(ES) č. 1165/98NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách

Publikováno: Úř. věst. L 162, 5.6.1998, s. 1-15 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. května 1998 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. června 1998 Nabývá účinnosti: 26. června 1998
Platnost předpisu: Ano (od 1. ledna 2024 zrušen předpisem (EU) 2019/2152) Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Konsolidované znění předpisu s účinností od 21. června 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1165/98

ze dne 19. května 1998

o konjunkturálních statistikách

(Úř. věst. L 162 5.6.1998, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005,

  L 191

1

22.7.2005

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006,

  L 281

15

12.10.2006

►M4

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006,

  L 393

1

30.12.2006

►M5

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1178/2008 ze dne 28. listopadu 2008,

  L 319

16

29.11.2008

►M6

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 329/2009 ze dne 22. dubna 2009,

  L 103

3

23.4.2009

►M7

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009

  L 188

14

18.7.2009

►M8

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2012 ze dne 31. května 2012,

  L 142

26

1.6.2012


Opraveno:

 C1

Oprava, Úř. věst. L 166, 28.6.2007, s.  30 (1893/2006)
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1165/98

ze dne 19. května 1998

o konjunkturálních statistikáchČlánek 1

Obecné cíle

1.  Účelem tohoto nařízení je vytvořit společný rámec pro tvorbu konjunkturálních statistik Společenství.

2.  Statistika obsahuje informace (proměnné) nezbytné pro vytvoření jednotné základny pro analýzu konjunkturálního vývoje nabídky a poptávky, výrobních činitelů a výrobních cen.

Článek 2

Oblast působnosti

▼M4

1.  Toto nařízení se vztahuje na veškeré tržní činnosti uvedené v sekcích B až N a P až S statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE Rev. 2).

▼B

2.  Do oblasti působnosti tohoto nařízení spadají statistické jednotky, jejichž druh je uveden v oddílu I přílohy k nařízení (EHS) č. 696/93 a které jsou zařazeny do jedné z činností uvedených v článku 1. V přílohách tohoto nařízení je specifikováno použití jednotlivých jednotek při vypracovávání statistik.

Článek 3

Přílohy

1.  Zvláštní požadavky na proměnné jsou popsány v přílohách.

2.  V každé příloze jsou uvedeny tyto informace, pokud je to důležité:

a) 

specifické činnosti, pro něž má být statistika sestavena,

b) 

druhy statistických jednotek, jež mají být použity pro sestavení statistik,

c) 

seznamy proměnných,

d) 

forma proměnných,

e) 

sledované období proměnných,

f) 

úroveň podrobnosti členění proměnných,

g) 

lhůty pro odeslání údajů,

h) 

seznam nepovinných pilotních studií,

i) 

první sledované období,

j) 

délka přechodného období, která může být povolena.

Článek 4

Sběr údajů

1.  Členské státy shromažďují údaje nezbytné pro výpočet proměnných uvedených v přílohách.

2.  Členské státy mohou získat nezbytné údaje tak, že uplatní zásadu administrativního zjednodušení a kombinují tyto zdroje:

a) 

povinná zjišťování: právní jednotky definované nařízením (EHS) č. 696/93, ke kterým patří nebo z nichž se skládají statistické jednotky, jimž byla členskými státy stanovena zpravodajská povinnost, jsou povinny dodávat včasné, přesné a úplné informace;

b) 

ostatní vhodné zdroje, včetně administrativních údajů;

c) 

vhodné postupy statistického odhadování;

▼M7

d) 

účast na evropských programech výběrových šetření koordinovaných Eurostatem za účelem vypracování evropských odhadů.

Podrobnosti programů uvedených v prvním pododstavci jsou uvedeny v přílohách. Komise schvaluje opatření pro jejich schválení a provádění. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

Evropské programy výběrových šetření se zavedou v případě, že národní programy výběrových šetření nesplňují evropské požadavky. Členské státy se dále mohou účastnit evropských programů výběrových šetření, pokud takové programy umožňují významné snížení nákladů na statistický systém nebo menší zatížení podniků, které vyplývá z plnění evropských požadavků. Při účasti na evropském programu výběrových šetření musí členský stát splňovat podmínky nutné pro dodávání příslušných proměnných podle cílů tohoto programu. Evropské programy výběrových šetření mohou být zaměřeny na podmínky, úroveň podrobnosti členění a lhůty pro předávání údajů.

▼M2

Povinná zjišťování se využijí pro získávání informací, které dosud nejsou k dispozici (v rámci požadovaných lhůt) z jiných zdrojů, jako jsou registry. Zjišťování se provedou prostřednictvím elektronických dotazníků a případně internetových dotazníků.

▼B

3.  Členské státy a Komise podpoří v rámci svých pravomocí zvýšené používání elektronického sběru a automatického zpracování údajů.

Článek 5

Periodicita

Veškeré proměnné se vytvářejí častěji než jednou ročně. Frekvence pro každou proměnnou je uvedena v přílohách.

Článek 6

Úroveň podrobnosti členění

Proměnné se vytvářejí v souladu s platnou klasifikací na úrovni podrobnosti členění uvedené v přílohách.

Článek 7

Zpracování údajů

Členské státy zpracují údaje získané v souladu s čl. 4 odst. 2 do srovnatelných proměnných na základě pravidel uvedených v přílohách. Členské státy také vezmou v úvahu pokyny uvedené v informační metodické příručce uvedené v článku 12.

Článek 8

Předávání proměnných

Členské státy předají Eurostatu proměnné uvedené v článku 7 včetně důvěrných údajů elektronickým či jiným vhodným způsobem ve lhůtě počítané od konce sledovaného období stanovené v přílohách. Proměnné jsou v každém případě předávány Komisi (Eurostatu) nejpozději dnem jejich rozšíření orgánem členského státu.

Článek 9

Zpracování důvěrných údajů

Zpracování důvěrných údajů a jejich předávání podle článku 8 se provádí v souladu s platnými stávajícími zásadami Společenství pro ochranu statistické důvěrnosti.

Článek 10

Kvalita

1.  Členské státy zajistí, aby předávané proměnné věrně odrážely základní soubor jednotek. Z tohoto důvodu musí údaje získané v souladu s čl. 4 odst. 2 zahrnovat takové množství jednotek, aby byl zajištěn dostatečný stupeň reprezentativnosti.

2.  Kvalitu proměnných měří jednotlivé členské státy podle společných kritérií.

▼M2

3.  Kvalita proměnných se pravidelně kontroluje porovnáváním s ostatními statistickými informacemi; toto porovnání provádějí jednotlivé členské státy a Komise (Eurostat). Proměnné se dále zkoumají z hlediska vnitřní konzistentnosti.

4.  Vyhodnocení úrovně se provádí srovnáváním přínosů dostupnosti údajů s náklady na jejich shromažďování a se zatížením, zejména pro malé podniky. Pro potřeby tohoto vyhodnocení předají členské státy Komisi na požádání nezbytné informace podle společné evropské metodiky vypracované Komisí ve spolupráci s členskými státy.

▼B

Článek 11

Změna ve vážení a změna základního roku

1.  Nejméně jednou za pět let upraví členské státy v případě nutnosti systém vážení u složených indexů. Váhy používané v upraveném systému vážení se Komisi předají do tří let po skončení nového základního roku.

2.  Jednou za pět let založí členské státy indexy na novém základním roku tak, že použijí jako základní rok končící číslicí 0 nebo 5. Do tří let po skončení takového základního roku musí být veškeré indexy založeny na novém základním roku.

Článek 12

Metodická příručka

▼M2

1.  Po konzultaci s Výborem pro statistické programy vydá Komise do 11. února 2006 informační metodickou příručku, která vysvětlí pravidla stanovená v přílohách a která bude rovněž obsahovat pokyny ohledně konjunkturálních statistik.

▼B

2.  Příručka je pravidelně přepracovávána.

Článek 13

Přechodné období a odchylky

1.  Pro vypracovávání statistik lze umožnit přechodné období v délce nejvýše pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.  V průběhu přechodného období může Komise připustit odchylky od tohoto nařízení, pokud národní statistické systémy vyžadují větší úpravy.

Článek 14

Zprávy

1.  Členské státy předají Komisi na požádání veškeré důležité informace o provádění tohoto nařízení v členských státech.

▼M2

2.  Do 11. srpna 2008 a poté každé tři roky podá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o statistikách vypracovaných podle tohoto nařízení, zejména o jejich relevantnosti a kvalitě a o přezkoumání ukazatelů. Zpráva se bude rovněž konkrétně zabývat náklady na statistický systém a zatížením podniků, vyplývajícím z tohoto nařízení, ve srovnání s jeho přínosem. Zpráva uvede údaje o osvědčených postupech pro snížení zatížení podniků a uvede možnosti, jak snižovat zatížení a náklady.

▼B

Článek 15

Koordinace v členských státech

V každém členském státě koordinuje jeden orgán

1) 

předávání proměnných (článek 8),

2) 

hodnocení kvality (článek 10),

3) 

předávání důležitých informací (čl. 14 odst. 1).

Článek 16

Pilotní studie

1.  Postupem podle ►M7  čl. 18 odst. 2 ◄ zavede Komise sérii nepovinných pilotních studií, které členské státy dobrovolně provedou. Tyto pilotní studie jsou specifikovány v přílohách.

2.  Pilotními studiemi se stanoví možnost a nezbytnost získávání dalších údajů, přičemž se vezme v úvahu přínos dostupnosti údajů ve vztahu k nákladům na jejich sběr a k zatížení podniků.

3.  Komise informuje Radu o výsledcích pilotních studií.

▼M7

Článek 17

Prováděcí opatření

Komise stanoví prováděcí opatření k tomuto nařízení, včetně opatření pro zohlednění ekonomického a technického vývoje v oblasti sběru a statistického zpracování údajů a přenosu proměnných. Tím se zohlední zásada, že přínos opatření musí převýšit jeho náklady, a zásada, že ve srovnání s původními ustanoveními tohoto nařízení nevzniknou členským státům ani podnikům žádné dodatečné náklady. Prováděcí opatření k tomuto nařízení obsahují zejména:

a) 

druhy použitých statistických jednotek (článek 2);

b) 

aktualizaci seznamu proměnných (článek 3);

c) 

definice a dohodnuté formy předávaných proměnných (článek 3);

d) 

zavedení evropského programu výběrových šetření (článek 4);

e) 

frekvenci vypracovávání statistik (článek 5);

f) 

úroveň podrobnosti členění a agregace proměnných (článek 6);

g) 

lhůty pro předávání (článek 8);

h) 

kritéria pro hodnocení kvality (článek 10);

i) 

přechodné období (čl. 13 odst. 1);

j) 

výjimky povolené v průběhu přechodného období (čl. 13 odst. 2);

k) 

zavedení pilotních studií (článek 16);

l) 

první základní rok pro časové řady v NACE rev. 2;

m) 

pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE rev. 2, úroveň podrobnosti, forma, první referenční období a referenční období.

Opatření uvedená v písmenech j) a k) se přijímají regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2.

Opatření uvedená v písmenech a) až i) a l) a m), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

Článek 18

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom ( 1 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ( 2 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼B

Článek 19

Zrušující ustanovení

Zrušují se směrnice 72/211/EHS a 78/166/EHS.

Článek 20

Vstup v platnost.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA A

PRŮMYSL

▼M7

a)   Oblast působnosti

Tato příloha se vztahuje na veškeré činnosti uvedené v sekcích B až E NACE rev. 2 nebo případně na veškeré produkty uvedené v sekcích B až E CPA. Informace se nevyžadují u 37, 38.1, 38.2 a 39 NACE rev. 2. Komise může seznam činností změnit. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼B

b)   Jednotka zjišťování

1. 

Není-li v článku 2 uvedeno jinak nebo není-li rozhodnuto jinak postupem podle článku 3, je v této příloze jednotkou zjišťování činnostní jednotka.

2. 

V případě podniků s malým počtem zaměstnanců ve vedlejší činnosti lze jako jednotku zjišťování použít místní jednotku nebo podnik.

▼M7

3. 

Komise může rozhodnout o použití dalších jednotek zjišťování. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼B

c)   Seznam proměnných

1. 

Statistiky v této příloze zahrnují tyto proměnné:Proměnná č.

Název

110

Výroba

120

Obrat

121

Domácí obrat

122

Zahraniční obrat

▼M8 —————

▼B

210

Počet pracujících osob

220

Odpracované hodiny

230

Hrubé mzdy a platy

310

Výrobní ceny

311

Domácí výrobní ceny

312

Zahraniční výrobní ceny

▼M2

340

Dovozní ceny

▼M2

2. 

Údaje o zahraničních výrobních cenách (č. 312) a o dovozních cenách (č. 340) je možné sestavovat prostřednictvím jednotkových hodnot pro produkty pocházející ze zahraničního obchodu nebo z jiných zdrojů pouze v případě, že v porovnání s konkrétními cenovými informacemi nedochází k významnému snížení kvality. ►M7  Komise stanoví podmínky pro zabezpečení nezbytné kvality údajů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3. ◄

▼M8 —————

▼M7

4. 

Počínaje prvním sledovaným obdobím lze informace o počtu pracujících osob (č. 210) aproximovat podle počtu zaměstnanců (č. 211). Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud Komise nerozhodne jinak, toto období se prodlužuje až o dalších pět let. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼B

5. 

„Domácím“ se rozumí týkající se území daného členského státu.

▼M4

6. 

Informace o výrobě (č. 110) se nevyžadují pro oddíl 36 a skupiny 35.3 a 38.3 NACE Rev. 2.

7. 

Informace o obratu (č. 120, 121, 122) se nevyžadují pro sekce D a E NACE Rev. 2.

▼M8 —————

▼M4

9. 

Informace o proměnných č. 210, 220, 230 se nevyžadují pro skupinu 38.3 NACE Rev. 2.

▼M5

10. 

Informace o výrobních cenách a dovozních cenách (č. 310, 311, 312 a 340) se nevyžadují u těchto skupin nebo tříd NACE Rev. 2, případně CPA: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 a 38.3. Informace o dovozních cenách (č. 340) se navíc nevyžadují u oddílů 09, 18, 33 a 36 CPA. ►M7  Komise může seznam činností změnit. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3. ◄

11. 

Proměnná „dovozní ceny“ (č. 340) se vypočítává na základě výrobků CPA. Dovážející činnostní jednotky mohou být zařazeny do jiných sekcí NACE Rev. 2 než B až D.

▼B

d)   Forma

▼M2

1. 

Pokud jsou k dispozici, předávají se veškeré proměnné v neupravené formě.

▼M7

2. 

Proměnné „hodnota výroby“ (č. 110) a „pracovní doba“ (č. 220) je nutno navíc předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.

Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komise může změnit seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼M2

3. 

Členské státy mohou navíc předávat proměnné očištěné o sezónní vlivy a mohou rovněž předávat proměnné ve formě vývojových časových řad. Komise (Eurostat) může vypracovávat a zveřejňovat tyto proměnné očištěné o sezónní vlivy a ve formě vývojových časových řad jen v případě, že nejsou předány v těchto formách.

4. 

Proměnné č. 110, 310, 311, 312 a 340 je nutné předávat ve formě indexu. Všechny ostatní proměnné je nutné předávat buď jako indexy, nebo v absolutních hodnotách.

▼B

e)   Sledované období

Použijí se tato sledovaná období:Proměnná č.

Sledované období

110

měsíc

120

měsíc

121

měsíc

122

měsíc

▼M8 —————

▼B

210

nejméně čtvrtletí

220

nejméně čtvrtletí

230

nejméně čtvrtletí

310

měsíc

311

měsíc

312 nebo 313

měsíc

▼M2

340

měsíc

▼B

f)   Úroveň podrobnosti členění

▼M4

1. 

Veškeré proměnné, s výjimkou proměnné „dovozní ceny“ (č. 340), se předávají na úrovni sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) NACE Rev. 2. Proměnná č. 340 se předává na úrovni sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) CPA.

2. 

Indexy výroby (č. 110) a výrobních cen (č. 310, 311, 312) v sekci C NACE je dále nutné předávat na úrovni tří a čtyř míst číselného kódu NACE Rev. 2. Předávané indexy výroby a výrobních cen na úrovni tří a čtyř míst číselného kódu musí představovat nejméně 90 % celkové přidané hodnoty za každý členský stát v sekci C NACE Rev. 2 v daném základním roce. Členské státy, jejichž celková přidaná hodnota za sekci C NACE Rev. 2 v daném základním roce představuje méně než 4 % hodnoty celého Evropského společenství, nemusí tyto proměnné předávat na takto podrobné úrovni.

▼B

3. 

Proměnné předávané na úrovni tří a čtyř míst ►M4  NACE Rev. 2 ◄ se používají pro sestavení agregovaných ukazatelů na těchto úrovních pro Společenství jako celek a pro skupinu členských států používajících jednotnou měnu. Tyto ukazatele je možné také rozšiřovat na úrovni tří a čtyř míst pro jednotlivé členské státy nebo jiná seskupení členských států, pokud dané členské státy udaly, že tyto údaje mají dostačující kvalitu.

▼M8

4. 

Kromě toho se předávají veškeré proměnné, s výjimkou proměnných obratu (č. 120, 121, 122), za celý průmysl definovaný jako sekce B až E NACE Rev. 2 a za hlavní průmyslové skupiny (HPS) definované v nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ( 3 ).

▼M4

5. 

Proměnné pro obraty (č. 120, 121 a 122) se předávají za celý průmysl definovaný jako sekce B a C NACE Rev. 2 a za HPS, s výjimkou hlavní průmyslové skupiny definované pro energetické činnosti.

▼M8 —————

▼M5

7. 

Proměnná „dovozní ceny“ (č. 340) se předává za všechny průmyslové produkty sekcí B až D CPA, jakož i za HPS definované podle nařízení (ES) č. 586/2001 ve znění nařízení (ES) č. 656/2007 podle skupin produktů CPA. Tuto proměnnou nemusí předávat členské státy, které nepřijaly euro jako svou měnu.

▼M7

8. 

Komise může určit pro proměnnou „dovozní ceny“ (č. 340) podmínky pro zavedení evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼M8

9. 

Proměnné pro zahraniční trhy (č. 122 a 312) je nutno předávat s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E NACE Rev. 2, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) NACE Rev. 2. Informace o sekcích D a E NACE Rev. 2 nejsou pro proměnnou č. 122 požadovány. Proměnná „dovozní ceny“ (č. 340) se navíc předává s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E CPA, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) CPA. Komise může pro rozlišení na eurozónu a na oblast mimo eurozónu stanovit podmínky pro použití evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3. Evropský program výběrových šetření může omezit rozsah proměnné „dovozní ceny“ na dovoz produktů ze zemí mimo eurozónu. Rozlišení na eurozónu a na oblast mimo eurozónu u proměnných č. 122, 312 a 340 nemusí předávat členské státy, které nepřijaly euro jako svou měnu.

▼M5

10. 

Členské státy, jejichž přidaná hodnota v sekcích B, C, D a E NACE Rev. 2 (v sekcích B, C a D CPA v případě dovozních cen) v daném základním roce představuje méně než 1 % hodnoty celého Evropského společenství, musí uvést údaje pouze za celkový průmysl a HPS a na úrovni sekcí NACE Rev. 2 nebo sekcí CPA.

▼B

g)   Lhůty pro předávání údajů

1. 

Proměnné se předávají v těchto lhůtách po skončení sledovaného období:Proměnná č.

Lhůta

▼M2

110

1 měsíc a 10 kalendářních dnů

▼B

120

2 měsíce

121

2 měsíce

122

2 měsíce

▼M8 —————

▼M2

210

2 měsíce

▼B

220

3 měsíce

230

3 měsíce

310

1 měsíc a 15 kalendářních dnů

311

1 měsíc a 5 kalendářních dnů

312

1 měsíc a 5 kalendářních dnů

313

1 měsíc a 15 kalendářních dnů

▼M2

340

1 měsíc a 15 kalendářních dnů

▼M4

2. 

Pro údaje na úrovni skupin a tříd NACE Rev. 2 nebo skupin a tříd CPA mohou být lhůty delší až o 15 kalendářních dnů. Pro členské státy, jejichž přidaná hodnota v sekcích B, C, D a E NACE Rev. 2 v daném základním roce představuje méně než 3 % hodnoty celého Evropského společenství, může být lhůta pro uvedení údajů za celkový průmysl a HPS a na úrovni sekcí a oddílů NACE Rev. 2 nebo sekcí a oddílů CPA delší až o 15 kalendářních dnů.

▼B

h)   Pilotní studie

Pilotní studie mají tyto priority:

1. 

zhodnotit, zda je možné předávat údaje dříve;

▼M2 —————

▼B

4. 

shromažďovat konjunkturální informace o vzniku a zániku podniků;

5. 

vypracovávat měsíční informace o zaměstnanosti;

6. 

zjišťovat údaje o stavu zásob;

7. 

poskytovat informace o více činnostech, než je uvedeno v sekci C odst. 6 až 9;

8. 

shromažďovat konjunkturálních informace o investicích;

9. 

shromažďovat informace o objednávkách zásob.

i)   První sledované období

Prvním sledovaným obdobím, za které se předávají veškeré proměnné, je leden 1998 pro měsíčně předávané údaje a první čtvrtletí 1998 pro čtvrtletně předávané údaje.

▼M2

První sledované období pro předávání rozlišení proměnných pro zahraniční trhy na eurozónu a oblast mimo eurozónu je nejpozději leden 2005.

První sledované období pro proměnnou č. 340 je nejpozději leden 2006 s podmínkou, že se použije základní rok ne pozdější než 2005.

▼M4

Prvním sledovaným obdobím, za které se předávají veškeré proměnné v NACE Rev. 2, je leden 2009 pro měsíčně předávané údaje a první čtvrtletí 2009 pro čtvrtletně předávané údaje.

▼B

j)   Přechodné období

1. 

Pro proměnné výroba (č. 110), pracující osoby a odpracované hodiny (č. 210, 220) a pro proměnnou domácí výrobní ceny (č. 311) lze postupem podle ►M7  čl. 18 odst. 2 ◄ povolit přechodné období v délce nejvýše tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Toto přechodné období lze prodloužit o další dva roky postupem podle ►M7  čl. 18 odst. 2 ◄ .

2. 

Pro ostatní proměnné lze postupem podle ►M7  čl. 18 odst. 2 ◄ povolit přechodné období v délce nejvýše pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

▼M8

3. 

Postupem podle čl. 18 odst. 2 může být poskytnuto přechodné období končící dnem 11. srpna 2007 pro proměnnou 340 a pro rozlišení na eurozónu a na oblast mimo eurozónu u proměnných č. 122, 312 a 340.

▼M2

4. 

Postupem podle ►M7  čl. 18 odst. 2 ◄ může být poskytnuto přechodné období končící dnem 11. srpna 2007 pro změnu lhůt pro předávání údajů o proměnné č. 110.

5. 

Postupem podle ►M7  čl. 18 odst. 2 ◄ může být poskytnuto přechodné období končící dnem 11. srpna 2006 pro změnu lhůt pro předávání údajů o proměnné č. 210.

▼B
PŘÍLOHA B

STAVEBNICTVÍ

▼M4

a)   Oblast působnosti

Tato příloha se vztahuje na veškeré činnosti uvedené v sekci F NACE Rev.2.

▼B

b)   Jednotka zjišťování

1. 

Není-li v článcích 2 nebo 3 uvedeno jinak nebo není-li rozhodnuto jinak postupem podle článku 4, jednotkou zjišťování pro veškeré proměnné v této příloze je činnostní jednotka.

2. 

V případě podniků s malým počtem zaměstnanců ve vedlejších činnostech lze jako jednotku zjišťování použít místní jednotku nebo podnik.

3. 

Podle potřeby lze statistiku odvodit z informací získaných podle klasifikace ve stavebnictví.

▼M7

4. 

Komise může rozhodnout o použití dalších jednotek zjišťování. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼B

c)   Seznam proměnných

1. 

Statistiky v této příloze zahrnují tyto proměnné:Proměnná č.

Název

110

Výroba

115

Pozemní stavitelství

116

Inženýrské stavitelství

▼M3 —————

▼B

210

Počet pracujících osob

220

Odpracované hodiny

230

Hrubé mzdy a platy

320

Stavební náklady

321

Materiálové náklady

322

Mzdové náklady

411

Stavební povolení: počet bytových jednotek

412

Stavební povolení: m2 užitné plochy nebo jiná vhodná jednotka

▼M3 —————

▼M7

3. 

Počínaje prvním sledovaným obdobím lze informace o počtu pracujících osob (č. 210) aproximovat podle počtu zaměstnanců (č. 211). Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud Komise nerozhodne jinak, toto období se prodlužuje až o dalších pět let. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼M3 —————

▼M2

5. 

Pouze v případě, že proměnné pro stavební náklady (č. 320, 321 a 322) nejsou k dispozici, je lze aproximovat pomocí proměnné „výrobní ceny“ (č. 310). Tento postup se povolí nejdříve 11. srpna 2010.

▼M2

6. 

Členské státy provedou studie zavedené Komisí, která je stanoví po konzultaci s členskými státy. Studie se provedou s přihlédnutím k přínosům sběru údajů ve vztahu k nákladům na sběr a k zatížení podniků za účelem:

a) 

vyhodnocení možnosti čtvrtletní proměnné „výrobní ceny“ (č. 310) ve stavebnictví;

b) 

stanovení vhodné metodiky pro sběr údajů a výpočet indexů.

Nejpozději dne 11. srpna 2006 navrhne Komise definici pro proměnnou „výrobní ceny“.

Nejpozději dne 11. srpna 2007 předají členské státy Komisi zprávu o výsledcích studií.

▼M7

Nejpozději dne 11. srpna 2008 rozhodne Komise, zda s účinkem od základního roku 2010 uplatní čl. 17 písm. b), aby nahradila proměnnou „stavební náklady“ proměnnou „výrobní ceny“. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼B

d)   Forma

▼M2

1. 

Pokud jsou k dispozici, předávají se veškeré proměnné v neupravené formě.

▼M7

2. 

Proměnné pro výrobu (č. 110, 115 a 116) a proměnnou „odpracované hodiny“ (č. 220) je navíc nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komise může změnit seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼M2

3. 

Členské státy mohou navíc předávat proměnné očištěné o sezónní vlivy a mohou rovněž předávat proměnné ve formě vývojových časových řad. Komise (Eurostat) může vypracovávat proměnné očištěné o sezónní vlivy a ve formě vývojových časových řad jen v případě, že nejsou předány v těchto formách.

4. 

Proměnné č. 110, 115, 116, 320, 321 a 322 je nutné předávat ve formě indexu. Proměnné č. 411 a 412 se nutné předávat v absolutních hodnotách. Všechny ostatní proměnné je nutné předávat buď jako indexy, nebo v absolutních hodnotách.

▼B

e)   Sledované období

▼M2

Pro proměnné č. 110, 115 a 116 se použije měsíční sledované období. Pro všechny ostatní proměnné se v této příloze použije minimálně čtvrtletní sledované období.

▼M3

Členské státy, jejichž přidaná hodnota v sekci F ►M4  NACE Rev. 2 ◄ v daném základním roce představuje méně než 2 % celkové hodnoty pro Evropské společenství, mohou poskytnout pouze proměnné 110, 115 a 116 s referenčním obdobím odpovídajícím čtvrtletí.

▼B

f)   Úroveň podrobnosti členění

▼M4

1. 

Proměnné č. 110, 210, 220 a 230 se předávají nejméně na úrovni sekce NACE Rev. 2.

2. 

Proměnné pro nové objednávky (č. 130, 135 a 136) se vyžadují pouze pro skupinu 41.2 a oddíl 42 NACE Rev. 2.

▼B

3. 

Proměnné stavební náklady (č. 320, 321 a 322) jsou povinné pouze pro nové obytné budovy, s výjimkou budov s obecními byty.

4. 

Proměnná hodnota stavebních povolení (č. 411) zahrnuje pouze nové obytné budovy (s výjimkou budov s obecními byty) a člení se dále takto:

i) 

obytné budovy s jednou bytovou jednotkou;

ii) 

obytné budovy se dvěma a více bytovými jednotkami.

5. 

Proměnná hodnota u stavebních povolení (č. 412) zahrnuje pouze budovy a člení se dále takto:

i) 

obytné budovy s jednou bytovou jednotkou;

ii) 

obytné budovy se dvěma a více bytovými jednotkami;

iii) 

budovy s obecními byty;

iv) 

kancelářské budovy;

v) 

ostatní budovy.

▼M2

6. 

Členské státy, jejichž přidaná hodnota za sekci F ►M4  NACE Rev.2 ◄ v daném základním roce je méně než 1 % hodnoty celého Evropského společenství, musí předávat pouze proměnné za stavebnictví celkem (úroveň sekce ►M4  NACE Rev.2 ◄ ).

▼B

g)   Lhůty pro předávání údajů

1. 

Proměnné se předávají v těchto lhůtách po skončení sledovaného období:Proměnná č.

Lhůta

▼M2

110

1 měsíc a 15 kalendářních dnů

115

1 měsíc a 15 kalendářních dnů

116

1 měsíc a 15 kalendářních dnů

▼M3 —————

▼M2

210

2 měsíce

▼B

220

3 měsíce

230

3 měsíce

320

3 měsíce

321

3 měsíce

322

3 měsíce

411

3 měsíce

412

3 měsíce

2. 

Lhůty mohou být delší až o 15 kalendářních dnů pro členské státy, jejichž přidaná hodnota v sekci F ►M4  NACE Rev. 2 ◄ v daném základním roce tvoří méně než 3 % hodnoty celého Společenství.

h)   Pilotní studie

Pilotní studie mají tyto priority:

▼M2 —————

▼B

2. 

dále členit produkci (č. 110) na novou výstavbu a na opravy a údržbu;

▼M2 —————

▼B

4. 

dále členit proměnné č. 210, 220 a 230 na pozemní a inženýrské stavitelství;

5. 

dodávat informace o nákladech (č. 320, 321 a 322) na ostatní druhy stavitelství, než je výstavba budov s obytnými jednotkami, jakož i na činnosti spojené s opravami a údržbou;

6. 

dále členit pozemní stavitelství (č. 115) na budovy s obytnými jednotkami a na komerční budovy;

7. 

dodávat konjunkturální informace o investicích;

8. 

dodávat konjunkturální informace o vzniku a zániku podniků.

i)   První sledované období

Prvním sledovaným obdobím, za které se předávají veškeré proměnné, je leden 1998 pro měsíčně předávané údaje a první čtvrtletí 1998 pro čtvrtletně předávané údaje.

▼M2

První sledované období pro předávání proměnných č. 110, 115 a 116 s měsíčním sledovaným obdobím je nejpozději leden 2005.

▼M4

Prvním sledovaným obdobím, za které se předávají veškeré proměnné v NACE Rev. 2, je leden 2009 pro měsíčně předávané údaje a první čtvrtletí 2009 pro čtvrtletně předávané údaje.

▼B

j)   Přechodné období

1. 

Pro proměnné výroby (č. 110), pracující osoby a odpracované hodiny (č. 210 a 220) lze postupem podle ►M7  čl. 18 odst. 2 ◄ povolit přechodné období v délce nejvýše tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Toto přechodné období lze prodloužit o další dva roky postupem podle ►M7  čl. 18 odst. 2 ◄ .

2. 

Pro ostatní proměnné lze postupem podle ►M7  čl. 18 odst. 2 ◄ povolit přechodné období v délce nejvýše pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

▼M2

3. 

Postupem podle ►M7  čl. 18 odst. 2 ◄ může být poskytnuto přechodné období končící nejpozději dnem 11. srpna 2007 pro změnu sledovaného období pro proměnné č. 110, 115 a 116.

4. 

Postupem podle ►M7  čl. 18 odst. 2 ◄ může být poskytnuto přechodné období končící nejpozději dnem 11. srpna 2007 pro změnu lhůt pro předávání proměnných č. 110, 115, 116 a 210.

▼B
PŘÍLOHA C

MALOOBCHOD A OPRAVY

▼M4

a)   Oblast působnosti

Tato příloha se vztahuje na veškeré činnosti uvedené v oddílu 47 NACE Rev. 2.

▼B

b)   Jednotka zjišťování

1. 

Jednotkou zjišťování pro veškeré proměnné v této příloze je podnik.

▼M7

2. 

Komise může rozhodnout o použití dalších jednotek zjišťování. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼B

c)   Seznam proměnných

1. 

Statistiky v této příloze zahrnují tyto proměnné:Proměnná č.

Název

120

Obrat

210

Počet pracujících osob

▼M6

220

Odpracované hodiny

230

Hrubé mzdy a platy

▼B

330

Deflátor tržeb

2. 

Místo deflátoru tržeb (č. 330) lze uvádět údaje o objemu tržeb (č. 123).

▼M7

3. 

Počínaje prvním sledovaným obdobím lze informace o počtu pracujících osob (č. 210) aproximovat podle počtu zaměstnanců (č. 211). Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud Komise nerozhodne jinak, toto období se prodlužuje až o dalších pět let. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼M2

4. 

Členské státy provedou studie zavedené Komisí, která je stanoví po konzultaci s členskými státy. Studie se provedou s přihlédnutím k přínosům sběru údajů ve vztahu k nákladům na sběr a zatížení podniků za účelem:

a) 

vyhodnocení možnosti předávání čtvrtletní proměnné „odpracované hodiny“ (č. 220) v sektoru maloobchodu a oprav;

b) 

vyhodnocení možnosti předávání čtvrtletní proměnné „hrubé mzdy a platy“ (č. 230) v sektoru maloobchodu a oprav;

c) 

stanovení vhodné metodiky pro sběr údajů a výpočet indexů.

Nejpozději dne 11. srpna 2007 předají členské státy Komisi zprávu o výsledcích studií.

▼M7

Komise do 11. srpna 2008 rozhodne, zda s účinkem od základního roku 2010 uplatní čl. 17 písm. b), aby zahrnula proměnnou „odpracované hodiny“ (č. 220) a proměnnou „hrubé mzdy a platy“ (č. 230). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼B

d)   Forma

▼M2

1. 

Pokud jsou k dispozici, předávají se veškeré proměnné v neupravené formě.

▼M7

2. 

Proměnné „obrat“ (č. 120) a „objem tržeb“ (č. 123) je navíc nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komise může změnit seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼B

3. 

Členské státy mohou navíc předávat proměnné očištěné o sezónní vlivy a mohou také předávat proměnné ve formě vývojové časové řady. Komise (Eurostat) může vypracovávat řady těchto proměnných očištěných o sezónní vlivy a ve formě vývojových časových řad jenom v případě, že nejsou předávány v těchto formách.

4. 

Všechny proměnné je nutné předávat buď jako indexy, nebo v absolutních hodnotách.

e)   Sledované období

Platí tato sledovaná období:Proměnná č.

Sledované období

120

měsíc

210

čtvrtletí

▼M6

220

čtvrtletí

230

čtvrtletí

▼B

330 nebo 123

měsíc

f)   Úroveň podrobnosti členění

▼M6

1. 

Proměnné „obrat“ (č. 120) a „deflátor tržeb/objem tržeb“ (č. 330/123) se předávají podle úrovně podrobnosti členění uvedené v odstavcích 2 a 3. Proměnná „počet pracujících osob“ (č. 210) se předává podle úrovně podrobnosti členění uvedené v odstavci 4. Proměnné „odpracované hodiny“ (č. 220) a „hrubé mzdy a platy“ (č. 230) se předávají podle oddílu 47 NACE Rev. 2.

▼M4

2. 

Úroveň podrobnosti členění tříd a skupin NACE Rev. 2:

třída 47.11;

třída 47.19;

skupina 47.2;

skupina 47.3;

součet tříd 47.73, 47.74 a 47.75;

součet tříd 47.51, 47.71 a 47.72;

součet tříd 47.43, 47.52, 47.54, 47.59 a 47.63;

součet tříd 47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 a 47.78;

třída 47.91.

3. 

Agregované úrovně pro dále uvedené třídy a skupiny NACE Rev. 2:

součet třídy 47.11 a skupiny 47.2;

součet třídy 47.19 a skupin 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 a 47.9;

oddíl 47

oddíl 47 bez skupiny 47.3

4. 

Oddíl 47

oddíl 47 bez skupiny 47.3

5. 

Členské státy, jejichž obrat v oddílu 47 NACE Rev. 2 v daném základním roce představuje méně než 1 % hodnoty celého Evropského společenství, musí předávat proměnnou „obrat“ (č. 120) a proměnné „deflátor tržeb/objem tržeb“ (č. 330/123) pouze podle úrovně podrobnosti definované v odstavci 3.

▼B

g)   Lhůty pro předávání údajů

▼M4

1. 

Proměnné „obrat“ (č. 120) a „deflátor tržeb/objem tržeb“ (č. 330/123) se předávají do dvou měsíců na úrovni podrobnosti členění uvedené v odst. 2 písm. f) této přílohy. Pro členské státy, jejichž celkový obrat v oddíle 47 NACE Rev. 2 v daném základním roce představuje méně než 3 % hodnoty celého Evropského společenství, mohou být lhůty delší až o 15 dnů.

▼M7

2. 

Proměnné „obrat“ (č. 120) a „deflátor tržeb / objem tržeb“ (č. 330/123) se předávají během jednoho měsíce na úrovni podrobnosti členění uvedené v odst. 3 písm. f) této přílohy. U proměnných č. 120 a č. 330/123 „obrat“ a „deflátor tržeb / objem tržeb“ se členské státy mohou účastnit v souladu s odpovídající alokací v evropském programu výběrových šetření podle čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce písm. d). Komise stanoví podmínky alokace. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼M6

3. 

Proměnná „počet pracujících osob“ (č. 210) se předává do dvou měsíců po skončení sledovaného období. Pro členské státy, jejichž celkový obrat v oddíle 47 NACE Rev. 2 v daném základním roce představuje méně než 3 % hodnoty celého Evropského společenství, mohou být lhůty delší až o 15 dnů. Proměnné „odpracované hodiny“ (č. 220) a „hrubé mzdy a platy“ (č. 230) se předávají do tří měsíců po skončení sledovaného období.

▼B

h)   Pilotní studie

Pilotní studie mají tyto priority:

1. 

zajistit podrobnější úroveň členění činnosti;

▼M2 —————

▼B

3. 

shromažďovat informace o počtu zaměstnanců;

▼M2 —————

▼B

5. 

používat činnostní jednotky jako jednotky zjišťování;

6. 

shromažďovat konjunkturální informace o vzniku a zániku podniků.

i)   První sledované období

Prvním sledovaným obdobím, za které se předávají veškeré proměnné, je leden 1998 pro měsíčně předávané údaje a první čtvrtletí 1998 pro čtvrtletně předávané údaje.

▼M4

Prvním sledovaným obdobím, za které se předávají veškeré proměnné v NACE Rev. 2, je leden 2009 pro měsíčně předávané údaje a první čtvrtletí 2009 pro čtvrtletně předávané údaje.

▼M6

Prvním sledovaným obdobím pro proměnné „odpracované hodiny“ (č. 220) a „hrubé mzdy a platy“ (č. 230) je nejpozději první čtvrtletí roku 2010 s účinkem od zavedení základního roku 2010 v roce 2013.

▼B

j)   Přechodné období

1. 

Pro proměnnou pracující osoby (č. 210) lze postupem podle ►M7  čl. 18 odst. 2 ◄ povolit přechodné období v délce nejvýše tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Toto přechodné období lze prodloužit o další dva roky postupem podle ►M7  čl. 18 odst. 2 ◄ .

2. 

Pro proměnnou obrat (č. 120) na úrovni podrobnosti členění stanovené v článku 3 sekce F lze postupem podle ►M7  čl. 18 odst. 2 ◄ povolit přechodné období v délce nejvýše dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

3. 

Pro proměnnou obrat (č. 120) na úrovni podrobnosti členění stanovené v článcích 2 a 4 sekce F a deflátor tržeb/objem tržeb (č. 330/123) lze postupem podle ►M7  čl. 18 odst. 2 ◄ povolit přechodné období v délce nejvýše pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

▼M2

4. 

Postupem podle ►M7  čl. 18 odst. 2 ◄ může být pro změnu lhůt pro předávání údajů o proměnné č. 210 poskytnuto přechodné období končící nejpozději dnem 11. srpna 2006.

▼B
PŘÍLOHA D

OSTATNÍ SLUŽBY

▼M4

a)   Oblast působnosti

Tato příloha se vztahuje na veškeré činnosti uvedené v oddílech 45 a 46 a v sekcích H až N a P až S NACE Rev. 2.

▼B

b)   Jednotka zjišťování

1. 

Jednotkou zjišťování pro veškeré proměnné v této příloze je podnik.

▼M7

2. 

Komise může rozhodnout o použití dalších jednotek zjišťování. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼B

c)   Seznam proměnných

1. 

Statistiky v této příloze zahrnují tyto proměnné:Proměnná č.

Název

120

Obrat

210

Počet pracujících osob

▼M6

220

Odpracované hodiny

230

Hrubé mzdy a platy

▼M2

310

Výrobní ceny

▼M7

2. 

Počínaje prvním sledovaným obdobím lze informace o počtu pracujících osob (č. 210) aproximovat podle počtu zaměstnanců (č. 211). Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud Komise nerozhodne jinak, toto období se prodlužuje až o dalších pět let. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼M2

3. 

Proměnná „výrobní ceny“ (č. 310) se týká služeb poskytnutých zákazníkům, kterými jsou podniky nebo osoby zastupující podniky.

4. 

Členské státy provedou studie zavedené Komisí, která je stanoví po konzultaci s členskými státy. Studie se provedou s přihlédnutím k přínosům sběru údajů ve vztahu k nákladům na sběr a zatížení podniků za účelem:

a) 

vyhodnocení možnosti předávání čtvrtletní proměnné „odpracované hodiny“ (č. 220) v jiných službách;

b) 

vyhodnocení možnosti předávání čtvrtletní proměnné „hrubé mzdy a platy“ (č. 230) v ostatních službách;

c) 

stanovení vhodné metodiky pro sběr údajů a výpočet indexů;

d) 

stanovení vhodné úrovně podrobnosti. Údaje se rozčlení podle ekonomických činností definovaných v sekcích ►M4  NACE Rev. 2 ◄ a na podrobnější úrovni členění, avšak nejvýše do úrovně oddílů ►M4  NACE Rev. 2 ◄ (dvou míst číselného kódu) nebo seskupení oddílů.

Členské státy předají Komisi zprávu o výsledcích studií nejpozději dne 11. srpna 2007.

▼M7

Komise do 11. srpna 2008 rozhodne, zda s účinkem od základního roku 2010 uplatní čl. 17 písm. b), aby zahrnula proměnnou „odpracované hodiny“ (č. 220) a proměnnou „hrubé mzdy a platy“ (č. 230). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼B

d)   Forma

▼M2

1. 

Pokud jsou k dispozici, předávají se veškeré proměnné v neupravené formě.

▼M7

2. 

Proměnná „obrat“ (č. 120) se navíc předává ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komise může změnit seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼B

3. 

Členské státy mohou navíc předávat proměnné očištěné o sezónní vlivy a mohou také předávat proměnné ve formě vývojové časové řady. Komise (Eurostat) může vypracovávat řady těchto proměnných očištěných o sezónní vlivy a ve formě vývojových časových řad jenom v případě, že nejsou předávány v těchto formách.

▼M2

4. 

Proměnná „výrobní ceny“ (č. 310) se předává ve formě indexu. Všechny ostatní proměnné je nutné předávat buď jako indexy, nebo v absolutních hodnotách.

▼B

e)   Sledované období

Pro všechny proměnné se v této příloze použije jako sledované období čtvrtletí.

▼M2

Členské státy provedou studie zavedené Komisí, která je stanoví po konzultaci s členskými státy. Tyto studie se provedou s přihlédnutím k přínosům zkráceného sledovaného období ve vztahu k nákladům na sběr a zatížení podniků za účelem vyhodnocení možnosti zkrácení čtvrtletního sledovaného období pro proměnnou „obrat“ (č. 120) na měsíční sledované období.

Nejpozději dne 11. srpna 2007 předají členské státy Komisi zprávu o výsledcích studií.

▼M7

Komise rozhodne do 11. srpna 2008, zda uplatní čl. 17 písm. e) v souvislosti s úpravou četnosti vypracovávání proměnné „obrat“. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼B

f)   Úroveň podrobnosti členění

▼M4

1. 

Proměnná „obrat“ (č. 120) se předává v souladu s těmito seskupeními NACE Rev. 2:

46 na úrovni tří míst;

45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;

součet 45.1, 45.3 a 45.4;

součet 55 a 56;

součet 69 a 70.2;

2. 

Proměnná „počet pracujících osob“ (č. 210) se předává v souladu s těmito seskupeními NACE Rev. 2:

Oddíly 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63;

součet 69, 70.2, 71, 73 a 74;

součet 55 a 56;

součet 78, 79, 80, 81.2 a 82.

▼M6

Proměnné „odpracované hodiny“ (č. 220) a „hrubé mzdy a platy“ (č. 230) se předávají v souladu s těmito seskupeními NACE Rev. 2:

— 
oddíly 45 a 46,
— 
sekce H, I a J,
— 
součet 69, 70.2, 71, 73 a 74,
— 
součet 78, 79, 80, 81.2 a 82.

▼M4

3. 

Členské státy, jejichž obrat v oddílech 45 a 46 NACE Rev. 2 v daném základním roce představuje méně než 4 % hodnoty celého Evropské společenství, musí u těchto oddílů NACE předávat proměnnou „obrat“ pouze na úrovni dvou míst číselného kódu.

4. 

Členské státy, jejichž celková přidaná hodnota v sekcích H a J NACE Rev. 2 v daném základním roce představuje méně než 4 % hodnoty celého Evropského společenství, musí předávat proměnnou „počet pracujících osob“ (č. 210) pro sekce H a J NACE pouze na úrovni sekce.

5. 

Proměnná „výrobní ceny“ (č. 310) se předává podle těchto činností a seskupení NACE Rev. 2:

49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2;

součet 50.1 a 50.2;

součet 69.1, 69.2 a 70.2.

Kód NACE Rev. 2 78 obsahuje celkové náklady na najaté pracovníky a na zaměstnané pracovníky.

▼M7

6. 

Komise může změnit do 11. srpna 2008 seznam činností a seskupení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼M4

7. 

Členské státy, jejichž obrat v oddíle 63 NACE Rev. 2 v daném základním roce představuje méně než 4 % hodnoty celého Evropské společenství, musí v uvedeném oddíle předávat proměnnou „výrobní ceny“ (č. 310) pouze na úrovni dvou míst číselného kódu.

▼B

g)   Lhůty pro předávání údajů

▼M2

Proměnné se předávají v těchto lhůtách po skončení sledovaného období:Proměnná č.

Lhůta

120

2 měsíce

210

2 měsíce

▼M6

220

3 měsíce

230

3 měsíce

▼M2

310

3 měsíce

▼B

h)   Pilotní studie

Pilotní studie mají tyto priority:

1. 

shromažďovat informace o mzdách a platech;

2. 

shromažďovat informace o deflátorech;

▼M4

3. 

vyhodnotit proveditelnost a významnost sběru údajů o:

i) 

činnostech spojených se správou a vedením podniku skupin 64.2 a 70.1 NACE Rev. 2;

ii) 

nemovitostech oddílu 68 NACE Rev. 2;

iii) 

výzkumu a vývoji oddílu 72 NACE Rev. 2;

iv) 

pronajímatelské činnosti oddílu 77 NACE Rev. 2;

v) 

sekcích K, P, Q, R, S NACE Rev. 2;

▼B

4. 

vypracovávat podrobnější úroveň členění;

5. 

zhodnotit, zda je možné předávat údaje dříve;

6. 

shromažďovat informace o počtu zaměstnanců;

7. 

používat činnostní jednotku jako jednotku zjišťování;

8. 

shromažďovat konjunkturální informace o vzniku a zániku podniků.

i)   První sledované období

Prvním sledovaným obdobím, za které se předávají veškeré proměnné, je první čtvrtletí roku 1998.

▼M2

První sledované období pro předávání proměnné „výrobní ceny“ (č. 310) je nejpozději první čtvrtletí roku 2006. Postupem podle ►M7  čl. 18 odst. 2 ◄ je možné pro první sledované období poskytnout prodloužení o jeden rok s podmínkou, že se použije základní rok ne pozdější než 2006.

▼M4

Prvním sledovaným obdobím, za které se předávají veškeré proměnné v NACE Rev. 2, je první čtvrtletí roku 2009.

▼M6

Prvním sledovaným obdobím pro proměnné „odpracované hodiny“ (č. 220) a „hrubé mzdy a platy“ (č. 230) je nejpozději první čtvrtletí roku 2010 s účinkem od zavedení základního roku 2010 v roce 2013.

▼M4

j)   Přechodné období

Postupem podle ►M7  čl. 18 odst. 2 ◄ může být poskytnuto pro proměnnou č. 310 přechodné období končící nejpozději 11. srpna 2008. Postupem podle ►M7  čl. 18 odst. 2 ◄ může být poskytnuto dodatečné přechodné období jednoho roku pro zavádění proměnné č. 310 pro oddíly 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 a 81 NACE Rev. 2. Členským státům, jejichž obrat za činnosti NACE uvedené v písmenu a) „Oblast působnosti“ představuje v daném základním roce méně než 1 % hodnoty celého Evropského společenství, je možné postupem podle ►M7  čl. 18 odst. 2 ◄ poskytnout vedle uvedených přechodných období dodatečné přechodné období jednoho roku.( 1 ) Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 2 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 3 ) Úř. věst. L 86, 27.3.2001, s. 11.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU