2002/56/ESSMĚRNICE RADY 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh

Publikováno: Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 60-73 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 13. června 2002 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 9. srpna 2002 Nabývá účinnosti: 9. srpna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 9. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY 2002/56/ES

ze dne 13. června 2002

o uvádění sadby brambor na trh

(Úř. věst. L 193 20.7.2002, s. 60)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. ledna 2003,

  L 25

42

30.1.2003

►M2

SMĚRNICE RADY 2003/61/ES ze dne 18. června 2003,

  L 165

23

3.7.2003

 M3

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. prosince 2005,

  L 329

37

16.12.2005

 M4

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. prosince 2008,

  L 345

90

23.12.2008

 M5

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 7. prosince 2011,

  L 327

66

9.12.2011

 M6

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2013/63/EU ze dne 17. prosince 2013,

  L 341

52

18.12.2013

 M7

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 16. června 2014,

  L 178

26

18.6.2014

►M8

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/317 ze dne 3. března 2016,

  L 60

72

5.3.2016

 M9

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/119 ze dne 24. ledna 2019,

  L 24

26

28.1.2019

►M10

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2020/177 ze dne 11. února 2020,

  L 41

1

13.2.2020

►M11

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2024/202 ze dne 8. ledna 2024,

  L 

1

9.1.2024
▼B

SMĚRNICE RADY 2002/56/ES

ze dne 13. června 2002

o uvádění sadby brambor na trhČlánek 1

Tato směrnice se vztahuje na produkci sadby brambor určené k uvedení na trh a na její uvádění na trh v rámci Společenství.

Nevztahuje se na sadbu brambor, která je prokazatelně určena k vývozu do třetích zemí.

Článek 2

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) 

„uvedením na trh“ prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji a každé zcizení, dodání nebo převod sadby brambor ve prospěch třetí osoby, za úplatu nebo bezplatně, k obchodnímu využití.

Za uvedení na trh se nepovažuje takové nakládání se sadbou brambor, jehož účelem není obchodní využití odrůdy, například tato jednání:

— 
dodání sadby brambor úředním zkušebnám a kontrolním subjektům,
— 
dodání sadby brambor poskytovatelům služeb za účelem zpracování anebo balení,

pokud poskytovatel služeb nenabývá k dodané sadbě brambor žádná práva.

Za uvedení na trh se za určitých podmínek nepovažuje dodání sadby brambor poskytovatelům služeb na výrobu určitých zemědělských surovin k průmyslovým účelům nebo na množení sadby k tomuto účelu, pokud poskytovatel služeb nenabývá k dodané sadbě nebo materiálu z ní žádná práva. Dodavatel sadby předloží uznávajícímu orgánu kopii příslušných částí smlouvy uzavřené s poskytovatelem služeb a tato smlouva musí odkazovat na normy a podmínky, které dodaná sadba splňuje.

Prováděcí pravidla k tomuto ustanovení se stanoví postupem podle čl. 25 odst. 2;

b) 

„základní sadbou“ bramborové hlízy,

i) 

které byly vypěstovány podle zásad udržovacího šlechtění odrůd s ohledem na odrůdu a zdravotní stav;

ii) 

které jsou určeny převážně pro produkci certifikované sadby;

iii) 

které vyhovují minimálním požadavkům na základní sadbu stanoveným v přílohách I a II a

iv) 

u kterých bylo úřední zkouškou ověřeno splnění uvedených minimálních požadavků;

c) 

„certifikovanou sadbou brambor“ rozumějí bramborové hlízy,

i) 

které pocházejí bezprostředně ze základní nebo certifikované sadby nebo ze sadby generace předcházející základní sadbě, u které bylo úřední zkouškou ověřeno splnění požadavků na základní sadbu;

ii) 

které jsou určeny převážně pro produkci jiných brambor než sadby;

iii) 

které vyhovují minimálním požadavkům na certifikovanou sadbu stanoveným v přílohách I a II a

iv) 

u kterých bylo úřední zkouškou ověřeno splnění uvedených minimálních požadavků;

d) 

„úředními opatřeními“ opatření přijatá

i) 

státními orgány nebo

ii) 

právnickou osobou zřízenou na základě veřejného nebo soukromého práva, jednající jménem státu nebo

iii) 

v případě pomocných činností, které rovněž podléhají dohledu státu, přísežnou fyzickou osobou

za předpokladu, že osoby uvedené v bodech ii) a iii) nemají osobní zájem na výsledku těchto opatření.

Článek 3

1.  
Členské státy stanoví, že na trh lze uvádět pouze sadbu brambor, která byla úředně uznána jako „základní sadba brambor“ nebo „certifikovaná sadba brambor“ a která vyhovuje minimálním požadavkům stanoveným v přílohách I a II. Členské státy stanoví, že sadba brambor, která při uvádění na trh nevyhovuje minimálním požadavkům stanoveným v příloze II, může být vyřazena. Sadba, která nebyla vyřazena, je pak podrobena nové úřední zkoušce.
2.  
Členské státy mohou rozdělit kategorie sadby brambor podle článku 2 dále na třídy vyhovující odlišným požadavkům.
3.  

Pro sadbu brambor, která byla úředně uznána, mohou být postupem podle čl. 25 odst. 2 určeny:

— 
třídy Společenství,
— 
podmínky použitelné pro tyto třídy,
— 
názvy použitelné pro tyto třídy.

Členské státy mohou určit, do jaké míry budou tyto třídy Společenství uplatňovat při uznávání vlastní produkce.

4.  

Pro sadbu brambor, která byla získána mikrovegetativním rozmnožováním a která nevyhovuje požadavkům této směrnice týkajícím se velikosti, mohou být postupem podle čl. 25 odst. 2 stanoveny:

— 
odchylky od zvláštních ustanovení této směrnice,
— 
požadavky na tuto sadbu brambor,
— 
názvy použitelné pro tuto sadbu brambor.

Článek 4

Aniž by byl dotčen čl. 3 odst. 1, členské státy stanoví, že na trh lze uvádět šlechtitelskou sadbu generací předcházejících základní sadbě brambor.

Článek 5

Pokud jde o minimální požadavky stanovené v přílohách I a II, mohou členské státy stanovit pro uznávání tuzemské produkce dodatečné nebo přísnější požadavky.

Článek 6

1.  

Aniž by byl dotčen čl. 3 odst. 1, mohou členské státy povolit producentům usazeným na jejich území, aby uváděli na trh:

a) 

malá množství sadby brambor pro vědecké účely nebo pro účely šlechtění;

b) 

přiměřená množství sadby brambor pro jiné testovací nebo pokusné účely, pokud sadba náleží k odrůdě, pro kterou byla v daném členském státě podána žádost o zápis do katalogu odrůd.

V případě geneticky modifikovaného materiálu může být povolení uděleno pouze tehdy, byla-li učiněna veškerá vhodná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví a na životní prostředí. Na posuzování rizika pro životní prostředí, které je k tomuto účelu třeba provést, se použije přiměřeně čl. 7 odst. 4 směrnice 2002/53/ES.

2.  
Účely, pro které lze udělit povolení podle odst. 1 písm. b), předpisy o označování balení, množství a podmínky, za kterých mohou členské státy povolení udělovat, budou stanoveny postupem podle čl. 25 odst. 2.
3.  
Povolení, která členské státy udělily producentům usazeným na svém území pro účely uvedené v odstavci 1 před 14. prosincem 1998, zůstávají v platnosti až do doby, než budou přijaty předpisy uvedené v odstavci 2. Od uvedeného okamžiku musí být všechna povolení v souladu s předpisy přijatými podle odstavce 2.

Článek 7

Členské státy stanoví, že při zkouškách hlíz za účelem uznání musí být vzorky odebírány úředně pomocí vhodných metod.

Článek 8

1.  
Členské státy mohou stanovit, že sadba brambor produkovaná na jejich území musí být z rostlinolékařských důvodů během produkce oddělena od ostatních brambor.
2.  

Požadavky stanovené v odstavci 1 mohou zahrnovat opatření, aby:

— 
produkce sadby brambor byla oddělena od produkce ostatních brambor,
— 
sadba brambor byla při třídění, skladování, přepravě a ošetřování oddělena od ostatních brambor.

Článek 9

Členské státy stanoví, že sadba brambor nesmí být uvedena na trh, pokud byla ošetřena prostředky tlumícími klíčení.

Článek 10

1.  
Členské státy stanoví, že na trh lze uvádět pouze sadbu brambor, která má takovou minimální velikost, že nepropadne čtvercovým sítem 25 x 25 mm. V případě hlíz, které jsou příliš velké, aby propadly čtvercovým sítem 35 x 35 mm, jsou horní a dolní rozměrové limity vyjádřeny v násobcích pěti.

Největší rozdíl ve velikosti hlíz v jedné partii je takový, že rozdíl mezi rozměry obou použitých čtvercových sít nepřesahuje 25 mm. Všechny tyto normy pro třídění podle velikosti mohou být změněny postupem podle čl. 25 odst. 2.

2.  
Partie obsahuje nejvýše 3 % hmotnosti hlíz, které nedosahují minimální uvedené velikosti, a nejvýše 3 % hmotnosti hlíz, které přesahují uvedenou maximální velikost.
3.  
Členské státy mohou pro sadbu brambor domácí produkce podstatně omezit rozdíl mezi nejmenší a největší velikostí hlíz v jedné partii.

Článek 11

1.  
Členské státy stanoví, že základní a certifikovaná sadba může být uváděna na trh pouze v dostatečně homogenních partiích a v uzavřených baleních nebo nádobách, které musí být uzavřeny, opatřeny uzávěrem a označeny podle článků 12 a 13. Balení musí být nová a nádoby musí být čisté.
2.  
Členské státy mohou pro prodej malých množství konečnému spotřebiteli stanovit odchylky od odstavce 1, týkající se balení, uzávěru a označení.

Článek 12

1.  
Členské státy stanoví, že balení základní a certifikované sadby brambor a nádoby s ní musí být uzavřeny úředně nebo pod úředním dohledem tak, aby nemohly být otevřeny bez poškození uzavíracího systému nebo bez zanechání stop po manipulaci na úřední návěsce podle čl. 13 odst. 1 nebo na balení.

Aby bylo uzavření zajištěno, musí uzavírací systém zahrnovat alespoň buď připevnění úřední návěsky, nebo připevnění úřední plomby.

Opatření stanovená v druhém pododstavci nejsou nezbytná, pokud se použije uzavírací systém na jedno použití.

Postupem podle čl. 25 odst. 2 lze stanovit, zda určitý uzavírací systém vyhovuje tomuto odstavci.

2.  
Balení nebo nádoby, které byly úředně uzavřeny, smějí být jednou nebo víckrát znovu uzavřeny pouze úředně nebo pod úředním dohledem. V takovém případě se na návěsce podle čl. 13 odst. 1 uvede údaj o posledním uzavření, datum a orgán, který toto uzavření provedl.
3.  
Členské státy mohou stanovit odchylky od odstavce 1 pro malá balení uzavřená na jejich území. Podmínky pro tyto odchylky mohou být stanoveny postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 13

1.  

Členské státy stanoví, že balení základní a certifikované sadby brambor a nádoby s ní:

a) 

musí být na vnější straně opatřeny nepoužitou úřední návěskou, která splňuje podmínky stanovené v příloze III a obsahuje údaje uvedené v některém z úředních jazyků Společenství. Barva návěsky je pro základní sadbu brambor bílá a pro certifikovanou sadbu brambor modrá. Pokud se používá přivazovací návěska, musí být její připevnění ve všech případech zajištěno úřední plombou. Použití úředních nálepek je povoleno. Postupem podle čl. 25 odst. 2 lze povolit tisk předepsaných údajů na obal nesmazatelnou barvou pod úředním dohledem na základě vzoru stanoveného pro návěsku;

b) 

musí obsahovat úřední doložku v barvě návěsky obsahující alespoň údaje stanovené pro návěsku v příloze III části A bodech 3, 4 a 6. Doložka musí být vypracována tak, aby nebyla zaměnitelná s úřední návěskou podle písmene a).

Tato doložka není požadována, pokud jsou údaje na obalu vytištěny nesmazatelnou barvou nebo pokud se v souladu s písmenem a) použije nálepka nebo návěska z neroztržitelného materiálu.

2.  
Členské státy mohou stanovit odchylky od odstavce 1 pro malá balení uzavřená na jejich území. Podmínky pro tyto odchylky mohou být stanoveny postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 14

Postupem podle čl. 25 odst.2 lze stanovit, že balení základní nebo certifikované sadby brambor nebo nádoby s ní musí být opatřeny návěskou dodavatele (jež může být odlišná od úřední návěsky nebo může mít podobu údajů dodavatele natištěných na balení nebo nádobě) i v jiných případech, než které stanoví tato směrnice. Údaje, které musí návěska obsahovat, budou rovněž stanoveny postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 15

U sadby geneticky modifikované odrůdy musí být na každé návěsce, úřední nebo jiné, nebo na každém úředním nebo jiném průvodním dokladu podle této směrnice zřetelně vyznačeno, že se jedná o geneticky modifikovanou odrůdu.

Článek 16

Členské státy stanoví, že každé chemické ošetření základní nebo certifikované sadby brambor musí být uvedeno buď na úřední návěsce, nebo na návěsce dodavatele, a na balení nebo uvnitř balení či na nádobě.

Článek 17

1.  
Členské státy zajistí, aby uvádění sadby brambor na trh podle závazných nebo nezávazných ustanovení této směrnice podléhalo pouze těm omezením na základě jejích vlastností, opatření o zkouškách, označování a uzavírání, která stanoví tato nebo jiná směrnice.
2.  
Postupem podle čl. 25 odst. 2 povolí Komise v souvislosti s uváděním sadby brambor na trh na celém území nebo na části území jednoho nebo více členských států, aby byla přijata přísnější opatření, než stanoví přílohy I a II, proti škodlivým organismům, které se v těchto oblastech nevyskytují, nebo které jsou považovány za zvláště škodlivé pro porosty v těchto oblastech. Při mimořádném nebezpečí zavlečení nebo rozšíření těchto škodlivých organismů může dotyčný členský stát přijmout tato opatření od podání žádosti až do konečného stanoviska Komise k této žádosti.

Článek 18

Šlechtitelskou sadbu generací předcházejících základní sadbě brambor lze uvádět na trh podle článku 4 za podmínky, že:

a) 

byla produkována v souladu s pravidly udržovacího šlechtění odrůdy, pokud jde o odrůdu a zdravotní stav;

b) 

je určena především k produkci základní sadby brambor;

c) 

splňuje minimální požadavky, které budou pro sadbu předcházející základní sadbě stanoveny postupem podle čl. 25 odst. 2;

d) 

bylo úřední zkouškou ověřeno, že splňuje minimální požadavky uvedené v písmeni c);

e) 

se nachází v baleních nebo nádobách v souladu s touto směrnicí a

f) 

balení nebo nádoby jsou opatřeny úřední návěskou uvádějící alespoň tyto údaje:

— 
uznávající orgán a členský stát nebo jejich značky,
— 
identifikační číslo producenta nebo číslo partie,
— 
měsíc a rok uzavření,
— 
druh uvedený alespoň latinským písmem pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů, nebo obecným názvem anebo obojím,
— 
odrůda uvedená alespoň latinským písmem,
— 
údaj „sadba předcházející základní sadbě“.

Návěska je bílá s šikmým fialovým pruhem.

Článek 19

Aby byla nalezena možnost zlepšení některých ustanovení této směrnice, vyjma ustanovení týkajících se zdravotního stavu, lze postupem podle čl. 25 odst. 2 rozhodnout, že se za zvláštních podmínek uspořádají na úrovni Společenství časově omezené testy.

V rámci takovýchto testů mohou být členské státy osvobozeny od určitých povinností stanovených v této směrnici. Rozsah osvobození se stanoví odkazem na ustanovení, kterých se osvobození týká. Trvání jednoho testu nepřekročí sedm let.

▼M2

Článek 20

1.  

Ve Společenství se provádějí srovnávací zkoušky a testy Společenství pro následnou kontrolu odebraných vzorků sadby brambor uváděné na trh podle závazných i nezávazných ustanovení této směrnice, včetně ustanovení týkajících se ochrany rostlin. Srovnávací zkoušky a testy se mohou týkat:

— 
sadby brambor sklizené ve třetích zemích,
— 
sadby brambor vhodné pro ekologické zemědělství,
— 
sadby brambor uváděné na trh s ohledem na zachování in situ a trvalé využívání genetických zdrojů rostlin.
2.  
Tyto srovnávací zkoušky a testy se využívají k harmonizaci technických metod uznávání a ke kontrole dodržování podmínek, kterým musí sadba vyhovovat.
3.  
Komise vydá postupem podle čl. 25 odst. 2 opatření nezbytná k provádění srovnávacích zkoušek a testů. O přijatých technických opatřeních k provádění zkoušek a testů a o jejich výsledcích Komise informuje výbor uvedený v čl. 25 odst. 1. Nastanou-li problémy ohledně zdraví rostlin, Komise informuje Stálý rostlinolékařský výbor.
4.  
Společenství může poskytovat finanční příspěvky na provádění zkoušek a testů uvedených v odstavcích 1 a 2.

Finanční příspěvek se poskytuje v mezích ročního objemu finančních prostředků schválených rozpočtovým orgánem.

5.  
Zkoušky a testy, na které lze poskytnout finanční příspěvek Společenství, a pravidla pro poskytování těchto příspěvků se stanoví v souladu s postupem uvedeným v čl. 25 odst. 2.
6.  
Zkoušky a testy uvedené v odstavcích 1 a 2 mohou provádět pouze státní orgány nebo právnické osoby jednající jménem státu.
7.  
Postupem podle čl. 25 odst. 2 může Komise uvádění sadby brambor sklizené v určité oblasti Společenství zcela nebo zčásti zakázat, pokud se potomstvo úředně odebraných vzorků základní nebo certifikované sadby sklizené v této oblasti a pěstované na jednom nebo několika zkušebních polích Společenství v průběhu tří po sobě následujících let podstatně odchýlilo od minimálních požadavků stanovených v příloze I bodu 1 písm. c), bodu 2 písm. c) a bodech 3 a 4.
8.  
Komise zruší opatření přijatá podle odstavce 7, jakmile je s dostatečnou jistotou prokázáno, že základní a certifikovaná sadba brambor sklizená v dotyčné oblasti Společenství bude v budoucnu vyhovovat minimálním požadavkům uvedeným v odstavci 7.

▼B

Článek 21

1.  
Rada určí na návrh Komise kvalifikovanou většinou, zda sadba brambor sklizená v třetí zemi, která poskytuje stejné záruky vlastností a opatření přijatých k jejímu zkoušení, zajištění pravosti, jejího označování a její kontroly, je rovnocenná základní nebo certifikované sadbě, která byla sklizena ve Společenství a která odpovídá této směrnici.
2.  
Členské státy mohou určení podle odstavce 1 provádět samy, dokut tak podle uvedeného odstavce neučiní Rada. Toto právo zaniká dnem 1. července 1975.
3.  
Členské státy jsou zmocněny prodloužit do ►M11  31. března 2031 ◄ dobu platnosti rozhodnutí přijatých podle odstavce 2, přičemž tato rozhodnutí lze uplatňovat pouze v souladu s povinnostmi členských států, které pro ně vyplývají ze společné právní úpravy v rostlinolékařské oblasti zavedené směrnicí Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství ( 1 ).

Lhůtu stanovenou v prvním pododstavci lze pro třetí země prodloužit postupem podle čl. 25 odst. 2, pokud dostupné údaje neumožňují určení podle odstavce 1.

4.  
Odstavce 1 a 2 se použijí rovněž v případě nového členského státu ode dne jeho přistoupení až do dne, do kterého musí uvést v platnost své právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Článek 22

1.  
K překonání přechodných obtíží ve všeobecném zásobování základní nebo certifikovanou sadbou brambor ve Společenství, které nelze odstranit jinak, může být postupem podle čl. 25 odst. 2 rozhodnuto, že členské státy povolí na stanovené období na celém území Společenství uvádění na trh sadby brambor kategorie vyhovující méně přísným požadavkům nebo sadby odrůd nezapsaných ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin nebo v národních katalozích odrůd jednotlivých členských států v množství nezbytném pro překonání zásobovacích obtíží.
2.  
Pokud jde o kategorii sadby určité odrůdy, použije se úřední návěska stanovená pro odpovídající kategorii; v případě sadby odrůd, které nejsou zapsány ve výše uvedených katalozích, je barva úřední návěsky hnědá. V každém případě musí být na návěsce uvedeno, že se jedná o sadbu kategorie vyhovující méně přísným požadavkům.
3.  
Prováděcí pravidla k odstavci 1 mohou být stanovena postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 23

1.  
Členské státy zajistí, aby sadba brambor byla v průběhu uvádění na trh alespoň namátkově úředně kontrolována s ohledem na dodržování požadavků a podmínek stanovených touto směrnicí.
2.  

Aniž je dotčen volný pohyb sadby brambor ve Společenství, přijmou členské státy veškerá nezbytná opatření, aby jim při uvádění na trh množství přesahujících 2 kg sadby brambor dovezené ze třetí země byly uváděny tyto údaje:

a) 

druh;

b) 

odrůda;

c) 

kategorie;

d) 

země produkce a orgán úřední kontroly;

e) 

země odeslání;

f) 

dovozce;

g) 

množství sadby brambor.

Způsob, jakým mají být tyto údaje uvedeny, může být stanoven postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 24

Změny obsahu příloh, nezbytné s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků, se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 25

1.  
Komisi je nápomocen Stálý výbor pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví, zřízený podle článku 1 rozhodnutí rady 66/399/EHS ( 2 ).
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.  
Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 26

S výhradou tolerancí pro výskyt nákaz, škodlivých organismů nebo jejich vektorů uvedených v příloze I a II nejsou touto směrnicí dotčeny vnitrostátní právní předpisy odůvodněné ochranou života a zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.

Článek 27

1.  

Postupem podle čl. 25 odst. 2 lze stanovit zvláštní podmínky pro zohlednění vývoje v těchto oblastech:

a) 

podmínky, za kterých lze uvádět na trh chemicky ošetřenou sadbu;

b) 

podmínky, za kterých lze sadbu uvádět na trh s ohledem na zachování in situ a trvalé využívání genetických zdrojů rostlin, které jsou spojeny se specifickými přirozenými a polopřirozenými biotypy a které jsou ohroženy genetickou erozí;

c) 

podmínky, za kterých lze uvádět na trh sadbu vhodnou pro ekologické zemědělství.

2.  

Zvláštní podmínky podle odst. 1 písm. b) zahrnují zejména tyto body:

a) 

původ sadby těchto druhů je znám a schválen orgány příslušnými v jednotlivých členských státech pro uvádění sadby na trh ve vymezených oblastech;

b) 

vhodná množstevní omezení.

Článek 28

Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Komise o tom uvědomí ostatní členské státy.

Článek 29

Směrnice 66/403/EHS, ve znění aktů uvedených v příloze IV části A, se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení stanovených v příloze IV části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici a musí být vykládány v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze V.

Článek 30

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 31

Tato směrnice je určena členským státům.

▼M10
PŘÍLOHA I

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SADBU BRAMBOR

1. V případě základní sadby brambor podíl pěstovaných rostlin neodpovídajících odrůdě a podíl rostlin cizích odrůd dohromady nepřekračují 0,1 % a u přímého potomstva dohromady nepřekračují 0,25 %.

2. V případě certifikované sadby brambor podíl rostlin neodpovídajících odrůdě a podíl rostlin cizích odrůd dohromady nepřekračují 0,5 % a u přímého potomstva dohromady nepřekračují 0,5 %.

3. Sadba brambor splňuje následující požadavky týkající se výskytu regulovaných nekaranténních škodlivých organismů (RNŠO), případně chorob, jež RNŠO způsobují, a příslušných kategorií, jak vymezuje tabulka:RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Prahová hodnota u pěstovaných rostlin pro základní sadbu brambor

Prahová hodnota u pěstovaných rostlin pro certifikovanou sadbu brambor

Bakteriální černání stonku a měkká hniloba hlíz bramboru (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

1,0 %

4,0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

0 %

Příznaky mozaikovitosti, které způsobují viry

a:

příznaky, které způsobuje Potato leaf roll virus [PLRV00]

0,8 %

6,0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

0 %

0 %RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Prahová hodnota u přímého potomstva základní sadby brambor

Prahová hodnota u přímého potomstva certifikované sadby brambor

Příznaky virové infekce

4,0 %

10,0 %

4. Generace základní sadby brambor jsou maximálně čtyři a generací sadby předcházející základní sadbě brambor na poli spolu se základní sadbou brambor je dohromady maximálně sedm.

Generace certifikované sadby brambor jsou maximálně dvě.

Není-li generace uvedena na úřední návěsce, má se za to, že sadba brambor náleží k poslední generaci, která je pro příslušnou kategorii povolena.
PŘÍLOHA II

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA JAKOST U PARTIÍ SADBY BRAMBOR

Pro sadbu brambor jsou povoleny následující tolerance nečistot, vad a RNŠO či příznaků způsobovaných RNŠO:

1) 

přichycená zemina a cizorodé látky: 1,0 % hmotnosti u základní sadby brambor a 2,0 % hmotnosti u certifikované sadby brambor;

2) 

kombinace suché a mokré hniloby, není-li způsobena druhy Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus nebo Ralstonia solanacearum: 0,5 % hmotnosti, z čehož mokrá hniloba představuje 0,2 % hmotnosti;

3) 

vnější vady, např. deformované nebo poškozené hlízy: 3,0 % hmotnosti;

4) 

obecná strupovitost brambor napadající hlízy na více než jedné třetině jejich povrchu: 5,0 % hmotnosti;

5) 

scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky: 1,0 % hmotnosti;

6) 

RNŠO nebo příznaky způsobované RNŠO na partiích sadby brambor:RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Prahová hodnota výskytu daných RNŠO na základní sadbě brambor, podle hmotnosti

Prahová hodnota výskytu RNŠO na certifikované sadbě brambor, podle hmotnosti

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

0 %

Vločkovitost hlíz bramboru napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu, kterou způsobuje Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

5,0 %

5,0 %

Prašná strupovitost bramboru napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu, kterou způsobuje Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

3,0 %

3,0 %

7) 

celková tolerance pro body 2 až 6: 6,0 % hmotnosti u základní sadby brambor a 8,0 % hmotnosti u certifikované sadby brambor.

▼B
PŘÍLOHA III

NÁVĚSKA

A.   Povinné údaje

1. 

„Pravidla a normy ES“.

2. 

Uznávající orgán a členský stát nebo jejich značky.

▼M8

2a. 

Úředně přidělené pořadové číslo.

▼B

3. 

Identifikační číslo producenta nebo číslo partie.

4. 

Měsíc a rok uzavření.

5. 

Odrůda uvedená alespoň latinským písmem.

6. 

Země produkce.

7. 

Kategorie a případně třída.

8. 

Velikost.

9. 

Deklarovaná čistá hmotnost.

B.   Minimální rozměry

110 mm x 67 mm.
PŘÍLOHA IV

ČÁST AZRUŠENÍ SMĚRNICE A JEJÍ NÁSLEDNÉ ZMĚNY

(podle článku 29)

Směrnice 66/403/EHS (Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2320/66)

 

Směrnice Rady 69/62/EHS (Úř. věst. L 48, 26.2.1969, s. 7)

 

Směrnice Rady 71/162/EHS (Úř. věst. L 87, 17.4.1971, s. 24)

pouze článek 4

Směrnice Rady 72/274/EHS (Úř. věst. L 171, 29.7.1972, s. 37)

pouze odkazy na ustanovení směrnice 66/403/EHS v článcích 1 a 2

Směrnice Rady 72/418/EHS (Úř. věst. L 287, 26.12.1972, s. 22)

pouze článek 4

Směrnice Rady 73/438/EHS (Úř. věst. L 356, 27.12.1973, s. 79)

pouze článek 4

Směrnice Rady 75/444/EHS (Úř. věst. L 196, 26.7.1975, s. 6)

pouze článek 4

Směrnice Rady 76/307/EHS (Úř. věst. L 72, 18.3.1976, s. 16)

pouze článek 1

Směrnice Rady 77/648/EHS (Úř. věst. L 261, 14.10.1977, s. 21)

 

Směrnice Rady 78/692/EHS (Úř. věst. L 236, 26.8.1978, s. 13)

pouze článek 4

Směrnice Rady 78/816/EHS (Úř. věst. L 281, 6.10.1978, s. 18)

 

Směrnice Rady 79/967/EHS (Úř. věst. L 293, 20.11.1979, s. 16)

pouze článek 1

Směrnice Rady 80/52/EHS (Úř. věst. L 18, 24.1.1980, s. 29)

 

Směrnice Rady 81/561/EHS (Úř. věst. L 203, 23.7.1981, s. 52)

pouze článek 2

Směrnice Rady 84/218/EHS (Úř. věst. L 104, 17.4.1985, s. 19)

 

Směrnice Rady 86/215/EHS (Úř. věst. L 152, 6.6.1986, s. 46)

 

Směrnice Rady 87/374/EHS (Úř. věst. L 197, 18.7.1987, s. 36)

 

Směrnice Rady 88/332/EHS (Úř. věst. L 151, 17.6.1988, s. 82)

pouze článek 4

Směrnice Rady 88/359/EHS (Úř. věst. L 174, 6.7.1988, s. 51)

 

Směrnice Rady 88/380/EHS (Úř. věst. L 187, 16.7.1988, s. 31)

pouze článek 4

Směrnice Rady 89/366/EHS (Úř. věst. L 159, 10.6.1989, s. 59)

 

Směrnice Rady 90/404/EHS (Úř. věst. L 208, 7.8.1990, s. 30)

 

Směrnice Rady 90/654/EHS (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 48)

pouze odkazy na ustanovení směrnice 66/403/EHS v článku 2 a přílohy II oddílu I bodu 4

Směrnice Komise 91/127/EHS (Úř. věst. L 60, 7.3.1991, s. 18)

 

Směrnice Komise 92/17/EHS (Úř. věst. L 82, 27.3.1992, s. 69)

 

Směrnice Komise 93/3/EHS (Úř. věst. L 54, 5.3.1993, s. 21)

 

Směrnice Komise 93/108/EHS (Úř. věst. L 319, 21.12.1993, s. 39)

 

Rozhodnutí Komise 96/16/ES (Úř. věst. L 6, 9.1.1996, s. 19)

 

Směrnice Rady 96/72/ES (Úř. věst. L 304, 27.11.1996, s. 10)

pouze čl. 1 bod 4

Rozhodnutí Komise 97/90/ES (Úř. věst. L 27, 30.1.1997, s. 49)

 

Rozhodnutí Komise 98/111/ES (Úř. věst. L 28, 4.2.1998, s. 42)

 

Směrnice Rady 98/95/ES (Úř. věst. L 25, 1.2.1999, s. 1)

pouze článek 4

Směrnice Rady 98/96/ES (Úř. věst. L 25, 1.2.1999, s. 27)

pouze článek 4

Rozhodnutí Komise 1999/49/ES (Úř. věst. L 16, 21.1.1999, s. 30)

 

Rozhodnutí Komise 1999/742/ES (Úř. věst. L 297, 18.11.1999, s. 39)

 

ČÁST BLHÛTY PRO PROVEDENÍ VE VNITROSTÁTNÍM PRÁVU

(podle článku 29)

Směrnice

Lhůta pro provedení

66/403/EHS

1. červenec 1968 (čl. 13 odst. 1)

1. červenec 1969 (ostatní ustanovení) (1) (2) (3)

69/62/EHS

1. červenec 1969 (1)

71/162/EHS

1. červenec 1970 (čl. 4 odst. 3)

1. červenec 1972 (čl. 4 odst. 1) (1)

1. červenec 1971 (ostatní ustanovení)

72/274/EHS

1. červenec 1972 (článek 1)

1. leden 1973 (článek 2)

72/418/EHS

1. červenec 1973

73/438/EHS

1. červenec 1973 (čl. 4 odst. 1)

1. leden 1974 (čl. 4 odst. 2)

75/444/EHS

1. červenec 1977

76/307/EHS

1. červenec 1975

77/648/EHS

1. leden 1977

78/692/EHS

1. červenec 1977 (článek 4)

1. červenec 1979 (ostatní ustanovení)

78/816/EHS

1. červenec 1978

79/967/EHS

1. leden 1980

80/52/EHS

1. červenec 1979

81/561/EHS

 

84/218/EHS

 

86/215/EHS

 

87/374/EHS

 

88/332/EHS

 

88/359/EHS

 

88/380/EHS

1. červenec 1990

89/366/EHS

 

90/404/EHS

 

90/654/EHS

 

91/127/EHS

 

92/17/EHS

 

93/3/EHS

28. únor 1993

93/108/ES

1. prosinec 1993

96/72/ES

1. červenec 1997 (4)

98/95/ES

1. únor 2000 (oprava, Úř. věst. L 126, 20.5.1999, s. 23)

98/96/ES

1. únor 2000

(1)   

Pro Dánsko, Irsko a Spojené království 1. červenec 1973 pro čl. 13 odst. 1, 1. červenec 1974 pro jiná ustanovení o základní sadbě brambor a 1. červenec 1976 pro ostatní ustanovení.

(2)   

1. leden 1986 pro Řecko, 1. březen 1986 pro Španělsko a 1. leden 1991 pro Portugalsko.

(3)   

1. leden 1995 pro Rakousko, Finsko a Švédsko.


Avšak:

— u sadby brambor uváděné na trh na svém území může Švédsko až do 31. prosince 1996 zachovat toleranci 40 % hmotnosti pro hlízy, jejichž povrch je napaden z více než jedné desetiny strupovitostí brambor. Tato tolerance se použije pouze na sadbu brambor vypěstovanou v oblastech Švédska, ve kterých se objevily zvláštní problémy se strupovitostí brambor. Tato sadba brambor nesmí být dovážena na území jiných členských států,

— do konce výše uvedeného období Švédsko přizpůsobí své právní předpisy v dané oblasti tak, aby byly v souladu s příslušnými ustanoveními přílohy II směrnice,

— ode dne přistoupení uplatňuje Švédsko ta ustanovení směrnice, která zajišťují, že na jeho území je uváděn na trh rozmnožovací materiál vyhovující této směrnici.

(4)   

Zbývající úřední návěsky se zkratkou „EHS“ lze používat až do 31. prosince 2001.
PŘÍLOHA VSROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 66/403/EHS

Tato směrnice

Článek 1

Čl. 1 první pododstavec

Článek 17

Čl. 1 druhý pododstavec

Článek 1a

Čl. 2 písm. a)

Čl. 2 odst. 1 bod A písm. a)

Čl. 2 písm. b) bod i)

Čl. 2 odst. 1 bod A písm. b)

Čl. 2 písm. b) bod ii)

Čl. 2 odst. 1 bod A písm. c)

Čl. 2 písm. b) bod iii)

Čl. 2 odst. 1 bod A písm. d)

Čl. 2 písm. b) bod iv)

Čl. 2 odst. 1 bod B písm. a)

Čl. 2 písm. c) bod i)

Čl. 2 odst. 1 bod B písm. b)

Čl. 2 písm. c) bod ii)

Čl. 2 odst. 1 bod B písm. c)

Čl. 2 písm. c) bod iii)

Čl. 2 odst. 1 bod B písm. d)

Čl. 2 písm. c) bod iv)

Čl. 2 odst. 1 bod C písm. a)

Čl. 2 písm. d) bod i)

Čl. 2 odst. 1 bod C písm. b)

Čl. 2 písm. d) bod ii)

Čl. 2 odst. 1 bod C písm. c)

Čl. 2 písm. d) bod iii)

Čl. 2 odst. 2

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 2 bod A

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 2 bod B

Čl. 3 odst. 3

Čl. 3 odst. 3

Čl. 3 odst. 4

Čl. 3 odst. 4

Článek 3a

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 4a

Článek 6

Článek 5

Článek 7

Článek 5a

Článek 8

Článek 6

Článek 9

Čl. 7 odst. 1

Čl. 10 odst. 1

Čl. 7 odst. 2

Čl. 10 odst. 2

Čl. 7 odst. 3

Čl. 10 odst. 3

Čl. 7 odst. 4

Článek 8

Článek 11

Článek 9

Článek 12

Článek 10

Článek 13

Článek 11

Článek 14

Článek 11a

Článek 15

Článek 12

Článek 16

Článek 13

Článek 17

Článek 13a

Článek 18

Článek 13b

Článek 19

Článek 14

Článek 20

Čl. 15 odst. 1

Čl. 21 odst. 1

Čl. 15 odst. 2

Čl. 21 odst. 2

Čl. 15 odst. 2a

Čl. 21 odst. 3

Čl. 15 odst. 3

Čl. 21 odst. 4

Článek 16

Článek 22

Článek 18

Článek 23

Článek 19a

Článek 24

Článek 19

Článek 25

Článek 20

Článek 26

Čl. 20a odst. 1

Čl. 27 odst. 1

Čl. 20a odst. 2 bod i)

Čl. 27 odst. 2 písm. a)

Čl. 20a odst. 2 bod ii)

Čl. 27 odst. 2 písm. b)

Článek 21

Článek 28 (1)

Článek 29

Článek 30

Článek 31

PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA III, část A bod 1

PŘÍLOHA III, část A bod 1

PŘÍLOHA III, část A bod 2

PŘÍLOHA III, část A bod 2

PŘÍLOHA III, část A bod 3

PŘÍLOHA III, část A bod 3

PŘÍLOHA III, část A bod 3a

PŘÍLOHA III, část A bod 4

PŘÍLOHA III, část A bod 4

PŘÍLOHA III, část A bod 5

PŘÍLOHA III, část A bod 5

PŘÍLOHA III, část A bod 6

PŘÍLOHA III, část A bod 6

PŘÍLOHA III, část A bod 7

PŘÍLOHA III, část A bod 7

PŘÍLOHA III, část A bod 8

PŘÍLOHA III, část A bod 8

PŘÍLOHA III, část A bod 9

PŘÍLOHA III, část B

PŘÍLOHA III, část B

PŘÍLOHA IV

PŘÍLOHA V

(1)   

98/95/ES, čl. 9 odst. 2 a 98/96/ES, čl. 8 odst. 2.( 1 ) Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2002/28/ES (Úř. věst. L 77, 20.3.2002, s. 23).

( 2 ) Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2289/66.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU