(ES) č. 76/2002Nařízení Komise (ES) č. 76/2002 ze dne 17. ledna 2002, o předchozí kontrole Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli spadajících do oblasti působnosti smluv o ESUO a ES a pocházejících z některých třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 16, 18.1.2002 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. ledna 2002 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. ledna 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2012
Konsolidované znění předpisu s účinností od 17. prosince 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 76/2002

ze dne 17. ledna 2002,

o předchozí kontrole Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli spadajících do oblasti působnosti smluv o ESUO a ES a pocházejících z některých třetích zemí

(Úř. věst. L 016, 18.1.2002, p.3)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1337/2002 ze dne 24. července 2002,

  L 195

25

24.7.2002

 M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2385/2002 ze dne 30. prosince 2002

  L 358

125

31.12.2002

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 886/2004 ze dne 4. března 2004,

  L 168

14

1.5.2004

 M4

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 469/2005 ze dne 23. března 2005

  L 78

12

24.3.2005

►M5

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1915/2006 ze dne 18. prosince 2006

  L 365

76

21.12.2006

►M6

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1241/2009 ze dne 16. prosince 2009

  L 332

54

17.12.2009


Ve znění:

 A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 76/2002

ze dne 17. ledna 2002,

o předchozí kontrole Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli spadajících do oblasti působnosti smluv o ESUO a ES a pocházejících z některých třetích zemíKOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3285/94 ze dne 22. prosince 1994, o společných pravidlech dovozu a o zrušení nařízení (ES) č. 518/94 ( 1 ), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2474/2000 ( 2 ), a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 519/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí a o zrušení nařízení (EHS) č. 1765/82, 1766/82 a 3420/83 ( 3 ), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1138/98 ( 4 ), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na konzultace konané v rámci výborů zřízených podle výše uvedených nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízeními (ES) č. 3285/94 a (ES) č. 519/94 podléhají výrobky spadající do působnosti Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli společným pravidlům pro dovoz, a je proto nezbytné, aby úprava opatření pro kontrolu Společenství nad výrobky ESUO byla přijata v souladu s uvedenými nařízeními.

(2)

Situace na trhu s ocelí se v roce 2001 značně zhoršila společným působením několika faktorů, z nichž hlavními byly výrazný pokles ve světovém hospodářství patrný od počátku roku a recese, která začala ve druhém pololetí ovlivňovat některé ekonomiky, včetně ekonomiky Spojených států.

(3)

Trh s ocelí byl rovněž nestálý v důsledku nejistoty a zajišťování způsobených možností omezení dovozu na trh Spojených států následkem ochranného šetření „Section 201“ americké vlády.

(4)

Kdyby skutečně došlo k omezení dovozu na trh Spojených států, způsobilo by to pravděpodobně značné kolísání struktury mezinárodního obchodu, a zejména odklon obchodu na trh Společenství. Taková změna by mohla způsobit ocelářskému průmyslu Společenství vážnou újmu.

(5)

Dostupné hospodářské ukazatele a odhady pro rok 2001 vykazují tyto trendy:

A.  Výroba. Výroba surové oceli ve Společenství v roce 2001 se očekává kolem 159 miliónů tun. Tento odhad je nejen o 25 % nižší než výroba v roce 2000 (163,2 miliónů tun), ale je také nižší než úrovně zaznamenané v roce 1997 (159,4 miliónů tun) a v roce 1998 (159,7 miliónů tun).

B.  Dovozy. Dovozy výrobků ESUO ze železa a oceli ze všech třetích zemí zůstanou patrně stejné jako v roce 2000, kolem 25 miliónů tun. Pro srovnání: v roce 1996 činily celkové dovozy těchto výrobků do Společenství 12,2 milión tun. To znamená, že dovozy oceli do Společenství se v posledních pěti letech více než zdvojnásobily.

C.  Vývozy. S pravděpodobnou výší kolem 21 miliónů tun jsou vývozy výrobků ESUO za Společenství v roce 2001 asi o 8 % nižší než v předešlém roce. Pro srovnání: dovozy těchto výrobků do Společenství činily v roce 1996 28 miliónů tun. Vývozy společenství do Spojených států a Kanady byly zasaženy obzvlášť tvrdě a poklesly odhadem o 36 % a 32 %. Tento trend se v roce 2002 zhorší, jestliže budou zavedena omezení na trhu Spojených států. V roce 2001 jako celku se očekává, že Společenství bude čistým dovozcem výrobků ze železa a oceli s obchodním deficitem přesahujícím 4 milióny tun. V roce 1996 zaznamenalo Společenství obchodní přebytek v řádu 15,8 miliónů tun.

D.  Ceny. Ceny výrobků ze železa a oceli byly v roce 2001 v průměru o 18 % nižší než v roce 2000; protože ochranné šetření „Section 201“ zahrnuje trubky a roury, nelze vyloučit možnost omezení dovozu těchto výrobků. Předběžný dohled by měl být proto rozšířen na trubky a roury.

(6)

Protože oblast působnosti ochranného šetření „Section 201“ zahrnuje trubky a duté profily, není vyloučena možnost amerických omezení těchto výrobků. Předchozí kontrola by proto měla být rozšířena na trubky a duté profily.

(7)

Statistiky zahraničního obchodu Společenství za období stanovená nařízením (ES) č. 1917/2000 ( 5 ) ve znění nařízení (ES) č. 1669/2001 ( 6 ) nejsou k dispozici.

(8)

Zájmy Společenství vyžadují, aby dovozy některých výrobků ze železa a oceli podléhaly předchozí kontrole s cílem získat informace dovolující rychlou analýzu dovozních trendů.

(9)

Dokončení vnitřního trhu vyžaduje, aby formality, které musí dovozci Společenství splňovat, byly stejné, ať je zboží deklarováno kdekoliv.

(10)

Propuštění výrobků, na které se vztahuje toto nařízení, do volného oběhu by mělo podléhat předložení kontrolního dokladu splňujícím jednotná kritéria.

(11)

Uvedený doklad by měl být, na základě jednoduché žádosti dovozce, potvrzen orgány členských států v určité lhůtě, avšak aniž by tím dovozce nabyl jakéhokoliv práva na dovoz. Proto by měl doklad platit pouze tak dlouho, dokud zůstanou dovozní pravidla nezměněna.

(12)

Kontrolní doklady vydané za účelem kontroly Společenství musí platit v celém Společenství bez ohledu na to, v kterém členském státě byly vystaveny.

(13)

Členské státy a Komise by si měly vyměňovat co nejobsáhlejší informace vyplývající z kontroly Společenství.

(14)

Kontrolní doklady sice podléhají podmínkám na úrovni Společenství, ale za jejich vydávání odpovídají vnitrostátní orgány.

(15)

Mělo by být zdůrazněno, že vydávání kontrolních dokladů pro některé výrobky ze železa a oceli podléhá předložení vývozního dokladu v souladu s ujednáními v rámci dohod o dvojité kontrole, uzavřených s některými třetími zeměmi, a že toto nařízení se nevztahuje na výrobky pocházející z těch zemí, které podléhají tomuto systému dvojité kontroly,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

▼M1

1.  Propuštění výrobků ze železa a oceli spadajících do oblasti působnosti Smlouvy o ESUO a Smlouvy o ES a uvedených na seznamu v příloze I do volného oběhu ve Společenství podléhá předchozí kontrole v souladu s články 11 a 12 nařízení (ES) č. 3285/94 a články 9 a 10 nařízení (ES) č. 519/94. Toto se vztahuje na dovozy pocházející ze všech třetích zemí. Avšak výrobky, které jsou předmětem dohody o dvojí kontrole uzavřené mezi třetími zeměmi a Společenstvím, podléhají podmínkám stanoveným uvedenou dohodou a nikoliv tomuto nařízení.

▼B

2.  Zařazení výrobků spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení je založeno na celní a statistické nomenklatuře Společenství (dále jen „kombinovaná nomenklatura“ nebo, zkráceně, „KN“). Původ výrobků spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení se určí v souladu s pravidly platnými ve Společenství.

▼M5

3.  Dovozy, jejichž čistá hmotnost nepřesahuje 2 500 kilogramů, se vylučují z oblasti působnosti tohoto nařízení.

▼B

Článek 2

1.  Propuštění výrobků zmíněných v článku 1 do volného oběhu ve Společenství podléhá předložení kontrolního dokladu vystaveného příslušnými orgány členského státu.

2.  Kontrolní doklad kontrole zmíněný v odstavci 1 vystaví automaticky příslušné orgány členských států zdarma a na jakákoliv požadovaná množství během pěti pracovních dnů po předložení žádosti jakýmkoliv dovozcem Společenství se sídlem kdekoliv ve Společenství. Tato žádost se považuje za obdrženou příslušným vnitrostátním orgánem nejpozději tři pracovní dny po jejím předložení, pokud není prokázáno jinak.

3.  Kontrolní doklad vystavený jedním z orgánů uvedených na seznamu v příloze II je planý v celém Společenství.

4.  Kontrolní doklad se vyhotoví na formuláři odpovídajícím vzoru v příloze I nařízení (ES) č. 3285/94 ( 7 ) o společných pravidlech pro dovoz nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 519/94 o společných pravidlech pro dovoz z některých třetích zemí. Žádost dovozce musí obsahovat tyto údaje:

a) jméno a úplnou adresu žadatele (včetně čísla telefonu a faxu a případné identifikační číslo používané příslušnými vnitrostátními orgány) a registrační číslo DPH, pokud je plátcem DPH;

b) případně jméno a úplnou adresu deklaranta nebo zástupce žadatele (včetně čísla telefonu a faxu);

c) úplné jméno a adresu vývozce;

d) přesný popis zboží, včetně:

 obchodního označení,

 kódů kombinované nomenklatury (KN),

 země původu,

 země určení;

e) čistou hmotnost vyjádřenou v kg a množství v předepsaných jednotkách v případě jiné hmotnosti než čisté, podle čísla kombinované nomenklatury;

f) hodnotu zboží v eurech CIF na hranice Společenství, podle čísla kombinované nomenklatury;

g) zda je zboží druhé nebo nestandardní jakosti ( 8 );

h) navrhovanou dobu a místo proclení;

i) zda je žádost opakováním předcházející žádosti týkající se téže smlouvy;

j) následující prohlášení datované a podepsané žadatelem s uvedením jeho jména hůlkovým písmem:

„Já, níže podepsaný, prohlašuji, že údaje v žádosti jsou pravdivé a uvedeny v dobré víře, a že mám sídlo ve Společenství.“

Dovozce předloží rovněž kopii prodejní nebo kupní smlouvy a pro forma fakturu. Pokud je to požadováno, například v případech, kdy zboží není přímo nakoupeno v zemi výroby, předloží dovozce také výrobní osvědčení vystavené ocelárnou, která zboží vyrobila.

5.  Kontrolní doklady mohou být použity pouze po dobu, kdy ujednání o liberalizaci dovozů ve vztahu k dotyčným transakcím zůstávají v platnosti. Aniž jsou porušeny možné platné změny dovozních nařízení nebo rozhodnutí přijatá v rámci dohody o správě kvóty:

 období platnosti kontrolního dokladu se stanoví na čtyři měsíce,

 nevyužité nebo zčásti využité kontrolní doklady mohou být obnoveny na stejnou dobu.

6.  Dovozce vrátí kontrolní doklady vydávajícímu orgánu na konci jejich doby platnosti.

7.  Příslušné orgány mohou dovolit, aby prohlášení nebo požadavky byly předávány nebo tisknuty elektronickými prostředky podle podmínek, které stanovily. Všechny doklady a podklady však musí být příslušným orgánům dostupné.

8.  Kontrolní doklad může být vydán elektronickými prostředky, pokud k nim budou mít dotyčné celní úřady přístup přes počítačovou síť.

Článek 3

1.  Zjištění, že jednotková cena, za kterou se transakce provádí, se liší od hodnoty uvedené v kontrolním dokladu o méně než 5 % v obou směrech, nebo že celkové množství výrobků předložených k dovozu převyšuje množství uvedené v kontrolním dokladu o méně než 5 %, nebrání propuštění dotyčných výrobků do volného oběhu.

2.  Žádosti o kontrolní doklady a doklady samé jsou důvěrné. Přístup k nim se omezuje na příslušné orgány a žadatele.

Článek 4

1.  Členské státy sdělují Komisi:

a) pravidelně a aktuálně, nejpozději do posledního dne každého měsíce, údaje o množstvích a hodnotách (počítaných v eurech), pro které byly kontrolní doklady vydány;

b) do šesti týdnů od konce každého měsíce údaje o dovozech během uvedeného měsíce v souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 1917/2000.

Informace poskytnuté členskými státy se rozepíší podle výrobků, kódů KN a zemí.

2.  Členské státy oznámí všechny anomálie nebo případy podvodů, které objevily, a případně důvody, které je vedly k odmítnutí udělit kontrolní doklad.

▼M3

Článek 4a

Pokud jde o propuštění do volného oběhu v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku od 1. května 2004 výrobků z oceli spadajících do působnosti tohoto nařízení Komise a odeslaných před 1. května 2004., doklad o dohledu se nepožaduje, pokud bylo zboží odesláno před 1. květnem 2004. Požaduje se předložení nákladního listu nebo jiného přepravního dokladu, který je orgány Společenství považován za ekvivalentní a který prokazuje datum odeslání.

▼B

Článek 5

Všechna oznámení podle tohoto nařízení se podávají Komisi Evropských společenství a sdělují se elektronicky přes integrovanou síť zřízenou pro tento účel, pokud není z naléhavých technických důvodů nutné použít dočasně jiných sdělovacích prostředků.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna do dne ►M6  31. prosince 2012 ◄ .

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M1
PŘÍLOHA

List of products subject to prior surveillance

7207 11 14

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7208 40 10

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

7208 90 90 ( 9 )

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

7209 90 90

7210 11 10

7210 11 90 (9) 

7210 12 11

7210 12 19

7210 12 90 (9) 

7210 20 10

7210 20 90 (9) 

7210 30 10

7210 30 90 (9) 

7210 41 10

7210 41 90 (9) 

7210 49 10

7210 49 90 (9) 

7210 50 10

7210 50 90 (9) 

7210 61 10

7210 61 90 (9) 

7210 69 10

7210 69 90 (9) 

7210 70 31

7210 70 39

7210 70 90 (9) 

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

7210 90 90 (9) 

7211 13 00

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 23 91 (9) 

7211 23 99 (9) 

7211 29 20

7211 29 50 (9) 

7211 29 90 (9) 

7211 90 11

7211 90 19 (9) 

7211 90 90 (9) 

7212 10 10

7212 10 91

7212 10 93 (9) 

7212 10 99 (9) 

7212 20 11

7212 20 19 (9) 

7212 20 90 (9) 

7212 30 11

7212 30 19 (9) 

7212 30 90 (9) 

7212 40 10

7212 40 91

7212 40 93 (9) 

7212 40 95 (9) 

7212 40 98 (9) 

7212 50 31

7212 50 51

7212 50 58 (9) 

7212 50 75 (9) 

7212 50 91 (9) 

7212 50 93 (9) 

7212 50 97 (9) 

7212 50 99 (9) 

7212 60 11

7212 60 19 (9) 

7212 60 91

7212 60 93 (9) 

7212 60 99 (9) 

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

7215 90 10

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

▼M6

7219 11 00

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7219 21 10

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7219 90 20

7219 90 80

7220 11 00

7220 12 00

7220 20 21

7220 20 29

7220 20 41

7220 20 49

7220 20 81

7220 20 89

7220 90 20

7220 90 80

▼M1

7221 00 10

7221 00 90

7222 11 11

7222 11 19

7222 11 21

7222 11 29

7222 11 91

7222 11 99

7222 19 10

7222 19 90

7222 20 11 (9) 

7222 20 19 (9) 

7222 20 21 (9) 

7222 20 29 (9) 

7222 20 31 (9) 

7222 20 39 (9) 

7222 20 81 (9) 

7222 20 89 (9) 

7222 30 10

7222 30 51 (9) 

7222 30 91 (9) 

7222 30 98 (9) 

7222 40 10

7222 40 30

7222 40 91 (9) 

7222 40 93 (9) 

7222 40 99 (9) 

7223 00 11 (9) 

7223 00 91 (9) 

7223 00 19 (9) 

7223 00 99 (9) 

7225 11 00

7225 19 10

7225 19 90

7225 20 20

7225 20 90

7225 30 00

7225 40 20

7225 40 50

7225 40 80

7225 50 00

7225 91 10

7225 91 90 (9) 

7225 92 10

7225 92 90 (9) 

7225 99 10

7225 99 90 (9) 

7226 11 10

7226 11 90 (9) 

7226 19 10

7226 19 30

7226 19 90 (9) 

7226 91 10

7226 91 90

7226 92 10

7226 92 90 (9) 

7226 93 20

7226 93 80 (9) 

7226 94 20

7226 94 80 (9) 

7226 99 20

7226 99 80 (9) 

7227 90 10

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

▼M6

7228 50 20

▼M1

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

7301 10 00 (9) 

Celá položka KN 7304 (9) 

▼M6

Celá položka KN 7305

▼M1

Celá položka KN 7306 (9) 

7307 91 00 (9) 

7307 93 11 (9) 

7307 93 19 (9) 

7307 99 30 (9) 

7307 99 90 (9) 

▼M6

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l’économie, des PME, des classes moyennes et de l’énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

1000 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 25486469

Fax +32 22775063

Federale Overheidsdienst Economie, Kmo, Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

1000 Brussel

BELGIË

Tel. +32 25486469

Fax +32 22775063

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Дирекция дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ 8

1052 София

Тел. +359 29407008 / +359 29407673 /+359 29407800

Факс +359 29815041 /+359 29804710 / +359 29883654

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 224907111

Fax +420 224212133

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

Tlf. +45 35466030

Fax +45 35466029

Fax +45 35466001

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

65760 Eschborn 1

DEUTSCHLAND

Tel. +49 61969080

Fax +49 6196908800

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Tel. +372 6256400

Faks +372 6313660

FRANCE

Ministère de l’économie, de l’Industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction „industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux“

Bureau „matérieaux du futur et nouveaux procédés“

Le Bervil

12 rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. +33 153449026

Fax +33 153449172

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

00144 Roma RM

ITALIA

Tel. +39 0659647517 / +39 0659932471 / +39 0659932245 / +39 0659932260

Fax +39 0659932235 / +39 0659932636

ΚΥΠΡΟΣ/KYPROS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/KYPROS

Τηλ. +357 22867100

Φαξ +357 22375120

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

IRELAND

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

105 63 Αθήνα

ΕΛΛΑΣ

Τηλ. +30 2103286021/22

Φαξ +30 2103286094

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

28046 Madrid

ESPAÑA

Tel. +34 913493817 / +34 9134937488

Fax +34 913493831

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga, LV-1519

Tel. +371 670132 99/00 / +371 67013248

Fakss +371 67280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel. +370 52628750 / +370 52619488

Faks. +370 52623974

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieu

Office des licences

BP 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 4782371

Fax +352 466138

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Margit krt. 85.

1024

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 13367303

Fax +36 13367302

E-mail: [email protected]

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta

CMR 02

Tel. +356 21237112

Fax +356 25690299

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

NEDERLAND

Tel. +31 505232600

Fax +31 505232210

ROMÂNIA

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16, sector 1

010036 București

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: [email protected]

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

SLOVENIJA

Tel. +386 42974470

Faks +386 42974472

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Tel. +421 248542021 / +421 248547119

Fax +421 248543116

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

1011 Wien

Tel. +43 171100-0

Fax +43 171100/83 86

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA

Tel. +48 226935553

Fax +48 226934021

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tel. +35 1218814263

Fax +35 1218813990

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

P. +358 96141

F. +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358 204922852

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

SE-113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

UNITED KINGDOM

Department for Business, Innovation and Skills Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1642364333 / +44 1642364334

Fax +44 1642364269

E-mail: [email protected]( 1 ) Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 53.

( 2 ) Úř. věst. L 286, 11.11.2000, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 67, 10.3.1994, s. 89.

( 4 ) Úř. věst. L 159, 3.6.1998, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. L 229, 9.9.2000, s. 14.

( 6 ) Úř. věst. L 224, 21.8.2001, s. 3.

( 7 ) Upravené nařízením Rady (ES) 139/96 ze dne 22. ledna 1996 (Úř. věst. L 21, 27.7.1996, s. 7) a s ohledem na ustanovení článku 2 nařízení Rady (ES) č. 1103/97 ze dne 17. června 1997 o některých ustanoveních týkajících se zavedení eura (Úř. věst. L 162, 19.6.1997, s. 1).

( 8 ) Podle kritérií uvedených v Úř. věst. C 180, 11.7.1991, s. 4.

( 9 ) Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU