2002/57/ESSMĚRNICE RADY 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh

Publikováno: Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74-97 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 13. června 2002 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 9. srpna 2002 Nabývá účinnosti: 9. srpna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. září 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY 2002/57/ES

ze dne 13. června 2002

o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh

(Úř. věst. L 193 20.7.2002, s. 74)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

SMĚRNICE RADY 2002/68/ES ze dne 19. července 2002,

  L 195

32

24.7.2002

►M2

SMĚRNICE KOMISE 2003/45/ES ze dne 28. května 2003,

  L 138

40

5.6.2003

►M3

SMĚRNICE RADY 2003/61/ES ze dne 18. června 2003,

  L 165

23

3.7.2003

►M4

SMĚRNICE RADY 2004/117/ES ze dne 22. prosince 2004,

  L 14

18

18.1.2005

►M5

SMĚRNICE KOMISE 2009/74/ES ze dne 26. června 2009,

  L 166

40

27.6.2009

►M6

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/11 ze dne 5. ledna 2016,

  L 3

48

6.1.2016

►M7

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/317 ze dne 3. března 2016,

  L 60

72

5.3.2016

►M8

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2020/177 ze dne 11. února 2020,

  L 41

1

13.2.2020

►M9

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2021/971 ze dne 16. června 2021,

  L 214

62

17.6.2021


Opravena:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 154, 19.6.2010, s.  31 (2009/74/ES)
▼B

SMĚRNICE RADY 2002/57/ES

ze dne 13. června 2002

o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trhČlánek 1

Tato směrnice se vztahuje na produkci určenou k uvedení na trh a na uvádění na trh ve Společenství osiva olejnin a přadných rostlin, které jsou určeny k zemědělské produkci, s výjimkou okrasných účelů.

Nevztahuje se na osivo olejnin a přadných rostlin, které je prokazatelně určeno k vývozu do třetích zemí.

Článek 2

1.  

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) 

„uvedením na trh“: prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji a každé zcizení, dodání nebo převod osiva ve prospěch třetí osoby, za úplatu nebo bezplatně, k obchodnímu využití.

Za uvedení na trh se nepovažuje takové nakládání s osivem, jehož účelem není obchodní využití odrůdy, například tato jednání:

— 
dodání osiva úředním zkušebnám a kontrolním subjektům,
— 
dodání osiva poskytovatelům služeb za účelem zpracování nebo balení, pokud poskytovatel služeb nenabývá k dodanému osivu žádná práva.

Za uvedení na trh se za určitých podmínek nepovažuje dodání osiva poskytovatelům služeb na výrobu určitých zemědělských surovin k průmyslovým účelům nebo na množení osiva k tomuto účelu, pokud poskytovatel služeb nenabývá k dodanému osivu nebo materiálu z něj žádná práva. Dodavatel osiva předloží uznávajícímu orgánu kopii příslušných částí smlouvy uzavřené s poskytovatelem služeb a tato smlouva musí odkazovat na normy a podmínky, které dodané osivo splňuje.

Prováděcí pravidla k tomuto ustanovení se stanoví postupem podle čl. 25 odst. 2;

b) 

„olejninami a přadnými rostlinami“: rostliny těchto rodů a druhů:Arachis hypogaea L.

podzemnice olejná

►M5  Brassica juncea (L.) Czernj. ◄

hořčice sareptská

Brassica napus L. (partim)

řepka olejka

►M5  Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch ◄

hořčice černá

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Řepice (řepák)

Cannabis sativa L.

konopí seté

Carthamus tinctorius L.

světlice barvířská

Carum carvi L.

kmín kořenný

Glycine max (L.) Merr.

sója

Gossypium spp.

bavlník

Helianthus annuus L.

slunečnice roční

Linum usitatissimum L.

len setý přadný, len setý olejný

Papaver somniferum L.

mák setý

Sinapis alba L.

hořčice bílá;

▼M2

c) 

základním osivem: (odrůdy jiné než hybridy) osivo,

▼B

i) 

které bylo vypěstováno na odpovědnost pěstitele podle přesných zásad šlechtění odrůdy,

ii) 

které je určeno k produkci osiva buď kategorie „certifikované osivo“ nebo kategorií „certifikované osivo první generace“ nebo „certifikované osivo druhé generace“ nebo případně „certifikované osivo třetí generace“,

iii) 

které, s výhradou článku 5, vyhovuje požadavkům na základní osivo stanoveným v přílohách I a II a

▼M4

iv) 

u kterého bylo úřední zkouškou nebo v případě požadavků stanovených v příloze II buď úřední zkouškou, nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v bodech i), ii) a iii;

▼M2

d) 

základním osivem (hybridy):

▼B

1. 

„základním osivem inbredních linií“: osivo,

i) 

které, s výhradou článku 5, vyhovuje požadavkům na základní osivo stanoveným v přílohách I a II a

▼M4

ii) 

u kterého bylo úřední zkouškou nebo v případě požadavků stanovených v příloze II buď úřední zkouškou, nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v podbodě i).

▼B

2. 

„základním osivem jednoduchých hybridů“: osivo,

i) 

které je určeno k produkci trojitých nebo dvojitých hybridů,

ii) 

které, s výhradou článku 5, vyhovuje požadavkům na základní osivo stanoveným v přílohách I a II a

▼M4

iii) 

u kterého bylo úřední zkouškou nebo v případě požadavků stanovených v příloze II buď úřední zkouškou, nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v podbodech i) a ii);

▼B

e) 

„certifikovaným osivem“ (řepice (řepák), hořčice sarpetská, řepka olejka, hořčice černá, dvoudomé konopí seté, světlice barvířská, kmín kořenný, slunečnice roční, mák setý, hořčice bílá): osivo,

i) 

které pochází bezprostředně ze základního osiva nebo, na žádost šlechtitele, z osiva generace předcházející základnímu osivu, u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění požadavků na základní osivo stanovených v přílohách I a II,

ii) 

které je určeno k jiným účelům než k produkci osiva olejnin a přadných rostlin,

iii) 

které, s výhradou čl. 5 písm. b), vyhovuje požadavkům na certifikované osivo stanoveným v přílohách I a II a

▼M4

iv) 

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v bodech i), ii) a iii);

▼B

f) 

„certifikovaným osivem první generace“ (podzemnice olejná, jednodomé konopí seté, len setý přadný, len setý olejný, sója, bavlník): osivo,

i) 

které pochází bezprostředně ze základního osiva nebo, na žádost šlechtitele, z osiva generace předcházející základnímu osivu, u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění požadavků na základní osivo stanovených v přílohách I a II,

ii) 

které je určeno k produkci osiva kategorie „certifikované osivo druhé generace“, případně „certifikované osivo třetí generace“ nebo k jiným účelům než k produkci osiva olejnin a přadných rostlin,

iii) 

které vyhovuje požadavkům na certifikované osivo stanoveným v přílohách I a II a

▼M4

iv) 

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v bodech i), ii) a iii);

▼B

g) 

„certifikovaným osivem druhé generace“ (podzemnice olejná, len setý přadný, len setý olejný, sója, bavlník): osivo,

i) 

které pochází bezprostředně ze základního osiva, z certifikovaného osiva první generace nebo, na žádost šlechtitele, z osiva generace předcházející základnímu osivu, u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění požadavků na základní osivo stanovených v přílohách I a II,

ii) 

které je určeno k jiným účelům než k produkci osiva olejnin a přadných rostlin nebo k produkci osiva kategorie „certifikované osivo třetí generace“,

iii) 

které vyhovuje požadavkům na certifikované osivo stanoveným v přílohách I a II a

▼M4

iv) 

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v bodech i), ii) a iii);

▼B

h) 

„certifikovaným osivem druhé generace“ (jednodomé konopí seté): osivo,

i) 

které pochází bezprostředně z certifikovaného osiva první generace, které bylo založeno a úředně kontrolováno se zřetelem na produkci certifikovaného osiva druhé generace,

ii) 

které je určeno k produkci konopí sklízeného v době květu,

iii) 

které splňuje požadavky na certifikované osivo stanovené v přílohách I a II a

▼M4

iv) 

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v bodech i), ii) a iii);

▼B

i) 

„certifikovaným osivem třetí generace“ (len setý přadný, len setý olejný): osivo,

i) 

které pochází bezprostředně ze základního osiva, z certifikovaného osiva první nebo druhé generace nebo, na žádost šlechtitele, z osiva generace předcházející základnímu osivu, u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění požadavků na základní osivo stanovených v přílohách I a II,

ii) 

které je určeno k jiným účelům než k produkci osiva olejnin a přadných rostlin,

iii) 

které splňuje požadavky na certifikované osivo stanovené v přílohách I a II a

▼M4

iv) 

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v bodech i), ii) a iii);

▼B

j) 

„obchodním osivem“: osivo,

i) 

které je druhově pravé,

ii) 

které, s výhradou čl. 5 písm. b), vyhovuje požadavkům na obchodní osivo stanoveným v příloze II a

▼M4

iii) 

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v bodech i) a ii);

▼B

k) 

„úředními opatřeními“: opatření, která provádějí

i) 

státní orgány nebo

ii) 

veřejnoprávní nebo soukromoprávní právnické osoby jednající jménem státu nebo

iii) 

v případě pomocných činností, které rovněž podléhají dohledu státu, přísežné fyzické osoby,

za podmínky, že osoby uvedené v bodech ii) a iii) nemají osobní zájem na výsledku těchto opatření.

2.  
Změny prováděné v seznamu druhů uvedeném v odst. 1 písm. b) se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2.
3.  
Typy odrůd, včetně komponentů, určené k uznání podle této směrnice, lze určit a definovat postupem podle čl. 25 odst. 2.

▼M1

3a.  
Změny odst. 1 písm. c) a d), týkající se zahrnutí hybridů olejnin a přadných rostlin, s výjimkou slunečnice, do rozsahu působnosti této směrnice, se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2.

▼B

4.  

Členské státy mohou:

a) 

u osiva lnu zahrnout do kategorie základního osiva více generací a rozdělit tuto kategorii podle generací;

b) 

stanovit, že úřední zkoušky kontrolující vyhovění požadavku uvedeného v příloze II části I bodě 4 pro Brassica napus nebyly při uznávání osiva prováděny u všech partií, pokud neexistují pochybnosti, zda byl tento požadavek splněn.

▼M4

5.  

Při provádění zkoušky pod úředním dohledem podle odst. 1 písm. c) bodu iv), písm. d) bodu 1 podbodu ii) a bodu 2 podbodu iii), písm. e) bodu iv), písm. f) bodu iv), písm. g) bodu iv), písm. h) bodu iv), písm. i) bodu iv) a písm. j) bodu iii) musí být splněny tyto požadavky:

A. 

Přehlídka

a) 

Inspektoři

i) 

mají nezbytnou odbornou způsobilost,

ii) 

nemají na provádění zkoušek osobní zájem,

iii) 

jsou úředně schváleni orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva, přičemž toto schválení je podmíněno buď složením přísahy, nebo podepsáním písemného prohlášení, v němž se zavazují dodržovat pravidla platná pro úřední zkoušky,

iv) 

provádějí přehlídky pod úředním dohledem podle pravidel platných pro úřední přehlídky.

b) 

Množitelské porosty, které jsou předmětem přehlídky, pocházejí z osiva, které bylo podrobeno úřední následné kontrole s uspokojivými výsledky.

c) 

Část množitelských porostů je předmětem přehlídky prováděné úředními inspektory. Tato část činí nejméně 5 %.

d) 

Část vzorků partií osiva sklizeného z množitelských porostů se odebere pro úřední následné kontroly a případně pro laboratorní zkoušky osiva týkající se odrůdové pravosti a odrůdové čistoty.

e) 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným inspektorům úřední schválení podle písm. a) bodu iii), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání přezkoušeného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

B. 

Zkoušení osiva

a) 

Zkoušení osiva se provádí ve zkušebních laboratořích schválených k tomuto účelu orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva za podmínek stanovených v písmenech b) až d).

b) 

V laboratoři je analytik osiva, který je přímo odpovědný za technické operace laboratoře a má potřebnou kvalifikaci pro technickou správu laboratoře provádějící zkoušky osiva.

Tito analytici osiva mají nezbytnou odbornou způsobilost získanou v rámci odborné přípravy organizované za podmínek platných pro úřední analytiky osiva a potvrzenou úředními zkouškami.

Laboratoř se nachází v prostorách, které i s jejich vybavením považují orgány příslušné k uznávání osiva za uspokojivé pro provádění zkoušek osiva v rozsahu schválení.

Zkoušení osiva se provádí v souladu s platnými mezinárodními metodami.

c) 

Laboratoře pro zkoušení osiva jsou:

i) 

nezávislé laboratoře

nebo

ii) 

laboratoře patřící semenářskému podniku.

V případě uvedeném v bodě ii) může laboratoř provádět zkoušky pouze u partií osiva vyprodukovaných jménem semenářského podniku, kterému laboratoř patří, není-li mezi tímto semenářským podnikem, žadatelem o uznání a orgánem příslušným k uznávání osiva dohodnuto jinak.

d) 

Laboratorní zkoušky osiva podléhají vhodnému dohledu orgánu příslušného k uznávání osiva.

e) 

Pro účely dohledu uvedeného v písmenu d) se určitá část partií osiva přihlášených k úřednímu uznání v rámci zkoušky kontrolně přezkouší úředním zkoušením osiva. Tato část se v zásadě co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k uznání, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností. Tato část činí nejméně 5 %.

f) 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným zkušebním laboratořím úřední schválení podle písmene a), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání přezkoušeného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

▼B

6.  
Další opatření pro provádění zkoušek pod úředním dohledem mohou být přijata postupem podle čl. 25 odst. 2.

▼M4 —————

▼B

Článek 3

1.  

Členské státy stanoví, že na trh lze uvádět pouze to osivo

Brassica napus L. (partim)
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Cannabis sativa L.
Carthamus tinctorius L.
Carum carvi L.
Gossypium spp.
Helianthus annuus L.
Linum usitatissimum L. (partim) – len přadný,

které bylo úředně uznáno jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“.

2.  
Členské státy stanoví, že na trh lze uvádět pouze to osivo olejnin a přadných rostlin jiných druhů, než které jsou uvedeny v odstavci 1, které bylo úředně uznáno jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“, anebo se jedná o obchodní osivo.
3.  
Postupem podle čl. 25 odst. 2 lze stanovit, že po uplynutí určených lhůt lze uvádět na trh pouze to osivo olejnin a přadných rostlin jiných druhů, než které jsou uvedeny v odstavci 1, které bylo úředně uznáno jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“.
4.  
Členské státy zajistí, aby úřední zkoušky osiva probíhaly v souladu s obvyklými mezinárodními metodami, pokud takové metody existují.

Článek 4

Aniž je dotčen čl. 3 odst. 1 a 2, stanoví členské státy, že na trh lze uvádět:

— 
šlechtitelské osivo generací předcházejících základnímu osivu, a
— 
nezpracované osivo, které se uvádí na trh ke zpracování, pokud je zajištěna pravost tohoto osiva.

Článek 5

Členské státy však mohou odchylně od článku 3 povolit,

a) 

aby bylo úředně uznáno a uváděno na trh základní osivo, které nevyhovuje požadavkům klíčivosti stanoveným v příloze II; k tomuto účelu budou přijata veškerá nezbytná opatření, aby dodavatel zaručil určitou klíčivost, kterou při uvádění na trh uvede na zvláštní návěsce, která musí obsahovat jeho jméno, adresu a číslo partie;

b) 

aby v zájmu rychlejšího zásobování osivem bylo úředně uznáno a uváděno na trh až po prvního obchodního příjemce osivo kategorií „základní osivo“, jakékoli „certifikované osivo“ nebo „obchodní osivo“, u kterého dosud nebyly ukončeny úřední zkoušky týkající se vyhovění požadavkům klíčivosti stanoveným v příloze II. Uznání se provede pouze po předložení předběžného protokolu o analýze osiva a za podmínky, že je uvedeno jméno a adresa prvního příjemce. Budou přijata veškerá nezbytná opatření, aby dodavatel zaručil klíčivost vyplývající z předběžné analýzy. Tuto klíčivost uvede dodavatel při uvádění na trh na zvláštní návěsce, která musí obsahovat jeho jméno, adresu a číslo partie.

S výjimkou případů množení mimo Společenství uvedených v článku 18 se tato ustanovení nevztahují na osivo dovážené ze třetích zemí.

Členské státy, které využijí některé z odchylek uvedených v písmenech a) a b), si při kontrole poskytují vzájemnou správní pomoc.

Článek 6

1.  

Aniž je dotčen čl. 3 odst. 1 a 2, mohou členské státy povolit producentům usazeným na jejich území, aby uváděli na trh:

a) 

malá množství osiva pro vědecké účely nebo pro účely šlechtění;

b) 

přiměřená množství osiva pro jiné testovací nebo pokusné účely, pokud osivo náleží k odrůdě, pro kterou byla v dotyčném členském státě podána žádost o zápis do katalogu odrůd.

V případě geneticky modifikovaného materiálu lze toto povolení udělit pouze tehdy, byla-li učiněna veškerá vhodná opatření, aby se předešlo nepříznivým účinkům na lidské zdraví a na životní prostředí. Na posuzování rizika pro životní prostředí, které je k tomuto účelu třeba provést, se použije přiměřeně čl. 7 odst. 4 směrnice 2002/53/ES.

2.  
Účely, pro které lze udělit povolení podle odst. 1 písm. b), předpisy o označování balení, množství a podmínky, za kterých mohou členské státy udělit toto povolení, se stanoví postupem podle čl. 25 odst. 2.
3.  
Povolení, která členské státy udělily producentům usazeným na jejich území pro účely uvedené v odstavci 1 před 14. prosincem 1998 zůstávají v platnosti do doby, než budou přijaty předpisy uvedené v odstavci 2. Od uvedeného okamžiku musí být všechna povolení v souladu s předpisy přijatými podle odstavce 2.

Článek 7

Pokud jde o požadavky stanovené v přílohách I a II, mohou členské státy stanovit pro uznávání tuzemské produkce a pro zkoušení tuzemského obchodního osiva dodatečné nebo přísnější požadavky.

Článek 8

Členské státy stanoví, že případně potřebný popis genealogických složek je na žádost šlechtitele považován za důvěrný.

Článek 9

▼M4

1.  
Členské státy stanoví, že v průběhu kontroly odrůd a při zkouškách osiva pro uznání a obchodního osiva musí být vzorky odebírány úředně nebo pod úředním dohledem pomocí vhodných metod. Odběr vzorků osiva pro účely kontrol podle článku 22 však musí být prováděn úředně.

▼M4

1a.  

Při odběru vzorků osiva pod úředním dohledem podle odstavce 1 musí být splněny tyto požadavky:

a) 

Odběr vzorků osiva provádějí odběratelé vzorků, kteří k tomu byli zmocněni orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva za podmínek stanovených v písmenech b), c) a d).

b) 

Odběratelé vzorků mají nezbytnou odbornou způsobilost získanou v rámci odborné přípravy organizované za podmínek platných pro úřední odběratele vzorků osiva a potvrzenou úředními zkouškami.

Odběr vzorků osiva je prováděn v souladu s platnými mezinárodními metodami.

c) 

Odběratelé vzorků jsou:

i) 

nezávislé fyzické osoby,

ii) 

osoby zaměstnané fyzickými nebo právnickými osobami, mezi jejichž činnosti nepatří produkce osiva, množení osiva, zpracování osiva ani prodej osiva,

nebo

iii) 

osoby zaměstnané fyzickými nebo právnickými osobami, mezi jejichž činnosti patří produkce osiva, množení osiva, zpracování osiva nebo prodej osiva.

V případě uvedeném v bodě iii) může odběratel vzorků osiva provádět odběr vzorků osiva pouze u partií osiva vyprodukovaných jménem jeho zaměstnavatele, není-li mezi zaměstnavatelem, žadatelem o uznání a orgánem příslušným k uznávání osiva dohodnuto jinak.

d) 

Odběr vzorků osiva prováděný těmito odběrateli vzorků podléhá vhodnému dohledu, který vykonává orgán příslušný k uznávání osiva. Při provádění automatického odběru vzorků je nutno dodržovat vhodné postupy a zajistit úřední dohled.

e) 

Pro účely dohledu uvedeného v písmenu d) je určitá část partií osiva přihlášených k úřednímu uznání v rámci zkoušky předmětem kontrolního odběru vzorků úředními odběrateli vzorků osiva. Tato část se v zásadě co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k uznání, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností. Tato část činí nejméně 5 %. Kontrolní odběr vzorků se nevztahuje na automatický odběr vzorků.

Členské státy porovnají úředně odebrané vzorky osiva se vzorky shodné partie osiva odebranými pod úředním dohledem.

f) 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným odběratelům vzorků úřední schválení podle odst. 1 písm. a), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání odebraného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

1b.  
Další opatření pro odběr vzorků osiva pod úředním dohledem mohou být přijata postupem podle čl. 25 odst. 2.

▼B

2.  
Při zkouškách osiva pro uznání a obchodního osiva musí být vzorky odebírány z homogenních partií; maximální hmotnost partie a minimální hmotnost vzorku jsou uvedeny v příloze III.

Článek 10

1.  
Členské státy stanoví, že základní osivo, certifikované osivo všech kategorií a obchodní osivo smí být uváděno na trh pouze v dostatečně homogenních partiích a v uzavřených obalech, které jsou opatřeny uzávěrem a označeny podle článků 11 a 12.
2.  
Členské státy mohou pro prodej malých množství konečnému spotřebiteli stanovit odchylky od odstavce 1 týkající se obalu, uzávěru a označení.

Článek 11

1.  
Členské státy stanoví, že balení základního osiva, certifikovaného osiva všech kategorií a obchodního osiva musí být uzavřena úředně nebo pod úředním dohledem tak, aby nemohla být otevřena bez poškození uzavíracího systému nebo bez zanechání stop po manipulaci na úřední návěsce podle čl. 12 odst.1 nebo na balení.

Aby bylo uzavření zajištěno, musí uzavírací systém zahrnovat alespoň buď připevnění úřední návěsky, nebo připevnění úřední plomby.

Opatření stanovená v druhém pododstavci nejsou nezbytná, pokud se použije uzavírací systém na jedno použití.

Postupem podle čl. 25 odst. 2 lze stanovit, zda určitý uzavírací systém vyhovuje tomuto odstavci.

2.  
Balení mohou být jednou nebo víckrát znovu uzavřena pouze úředně nebo pod úředním dohledem. V tomto případě se na návěsce podle čl. 12 odst. 1 uvede, že se jedná o opětovné uzavření, dále datum posledního opětovného uzavření a orgán, který je provedl.
3.  
Členské státy mohou stanovit odchylky od odstavce 1 pro malá balení uzavřená na jejich území. Podmínky pro tyto odchylky lze stanovit postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 12

1.  

Členské státy stanoví, že balení základního osiva, certifikovaného osiva všech kategorií a obchodního osiva:

a) 

musí být na vnější straně opatřena nepoužitou úřední návěskou splňující podmínky stanovené v příloze IV, na které jsou uvedeny údaje v některém z úředních jazyků Společenství. Barva návěsky je pro základní osivo bílá, pro certifikované osivo první generace po základním osivu modrá, pro certifikované osivo dalších generací po základním osivu červená a pro obchodní osivo hnědá. ►M1  U certifikovaného osiva sdružených odrůd je návěska modrá s šikmým zeleným pruhem. ◄ Pokud se používá přivazovací návěska, musí být její připevnění ve všech případech zajištěno úřední plombou. Nevyhovuje-li v případech uvedených v čl. 5 písm. a) základní osivo požadavkům klíčivosti stanoveným v příloze II, vyznačí se tato skutečnost na návěsce. Použití úředních nálepek je povoleno. Postupem podle čl. 25 odst. 2 lze povolit tisk předepsaných údajů na obal nesmazatelnou barvou pod úředním dohledem na základě vzoru stanoveného pro návěsku;

b) 

musí obsahovat úřední doložku v barvě návěsky, obsahující alespoň údaje stanovené pro návěsku v příloze IV části A bodě a) podbodech 4, 5 a 6 a pro obchodní osivo v bodě b) podbodech 2, 5 a 6. Doložka musí být vypracována tak, aby nebyla zaměnitelná s úřední návěskou podle písmene a). Tato doložka není požadována, pokud jsou údaje na obalu vytištěny nesmazatelnou barvou nebo pokud se v souladu s písmenem a) použije nálepka nebo návěska z neroztržitelného materiálu.

2.  
Členské státy mohou stanovit odchylky od odstavce 1 pro malá balení uzavřená na jejich území. Podmínky pro tyto odchylky lze stanovit postupem podle čl. 25 odst. 2.
3.  
Není dotčeno právo členských států stanovit, že osivo olejnin a přadných rostlin, které je prokazatelně určeno pro jiné účely než zemědělskou produkci, smí být uváděno na trh pouze tehdy, je-li tato skutečnost uvedena na návěsce.

Článek 13

Postupem podle čl. 25 odst. 2 lze stanovit, že členské státy mohou požadovat, aby balení základního osiva, certifikovaného osiva všech kategorií nebo obchodního osiva byla opatřena návěskou dodavatele (jež může být odlišná od úřední návěsky nebo může mít podobu údajů dodavatele natištěných na obalu) i v jiných případech, než které stanoví tato směrnice. Údaje, které musí návěska dodavatele obsahovat, budou rovněž stanoveny postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 14

U osiva geneticky modifikované odrůdy musí být na každé návěsce, úřední nebo jiné, nebo na každém úředním či jiném průvodním dokladu podle této směrnice zřetelně vyznačeno, že se jedná o geneticky modifikovanou odrůdu.

Článek 15

Členské státy stanoví, že každé chemické ošetření základního osiva, certifikovaného osiva všech kategorií nebo obchodního osiva musí být uvedeno buď na úřední návěsce nebo na návěsce dodavatele a na obalu nebo uvnitř obalu.

Článek 16

Aby byla nalezena možnost zlepšení některých ustanovení této směrnice, lze postupem podle čl. 25 odst. 2 rozhodnout, že se za zvláštních podmínek uspořádají na úrovni Společenství časově omezené testy.

V rámci takových testů mohou být členské státy osvobozeny od určitých povinností stanovených v této směrnici. Rozsah osvobození se stanoví odkazem na požadavky, kterých se osvobození týká. Trvání jednoho testu nepřekročí sedm let.

Článek 17

Členské státy zajistí, aby uvádění osiva na trh podle závazných nebo nezávazných ustanovení této směrnice podléhalo pouze těm omezením na základě jeho vlastností, opatření o zkouškách, označování a uzavírání, která stanoví tato nebo jiná směrnice.

Článek 18

Šlechtitelské osivo generací předcházejících základnímu osivu lze uvádět na trh podle čl. 4 první odrážky za podmínky, že:

a) 

je orgán příslušný k uznávání úředně zkontroloval v souladu s předpisy pro uznávání základního osiva,

b) 

se nachází v balení v souladu s touto směrnicí, a

c) 

balení jsou opatřena úřední návěskou obsahující alespoň tyto údaje:

— 
orgán příslušný k uznávání a členský stát nebo jejich značky,
— 
číslo partie,
— 
měsíc a rok uzavření, nebo
— 
měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání,
— 
druh uvedený latinským písmem alespoň pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů,
— 
odrůda uvedená alespoň latinským písmem,
— 
označení „osivo předcházející základnímu osivu“,
— 
počet generací předcházejících osivu kategorie „certifikované osivo“ nebo „certifikované osivo první generace“.

Návěska je bílá se šikmým fialovým pruhem.

Článek 19

1.  

Členské státy stanoví, že osivo olejnin a přadných rostlin, které

— 
pochází bezprostředně ze základního osiva nebo certifikovaného osiva první generace úředně uznaného v jednom nebo více členských státech nebo ve třetí zemi, u níž byla určena rovnocennost podle čl. 20 písm. b), nebo pochází přímo z křížení základního osiva úředně uznaného v jednom členském státě se základním osivem úředně uznaným v takové třetí zemi, a
— 
bylo sklizeno v jiném členském státě,

musí být na žádost, a aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 2002/53/ES, úředně uznáno jako certifikované osivo v každém členském státě, pokud bylo podrobeno inspekci v terénu vyhovující požadavkům stanoveným v příloze I pro danou kategorii a pokud bylo úředními zkouškami zjištěno, že splňuje požadavky na certifikované osivo stanovené v příloze II.

Pochází-li v těchto případech osivo přímo z úředně uznaného osiva generací předcházejících základnímu osivu, mohou členské státy rovněž povolit úřední uznávání jako základní osivo, pokud jsou splněny požadavky na základní osivo.

2.  

Osivo olejnin a přadných rostlin, které bylo sklizeno ve Společenství a je určeno k uznání podle odstavce 1, je:

— 
zabaleno podle čl. 11 odst. 1 a opatřeno úřední návěskou podle přílohy V oddílu A a B a
— 
provázeno úřední doložkou podle přílohy V oddílu C.

Ustanovení prvního pododstavce o balení a označování se případně nepoužijí, jsou-li orgány odpovědné za přehlídku, orgány příslušné k vystavování dokladů pro uznání osiva dosud neuznaného a orgány příslušné k uznávání totožné nebo pokud se tyto orgány dohodnou na výjimce.

▼M4

3.  

Členské státy rovněž stanoví, že osivo olejnin a přadných rostlin sklizené ve třetí zemi musí být na žádost úředně uznáno, jestliže:

a) 

pochází bezprostředně:

i) 

ze základního osiva nebo certifikovaného osiva první generace úředně uznaného v jednom nebo více členských státech nebo ve třetí zemi, u níž byla určena rovnocennost podle čl. 20 odst. 1 písm. b),

nebo

ii) 

z křížení základního osiva úředně uznaného v jednom členském státě se základním osivem úředně uznaným ve třetí zemi uvedené v bodě i);

b) 

bylo podrobeno přehlídce vyhovující požadavkům stanoveným v rozhodnutí o rovnocennosti přijatém podle čl. 20 odst. 1 písm. a) pro danou kategorii;

c) 

úřední zkouškou bylo zjištěno, že splňuje požadavky stanovené v příloze II pro danou kategorii.

▼M1

Článek 19a

1.  
Členské státy umožní uvádět na trh osivo olejnin a přadných rostlin ve formě sdružených odrůd.
2.  

Pro účely odstavce 1 se rozumí:

a) 

„sdruženou odrůdou“ směs certifikovaného osiva určitého hybridu závislého na opylovači, úředně uznaného podle směrnice 2002/53/ES, s certifikovaným osivem jednoho nebo několika určitých, rovněž uznaných opylovačů, jež byly mechanicky smíchány v určitém poměru, který byl společně stanoven osobami odpovědnými za udržovací šlechtění těchto komponentů a sdělen uznávajícímu orgánu;

b) 

„hybridem závislým na opylovači“ pylově sterilní komponent „sdružené odrůdy“ (mateřský komponent);

c) 

„opylovačem“ komponent „sdružené odrůdy“, který poskytuje pyl pro sdruženou odrůdu (otcovský komponent).

3.  
Pro osivo mateřských a otcovských komponentů se používají mořidla různých barev.

▼B

Článek 20

1.  

Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou určí, zda:

a) 

v případě uvedeném v článku 18 přehlídky prováděné v určité třetí zemi vyhovují požadavkům stanoveným v příloze I,

▼M4

b) 

osivo olejnin a přadných rostlin sklizené v určité třetí zemi, které poskytuje stejné záruky vlastností a opatření provedených k jeho zkoušení, zajištění jeho pravosti, jeho označování a jeho kontroly, je v tomto ohledu rovnocenné osivu, které bylo sklizeno ve Společenství a které odpovídá této směrnici.

▼B

2.  
Odstavec 1 se použije rovněž v případě nového členského státu ode dne jeho přistoupení až do dne, do kterého musí uvést v účinnost své právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Článek 21

1.  
K překonání přechodných obtíží ve všeobecném zásobování základním nebo certifikovaným osivem ve Společenství, které nelze odstranit jinak, může být postupem podle čl. 25 odst. 2 rozhodnuto, že členské státy povolí na stanovené období na celém území Společenství uvádění na trh osiva kategorie vyhovující méně přísným požadavkům nebo osiva odrůd nezapsaných ve Společném katalogu odrůd druhů zeleniny nebo v katalozích odrůd vedených členskými státy v množství nezbytném pro překonání zásobovacích obtíží.
2.  
Pokud jde o kategorii osiva určité odrůdy, použije se úřední návěska pro odpovídající kategorii; v případě osiva odrůd, které nejsou zapsány ve výše uvedených katalozích, se použije úřední návěska pro obchodní osivo. Na návěsce musí být vždy uvedeno, že se jedná o osivo kategorie vyhovující méně přísným požadavkům.
3.  
Prováděcí pravidla k odstavci 1 mohou být stanovena postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 22

1.  
Členské státy zajistí, aby osivo olejnin a přadných rostlin bylo v průběhu uvádění na trh alespoň namátkově úřední kontrolováno s ohledem na dodržování požadavků a podmínek stanovených touto směrnicí.
2.  

Aniž je dotčen volný pohyb osiva ve Společenství, přijmou členské státy veškerá nezbytná opatření, aby jim při uvádění na trh množství přesahujících 2 kilogramy osiva dovezeného ze třetí země byly uváděny tyto údaje:

a) 

druh,

b) 

odrůda,

c) 

kategorie,

d) 

země produkce a orgán úřední kontroly,

e) 

země odeslání,

f) 

dovozce,

g) 

množství osiva.

Způsob, jakým mají být tyto údaje uvedeny, může být stanoven postupem podle čl. 25 odst. 2.

▼M3

Článek 23

1.  

Ve Společenství se provádějí srovnávací zkoušky a testy Společenství pro následnou kontrolu odebraných vzorků osiva olejnin a přadných rostlin uváděného na trh podle závazných i nezávazných ustanovení této směrnice. Srovnávací zkoušky a testy se mohou týkat:

— 
osiva sklizeného ve třetích zemích,
— 
osiva vhodného pro ekologické zemědělství,
— 
osiva uváděného na trh s ohledem na zachování in situ a trvalé využívání genetických zdrojů rostlin.
2.  
Tyto srovnávací zkoušky a testy se využívají k harmonizaci technických metod uznávání a ke kontrole dodržování podmínek, kterým musí osivo vyhovovat.
3.  
Komise vydá postupem podle čl. 25 odst. 2 opatření nezbytná k provádění srovnávacích zkoušek a testů. O přijatých technických opatřeních k provádění zkoušek a testů a o jejich výsledcích Komise informuje výbor uvedený v čl. 25 odst. 1.
4.  
Společenství může poskytovat finanční příspěvky na provádění zkoušek a testů uvedených v odstavcích 1 a 2.

Finanční příspěvek se poskytuje v mezích ročního objemu finančních prostředků schválených rozpočtovým orgánem.

5.  
Zkoušky a testy, na které lze poskytnout finanční příspěvek Společenství, a pravidla pro poskytování těchto příspěvků se stanoví v souladu s postupem uvedeným v čl. 25 odst. 2.
6.  
Zkoušky a testy uvedené v odstavcích 1 a 2 mohou provádět pouze státní orgány nebo právnické osoby jednající jménem státu.

▼B

Článek 24

Změny obsahu příloh, nezbytné s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků, se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 25

1.  
Komisi je nápomocen Stálý výbor pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví, zřízený podle článku 1 rozhodnutí Rady 66/399/EHS ( 1 ).
2.  
V případě odkazu na tento odstavec se použijí články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Lhůta uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.  
Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 26

S výhradou tolerancí pro výskyt chorob, škodlivých organismů nebo jejich vektorů uvedených v příloze II nejsou touto směrnicí dotčeny vnitrostátní právní předpisy odůvodněné ochranou zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.

Článek 27

1.  

Postupem podle čl. 25 odst. 2 lze stanovit zvláštní podmínky pro zohlednění vývoje v těchto oblastech:

a) 

podmínky, za kterých lze uvádět na trh chemicky ošetřené osivo,

b) 

podmínky, za kterých lze uvádět na trh osivo s ohledem na zachování in situ a trvalé využívání genetických zdrojů rostlin, včetně směsí osiva druhů, které obsahují i druhy uvedené v článku 1 směrnice 2002/53/ES, jež jsou spojeny se specifickými přirozenými a polopřirozenými biotopy a jež jsou ohroženy genetickou erozí,

c) 

podmínky, za kterých lze uvádět na trh osivo vhodné pro ekologické zemědělství.

2.  

Zvláštní podmínky uvedené v odst. 1 písm. b) zahrnují zejména tyto body:

a) 

původ osiva těchto druhů je znám a schválen orgány příslušnými v jednotlivých členských státech pro uvádění osiva na trh na vymezených územích,

b) 

vhodná množstevní omezení.

Článek 28

S výjimkou odstavce 17 může být členský stát na vlastní žádost postupem podle čl. 25 odst. 2 zcela nebo částečně osvobozen od povinnosti uplatňovat tuto směrnici:

a) 

na tyto druhy:

— 
světlice barvířská;
b) 

na jiné druhy, které se na jeho území obvykle nerozmnožují nebo neuvádějí na trh.

Článek 29

Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Komise o tom uvědomí ostatní členské státy.

Článek 30

Nejpozději do 1. února 2004 předloží Komise podrobné vyhodnocení týkající se zjednodušení postupů uznávání, zavedených článkem 5 směrnice 98/96/ES. Toto vyhodnocení se zaměří zejména na případné důsledky pro jakost osiva.

Článek 31

1.  
Směrnice 69/208/EHS, ve znění směrnic uvedených v příloze VI části A, se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených v příloze VI části B.
2.  
Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici a musí být vykládány v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze VII.

Článek 32

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 33

Tato směrnice je určena členským státům.

▼M5
PŘÍLOHA I

POŽADAVKY NA MNOŽITELSKÝ POROST

1.

Předchozí porosty na množitelské ploše byly slučitelné s produkcí osiva druhu a odrůdy daného porostu a plocha je dostatečně prostá rostlin, jež vzešly z předchozích porostů.

V případě hybridů Brassica napus musí plodina vyrůst na množitelské ploše, na které se v uplynulých pěti letech nepěstovaly žádné rostliny rodu Brassicaceae (Cruciferae).

2.

Porost splňuje tyto normy, pokud jde o vzdálenost od sousedních zdrojů pylu, které mohou vést k nežádoucímu cizosprášení:Množitelský porost

Minimální vzdálenost

►C1  Brassica s výjimkou Brassica napus, Cannabis sativa s výjimkou jednodomé Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Sinapis alba:  ◄

 

—  při produkci základního osiva

400 m

—  při produkci certifikovaného osiva

200 m

Brassica napus:

 

—  při produkci základního osiva různých odrůd s výjimkou hybridů

200 m

—  při produkci základního osiva hybridů

500 m

—  při produkci certifikovaného osiva různých odrůd s výjimkou hybridů

100 m

—  při produkci certifikovaného osiva hybridů

300 m

Cannabis sativa, jednodomá Cannabis sativa:

 

—  při produkci základního osiva

5 000 m

—  při produkci certifikovaného osiva

1 000 m

Helianthus annuus:

 

—  při produkci základního osiva hybridů

1 500 m

—  při produkci základního osiva různých odrůd s výjimkou hybridů

750 m

—  při produkci certifikovaného osiva

500 m

Gossypium hirsutum a/nebo Gossypium barbadense:

 

►C1  
—  při produkci základního osiva Gossypium hirsutum  ◄

100 m

►C1  
—  při produkci základního osiva Gossypium barbadense  ◄

200 m

—  při produkci certifikovaného osiva nehybridních odrůd a vnitrodruhových hybridů Gossypium hirsutum produkovaných bez cytoplasmatické pylové sterility

30 m

—  při produkci certifikovaného osiva vnitrodruhových hybridů Gossypium hirsutum produkovaných s cytoplasmatickou pylovou sterilitou

800 m

—  při produkci certifikovaného osiva nehybridních odrůd a vnitrodruhových hybridů Gossypium barbadense produkovaných bez cytoplasmatické pylové sterility

150 m

—  při produkci certifikovaného osiva vnitrodruhových hybridů Gossypium barbadense produkovaných s cytoplasmatickou pylovou sterilitou

800 m

—  při produkci základního osiva mezidruhových hybridů Gossypium hirsutum a Gossypium barbadense

200 m

—  při produkci certifikovaného osiva mezidruhových hybridů Gossypium hirsutum a Gossypium barbadense a hybridů produkovaných bez cytoplasmatické pylové sterility

150 m

—  při produkci certifikovaného osiva hybridů Gossypium hirsutum a Gossypium barbadense produkovaných s cytoplasmatickou pylovou sterilitou

800 m

Tyto vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

3.

Množitelský porost musí vykazovat dostatečnou odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu nebo, v případě porostů inbredních linií, dostatečnou pravost a čistotu charakteristických znaků inbrední linie.

U produkce osiva hybridních odrůd se tato ustanovení použijí rovněž na znaky charakterizující komponenty, včetně pylové sterility a fertilní obnovy.

Množitelské porosty Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium a hybridy Helianthus annuus a Brassica napus musí splňovat zejména tyto jiné normy nebo požadavky:

A. 

Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi a Gossypium, s výjimkou hybridů:

počet rostlin množitelského porostu, které lze rozpoznat jako zjevně neshodné s danou odrůdou, nepřekračuje:

— 
jednu na 30 m2 u produkce základního osiva,
— 
jednu na 10 m2 u produkce certifikovaného osiva.
B. 

Hybridy Helianthus annuus:

a) 

procentní podíl rostlin, které lze rozpoznat jako zjevně neshodné s inbrední linií nebo s komponentem, nepřekračuje:aa)  při produkci základního osiva:

 

i)  inbrední linie

0,2 %

ii)  jednoduché hybridy:

 

—  otcovské komponenty, prášící rostliny, pokud mají alespoň 2 % mateřských komponentů květy s vnímavými bliznami

0,2 %

—  mateřský komponent

0,5 %

bb)  při produkci certifikovaného osiva:

 

—  otcovské komponenty, prášící rostliny, pokud má alespoň 5 % mateřských komponentů květy s vnímavými bliznami 0,5 %

0,5 %

—  mateřský komponent

1,0 %

b) 

Při produkci osiva hybridních odrůd musí být splněny tyto normy nebo jiné požadavky:

aa) 

rostliny otcovského komponentu dostatečně práší v době květu rostlin mateřských komponentů;

bb) 

mají-li rostliny mateřského komponentu vnímavé blizny nepřekračuje podíl rostlin tohoto komponentu, které prášily nebo práší, 0,5 %;

cc) 

při produkci základního osiva nepřekračuje celkový podíl rostlin mateřského komponentu, které lze rozpoznat jako zjevně neshodné s komponentem a které prášily nebo práší, 0,5 %;

dd) 

nemohou-li být splněny požadavky stanovené v příloze II části I bodu 2, musí být splněna tato podmínka: při produkci certifikovaného osiva obsahuje použitý otcovský sterilní komponent alespoň jednu linii, která obnovuje samičí fertilitu, takže alespoň jedna třetina vzrostlých rostlin získaných z výsledných hybridů práší pyl, který se zdá být ve všech ohledech normální.

C. 

Hybridy Brassica napus, produkované s využitím pylové sterility:

a) 

procentní podíl rostlin, které lze rozpoznat jako zjevně neshodné s inbrední linií nebo s komponentem, nepřekračuje:aa)  při produkci základního osiva

i)  inbrední linie

0,1 %

ii)  jednoduché hybridy

—  otcovský komponent

0,1 %

—  mateřský komponent

0,2 %

bb)  při produkci certifikovaného osiva

—  otcovský komponent

0,3 %

—  mateřský komponent

1,0 %

b) 

Při produkci základního osiva je pylová sterilita přinejmenším 99 % a při produkci certifikovaného osiva 98 %. Stupeň pylové sterility se vyhodnocuje šetřením na nepřítomnost plodných prašníků v květech.

D. 

Hybridy Gossypium hirsutum a Gossypium barbadense:

a) 

u množitelského porostu určeného k produkci základního osiva mateřských linií Gossypium hirsutum a Gossypium barbadense musí být minimální odrůdová čistota samičích i samčích mateřských linií 99,8 %, pokud alespoň 5 % semenných rostlin má květy vnímavé vůči pylu. Stupeň pylové sterility v semenné mateřské linii se vyhodnocuje šetřením na přítomnost sterilních prašníků v květech a nesmí být nižší než 99,9 %;

b) 

u množitelského porostu určeného k produkci certifikovaného osiva hybridních odrůd Gossypium hirsutum a/nebo Gossypium barbadense musí být minimální odrůdová čistota samičích i samčích mateřských linií 99,5 %, pokud alespoň 5 % semenných rostlin má květy vnímavé vůči pylu. Stupeň pylové sterility v semenné mateřské linii se vyhodnocuje šetřením na přítomnost sterilních prašníků v květech a nesmí být nižší než 99,7 %.

▼M9

3a.

V případě, kdy po provedení bodů 1 a 3 stále existují pochybnosti, pokud jde o odrůdovou pravost osiva, může uznávající orgán pro přezkoušení této pravosti použít mezinárodně uznávanou a reprodukovatelnou biochemickou nebo molekulární techniku v souladu s platnými mezinárodními normami.

▼M8

4.

Porost musí být prakticky prostý veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu množitelského materiálu. Porost musí rovněž splňovat požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů pro Unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých organismů („RNŠO“) stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení (EU) 2016/2031 ( 2 ), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení.

Výskyt RNŠO na porostu musí splňovat následující požadavky v souladu s tabulkou:Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů

Prahové hodnoty pro produkci základního osiva

Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

▼M5

5.

Dodržování výše uvedených jiných norem a požadavků se v případě základního osiva ověřuje při přehlídkách a v případě certifikovaného osiva buď při přehlídkách nebo při přehlídkách pod úředním dohledem. Přehlídky jsou prováděny za těchto podmínek:

A. 

Pěstební stav a vývojový stupeň porostu umožňují dostatečné přezkoušení.

B. 

U jiných množitelských porostů než u hybridů Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum a Gossypium barbadense se provádí alespoň jedna přehlídka.

U hybridů Helianthus annuus se provádí alespoň dvě přehlídky.

U hybridů Brassica napus se provádí alespoň tři přehlídky: první před obdobím kvetení, druhá na počátku období kvetení a třetí na konci období kvetení.

U hybridů Gossypium hirsutum a/nebo Gossypium barbadense se provádí alespoň tři přehlídky: první na počátku období kvetení, druhá před koncem období kvetení a třetí na konci období kvetení po případném odstranění pylu z mateřských rostlin.

C. 

Velikost, počet a rozdělení množitelské plochy, která má být přehlížena, aby bylo zhodnoceno splnění požadavků stanovených v této příloze, se určí pomocí vhodných metod.
PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA OSIVO

I.   ZÁKLADNÍ A CERTIFIKOVANÉ OSIVO

1.

Osivo musí vykazovat dostatečnou odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu. Osivo níže uvedených druhů musí splňovat zejména tyto jiné normy nebo požadavky:Druh a kategorie

Odrůdová čistota nejméně

(v %)

Arachis hypogaea:

 

—  základní osivo

99,7

—  certifikované osivo

99,5

Brassica napus s výjimkou hybridů, s výjimkou pícninových odrůd, Brassica rapa s výjimkou pícninových odrůd

 

—  základní osivo

99,9

—  certifikované osivo

99,7

Brassica napus s výjimkou hybridů, pícninové odrůdy, Brassica rapa, pícninové odrůdy, Helianthus annuus, s výjimkou hybridních odrůd včetně jejich komponentů, Sinapis alba:

 

—  základní osivo

99,7

—  certifikované osivo

99,0

Glycine max:

 

—  základní osivo

99,5

—  certifikované osivo

99,0

Linum usitatissimum:

 

—  základní osivo

99,7

—  certifikované osivo první generace

98,0

—  certifikované osivo druhé a třetí generace

97,5

Papaver somniferum:

 

—  základní osivo

99,0

—  certifikované osivo

98,0

Odrůdová čistota se kontroluje zpravidla při přehlídkách, které se provádějí za podmínek stanovených v příloze I.

2.

U hybridů Brassica napus vyprodukovaných s využitím pylové sterility musí osivo splňovat požadavky a normy stanovené v písmenech a) až d).

a) 

Osivo musí vykazovat dostatečnou pravost a čistotu, pokud jde o odrůdové charakteristiky jeho komponent, včetně pylové sterility nebo fertilní obnovy.

▼M6

b) 

Minimální odrůdová čistota osiva je:

— 
základní osivo, mateřský komponent: 99,0 %,
— 
základní osivo, otcovský komponent: 99,9 %,
— 
certifikované osivo odrůd ozimé řepky olejky: 90,0 %,
— 
certifikované osivo odrůd jarní řepky olejky: 85,0 %.

▼M5

c) 

Osivo může být uznáno za certifikované teprve tehdy, pokud byly řádně zohledněny výsledky úřední následné kontroly, která byla provedena ve vegetačním období osiva přihlášeného k certifikaci jako certifikované osivo, aby se na základě úředně odebraných vzorků základního osiva zjistilo, zda základní osivo splňuje požadavky na základní osivo, které se týkají pravosti s ohledem na charakteristiky komponent, včetně pylové sterility, a normy pro minimální odrůdovou čistotu základního osiva stanovené v písmeni b).

U základního osiva hybridů lze odrůdovou čistotu ověřit příslušnými biochemickými metodami.

d) 

Dodržování norem minimální odrůdové čistoty, které jsou pro certifikované osivo hybridů stanoveny v písmeni b), se sleduje úředními následnými kontrolami na přiměřeném podílu úředně odebraných vzorků. Lze použít příslušné biochemické metody.

3.

Pokud nemůže být splněna podmínka stanovená v příloze I bodě 3 oddílu B písm. d) podpísmenu dd), musí být splněna tato podmínka: pokud byly při produkci certifikovaného osiva hybridů Helianthus annuus použity ze samčího hlediska sterilní otcovský komponent a mateřský komponent, který neobnovuje samčí fertilitu, mísí se hybridní osivo získané z rodiče ze samčího hlediska sterilního s osivem získaným z rodičovského osiva zcela fertilního; poměr osiva z rodičů ze samčího hlediska sterilních a osiva z rodičů ze samčího hlediska fertilních nepřesahuje dvě ku jedné.

4.

Osivo splňuje tyto jiné normy nebo požadavky, pokud jde o klíčivost, technickou čistotu a výskyt semen jiných druhů rostlin včetně semen Orobanche:

A. 

Tabulka:Druh a kategorie

Minimální klíčivost

(v % čistého osiva)

Technická čistota

Nejvyšší povolený výskyt semen jiných druhů rostlin ve vzorku o hmotnosti uvedené v příloze III sloupci 4

(celkem ve sloupci)

Požadavky týkající se obsahu semen Orobanche

Čistota nejméně

(v % hmotnostních)

Nejvyšší povolený výskyt semen jiných druhů rostlin

(v % hmotnostních)

Jiné druhy rostlin a)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Raphanus raphanistrum

Rumex s výjimkou Rumex acetosella

Alopecurus myosuroides

Lolium remotum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Arachis hypogaea

70

99

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Brassica spp.

—  základní osivo

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

2

 

 

 

—  certifikované osivo

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

5

 

 

 

Cannabis sativa

75

98

30 (b)

0

0 (c)

 

 

 

 

(e)

Carthamus tinctorius

75

98

5

0

0 (c)

 

 

 

 

(e)

Carum carvi

70

97

25 (b)

0

0 (c) (d)

10

 

3

 

 

Glycine max

80

98

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Gossypium spp.

80

98

15

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Helianthus annuus

85

98

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Linum usitatissimum:

—  len

92

99

15

0

0 (c) (d)

 

 

4

2

 

—  lněná semena

85

99

15

0

0 (c) (d)

 

 

4

2

 

Papaver somniferum

80

98

25 (b)

0

0 (c) (d)

 

 

 

 

 

Sinapis alba:

—  základní osivo

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

2

 

 

 

—  certifikované osivo

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

5

 

 

 

B. 

Jiné normy nebo požadavky platí, pokud je na ně odkázáno v tabulce v části I bodu 4 oddílu A této přílohy:

a) 

Nejvyšší povolený výskyt semen uvedený ve sloupci 5 zahrnuje také semena druhů uvedených ve sloupcích 6 až 11.

b) 

Stanovení celkového počtu semen jiných druhů rostlin je nutné pouze tehdy, nastanou-li pochybnosti o splnění požadavků uvedených ve sloupci 5.

c) 

Stanovení počtu semen Cuscuta není třeba provádět, pokud neexistují pochybnosti o splnění požadavků uvedených ve sloupci 7.

d) 

Přítomnost jednoho semene Cuscuta ve vzorku o stanovené hmotnosti se nepovažuje za nečistotu, pokud druhý vzorek o téže hmotnosti neobsahuje žádná semena Cuscuta.

e) 

Osivo neobsahuje semena rodu Orobanche; výskyt jednoho semene Orobanche ve vzorku o hmotnosti 100 gramů se však nepovažuje za nečistotu, pokud druhý vzorek o hmotnosti 200 gramů neobsahuje žádné semeno Orobanche.

▼M8

5.

Osivo musí být prakticky prosté veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu množitelského materiálu.

Osivo musí rovněž splňovat požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů pro Unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a RNŠO stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení (EU) 2016/2031, jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení.

Výskyt RNŠO na osivu a příslušné kategorie musí splňovat následující požadavky v souladu s tabulkou:Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

(rod či druh)

Prahové hodnoty pro osivo předstupňů

Prahové hodnoty pro základní osivo

Prahové hodnoty pro certifikované osivo

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – len

1 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp

1 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp

1 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – lněná semena

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % pro infekci Phomopsis complex

15 % pro infekci Phomopsis complex

15 % pro infekci Phomopsis complex

Fusarium (anamorfní rod) Link [1FUSAG]

jiné než Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním rozboru reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním rozboru reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním rozboru reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Nejvýše deset sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním rozboru reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Nejvýše deset sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním rozboru reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Nejvýše deset sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním rozboru reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním rozboru reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním rozboru reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním rozboru reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

▼M5

II.   OBCHODNÍ OSIVO

S výjimkou bodu 1 se na obchodní osivo vztahují požadavky uvedené v příloze II části I.
PŘÍLOHA IIIHMOTNOSTI PARTIÍ A VZORKŮ

Druh

Maximální hmotnost partie

(v tunách)

Minimální hmotnost vzorku odebraného z jedné partie

(v gramech)

Hmotnost jednoho dílčího vzorku pro vyčíslení podle přílohy II části I bodu 4 oddílu A sloupců 5–11 a podle přílohy II části II části I bodu 5 oddílu A sloupce 5

(v gramech)

1

2

3

4

Arachis hypogaea

30

1 000

1 000

Brassica juncea

10

100

40

Brassica napus

10

200

100

Brassica nigra

10

100

40

Brassica rapa

10

200

70

Cannabis sativa

10

600

600

Carthamus tinctorius

25

900

900

Carum carvi

10

200

80

Glycine max

30

1 000

1 000

Gossypium spp.

25

1 000

1 000

Helianthus annuus

25

1 000

1 000

Linum usitatissimum

10

300

150

Papaver somniferum

10

50

10

Sinapis alba

10

400

200

Maximální hmotnost partie nesmí být překročena o více než 5 %.

▼B
PŘÍLOHA IV

NÁVĚSKA

A.   Povinné údaje

a) 

Pro základní a certifikované osivo

1. 

„Normy ES“.

2. 

Uznávající orgán a členský stát nebo jejich značky.

▼M7

2a. 

Úředně přidělené pořadové číslo.

▼B

3. 

Měsíc a rok uzavření vyjádřený slovy: „uzavřeno … (měsíc a rok)“, nebo

měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřený slovy: „odběr vzorků proveden … (měsíc a rok)“.

4. 

Číslo partie.

5. 

Druh uvedený latinským písmem alespoň pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů.

6. 

Odrůda uvedená alespoň latinským písmem.

7. 

Kategorie.

8. 

Země produkce.

9. 

Deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost.

10. 

Pokud je vyznačena hmotnost a používají se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností čistých semen a celkovou hmotností.

11. 

U hybridních odrůd nebo inbredních linií:

— 
pro základní osivo, u něhož hybrid nebo inbrední linie, ke které základní osivo patří, byly úředně povoleny podle směrnice 2002/53/ES:
název komponentu, pod kterým byla úředně povolena, s odkazem na výslednou odrůdu nebo bez něj, doplněný v případě hybridů nebo inbredních linií, které jsou určeny výhradně k použití jako komponenty pro výsledné odrůdy, slovem „komponent“,
— 
pro základní osivo v ostatních případech:
název komponentu, ke které základní osivo patří a který může být vyznačen ve formě kódu, s odkazem na výslednou odrůdu, s uvedením jeho funkce (otcovský nebo mateřský komponent) nebo bez něj a doplněný slovem „komponent“,
— 
pro certifikované osivo:
název odrůdy, ke které osivo patří, doplněný slovem „hybrid“.
12. 

Byla-li přezkoušena alespoň klíčivost, lze uvést slova „přezkoušeno … (měsíc a rok)“ a orgán odpovědný za toto přezkoušení. Tyto údaje mohou být uvedeny na úřední nálepce připevněné na úřední návěsce.

Postupem podle čl. 25 odst. 2 mohou být členské státy osvobozeny od povinnosti uvádět botanický název u některých druhů, je-li to vhodné, též dočasně, pokud nepříznivé důsledky této povinnosti prokazatelně převažují nad výhodami očekávanými při uvádění tohoto osiva na trh.

▼M2

aa) 

Pro certifikované osiva sdružené odrůdy:

Údaje požadované podle bodu a) s tím, že namísto názvu odrůdy se uvede název sdružené odrůdy (údaj „sdružená odrůda“ a její název) a hmotnostní procenta jednotlivých komponent v odrůdě; pokud bylo hmotnostní procento písemně sděleno kupujícímu na jeho žádost a úředně zaznamenáno, stačí uvést název sdružené odrůdy.

▼B

b) 

Obchodní osivo

1. 

„Normy ES“.

2. 

„Obchodní osivo (odrůdově neuznané)“.

3. 

Uznávající orgán a členský stát nebo jejich značky.

▼M7

3a. 

Úředně přidělené pořadové číslo.

▼B

4. 

Měsíc a rok uzavření vyjádřený slovy: „uzavřeno … (měsíc a rok)“.

5. 

Číslo partie.

6. 

Druh uvedený latinským písmem alespoň pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů.

7. 

Oblast produkce.

8. 

Deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost.

9. 

Pokud je vyznačena hmotnost a používají se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností čistých semen a celkovou hmotností.

10. 

Byla-li přezkoušena alespoň klíčivost, lze uvést slova „přezkoušeno … (měsíc a rok)“ a orgán odpovědný za toto přezkoušení. Tyto údaje mohou být uvedeny na úřední nálepce připevněné na úřední návěsce.

Postupem podle čl. 25 odst. 2 mohou být členské státy osvobozeny od povinnosti uvádět botanický název u některých druhů, je-li to vhodné, též dočasně, pokud nepříznivé důsledky této povinnosti prokazatelně převažují nad výhodami očekávanými při uvádění tohoto osiva na trh.

B.   Minimální rozměry

110 mm x 67 mm.
PŘÍLOHA V

NÁVĚSKA A DOLOŽKA PRO DOSUD NEUZNANÉ OSIVO SKLIZENÉ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

A.   Povinné údaje na návěsce

— 
Orgán příslušný k inspekci v terénu a členský stát nebo jejich značky

▼M7

— 
Úředně přidělené pořadové číslo

▼B

— 
Druh uvedený latinským písmem alespoň pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů
— 
Odrůda uvedená alespoň latinským písmem; v případě odrůd (inbredních linií, hybridů) určených k použití výhradně jako komponenty hybridních odrůd, též slovo „komponent“
— 
Kategorie
— 
U hybridních odrůd slovo „hybrid“
— 
Číslo pole nebo partie
— 
Deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost
— 
Slova „dosud neuznané osivo“.

Postupem podle čl. 25 odst. 2 mohou být členské státy osvobozeny od povinnosti uvádět botanický název u některých druhů, je-li to vhodné, též dočasně, pokud nepříznivé důsledky této povinnosti prokazatelně převažují nad výhodami očekávanými při uvádění tohoto osiva na trh.

B.   Barva návěsky

Barva návěsky je šedá.

C.   Povinné údaje na doložce

— 
Orgán vystavující doložku

▼M7

— 
Úředně přidělené pořadové číslo

▼B

— 
Druh uvedený latinským písmem alespoň pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů
— 
Odrůda uvedená alespoň latinským písmem
— 
Kategorie
— 
Číslo použitého osiva a název země nebo zemí, které toto osivo uznaly
— 
Číslo pole nebo partie
— 
Pěstební plocha partie, na kterou se doložka vztahuje
— 
Množství sklizeného osiva a počet balení
— 
U certifikovaného osiva počet generací po základním osivu
— 
Potvrzení, že množitelský porost, ze kterého osivo pochází, vyhověl stanoveným požadavkům
— 
Případně výsledky předběžné analýzy osiva.
PŘÍLOHA VI

ČÁST A

ZRUŠENÉ SMĚRNICE A JEJÍ NÁSLEDNÉ ZMĚNY

(podle článku 31)Směrnice 69/208/EHS (Úř. věst. L 169, 10.7.1969, s. 3)

 

Směrnice Rady 71/162/EHS (Úř. věst. L 87, 17.4.1971, s. 24)

pouze článek 5

Směrnice Rady 72/274/EHS (Úř. věst. L 171, 29.7.1972, s. 37)

pouze odkazy na ustanovení směrnice 69/208/EHS v článcích 1 a 2

Směrnice Rady 72/418/EHS (Úř. věst. L 287, 26.12.1972, s. 22)

pouze článek 5

Směrnice Rady 73/438/EHS (Úř. věst. L 356, 27.12.1973, s. 79)

pouze článek 5

Směrnice Rady 75/444/EHS (Úř. věst. L 196, 26.7.1975, s. 6)

pouze článek 5

Směrnice Rady 78/55/EHS (Úř. věst. L 16, 20.1.1978, s. 23)

pouze článek 5

Směrnice Komise 78/388/EHS (Úř. věst. L 113, 25.4.1978, s. 20)

 

Směrnice Rady 78/692/EHS (Úř. věst. L 236, 26.8.1978, s. 13)

pouze článek 6

Směrnice Rady 78/1020/EHS (Úř. věst. L 350, 14.12.1978, s. 27)

pouze článek 3

Směrnice Komise 79/641/EHS (Úř. věst. L 183, 19.7.1979, s. 13)

pouze článek 3

Směrnice Komise 80/304/EHS (Úř. věst. L 68, 14.3.1980, s. 33)

 

Směrnice Komise 81/126/EHS (Úř. věst. L 67, 12.3.1981, s. 36)

pouze článek 4

Směrnice Komise 82/287/EHS (Úř. věst. L 131, 13.5.1982, s. 24)

pouze články 3 a 4

Směrnice Rady 82/727/EHS (Úř. věst. L 310, 6.11.1982, s. 21)

 

Směrnice Komise 82/859/EHS (Úř. věst. L 357, 18.12.1982, s. 31)

 

Směrnice Rady 86/155/EHS (Úř. věst. L 118, 7.5.1986, s. 23)

pouze článek 4

Směrnice Komise 87/120/EHS (Úř. věst. L 49, 18.2.1987, s. 39)

pouze článek 4

Směrnice Komise 87/480/EHS (Úř. věst. L 273, 26.9.1987, s. 43)

pouze článek 2

Směrnice Rady 88/332/EHS (Úř. věst. L 151, 17.6.1988, s. 82)

pouze článek 7

Směrnice Rady 88/380/EHS (Úř. věst. L 187, 16.7.1988, s. 31)

pouze článek 5

Směrnice Rady 90/654/EHS (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 48)

pouze odkazy na ustanovení směrnice 69/208/EHS v článku 2 a příloha II část 1 bod 5

Směrnice Komise 92/9/EHS (Úř. věst. L 70, 17.3.1992, s. 25)

 

Směrnice Komise 92/107/EHS (Úř. věst. L 16, 25.1.1993, s. 1)

 

Směrnice Komise 96/18/ES (Úř. věst. L 76, 26.3.1996, s. 21)

pouze článek 2

Směrnice Rady 96/72/ES (Úř. věst. L 304, 27.11.1996, s. 10)

pouze čl. 1 bod 5

Směrnice Rady 98/95/ES (Úř. věst. L 25, 1.2.1999, s. 1)

pouze článek 5

Směrnice Rady 98/96/ES (Úř. věst. L 25, 1.2.1999, s. 27)

pouze článek 5

ČÁST B

LHŮTY PRO PROVEDENÍ VE VNITROSTÁTNÍM PRÁVU

(podle článku 31)Směrnice

Lhůta pro provedení

69/208/EHS

1. červenec 1970 (1)

71/162/EHS

1. červenec 1970 (čl. 5 odst. 1 a 2 a článek 7)

1. červenec 1972 (čl. 5 odst. 3)

1. červenec 1971 (ostatní ustanovení) (2)

72/274/EHS

1. červenec 1972 (článek 1)

1. leden 1973 (článek 2)

72/418/EHS

1. červenec 1973

73/438/EHS

1. červenec 1973 (čl. 5 odst. 3)

1. leden 1974 (čl. 5 odst. 4)

1. červenec 1974 (ostatní ustanovení)

75/444/EHS

1. červenec 1975 (čl. 5 odst. 2)

1. červenec 1977 (ostatní ustanovení)

78/55/EHS

1. červenec 1978 (čl. 5 odst. 2)

1. červenec 1979 (ostatní ustanovení)

78/388/EHS

1. leden 1981 (čl. 1 odst. 1 (3) a 2 (4))

1. červenec 1980 (ostatní ustanovení)

78/692/EHS

1. červenec 1977 (článek 6)

1. červenec 1979 (ostatní ustanovení)

78/1020/EHS

1. červenec 1977

79/641/EHS

1. červenec 1980

80/304/EHS

1. červenec 1980

81/126/EHS

1. červenec 1982

82/287/EHS

1. leden 1983

82/727/EHS

1. červenec 1982

82/859/EHS

1. červenec 1983

86/155/EHS

1. březen 1986 (čl. 4 odst. 3, 4 a 5)

1. červenec 1987 (ostatní ustanovení)

87/120/EHS

1. červen 1988

87/480/EHS

1. červenec 1990

88/332/EHS

 

88/380/EHS

1. červenec 1992 (čl. 5 odst. 10, 19, 23 a 25 (5) a čl. 5 odst. 12))

1. červenec 1990 (ostatní ustanovení)

90/654/EHS

 

92/9/EHS

30. červenec 1992

92/107/EHS

1. červenec 1994

96/18/ES

1. červenec 1996

96/72/ES

1. červenec 1997 (6)

98/95/ES

1. únor 2000 (oprava, Úř. věst. L 126, 20.5.1999, s. 23)

98/96/ES

1. únor 2000

(1)   

Pro Dánsko, Irsko a Spojené království 1. červenec 1973 pro čl. 14 odst. 1, 1. červenec 1974 pro ustanovení o základním osivu a 1. červenec 1976 pro ostatní ustanovení.

(2)   

1. leden 1986 pro Řecko, 1. březen 1986 pro Španělsko a 1. leden 1991 pro Portugalsko.

(3)   

Pokud jde o přílohu I bod 3.

(4)   

Pokud jde o přílohu II část I bod 1.

(5)   

Pokud tato ustanovení vyžadují, aby byl na návěsce osiva uveden botanický název druhu.

(6)   

Zbývající úřední návěsky se zkratkou „EHS“ lze používat až do 31. prosince 2001.
PŘÍLOHA VIILHŮTY PRO PROVEDENÍ VE VNITROSTÁTNÍM PRÁVU (podle článku 31)

Směrnice 69/208/EHS

Tato směrnice

Článek 1

Čl. 1 první pododstavec

Článek 17

Čl. 1 druhý pododstavec

Článek 1a

Čl. 2 odst. 1 písm. a)

Čl. 2 odst. 1 písm. A

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 2 odst. 1 písm. B bod a)

Čl. 2 odst. 1 písm. c) bod i)

Čl. 2 odst. 1 písm. B bod b)

Čl. 2 odst. 1 písm. c) bod ii)

Čl. 2 odst. 1 písm. B bod c)

Čl. 2 odst. 1 písm. c) bod iii)

Čl. 2 odst. 1 písm. B bod d)

Čl. 2 odst. 1 písm. c) bod iv)

Čl. 2 odst. 1 písm. Ba bod 1 podpísm. a)

Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod 1) podbod i)

Čl. 2 odst. 1 písm. Ba bod 1 podpísm. b)

Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod 1) podbod ii)

Čl. 2 odst. 1 písm. Ba bod 2 podpísm. a)

Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod 2) podbod i)

Čl. 2 odst. 1 písm. Ba bod 2 podpísm. b)

Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod 2) podbod ii)

Čl. 2 odst. 1 písm. Ba bod 2 podpísm. c)

Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod 2) podbod iii)

Čl. 2 odst. 1 písm. C bod a)

Čl. 2 odst. 1 písm. e) bod i)

Čl. 2 odst. 1 písm. C bod b)

Čl. 2 odst. 1 písm. e) bod ii)

Čl. 2 odst. 1 písm. C bod c)

Čl. 2 odst. 1 písm. e) bod iii)

Čl. 2 odst. 1 písm. C bod d)

Čl. 2 odst. 1 písm. e) bod iv)

Čl. 2 odst. 1 písm. D bod a)

Čl. 2 odst. 1 písm. f) bod i)

Čl. 2 odst. 1 písm. D bod b)

Čl. 2 odst. 1 písm. f) bod ii)

Čl. 2 odst. 1 písm. D bod c)

Čl. 2 odst. 1 písm. f) bod iii)

Čl. 2 odst. 1 písm. D bod d)

Čl. 2 odst. 1 písm. f) bod iv)

Čl. 2 odst. 1 písm. E bod a)

Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod i)

Čl. 2 odst. 1 písm. E bod b)

Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod ii)

Čl. 2 odst. 1 písm. E bod c)

Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod iii)

Čl. 2 odst. 1 písm. E bod d)

Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod iv)

Čl. 2 odst. 1 písm. Ea bod a)

Čl. 2 odst. 1 písm. h) bod i)

Čl. 2 odst. 1 písm. Ea bod b)

Čl. 2 odst. 1 písm. h) bod ii)

Čl. 2 odst. 1 písm. Ea bod c)

Čl. 2 odst. 1 písm. h) bod iii)

Čl. 2 odst. 1 písm. Ea bod d)

Čl. 2 odst. 1 písm. h) bod iv)

Čl. 2 odst. 1 písm. F bod a)

Čl. 2 odst. 1 písm. i) bod i)

Čl. 2 odst. 1 písm. F bod b)

Čl. 2 odst. 1 písm. i) bod ii)

Čl. 2 odst. 1 písm. F bod c)

Čl. 2 odst. 1 písm. i) bod iii)

Čl. 2 odst. 1 písm. F bod d)

Čl. 2 odst. 1 písm. i) bod iv)

Čl. 2 odst. 1 písm. G bod a)

Čl. 2 odst. 1 písm. j) bod i)

Čl. 2 odst. 1 písm. G bod b)

Čl. 2 odst. 1 písm. j) bod ii)

Čl. 2 odst. 1 písm. G bod c)

Čl. 2 odst. 1 písm. j) bod iii)

Čl. 2 odst. 1 písm. H bod a)

Čl. 2 odst. 1 písm. k) bod i)

Čl. 2 odst. 1 písm. H bod b)

Čl. 2 odst. 1 písm. k) bod ii)

Čl. 2 odst. 1 písm. H bod c)

Čl. 2 odst. 1 písm. k) bod iii)

Čl. 2 odst. 1a

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 1b

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 2 písm. a)

Čl. 2 odst. 2 písm. b)

Čl. 2 odst. 4 písm. a)

Čl. 2 odst. 2 písm. c)

Čl. 2 odst. 2 písm. d)

Čl. 2 odst. 4 písm. b)

Čl. 2 odst. 3 bod i) písm. a)

Čl. 2 odst. 5 písm. a) bod i)

Čl. 2 odst. 3 bod i) písm. b)

Čl. 2 odst. 5 písm. a) bod ii)

Čl. 2 odst. 3 bod i) písm. c)

Čl. 2 odst. 5 písm. a) bod iii)

Čl. 2 odst. 3 bod i) písm. d)

Čl. 2 odst. 5 písm. a) bod iv)

Čl. 2 odst. 3 bod ii)

Čl. 2 odst. 5 písm. b)

Čl. 2 odst. 3 bod iii)

Čl. 2 odst. 5 písm. c)

Čl. 2 odst. 3 bod iv)

Čl. 2 odst. 5 písm. d)

Čl. 2 odst. 3 bod v)

Čl. 2 odst. 5 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 4

Čl. 2 odst. 6

Článek 3

Článek 3

Článek 3a

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 4a

Článek 6

Článek 5

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Článek 9

Článek 8

Článek 10

Článek 9

Článek 11

Článek 10

Článek 12

Článek 11

Článek 13

Článek 11a

Článek 14

Článek 12

Článek 15

Článek 12a

Článek 16

Článek 13

Článek 17

Článek 14

Článek 19

Článek 14a

Článek 18

Čl. 15 odst. 1 písm. a)

Čl. 20 písm. a)

Čl. 15 odst. 1 písm. b)

Čl. 20 písm. b)

Článek 16

Článek 21

Článek 18

Článek 22

Článek 19

Článek 23

Článek 20a

Článek 24

Článek 20

Článek 25

Článek 21

Článek 26

Čl. 21a odst. 1

Čl. 27 odst. 1

Čl. 21a odst. 2 bod i)

Čl. 27 odst. 2 písm. a)

Čl. 21a odst. 2 bod ii)

Čl. 27 odst. 2 písm. b)

Článek 22

Článek 28

Článek 29 (1)

Článek 30 (2)

Článek 31

Článek 32

Článek 33

PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA II část 1 bod 1

PŘÍLOHA II část I bod 1

PŘÍLOHA II část 1 bod 1a

PŘÍLOHA II část I bod 2

PŘÍLOHA II část 1 bod 2

PŘÍLOHA II část I bod 3

PŘÍLOHA II část 1 bod 3

PŘÍLOHA II část I bod 4

PŘÍLOHA II část II

PŘÍLOHA II část II

PŘÍLOHA III

PŘÍLOHA III

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 1

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 1

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 2

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 2

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 3

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 3

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 4

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 4

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 5

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 5

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 6

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 6

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 7

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 7

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 8

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 8

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 9

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 9

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 10

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 10

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 10a

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 11

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 11

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 12

PŘÍLOHA IV část A písm. b)

PŘÍLOHA IV část A písm. b)

PŘÍLOHA IV část B

PŘÍLOHA IV část B

PŘÍLOHA V

PŘÍLOHA V

PŘÍLOHA VI

PŘÍLOHA VII

(1)   

98/95/ES čl. 9 odst. 2 a 98/96/ES čl. 8 odst. 2.

(2)   

98/96/ES článek 9.( 1 ) Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2289/66.

( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU