(ES) č. 1420/1999Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 ze dne 29. dubna 1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD

Publikováno: Úř. věst. L 166, 1.7.1999, s. 6-28 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. dubna 1999 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. září 1999 Nabývá účinnosti: 29. září 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 11. února 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1420/1999

ze dne 29. dubna 1999,

kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD

(Úř. věst. L 166, 1.7.1999, p.6)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1208/2000 ze dne 8. června 2000,

  L 138

7

9.6.2000

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2630/2000 ze dne 30. listopadu 2000,

  L 302

35

1.12.2000

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 77/2001 ze dne 5. ledna 2001,

  L 11

14

16.1.2001

►M4

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1800/2001 ze dne 13. září 2001,

  L 244

19

14.9.2001

►M5

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2243/2001 ze dne 16. listopadu 2001,

  L 303

11

20.11.2001

►M6

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2118/2003 ze dne 2. prosince 2003,

  L 318

5

3.12.2003

►M7

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 105/2005 ze dne 17. listopadu 2004,

  L 20

9

22.1.2005
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1420/1999

ze dne 29. dubna 1999,

kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECDRADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 113 a čl. 130s odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

v souladu s postupem stanoveným v článku 189c Smlouvy ( 3 ),

(1)

vzhledem k tomu, že čl. 1 odst. 3 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole ( 4 ) vylučuje z působnosti uvedeného nařízení přepravu odpadů určených pouze k využití a obsažených v příloze II téhož nařízení, s výjimkami ustanovení mimo jiné čl. 17 odst. 1, 2 a 3;

(2)

vzhledem k tomu, že podle čl. 17 odst. 1 nařízení (EHS) č. 259/93 oznamuje Komise každé zemi, na niž se nevztahuje rozhodnutí Rady OECD ze dne 30. března 1992 o kontrole přeshraničního pohybu odpadů určených k využití, seznam odpadů obsažených v příloze II uvedeného nařízení a požaduje, aby takové odpady nepodléhaly kontrole v zemi určení, anebo žádá takové země o sdělení, zda takové odpady podléhají kontrolním postupům, jež se uplatní na odpady obsažené v příloze III nebo IV uvedeného nařízení, nebo postupu podle článku 15 uvedeného nařízení;

(3)

vzhledem k tomu, že některé země oznámily, že tyto odpady podléhají jednomu či druhému z uvedených kontrolních postupů a Komise podle čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení přijala rozhodnutí 94/575/ES ( 5 ) pro stanovení příslušných kontrolních postupů;

(4)

vzhledem k tomu, že čl. 17 odst. 1 druhý pododstavec směrnice (EHS) č. 259/93 stanoví, že pokud Komise takové potvrzení neobdrží, je nutné, aby Radě předložila příslušné návrhy; že je proto nezbytné zavést v rámci celého Společenství systém regulace obchodu s takovými odpady ze Společenství tak, že budou zavedena společná pravidla a postupy týkající se jejich vývozu;

(5)

vzhledem k tomu, že v případě zemí, jež odpověděly, že si nepřejí přijímat některé nebo žádné druhy odpadů obsažených v příloze II uvedeného nařízení, musí být vůle těchto zemí respektována a tyto druhy odpadů nelze do těchto zemí vyvážet;

(6)

vzhledem k tomu, že v případě zemí, jež neodpověděly, nelze mlčení považovat za mlčky daný souhlas, a tudíž je namístě přijmout podobný regulační rámec umožňující takovým zemím posuzovat takovou přepravu případ od případu;

(7)

vzhledem k tomu, že v případě zemí, jež odpověděly, že si nepřejí přijímat některé nebo žádné druhy odpadů obsažených v příloze II uvedeného nařízení, nebo neodpověděly vůbec, existuje možnost, že stanovisko změní nebo odpovědí později, a že proto musí v rámci postupů projednávání ve výborech existovat mechanismus, jak toto nařízení změnit;

(8)

vzhledem k tomu, že Komise co nejdříve, nejpozději do 1. července 1998, provede revizi a úpravu přílohy V nařízení (EHS) č. 259/93, přičemž vezme plně v úvahu odpady, jež jsou uvedeny v seznamu odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech ( 6 ) a v každém seznamu odpadů označených jako nebezpečné pro účely Basilejské úmluvy, a v souladu s tím upraví nařízení (EHS) č. 259/93;

(9)

vzhledem k tomu, že je třeba, aby Komise pravidelně poskytovala informace o změnách příloh A a B zemím, na něž se tato směrnice vztahuje;

(10)

vzhledem k tomu, že jde-li o přepravu do zemí AKT, článek 39 čtvrté úmluvy mezi AKT a ES zakazuje vývoz veškerých odpadů uvedených v přílohách I a II Basilejské úmluvy; že navíc lze určité položky takových odpadů nalézt v příloze II nařízení (EHS) č. 259/93; že za těchto okolností a pro nutnost respektovat mezinárodní závazky Společenství musí být přeprava takových položek do zemí AKT zakázána;

(11)

vzhledem k tomu, že musí být dáno jasně najevo, že takové položky jsou z působnosti tohoto nařízení vyňaty;

(12)

vzhledem k tomu, že je třeba, aby Komise prováděla pravidelná přezkoumání mechanismů, na něž se toto nařízení vztahuje,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Vývoz odpadů uvedených v příloze II nařízení (EHS) č. 259/93 a zmiňovaných v příloze A tohoto nařízení do zemí uvedených ve zmíněné příloze A se zakazuje.

Článek 2

Na vývoz do zemí uvedených v příloze B tohoto nařízení se uplatní kontrolní postup stanovený v článku 15 nařízení (EHS) č. 259/93, pokud jde o kategorie odpadů určených pouze k využití a uvedených v příloze II nařízení (EHS) č. 259/93.

Článek 3

1.  Na žádost země určení se postup kontroly uplatňovaný na tuto zemi podle tohoto nařízení upraví v souladu s tímto článkem.

2.  Komise postupem podle článku 18 směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech ( 7 ) a ve spolupráci s dotčenou zemí určí, který z kontrolních postupů bude uplatněn, tedy:

i) postup použitelný pro odpady uvedené v příloze III nebo příloze IV nařízení (EHS) č. 259/93 nebo

ii) postup uvedený v článku 15 nařízení (EHS) č. 259/93 nebo

iii) žádný z postupů uvedených v bodech i) a ii).

3.  Komise uvědomí členské státy o změně stanoviska země určení do 21 dnů po obdržení požadavku z této země a předloží svůj návrh kontrolního postupu výboru zřízenému podle článku 18 směrnice 75/442/EHS co nejdříve do tří měsíců po obdržení tohoto požadavku.

4.  Dále, nastane-li jakákoli jiná výjimečná změna okolností, jako je například válka, přírodní katastrofa nebo obchodní embargo, o němž rozhodla Organizace spojených národů, jež by nepříznivě ovlivňovala kontrolní postup použitelný podle tohoto nařízení, může být tento kontrolní postup pozměněn. Komise po konzultaci se zemí určení a postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS rozhodne, který z postupů uvedených v odstavci 2 tohoto článku bude uplatněn.

5.  Postupem podle článku 18 směrnice Rady 75/442/EHS přezkoumává Komise pravidelně přílohy A a B tohoto nařízení, aby byly uvedeny v soulad se změnami příloh nařízení (EHS) č. 259/93.

Článek 4

Kontrolní postupy zavedené tímto nařízením Komise pravidelně přezkoumává, přičemž přezkoumání provede poprvé nejpozději devět měsíců po zveřejnění tohoto nařízení v Úředním věstníku a vezme v úvahu již získané zkušenosti. Jestliže výsledky přezkoumání povedou k závěru, že by to bylo vhodné, může Komise Radě předložit nové návrhy, aniž jsou dotčena ustanovení článku 3.

Článek 5

Postupem podle článku 18 směrnice Rady 75/442/EHS přezkoumá Komise co nejdříve toto nařízení a pozmění je, aby bylo uvedeno v soulad s nařízením (EHS) č. 259/93.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost devadesátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA A

Země a území, které Komisi oznámily, že si nepřejí přijímat k využití přepravu některých druhů odpadů uvedených v příloze II nařízení Rady (EHS) č. 259/93

▼M3

ALBÁNIE

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA („Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné ( 8 ) formě“):

Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:GA 120

7404 00

Odpad a šrot z mědi

GA 150

7802 00

Odpad a šrot z olova

GA 160

7902 00

Odpad a šrot ze zinku

GA 170

8002 00

Odpad a šrot z cínu

GA 430

7204

Odpad a šrot ze železa nebo oceli.

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GB („Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů“).

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GE („Odpadní sklo v nedispergovatelné formě“).

4. V oddíle GG („Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky“):GG 080

ex26 21 00

Chemicky stabilizovaná struska z výroby mědi, která obsahuje značné množství železa (přes 20 %) a byla upravena podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), určená především pro stavební účely a jako brusný prostředek.

5. Všechny druhy uvedené v oddíle GI („Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků“).

6. V oddíle GJ („Textilní odpad“):GJ 020

5103

Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu

GJ 021

5103 10

— výčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

GJ 022

5103 20

— výčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

GJ 023

5103 30

— odpad z hrubých zvířecích chlupů

GJ 030

5202

Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

GJ 031

5202 10

— přízový odpad (včetně odpadních vláken)

GJ 032

5202 91

— rozvlákněný materiál

GJ 033

5202 99

— ostatní.

▼B

ANDORRA

Všechny druhy

ANTIGUA a BARBUDA

Všechny druhy

ARUBA

Všechny druhy

BAHAMY

Všechny druhy

▼M2

BAHRÁJN

Všechny druhy

▼B

BARBADOS

Všechny druhy

BELIZE

Všechny druhy

BHÚTÁN

Všechny druhy

BOLÍVIE

Všechny druhy

BOTSWANA

Všechny druhy

▼M3

BRAZÍLIE

1. V oddíle GA („Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné ( 9 ) formě“):

Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:GA 150

7802 00

Odpad a šrot z olova

GA 240

ex81 07 10

Odpad a šrot z kadmia

GA 270

ex81 10 00

Odpad a šrot z antimonu

GA 300

ex81 12 20

Odpad a šrot z chromu

GA 400

ex28 04 90

Odpad a šrot ze selenu

GA 410

ex28 04 50

Odpad a šrot z teluru

2. V oddíle GB („Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů“):GB 010

2620 11

Odpady z tvrdého zinku

3. V oddíle GG („Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky“):GG 160

 

Živičné materiály (asfaltový odpad) ze staveb a údržby silnic, neobsahující dehet

4. V oddíle GK („Pryžový odpad“):GK 020

4012 20

Použité pneumatiky

▼M3 —————

▼B

BURKINA FASSO

Všechny druhy, s výjimkou:

Všechny druhy uvedené v oddíle GA („Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné ( 10 ) formě“).

▼M3

BURUNDI

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA („Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné ( 11 ) formě“):GA 430

7204

Šrot ze železa nebo oceli

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GI („Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků“).

3. V oddíle GJ („Textilní odpad“):GJ 120

6309 00

Obnošené oděvy a použité textilní výrobky

GJ 140

ex63 10

Odpadní textilní podlahové krytiny, koberce

4. V oddíle GK („Pryžový odpad“):GK 020

4012 20

Použité pneumatiky.

5. V oddíle GM („Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu“).GM 130

 

Odpad ze zemědělsko-potravinářského průmyslu, kromě vedlejších produktů, které vyhovují vnitrostátním a mezinárodním požadavkům a normám pro lidskou spotřebu nebo spotřebu zvířat.

▼B

KAMERUN

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA („Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě“):

a) Následující odpad a šrot z drahých kovů a jejich slitin:GA 010

ex71 12 10

— zlata

GA 020

ex71 12 20

—  platiny (výraz „platina“ zahrnuje platinu, iridium, osmium, paladium, rhodium a ruthenium)

GA 030

ex71 12 90

— ostatních drahých kovů, např. stříbra

POZNÁMKA: Rtuť jako znečišťující látka těchto kovů nebo jejich slitin nebo amalgámů se výslovně vylučuje.

b) Následující odpad a šrot ze železa nebo oceli:GA 040

7204 10

— Odpad a šrot z litiny

GA 050

7204 21

— Odpad a šrot z korozivzdorné oceli

GA 060

7204 29

— Odpad a šrot z ostatních legovaných ocelí

GA 070

7204 30

— Odpad a šrot z pocínovaného železa a oceli

GA 080

7204 41

—  Třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, třísky, piliny, odstřižky a odpad z ražení, též paketované

GA 090

7204 49

— Ostatní odpad a šrot ze železa

GA 100

7204 50

— Přetavený odpad v ingotech

GA 110

ex73 02 10

— Použité železné a ocelové kolejnice

GA 120

7404 00

Odpad a šrot z mědi

▼M5

GA 140

7602 00

Odpad a šrot z hliníku

▼B

GA 150

7802 00

Odpad a šrot z olova

GA 160

7902 00

Odpad a šrot ze zinku

GA 170

8002 00

Odpad a šrot z cínu

GA 210

8104 20

Odpad a šrot z hořčíku (s výjimkou odpadů, které patří do AA 190) (1)

GA 220

ex81 05 10

Odpad a šrot z kobaltu

GA 280

ex81 11 00

Odpad a šrot z manganu

GA 300

ex81 12 20

Odpad a šrot z chromu

(1)   Viz přílohu III rozhodnutí 98/368/ES.

2. V oddíle GB („Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů“):GB 050

ex26 20 90

Cínové strusky obsahující tantal s obsahem méně než 0,5 % cínu

3. V oddíle GC („Ostatní odpad s obsahem kovů“):GC 030

ex89 08 00

Lodě a jiná plovoucí zařízení k demontáži, řádně zbavené veškerého nákladu a ostatních materiálů pocházejících z provozu lodí, které mohou mít nebezpečné vlastnosti

GC 040

 

Vraky motorových vozidel bez kapalin

4. V oddíle GE („Odpadní sklo v nedispergovatelné formě“):GE 010

ex70 01 00

Skleněné střepy a jiný skleněný odpad a úlomky, kromě skla z katodových trubic a jiného aktivovaného skla

5. V oddíle GF („Keramický odpad v nedispergovatelné formě“):GF 010

 

Odpad z keramiky, která byla po tvarování vypálena (před a/nebo po použití)

6. V oddíle GH („Odpad z tuhých plastů“):GH 010

3915

Odpad, odřezky a úlomky z plastů:

GH 011

ex39 15 10

— polymery ethylenu

GH 012

ex39 15 20

— polymery styrenu

GH 013

ex39 15 30

— polymery vinylchloridu

7. Všechny druhy uvedené v oddíle GI („Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků“)

8. V oddíle GJ („Textilní odpad“)GJ 010

5003

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, přízového a rozvlákněného materiálu)

GJ 011

5003 10

— nemykaný či nečesaný

GJ 012

5003 90

— ostatní

GJ 020

5103

Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu

GJ 021

5103 10

— výčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

GJ 022

5103 20

— ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

GJ 023

5103 30

— odpad z hrubých zvířecích chlupů

GJ 030

5202

Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

GJ 031

5202 10

— přízový odpad (včetně odpadních vláken)

GJ 032

5202 91

— rozvlákněný materiál

GJ 033

5202 99

— ostatní

GJ 090

ex53 05 29

Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z abaky (Manilské konopí nebo Musa textilis Nee)

GJ 110

5505

Odpad z chemických vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu):

GJ 111

5505 10

— ze syntetických vláken

GJ 112

5505 20

— z umělých vláken

GJ 120

6309 00

Obnošené oděvy a použité textilní výrobky

GJ 130

ex63 10

Použité hadry, odpad z motouzů, provazů, lan a šňůr a opotřebované výrobky z motouzů, provazů, lan a šňůr z textilních materiálů:

GJ 131

ex63 10 10

— tříděné

GJ 132

ex63 10 90

— ostatní

9. V oddíle GK („Pryžový odpad“):GK 020

4012 20

Odpad z keramiky, která byla po tvarování vypálena (před použitím i po něm)

10. Všechny druhy uvedené v oddíle GL („Odpad z neimpregnovaného korku a dřeva“)

11. V oddíle GM („Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu“)GM 080

ex23 08

Sušený a sterilizovaný rostlinný odpad, zbytky a vedlejší produkty v podobě pelet nebo v jiné formě, druhu, jenž se používá ke krmení zvířat, jinde neuvedené nebo nezahrnuté

KAPVERDY

Všechny druhy

KOLUMBIE

1. V oddíle GA („Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné ( 12 ) formě“):

Všechny druhy odpadu a šrotu z neželezných kovů a jejich slitin:

[…]

2. V oddíle GB („Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů“):GB 040

ex26 20 90

Struska z výroby drahých kovů a mědi pro další rafinaci

3. V oddíle GC („Ostatní odpad s obsahem kovů“)GC 070

ex26 19 00

Struska z výroby železa a oceli (včetně nízkolegované oceli), s výjimkou strusek, které vznikají výhradně pro splnění vnitrostátních a příslušných mezinárodních požadavků a norem (1)

(1)   Tato položka zahrnuje i strusky, které slouží jako zdroj oxidu titaničitého a vanadu.

4. V oddíle GD („Odpad z těžebních činností, v nedispergovatelné formě“):GD 040

ex25 29 30

Odpad z leucitu, nefelínu, nefelinového syenitu

GG 050

ex25 29 10

Odpad z živce

GD 060

ex25 29 21

Odpad z kazivce

ex25 29 22

5. V oddíle GG („Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky“):GG 030

ex26 21

Popel a struska z topenišť uhelných elektráren

GG 040

ex26 21

Popílek z uhelných elektráren

GG 060

ex28 03

Použité aktivní uhlí vznikající při úpravě pitné vody a v postupech zpracování potravin a při výrobě vitaminů

GG 080

ex26 21 00

Chemicky stabilizovaná struska z výroby mědi, která obsahuje značné množství železa (přes 20 %) a byla upravena podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), určená především pro stavební účely a jako brusný prostředek

GG 100

 

Uhličitan vápenatý z výroby kyanamidu vápenatého (s hodnotou pH nižší než 9)

6. V oddíle GH („Odpad z tuhých plastů“):GH 013

ex39 15 30

Odpad, odřezky a úlomky z plastů, polymery vinylchloridu

GH 015

ex39 15 90

— Odpad, odřezky a úlomky z plastů

— pryskyřice nebo jejich kondenzační produkty:

— močovinoformaldehydové pryskyřice

— fenolformaldehydové pryskyřice

— melaminformaldehydové pryskyřice

— epoxidové pryskyřice

— polyamidy

7. V oddíle GJ („Textilní odpad“):GJ 050

ex53 02 90

Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu konopí (Canabis sativa L.)

8. V oddíle GK („Pryžový odpad“):GK 020

4012 20

Použité pneumatiky

GK 030

ex40 17 00

Odpad a úlomky z tvrdé pryže (např. ebonit)

9. V oddíle GO („Ostatní odpady obsahující hlavně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické látky“):GO 040

 

Odpad z fotografických nosných materiálů a filmů, neobsahující stříbro

GO 050

 

Fotoaparáty na jedno použití, bez baterií

Federální islámská republika KOMORY

Všechny druhy, s výjimkou:

V oddíle GJ („Textilní odpad“):GJ 120

6309 00

Obnošené oděvy a použité textilní výrobky.

KOSTARIKA

Všechny druhy

DOMINIKA

Všechny druhy

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Všechny druhy

DŽIBUTI

Všechny druhy

EGYPT

Všechny druhy, s výjimkou:

1. Všechny druhy uvedené v oddíle GA(„Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě“)

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GI („Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků“)

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GJ („Textilní odpad“)

FIDŽI

Všechny druhy

GAMBIE

Všechny druhy, s výjimkou:V oddíle GJ („Textilní odpad“):GJ 120

6309 00

Obnošené oděvy a použité textilní výrobky

GHANA

Všechny druhy

GRENADA

Všechny druhy, s výjimkou:V oddíle GK („Pryžový odpad“):GK 020

4012 20

Použité pneumatiky

GUAYANA

Všechny druhy

▼M2

HAITI

Všechny druhy

HONDURAS

Všechny druhy

▼M3

JAMAJKA

Všechny druhy, s výjimkou:

Všechny druhy uvedené v oddíle GM („Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu“).

▼B

KIRIBATI

Všechny druhy

KUVAJT

Všechny druhy, s výjimkou:V oddíle GH („Odpad z tuhých plastů“):GH 011

ex39 15 10

Odpad, odřezky a úlomky z plastů

— polymerů ethylenu

LIBANON

Všechny druhy, s výjimkou:V oddíle GJ („Textilní odpad“):GJ 120

6309 00

Obnošené oděvy a použité textilní výrobky

▼M2

LIBYE

Všechny druhy

▼B

MALAWI

Všechny druhy, s výjimkou:

1. Všechny druhy uvedené v oddíle GA („Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě“)

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GE („Odpadní sklo v nedispergovatelné formě“)

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GI („Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků“)

4. V oddíle GJ („Textilní odpad“ ):GJ 120

6309 00

Obnošené oděvy a použité textilní výrobky

MALEDIVY

Všechny druhy

MALI

1. V oddíle GA („Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné ( 13 ) formě“)

Všechny druhy odpadu a šrotu z neželezných kovů a jejich slitin

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GE („Odpadní sklo v nedispergovatelné formě“)

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GF („Keramický odpad v nedispergovatelné formě“)

4. Všechny druhy uvedené v oddíle GH („Odpad z tuhých plastů“)

5. Všechny druhy uvedené v oddíle GN („Odpad vznikající při vydělávání kůží a kožedělné činnosti a použití kůže“)

MOLDAVSKO

Všechny druhy

MONGOLSKO

Všechny druhy

MYANMAR

Všechny druhy

▼M2

NAMIBIE

Všechny druhy

▼B

NIKARAGUA

Všechny druhy

NIGER

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GJ („Textilní odpad“):GJ 120

6309 00

Obnošené oděvy a použité textilní výrobky

2. V oddíle GK („Pryžový odpad“):GK 020

4012 20

Použité pneumatiky

▼M3

NIGÉRIE

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA („Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné ( 14 ) formě“):

2. V oddíle GB („Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů“).

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GH („Odpad z tuhých plastů“).

4. Všechny druhy uvedené v oddíle GI („Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků“).

5. Všechny druhy uvedené v oddíle GJ („Textilní odpad“):GJ 010

5003

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, přízového a rozvlákněného materiálu)

GJ 011

5003 10

— nemykané ani nečesané

GJ 012

5003 90

— ostatní

GJ 020

5103

Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu

GJ 021

5103 10

— výčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

GJ 022

5103 20

— ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

GJ 023

5103 30

— odpad z hrubých zvířecích chlupů

GJ 030

5202

Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

GJ 031

5202 10

— přízový odpad (včetně odpadních vláken)

GJ 032

5202 91

— rozvlákněný materiál

GJ 033

5202 99

— ostatní

GJ 040

5301 30

Koudel a odpad ze lnu

GJ 050

ex53 02 90

Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z konopí (Canabis sativa L.)

GJ 060

ex53 03 90

Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z juty a jiných textilních lýkových vláken (s výjimkou lnu, konopí a ramie)

GJ 070

ex53 04 90

Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) ze sisalu a jiných textilních vláken rodu agave

GJ 080

ex53 05 19

Koudel, výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z kokosu

GJ 090

ex53 05 29

Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z abaky (Manilské konopí nebo Musa textilis Nee)

GJ 100

ex53 05 99

Koudel, výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z ramie a ostatních rostlinných textilních vláken jinde blíže neurčených nebo nezahrnutých

GJ 110

5505

Odpad z chemických vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu

GJ 111

5505 10

— ze syntetických vláken

GJ 112

5505 20

— z umělých vláken

GJ 130

ex63 10

Použité hadry, odpad z motouzů, provazů, lan a šňůr a opotřebované výrobky z motouzů, provazů, lan a šňůr z textilních materiálů

GJ 131

ex63 10 10

— tříděné

GJ 132

ex63 10 90

— ostatní

GJ 140

ex63 10

Odpadní textilní podlahové krytiny, koberce.

6. V oddíle GK („Pryžový odpad“):GK 010

4004 00

Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než z tvrdé pryže), též prášky nebo zrna z nich

GK 030

ex40 17 00

Odpad a úlomky z tvrdé pryže (např. ebonit).

7. V oddíle GM („Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu“):GM 070

ex23 07

Vinné kaly

GM 080

ex23 08

Sušený a sterilizovaný rostlinný odpad, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, používané ke krmení zvířat, jinde neuvedené nebo nezahrnuté

GM 090

1522

Degras; zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků

GM 100

0506 90

Odpad z kostí a rohů, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (ale nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu.

GM 110

ex05 11 91

Odpad z ryb

GM 120

1802 00

Kakaové skořápky, slupky a jiný kakaový odpad.

▼M2

UZBEKISTÁN

Všechny druhy

▼B

PÁKISTÁN

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GK („Pryžový odpad“):GK 020

4012 20

Použité pneumatiky

2. V oddíle GM („Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu“)GM 070

ex23 07

Vinné kaly

3. V oddíle GN („Odpad vznikající při vydělávání kůží a kožedělné činnosti a použití kůže“)GN 010

ex05 02 00

Odpad ze štětin a chlupů domácích a divokých prasat nebo z jezevčích a jiných chlupů k výrobě kartáčnického zboží

PAPUA NOVÁ GUINEA

Všechny druhy

▼M5

PARAGUAY

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA („Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné  ( 15 ) formě“)GA 120

7404 00

Odpad a šrot z mědi

GA 140

7602 00

Odpad a šrot z hliníku

GA 150

ex78 02 00

Odpad a šrot z olova

GA 160

7902 00

Odpad a šrot ze zinku

GA 170

8002 00

Odpad a šrot z cínu

GA 430

7204

Odpad a šrot ze železa

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GH („Odpad z tuhých plastů“)

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GI („Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků“).

4. V oddíle GJ („Textilní odpad“):GJ 010

5003

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, přízového a rozvlákněného materiálu):

GJ 011

5003 10

—  nemykaný ani nečesaný

GJ 030

5202

Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

GJ 031

5202 10

Přízový odpad (včetně odpadních vláken)

GJ 032

5202 91

Rozvlákněný materiál

5. V oddíle GL („Odpad z neimpregnovaného korku a dřeva“)GL 010

ex44 01 30

Dřevěné piliny, zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet nebo podobných tvarů:

GL 020

4501 90

Odpad z korku: drcený, granulovaný nebo mletý korek

▼M3

PERU

Všechny druhy, s výjimkou:

v oddíle GA („Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné ( 16 ) formě“):GA 430

7204

Šrot ze železa nebo oceli.

▼M2

KATAR

Všechny druhy

▼M3

RUMUNSKO

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA („Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné ( 17 ) formě“):

a) Následující odpad a šrot z drahých kovů a jejich slitin:GA 010

ex71 12 10

Zlato

GA 020

ex71 12 20

Platina (výraz platina zahrnuje platinu, iridium, osmium, paladium, rhodium a ruthenium)

GA 030

ex71 12 90

Ostatní vzácné kovy, např. stříbro

Poznámka: Rtuť jako znečišťující látka těchto kovů nebo jejich slitin nebo amalgámy jsou výslovně vyloučeny.

b) Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:GA 120

7404 00

Odpad a šrot z mědi

GA 140

7602 00

Odpad a šrot z hliníku

GA 150

7802 00

Odpad a šrot z olova

GA 160

7902 00

Odpad a šrot ze zinku

GA 430

7204

Odpad a šrot ze železa nebo oceli.

2. V oddíle GE („Odpadní sklo v nedispergovatelné formě“):GE 010

ex70 01 00

Skleněné střepy a jiný skleněný odpad a úlomky, kromě skla z katodových trubic a jiného aktivovaného skla.

3. V oddíle GI („Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků“):GI 010

4707

Odpad a útržky z papíru a lepenky.

4. V oddíle GJ („Textilní odpad“):GJ 020

5103

Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu

GJ 030

5202

Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5. V oddíle GO („Ostatní odpady obsahující hlavně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické látky“):GO 050

 

Fotoaparáty na jedno použití bez baterií.

▼B

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GJ („Textilní odpad“)GJ 111

5505 10

Odpad z chemických vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu):

— ze syntetických vláken

GJ 120

6309 00

Obnošené oděvy a použité textilní výrobky

GJ 130

ex63 10

Použité hadry, odpad z motouzů, provazů, lan a šňůr a opotřebované výrobky z motouzů, provazů, lan a šňůr z textilních materiálů:

GJ 131

ex63 10 10

— tříděné

GJ 132

ex63 10 90

— ostatní

2. V oddíle GK („Pryžový odpad“):GK 020

4012 20

Použité pneumatiky

SAUDSKÁ ARÁBIE

▼M7

Všechny druhy s výjimkou

v oddíle GH („Odpad z tuhých plastů“):GH 014

ex391590

Odpad, odřezky a úlomky z polyuretanové pěny neobsahující chlorofluorouhlíky.

▼B

SENEGAL

Všechny druhy

SEYCHELSKÁ REPUBLIKA

Všechny druhy

▼M5

SINGAPUR

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA („Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné ( 18 ) formě“):

Následující odpad a šrot z drahých kovů a jejich slitin:GA 010

ex71 12 10

—  zlata

GA 020

ex71 12 20

—  platiny (výraz „platina“ zahrnuje platinu, iridium, osmium, paladium, rhodium a ruthenium)

GA 030

ex71 12 90

—  ostatních drahých kovů, např. stříbra

Pozn.: Rtuť jako znečišťující látka těchto kovů nebo jejich slitin nebo amalgámy jsou výslovně vyloučeny.

Následující odpad a šrot ze železa nebo oceli:GA 120

7404 00

Odpad a šrot z mědi

GA 130

7503 00

Odpad a šrot z niklu

GA 140

7602 00

Odpad a šrot z hliníku

GA 150

ex78 02 00

Odpad a šrot z olova

GA 170

8002 00

Odpad a šrot z cínu

GA 190

ex81 02 91

Odpad a šrot z molybdenu

GA 250

ex81 08 10

Odpad a šrot z titanu

GA 260

ex81 09 10

Odpad a šrot ze zirkonia

GA 280

ex81 11 00

Odpad a šrot z manganu

GA 300

ex81 12 20

Odpad a šrot z chromu

GA 320

ex81 12 40

Odpad a šrot z vanadu

GA 350

ex81 12 90

Odpad a šrot z niobu

GA 430

7204

Odpad a šrot ze železa

2. V oddíle GC („Ostatní odpad s obsahem kovů“):GC 020

 

Elektronický kovový odpad (např. tištěné spoje, elektronické součástky, dráty, atd.) a demontované elektronické součástky vhodné k získání drahých a jiných kovů

GC 070

ex26 19 00

Struska z výroby železa a oceli (včetně nízkolegované oceli), s výjimkou strusek, které vznikají výhradně pro splnění vnitrostátních a příslušných mezinárodních požadavků a norem (1)

(1)   Tato položka zahrnuje i strusky, které slouží jako zdroj oxidu titaničitého a vanadu.

3. V oddíle GD („Odpad z těžebních činností, v nedispergovatelné formě“).GD 020

ex25 14 00

Odpad břidlice, včetně odpadů z hrubého osekání, řezání nebo dělení jiným způsobem

4. V oddíle GH („Odpad z tuhých plastů“):GH 013

ex39 15 30

Odpad, odřezky a úlomky z plastů:

— polymerů vinylchloridu

▼B

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Všechny druhy

SV. KRYŠTOF A NEVIS

Všechny druhy

SV. LUCIE

Všechny druhy

SV. VINCENT A GRENADINY

Všechny druhy

TANZANIE

▼M6

Všechny druhy s výjimkou:

1. V oddíle GE (Odpadní sklo v nedispergovatelné  ( 19 ) formě):GE 010 ex70 01 00

Skleněné střepy a jiný skleněný odpad a úlomky, kromě skla z katodových trubic a jiného aktivovaného skla

2. V oddíle GJ (Textilní odpad)GJ 120 – 6309 00

Obnošené oděvy a použité textilní výrobky

▼M3

TUNISKO

1. V oddíle GC („Ostatní odpad s obsahem kovů“):GC 050

 

Upotřebené katalyzátory z fluidního katalytického krakování (FCC) (např. oxid hlinitý, zeolity)

GC 060

 

Upotřebené katalyzátory s obsahem jakéhokoli kovu:

— kovy platinové skupiny: ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, platina

— kovy přechodných skupin: skandium, vanad, mangan, kobalt, měď, yttrium, niob, hafnium, wolfram, titan, chrom, železo, nikl, zinek, zirkonium, molybden, tantal, rhenium

— lanthanidy (kovy vzácných zemin): lanthan, praseodym, samarium, gadolinium, dysprosium, erbium, ytterbium, cer, neodym, europium, terbium, holmium, thulium, lutecium

Následující odpad z kovů a kovových slitin v dispergovatelné kovové formě:

GC 090

 

molybden

GC 100

 

wolfram

GC 110

 

tantal

GC 120

 

titan

GC 130

 

niob

GC 140

 

rhenium

2. V oddíle GG („Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky“):GG 030

ex26 21

Popel a struska z topenišť uhelných elektráren

GG 040

ex26 21

Popílek z uhelných elektráren

GG 050

 

Konce anod z petrolejového koksu a/nebo bitumenu

GG 060

ex28 03

Upotřebené aktivní uhlí vznikající při úpravě pitné vody a v postupech zpracování potravin a při výrobě vitaminů

GG 080

ex26 21 00

Chemicky stabilizovaná struska z výroby mědi, která obsahuje značné množství železa (přes 20 %) a byla upravena podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), určená především pro stavební účely a jako brusný prostředek

GG 110

ex26 21 00

Neutralizované červené kaly z výroby oxidu hlinitého.

3. V oddíle GJ („Textilní odpad“):GJ 110

5505

Odpad z chemických vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

GJ 111

5505 10

— ze syntetických vláken

GJ 112

5505 20

— z umělých vláken.

4. V oddíle GO(„Ostatní odpady obsahující hlavně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické látky“):GO 030

 

Deaktivované mycelium z výroby penicilinu, používané jako krmivo

GO 040

 

Odpad z fotografických nosných materiálů a filmů (včetně základní a fotocitlivé vrstvy), bez ohledu na to, zda materiál obsahuje nebo neobsahuje stříbro ve volné iontové formě

GO 050

 

Fotoaparáty na jedno použití bez baterií.

▼B

UGANDA

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA („Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě“):GA 050

7204 21

Odpad a šrot z korozivzdorné oceli

GA 060

7204 29

Odpad a šrot z jiných legovaných ocelí

2. V oddíle GJ („Textilní odpad“):GJ 120

6309 00

Obnošené oděvy a použité textilní výrobky

TUVALU

Všechny druhy

VANUATU

Všechny druhy

▼M2

VATIKÁN

Všechny druhy

▼B

ZÁPADNÍ SAMOA

Všechny druhy
PŘÍLOHA B

Země a území, které neodpověděly na sdělení Komise o přepravě k využití některých druhů odpadů uvedených v příloze II nařízení Rady (EHS) č. 259/93

AFGHÁNISTÁN

Všechny druhy

ALŽÍR

Všechny druhy

ANGOLA

Všechny druhy, s výjimkou:

1. Všechny druhy uvedené v oddíle GA („Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě“)

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GE („Odpadní sklo v nedispergovatelné formě“)

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GI („Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků“)

4. Všechny druhy uvedené v oddíle GJ („Textilní odpad“)

5. Všechny druhy uvedené v oddíle GK („Pryžový odpad“)

ARMÉNIE

Všechny druhy

ÁZERBÁJDŽÁN

Všechny druhy

▼M2 —————

▼B

BANGLADÉŠ

Všechny druhy

BRUNEJ

Všechny druhy

▼M3 —————

▼B

KAMBODŽA

Všechny druhy

EKVÁDOR

Všechny druhy

EL SALVADOR

Všechny druhy

ROVNÍKOVÁ GUINEA

Všechny druhy

ERITREA

Všechny druhy

ETIOPIE

Všechny druhy

BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE

Všechny druhy

GABUN

Všechny druhy

GUATEMALA

Všechny druhy

GUINEA

Všechny druhy, s výjimkou:

V oddíle GJ ( „Textilní odpad“ ):

▼M4

1. GJ 120

6309 00

Obnošené oděvy a použité textilní výrobky

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GM (Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu).

▼M2 —————

▼B

POBŘEŽÍ SLONOVINY

Všechny druhy

KAZACHSTÁN

Všechny druhy

KYRGYZSTÁN

Všechny druhy

LAOS

Všechny druhy

LESOTHO

Všechny druhy

▼M3

MAROKO

Všechny druhy, s výjimkou:

Všechny druhy uvedené v oddíle GJ („Textilní odpad“).

▼B

MOZAMBIK

Všechny druhy

▼M2 —————

▼B

NEPÁL

Všechny druhy

OMÁN

Všechny druhy

PANAMA

Všechny druhy

▼M2 —————

▼B

RUSKÁ FEDERACE

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA („Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě“):

a) Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:GA 150

7802 00

Odpad a šrot z olova

GA 160

7902 00

Odpad a šrot ze zinku

GA 170

8002 00

Odpad a šrot z cínu

GA 180

ex81 01 91

Odpad a šrot z wolframu

GA 190

ex81 02 91

Odpad a šrot z molybdenu

GA 200

ex81 03 10

Odpad a šrot z tantalu

GA 210

8104 20

Odpad a šrot z hořčíku (s výjimkou odpadů, které patří do AA 190) (1)

GA 220

ex81 05 10

Odpad a šrot z kobaltu

GA 230

ex81 06 00

Odpad a šrot z bismutu

GA 240

ex81 07 10

Odpad a šrot z kadmia

GA 250

ex81 08 10

Odpad a šrot z titanu

GA 260

ex81 09 10

Odpad a šrot ze zirkonia

GA 270

ex81 10 00

Odpad a šrot z antimonu

GA 280

ex81 11 00

Odpad a šrot z manganu

GA 290

ex81 12 11

Odpad a šrot z berillia

GA 300

ex81 12 20

Odpad a šrot z chromu

GA 310

ex81 12 30

Odpad a šrot z germania

GA 320

ex81 12 40

Odpad a šrot z vanadu

 

ex81 12 91

Odpad a šrot z:

GA 330

 

— hafnia

GA 340

 

— india

GA 350

 

— niobu

GA 400

ex28 04 90

Odpad a šrot ze selenu

GA 410

ex28 04 50

Odpad a šrot ze selenu

(1)   Viz přílohu III rozhodnutí Komise 98/368/ES ze dne 18. května 1998 (Úř. věst. L 165, 10.6.1998, s. 20).

2. V oddíle GB („Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů“):GB 010

ex26 20 11

Odpad z tvrdého zinku

GB025

— stěry a strusky s obsahem zinku

3. V oddíle GC („Ostatní odpad s obsahem kovů“)GC 030

ex89 08 00

Lodě a jiná plovoucí zařízení k demontáži, řádně zbavené veškerého nákladu a ostatních materiálů pocházejících z provozu lodí, které mohou mít nebezpečné vlastnosti.

GC 070

ex26 19 00

Struska z výroby železa a oceli (včetně nízkolegované oceli), s výjimkou strusek, které vznikají výhradně pro splnění vnitrostátních a příslušných mezinárodních požadavků a norem (1)

(1)   Tato položka zahrnuje i strusky, které slouží jako zdroj oxidu titaničitého a vanadu.

4. V oddíle GD („Odpad z těžebních činností, v nedispergovatelné formě“):GD 020

ex25 14 00

Odpad z břidlice, včetně odpadů z hrubého osekání, řezání nebo dělení jiným způsobem

GD 030

2525 30

Odpad ze slídy

GD 070

ex28 11 22

Odpad z oxidu křemičitého v pevné formě s výjimkou těch, které jsou používány ve slévárenství

5. V oddíle GG („Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky“):GG 030

ex26 21

Popel a struska z topenišť uhelných elektráren

GG 040

ex26 21

Popílek z uhelných elektráren

GG 060

ex28 03

Použité aktivní uhlí vznikající při úpravě pitné vody a v postupech zpracování potravin a při výrobě vitaminů

GG 110

ex26 21 00

Neutralizované červené kaly z výroby oxidu hlinitého

6. Všechny druhy uvedené v oddíle GH („Odpad z tuhých plastů“)

7. V oddíle GJ („Textilní odpad“):GJ 110

5505

Odpad z chemických vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu):

GJ 111

5505 10

— ze syntetických vláken

GJ 112

5505 20

— z umělých vláken

8. Všechny druhy uvedené v oddíle GK („Pryžový odpad“)

9. V oddíle GM („Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu“):GM 090

1522

Degras; zbytky ze zpracování živočišných tuků nebo živočišných a rostlinných vosků

GM 100

0506 90

Odpad z kostí a rohů, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (ale nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu

GM 110

ex05 11 91

Odpad z ryb

10. V oddíle GN („Odpad vznikající při vydělávání kůží a kožedělné činnosti a použití kůže“):GN 010

ex05 02 00

Odpad ze štětin a chlupů domácích a divokých prasat nebo z jezevčích a jiných chlupů k výrobě kartáčnického zboží

GN 020

ex05 03 00

Odpad z žíní, též ve štůčkách, s podložkou nebo bez podložky

GN 030

ex05 05 90

Odřezky a jiné odpady kůží (usní) nebo kompozitních usní, nepoužitelné k výrobě koženého zboží, kromě kožedělných kalů

11. V oddíle GO („Jiné odpady obsahující hlavně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické látky“):GO 010

ex05 01 00

Odpad z vlasů

ŠALAMOUNOVY OSTROVY

Všechny druhy

SÚDÁN

Všechny druhy

SVAZIJSKO

Všechny druhy

SÝRIE

Všechny druhy

TÁDŽIKISTÁN

Všechny druhy

TONGA

Všechny druhy

▼M3

TUNISKO

1. V oddíle GC („Ostatní odpad s obsahem kovů“):GC 070

ex26 19 00

Struska z výroby železa a oceli (včetně nízkolegované oceli), s výjimkou strusek, které vznikají výhradně pro splnění vnitrostátních a příslušných mezinárodních požadavků a norem (1)

GC 080

 

Okuje (železný kov).

(1)   Tato položka zahrnuje i strusky, které slouží jako zdroj oxidu titaničitého a vanadu.

2. V oddíle GN („Odpad vznikající při vydělávání kůží a kožedělné činnosti a použití kůže“):GN 030

ex05 05 90

Odpad z kůže a jiných částí ptáků, s peřím nebo s prachovým peřím, peří a části per (též přistřižené) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace.

▼B

TURKMENISTÁN

Všechny druhy

▼M2 —————

▼B

VENEZUELA

Všechny druhy

VIETNAM

Všechny druhy

JEMEN

Všechny druhy

▼M3 —————( 1 ) Úř. věst. C 214, 10.7.1998, s. 74.

( 2 ) Stanovisko vydané dne 29. dubna 1998 (Úř. věst. C 169, 16.6.1999).

( 3 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze 17. července 1997 (Úř. věst. C 286, 22.9.1997, s. 23), společný postoj Rady ze dne 4. června 1998 (Úř. věst. C 333, 30.10.1998, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. února 1999 (Úř. věst. C 250, 28.5.1999).

( 4 ) Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1, nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 120/97 (Úř. věst. L 22, 24.1.1997, s. 14).

( 5 ) Úř. věst. L 220, 25.8.1994, s. 15.

( 6 ) Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20, směrnice naposledy pozměněná směrnicí 94/31/ES (Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 28).

( 7 ) Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39, směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 96/350/ES (Úř. věst. L, 135, 6.6.1996, s. 32).

( 8 ) Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.

( 9 ) Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.

( 10 ) Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečné tekuté odpady.

( 11 ) Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.

( 12 ) Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečné tekuté odpady.

( 13 ) Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečné tekuté odpady.

( 14 ) Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.

( 15 ) Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečné tekuté odpady.

( 16 ) Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.

( 17 ) Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.

( 18 ) Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečné tekuté odpady.

( 19 ) „Nedispergovatelná“ forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU