsný potravinářský odpad

09.11  Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

02 01 02

odpad z živočišných tkání

 
 
 
 

02 02 01

kaly z praní a z čištění

 
 
 
 

02 02 02

odpad z živočišných tkání

 
 
 
 

02 02 03

suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

 
 
 
 

02 05 01

suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

09.12  Směsné odpadní potravinářské přípravky a produkty

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

02 03 02

odpad z konzervačních činidel

 
 
 
 

02 06 02

odpad z konzervačních činidel

 
 
 
 

19 08 09

směs tuků a olejů z odlučovače olejů obsahující pouze jedlý olej a tuk

 
 
 
 

20 01 08

biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

 
 
 
 

20 01 25

jedlý olej a tuk

09.2  Odpady rostlinného původu

09.21  Odpady z porostů

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

02 01 07

odpady z lesnictví

 
 
 
 

20 02 01

biologicky rozložitelný odpad

09.22  Rostlinné odpadní potravinářské přípravky a produkty

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

02 01 01

kaly z praní a z čištění

 
 
 
 

02 01 03

odpad z rostlinných pletiv

 
 
 
 

02 03 01

kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

 
 
 
 

02 03 03

odpad z extrakce rozpouštědly

 
 
 
 

02 03 04

suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

 
 
 
 

02 06 01

suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

 
 
 
 

02 07 01

odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

 
 
 
 

02 07 02

odpad z destilace lihovin

 
 
 
 

02 07 04

suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

09.3  Zvířecí trus, moč a hnůj

09.31  Kaly a hnůj

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

02 01 06

zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku

10  Směsné odpady

10.1  Odpad z domácností a podobné odpady

10.11  Odpad z domácností

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

20 03 01

směsný komunální odpad

 
 
 
 

20 03 02

odpad z tržišť

 
 
 
 

20 03 07

objemný odpad

 
 
 
 

20 03 99

komunální odpady jinak blíže neurčené

10.12  Odpad z čištění ulic

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

20 03 03

uliční smetky

10.2  Směsné a nerozlišené materiály

10.21  Směsné obaly

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

15 01 05

kompozitní obaly

 
 
 
 

15 01 06

směsné obaly

10.22  Ostatní směsné a nerozlišené materiály

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

01 03 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

01 04 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

01 05 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

02 01 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

02 02 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

02 03 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

02 04 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

02 05 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

02 06 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

02 07 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

03 01 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

03 03 07

výměty z recyklace papíru a lepenky

 
 
 
 

03 03 08

odpad ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

 
 
 
 

03 03 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

04 01 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

04 02 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

05 01 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

05 06 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

05 07 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

06 01 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

06 02 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

06 03 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

06 04 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

06 06 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

06 07 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

06 08 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

06 09 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

06 10 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

06 11 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

06 13 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

07 01 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

07 02 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

07 03 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

07 04 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

07 05 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

07 06 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

07 07 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

08 01 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

08 02 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

08 03 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

08 04 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

09 01 07

fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

 
 
 
 

09 01 08

fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

 
 
 
 

09 01 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

10 01 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

10 02 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

10 03 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

10 04 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

10 05 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

10 06 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

10 07 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

10 08 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

10 09 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

10 10 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

10 11 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

10 12 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

10 13 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

11 01 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

11 02 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

11 05 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

12 01 13

odpady ze svařování

 
 
 
 

12 01 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

16 01 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

16 03 04

anorganické odpady neuvedené pod položkou 16 03 03

 
 
 
 

16 03 06

organické odpady neuvedené pod položkou 16 03 05

 
 
 
 

16 07 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

19 01 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

19 02 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

19 05 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

19 06 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

19 08 01

shrabky z česlí

 
 
 
 

19 08 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

19 09 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

19 11 99

odpady jinak blíže neurčené

 
 
 
 

20 01 99

ostatní frakce jinak blíže neurčené

1  Nebezpečné

 
 
 
 

09 01 06*

odpad obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku

 
 
 
 

16 03 03*

anorganické odpady obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

16 03 05*

organické odpady obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

17 04 09*

kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

 
 
 
 

17 04 10*

kabely obsahující ropné látky, dehet a jiné nebezpečné látky

 
 
 
 

18 01 10*

odpadní amalgám ze stomatologické péče

10.3  Zbytky z třídění

10.32  Ostatní zbytky z třídění

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

19 02 03

předběžně upravené směsi složené pouze z odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné

 
 
 
 

19 02 10

spalitelné odpady neuvedené pod položkami 19 02 08 a 19 02 09

 
 
 
 

19 05 01

nekompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu

 
 
 
 

19 05 02

nekompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu

 
 
 
 

19 05 03

kompost jinak blíže neurčený

 
 
 
 

19 10 04

odletky – lehká frakce neuvedená pod položkou 19 10 03

 
 
 
 

19 10 06

jiné frakce neuvedené pod položkou 19 10 05

 
 
 
 

19 12 10

spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)

 
 
 
 

19 12 12

jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod položkou 19 12 11

1  Nebezpečné

 
 
 
 

19 02 04*

předběžně upravené směsi, které obsahují nejméně jeden odpad klasifikovaný jako nebezpečný

 
 
 
 

19 02 09*

tuhý hořlavý odpad obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

19 04 03*

nevitrifikovaná tuhá fáze

 
 
 
 

19 10 03*

lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

19 10 05*

jiné frakce obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

19 12 11*

jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky

11  Obecné kaly

11.1  Kaly z čištění odpadních vod

11.11  Kaly z čištění kanalizačních odpadních vod

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

19 08 05

kaly z čištění městské odpadní vody

11.12  Biologicky rozložitelné kaly z čištění ostatních odpadních vod

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

02 02 04

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

 
 
 
 

02 03 05

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

 
 
 
 

02 04 03

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

 
 
 
 

02 05 02

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

 
 
 
 

02 06 03

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

 
 
 
 

02 07 05

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

 
 
 
 

03 03 11

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 03 03 10

11.2  Kaly z čištění pitné a užitkové vody

11.21  Kaly z čištění pitné a užitkové vody

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

05 01 13

kaly z napájecí vody pro kotle

 
 
 
 

19 09 02

kaly z čiření vody

11.4  Obsah žump

11.41  Obsah žump

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

20 03 04

kal ze septiků a žump

 
 
 
 

20 03 06

odpad z čištění kanalizace

12  Minerální odpady

12.1  Stavební a demoliční odpady

12.11  Odpadní beton, cihly a sádra

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

17 01 01

beton

 
 
 
 

17 01 02

cihly

 
 
 
 

17 01 03

tašky a keramické výrobky

 
 
 
 

17 01 07

směsi betonu, cihle, tašek a keramických výrobků neuvedené pod položkou 17 01 06

 
 
 
 

17 05 08

štěrk ze železničního svršku neuvedený pod položkou 17 05 07

 
 
 
 

17 08 02

stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod položkou 17 08 01

1  Nebezpečné

 
 
 
 

17 01 06*

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

17 05 07*

štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

17 08 01*

stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

12.12  Odpadní uhlovodíkový materiál pro povrch vozovek

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

17 03 02

asfaltové směsi neuvedené pod položkou 17 03 01

1  Nebezpečné

 
 
 
 

17 03 01*

asfaltové směsi obsahující dehet

 
 
 
 

17 03 03*

dehet a výrobky z dehtu

12.13  Směsné stavební odpady

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

17 06 04

izolační materiály neuvedené pod položkou 17 06 01 a 17 06 03

 
 
 
 

17 09 04

směsný stavební a demoliční odpad neuvedený pod položkami 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

1  Nebezpečné

 
 
 
 

17 02 04*

sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

 
 
 
 

17 06 03*

ostatní izolační materiály obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

 
 
 
 

17 09 01*

stavební a demoliční odpad obsahující rtuť

 
 
 
 

17 09 03*

ostatní stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky

12.2  Odpadní azbest

12.21  Odpadní azbest

1  Nebezpečné

 
 
 
 

06 07 01*

odpad obsahující azbest z elektrolýzy

 
 
 
 

06 13 04*

odpad ze zpracování azbestu

 
 
 
 

10 13 09*

odpad z výroby azbestocementu obsahující azbest

 
 
 
 

15 01 11*

kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob

 
 
 
 

16 01 11*

brzdové destičky obsahující azbest

 
 
 
 

16 02 12*

vyřazená zařízení obsahující volný azbest

 
 
 
 

17 06 01*

izolační materiál obsahující azbest

 
 
 
 

17 06 05*

stavební materiály obsahující azbest

12.3  Odpadní přirozeně se vyskytující minerální látky

12.31  Odpadní přirozeně se vyskytující minerální látky

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

01 01 01

odpad z těžby rudných nerostů

 
 
 
 

01 01 02

odpad z těžby nerudných nerostů

 
 
 
 

01 03 06

hlušina neuvedená pod položkou 01 03 04 a 01 03 05

 
 
 
 

01 03 08

prachový odpad neuvedený pod položkou 01 03 07

 
 
 
 

01 03 09

červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod položkou 01 03 07

 
 
 
 

01 04 08

odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod položkou 01 04 07

 
 
 
 

01 04 09

odpadní písek a jíl

 
 
 
 

01 04 10

prachový odpad neuvedený pod položkou 01 04 07

 
 
 
 

01 04 11

odpad ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedený pod položkou 01 04 07

 
 
 
 

01 04 12

hlušina a ostatní odpad z praní a čištění nerostů neuvedený pod položkou 01 04 07 a 01 04 11

 
 
 
 

01 04 13

odpad z řezání a broušení kamene neuvedený pod položkou 01 04 07

 
 
 
 

01 05 04

vrtné kaly a odpad obsahující sladkou vodu

 
 
 
 

01 05 07

vrtné kaly a odpad obsahující baryt neuvedené pod položkou 01 05 05 a 01 05 06

 
 
 
 

01 05 08

vrtné kaly a odpad obsahující chlór neuvedené pod položkou 01 05 05 a 01 05 06

 
 
 
 

02 04 01

zemina z čištění a praní řepy

 
 
 
 

08 02 02

vodné kaly obsahující keramické materiály

 
 
 
 

10 11 10

odpadní surová směs před tepelným zpracováním neuvedená pod položkou 10 11 09

 
 
 
 

10 12 01

odpadní surová směs před tepelným zpracováním

 
 
 
 

10 13 01

odpadní surová směs před tepelným zpracováním

 
 
 
 

19 08 02

odpad z lapáků písku

 
 
 
 

19 09 01

tuhý odpad z primární filtrace a prosévání

 
 
 
 

19 13 02

tuhé odpady ze sanace zeminy neuvedené pod položkou 19 13 01

 
 
 
 

20 02 03

jiný biologicky nerozložitelný odpad

1  Nebezpečné

 
 
 
 

01 03 04*

kyselinotvorná hlušina ze zpracování sulfidické rudy

 
 
 
 

01 03 05*

ostatní hlušina obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

01 03 07*

ostatní odpad obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů

 
 
 
 

01 04 07*

odpad obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

 
 
 
 

01 05 06*

vrtné kaly a odpad obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 11 09*

odpadní surová směs před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

19 13 01*

tuhé odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

12.4  Odpad ze spalování

12.41  Odpad z čištění spalin

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

10 01 05

tuhé reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin

 
 
 
 

10 01 07

reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů

 
 
 
 

10 01 19

odpad z čištění plynu neuvedený pod položkami 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

 
 
 
 

10 02 08

tuhý odpad z čištění plynu neuvedený pod položkou 10 02 07

 
 
 
 

10 02 14

kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 02 13

 
 
 
 

10 03 20

prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 03 19

 
 
 
 

10 03 24

tuhý odpad z čištění plynu neuvedený pod položkou 10 03 23

 
 
 
 

10 03 26

kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 03 25

 
 
 
 

10 07 03

tuhý odpad z čištění plynu

 
 
 
 

10 07 05

kaly a filtrační koláče z čištění plynu

 
 
 
 

10 08 16

prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 08 15

 
 
 
 

10 08 18

kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 08 17

 
 
 
 

10 09 10

prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 10 09

 
 
 
 

10 10 10

prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 10 09

 
 
 
 

10 11 16

tuhý odpad z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 11 15

 
 
 
 

10 11 18

kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 11 17

 
 
 
 

10 12 05

kaly a filtrační koláče z čištění plynu

 
 
 
 

10 12 10

tuhý odpad z čištění plynu neuvedený pod položkou 10 12 09

 
 
 
 

10 13 07

kaly a filtrační koláče z čištění plynu

 
 
 
 

10 13 13

tuhý odpad z čištění plynu neuvedený pod položkou 10 13 12

1  Nebezpečné

 
 
 
 

10 01 18*

odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 02 07*

tuhý odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 02 13*

kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 03 19*

prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 03 23*

tuhý odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 03 25*

kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 04 04*

prach z čištění spalin

 
 
 
 

10 04 06*

tuhý odpad z čištění plynu

 
 
 
 

10 04 07*

kaly a filtrační koláče z čištění plynu

 
 
 
 

10 05 03*

prach z čištění spalin

 
 
 
 

10 05 05*

tuhý odpad z čištění plynu

 
 
 
 

10 05 06*

kaly a filtrační koláče z čištění plynu

 
 
 
 

10 06 03*

prach z čištění spalin

 
 
 
 

10 06 06*

tuhý odpad z čištění plynu

 
 
 
 

10 06 07*

kaly a filtrační koláče z čištění plynu

 
 
 
 

10 08 15*

prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 08 17*

kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 09 09*

prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 10 09*

prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 11 15*

tuhý odpad z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 11 17*

kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 12 09*

tuhý odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 13 12*

tuhý odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 14 01*

odpad z čištění plynu obsahující rtuť

 
 
 
 

11 05 03*

tuhý odpad z čištění plynu

12.42  Strusky a popílky z tepelného zpracování a spalování

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

06 09 02

fosforečná struska

 
 
 
 

10 01 01

škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod položkou 10 01 04)

 
 
 
 

10 01 02

popílek ze spalování uhlí

 
 
 
 

10 01 03

popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

 
 
 
 

10 01 15

škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování neuvedené pod položkou 10 01 14

 
 
 
 

10 01 17

popílek ze spoluspalování neuvedený pod položkou 10 01 16

 
 
 
 

10 01 24

písky z fluidních loží

 
 
 
 

10 02 01

odpad ze zpracování strusky

 
 
 
 

10 02 02

nezpracovaná struska

 
 
 
 

10 03 16

stěry neuvedené pod položkou 10 03 15

 
 
 
 

10 03 22

ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod položkou 10 03 21

 
 
 
 

10 03 30

odpad z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedený pod položkou 10 03 29

 
 
 
 

10 05 01

strusky z prvního a druhého tavení

 
 
 
 

10 05 04

ostatní částice a prach

 
 
 
 

10 05 11

pěna a stěry neuvedené pod položkou 10 05 10

 
 
 
 

10 06 01

strusky z prvního a druhého tavení

 
 
 
 

10 06 02

pěna a stěry z prvního a druhého tavení

 
 
 
 

10 06 04

ostatní částice a prach

 
 
 
 

10 07 01

strusky z prvního a druhého tavení

 
 
 
 

10 07 02

pěna a stěry z prvního a druhého tavení

 
 
 
 

10 07 04

ostatní částice a prach

 
 
 
 

10 08 04

částice a prach

 
 
 
 

10 08 09

ostatní strusky

 
 
 
 

10 08 11

pěna a stěry neuvedené pod položkou 10 08 10

 
 
 
 

10 09 03

pecní struska

 
 
 
 

10 09 12

ostatní částice neuvedené pod položkou 10 09 11

 
 
 
 

10 10 03

pecní struska

 
 
 
 

10 10 12

ostatní částice neuvedené pod položkou 10 10 11

 
 
 
 

10 12 03

částice a prach

 
 
 
 

11 05 02

zinkový popel

1  Nebezpečné

 
 
 
 

10 01 04*

popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů

 
 
 
 

10 01 13*

popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých jako palivo

 
 
 
 

10 01 14*

škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 01 16*

popílek ze spoluspalování obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 03 04*

strusky z prvního tavení

 
 
 
 

10 03 09*

černé stěry z druhého tavení

 
 
 
 

10 03 15*

stěry které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

 
 
 
 

10 03 21*

ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 03 29*

odpad z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 04 01*

strusky z prvního a druhého tavení

 
 
 
 

10 04 02*

pěna a stěry z prvního a druhého tavení

 
 
 
 

10 04 05*

ostatní částice a prach

 
 
 
 

10 05 10*

pěna a stěry, které jsou hořlavé nebo které při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

 
 
 
 

10 08 08*

solné strusky z prvního a druhého tavení

 
 
 
 

10 08 10*

pěna a stěry, které jsou hořlavé nebo které při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

 
 
 
 

10 09 11*

ostatní částice obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 10 11*

ostatní částice obsahující nebezpečné látky

12.5  Různé minerální odpady

12.51  Umělý minerální odpad

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

02 04 02

uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti

 
 
 
 

06 09 04

odpad na bázi vápníku neuvedený pod položkou 06 09 03

 
 
 
 

06 11 01

odpad na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého

 
 
 
 

08 02 03

vodné suspenze obsahující keramické materiály

 
 
 
 

10 03 05

prach oxidu hlinitého

 
 
 
 

10 09 14

odpadní pojiva neuvedená pod položkou 10 09 13

 
 
 
 

10 11 03

odpadní materiály na bázi skelných vláken

 
 
 
 

10 11 05

částice a prach

 
 
 
 

10 11 14

kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod položkou 10 11 13

 
 
 
 

10 12 08

odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

 
 
 
 

10 12 12

odpady z glazování neuvedené pod položkou 10 12 11

 
 
 
 

10 13 04

odpad z kalcinace a hašení vápna

 
 
 
 

10 13 06

částice a prach (kromě položek 10 13 12 a 10 13 13)

 
 
 
 

10 13 10

odpad z výroby azbestocementu neuvedený pod položkou 10 13 09

 
 
 
 

10 13 11

odpad z ostatních směsných materiálů na bázi cementu neuvedený pod položkami 10 13 09 a 10 13 10

 
 
 
 

10 13 14

odpadní beton a betonový kal

 
 
 
 

12 01 17

odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod položkou 12 01 16

 
 
 
 

12 01 21

upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod položkou 12 01 20

1  Nebezpečné

 
 
 
 

06 09 03*

reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

 
 
 
 

10 11 13*

kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 12 11*

odpady z glazování obsahující těžké kovy

 
 
 
 

11 02 02*

kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)

 
 
 
 

12 01 16*

odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

12 01 20*

upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky

12.52  Odpadní žáruvzdorné materiály

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

10 09 06

licí formy a jádra nepoužité k odlévání neuvedené pod položkou 10 09 05

 
 
 
 

10 09 08

licí formy a jádra použité k odlévání neuvedené pod položkou 10 09 07

 
 
 
 

10 10 06

licí formy a jádra nepoužité k odlévání neuvedené pod položkou 10 10 05

 
 
 
 

10 10 08

licí formy a jádra použité k odlévání neuvedené pod položkou 10 10 07

 
 
 
 

16 11 02

vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod položkou 16 11 01

 
 
 
 

16 11 04

jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod položkou 16 11 03

 
 
 
 

16 11 06

vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod položkou 16 11 05

1  Nebezpečné

 
 
 
 

10 09 05*

licí formy a jádra nepoužité k odlévání obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 09 07*

licí formy a jádra použité k odlévání obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 10 05*

licí formy a jádra nepoužité k odlévání obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

10 10 07*

licí formy a jádra použité k odlévání obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

16 11 01*

vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

16 11 03*

jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

16 11 05*

vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

12.6  Zeminy

12.61  Zeminy

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

17 05 04

zemina a kamení neuvedené pod položkou 17 05 03

 
 
 
 

20 02 02

zemina a kameny

1  Nebezpečné

 
 
 
 

05 01 05*

uniklé (rozlité) ropné látky

 
 
 
 

17 05 03*

zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

12.7  Vytěžená hlušina

12.71  Vytěžená hlušina

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

17 05 06

vytěžená hlušina neuvedená pod položkou 17 05 05

1  Nebezpečné

 
 
 
 

17 05 05*

vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

12.8  Odpad ze zpracování odpadu

12.81  Odpad ze zpracování odpadu

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

19 01 12

popel a struska neuvedené pod položkou 19 01 11

 
 
 
 

19 01 14

popílek neuvedený pod položkou 19 01 13

 
 
 
 

19 01 16

kotelní prach neuvedený pod položkou 19 01 15

 
 
 
 

19 01 18

odpad z pyrolýzy neuvedený pod položkou 19 01 17

 
 
 
 

19 01 19

písky z fluidních loží

 
 
 
 

19 12 09

minerály (např. zemina a kameny)

1  Nebezpečné

 
 
 
 

19 01 05*

kaly a filtrační koláče z čištění plynu

 
 
 
 

19 01 06*

vodný kapalný odpad zčištění plynu a ostatní vodný kapalný odpad

 
 
 
 

19 01 07*

tuhý odpad z čištění plynu

 
 
 
 

19 01 11*

popel a strusky obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

19 01 13*

popílek obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

19 01 15*

kotelní prach obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

19 01 17*

odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky

 
 
 
 

19 04 02*

popílek a ostatní odpad z čištění spalin

 
 
 
 

19 11 07*

odpad z čištění spalin

13  Solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad

13.1  Solidifikovaný nebo stabilizovaný odpad

13.11  Solidifikovaný nebo stabilizovaný odpad

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

19 03 05

stabilizovaný odpad neuvedený pod položkou 19 02 04

 
 
 
 

19 03 07

solidifikovaný odpad neuvedený pod položkou 19 03 06

1  Nebezpečné

 
 
 
 

19 03 04*

odpad označený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný

 
 
 
 

19 03 06*

solidifikovaný odpad označený jako nebezpečný

13.2  Vitrifikovaný odpad

13.21  Vitrifikovaný odpad

0  Neklasifikované jako nebezpečné

 
 
 
 

19 04 01

vitrifikovaný odpad( 1 ) Úř. věst. C 87, 29.3.1999, s. 22. Úř. věst. C 180 E, 26.6.2001, s. 202 a pozměněný návrh ze dne 10. prosince 2001 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

( 2 ) Úř. věst. C 329, 17.11.1999, s. 17.

( 3 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 4. září 2001 (Úř. věst. C 72 E, 21.3.2002, s. 32), společný postoj Rady ze dne 15. dubna 2002 (Úř. věst. C 145 E, 18.6.2002, s. 85) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 4. července 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu 2002.

( 4 ) Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1 představuje referenční rámec pro ustanovení tohoto nařízení.

( 5 ) Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 29/2002 (Úř. věst. L 6, 10.1.2002, s. 3).

( 6 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 7 ) Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2557/2001 (Úř. věst. L 349, 31.12.2001, s. 1).

( 8 ) Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3.

( 9 ) Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 96/350/ES (Úř. věst. L 135, 6.6.1996, s. 32).

( 10 ) Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

( 11 ) Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Směrnice ve znění směrnice 94/31/ES (Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 28).

( 12 ) Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 91.

( 13 ) Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1.

( 14 ) Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 15 ) Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.

( 16 ) Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 2.

( 17 ) Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.

( 18 ) Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU