2001/34/ESSMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny

Publikováno: Úř. věst. L 184, 6.7.2001, s. 1-66 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 28. května 2001 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 26. července 2001 Nabývá účinnosti: 26. července 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 20. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/34/ES

ze dne 28. května 2001

o přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny

(Úř. věst. L 184, 6.7.2001, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003

  L 96

16

12.4.2003

►M2

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/71/ES Text s významem pro EHP ze dne 4. listopadu 2003

  L 345

64

31.12.2003

►M3

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004

  L 390

38

31.12.2004

►M4

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/1/ES Text s významem pro EHP ze dne 9. března 2005,

  L 79

9

24.3.2005
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/34/ES

ze dne 28. května 2001

o přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny

OBSAH

BODY ODŮVODNĚNÍ

HLAVA I: DEFINICE A OBLAST PŮSOBNOSTI

Kapitola I: Definice

Článek 1

Kapitola II: Oblast působnosti

Článek 2

HLAVA II: OBECNÁ USTANOVENÍ O KOTOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

Kapitola I: Obecné podmínky pro přijetí

Článek 5

Článek 6

Článek 7

Kapitola II: Přísnější nebo další podmínky a povinnosti

Článek 8

Kapitola III: Výjimky

Článek 9

Článek 10

Kapitola IV: Pravomoc příslušných vnitrostátních orgánů

Oddíl 1: Rozhodnutí o přijetí cenných papírů ke kotování

Článek 11

Článek 12

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Oddíl 2: Informace vyžadované příslušnými orgány

Článek 16

Oddíl 3: Opatření v případě, že emitent neplní povinnosti vyplývající z přijetí cenných papírů ke kotování

Článek 17

Oddíl 4: Pozastavení a zastavení kotování

Článek 18

Oddíl 5: Soudní přezkum v případě zamítnutí přijetí cenných papírů ke kotování nebo zastavení kotování

Článek 19

HLAVA III: ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO KOTOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

Kapitola I: Zveřejnění prospektu pro přijetí cenných papírů ke kotování

Oddíl 1: Obecná ustanovení

Oddíl 2: Částečné nebo plné osvobození od povinnosti zveřejňovat prospekt

Oddíl 3: Osvobození od povinnosti zahrnout některé údaje do prospektu

Oddíl 4: Obsah prospektu ve zvláštních případech

Oddíl 5: Kontrola a šíření prospektů

Oddíl 6: Určení příslušného orgánu

Oddíl 7: Vzájemné uznávání

Oddíl 8: Dohody s třetími zeměmi

Kapitola II: Zvláštní podmínky pro přijetí akcií ke kotování

Oddíl 1: Podmínky týkající se společnosti, jejíž akcie jsou předmětem žádosti o přijetí ke kotování

Článek 42

Článek 43

Článek 44

Oddíl 2: Podmínky týkající se akcií, které jsou předmětem žádosti o přijetí ke kotování

Článek 45

Článek 46

Článek 47

Článek 48

Článek 49

Článek 50

Článek 51

Kapitola III: Zvláštní podmínky pro přijetí ke kotování dluhových cenných papírů vydaných podnikem

Oddíl 1: Podmínky týkající se podniku, jehož dluhové cenné papíry jsou předmětem žádosti o přijetí ke kotování

Článek 52

Oddíl 2: Podmínky týkající se dluhových cenných papírů, které jsou předmětem žádosti o kotování

Článek 53

Článek 54

Článek 55

Článek 56

Článek 57

Oddíl 3: Jiné podmínky

Článek 58

Článek 59

Kapitola IV: Zvláštní podmínky pro přijetí ke kotování dluhových cenných papírů vydaných státem, orgány jeho regionální a místní samosprávy nebo subjekty mezinárodního práva

Článek 60

Článek 61

Článek 62

Článek 63

HLAVA IV: POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE CENNÝCH PAPÍRŮ PŘIJATÝCH KE KOTOVÁNÍ

Kapitola I: Povinnosti společnosti, jejích akcie jsou přijaty ke kotování

Oddíl 1: Kotování nově vydaných akcií téhož druhu

Článek 64

Oddíl 2: Zacházení s akcionáři

Oddíl 3: Změny v zakládací listině

Oddíl 4: Roční účetní závěrka a výroční zpráva

Oddíl 5: Další informace

Oddíl 6: Rovnocennost informací

Oddíl 7: Informace zveřejňované pravidelně

Oddíl 8: Zveřejňování a obsah pololetní zprávy

Kapitola II: Povinnosti emitenta, jehož dluhové cenné papíry jsou přijaty ke kotování

Oddíl 1: Dluhové cenné papíry vydané podnikem

Oddíl 2: Dluhové cenné papíry vydané státem, orgány jeho regionální a místní samosprávy nebo subjekty mezinárodního práva

Kapitola III: Informační povinnost při nabytí a pozbytí podstatného podílu ve společnosti kotované na burze cenných papírů

Oddíl 1: Obecná ustanovení

Oddíl 2: Informování v případě nabytí nebo pozbytí podstatného podílu

Oddíl 3: Určení hlasovacích práv

Oddíl 4: Výjimky a osvobození

Oddíl 5: Příslušné orgány

Oddíl 6: Sankce

HLAVA V: ZVEŘEJŇOVÁNÍ A SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ

Kapitola I: Zveřejňování a sdělování prospektu pro přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů

Oddíl 1: Způsoby a lhůty pro zveřejnění prospektu a jeho dodatků

Oddíl 2: Sdělování prostředků zveřejnění příslušným orgánům předem

Kapitola II: Zveřejňování a sdělování informací po kotování

Kapitola III: Jazyky

HLAVA VI: PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY A SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

Článek 105

Článek 106

Článek 107

HLAVA VII: KONTAKTNÍ VÝBOR

Kapitola I: Složení, fungování a úkoly výboru

Kapitola II: Úprava částky tržní kapitalizace

Článek 109

HLAVA VIII: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 110

Článek 111

Článek 112

Článek 113

Příloha II: Část A: Zrušené směrnice a směrnice je pozměňující

Příloha II: Část B: Lhůty pro transpozici do vnitrostátního práva

Příloha III: Srovnávací tabulkaEVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 44 a 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 1 ),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ( 2 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 79/279/EHS ze dne 5. března 1979 o koordinaci podmínek pro přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů ( 3 ), směrnice Rady 80/390/EHS ze dne 17. března 1980 o koordinaci požadavků na sestavení, kontrolu a šíření prospektů cenných papírů, které mají být zveřejněny pro přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů ( 4 ), směrnice Rady 82/121/EHS ze dne 15. února 1982 o informacích, které mají pravidelně uveřejňovat společnosti, jejichž akcie byly přijaty ke kotování na burze cenných papírů ( 5 ), a směrnice Rady 88/627/EHS o zveřejňování informací o nabytí nebo pozbytí podstatného podílu v kótované společnosti ( 6 ) byly vícekrát podstatně změněny. Je proto třeba z důvodů srozumitelnosti a přehlednosti přistoupit ke kodifikaci těchto směrnic a spojit je do jediného textu.

(2)

Koordinace podmínek pro přijetí cenných papírů ke kotování na burzách cenných papírů se sídlem nebo činných v členských státech zřejmě povede k tomu, že bude stejná ochrana investorů na úrovni Společenství, protože jim v různých členských státech budou nabídnuty stejné záruky. To usnadní jak přijímání cenných papírů z jiných členských států ke kotování, tak kotování téhož cenného papíru na více burzách ve Společenství. Koordinace proto umožní větší prolínání vnitrostátních trhů s cennými papíry, neboť odstraní překážky, které není třeba zachovat z hlediska obezřetnosti, a přispěje k perspektivě vytvoření evropského kapitálového trhu.

(3)

Koordinace se proto musí týkat cenných papírů bez ohledu na právní formu jejich emitentů a rovněž cenných papírů vydávaných třetími zeměmi, orgány jejich regionální nebo místní samosprávy a subjekty mezinárodního práva. Tato směrnice se proto vztahuje i na subjekty, na které se nevztahuje čl. 48 druhý pododstavec Smlouvy.

(4)

Měla by existovat možnost podat opravný prostředek k soudu proti rozhodnutím příslušných vnitrostátních orgánů z hlediska uplatňování této směrnice, pokud jde o přijetí cenných papírů ke kotování, aniž by tím bylo omezeno volné uvážení těchto orgánů.

(5)

V první etapě by koordinace podmínek pro přijetí cenných papírů ke kotování měla být dostatečně pružná, aby bylo možné brát v úvahu stávající rozdíly ve struktuře trhů cenných papírů v členských státech a aby bylo členským státům umožněno přihlížet k zvláštním situacím, se kterými se mohou setkat.

(6)

Z tohoto důvodu by měla být koordinace nejprve omezena na stanovení minimálních podmínek pro přijetí cenných papírů ke kotování na burzách cenných papírů se sídlem nebo činných v členských státech, aniž by emitenti měli na kotování právní nárok.

(7)

Tato částečná koordinace podmínek pro přijetí cenných papírů ke kotování představuje první krok k budoucímu těsnějšímu sblížení předpisů členských států v této oblasti.

(8)

Trh, na kterém podniky působí, byl rozšířen na celé Společenství, a toto rozšíření vyžaduje odpovídající nárůst jejich finančních požadavků a zvětšení kapitálového trhu, na který se musí obracet k uspokojení těchto požadavků. Přijetí cenných papírů vydaných podniky ke kotování na burzách cenných papírů členských států je důležitým prostředkem přístupu na tyto kapitálové trhy. Mimo to byla v rámci liberalizace pohybu kapitálu zrušena devizová omezení nákupu cenných papírů, s nimiž se obchoduje na burzách cenných papírů jiných členských států.

(9)

Ve většině členských států jsou od podniků nabízejících své cenné papíry veřejnosti buď při jejich vydání, nebo při jejich přijetí ke kotování na burze cenných papírů vyžadovány záruky ochrany zájmů současných a možných budoucích investorů do těchto cenných papírů. Tyto záruky zahrnují poskytnutí dostatečných a co nejobjektivnějších informací o finanční situaci emitenta a podrobností o cenných papírech, jež jsou předmětem žádosti o přijetí ke kotování. Tyto informace jsou zpravidla požadovány v podobě zveřejnění prospektu cenného papíru.

(10)

Požadované záruky se mezi členskými státy liší jak co do obsahu a formy prospektu cenného papíru, tak co do účinnosti, způsobu a okamžiku kontroly informací v nich obsažených. Tyto rozdíly nejen ztěžují podnikům přijetí jejich cenných papírů ke kotování na burzách cenných papírů více členských států, ale rovněž brání investorům nacházejícím se v jednom členském státě v nákupu cenných papírů kotovaných na burzách cenných papírů v jiných členských státech, a tím znemožňují financování podniků a investice v celém Společenství.

(11)

Tyto rozdíly by měly být odstraněny koordinací právních předpisů, aniž by však musely být zcela sjednoceny, aby byla dosažena dostatečná rovnocennost záruk požadovaných v jednotlivých členských státech k zajištění toho, že současní a možní budoucí držitelé cenných papírů budou informováni dostatečně a co nejobjektivněji.

(12)

Koordinace se musí vztahovat na cenné papíry bez ohledu na právní formu emitujícího podniku; proto se tato směrnice vztahuje i na subjekty neuvedené v čl. 48 druhém pododstavci Smlouvy.

(13)

Vzájemné uznávání prospektů, které mají být zveřejňovány pro přijetí cenných papírů ke kotování, představuje důležitý krok k vytvoření vnitřního trhu Společenství.

(14)

V této souvislosti je nutné určit, které orgány jsou příslušné kontrolovat a schvalovat prospekt, který má být zveřejněn pro přijetí cenných papírů ke kotování, v případě současných žádostí o přijetí ke kotování ve více členských státech.

(15)

Článek 21 směrnice Rady 89/298/EHS ze dne 17. dubna 1989 o koordinaci požadavků na sestavení, kontrolu a šíření prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce převoditelných cenných papírů ( 7 ), který stanoví, že pokud jsou veřejné nabídky činěny současně nebo v krátkém časovém rozmezí ve více členských státech, musí být prospekt pro veřejnou nabídku cenných papírů sestavený a schválený ve smyslu článku 7, 8 nebo 12 uvedené směrnice uznán podle zásady vzájemného uznávání jako prospekt pro veřejnou nabídku cenných papírů také v ostatních dotyčných členských státech.

(16)

Je také žádoucí uznat prospekt pro veřejnou nabídku cenných papírů jako prospekt pro přijetí ke kotování, pokud je žádost o přijetí ke kotování na burze cenných papírů podána v krátké době po veřejné nabídce.

(17)

Vzájemné uznávání prospektů pro veřejnou nabídku a pro přijetí ke kotování samo o sobě nezaručuje nárok na přijetí cenných papíru ke kotování.

(18)

Je účelné rozšířit na základě vzájemnosti uznávání na prospekty pro přijetí cenných papírů ke kotování vydané ve třetích zemích, s nimiž Společenství uzavře dohodu.

(19)

Jeví se vhodné umožnit členskému státu, ve kterém byla žádost o přijetí cenných papírů ke kotování podána, aby mohl v některých případech zčásti nebo zcela zprostit povinnosti zveřejňovat prospekty cenných papírů emitenty, jejichž cenné papíry již byly přijaty ke kotování na burze cenných papírů v jiném členském státě.

(20)

Přední společnosti s dobrou mezinárodní pověstí, které jsou ve Společenství již delší dobu kotovány, budou mít pravděpodobně na přeshraničním kotování největší zájem. Tyto společnosti jsou ve většině členských států ve všeobecném povědomí. Údaje týkající se těchto společností jsou rozšířené a volně dostupné.

(21)

Cílem této směrnice je zajistit dostatečnou informovanost investorů. Proto pokud některá taková společnost požádá o přijetí svých cenných papírů ke kotování v některém hostitelském členském státě, jsou investoři obchodující na trhu v této zemi dostatečně chráněni, obdrží-li pouze souhrnné informace namísto úplného prospektu.

(22)

Členské státy mohou stanovit nediskriminační minimální kvantitativní kritéria, jako například současnou tržní kapitalizaci akcií, která musí emitenti splnit, aby se na ně mohla vztahovat případná osvobození stanovená touto směrnicí. Při zvyšující se integraci trhů s cennými papíry by měly mít příslušné orgány možnost poskytnout podobné podmínky i menším společnostem.

(23)

Mnoho burz cenných papírů má sekundární trhy, na nichž se obchoduje s akciemi společností, které nebyly přijaty ke kotování. V některých případech jsou sekundární trhy regulovány a kontrolovány orgány uznanými státními orgány, které vyžadují v podstatě stejnou průhlednost, jaká je požadována od společností přijatých ke kotování. Proto by se zásady článku 23 této směrnice mohly rovněž vztahovat na případy, kdy uvedené společnosti žádají o přijetí svých cenných papírů ke kotování.

(24)

Za účelem ochrany investorů musí být dokumenty, které mají být zpřístupněny veřejnosti, nejdříve zaslány příslušným orgánům členského státu, ve kterém je podávána žádost o přijetí cenných papírů ke kotování. Na členském státě je rozhodnout, zda tyto dokumenty jeho příslušné orgány zkontrolují, a případně určit, jakým způsobem je tato kontrola prováděna.

(25)

U cenných papírů přijatých ke kotování na burze cenných papírů ochrana investorů vyžaduje, aby dostávali vhodné pravidelné informace po celou dobu, po kterou jsou cenné papíry kotovány na burze cenných papírů. Koordinace požadavků na tyto pravidelné informace má podobné cíle jako u prospektů, zejména zlepšit ochranu investorů, zajistit rovný přístup k ní, usnadnit kotování cenných papírů na více burzách cenných papírů v rámci Společenství, a tím přispět k vytvoření skutečného kapitálového trhu Společenství a umožnit plnější vzájemné prolínání trhů s cennými papíry.

(26)

Podle této směrnice musí kotované společnosti zpřístupnit investorům co nejdříve roční účetní závěrku a výroční zprávu, které poskytují informace o společnosti za celé účetní období. Směrnice Rady 78/660/EHS ( 8 ) harmonizovala právní a správní předpisy členských států o ročních účetních závěrkách některých forem společností.

(27)

Společnosti by také měly alespoň jednou v průběhu každého účetní období informovat investory o své činnosti. Tato směrnice se proto může omezit na koordinaci obsahu a šíření jediné zprávy pokrývající prvních šest měsíců účetního období.

(28)

U běžných dluhových cenných papírů není vzhledem k právům, které tyto dluhové cenné papíry udělují svým držitelům, ochrana investorů pomocí zveřejnění pololetní zprávy významná. Na základě této směrnice mohou být konvertibilní nebo vyměnitelné dluhové cenné papíry a dluhové cenné papíry s opčními listy přijaty ke kotování jen tehdy, jsou-li již příslušné akcie kotovány na téže burze cenných papírů nebo jiném regulovaném, pravidelně provozovaném uznaném otevřeném trhu nebo jsou-li přijímány ke kotování současně. Členské státy se mohou odchýlit od této zásady pouze tehdy, je-li jejich příslušným úředním orgánům dostatečně doloženo, že držitelé dluhových cenných papírů mají veškeré informace pro vytvoření názoru na hodnotu akcií, ke kterým se tyto dluhové cenné papíry vztahují. Proto je třeba pravidelné informace koordinovat pouze u společností, jejichž akcie jsou přijaty ke kotování na burze cenných papírů.

(29)

Pololetní zpráva musí investorům umožňovat zasvěcené zhodnocení obecného vývoje činnosti obchodní společnosti v období, na které se zpráva vztahuje. Zpráva však může obsahovat pouze základní údaje o finanční situaci a o celkovém chodu podnikání dané společnosti.

(30)

K zabezpečení účinné ochrany investorů a řádného provozu burz cenných papírů se musí předpisy o pravidelných informacích, které mají uveřejňovat společnosti, jejichž akcie jsou přijaty ke kotování na burze cenných papírů ve Společenství, vztahovat nejen na společnosti z členských států, ale i na společnosti z třetích zemí.

(31)

Politika dostatečné informovanosti investorů v oblasti cenných papírů může zvýšit jejich ochranu a posílit jejich důvěru vůči trhům cenných papírů, čímž zajistí jejich řádné fungování.

(32)

Koordinace této politiky na úrovni Společenství, jíž se tato ochrana stane rovnocennější, může umožnit lepší vzájemné prolínání kapitálových trhů členských států, a tím napomoci vytvoření skutečného evropského kapitálového trhu.

(33)

Z tohoto pohledu by měli být investoři informováni o podstatných podílech a změnách těchto podílů v obchodních společnostech Společenství, jejichž akcie jsou přijaty ke kotování na některé burze cenných papírů se sídlem nebo činné ve Společenství.

(34)

Měl by být koordinovaně upřesněn obsah tohoto požadavku a prováděcí pravidla k němu.

(35)

Společnosti, jejichž akcie jsou přijaty ke kotování na burzách cenných papírů Společenství, mohou informovat veřejnost o změnách podstatných podílů pouze tehdy, jsou-li o těchto změnách samy informovány držiteli těchto podílů.

(36)

Většina členských států nestanoví držitelům tuto povinnost, a pokud tuto povinnost stanoví, jsou zde zásadní rozdíly v prováděcích pravidlech. Proto by tato věc měla být koordinovaně upravena na úrovni Společenství.

(37)

Tato směrnice by se neměla dotýkat povinností členských států týkajících se lhůt pro transpozici uvedených v příloze II části B,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:HLAVA I

DEFINICE A OBLAST PŮSOBNOSTIKAPITOLA I

Definice

Článek 1

Pro účely této směrnice se:

a) „emitenty“ rozumějí společnosti, jiné právnické osoby a veškeré podniky, jejichž cenné papíry jsou předmětem žádosti o přijetí ke kotování na burze cenných papírů;

b) „subjekty kolektivního investování jinými než uzavřeného typu“ rozumějí podílové fondy a investiční společnosti;

i) jejichž cílem je kolektivní investování kapitálu získaného od veřejnosti, které provozují svou činnost na základě zásady rozložení rizika a

ii) jejichž podílové jednotky jsou na žádost podílníků přímo nebo nepřímo odkoupeny nebo vyplaceny z majetku těchto subjektů. Za rovnocenné odkupu nebo vyplacení se považuje jednání ze strany těchto subjektů k zajištění toho, aby se hodnota jejich podílových jednotek na burze významně nelišila od jejich čistého obchodního jmění;

c) „investičními společnostmi jinými než uzavřeného typu“ rozumějí investiční společnosti;

i) jejichž cílem je kolektivní investování kapitálu získaného od veřejnosti, které provozují svou činnost na základě zásady rozložení rizika a

ii) jejichž akcie jsou na žádost akcionářů zpětně přímo nebo nepřímo odkoupeny nebo vyplaceny z majetku těchto společností. Za rovnocenné odkupu nebo vyplacení se považuje jednání ze strany těchto společností k zajištění toho, aby se hodnota jejich podílových jednotek na burze významně nelišila od jejich čistého obchodního jmění;

d) „úvěrovou institucí“ rozumí podnik, jehož činnost spočívá v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet;

e) „podílovými jednotkami“ rozumějí cenné papíry vydané subjekty kolektivního investování, které představují práva podílníků na podíl na majetku těchto subjektů;

f) „podílem“ rozumějí práva, sekuritizovaná i nesekuritizovaná, která drží určitý podnik na základním kapitálu jiných podniků, aby vytvořil trvalé spojení s těmito podniky a tím přispěl ke své vlastní činnosti.

▼M3 —————

▼BKAPITOLA II

Oblast působnosti

Článek 2

1.  Články 5 až 19, 42 až 69 a 78 až 84 se vztahují na cenné papíry, které jsou přijaty ke kotování nebo jsou předmětem žádosti o přijetí ke kotování na burze se sídlem nebo činné v některém členském státě.

2.  Členské státy mohou rozhodnout, že tuto směrnici nebudou uplatňovat na

a) podílové jednotky vydané subjekty kolektivního investování jinými než uzavřeného typu;

b) cenné papíry vydané členským státem nebo orgány jeho regionální nebo místní samosprávy.

▼M2 —————

▼M3 —————

▼BHLAVA II

OBECNÁ USTANOVENÍ O KOTOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮKAPITOLA I

Obecné podmínky pro přijetí

Článek 5

Členské státy zajistí, aby

a) cenné papíry nebyly přijaty ke kotování na burze cenných papírů se sídlem nebo činné na jejich území, pokud nejsou splněny podmínky stanovené touto směrnicí;

b) se na emitenty cenných papírů přijatých k tomuto kotování, bez ohledu na datum přijetí, vztahovaly povinnosti stanovené touto směrnicí.

Článek 6

1.  Přijetí cenných papírů ke kotování je vázáno na splnění podmínek stanovených v článcích 42 až 51 pro akcie a v článcích 52 až 63 pro dluhové cenné papíry.

▼M3 —————

▼B

3.  Certifikáty zastupující akcie mohou být přijaty ke kotování pouze tehdy, pokud emitent zastoupených akcií splní podmínky stanovené v článcích 42 až 44 a povinnosti stanovené v článcích 64 až 69 a pokud certifikát splňuje podmínky stanovené v článcích 45 až 50.

Článek 7

Členské státy nesmějí přijetí cenných papírů vydaných společnostmi nebo jinými právnickými osobami se sídlem v jiném členském státě ke kotování podmiňovat tím, že tyto cenné papíry již byly přijaty ke kotování na burze cenných papírů se sídlem nebo činné v některém ze členských států.KAPITOLA II

Přísnější nebo další podmínky a povinnosti

Článek 8

1.  S výhradou zákazů stanovených článkem 7 a články 42 až 63 mohou členské státy stanovit pro přijetí cenných papírů ke kotování přísnější podmínky než ty, které stanoví články 42 až 63, nebo další podmínky za předpokladu, že se tyto přísnější a další podmínky vztahují stejně na všechny emitenty nebo na všechny emitenty určité kategorie a že jsou zveřejněny před tím, než je podána žádost o přijetí daných cenných papírů.

▼M3

2.  Členské státy mohou stanovit pro emitenty cenných papírů, které jsou přijaty ke kotování, další povinnosti za předpokladu, že se tyto další povinnosti vztahují obecně na všechny emitenty nebo na jednotlivé třídy emitentů.

▼B

3.  Členské státy mohou za stejných podmínek, jako jsou stanoveny v článku 9, povolit výjimky z přísnějších nebo dalších podmínek a povinností zmíněných v odstavcích 1 a 2.

4.  Členské státy mohou, v souladu se svými právními předpisy, požadovat od emitentů cenných papírů přijatých ke kotování, aby veřejnost pravidelně informovali o své finanční situaci a o celkovém chodu jejich podnikání.KAPITOLA III

Výjimky

Článek 9

Výjimky z podmínek pro přijetí cenných papírů ke kotování, které jsou povoleny v souladu s články 42 až 63, se musí vztahovat stejně na všechny emitenty, pokud jsou okolnosti, které je odůvodňují, stejného druhu.

Článek 10

Členské státy mohou rozhodnout, že nebudou přijetí ke kotování dluhových cenných papírů, které vydávají společnosti a jiné právnické osoby se sídlem v některém členském státě, jež jsou založeny, upraveny nebo spravovány podle zvláštního zákona nebo na základě zvláštního zákona, vázat na splnění podmínek uvedených v článcích 52 až 63 a povinnosti stanovené v čl. 81 odst. 1 a 3, pokud splácení těchto dluhových cenných papírů a platbu úroků z nich zaručuje některý členský stát nebo některý ze států, z nichž se federativní členský stát skládá.KAPITOLA IV

Pravomoc příslušných vnitrostátních orgánůOddíl 1

Rozhodnutí o přijetí cenných papírů ke kotování

Článek 11

1.  Příslušné orgány uvedené v článku 105 rozhodují o přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů se sídlem nebo činné na jejich území.

2.  Aniž jsou dotčeny jiné pravomoci jim svěřené, mohou příslušné orgány zamítnout žádost o přijetí cenného papíru ke kotování, pokud je podle jejich názoru situace emitenta taková, že by přijetí cenného papíru ke kotování bylo na újmu zájmů investorů.

Článek 12

Odchylně od článku 8 mohou členské státy, avšak pouze v zájmu ochrany investorů, svěřit příslušným orgánům takové pravomoci, aby mohly vázat přijetí cenného papíru ke kotování na splnění zvláštních podmínek, které tyto orgány považují za vhodné a o kterých žadatele výslovně informují.

Článek 13

1.  Jsou-li žádosti o přijetí stejného cenného papíru ke kotování na burzách cenných papírů se sídlem nebo činných ve více než jednom členském státě podávány zároveň nebo v krátkém časovém rozmezí nebo je-li žádost o přijetí podávána pro cenný papír, který již je kotován na burze cenných papírů v jiném členském státě, vymění si příslušné orgány mezi sebou tyto informace a učiní potřebná opatření, aby tento postup co nejvíce urychlily a co nejvíce zjednodušily formality a případné další podmínky požadované pro přijetí dotyčného cenného papíru ke kotování.

2.  V zájmu usnadnění práce příslušných orgánů musí každá žádost o přijetí cenného papíru ke kotování na burze cenných papírů se sídlem nebo činné ve členském státě obsahovat informaci, zda je podobná žádost podávána nebo byla podána v některém jiném členském státě nebo zda bude podána v blízké budoucnosti.

Článek 14

Příslušné orgány mohou odmítnout přijmout ke kotování cenný papír, který již je kotován v jiném členském státě, pokud emitent neplní povinnosti, které vyplývají z přijetí v tomto jiném členském státě.

Článek 15

Pokud se žádost o přijetí ke kotování vztahuje na certifikáty zastupující akcie, posoudí se žádost pouze tehdy, pokud příslušné orgány zjistí, že emitent certifikátu nabízí dostatečné záruky na ochranu investorů.Oddíl 2

Informace vyžadované příslušnými orgány

Článek 16

1.  Emitent, jehož cenné papíry jsou přijaty ke kotování, musí příslušným orgánům poskytnout veškeré informace, které tyto orgány považují za důležité pro ochranu investorů nebo pro řádné fungování trhu.

2.  Pokud to vyžaduje ochrana investorů nebo řádné fungování trhu, mohou příslušné orgány od investora požadovat, aby určité informace zveřejnil ve formě a ve lhůtě, které považují za vhodné. Pokud emitent těmto požadavkům nevyhoví, mohou příslušné orgány tyto informace zveřejnit samy poté, co obdrží stanovisko emitenta.Oddíl 3

Opatření v případě, že emitent neplní povinnosti vyplývající z přijetí cenných papírů ke kotování

Článek 17

Pokud emitent neplní povinnosti vyplývající z přijetí cenných papírů ke kotování, mohou příslušné orgány tuto skutečnost zveřejnit, aniž jsou dotčena jiná opatření nebo sankce, které pro tento případ stanoví.Oddíl 4

Pozastavení a zastavení kotování

Článek 18

1.  Příslušné orgány mohou rozhodnout, že pozastaví kotování cenného papíru, pokud je nebo může být dočasně ohroženo řádné fungování trhu nebo pokud to vyžaduje ochrana investorů.

2.  Příslušné orgány mohou rozhodnout, že zastaví kotování cenného papíru, pokud je jim dostatečně doloženo, že vzhledem ke zvláštním okolnostem není nadále možné udržet normální pravidelné obchodování s daným cenným papírem.Oddíl 5

Soudní přezkum v případě zamítnutí přijetí cenných papírů ke kotování nebo zastavení kotování

Článek 19

1.  Členské státy zajistí, aby rozhodnutí příslušných orgánů o zamítnutí přijetí cenného papíru ke kotování nebo o zastavení kotování cenného papíru byla přezkoumatelná soudem.

2.  Žadateli je rozhodnutí o jeho žádosti o přijetí cenných papírů ke kotování oznámeno do šesti měsíců od obdržení žádosti nebo, pokud si v této době příslušné orgány vyžádají další informace, do šesti měsíců poté, co žadatel tyto informace poskytne.

3.  Nevydání rozhodnutí ve lhůtách stanovených v odstavci 2 se považuje rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Toto zamítnutí je přezkoumatelné soudem podle odstavce 1.HLAVA III

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO KOTOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮKAPITOLA I

Zveřejnění prospektu pro přijetí cenných papírů ke kotováníOddíl 1

Obecná ustanovení

▼M2 —————

▼BOddíl 2

Částečné nebo plné osvobození od povinnosti zveřejňovat prospekt

▼M2 —————

▼BOddíl 3

Osvobození od povinnosti zahrnout některé údaje do prospektu

▼M2 —————

▼BOddíl 4

Obsah prospektu ve zvláštních případech

▼M2 —————

▼BOddíl 5

Kontrola a šíření prospektů

▼M2 —————

▼BOddíl 6

Určení příslušného orgánu

▼M2 —————

▼BOddíl 7

Vzájemné uznávání

▼M2 —————

▼BOddíl 8

Dohody s třetími zeměmi

▼M2 —————

▼BKAPITOLA II

Zvláštní podmínky pro přijetí akcií ke kotováníOddíl 1

Podmínky týkající se společnosti, jejíž akcie jsou předmětem žádosti o přijetí ke kotování

Článek 42

Právní postavení společnosti musí být v souladu s právními předpisy, které se na ni vztahují, jak pokud jde o její založení, tak pokud jde o její činnost podle stanov.

Článek 43

1.  Předpokládaná tržní kapitalizace akcií, které jsou předmětem žádosti o přijetí ke kotování, nebo, není-li ji možné posoudit, vlastní kapitál společnosti, včetně hospodářského výsledku za poslední účetní období, musí činit alespoň jeden milion eur.

2.  Členské státy však mohou povolit přijetí cenných papírů ke kotování, i když tato podmínka není splněna, pokud je příslušným orgánům dostatečně doloženo, že se pro tyto akcie vytvoří dostatečný trh.

3.  Vyšší předpokládanou tržní kapitalizaci nebo vyšší vlastní kapitál může členský stát vyžadovat pro přijetí cenných papírů ke kotování jen v případě, že v tomto státě existuje jiný regulovaný, pravidelně provozovaný uznaný otevřený trh a požadavky na něj jsou stejné nebo nižší než požadavky uvedené odstavci 1.

4.  Podmínka stanovená v odstavci 1 se nevztahuje na přijetí ke kotování další tranše akcií stejného druhu jako ty, které již byly přijaty.

5.  Hodnota jednoho milionu EUR vyjádřená v národní měně je zpočátku hodnota jednoho milionu evropských zúčtovacích jednotek ke dni 5. března 1979.

6.  Pokud v důsledku změn hodnoty eura vyjádřené v národní měně zůstane tržní kapitalizace vyjádřená v národní měně po dobu jednoho roku alespoň o 10 % vyšší nebo nižší než hodnota jednoho milionu EUR, musí členský stát do dvanácti měsíců po uplynutí této lhůty upravit své právní a správní předpisy tak, aby byly v souladu s odstavcem 1.

Článek 44

Společnost musí v souladu s vnitrostátními právními předpisy zveřejnit nebo předložit své roční účetní závěrky za tři účetní období předcházející podání žádosti o přijetí cenných papírů ke kotování. Příslušné orgány mohou výjimečně povolit výjimku z této podmínky, pokud je tato výjimka žádoucí v zájmu společnosti nebo investorů a pokud je příslušným orgánům dostatečně doloženo, že investoři mají nezbytné informace, aby si utvořili zasvěcený úsudek o společnosti a akciích, které jsou předmětem žádosti o přijetí ke kotování.Oddíl 2

Podmínky týkající se akcií, které jsou předmětem žádosti o přijetí ke kotování

Článek 45

Právní postavení akcií musí být v souladu s právními předpisy, které se na ně vztahují.

Článek 46

1.  Akcie musí být volně obchodovatelné.

2.  Příslušné orgány mohou považovat akcie, které nejsou plně splacené, za volně obchodovatelné, pokud byla učiněna opatření, aby jejich obchodovatelnost nebyla omezena, a pokud je transparentnost transakcí zajištěna odpovídajícím informováním veřejnosti.

3.  V případě přijetí ke kotování akcií, jejichž nabytí může podléhat schválení, mohou příslušné orgány povolit odchylku od odstavce 1 pouze tehdy, jestliže použití schvalovací doložky nemůže způsobit narušení trhu.

Článek 47

Pokud přijetí akcií ke kotování předchází veřejná emise, lze první kotování provést až po skončení lhůty, během níž je možné podávat žádosti o upisování.

Článek 48

1.  Veřejnosti musí být distribuován dostatečný počet akcií v jednom nebo více členských státech nejpozději v době přijetí akcií ke kotování.

2.  Podmínka uvedená v článku 1 se nepoužije, pokud mají-li být akcie distribuovány veřejnosti prostřednictvím burzy cenných papírů. V takovém případě lze akcie přijmout ke kotování jen tehdy, pokud je příslušným orgánům dostatečně doloženo, že prostřednictvím burzy cenných papírů bude distribuováno dostatečné množství akcií v krátké době.

3.  Je-li žádáno o přijetí ke kotování další tranše akcií stejného druhu, mohou příslušné orgány posoudit, zda byl veřejnosti distribuován dostatečný počet akcií ve vztahu ke všem vydaným akciím a nejen ve vztahu k této další tranši.

4.  Pokud jsou akcie přijaty ke kotování v jedné nebo více třetích zemích, mohou je příslušné orgány odchylně od odstavce 1 přijmout ke kotování, je-li veřejnosti distribuován dostatečný počet akcií ve třetí zemi nebo zemích, kde jsou kotovány.

5.  Akcie se považují za dostatečně distribuované, pokud akcie, které jsou předmětem žádosti o přijetí ke kotování, jsou rozděleny veřejnosti v rozsahu alespoň 25 % upsaného základního kapitálu představovaného tímto druhem akcií anebo pokud vzhledem k vysokému počtu akcií stejného druhu a rozsahu jejich distribuce ve veřejnosti je řádné fungování trhu zajištěno i při nižším procentním podílu.

Článek 49

1.  Žádost o přijetí ke kotování se musí vztahovat na všechny již vydané akcie téhož druhu.

2.  Členské státy však mohou stanovit, že se tato podmínka nevztahuje na žádosti o přijetí, které se netýkají všech již vydaných akcií téhož druhu, jsou-li akcie tohoto druhu, které nejsou předmětem žádosti o přijetí, součástí balíků akcií určených k udržení kontroly nad společností nebo nejsou po určitou dobu obchodovatelné na základě dohod, za podmínky, že veřejnost je o této situaci informována a že neexistuje žádné nebezpečí, že by tato situace mohla být na újmu držitelů akcií, které jsou předmětem žádosti o přijetí ke kotování.

Článek 50

1.  Pro přijetí ke kotování akcií, jež vydávají obchodní společnosti se sídlem v jiném členském státě a které mají listinnou podobu, je nezbytné a dostatečné, aby jejich listinná podoba splňovala normy stanovené v tomto jiném členském státě. Pokud listinná podoba nesplňuje platné normy ve členském státě, ve kterém je žádáno o přijetí akcií ke kotování, musí příslušné orgány tohoto státu oznámit tuto skutečnost veřejnosti.

2.  Listinná podoba akcií, jež vydávají obchodní společnosti se sídlem ve třetí zemi, musí poskytovat dostatečné záruky na ochranu investorů.

Článek 51

Pokud akcie vydané společností se sídlem ve třetí zemi nejsou kotovány v zemi původu ani v zemi, kde je držena jejich hlavní část, smějí být přijaty ke kotování jen tehdy, pokud je příslušným orgánům dostatečně doloženo, že neexistence kotování v zemi původu nebo v zemi, kde je držena jejich hlavní část, nevznikla v důsledku potřeby ochrany investorů.KAPITOLA III

Zvláštní podmínky pro přijetí ke kotování dluhových cenných papírů vydaných podnikemOddíl 1

Podmínky týkající se podniku, jehož dluhové cenné papíry jsou předmětem žádosti o přijetí ke kotování

Článek 52

Právní postavení podniku musí být v souladu s právními předpisy, které se na něj vztahují, jak pokud jde o jeho založení, tak pokud jde o jeho činnost podle stanov.Oddíl 2

Podmínky týkající se dluhových cenných papírů, které jsou předmětem žádosti o kotování

Článek 53

Právní postavení dluhových cenných papírů musí být v souladu s právními předpisy, které se na ně vztahují.

Článek 54

1.  Dluhové cenné papíry musí být volně obchodovatelné.

2.  Příslušné orgány mohou považovat dluhové cenné papíry, které nejsou plně splacené, za volně obchodovatelné, pokud byla učiněna opatření, aby jejich obchodovatelnost nebyla omezena, a pokud je transparentnost transakcí zajištěna odpovídajícím informováním veřejnosti.

Článek 55

Pokud přijetí dluhových cenných papírů ke kotování předchází veřejná emise, lze první kotování provést až po skončení lhůty, během níž je možné podávat žádosti o upisování. Toto ustanovení se nevztahuje na stálé emise dluhových cenných papírů, kdy není stanovena lhůta pro upisování.

Článek 56

Žádost o přijetí ke kotování se musí vztahovat na všechny dluhové cenné papíry téže emise.

Článek 57

1.  Pro přijetí ke kotování dluhových cenných papírů, jež vydávají podniky se sídlem v jiném členském státě a které mají listinnou podobu, je nezbytné a dostatečné, aby jejich listinná podoba splňovala normy stanovené v tomto jiném členském státě. Pokud listinná podoba nesplňuje platné normy ve členském státě, ve kterém je žádáno o přijetí dluhových cenných papírů ke kotování, musí příslušné orgány tohoto státu oznámit tuto skutečnost veřejnosti.

2.  Listinná podoba dluhových cenných papírů vydaných pouze v jednom členském státě však musí odpovídat normám platným v tomto členském státě.

3.  Listinná podoba dluhových cenných papírů, jež vydávají podniky se sídlem ve třetí zemi, musí poskytovat dostatečné záruky na ochranu investorů.Oddíl 3

Jiné podmínky

Článek 58

1.  Výše úvěru nesmí být menší než 200 000 EUR. Toto ustanovení se nevztahuje na stálé emise, kde není stanovena výše úvěru.

2.  Členské státy však mohou povolit přijetí dluhových cenných papírů ke kotování, i když tato podmínka není splněna, pokud je příslušným orgánům dostatečně doloženo, že se pro tyto dluhové cenné papíry vytvoří dostatečný trh.

3.  Hodnota 200 000 EUR vyjádřená v národní měně je zpočátku hodnota 200 000 evropských zúčtovacích jednotek ke dni 5. března 1979.

4.  Pokud v důsledku změn hodnoty eura vyjádřené v národní měně zůstane minimální výše úvěru vyjádřená v národní měně po dobu jednoho roku alespoň o 10 % vyšší nebo nižší než hodnota 200 000 EUR, musí členský stát do dvanácti měsíců po uplynutí této lhůty upravit své právní a správní předpisy tak, aby byly v souladu s odstavcem 1.

Článek 59

1.  Konvertibilní nebo vyměnitelné dluhové cenné papíry a dluhové cenné papíry s opčním listem mohou být přijaty ke kotování pouze tehdy, pokud akcie, ke kterým se vztahují, již byly kotovány na stejné burze nebo na jiném regulovaném, pravidelně provozovaném uznaném otevřeném trhu, nebo jsou přijímány ke kotování zároveň.

2.  Členské státy však mohou odchylně od odstavce 1 povolit přijetí ke kotování konvertibilních nebo vyměnitelných dluhových cenných papírů nebo dluhových cenných papírů s opčním listem, pokud je příslušným orgánům dostatečně doloženo, že držitelé mají k dispozici veškeré nezbytné informace, aby si utvořili úsudek o hodnotě akcií, ke kterým se tyto dluhové cenné papíry vztahují.KAPITOLA IV

Zvláštní podmínky pro přijetí ke kotování dluhových cenných papírů vydaných státem, orgány jeho regionální a místní samosprávy nebo subjekty mezinárodního práva

Článek 60

Dluhové cenné papíry musí být volně obchodovatelné.

Článek 61

Pokud přijetí dluhových cenných papírů ke kotování předchází veřejná emise, lze první kotování provést až po skončení lhůty, během níž je možné podávat žádosti o upisování. Toto ustanovení se nepoužije, pokud není stanovena lhůta pro upisování.

Článek 62

Žádost o přijetí ke kotování se musí vztahovat na všechny dluhové cenné papíry téže emise.

Článek 63

1.  Pro přijetí ke kotování dluhových cenných papírů, jež vydává členský stát nebo orgány jeho regionální nebo místní samosprávy v listinné podobě, je nezbytné a dostatečné, aby jejich listinná podoba splňovala normy stanovené v tomto členském státě. Pokud listinná podoba nesplňuje platné normy v členském státě, ve kterém je žádáno o přijetí dluhových cenných papírů ke kotování, musí příslušné orgány tohoto státu oznámit tuto skutečnost veřejnosti.

2.  Listinná podoba dluhových cenných papírů, jež vydávají třetí země nebo orgány jejich regionální nebo místní samosprávy nebo subjekty mezinárodního práva, musí poskytovat dostatečné záruky na ochranu investorů.HLAVA IV

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE CENNÝCH PAPÍRŮ PŘIJATÝCH KE KOTOVÁNÍKAPITOLA I

Povinnosti společnosti, jejích akcie jsou přijaty ke kotováníOddíl 1

Kotování nově vydaných akcií téhož druhu

Článek 64

Aniž je dotčen čl. 49 odst. 2, je v případě nové veřejné emise akcií stejného druhu jako ty, které již byly přijaty ke kotování, obchodní společnost povinna, nejsou-li tyto nové akcie přijaty ke kotování bez dalšího, žádat o jejich přijetí k témuž kotování buď nejpozději do roka po jejich emisi, nebo v okamžiku, kdy se stanou volně obchodovatelnými.Oddíl 2

Zacházení s akcionáři

▼M3 —————

▼BOddíl 3

Změny v zakládací listině

▼M3 —————

▼BOddíl 4

Roční účetní závěrka a výroční zpráva

▼M3 —————

▼BOddíl 5

Další informace

▼M3 —————

▼BOddíl 6

Rovnocennost informací

▼M3 —————

▼BOddíl 7

Informace zveřejňované pravidelně

▼M3 —————

▼BOddíl 8

Zveřejňování a obsah pololetní zprávy

▼M3 —————

▼BKAPITOLA II

Povinnosti emitenta, jehož dluhové cenné papíry jsou přijaty ke kotováníOddíl 1

Dluhové cenné papíry vydané podnikem

▼M3 —————

▼BOddíl 2

Dluhové cenné papíry vydané státem, orgány jeho regionální a místní samosprávy nebo subjekty mezinárodního práva

▼M3 —————

▼BKAPITOLA III

Informační povinnost při nabytí a pozbytí podstatného podílu ve společnosti kotované na burze cenných papírůOddíl 1

Obecná ustanovení

▼M3 —————

▼BOddíl 2

Informování v případě nabytí nebo pozbytí podstatného podílu

▼M3 —————

▼BOddíl 3

Určení hlasovacích práv

▼M3 —————

▼BOddíl 4

Výjimky a osvobození

▼M3 —————

▼BOddíl 5

Příslušné orgány

▼M3 —————

▼BOddíl 6

Sankce

▼M3 —————

▼BHLAVA V

ZVEŘEJŇOVÁNÍ A SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍKAPITOLA I

Zveřejňování a sdělování prospektu pro přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírůOddíl 1

Způsoby a lhůty pro zveřejnění prospektu a jeho dodatků

▼M2 —————

▼BOddíl 2

Sdělování prostředků zveřejnění příslušným orgánům předem

▼M2 —————

▼BKAPITOLA II

Zveřejňování a sdělování informací po kotování

▼M3 —————

▼BKAPITOLA III

Jazyky

▼M3 —————

▼M2 —————

▼BHLAVA VI

PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY A SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

Článek 105

1.  Členské státy zajišťují uplatňování této směrnice a k tomuto účelu určí jeden nebo více příslušných orgánů. Uvědomí o tom Komisi a upřesní případné rozdělení pravomocí mezi příslušné orgány.

2.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly pravomoci nezbytné pro plnění svých úkolů.

3.  Tato směrnice nijak nemění odpovědnost příslušných orgánů, jež se i nadále řídí výhradně vnitrostátními právními předpisy.

Článek 106

Příslušné orgány mezi sebou spolupracují, kdykoli je to nezbytné k plnění jejich úkolů, a vyměňují si veškeré informace k tomuto účelu.

Článek 107

1.  Členské státy stanoví, že všechny osoby zaměstnané v současnosti nebo v minulosti příslušnými orgány jsou vázány profesním tajemstvím. To znamená, že důvěrné informace, které získají při plnění svých povinností, nesmějí sdělit žádné osobě ani orgánu, vyjma případy stanovené právními předpisy.

2.  Odstavec 1 však nebrání příslušným orgánům různých členských států ve výměně informací podle této směrnice. Na takto vyměňované informace se vztahuje profesní tajemství, kterým jsou vázány osoby zaměstnané v současnosti nebo v minulosti příslušnými orgány mající přístup k těmto informacím.

 

 ◄

▼M3 —————

▼BHLAVA VII

KONTAKTNÍ VÝBORKAPITOLA I

Složení, fungování a úkoly výboru

▼M4 —————

▼BKAPITOLA II

Úprava částky tržní kapitalizace

▼M4

Článek 109

1.  Za účelem úpravy minimální částky předpokládané tržní kapitalizace stanovené v čl. 43 odst. 1 s ohledem na požadavky hospodářské situace předloží Komise Evropskému výboru pro cenné papíry, zřízenému rozhodnutím Komise 2001/528/ES ze dne 6. června 2001 ( 9 ), návrh opatření, která mají být přijata.

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 10 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Výbor přijme svůj jednací řád.

▼BHLAVA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 110

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 111

1.  Zrušují se směrnice 79/279/EHS, 80/390/EHS, 82/121/EHS a 88/627/EHS ve znění aktů uvedených na seznamu v příloze II části A, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro transpozici uvedených na seznamu v příloze II části B.

2.  Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 112

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 113

Tato směrnice je určena členským státům.

▼M2 —————

▼B
PŘÍLOHA II

ČÁST A

Zrušené směrnice a směrnice je pozměňující (zmíněné v článku 111)Směrnice Rady 79/279/EHS

(Úř. věst. L 66, 16.3.1979, s. 21)

Směrnice Rady 82/148/EHS

(Úř. věst. L 62, 5.3.1982, s. 22)

Směrnice Rady 88/627/EHS

(Úř. věst. L 348, 17. 12. 1988, s. 62)

Směrnice Rady 80/390/EHS

(Úř. věst. L 100, 17.4.1980, s. 1)

Směrnice Rady 82/148/EHS

(Úř. věst. L 62, 5.3.1982, s. 22)

Směrnice Rady 87/345/EHS

(Úř. věst. L 185, 4.7.1987, s. 81)

Směrnice Rady 90/211/EHS

(Úř. věst. L 112, 3.5.1990, s. 24)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/18/ES

(Úř. věst. L 135, 31.5.1994, s. 1)

Směrnice Rady 82/121/EHS

(Úř. věst. L 48, 20.2.1982, s. 26)

Směrnice Rady 88/627/EHS

(Úř. věst. L 348, 17.12.1988, s. 62)
PŘÍLOHA II

ČÁST B

Lhůty pro transpozici do vnitrostátního práva (zmíněné v článku 111)Směrnice

Lhůta pro transpozici

79/279/EHS

8. března 1981 (1) (2)

80/390/EHS

19. září 1982 (2)

82/121/EHS

30. června 1983 (3)

82/148/EHS

87/345/EHS

1. ledna 1990

1. ledna 1991 pro Španělsko

1. ledna 1992 pro Portugalsko

88/627/EHS

1. ledna 1991

90/211/EHS

17. dubna 1991

94/18/ES

 

(1)   8. března 1982 pro členské státy, které zavádějí současně směrnice 79/279/EHS a 80/390/EHS.

(2)   30. června 1983 pro členské státy, které zavádějí současně směrnice 79/279/EHS a 80/390/EHS a 82/121/EHS.

(3)   Lhůta pro uplatňování: 30. června 1986.
PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKATato směrnice

Směrnice 79/279/EHS

Směrnice 80/390/EHS

Směrnice 82/121/EHS

Směrnice 88/627/EHS

Čl. 1 písm. a)

 

Čl. 2 písm. c)

 
 

Čl. 1 písm. b) úvodní věta

Čl. 2 písm. a) úvodní věta

Čl. 2 písm. a) úvodní věta

 
 

Čl. 1 písm. b) body i) a ii)

Čl. 2 písm. a) první a druhá odrážka

Čl. 2 písm. a) první a druhá odrážka

 
 

Čl. 1 písm. c) úvodní věta

 
 

Čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec úvodní věta

 

Čl. 1 písm. c) body i) a ii)

 
 

Čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec první a druhá odrážka

 

Čl. 1 písm. d)

 

Čl. 2 písm. e)

 
 

Čl. 1 písm. e)

Čl. 2 písm. b)

Čl. 2 písm. b)

 
 

Čl. 1 písm. f)

 

Čl. 2 písm. f)

 
 

Čl. 1 písm. g)

 

Čl. 2 písm. d)

 
 

Čl. 1 písm. h)

 

Čl. 2 písm. g)

 
 

Čl. 2 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

 
 
 

Čl. 2 odst. 2 úvodní věta

Čl. 1 odst. 2 úvodní věta

 
 
 

Čl. 2 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 1 odst. 2 první a druhá odrážka

 
 
 

Čl. 3 odst. 1

 

Čl. 1 odst. 1

 
 

Čl. 3 odst. 2 úvodní věta

 

Čl. 1 odst. 2 úvodní věta

 
 

Čl. 3 odst. 2 písm. a) a b)

 

Čl. 1 odst. 2 první a druhá odrážka

 
 

Čl. 4 odst. 1

 
 

Čl. 1 odst. 1

 

Čl. 4 odst. 2

 
 

Čl. 1 odst 2 první pododstavec

 

Čl. 4 odst. 3

 
 

Čl. 1 odst. 3

 

Čl. 5 písm. a) a b)

Čl. 3 první a druhá odrážka

 
 
 

Článek 6

Článek 4

 
 
 

Článek 7

Článek 6

 
 
 

Článek 8

Článek 5

 
 
 

Článek 9

Článek 7

 
 
 

Článek 10

Článek 8

 
 
 

Čl. 11 odst. 1

Čl. 9 odst. 1

 
 
 

Čl. 11 odst. 2

Čl. 9 odst. 3

 
 
 

Článek 12

Článek 10

 
 
 

Čl. 13 odst. 1

Čl. 18 odst. 2

 
 
 

Čl. 13 odst. 2

Čl. 18 odst. 3

 
 
 

Článek 14

Článek 11

 
 
 

Článek 15

Článek 16

 
 
 

Článek 16

Článek 13

 
 
 

Článek 17

Článek 12

 
 
 

Článek 18

Článek 14

 
 
 

Článek 19

Článek 15

 
 
 

Článek 20

 

Článek 3

 
 

Článek 21

 

Článek 4

 
 

Článek 22

 

Článek 5

 
 

Čl. 23 úvodní věta

 

Čl. 6 úvodní věta

 
 

Čl. 23 odst. 1 a 2

 

Čl. 6 odst. 1 a 2

 
 

Čl. 23 odst. 3 písm. a)

 

Čl. 6 odst. 3 písm. a)

 
 

Čl. 23 odst. 3 písm. b) úvodní věta

 

Čl. 6 odst. 3 písm. b) úvodní věta

 
 

Čl. 23 odst. 3 písm. b) bod i)

 

Čl. 6 odst. 3 písm. b) první odrážka

 
 

Čl. 23 odst. 3 písm. b) bod ii)

 

Čl. 6 odst. 3 písm. b) druhá odrážka

 
 

Čl. 23 odst. 3 písm. c) úvodní věta

 

Čl. 6 odst. 3 písm. c) úvodní věta

 
 

Čl. 23 odst. 3 písm. c) bod i)

 

Čl. 6 odst. 3 písm. c) první odrážka

 
 

Čl. 23 odst. 3 písm. c) bod ii)

 

Čl. 6 odst. 3 písm. c) druhá odrážka

 
 

Čl. 23 odst. 3 písm. c) bod ii) první odrážka

 

Čl. 6 odst. 3 písm. c) druhá odrážka bod i)

 
 

Čl. 23 odst. 3 písm. c) bod ii) druhá odrážka

 

Čl. 6 odst. 3 písm. c) druhá odrážka bod ii)

 
 

Čl. 23 odst. 3 písm. c) bod iii)

 

Čl. 6 odst. 3 písm. c) třetí odrážka

 
 

Čl. 23 odst. 3 písm. d) až g)

 

Čl. 6 odst. 3 písm. d) až g)

 
 

Čl. 23 odst. 4 a 5

 

Čl. 6 odst. 4 a 5

 
 

Článek 24

 

Článek 7

 
 

Čl. 25 odst. 1 první pododstavec úvodní věta

 

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec úvodní věta

 
 

Čl. 25 odst. 1 první pododstavec písm. a) až g)

 

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec první až sedmá odrážka

 
 

Čl. 25 odst. 1 druhý pododstavec úvodní věta

 

Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec úvodní věta

 
 

Čl. 25 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) a b)

 

Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec první a druhá odrážka

 
 

Čl. 25 odst. 2 úvodní věta

 

Čl. 8 odst. 2 úvodní věta

 
 

Čl. 25 odst. 2 písm. a) až d)

 

Čl. 8 odst. 2 první až čtvrtá odrážka

 
 

Čl. 25 odst. 3 a 4

 

Čl. 8 odst. 3 a 4

 
 

Čl. 26 odst. 1 úvodní věta

 

Čl. 9 odst. 1 úvodní věta

 
 

Čl. 26 odst. 1 písm. a) až g)

 

Čl. 9 odst. 1 první až sedmá odrážka

 
 

Čl. 26 odst. 2 a 3

 

Čl. 9 odst. 2 a 3

 
 

Článek 27

 

Článek 10

 
 

Čl. 28 odst. 1 úvodní věta

 

Čl. 11 odst. 1 úvodní věta

 
 

Čl. 28 odst. 1 písm. a) a b)

 

Čl. 11 odst. 1 první a druhá odrážka

 
 

Čl. 28 odst. 2

 

Čl. 11 odst. 2

 
 

Čl. 28 odst. 3 úvodní věta

 

Čl. 11 odst. 3 úvodní věta

 
 

Čl. 28 odst. 3 písm. a), b) a c)

 

Čl. 11 odst. 3 první až třetí odrážka

 
 

Čl. 29 úvodní věta

 

Čl. 12 úvodní věta

 
 

Čl. 29 písm. a) a b)

 

Čl. 12 první a druhá odrážka

 
 

Čl. 30 odst. 1 první pododstavec úvodní věta

 

Čl. 13 odst. 1 první pododstavec úvodní věta

 
 

Čl. 30 odst. 1 první pododstavec písm. a) a b)

 

Čl. 13 odst. 1 první pododstavec první a druhá odrážka

 
 

Čl. 30 odst. 1 druhý pododstavec

 

Čl. 13 odst. 1 druhý pododstavec

 
 

Čl. 30 odst. 2 úvodní věta

 

Čl. 13 odst. 2 úvodní věta

 
 

Čl. 30 odst. 2 písm. a) a b)

 

Čl. 13 odst. 2 první a druhá odrážka

 
 

Čl. 30 odst. 3 a 4

 

Čl. 13 odst. 3 a 4

 
 

Čl. 31 odst. 1 úvodní věta

 

Čl. 314 odst. 1 úvodní věta

 
 

Čl. 31 odst. 1 písm. a) až d)

 

Čl. 14 odst. 1 první až čtvrtá odrážka

 
 

Čl. 31 odst. 2 první pododstavec písm. a) až d)

 

Čl. 14 odst. 2 první pododstavec první až čtvrtá odrážka

 
 

Čl. 31 odst. 2 druhý pododstavec

 

Čl. 14 odst. 2 druhý pododstavec

 
 

Článek 32

 

Článek 15

 
 

Čl. 33 odst. 1

 

Čl. 16 odst. 1

 
 

Čl. 33 odst. 2 úvodní věta

 

Čl. 16 odst. 2 úvodní věta

 
 

Čl. 33 odst. 2 písm. a), b) a c)

 

Čl. 16 odst. 2 první, druhá a třetí odrážka

 
 

Čl. 33 odst. 3

 

Čl. 16 odst. 3

 
 

Článek 34

 

Článek 17

 
 

Článek 35

 

Čl. 18 odst 2 a odst. 3 první pododstavec

 
 

Článek 36

 

Článek 19

 
 

Článek 37

 

Článek 24

 
 

Článek 38

 

Článek 24a

 
 

Článek 39

 

Článek 24b

 
 

Článek 40

 

Čl. 24c odst. 2 a 3

 
 

Článek 41

 

Článek 25a

 
 

Článek 42

Příloha — seznam A oddíl I bod 1

 
 
 

Článek 43

Příloha — seznam A oddíl I bod 2

 
 
 

Článek 44

Příloha — seznam A oddíl I bod 3

 
 
 

Článek 45

Příloha — seznam A oddíl II bod 1

 
 
 

Článek 46

Příloha — seznam A oddíl II bod 2

 
 
 

Článek 47

Příloha — seznam A oddíl II bod 3

 
 
 

Článek 48

Příloha — seznam A oddíl II bod 4

 
 
 

Článek 49

Příloha — seznam A oddíl II bod 5

 
 
 

Článek 50

Příloha — seznam A oddíl II bod 6

 
 
 

Článek 51

Příloha — seznam A oddíl II bod 7

 
 
 

Článek 52

Příloha — seznam B část A oddíl I

 
 
 

Článek 53

Příloha — seznam B část A oddíl II bod 1

 
 
 

Článek 54

Příloha — seznam B část A oddíl II bod 2

 
 
 

Článek 55

Příloha — seznam B část A oddíl II bod 3

 
 
 

Článek 56

Příloha — seznam B část A oddíl II bod 4

 
 
 

Článek 57

Příloha — seznam B část A oddíl II bod 5

 
 
 

Článek 58

Příloha — seznam B část A oddíl III bod 1

 
 
 

Článek 59

Příloha — seznam B část A oddíl III bod 2

 
 
 

Článek 60

Příloha — seznam B část B bod 1

 
 
 

Článek 61

Příloha — seznam B část B bod 2

 
 
 

Článek 62

Příloha — seznam B část B bod 3

 
 
 

Článek 63

Příloha — seznam B část B bod 4

 
 
 

Článek 64

Příloha — seznam C bod 1

 
 
 

Čl. 65 odst. 1

Příloha — seznam C bod 2 písm. a)

 
 
 

Čl. 65 odst. 2 úvodní věta

Příloha — seznam C bod 2 písm. b) úvodní věta

 
 
 

Čl. 65 odst 2 písm. a), b) a c)

Příloha — seznam C bod 2 písm. b) první, druhá a třetí odrážka

 
 
 

Článek 66

Příloha — seznam C bod 3

 
 
 

Článek 67

Příloha — seznam C bod 4

 
 
 

Článek 68

Příloha — seznam C bod 5 písm. a), b) a c)

 
 
 

Článek 69

Příloha — seznam C bod 6

 
 
 

Článek 70

 
 

Článek 2

 

Článek 71

 
 

Článek 3

 

Článek 72

 
 

Článek 4

 

Čl. 73 odst. 1

 
 

Čl. 5 odst. 1

 

Čl. 73 odst. 2 první pododstavec úvodní věta

 
 

Čl. 5 odst. 2 první pododstavec úvodní věta

 

Čl. 73 odst. 2 první pododstavec písm. a) a b)

 
 

Čl. 5 odst. 2 první pododstavec první a druhá odrážka

 

Čl. 73 odst. 2 druhý pododstavec

 
 

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec

 

Čl. 73 odst. 3 až 7

 
 

Čl. 5 odst. 3 až 7

 

Článek 74

 
 

Článek 6

 

Článek 75

 
 

Článek 8

 

Článek 76

 
 

Čl. 9 odst. 3 až 6

 

Článek 77

 
 

Čl. 10 odst. 2

 

Čl. 78 odst. 1

Příloha — seznam D část A bod 1 písm. a)

 
 
 

Čl. 78 odst. 2 úvodní věta

Příloha — seznam D část A bod 1 písm. b) úvodní věta

 
 
 

Čl. 78 odst. 2 písm. a) a b)

Příloha — seznam D část A bod 1 písm. b) první a druhá odrážka

 
 
 

Článek 79

Příloha — seznam D část A bod 2

 
 
 

Článek 80

Příloha — seznam D část A bod 3

 
 
 

Článek 81

Příloha — seznam D část A bod 4

 
 
 

Článek 82

Příloha — seznam D část A bod 5

 
 
 

Čl. 83 odst. 1

Příloha — seznam D část B bod 1 písm. a)

 
 
 

Čl. 83 odst. 2 úvodní věta

Příloha — seznam D část B bod 1 písm. b) úvodní věta

 
 
 

Čl. 83 odst. 2 písm. a) a b)

Příloha — seznam D část B bod 1 písm. b) první a druhá odrážka

 
 
 

Článek 84

Příloha — seznam D část B bod 2

 
 
 

Článek 85

 
 
 

Čl. 1 odst. 1, 2 a 3

Článek 86

 
 
 

Článek 2

Článek 87

 
 
 

Článek 8

Článek 88

 
 
 

Článek 3

Čl. 89 odst. 1 první pododstavec úvodní věta

 
 
 

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec úvodní věta

Čl. 89 odst. 1 první pododstavec písm. a) a b)

 
 
 

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 89 odst. 1 druhý a třetí pododstavec

 
 
 

Čl. 4 odst. 1 druhý a třetí pododstavec

Čl. 89 odst. 2

 
 
 

Čl. 4 odst. 2

Článek 90

 
 
 

Článek 5

Článek 91

 
 
 

Čl. 10 odst. 1

Čl. 92 první pododstavec úvodní věta

 
 
 

Čl. 7 první pododstavec úvodní věta

Čl. 92 první pododstavec písm. a) až h)

 
 
 

Čl. 7 první pododstavec první až osmá odrážka

Čl. 92 druhý pododstavec

 
 
 

Čl. 7 druhý pododstavec

Článek 93

 
 
 

Článek 6

Článek 94

 
 
 

Článek 9

Článek 95

 
 
 

Článek 11

Článek 96

 
 
 

Článek 13

Článek 97

 
 
 

Článek 15

Čl. 98 odst. 1 úvodní věta

 

Čl. 20 odst. 1 úvodní věta

 
 

Čl. 98 odst. 1 písm. a) a b)

 

Čl. 20 odst. 1 první a druhá odrážka

 
 

Čl. 98 odst. 2

 

Čl. 20 odst. 2

 
 

Čl. 99 odst. 1

 

Čl. 21 odst. 1

 
 

Čl. 99 odst. 2 úvodní věta

 

Čl. 21 odst. 2 úvodní věta

 
 

Čl. 99 odst. 2 písm. a) a b)

 

Čl. 21 odst. 2 první a druhá odrážka

 
 

Čl. 99 odst. 3

 

Čl. 21 odst. 3

 
 

Článek 100

 

Článek 23

 
 

Článek 101

 

Článek 22

 
 

Čl. 102 odst. 1 první pododstavec

Čl. 17 odst. 1 první věta

 
 

Čl. 10 odst. 2 první pododstavec

Čl. 102 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 17 odst. 1 druhá věta

 
 
 

Čl. 102 odst. 2

 
 

Čl. 7 odst. 1 a 3

 

Článek 103

Čl. 17 odst. 2

 

Čl. 7 odst. 2

Čl. 10 odst. 2 druhý pododstavec

Článek 104

 

Článek 6a

 
 

Čl. 105 odst. 1 a 2

Čl. 9 odst. 1 a 2

Čl. 18 odst. 1 a odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 9 odst. 1 a 2

Čl. 12 odst. 1 a 2

Čl. 105 odst. 3

 

Čl. 18 odst. 4

Čl. 9 odst. 7

 

Článek 106

Čl. 18 odst. 1

Čl. 24c odst. 1

Čl. 10 odst. 1

Čl. 12 odst. 3

Čl. 107 odst. 1 a 2

Článek 19

Čl. 25 odst. 1 a 2

 

Čl. 14 odst. 1 a 2

Čl. 107 odst. 3 první pododstavec

 

Čl. 25 odst. 3

 
 

Čl. 107 odst. 3 druhý pododstavec

 
 
 

Čl. 14 odst. 3

Čl. 108 odst. 1 první pododstavec

Čl. 20 odst 1 úvodní věta

 
 
 

Čl. 108 odst. 1 druhý a třetí pododstavec

Čl. 20 odst. 3 a 4

 
 
 

Čl. 108 odst. 2 první pododstavec písm. a)

Čl. 20 odst. 1 úvodní věta a písm. a)

Čl. 26 odst. 1 písm. a)

Čl. 11 odst. 1 písm. a)

 

Čl. 108 odst. 2 první pododstavec písm. b)

 
 
 

Čl. 16 odst. 1 písm. a)

Čl. 108 odst. 2 první pododstavec písm. c) bod i)

Čl. 20 odst. 1 písm. b)

 
 
 

Čl. 108 odst. 2 první pododstavec písm. c) bod ii)

 

Čl. 26 odst. 1 písm. b)

 
 

Čl. 108 odst. 2 první pododstavec písm. c) bod iii)

 
 

Čl. 11 odst. 1 písm. b)

Čl. 16 odst. 1 písm. b)

Čl. 108 odst. 2 první pododstavec písm. d)

Čl. 20 odst. 1 písm. c)

Čl. 26 odst. 1 písm. c)

Čl. 11 odst. 1 písm. c)

Čl. 16 odst. 1 písm. c)

Čl. 108 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 20 odst. 2

Čl. 26 odst. 2

 
 

Článek 109

Článek 21

 
 
 

Článek 110

Čl. 22 odst. 2

Čl. 27 odst. 2

Čl. 12 odst. 3

Čl. 17 odst. 2

Článek 111

 
 
 
 

Článek 112

 
 
 
 

Článek 113

 
 
 
 

Příloha I — program A kapitola 1

 

Příloha — program A kapitola 1

 
 

Příloha I — program A kapitola 2 body 2.1 až 2.4.4

 

Příloha — program A kapitola 2 body 2.1 až 2.4.4

 
 

Příloha I — program A kapitola 2 bod 2.4.5 první pododstavec, úvodní věta

 

Příloha — program A kapitola 2 bod 2.4.5 první pododstavec, úvodní věta

 
 

Příloha I — program A kapitola 2 bod 2.4.5 první pododstavec písm. a) a b)

 

Příloha — program A kapitola 2 bod 2.4.5 první pododstavec první a druhá odrážka

 
 

Příloha I — program A kapitola 2 bod 2.4.5 druhý pododstavec

 

Příloha I — program A kapitola 2 bod 2.4.5 druhý pododstavec

 
 

Příloha I — program A kapitola 2 bod 2.5

 

Příloha — program A kapitola 2 bod 2.5

 
 

Příloha I — program A kapitola 3 bod 3.1

 

Příloha — program A kapitola 3 bod 3.1

 
 

Příloha I — program A kapitola 3 bod 3.2.1 úvodní věta

 

Příloha — program A kapitola 3 bod 3.2.1 úvodní věta

 
 

Příloha I — program A kapitola 3 bod 3.2.1 písm. a), b) a c)

 

Příloha — program A kapitola 3 bod 3.2.1 první, druhá a třetí odrážka

 
 

Příloha I — program A kapitola 3 body 3.2.2 až 3.2.9

 

Příloha — program A kapitola 3 body 3.2.2 až 3.2.9

 
 

Příloha I — program A kapitola 4

 

Příloha — program A kapitola 4

 
 

Příloha I — program A kapitola 5 body 5.1 až 5.3

 

Příloha — program A kapitola 5 body 5.1 až 5.3

 
 

Příloha I — program A kapitola 5 bod 5.4 písm. a) a b)

 

Příloha — program A kapitola 5 bod 5.4 písm. a) a b)

 
 

Příloha I — program A kapitola 5 bod 5.4 písm. c) podbody i) a ii)

 

Příloha — program A kapitola 5 bod 5.4 písm. c) první a druhá odrážka

 
 

Příloha I — program A kapitola 5 body 5.5 a 5.6

 

Příloha — program A kapitola 5 body 5.5 a 5.6

 
 

Příloha I — program A kapitola 6

 

Příloha — program A kapitola 6

 
 

Příloha I — program A kapitola 7 bod 7.1 úvodní věta

 

Příloha — program A kapitola 7 bod 7.1 úvodní věta

 
 

Příloha I — program A kapitola 7 bod 7.1 písm. a) a b)

 

Příloha — program A kapitola 7 bod 7.1 první a druhá odrážka

 
 

Příloha I — program A kapitola 7 bod 7.2

 

Příloha — program A kapitola 7 bod 7.2

 
 

Příloha I — program B kapitoly 1 až 4

 

Příloha — program B kapitoly 1 až 4

 
 

Příloha I — program B kapitola 5 body 5.1 až 5.1.3

 

Příloha — program B kapitola 5 body 5.1 až 5.1.3

 
 

Příloha I — program B kapitola 5 bod 5.1.4 první pododstavec, úvodní věta

 

Příloha — program B kapitola 5 bod 5.1.4 první pododstavec, úvodní věta

 
 

Příloha I — program B kapitola 5 bod 5.1.4 první pododstavec písm. a), b) a c)

 

Příloha — program B kapitola 5 bod 5.1.4 první pododstavec první, druhá a třetí odrážka

 
 

Příloha I — program B kapitola 5 bod 5.1.4 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec

 

Příloha — program B kapitola 5 bod 5.1.4 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec

 
 

Příloha I — program B kapitola 5 body 5.1.5 až 5.2

 

Příloha — program B kapitola 5 body 5.1.5 až 5.2

 
 

Příloha I — program B kapitola 5 bod 5.3 úvodní věta

 

Příloha — program B kapitola 5 bod 5.3 úvodní věta

 
 

Příloha I — program B kapitola 5 bod 5.3 písm. a) a b)

 

Příloha — program B kapitola 5 bod 5.3 písm. a) a b)

 
 

Příloha I — program B kapitola 5 bod 5.3 písm. c) podbody i) a ii)

 

Příloha — program B kapitola 5 bod 5.3 písm. c) první a druhá odrážka

 
 

Příloha I — program B kapitola 6

 

Příloha — program B kapitola 6

 
 

Příloha I — program B kapitola 7 bod 7.1 úvodní věta

 

Příloha — program B kapitola 7 bod 7.1 úvodní věta

 
 

Příloha I — program B kapitola 7 bod 7.1 písm. a) a b)

 

Příloha — program B kapitola 7 bod 7.1 první a druhá odrážka

 
 

Příloha I — program B kapitola 7 bod 7.2

 

Příloha — program B kapitola 7 bod 7.2

 
 

Příloha I — program C kapitola 1

 

Příloha — program C kapitola 1

 
 

Příloha I — program C kapitola 2 body 2.1 až 2.1.2

 

Příloha — program C kapitola 2 body 2.1 až 2.1.2

 
 

Příloha I — program C kapitola 2 bod 2.2 úvodní věta

 

Příloha I — program C kapitola 2 bod 2.2 úvodní věta

 
 

Příloha I — program C kapitola 2 bod 2.2 písm. a) až d)

 

Příloha I — program C kapitola 2 bod 2.2 první až čtvrtá odrážka

 
 

Příloha I — program C kapitola 2 body 2.3 až 2.6

 

Příloha — program C kapitola 2 body 2.3 až 2.6

 
 

Příloha II

 
 
 
 

Příloha III

 
 
 
 ( 1 ) Úř. věst. C 116, 20.4.2001, s. 69.

( 2 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. března 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnuti Rady ze dne 7. května 2001.

( 3 ) Úř. věst. L 66, 16.3.1979, s. 21. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 88/627/EHS (Úř. věst. L 348, 17.12.1988, s. 62).

( 4 ) Úř. věst. L 100, 17.4.1980, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/18/ES (Úř. věst. L 135, 31.5.1994, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. L 48, 20.2.1982, s. 26.

( 6 ) Úř. věst. L 348, 17.12.1988, s. 62.

( 7 ) Úř. věst. L 124, 5.5.1989, s. 8.

( 8 ) Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 1999/60/ES (Úř. věst. L 162, 26.6.1999, s. 65).

( 9 ) Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 45. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2004/8/ES (Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 33).

( 10 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU