(ES) č. 530/1999NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce

Publikováno: Úř. věst. L 63, 12.3.1999, s. 6-10 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 9. března 1999 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. dubna 1999 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 7. srpna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 530/1999

ze dne 9. března 1999

o strukturální statistice výdělků a nákladů práce

(Úř. věst. L 063, 12.3.1999, p.6)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006,

  L 393

1

30.12.2006

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009

  L 188

14

18.7.2009
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 530/1999

ze dne 9. března 1999

o strukturální statistice výdělků a nákladů práceRADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 213 této smlouvy,

s ohledem na návrh nařízení předložený Komisí,

vzhledem k tomu, že má-li Komise plnit svěřené úkoly, musí být stále informována o úrovni a složení nákladů práce a o struktuře a rozdělení výdělků v členských státech;

vzhledem k tomu, že rozvoj Společenství a vytváření vnitřního trhu zvyšují potřebu disponovat srovnatelnými údaji o úrovni a složení nákladů práce a o struktuře a rozdělení výdělků, které zejména umožní analyzovat vývoj hospodářské a sociální soudržnosti a vytvořit spolehlivá a náležitá srovnání mezi členskými státy a regiony Společenství;

vzhledem k tomu, že nejlepší metodou pro hodnocení stavu nákladů práce a výdělků je sestavit statistiku Společenství na základě harmonizovaných metod a definic, jak se již stalo dříve, naposledy v roce 1996 v případě statistiky úrovně a složení nákladů práce podle nařízení (ES) č. 23/97 ( 1 ) a v roce 1995 v případě statistiky skladby a rozdělení výdělků podle nařízení (ES) č. 2744/95 ( 2 );

vzhledem k tomu, že je třeba pravidelně aktualizovat statistiky, aby se přihlédlo ke změnám struktury pracovních sil, k rozdělení výdělků a ke složení výdajů podniků na mzdy a příspěvky zaměstnavatelů;

vzhledem k tomu, že podle nařízení (ES) č. 2223/96 ( 3 ) je Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropském společenství (ESA 95) rámcem pro normy, definice a účetní postupy v členských státech, aby splňovaly potřeby Společenství; že by proto měly být vypracovány úplné, spolehlivé a srovnatelné statistické zdroje na úrovni členských států a regionů; že úrovně členění používané pro proměnné jsou omezeny na to, co je nezbytné pro zajištění srovnatelnosti s dřívějšími statistikami a slučitelnosti s požadavky národních účtů;

vzhledem k tomu, že Evropská centrální banka (ECB) potřebuje informace o úrovni a složení nákladů práce a o struktuře a rozdělení výdělků, aby mohla hodnotit hospodářský vývoj v členských státech z pohledu jednotné evropské měnové politiky;

vzhledem k tomu, že statistické informace v této oblasti jsou dostupné pouze v některých členských státech a neumožňují tedy provádět spolehlivá srovnání; že by se proto měly vytvořit statistiky Společenství a jejich výsledky by se měly zpracovávat na základě společných definic a harmonizované metodiky s ohledem na normy schválené příslušnými mezinárodními organizacemi;

vzhledem k tomu, že v současné době pouze některé členské státy sbírají úplné údaje spadající do sekce M (školství), N (zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti) a O (ostatní veřejné, sociální a osobní služby); že je proto vhodné rozhodnout o jejich případném zařazení do oblasti působnosti tohoto nařízení s ohledem na zprávu, kterou má předložit Komise na základě pilotních studií o možnosti provést sběr úplných údajů v těchto sekcích;

vzhledem k tomu, že by měl být sice plně uznán význam disponování úplnými údaji ze všech odvětví hospodářství, ale měl by být posouzen z hlediska možnosti poskytovat informace a z hlediska zatížení respondentů ve zvláštních oblastech, zejména pokud jde o malé a střední podniky; že je tedy vhodné, aby Komise prováděla pilotní studie o proveditelnosti sběru úplných údajů od statistických jednotek s méně než deseti zaměstnanci, a že Rada v této věci rozhodne na základě zprávy, kterou jí má Komise předložit do čtyř let od vstupu tohoto nařízení v platnost; že se mezitím může jako výhodné projevit používání administrativních zdrojů a že by mělo být podporováno;

vzhledem k tomu, že v souladu se zásadou subsidiarity je vytvoření společných statistických norem umožňujících získávat harmonizované informace činností, jejíchž cílů lze pro jejich rozsah a účinky lépe dosáhnout na úrovni Společenství; že tyto normy budou zavedeny v každém členském státě na základě pravomoci subjektů a institucí pověřených sestavováním statistik Společenství;

vzhledem k tomu, že by měly být pro některé členské státy stanoveny odchylky, aby se přihlédlo ke konkrétním technickým obtížím, s nimiž se tyto členské státy setkávají při sběru některých druhů informací, za podmínky, že tím kvalita statistických informací není vážně ohrožena;

vzhledem k tomu, že sestavování zvláštních statistik Společenství upravuje nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství ( 4 );

vzhledem k tomu, že Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom ( 5 ) byl konzultován podle článku 3 uvedeného rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Obecná ustanovení

Orgány členských států a Eurostat vytvoří statistiku Společenství týkající se úrovně a složení nákladů práce a skladby a rozdělení výdělků v odvětvích ekonomických činností vymezených v článku 3.

Článek 2

Sledované období

1.  Statistika úrovně a složení nákladů práce se vytvoří pro kalendářní rok 2000 a poté každé čtyři roky.

2.  Statistika struktury a rozdělení výdělků se vytvoří za kalendářní rok 2002 a pro jeden reprezentativní měsíc tohoto roku a poté každé čtyři roky.

Článek 3

Oblast působnosti

▼M2

1.  Statistiky se vztahují na všechny ekonomické činnosti vymezené v sekcích B (Těžba a dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), D (Dodání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu), E (Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi), F (Stavebnictví), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel), H (Doprava a skladování), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti), K (Peněžnictví a pojišťovnictví), L (Činnosti v oblasti nemovitostí), M (Odborné, vědecké a technické činnosti), N (Administrativní a podpůrné činnosti), P (Vzdělávání), Q (Zdravotní a sociální péče), R (Kulturní, zábavní a rekreační činnosti) a S (Ostatní činnosti) statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE Rev. 2).

▼M2 —————

▼B

Článek 4

S ohledem na stanovisko Výboru pro statistické programy vypracuje Komise do čtyř let od vstupu tohoto nařízení v platnost zprávu, která přihlíží k výsledkům pilotních studií, zejména na základě zdrojů v oblasti statistických jednotek s méně než deseti zaměstnanci, a předloží ji Radě. Tato zpráva zhodnotí uplatňování tohoto nařízení, pokud jde o jednotky s méně než deseti zaměstnanci. Zpráva posoudí význam získání úplných údajů z hlediska možností poskytovat informace a z hlediska zatížení respondentů. Na základě této zprávy může Komise v případě potřeby předložit Radě vhodné návrhy změn tohoto nařízení.

Článek 5

Statistické jednotky

Sestavování statistik je založeno na místních jednotkách a na podnicích vymezených v nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství ( 6 ).

Článek 6

Charakteristiky požadovaných informací

1.  V případě statistik úrovně a složení nákladů práce se informace týkají alespoň:

a) těchto charakteristik místní jednotky:

 region (na úrovni NUTS 1),

 velikost podniku, ke kterému patří místní jednotka (třídy: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1000 zaměstnanců a více),

 ekonomická činnost (na úrovni oddílu ►M2  NACE Rev. 2 ◄ );

b) těchto proměnných:

 úplné roční náklady práce uvádějící odděleně mzdy a platy (členěné na přímé odměny a prémie, platby na základě programů spoření zaměstnanců, náhrady za neodpracované dny a naturální mzdy a platy), sociální příspěvky zaměstnavatelů (rozdělené na skutečné a přiznané sociální příspěvky), náklady na odborné vzdělávání, další výdaje a daně, jakož i subvence přímo související s náklady práce,

 průměrný roční počet zaměstnanců, přičemž jsou zvlášť uváděni zaměstnanci s plným pracovním úvazkem a zaměstnanci se zkráceným pracovním úvazkem a učni,

 roční počet odpracovaných hodin a roční počet placených hodin, přičemž se zvlášť uvedou zaměstnanci s plným pracovním úvazkem a zaměstnanci se zkráceným pracovním úvazkem a učni.

2.  Pokud jde o statistiku struktury a rozdělení výdělků, týkají se sbírané informace:

a) těchto charakteristik týkajících se místní jednotky, ke které patří zaměstnanci zahrnutí do výběrového souboru:

 region (na úrovni NUTS 1),

 velikost podniku, ke kterému patří místní jednotka (třídy: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1000 zaměstnanců a více),

 ekonomická činnost (na úrovni oddílu ►M2  NACE Rev. 2 ◄ ),

 forma hospodářské a finanční kontroly ve smyslu směrnice Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 1980 o zprů hlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky ( 7 ),

 druh platné kolektivní smlouvy o mzdách a platech;

b) těchto charakteristik o každém zaměstnanci z výběrového souboru:

 pohlaví,

 věk,

 zaměstnání podle Mezinárodní klasifikace zaměstnání,

 nejvyšší dosažená úroveň obecného a odborného vzdělání,

 délka zaměstnání v podniku,

 plný nebo zkrácený pracovní úvazek,

 druh pracovní smlouvy;

c) těchto informací o výdělcích:

 hrubé výdělky za jeden reprezentativní měsíc (odděleně se uvedou výdělky za práci přesčas a zvláštní výdělky za práci ve směnách),

 hrubé roční výdělky ve sledovaném roce (odděleně se uvedou nepravidelné prémie),

 pracovní doba (počet placených hodin ve sledovaném měsíci nebo počet hodin placených v běžném pracovním měsíci, počet přesčasových hodin placených za měsíc a délka roční dovolené na zotavenou).

Článek 7

Sběr údajů

1.  Zjišťování provádějí příslušné vnitrostátní orgány, které vymezí vhodné metody pro sběr informací s ohledem na zatížení respondentů, zejména malých a středních podniků.

2.  Zaměstnanci a jiné osoby povinné poskytovat informace odpovídají na otázky vyčerpávajícím způsobem a ve stanovených lhůtách. Členské státy přijmou vhodná opatření, aby předešly jakémukoli porušení povinnosti poskytovat informace uvedené v článku 6.

3.  Aby se snížilo zatížení podniků, zejména malých a středních, nemusí se zjišťování provádět, pokud vnitrostátní orgány mají informace z jiných vhodných zdrojů nebo pokud mohou provést odhad požadovaných údajů postupy statistických odhadů, jestliže některé nebo žádné charakteristiky nebyly sledovány u všech jednotek, za něž mají být statistiky sestaveny.

Článek 8

Zpracování výsledků

Orgány členských států zpracovávají odpovědi na otázky uvedené v čl. 7 odst. 2 nebo informace z jiných zdrojů uvedených v čl. 7 odst. 3 tak, aby získaly srovnatelné výsledky.

Článek 9

Předávání výsledků

Výsledky se předávají Eurostatu ve lhůtě osmnácti měsíců od konce sledovaného roku.

Článek 10

Kvalita

1.  Orgány členských států zajistí, aby výsledky odrážely skutečnou situaci základního souboru jednotek s dostatečným stupněm reprezentativnosti.

2.  Po skončení každého sledovaného období předají vnitrostátní orgány Eurostatu na jeho žádost zprávu obsahující všechny informace o uplatňování tohoto nařízení v daném členském státě, aby umožnily vyhodnotit kvalitu statistik.

▼M3

Článek 11

Prováděcí pravidla

Komise přijme pro každé sledované období alespoň devět měsíců před začátkem sledovaného období prováděcí opatření k tomuto nařízení, včetně opatření ke zohlednění hospodářských a technických změn, týkající se:

i) definic a členění informací, které mají být poskytovány (článek 6),

ii) vhodného technického formátu pro předávání výsledků (článek 9),

iii) kritérií pro hodnocení kvality (článek 10),

iv) odchylek v řádně odůvodněných případech pro roky 2004 a 2006 (čl. 13 odst. 2).

Opatření uvedená v bodech ii) a iv) se přijímají postupem podle čl. 12 odst. 2.

Opatření uvedená v bodech i) a iii), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Článek 12

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom ( 8 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ( 9 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼B

Článek 13

Odchylky

1.  Odchylky od článků 2, 3 a 6 pro sledované roky 2000 a 2002 jsou stanoveny v příloze.

▼M3

2.  Pro roky 2004 a 2006 je možné přijmout regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2 odchylky od článků 3 a 6, pokud vnitrostátní statistický systém vyžaduje významné úpravy.

▼B

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

ODCHYLKY

I.   Odchylky od článku 2

1. Německo: první statistiky struktury a rozdělení výdělků podle tohoto nařízení budou vytvořeny pro sledovaný rok 2001, nikoli pro rok 2002. Následné statistiky struktury a rozdělení výdělků se sestaví pro sledovaný rok 2006 a poté každé čtyři roky.

2. Francie, Německo, Irsko, Švédsko a Spojené království: statistiky za sledované roky 2000 a 2002 se mohou týkat účetního období nejbližšího těmto kalendářním rokům, aniž jsou dotčeny lhůty pro předložení údajů uvedených v článku 9.

II.   Odchylky od článku 3

1. Německo: ekonomické činnosti vymezené v sekcích H (pohostinství a ubytování), I (doprava, skladování, pošty a telekomunikace) a K (činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání movitostí, služby pro podniky, výzkum a vývoj) klasifikace ►M2  NACE Rev. 2 ◄ nejsou pro sledované roky 2000 a 2001 povinné.

2. Irsko: ekonomické činnosti vymezené v sekci H (pohostinství a ubytování) nejsou pro sledovaný rok 2000 povinné.

3. Irsko: ekonomické činnosti vymezené v sekci I (doprava, skladování, pošty a telekomunikace), oddílu 67 sekce J a sekci K (činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání movitostí, služby pro podniky, výzkum a vývoj) klasifikace ►M2  NACE Rev. 2 ◄ nejsou pro sledovaný rok 2002 povinné.

III.   Odchylky od článku 6

1. Rakousko, Belgie, Itálie a Nizozemsko: charakteristiky uvedené v článku 6 se pro sledované roky 2000 a 2002 mohou vztahovat na podnik místo na místní jednotku.

2. Itálie: charakteristiky uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. b) — platby do programů spoření zaměstnanců, ostatní výdaje a daně, jakož i subvence přijaté zaměstnavatelem — nejsou pro sledovaný rok 2000 povinné.( 1 ) Úř. věst. L 6, 10.1.1997, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 287, 30.11.1995, s. 3.

( 3 ) Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 448/98 (Úř. věst. L 58, 27.2.1998, s. 1).

( 4 ) Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 6 ) Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1

( 7 ) Úř. věst. L 195, 29.7.1980, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/84/EHS (Úř. věst. L 254, 12.10.1993, s. 16).

( 8 ) Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 9 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU