2000/64/ESSMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/64/ES ze dne 7. listopadu 2000, kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS a 93/22/EHS, pokud se týká výměny informací se třetími zeměmi

Publikováno: Úř. věst. L 290, 17.11.2000, s. 27-28 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 7. listopadu 2000 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 17. listopadu 2000 Nabývá účinnosti: 17. listopadu 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2002/83/ES Pozbývá platnosti: 19. prosince 2002
Konsolidované znění předpisu s účinností od 19. prosince 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/64/ES

ze dne 7. listopadu 2000,

kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS a 93/22/EHS, pokud se týká výměny informací se třetími zeměmi

(Úř. věst. L 290, 17.11.2000, p.27)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002

  L 345

1

19.12.2002
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/64/ES

ze dne 7. listopadu 2000,

kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS a 93/22/EHS, pokud se týká výměny informací se třetími zeměmiEVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 první a třetí větu této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ( 3 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 85/611/EHS ( 4 ), 92/49/EHS ( 5 ), 92/96/EHS ( 6 ) a 93/22/EHS ( 7 ) povolují výměnu informací mezi příslušnými orgány a mezi některými jinými orgány a institucemi uvnitř jednoho členského státu nebo mezi členskými státy. Zmíněné směrnice rovněž povolují, aby členské státy uzavřely dohody o spolupráci, které stanoví výměnu informací s příslušnými orgány třetích zemí.

(2)

Z důvodů souladu se směrnicí 98/33/ES ( 8 ) by mělo být povolení uzavírat dohody o výměně informací s třetími zeměmi rozšířeno na výměnu informací s některými jinými orgány nebo institucemi v těchto zemích za podmínky, že u sdělovaných informací bude vhodným způsobem zaručeno zachování profesního tajemství.

(3)

Je proto nezbytné přiměřeně pozměnit směrnice 85/611/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS a 93/22/EHS,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:Článek 1

V článku 50 směrnice 85/611/EHS se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.  Členské státy mohou s příslušnými orgány třetích zemí nebo s orgány nebo institucemi třetích zemí, jak jsou vymezeny v odstavcích 6 a 7, uzavírat dohody o spolupráci s ustanoveními o výměně informací pouze tehdy, pokud je ohledně sdělovaných informací zaručena ochrana profesního tajemství alespoň na stejné úrovni jako podle tohoto článku. Výměna informací musí být určena k plnění úkolů uvedených orgánů nebo institucí v oblasti dozoru.

Pocházejí-li informace z jiného členského státu, lze je předávat pouze s výslovným souhlasem příslušných orgánů, které je poskytly, a případně pouze pro účely, ke kterým tyto orgány udělily souhlas.“

Článek 2

V článku 16 směrnice 92/49/EHS ►M1  ————— ◄ a v článku 25 směrnice 93/22/EHS se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Členské státy mohou s příslušnými orgány třetích zemí nebo s orgány nebo institucemi třetích zemí, jak jsou vymezeny v odstavcích 5 a 5a, uzavírat dohody o spolupráci s ustanoveními o výměně informací pouze tehdy, pokud je ohledně sdělovaných informací zaručena ochrana profesního tajemství alespoň na stejné úrovni jako podle tohoto článku. Výměna informací musí být určena k plnění úkolů uvedených orgánů nebo institucí v oblasti dozoru.

Pocházejí-li informace z jiného členského státu, lze je předávat pouze s výslovným souhlasem příslušných orgánů, které je poskytly, a případně pouze pro účely, ke kterým tyto orgány udělily souhlas.“

Článek 3

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 17. listopadu 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.( 1 ) Úř. věst. C 116 E, 26.4.2000, s. 61.

( 2 ) Úř. věst. C 168, 16.6.2000, s. 1.

( 3 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. června 2000 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 29. června 2000.

( 4 ) Úř. věst. L 375, 31.12.1985, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/26/ES (Úř. věst. L 168, 18.7.1995, s. 7).

( 5 ) Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 95/26/ES.

( 6 ) Úř. věst. L 360, 9.12.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 95/26/ES.

( 7 ) Úř. věst. L 141, 11.6.1993, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES (Úř. věst. L 84, 26.3.1997, s. 22).

( 8 ) Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 29.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU