96/98/ESSměrnice Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení

Publikováno: Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 25-56 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 20. prosince 1996 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 17. února 1997 Nabývá účinnosti: 17. února 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2014/90/EU Pozbývá platnosti: 18. září 2016
Konsolidované znění předpisu s účinností od 30. dubna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY 96/98/ES

ze dne 20. prosince 1996

o námořním zařízení

(Úř. věst. L 046, 17.2.1997, p.25)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

SMĚRNICE KOMISE 98/85/ES Text s významem pro EHP ze dne 11. listopadu 1998,

  L 315

14

25.11.1998

 M2

COMMISSION DIRECTIVE 2001/53/EC Text with EEA relevance of 10 July 2001 (*)

  L 204

1

28.7.2001

 M3

SMĚRNICE KOMISE 2002/75/ES Text s významem pro EHP ze dne 2. září 2002,

  L 254

1

23.9.2002

►M4

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/84/ES Text s významem pro EHP ze dne 5. listopadu 2002,

  L 324

53

29.11.2002

 M5

SMĚRNICE KOMISE 2008/67/ES Text s významem pro EHP ze dne 30. června 2008,

  L 171

16

1.7.2008

 M6

SMĚRNICE KOMISE 2009/26/ES Text s významem pro EHP ze dne 6. dubna 2009,

  L 113

1

6.5.2009

►M7

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009

  L 188

14

18.7.2009

 M8

SMĚRNICE KOMISE 2010/68/EU Text s významem pro EHP ze dne 22. října 2010,

  L 305

1

20.11.2010

 M9

SMĚRNICE KOMISE 2011/75/EU Text s významem pro EHP ze dne 2. září 2011,

  L 239

1

15.9.2011

 M10

SMĚRNICE KOMISE 2012/32/EU Text s významem pro EHP ze dne 25. října 2012,

  L 312

1

10.11.2012

 M11

SMĚRNICE KOMISE 2013/52/EU Text s významem pro EHP ze dne 30. října 2013,

  L 304

1

14.11.2013

 M12

SMĚRNICE KOMISE 2014/93/EU Text s významem pro EHP ze dne 18. července 2014,

  L 220

1

25.7.2014

►M13

SMĚRNICE KOMISE (EU) 2015/559 Text s významem pro EHP ze dne 9. dubna 2015,

  L 95

1

10.4.2015(*)

Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.
▼B

SMĚRNICE RADY 96/98/ES

ze dne 20. prosince 1996

o námořním zařízeníRADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 84 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

v souladu s postupem stanoveným v článku 189c Smlouvy ( 3 ),

(1)

vzhledem k tomu, že v rámci společné dopravní politiky musí být přijata další opatření k zajištění bezpečnosti v námořní dopravě;

(2)

vzhledem k tomu, že nehody v lodní dopravě jsou předmětem vážných obav Společenství a zejména ty nehody, které způsobují ztráty na lidských životech a znečišťují moře a pobřeží členských států;

(3)

vzhledem k tomu, že nebezpečí nehod v lodní dopravě lze účinně snížit pomocí společných norem zajišťujících vysokou úroveň bezpečnosti provozu zařízení používaného na lodích; že zkušební normy a zkušební metody mohou značně ovlivnit budoucí činnost zařízení;

(4)

vzhledem k tomu, že mezinárodní smlouvy požadují, aby státy vlajky zajistily, aby zařízení používané na palubách lodí splňovalo určité bezpečnostní požadavky a aby státy vlajky vydávaly příslušné certifikáty; že za tímto cílem byly mezinárodními normalizačními institucemi a Mezinárodní námořní organizací (IMO) vyvinuty zkušební normy pro určité typy námořního zařízení; že vnitrostátní zkušební normy, které provádí mezinárodní normy, ponechávají prostor pro vlastní uvážení osvědčujícím orgánů, které samy mají různou úroveň kvalifikace a zkušeností; že to vede k různým úrovním bezpečnosti výrobků, které příslušné vnitrostátní orgány osvědčily jako vyhovující příslušným mezinárodním bezpečnostním normám, a rovněž se členské státy zdráhají přijmout bez dalšího ověřování, aby lodě plující pod jejich vlajkou používaly zařízení schválené jinými členskými státy;

(5)

vzhledem k tomu, že k odstranění rozdílů při plnění mezinárodních norem musí být stanovena společná pravidla; že tato společná pravidla budou mít za následek odstranění zbytečných nákladů a správních postupů vztahujících se ke schvalování zařízení, zlepšení provozních podmínek a postavení lodní dopravy Společenství v hospodářské soutěži, a odstranění technických překážek obchodu pomocí značek shody připevněných k zařízení;

(6)

vzhledem k tomu, že Rada ve svém usnesení ze dne 8. června 1993 o společné politice bezpečnosti na moři ( 4 ) naléhala na Komisi, aby předložila návrhy na harmonizaci provádění norem IMO a postupů pro schvalování námořního zařízení;

(7)

vzhledem k tomu, že postup na úrovni Společenství je jediným možným způsobem dosažení takové harmonizace, neboť členské státy jednající nezávisle nebo prostřednictvím mezinárodních organizací nemohou zajistit stejnou úroveň bezpečnosti provozu zařízení;

(8)

vzhledem k tomu, že směrnice Rady je vhodným právním nástrojem, neboť poskytuje rámec pro jednotné a povinné uplatňování mezinárodních zkušebních norem členskými státy;

(9)

vzhledem k tomu, že je vhodné nejprve se zabývat zařízením, jehož používání na palubě lodi, a jehož schválení vnitrostátní správou v souladu s bezpečnostními normami stanovenými mezinárodními smlouvami nebo rezolucemi, je podle hlavních mezinárodních smluv povinné;

(10)

vzhledem k tomu, že existují různé směrnice zajišťující volný pohyb určitých výrobků, které by mimo jiné mohly být použity jako zařízení na palubě lodi, ale které se netýkají osvědčování zařízení prováděné členskými státy v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami; že zařízení, které má být umístěno na palubě lodi, musí podléhat výlučně novým společným pravidlům;

(11)

vzhledem k tomu, že musí být přednostně na mezinárodní úrovni stanoveny nové zkušební normy pro zařízení, pro které dosud neexistují nebo nejsou dostatečně podrobné;

(12)

vzhledem k tomu, že členské státy mají zajistit, aby oznámené subjekty, které posuzují shodu zařízení se zkušebními normami, byly nezávislé, účinné a odborně způsobilé k vykonávání svých úkolů;

(13)

vzhledem k tomu, že splnění mezinárodních zkušebních norem lze nejlépe prokázat pomocí postupů posuzování shody, jako jsou postupy stanovené v rozhodnutí Rady 93/465/EHS ze dne 22. července 1993 o modulech pro různé fáze postupů posuzování shody a o pravidlech pro připojování a používání označení shody CE, které jsou určeny k použití ve směrnicích technické harmonizace ( 5 );

(14)

vzhledem k tomu, že tato směrnice neomezuje práva udělená mezinárodními smlouvami státní správě státu vlajky provádět provozní zkoušky výkonu na palubě lodí, jimž vydala bezpečnostní certifikát, pokud tyto zkoušky nezdvojují postupy posuzování shody;

(15)

vzhledem k tomu, že zařízení, na které se vztahuje tato směrnice, má obecně být označeno značkou shody s požadavky této směrnice;

(16)

vzhledem k tomu, že členské státy mohou v určitých případech přijmout prozatímní opatření k omezení nebo k zákazu používání zařízení nesoucího značku shody;

(17)

vzhledem k tomu, že za výjimečných okolností lze připustit používání zařízení, které nenese značku shody;

(18)

vzhledem k tomu, že ke změně této směrnice je třeba dodržet zjednodušený postup, kterého se účastní regulativní výbor,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1

Účelem této směrnice je posílit bezpečnost na moři a zabránit znečišťování moří pomocí jednotného uplatňování příslušných mezinárodních právních nástrojů vztahujících se k zařízení uvedenému v příloze A, které má být umístěno na palubách lodí, jimž je členskými státy nebo jménem členských států vydáván bezpečnostní certifikát na základě mezinárodních smluv, a zajistit volný pohyb takového zařízení v rámci Společenství.

Článek 2

Pro účely této směrnice se:

a) „postupy posuzování shody“ rozumí postupy stanovené v článku 10 a v příloze B;

b) „zařízením“ rozumí položky uvedené v přílohách A.1 a A.2, které musí být umístěny k použití na palubě lodi za účelem souladu s mezinárodními nástroji, nebo které jsou dobrovolně umístěny k použití na palubě lodi, a jejichž schválení státem vlajky je požadováno podle mezinárodních nástrojů;

▼M1

c) „radiokomunikačním zařízením“ rozumí zařízení požadované kapitolou IV úmluvy SOLAS 1974 ►M4  v platném znění ◄ , a obousměrný radiotelefonní přístroj VHF záchranných plavidel vyžadovaný pravidlem III/6.2.1 uvedené úmluvy;

▼B

d) „mezinárodními smlouvami“ rozumí:

 Mezinárodní úmluva o nákladové značce z roku 1966 (LL66),

 Úmluva o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři z roku 1972 (COLREG),

 Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí z roku 1973 (MARPOL)

 a

 Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 (SOLAS),

spolu s jejich protokoly a změnami ►M4  v platném znění ◄ ;

e) „mezinárodními nástroji“ rozumí příslušné mezinárodní smlouvy, příslušné rezoluce a oběžníky Mezinárodní námořní organizace (IMO) a příslušné mezinárodní zkušební normy;

f) „značkou“ rozumí symbol uvedený v článku 11 a stanovený v příloze D;

g) „oznámeným subjektem“ rozumí organizace určená příslušnou vnitrostátní správou členského státu v souladu s článkem 9;

h) „umístěným na palubě“ rozumí instalovaný nebo umístěný na palubě lodi;

i) „bezpečnostními certifikáty“ rozumí certifikát vydaný členskými státy nebo jménem členských států v souladu s mezinárodními smlouvami;

j) „lodí“ rozumí loď spadající do působnosti mezinárodních smluv; netýká se válečných lodí;

k) „lodí Společenství“ rozumí loď, pro kterou jsou bezpečnostní certifikáty vydány členskými státy nebo jménem členských států podle mezinárodních smluv. Tato definice nezahrnuje státní správu členských států vydávající certifikát pro loď na žádost státní správy třetí země;

l) „novou lodí“ rozumí loď, jejíž kýl byl položen nebo je v podobném stadiu stavby ke dni nebo po dni vstupu této směrnice v platnost. Pro účely této definice se „podobným stadiem stavby“ rozumí stadium ve kterém:

(i) začíná stavba, kterou lze ztotožnit s konkrétní lodí

a

(ii) započatá stavba této lodi zahrnuje nejméně 50 tun nebo 1 % odhadované hmotnosti veškerého stavebního materiálu, přičemž se bere v úvahu menší z těchto dvou údajů;

m) „existující lodí“ rozumí jiná než nová loď;

n) „zkušebními normami“ rozumí normy stanovené

 Mezinárodní námořní organizací (IMO),

 Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO),

 Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC),

 Evropským výborem pro normalizaci (CEN),

 Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice (Cenelec)

 a

 Evropským institutem pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI),

►M4  v platném znění ◄ a stanovené v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami a příslušnými rezolucemi a oběžníky IMO, s cílem definovat zkušební metody a výsledky zkoušek, ale pouze ve formě podle přílohy A;

o) „schvalováním typu“ rozumí postupy posuzování zařízení vyráběného v souladu s příslušnými zkušebními normami, a vydávání příslušných certifikátů.

Článek 3

1.  Tato směrnice se vztahuje na zařízení, určené pro užívání na palubě:

a) nových lodí Společenství bez ohledu na to, zda se loď v době stavby nachází ve Společenství;

b) existujících lodí Společenství,

 pokud toto zařízení nebylo dosud na palubě používáno,

 nebo

 pokud zařízení dříve používané na palubě je nahrazováno, kromě případů, kdy mezinárodní smlouvy povolují jinak,

bez ohledu na to, zda se loď v době instalace zařízení na palubu nachází ve Společenství.

2.  Tato směrnice se nevztahuje na zařízení, které již bylo ke dni vstupu této směrnice v platnost na palubě umístěno.

3.  Bez ohledu na skutečnost, že zařízení uvedené v odstavci 1 může pro účely volného pohybu spadat do působnosti jiné směrnice než této, a zejména směrnice Rady 89/336/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility ( 6 ) a 89/ 686/EHS ze dne 21. prosince 1989o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků ( 7 ), musí uvedené zařízení podléhat pouze této směrnici s vyloučením všech ostatních směrnic.

Článek 4

Každý členský stát nebo organizace jednající jménem členského státu musí při vydávání nebo obnovování příslušných bezpečnostních certifikátů zajistit, aby zařízení na lodích Společenství, pro které vydávají bezpečnostní certifikát, splňovalo požadavky této směrnice.

Článek 5

1.  Zařízení uvedené v příloze A.1 a umístěné na palubě Společenství ke dni nebo po dni uvedeném ve druhém pododstavci odst. 1 čl. 20 musí splňovat příslušné požadavky mezinárodních nástrojů podle uvedené přílohy.

2.  Shoda zařízení s příslušnými požadavky mezinárodních smluv a příslušných rezolucí a oběžníků Mezinárodní námořní organizace musí být prokázána výlučně v souladu s příslušnými zkušebními normami a postupy posuzování shody uvedenými v příloze A.1. Pro položky uvedené v příloze A.1, kde jsou uvedené zkušební normy IEC a ETSI, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství určit, která z nich má být použita.

3.  Zařízení uvedené v příloze A.1 a vyrobené přede dnem uvedeným v odstavci 1 může být rovněž umístěno na trh a na palubu lodi Společenství, jejíž certifikáty byly vydány členským státem nebo jeho jménem v souladu s mezinárodními smlouvami během dvou let následujících po uvedeném dni, jestliže bylo toto zařízení vyrobeno v souladu s postupy pro schvalování typu, které již nabyly platnosti na území uvedeného členského státu přede dnem přijetí této směrnice.

Článek 6

1.  Žádný členský stát nezakáže umístění na trh nebo na palubu lodi Společenství zařízení uvedeného v příloze A.1, které nese značku nebo z jiných důvodů vyhovuje této směrnici, ani neodmítne vydat nebo obnovit příslušný bezpečnostní certifikát.

2.  Povolení k provozování radiostanice je vydáno příslušným orgánem v souladu s mezinárodními předpisy pro provozování radiostanice před vydáním příslušného bezpečnostního certifikátu.

Článek 7

1.  Po vstupu této směrnice v platnost předloží Společenství Mezinárodní námořní organizaci (IMO) nebo evropským organizacím pro normalizaci žádost o stanovení norem, včetně podrobných zkušebních norem, pro zařízení uvedené v příloze A.2.

2.  Žádost podle odstavce 1 předkládá:

 předsednictvo Rady a Komise, pokud je předkládána Mezinárodní námořní organizaci (IMO),

 Komise v souladu se směrnicí Rady 83/189/EHS ze dne 28. března 1983 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů ( 8 ), pokud je předkládána evropským organizacím pro normalizaci. Pověření vydaná Komisí směřují k vypracování mezinárodních norem pomocí postupů pro spolupráci mezi evropskými institucemi a jejich partnery na mezinárodní úrovni.

3.  Členské státy učiní vše pro zajištění toho, aby mezinárodní organizace včetně IMO tyto normy urychleně vytvořily.

4.  Tvorbu zkušebních norem Komise pravidelně sleduje.

▼M7

5.  Pokud mezinárodní organizace včetně IMO nejsou v přiměřené době schopny nebo odmítnou přijmout příslušné zkušební normy pro specifické položky zařízení, mohou být přijaty normy založené na práci evropských organizací pro normalizaci. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

6.  Po přijetí nebo po vstupu v účinnost zkušebních norem uvedených v odstavcích 1 až 5 pro specifické položky zařízení lze převést toto zařízení z přílohy A.2 do přílohy A.1. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

Článek 5 se uplatní ode dne převedení.

▼B

Článek 8

1.  V případě nové lodě, bez ohledu na její vlajku, která není registrována ve členském státě, ale má být do rejstříku členského státu převedena, podléhá tato loď při převodu prohlídce přijímajícího členského státu za účelem ověření, zda skutečný stav jejího zařízení odpovídá jejímu bezpečnostnímu certifikátu a nese značku nebo její obdobu pro schválení typu zařízení v souladu s požadavky tohoto členského státu a v souladu s touto směrnicí.

2.  Pokud zařízení nemá značku nebo její obdobu považovanou státní správou za rovnocennou, musí být nahrazeno.

3.  Zařízení považované za rovnocenné podle tohoto článku obdrží od členského státu certifikát, který musí být vždy na palubě spolu se zařízením a který uděluje povolení členského státu vlajky umístit zařízení na palubě lodi, a ukládá všechna omezení nebo stanoví všechna opatření vztahující se na používání zařízení.

4.  V případě radiokomunikačního zařízení musí státní správa státu vlajky požadovat, aby toto zařízení nepůsobilo nežádoucím způsobem na požadavky radiofrekvenčního spektra.

Článek 9

1.  Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty určené k provádění postupů podle článku 10 spolu se zvláštními úkoly, pro jejichž plnění byly tyto oznámené subjekty určeny, a spolu s identifikačními čísly, které těmto subjektům Komise předem přidělila. Každá organizace předloží členskému státu, který zamýšlí ji určit, veškeré informace týkající se kritérií stanovených v příloze C a rovněž důkaz shody s těmito kritérii.

2.  Každý členský stát musí nejméně každé dva roky nechat státní správou nebo nestrannou externí organizací určenou státní správou provést kontrolu služeb, které jeho oznámené subjekty jeho jménem provádějí. Kontrola zajistí, aby každý oznámený subjekt nadále splňoval kritéria stanovená v příloze C.

3.  Členský stát, který subjekt určil, musí jeho určení zrušit, jestliže zjistí, že tento subjekt dále nesplňuje kritéria stanovená v příloze C. Neprodleně o tom informuje Komisi i ostatní členské státy.

Článek 10

1.  Postup posuzování shody, jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze B, je následující:

i) Provedení ES přezkoušení typu (modul B) a před tím, než je zařízení uvedeno na trh a podle volby výrobce nebo jeho oprávněného zástupce usazeného ve Společenství, přičemž veškeré zařízení musí podléhat - z možností uvedených v příloze A.1 - následujícímu:

a) ES prohlášení o shodě s typem (modul C);

b) ES prohlášení o shodě s typem (zabezpečení jakosti výroby) (modul D);

c) ES prohlášení o shodě s typem (zabezpečení jakosti výrobku) (modul E);

d) ES prohlášení o shodě s typem (ověřování výrobků) (modul F); nebo

ii) ES komplexní zabezpečení jakosti (modul H).

2.  Prohlášení o shodě s typem musí mít písemnou formu a musí uvádět informace uvedené v příloze B.

3.  Jsou-li soustavy zařízení vyráběné jednotlivě nebo v malých množstvích a nikoliv v sériích nebo hromadně, může být předmětem posuzování shody ES ověřování celku (modul G).

4.  Komise vede aktualizovaný seznam schváleného zařízení a žádostí, které jsou staženy nebo odmítnuty, a dává je k dispozici zúčastněným stranám.

Článek 11

1.  Zařízení uvedené v příloze A.1, které vyhovuje příslušným mezinárodním nástrojům, a vyrábí se v souladu s postupy posuzování shody, je opatřeno značkou připojenou výrobcem nebo jeho oprávněným zástupcem usazeným ve Společenství.

2.  Za značkou se uvádí identifikační číslo oznámeného subjektu, který provedl postup posuzování shody, pokud se tento subjekt účastní fáze řízení výroby, a dále poslední dvě číslice čísla roku, ve kterém bylo zařízení opatřeno značkou. Identifikační číslo oznámeného subjektu je připevněno k zařízení, za což odpovídá sám subjekt, nebo výrobce nebo jeho oprávněný zástupce usazený ve Společenství.

3.  Forma značky, která má být použita, je stanovena v příloze D.

4.  Značka je připevněna k zařízení nebo k jeho tabulce s údaji tak, aby byla viditelná, čitelná a nesmazatelná po celou předpokládanou dobu životnosti zařízení. Nicméně pokud to není možné nebo pokud to v důsledku povahy daného zařízení nelze zajistit, je značka připevněna na obalu výrobku, na štítku nebo letáku.

5.  Žádné značky nebo nápisy, které by mohly uvést třetí strany v omyl s ohledem na význam grafiky značky uvedené v této směrnici, nesmí být připevněny.

6.  Značka se k zařízení připevní ke konci výrobní fáze.

Článek 12

1.  Bez ohledu na článek 6 může každý členský stát učinit opatření nezbytná k zajištění kontrol vzorků u zařízení nesoucího značku, které je na trhu daného členského státu, a které ještě nebylo umístěno na palubu, za účelem zajištění souladu tohoto zařízení s touto směrnicí. Kontroly vzorků, které nejsou stanoveny v modulech pro posuzování shody v příloze B, se provádí na náklady členského státu.

2.  Bez ohledu na článek 6, po instalaci zařízení vyhovujícího této směrnici na palubu lodi Společenství je státní správa státu vlajky této lodě oprávněna provést hodnocení tohoto zařízení, jsou-li za účelem bezpečnosti nebo ochrany před znečištěním mezinárodními nástroji požadovány zkoušky provozní výkonnosti na palubě, pokud se tím nezdvojují postupy posuzování shody. Státní správa státu vlajky může na výrobci zařízení, jeho oprávněném zástupci usazeném ve Společenství nebo na osobě odpovědné za uvádění zařízení na trh ve Společenství požadovat předložení zprávy o prohlídce/zkoušení.

Článek 13

1.  Pokud členský stát na základě kontroly nebo jiným způsobem zjistí, bez ohledu na skutečnost, že nese značku, že zařízení uvedené v příloze A.1, správně instalované, udržované a používané k určenému účelu, může ohrozit zdraví a/nebo bezpečnost posádky, cestujících nebo případně dalších osob nebo že může nepříznivě ovlivnit mořské životní prostředí, může daný členský stát stáhnout jednotlivá zařízení z trhu nebo zakázat či omezit jejich uvedení na trh nebo jejich používání na palubě lodi, pro kterou vydává bezpečnostní certifikát. Členský stát o tomto opatření neprodleně informuje ostatní členské státy a Komisi a uvede důvody pro své rozhodnutí, zejména je-li nesoulad s touto směrnicí způsoben:

a) nedodržením čl. 5 odst. 1 a 2;

b) nesprávným uplatněním zkušebních norem podle čl. 5 odst. 1 a 2, nebo

c) nedostatky ve zkušebních normách samotných.

2.  Komise co nejdříve zahájí konzultace se zúčastněnými stranami. Pokud po těchto konzultacích Komise zjistí, že:

▼M7

 opatření jsou odůvodněná, neprodleně o tom informuje členský stát, který dal podnět, a ostatní členské státy; je-li rozhodnutí podle odstavce 1 přisuzováno nedostatkům ve zkušebních normách, Komise po konzultaci se zúčastněnými stranami předloží do dvou měsíců záležitost výboru podle čl. 18 odst. 1 a pokud členský stát, který rozhodnutí učinil, zamýšlí toto rozhodnutí uplatňovat, zahájí regulativní postup podle čl. 18 odst. 2;

▼B

 opatření jsou neodůvodněná, neprodleně o tom informuje členský stát, který dal podnět, a výrobce nebo jeho oprávněného zástupce usazeného ve Společenství.

3.  Pokud nevyhovující exemplář zařízení nese značku, musí členský stát s pravomocí nad kýmkoliv, kdo zařízení opatřil značkou, učinit vhodná opatření; daný členský stát informuje Komisi a ostatní členské státy o učiněných opatřeních.

4.  Komise zajistí trvalé informování členských států o průběhu a výsledcích tohoto postupu.

Článek 14

1.  Bez ohledu na článek 5 za výjimečných okolností technických inovací může státní správa státu vlajky dovolit, aby zařízení, které nevyhovuje postupům posuzování shody, bylo umístěno na palubě lodi Společenství, je-li na základě zkoušky nebo jinak se souhlasem státní správy státu vlajky stanoveno, že toto zařízení je přinejmenším stejně účinné jako zařízení, které postupům posuzování shody vyhovuje.

V případě radiokomunikačního zařízení požaduje státní správa státu vlajky, aby toto zařízení nevhodně neovlivňovalo požadavky radiofrekvenčního spektra.

2.  Tyto zkušební postupy nesmí žádným způsobem zvýhodňovat zařízení vyrobené v členském státě vlajky vůči zařízení vyrobenému v jiných státech.

3.  Zařízení, na které se vztahuje tento článek, obdrží od členského státu certifikát, který musí být vždy na palubě spolu se zařízením a který uděluje povolení členského státu vlajky umístit zařízení na palubě lodi a ukládá všechna omezení nebo stanoví všechna opatření vztahující se na používání zařízení.

4.  Pokud členský stát dovolí umístit zařízení, na které se vztahuje tento článek, na palubě lodi Společenství, neprodleně o tom podrobně informuje Komisi a ostatní členské státy spolu se zprávou o všech příslušných zkouškách, posudcích a postupech posuzování shody.

▼M7

5.  Takové zařízení, které je uvedeno v odstavci 1, se doplní k příloze A.2. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼B

6.  Pokud je loď se zařízením na palubě, na které se vztahuje odstavec 1, převedena do jiného členského státu, může přijímající členský stát vlajky učinit nezbytná opatření, včetně zkoušek a praktické ukázky, s cílem zajistit přinejmenším stejnou účinnost zařízení, jako je účinnost zařízení, které vyhovuje postupům posuzování shody.

Článek 15

1.  Bez ohledu na článek 5 může státní správa státu vlajky dovolit, aby zařízení nevyhovující postupům posuzování shody, nebo na které se nevztahuje článek 14, bylo umístěno na palubě lodi Společenství z důvodů zkoušení nebo hodnocení, ale pouze při dodržení těchto podmínek:

a) zařízení musí obdržet certifikát členského státu vlajky, který musí být vždy na palubě spolu se zařízením a který uděluje povolení členského státu vlajky umístit zařízení na palubě lodi Společenství a ukládá všechna omezení nebo stanoví všechna opatření vztahující se na používání zařízení;

b) povolení musí být omezeno krátkou časovou lhůtou;

c) na dané zařízení se nesmí spoléhat místo zařízení, které vyhovuje požadavkům této směrnice, a zařízení nesmí nahrazovat zařízení, které musí zůstat na palubě lodi Společenství v provozu a připravené k okamžitému použití.

2.  V případě radiokomunikačního zařízení musí státní správa státu vlajky požadovat, aby toto zařízení nevhodně neovlivňovalo požadavky radiofrekvenčního spektra.

Článek 16

1.  Je-li třeba v přístavu mimo Společenství nahradit zařízení a za výjimečných okolností, které musí být státní správě státu vlajky náležitě odůvodněny, není-li s ohledem na přiměřenou dobu, zdržení a náklady proveditelné umístit na palubě zařízení, které je typově schválené v Evropském společenství, může být na palubu umístěno jiné zařízení v souladu s tímto postupem:

a) zařízení je doprovázeno dokumentací vydanou uznanou organizací rovnocennou s oznámeným subjektem, pokud byla mezi Společenstvím a danou třetí zemí uzavřena dohoda o vzájemném uznávání těchto organizací;

b) je-li nemožné vyhovět písm. a), lze v závislosti na odstavcích 2 a 3 na palubě umístit zařízení doprovázené dokumentací osvědčující soulad s požadavky IMO a vydanou členským státem IMO, který je členským státem příslušných smluv.

2.  Státní správa státu vlajky je okamžitě informována o povaze a charakteristikách takového jiného zařízení.

3.  Státní správa státu vlajky musí při nejbližší příležitosti zajistit, aby zařízení uvedené v odstavci 1 spolu se svou zkušební dokumentací vyhovovalo příslušným požadavkům mezinárodních nástrojů a této směrnice.

4.  V případě radiokomunikačního zařízení musí státní správa státu vlajky požadovat, aby toto zařízení nevhodně neovlivňovalo požadavky radiofrekvenčního spektra.

▼M4

Článek 17

▼M7

Tato směrnice může být změněna s cílem:

a) uplatnit pro účely této směrnice navazující změny mezinárodních právních nástrojů;

b) aktualizovat přílohu A jak zavedením nových zařízení, tak převedením zařízení z přílohy A.2 do přílohy A.1 a naopak;

c) doplnit možnost použít moduly B + C a modul H pro zařízené uvedená v příloze A.1 a změnit sloupce pro moduly posuzování shody;

d) zahrnout jiné normalizační organizace do definice „zkušebních norem“ uvedené v článku 2.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼M4

Smlouvy a zkušební normy uvedené v čl. 2 písm. c), d) a n) je třeba chápat tak, aby nebyla dotčena jakákoliv opatření přijatá na základě článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) ( 9 ).

▼M7

Článek 18

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ( 10 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ( 11 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼B

Článek 19

Členské státy si s ohledem na účinné provedení a prosazení této směrnice nabídnou vzájemnou pomoc.

Článek 20

1.  Členské státy přijmou a vyhlásí právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 1998.

Použijí je od 1. ledna 1999.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy neprodleně sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy.

Článek 21

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 22

Tato směrnice je určena členským státům.

▼M13
PŘÍLOHA A

Obecná poznámka k příloze A: Pravidla SOLAS jsou pravidla úmluvy SOLAS v platném znění.

Obecná poznámka k příloze A: U některých označení položky jsou v sloupci 5 uvedeny pod jedním označením položky některé možné varianty výrobků. Varianty výrobků jsou stanoveny samostatně a jsou od sebe odděleny tečkovanou čárou. Pro účely osvědčování se podle potřeby vybere pouze příslušná varianta výrobku (např. A.1/3.3).

Seznam použitých zkratek

A.1 : změna 1 týkající se normativních dokumentů jiných než IMO;

A.2 : změna 2 týkající se normativních dokumentů jiných než IMO;

AC : změna týkající se opravy normativních dokumentů jiných než IMO;

CAT : kategorie radarového zařízení stanovená v oddíle 1.3 normy IEC 62388 (2007);

oběž. : oběžník;

COLREG : Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři;

COMSAR : podvýbor IMO pro radiokomunikace a vyhledávání a záchranářství;

EN : evropská norma;

ETSI : Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích;

FSS : Mezinárodní předpisy pro systémy protipožární bezpečnosti;

FTP : Mezinárodní předpisy pro použití postupů požárních zkoušek;

HSC : Předpisy pro vysokorychlostní plavidla;

IBC : Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií;

ICAO : Mezinárodní organizace pro civilní letectví;

IEC : Mezinárodní elektrotechnická komise;

IGC : Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících zkapalněné plyny;

IMO : Mezinárodní námořní organizace;

ISO : Mezinárodní organizace pro normalizaci;

ITU : Mezinárodní telekomunikační unie;

LSA : záchranné prostředky;

MARPOL : Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí;

MEPC : Výbor pro ochranu mořského prostředí;

MSC : Výbor pro námořní bezpečnost;

Nox : oxidy dusíku;

Systémy O2/HC : kyslíkové a uhlovodíkové systémy

SOLAS : Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři;

Sox : oxidy síry;

prav. : pravidlo;

rez. : rezoluce.
PŘÍLOHA A.1

ZAŘÍZENÍ, PRO KTERÁ JIŽ V MEZINÁRODNÍCH PRÁVNÍCH DOKUMENTECH EXISTUJÍ PODROBNÉ ZKUŠEBNÍ NORMY

Poznámky použitelné pro celou přílohu A.1

a) Obecně: Kromě specificky uváděných zkušebních norem lze řadu ustanovení, která musí být přezkoušena během přezkoušení typu (schválení typu) podle modulů posuzování shody v příloze B, nalézt v příslušných požadavcích mezinárodních úmluv a v příslušných rezolucích a oběžnících Mezinárodní námořní organizace (dále jen „IMO“).

b) Sloupec 1: Lze použít článek 2 směrnice Komise 2013/52/EU ( 12 ) (9. změna přílohy A směrnice o námořním zařízení).

c) Sloupec 1: Lze použít článek 2 směrnice Komise 2014/93/EU ( 13 ) (10. změna přílohy A směrnice o námořním zařízení).

d) Sloupec 5: Jestliže jsou citovány rezoluce IMO, jsou použitelné pouze zkušební normy obsažené v příslušných částech příloh k uvedeným rezolucím s vyloučením ustanovení rezolucí samých.

e) Sloupec 5: Mezinárodní úmluvy a zkušební normy se použijí v platném znění. Za účelem správného zjištění příslušných norem se ve zkušebních zprávách, certifikátech shody a prohlášeních o shodě výslovně označuje použitá specifická zkušební norma a její verze.

f) Sloupec 5: Jsou-li uvedeny dva soubory zkušebních norem oddělené slovem „nebo“, každý soubor plní všechny zkušební požadavky, aby vyhověl výkonnostním normám IMO; zkouška podle jednoho souboru tedy dostačuje k prokázání souladu s požadavky příslušných mezinárodních dokumentů. Naopak jsou-li použity jiné oddělovače (čárka), použijí se všechny uvedené odkazy.

g) Požadavky stanovenými v této příloze nejsou dotčeny požadavky na přepravu v mezinárodních úmluvách.

1.    Záchranné prostředky

Sloupec 4: Použije se oběžník IMO MSC/980 s výjimkou případů, kdy byl nahrazen zvláštním dokumentem uvedeným v sloupci 4.Pol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v platném znění v případě, že se požaduje „schválení typu“

Pravidla SOLAS 74 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Záchranné kruhy

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/7,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Pozici označující světla pro záchranné prostředky:

a)  pro záchranná plavidla a záchranářské čluny;

b)  pro záchranné kruhy;

c)  pro záchranné vesty.

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/7,

— prav. III/22,

— prav. III/26,

— prav. III/32,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, IV,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Záchranné kruhy s automaticky se aktivujícími kouřovými signály

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/7,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Záchranné vesty

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/7,

— prav. III/22,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

— IMO MSC/oběž. 922,

— IMO MSC.1/oběž. 1304,

— IMO MSC.1/oběž. 1470.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení spolu SE záchrannou vestou

a)  neizolovaný námořní záchranný oblek

b)  izolovaný námořní záchranný oblek

c)  obleky chránící před povětrnostními vlivy

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/7,

— prav. III/22,

— prav. III/32,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

— IMO MSC/oběž. 1046.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení BEZ záchranné vesty

a)  neizolovaný námořní záchranný oblek

b)  izolovaný námořní záchranný oblek

c)  obleky chránící před povětrnostními vlivy

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/7,

— prav. III/22,

— prav. III/32,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

— IMO MSC/oběž. 1046.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Pomůcky tepelné ochrany

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/22,

— prav. III/32,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

— IMO MSC/oběž. 1046.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Raketové padáčkové světlice (pyrotechnika)

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/6,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Ruční pochodně (pyrotechnika)

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Plovoucí kouřové signály (pyrotechnika)

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Zařízení pro vrhání lanek

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/18,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VII,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Nafukovací záchranné vory

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/13,

— prav. III/21,

— prav. III/26,

— prav. III/31,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

— IMO MSC/oběž. 811,

— IMO MSC.1/oběž. 1328.

— rez. IMO MSC.81(70).

A pro prodloužené servisní intervaly:

— IMO MSC.1/oběž.1328.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Pevné záchranné vory

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/21,

— prav. III/26,

— prav. III/31,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

— IMO MSC/oběž. 811.

— rez. IMO MSC.81(70),

— IMO MSC/oběž. 1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Záchranné vory se samočinným uvedením do správné polohy

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/26,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC 48(66)-(předpis LSA) I, IV,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

— IMO MSC/oběž. 809,

— IMO MSC/oběž. 811,

— IMO MSC.1/oběž. 1328.

— rez. IMO MSC.81(70).

A pro prodloužené servisní intervaly:

— IMO MSC.1/oběž.1328.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Oboustranně použitelné záchranné vory s ochranným přístřeškem

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/26,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

— IMO MSC/oběž. 809,

— IMO MSC/oběž. 811,

— IMO MSC.1/oběž. 1328.

— rez. IMO MSC.81(70).

A pro prodloužené servisní intervaly:

— IMO MSC.1/oběž. 1328.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Uvolňovací zařízení pro záchranné vory (hydrostatická uvolňovací zařízení)

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/13,

— prav. III/26,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

— IMO MSC/oběž. 811.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Záchranné čluny:

a)  záchranné čluny spouštěné člunovými jeřáby:

— zčásti uzavřené,

— zcela uzavřené;

b)  záchranné čluny spouštěné volným pádem.

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/21,

— prav. III/31,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

— IMO MSC.1/oběž. 1423.

— rez. IMO MSC.81(70),

— IMO MSC/oběž. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Pevné záchranářské čluny

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/21,

— prav. III/31,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

— rez. IMO MSC.81(70),

— IMO MSC/oběž. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Nafukovací záchranářské čluny

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/21,

— prav. III/31,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

— rez. IMO MSC.81(70),

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Rychlé záchranářské čluny:

a)  nafukovací;

b)  pevné;

c)  nafukovací s pevným trupem.

—  prav. III/4.

— prav. III/26,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,V,

— IMO MSC/oběž. 1016,

— IMO MSC/oběž. 1094.

— rez. IMO MSC.81(70),

— IMO MSC/oběž. 1006,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Spouštěcí prostředky používající lanové kladkostroje (člunové jeřáby)

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/23,

— prav. III/33,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Spouštěcí prostředky se samočinným uvolňováním pro záchranná plavidla

přesunuto do A.2/1.3

A.1/1.23

Prostředky pro spouštění záchranných člunů volným pádem

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/16,

— prav. III/23,

— prav. III/33,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Prostředky pro spouštění záchranných vorů

(člunové jeřáby)

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/12,

— prav. III/16,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Prostředky pro spouštění rychlých záchranářských člunů

(člunové jeřáby)

—  prav. III/4.

— prav. III/26,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Uvolňovací mechanismus pro

a)  záchranné čluny a záchranářské čluny (spouštěné lanovým kladkostrojem nebo kladkostroji);

b)  záchranné vory (spouštěné lanovým kladkostrojem nebo kladkostroji);

c)  záchranné čluny spouštěné volným pádem.

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/16,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, VI,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

— IMO MSC.1/oběž. 1419.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Námořní evakuační systémy

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/15,

— prav. III/26,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Záchranné prostředky

—  prav. III/4.

— prav. III/26,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI.

— rez. IMO MSC.81(70),

— IMO MSC/oběž. 810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Naloďovací žebříky

— prav. III/4,

— prav. III/11,

— prav. X/3.

— prav. III/11,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

— IMO MSC.1/oběž. 1285.

— rez. IMO MSC.81(70),

— ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Odrazky a reflexní materiály

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

—  rez. IMO A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Obousměrné radiotelefonní přístroje VHF záchranných plavidel

přesunuto do A.1/5.17 a A.1/5.18

A.1/1.32

Odpovídač SAR 9 GHz (SART)

přesunuto do A.1/4.18

A.1/1.33

Radarové odrážeče pro záchranné čluny a záchranářské čluny

(pasivní)

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/34,

— rez. IMO A.384(X),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

— rez. IMO MSC.164(78).

— EN ISO 8729 (1998),

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— nebo

— EN ISO 8729 (1998),

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— nebo

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— nebo

— ISO 8729-1 (2010),

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Kompas pro záchranné čluny a záchranářské čluny

přesunuto do A.1/4.23

A.1/1.35

Přenosné hasicí zařízení pro záchranné čluny a záchranářské čluny

přesunuto do A.1/3.38

A.1/1.36

Hnací motor záchranných člunů a záchranářských člunů

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, V.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Přívěsný motor k pohonu záchranářských člunů

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Pátrací světla pro užití v záchranných člunech a záchranářských člunech

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Otevřené oboustranně použitelné záchranné vory

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, příloha 10,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, příloha 11,

— IMO MSC.1/oběž. 1328.

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) příloha 10,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) příloha 11.

A pro prodloužené servisní intervaly:

— IMO MSC.1/oběž.1328.

B + D

B + F

A.1/1.40

Lodivodský mechanický výtah

přesunuto do A.1/4.48

A.1/1.41

Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny

a)  záchranné čluny spouštěné člunovými jeřáby;

b)  záchranné čluny spouštěné volným pádem;

c)  záchranné vory;

d)  záchranářské čluny;

e)  rychlé záchranářské čluny.

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/16,

— prav. III/17,

— prav. III/23,

— prav. III/24,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

—  rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Lodivodský žebřík

přesunuto do A.1/4.49

A.1/1.43

Pevné/nafukovací záchranářské čluny

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/21,

— prav. III/31,

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

— rez. IMO MSC.81(70),

— IMO MSC/oběž. 1006,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

2.    Zabránění znečišťování moříPol.

Označení položky

Pravidlo MARPOL 73/78 v platném znění v případě, že se požaduje „schválení typu“

Pravidla MARPOL 73/78 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Filtrovací zařízení k zadržení ropných látek (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion)

—  příloha I, prav. 14.

příloha I, prav. 14,

— IMO MEPC.1/oběž.643.

— rez. IMO MEPC.107(49),

— IMO MEPC.1/oběž.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Detektory rozhraní ropné látky/voda

—  příloha I, prav. 32.

—  příloha I, prav. 32.

—  rez. IMO MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Měřiče obsahu ropných látek

—  příloha I, prav. 14.

příloha I, prav. 14,

— IMO MEPC.1/oběž. 643.

— rez. IMO MEPC.107(49),

— IMO MEPC.1/oběž. 643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Zpracovatelské zařízení určené k připojení na stávající zařízení na oddělování ropných látek z vody znečištěné ropnými látkami (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion)

záměrně nevyplněno

A.1/2.5

Systém sledování a ovládání vypouštění ropných látek u ropného tankeru

— příloha I, prav. 31,

— IMO MEPC.1/oběž.761 Rev.1.

—  příloha I, prav. 31.

—  rez. IMO MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Systémy odpadních vod

—  příloha IV, prav. 9.

—  příloha IV, prav. 9.

Do 31. prosince 2015:

— rez. IMO MEPC.159(55).

Od 1. ledna 2016:

— rez. IMO MEPC.227(64).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Lodní spalovny odpadů

—  příloha VI, prav. 16.

— příloha VI, prav.16,

— IMO MEPC.1/oběž.793.

—  rez. IMO MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Analyzátor NOx pro použití na palubě podle technického předpisu NOx 2008

—  rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI MARPOL, prav. 13).

— rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI MARPOL, prav. 13),

— rez. IMO MEPC.177(58) – (technický předpis NOx 2008),

— rez. IMO MEPC.198(62),

— IMO MEPC.1/oběž.638.

—  rez. IMO MEPC.177(58) – (technický předpis NOx 2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Zařízení využívající ostatní technické metody omezování emisí SOx

přesunuto do A.2/2.4

A.1/2.10

Palubní systémy pro čištění výfukových plynů

— rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI MARPOL, prav. 4),

— rez. IMO MEPC.184(59).

—  rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI MARPOL, prav. 4).

—  rez. IMO MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

3.    Protipožární ochranaPol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v platném znění v případě, že se požaduje „schválení typu“

Pravidla SOLAS 74 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Primární povlak hlavní paluby

— prav. II-2/4,

— prav. II-2/6,

— prav. X/3.

— prav. II-2/4,

— prav. II-2/6,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

—  rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Přenosné hasicí přístroje

— prav. II-2/10,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4.

— prav. II-2/4,

— prav. II-2/10,

— prav. II-2/18,

— prav. II-2/19,

— prav. II-2/20,

— rez. IMO A.951(23),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4,

— IMO MSC/oběž. 1239,

— IMO MSC/oběž. 1275.

— EN 3-7 (2004), včetně A.1 (2007),

— EN 3-8 (2006), včetně AC (2007),

— EN 3-9 (2006), včetně AC (2007),

— EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Hasičská výzbroj a výstroj: ochranný oděv (obleky na ochranu před sálavým teplem)

— prav. II-2/10,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

Protipožární ochranný oděv:

— EN 469 (2005), včetně A1 (2006) a AC (2006).

Protipožární ochranný oděv – reflexní oblek pro zvláštní postupy hašení požáru:

— EN 1486 (2007).

Protipožární ochranný oděv – ochranný oděv s reflexní vnější vrstvou:

— ISO 15538 (2001) úroveň 2.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Hasičská výzbroj a výstroj: obuv

— prav. II-2/10,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

—  EN 15090 (2012).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Hasičská výzbroj a výstroj: rukavice

— prav. II-2/10,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

—  EN 659 (2003), včetně A1 (2008) a AC (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Hasičská výzbroj a výstroj: přilba

— prav. II-2/10,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

—  EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Samostatný dýchací přístroj na stlačený vzduch

Pozn.: Užití při nehodách týkajících se nebezpečného zboží vyžaduje přetlakovou masku.

— prav. II-2/10,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

A pokud se přístroj používá při nehodách s nákladem:

— rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 14,

— rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 14.

— EN 136 (1998), včetně AC (2003),

— EN 137 (2006).

A pokud se přístroj používá při nehodách s nákladem:

— ISO 23269-3(2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Dýchací přístroj se vzduchovou hadicí na stlačený vzduch

— prav. X/3.

— IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7.

Pozn.: Toto zařízení je určeno pouze pro vysokorychlostní plavidla postavená podle předpisu HSC 1994.

—  IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7.

— EN 14593-1 (2005),

— EN 14593-2 (2005), včetně AC (2005),

— EN 14594 (2005), včetně AC (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Součásti postřikovacích systémů pro obytné a obslužné prostory a ovládací (kontrolní) stanoviště (velíny) rovnocenné systémům podle SOLAS 74, prav. II-2/12 (pouze trysky a jejich charakteristika)

(včetně trysek stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC))

— prav. II-2/7,

— prav. II-2/10,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8.

— prav. II-2/7,

— prav. II-2/9,

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.44(65),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8,

— IMO MSC/oběž. 912.

—  rez. IMO A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Trysky stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro strojovny a strojovny nákladových čerpadel

— prav. II-2/10,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7,

— IMO MSC.1/oběž.1313.

—  IMO MSC/oběž. 1165, dodatek A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Požární přepážky třídy „A“ a „B“

a)  přepážky třídy „A“;

b)  přepážky třídy „B“.

třída „A“:

— prav. II-2/3.2,

třída „B“:

— prav. II-2/3.4.

— prav. II-2/9 a

třída „A“:

— prav. II-2/3.2,

— IMO MSC/oběž. 1120,

— IMO MSC.1/oběž. 1434.

třída „B“:

— prav. II-2/3.4.

— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010),

— IMO MSC.1/oběž. 1435. (posledně uvedená norma se vztahuje pouze na přepážky třídy „A“)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech

— prav. II-2/4,

— prav. II-2/16.

— prav. II-2/4,

— prav. II-2/16.

— EN ISO 16852 (2010),

— ISO 15364 (2007),

— IMO MSC/oběž. 677.

Pro jiná zařízení než ventily:

B + D

B + E

B + F

Pro ventily:

B + F

A.1/3.13

Nehořlavé materiály

— prav. II-2/3,

— prav. X/3.

— prav. II-2/3,

— prav. II-2/5,

— prav. II-2/9,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

—  rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Potrubí z materiálů jiných než ocel a procházející přepážkami tříd „A“ a „B“

položka je zahrnuta do A.1/3.26 a A.1/3.27

A.1/3.15

Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo

a)  plastová potrubí a armatury;

b)  ventily;

c)  sestavy ohebného potrubí a kompenzátory;

d)  kovové součásti potrubí s odolným a elastomerním těsněním.

— prav. II-2/4,

— prav. X/3.

— prav. II-2/4,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, 10,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, 10,

— IMO MSC/oběž. 1120.

Potrubí a armatury:

— rez. IMO A.753(18),

— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

Ventily:

— ISO 10497 (2010).

Sestavy ohebného potrubí:

— EN ISO 15540 (2001),

— EN ISO 15541 (2001).

Kovové součásti potrubí s odolným a elastomerním těsněním:

— ISO 19921 (2005),

— ISO 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Protipožární dveře

—  prav. II-2/9.

—  prav. II-2/9.

— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010),

— IMO MSC.1/oběž. 1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Součásti systémů ovládání protipožárních dveří

Poznámka: Je-li ve sloupci 2 použit výraz „součásti systémů“, může být za účelem zajištění splnění mezinárodních požadavků zapotřebí otestovat jednu součást, skupinu součástí nebo celý systém.

— prav. II-2/9,

— prav. X/3.

— prav. II-2/9,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

—  rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene

a)  dekorativní obklady;

b)  nátěrové systémy;

c)  podlahové krytiny;

d)  izolační povlaky potrubí;

e)  lepidla používaná v konstrukci přepážek tříd „A“, „B“ a „C“;

f)  membrána pro hořlavé potrubí.

— prav. II-2/3,

— prav. II-2/5,

— prav. II-2/6 pro písm. a), b) a c)

— prav. II-2/9 pro písm. e) a f)

— prav. X/3.

— prav. II-2/3,

— prav. II-2/5,

— prav. II-2/6,

— prav. II-2/9,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— IMO MSC/oběž. 1120.

—  rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Závěsy, záclony a ostatní zavěšené textilní materiály a fólie

— prav. II-2/3,

— prav. II-2/9,

— prav. X/3.

— prav. II-2/3,

— prav. II-2/9,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010),

— IMO MSC.1/oběž. 1456.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Čalouněný nábytek

— prav. II-2/3,

— prav. II-2/5,

— prav. II-2/9,

— prav. X/3.

— prav. II-2/3,

— prav. II-2/5,

— prav. II-2/9,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

—  rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Lůžkoviny

— prav. II-2/3,

— prav. II-2/9,

— prav. X/3.

— prav. II-2/3,

— prav. II-2/9,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

—  rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Protipožární klapky

—  prav. II-2/9.

—  prav. II-2/9.

—  rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nehořlavé průchody potrubí přepážkami třídy „A“

přesunuto do A.1/3.26

A.1/3.24

Průchody elektrických kabelů přepážkami třídy „A“

přesunuto do A.1/3.26 písm. a)

A.1/3.25

Ohnivzdorná okna a kruhová boční lodní okna třídy „A“ a „B“

—  prav. II-2/9.

— prav. II-2/9,

— IMO MSC/oběž. 1120.

—  rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Průniky přepážkami třídy „A“

a)  průchody elektrických kabelů;

b)  průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod.

—  prav. II-2/9.

— prav. II-2/9,

— IMO MSC.1/oběž. 1276 (použitelné pouze pro písm. b)).

—  rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Průniky přepážkami třídy „B“

a)  průchody elektrických kabelů;

b)  průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod.

—  prav. II-2/9.

—  prav. II-2/9.

—  rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Postřikovací systémy (pouze postřikovací hlavice)

(včetně trysek stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC))

— prav. II-2/7,

— prav. II-2/10,

— prav. X/3.

— prav. II-2/7,

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.44(65),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8,

— IMO MSC/oběž. 912.

— ISO 6182-1 (2014),

— nebo

— EN 12259-1 (1999), včetně A1 (2001), A2 (2004) a A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Požární hadice o průměru ≤ 52 mm

— prav. II-2/10,

— prav. X/3.

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

—  EN 14540 (2004), včetně A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Přenosné zařízení na zjišťování obsahu kyslíku a detekci plynů

— prav. II-2/4,

— prav. VI/3.

— prav. II-2/4,

— prav. VI/3,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), nebo IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011),

— IEC 60533 (1999)

a příslušně pro:

a)  kategorii 1: (bezpečná oblast):

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-29-1 (2007);

b)  kategorii 2: (výbušná plynná atmosféra):

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-29-1 (2007),

— EN 60079-0 (2012) včetně A11:2013,

— EN 60079-1 (2007), včetně IEC 60079-1 opravy 1 (2008),

— EN 60079-10-1 (2009),

— EN 60079-11 (2012),

— EN 60079-15 (2010),

— EN 60079-26 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Trysky stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC)

položka zrušena, protože spadá do položky A.1/3.9 a A.1/3.28

A.1/3.32

Protipožární izolační materiály (vyjma vnitřního vybavení) pro vysokorychlostní plavidla

—  prav. X/3.

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— IMO MSC.1/oběž. 1457.

—  rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Protipožární izolační materiály vnitřního vybavení vysokorychlostních plavidel

—  prav. X/3.

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

—  rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Ohnivzdorné přepážky vysokorychlostních plavidel

—  prav. X/3.

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— IMO MSC.1/oběž. 1457.

—  rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Protipožární dveře vysokorychlostních plavidel

—  prav. X/3.

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

—  rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Protipožární klapky vysokorychlostních plavidel

—  prav. X/3.

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

—  rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Prostupy požárními přepážkami vysokorychlostních plavidel

a)  průchody elektrických kabelů;

b)  průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod.

—  prav. X/3.

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

—  rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Přenosné hasicí zařízení pro záchranné čluny a záchranářské čluny

— prav. III/4,

— prav. X/3.

— prav. III/34,

— rez. IMO A.951(23),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

— EN 3-7 (2004), včetně A1 (2007),

— EN 3-8 (2006), včetně AC (2007),

— EN 3-9 (2006), včetně AC (2007),

— EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Trysky pro rovnocenné hasicí systémy tvořící vodní mlhu pro strojovny a nákladové prostory

— prav. II-2/10,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7,

— IMO MSC.1/oběž. 1313,

— IMO MSC.1/oběž. 1458.

—  IMO MSC/oběž. 1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Nízko umístěné osvětlovací systémy (pouze součásti)

— prav. II-2/13,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 11.

— prav. II-2/13,

— rez. IMO A.752(18),

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 11.

— rez. IMO A.752(18),

— nebo

— ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Záchranné únikové dýchací přístroje (EEBD)

—  prav. II-2/13.

— prav. II-2/13,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3,

— IMO MSC/oběž. 849.

— ISO 23269-1 (2008), nebo:

— 

Pro únikový autonomní dýchací přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem s obličejovou maskou nebo ústenkou:

— EN 402 (2003).

Pro únikový autonomní dýchací přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem s kuklou:

— EN 1146 (2005).

Pro autonomní dýchací přístroj na tlakový vzduch s uzavřeným okruhem:

— EN 13794 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Součásti systémů inertních plynů

—  prav. II-2/4.

— prav. II-2/4,

— rez. IMO A.567(14),

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15,

— IMO MSC/oběž. 353,

— IMO MSC/oběž. 485,

— IMO MSC/oběž. 731,

— IMO MSC/oběž. 1120.

—  IMO MSC/oběž. 353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Trysky protipožárních hasicích systémů kuchyňských fritovacích zařízení (automatický nebo ruční typ)

— prav. II-2/1,

— prav. II-2/10,

— prav. X/3.

— prav. II-2/1,

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— IMO MSC.1/oběž. 1433.

—  ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Hasičská výzbroj a výstroj – záchranné lano

— prav. II-2/10,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3,

— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Součásti rovnocenných stabilních plynových hasicích systémů (hasicí médium, hlavní ventily a trysky) ve strojovnách a ve strojovnách nákladových čerpadel

— prav. II-2/10,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5.

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5,

— IMO MSC/oběž. 848,

— IMO MSC.1/oběž. 1313,

— IMO MSC.1/oběž. 1316.

— IMO MSC/oběž. 848,

— IMO MSC.1/oběž. 1316.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Součásti rovnocenných stabilních plynových hasicích systémů ve strojovnách (aerosolové systémy)

— prav. II-2/10,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5.

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5,

— IMO MSC.1/oběž. 1270, včetně opravy 1,

— IMO MSC.1/oběž. 1313.

—  IMO MSC.1/oběž. 1270, včetně opravy 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrát pro stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou ve strojovnách a strojovnách nákladových čerpadel

Pozn.: Stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou (včetně systémů používajících k provozu vzduch z vnitřních provozních prostor) pro strojovny a strojovny nákladových čerpadel je třeba ještě přezkoušet se schváleným koncentrátem podle požadavku státní správy.

—  prav. II-2/10.

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6.

—  IMO MSC/oběž. 670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Součásti stabilních místně používaných vodních hasicích systémů pro použití ve strojovnách kategorie „A“

(proudnice a zkoušky výkonu)

— prav. II-2/10,

— prav. X/3.

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

—  IMO MSC.1/oběž. 1387.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Stabilní vodní protipožární systémy pro prostory lodí typu ro-ro, prostory pro vozidla a prostory zvláštní kategorie

a)  systémy vyplývající z předpisů podle článku 4 oběž. 1430,

b)  systémy vyplývající z funkčních požadavků na systémy podle článku 5 oběž. 1430.

— prav. II-2/19,

— prav. II-2/20,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7

— prav. II-2/19,

— prav. II-2/20,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

—  IMO MSC.1/oběž. 1430.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Ochranný oblek odolný proti působení chemických látek

přesunuto do A.2/3.9

A.1/3.51

Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách

a)  Kontrolní a indikační zařízení

b)  Zařízení elektrického napájení

c)  Detektory plamene – Bodové hlásiče

d)  Detektory kouře: Bodové hlásiče využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace

e)  Detektory plamene: Bodové hlásiče

f)  Ručně obsluhované hlásiče požáru

g)  Izolátory

h)  Vstupní/výstupní zařízení

i)  Kabely

— prav. II-2/7,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.

— prav. II-2/7,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9,

— IMO MSC.1/oběž. 1242.

Kontrolní a indikační zařízení. Elektrická instalace na lodích:

— EN 54-2 (1997), včetně AC(1999) a A1(2006).

Zařízení elektrického napájení:

— EN 54-4 (1997), včetně AC(1999), A1(2002) a A2(2006).

Detektory tepla – Bodové hlásiče:

— EN 54-5 (2000), včetně A1 (2002).

Detektory kouře – Bodové hlásiče využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace:

— EN 54-7 (2000), včetně A1(2002) a A2(2006).

Detektory plamene – Bodové hlásiče:

— EN 54-10 (2002), včetně A1 (2005).

Ručně obsluhované hlásiče požáru:

— EN 54-11 (2001), včetně A1 (2005).

Izolátory:

— EN 54-17 (2007), včetně AC (2007).

Vstupní/výstupní zařízení:

— EN 54-18 (2005), včetně AC (2007).

Kabely:

— EN 60332-1-2 (2004).

— IEC 60092-376 (2003).

A příslušně, elektrická a elektronická instalace na lodích:

— IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Nepřenosná a přemístitelná hasicí zařízení

— prav. II-2/10,

— prav. X/3.

— prav. II-2/4,

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

— EN 1866-1 (2007).

— EN 1866-3 (2013).

— nebo

— ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Požární poplachová zařízení – Sirény

— prav. II-2/7,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.

— prav. II-2/7,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9,

— IMO MSC.1/oběž. 1242.

Sirény:

— EN 54-3 (2001), včetně A1(2002) a A2(2006),

— IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Stabilní zařízení na zjišťování obsahu kyslíku a detekci plynů

— prav. II-2/4,

— prav. VI/3.

— prav. II-2/4,

— prav. VI/3,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.

Pro kombinované systémy O2/HC navíc:

— IMO MSC.1/oběž. 1370.

— IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011),

— IEC 60533 (1999)

a příslušně pro:

a)  kategorii 4: (bezpečná oblast)

— EN 50104 (2010);

b)  kategorii 3: (výbušná plynná atmosféra)

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-0 (2012) včetně A11:2013,

— EN 60079-29-1 (2007).

Pro kombinované systémy O2/HC navíc:

— IMO MSC.1/oběž. 1370.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Dvojúčelové požární proudnice

(s paprskem nebo rozprašováním)

— prav. II-2/10,

— prav. X/3.

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

Ručně ovládané požární proudnice – Kombinované proudnice PN 16:

— EN 15182-1 (2007), včetně A1 (2009),

— EN 15182-2 (2007), včetně A1 (2009).

Ručně ovládané požární proudnice – Plnoproudové a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16:

— EN 15182-1 (2007), včetně A1 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Požární hadice (navíjecí)

— prav. II-2/10,

— prav. X/3.

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

—  EN 671-1 (2012).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Součásti hasicích systémů se středně expanzivní pěnou – stabilní palubní pěnové systémy tankerů

—  prav. II-2/10.

— prav. II-2/10.8.1,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 14,

— IMO MSC.1/oběž. 1239,

— IMO MSC.1/oběž. 1276.

—  IMO MSC/oběž. 798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Součásti stabilních hasicích systémů s nízkoexpanzivní pěnou pro strojovny a na ochranu paluby tankerů

—  prav. II-2/10.

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6, 14,

— IMO MSC.1/oběž. 1239,

— IMO MSC.1/oběž. 1276.

— IMO MSC.1/oběž. 1312.

— IMO MSC.1/oběž. 1312/oprava 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Stabilní hasicí systémy s expanzivní pěnou pro chemické tankery

— prav. II-2/1,

— rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 11.

— rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 11,

— IMO MSC/oběž. 553.

— IMO MSC.1/oběž. 1312.

— IMO MSC.1/oběž. 1312/oprava 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Trysky stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro balkony kabin

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7,

— IMO MSC.1/oběž. 1313.

—  IMO MSC.1/oběž. 1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

a)  Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající vnitřní vzduch pro ochranu strojoven, strojoven nákladových čerpadel, prostor pro vozidla a prostor lodí typu ro-ro, prostor zvláštní kategorie a nákladových prostor

b)  Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající vnější vzduch pro ochranu strojoven, strojoven nákladových čerpadel, prostor pro vozidla a prostor lodí typu ro-ro, prostor zvláštní kategorie a nákladových prostor

Pozn.: Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající vnitřní /vnější vzduch pro ochranu strojoven, strojoven nákladových čerpadel, prostor pro vozidla a prostor lodí typu ro-ro, prostor zvláštní kategorie a nákladových prostor je nutno přezkoušet se schváleným koncentrátem podle požadavku státní správy.

—  prav. II-2/10.

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6.

—  IMO MSC.1/oběž. 1384.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Chemické práškové hasicí systémy

—  prav. II-2/1.

— prav. II-2/1,

— rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 11.

—  IMO MSC.1/oběž. 1315.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

Součásti detekčních systémů pro odběr vzorků kouře

— prav. II-2/7,

— prav. II-2/19,

— prav. II-2/20.

— prav. II-2/7,

— prav. II-2/19,

— prav. II-2/20,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10.

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10

a pro:

Kontrolní a indikační zařízení. Elektrická instalace na lodích:

— EN 54-2 (1997), včetně AC(1999) a A1(2006).

Zařízení elektrického napájení:

— EN 54-4 (1997), včetně AC(1999), A1(2002) a A2(2006).

Nasávací hlásiče:

— EN 54-20 (2006), včetně AC (2008).

A příslušně, elektrická a elektronická instalace na lodích:

— IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

A příslušně pro výbušné atmosféry:

— EN 60079-0 (2012) včetně A11:2013.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Přepážky třídy C

—  prav. II-2/3.

— prav. II-2/3,

— prav. II-2/9.

—  rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

Stabilní systém detekce uhlovodíkových plynů

—  prav. II-2/4.

— prav. II-2/4,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 16,

— IMO MSC.1/oběž. 1370.

— IMO MSC.1/oběž. 1370,

— EN 60079-0 (2012) včetně A11:2013,

— EN 60079-29-1 (2007),

— IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

Evakuační naváděcí systémy používané jako alternativa nízko umístěných osvětlovacích systémů

—  prav. II-2/13.

— prav. II-2/13,

— IMO MSC.1/oběž. 1168.

—  IMO MSC.1/oběž. 1168.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.67

viz poznámka b) této přílohy A.1

Pěnová hasicí zařízení pro stanoviště helikoptér

—  prav. II-2/18.

— prav. II-2/18,

— IMO MSC.1/oběž. 1431.

—  EN 13565-1 (2003) včetně A1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.68

Ex A.2/3.22

Součásti stabilních hasicích systémů v odsávacích kanálech kuchyní

—  prav. II-2/9.

—  prav. II-2/9.

—  ISO 15371(2009)

B + D

B + E

B + F

4.    Navigační zařízení

Poznámky použitelné pro oddíl 4: Navigační zařízení

Sloupec 4: Navigační zařízení musí být v příslušných případech v souladu s odpovídajícími částmi rezoluce shromáždění IMO A.1021(26) „Kodex varování a ukazatelů, 2009“ (Code on alerts and indicators, 2009) a rezoluce Výboru pro námořní bezpečnost MSC.302(87) „Přijetí výkonnostních norem pro správu varování na můstku“ (Adoption of performance standards for bridge alert management).

Sloupec 5:

Řada IEC 61162 zahrnuje následující referenční normy pro Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní:

 IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) – Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

 IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) – Část 2: Jeden vysílač a více přijímačů, velmi rychlý přenos

 IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. se změnou 1 ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 ed. 1.0 (2014-07) – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 

 IEC 61162-3 ed. 1.0 (2008-05) – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 IEC 61162-3-změna 1 ed. 1.0 (2010-06) Změna 1 – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 IEC 61162-3-změna 2 ed. 1.0 (2014-07) Změna 2 – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06) – Část 450: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení sítí Ethernet

Řada EN 61162 zahrnuje následující referenční normy pro Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní:

 EN 61162-1 (2011) – Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

 EN 61162-2 (1998) – Část 2: Jeden vysílač a více přijímačů, velmi rychlý přenos

 EN 61162-3 (2008) – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 

 EN 61162-3-změna 1 (2010) změna 1 – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 IEC 61162-3-změna 2 ed. 1.0 (2014-07) Změna 2 – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 EN 61162-450 (2011) – Část 450: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení sítí EthernetPol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v platném znění v případě, že se požaduje „schválení typu“

Pravidla SOLAS 74 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO a případně doporučení ITU

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetický kompas

Třída A pro lodě

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.382(X),

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— nebo

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (magnetická metoda)

— prav. V/18,

— prav. V/19,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.116(73),

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162;

— ISO 22090-2 (2014),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162.

— ISO 22090-2 (2014),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Gyroskopický kompas

—  prav. V/18.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.424(XI),

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN ISO 8728 (1998),

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— ISO 8728 (1997),

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarové zařízení

přesunuto do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36

A.1/4.5

Automatické radarové zobrazovací zařízení (ARPA)

přesunuto do A.1/4.34

A.1/4.6

Ozvěnový hloubkoměr

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.224(VII),

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.74(69) příloha 4,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN ISO 9875 (2001), včetně technické opravy ISO 1: 2006,

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— ISO 9875 (2000), včetně technické opravy ISO 1: 2006,

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Zařízení k určení rychlosti a vzdálenosti (SDME)

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.824(19),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— EN 61023 (2007),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 61023 (2007)

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Ukazatel úhlu kormidla, obrátek a úhlu náběhu lopatek lodního šroubu

přesunuto do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22

A.1/4.9

Měřič rychlosti obratu

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.526(13),

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— ISO 20672 (2007) včetně opravy 1 (2008),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— ISO 20672 (2007) včetně opravy 1 (2008),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Zaměřovač

záměrně nevyplněno

A.1/4.11

Zařízení Loran-C

přesunuto do A.2/4.38

A.1/4.12

Zařízení Chayka

přesunuto do A.2/4.39

A.1/4.13

Navigační zařízení Decca

záměrně nevyplněno

A.1/4.14

Zařízení GPS

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

— rez. IMO MSC.112(73),

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 61108-1 Ed. 2.0 (2003),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

Zařízení GLONASS

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.113(73),

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— EN 61108-2 (1998),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Systém pro udržování kursu (HCS)

—  prav. V/18.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.342(IX),

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.64(67) příloha 3,

— rez. IMO MSC.191(79).

— ISO 11674 (2006),

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— nebo

— ISO 11674 (2006),

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Lodivodský mechanický výtah

přesunuto do A.1/1.40

A.1/4.18

Lokalizační zařízení pro pátrání a záchranu (SRLD):

Odpovídač SAR 9 GHz (SART)

— prav. III/4,

— prav. IV/14,

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. III/6,

— prav. III/26,

— prav. IV/7,

— rez. IMO A.530(13),

— rez. IMO A.802(19),

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, 14,

— ITU-R M.628-3(11/93).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— EN 61097-1 (2007),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 61097-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19

Radarové zařízení pro vysokorychlostní plavidla

přesunuto do A.1/4.37

A.1/4.20

Ukazatel úhlu kormidla

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— ISO 20673 (2007),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— ISO 20673 (2007),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.21

Ukazatel obrátek lodního šroubu

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— ISO 22554 (2007),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— ISO 22554 (2007),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.22

Ukazatel úhlu náběhu lopatek lodního šroubu

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— ISO 22555 (2007),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— ISO 22555 (2007),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.23

Kompas pro záchranné čluny a záchranářské čluny

— prav. III/4,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. III/34,

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, V,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, 13.

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.24

Automatické radarové zobrazovací zařízení (ARPA) pro vysokorychlostní plavidla

přesunuto do A.1/4.37

A.1/4.25

Automatické sledovací zařízení (ATA)

přesunuto do A.1/4.35

A.1/4.26

Automatické sledovací zařízení (ATA) pro vysokorychlostní plavidla

přesunuto do A.1/4.38

A.1/4.27

Elektronické mapovací zařízení (EPA)

přesunuto do A.1/4.36

A.1/4.28

Integrovaný systém na můstku

přesunuto do A.2/4.30

A.1/4.29

Zařízení pro záznam údajů o plavbě (VDR)

— prav. V/18,

— prav. V/20,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/20,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.191(79),

— rez. IMO MSC.333(90).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— EN 61996-1 (2013),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002) včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 61996-1 Ed. 2.0 (2013-05),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.30

Systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) se záložním systémem a systém rastrového zobrazování mapy (RCDS)

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.191(79),

— rez. IMO MSC.232(82),

— IMO SN.1/oběž. 266.

(Záložní systém ECDIS a RCDS se použijí pouze tehdy, je-li tato funkce zahrnuta v ECDIS. Certifikát modulu B uvádí, zda byly tyto varianty přezkoušeny.)

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— EN 61174 (2008),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 61174 (2008),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.31

Gyroskopický kompas pro vysokorychlostní plavidla

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.821(19),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.191(79).

— ISO 16328 (2014),

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— ISO 16328 (2014),

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.32

Univerzální automatický systém zjišťování totožnosti lodí (AIS)

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.74(69),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.191(79),

— ITU-R M. 1371-5(2014).

Pozn.: ITU-R M. 1371-5(2014) se použije pouze v souladu s požadavky rezoluce IMO MSC.74(69).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— EN 61993-2 (2013),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 61993-2 (2012),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.33

Systém pro udržování dráhy lodi

(fungující při rychlostech lodi od minimální manévrovací rychlosti po rychlost 30 uzlů)

—  prav. V/18.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.74(69),

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— IEC 62065 Ed. 2.0 (2014-02),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62065 Ed. 2.0 (2014-02),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.34

Radarové zařízení CAT 1

—  prav. V/18.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.278(VIII),

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.823(19),

— rez. IMO MSC.191(79),

— rez. IMO MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-4(04/11).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— EN 62388 (2013),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.35

Radarové zařízení CAT 2

—  prav. V/18.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.278(VIII),

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.191(79),

— rez. IMO MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-4(04/11).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— EN 62388 (2013),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.36

Radarové zařízení CAT 3

—  prav. V/18.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.278(VIII),

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.191(79),

— rez. IMO MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-4(04/11).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— EN 62388 (2013),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.37

Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech (CAT 1H a CAT 2H)

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— rez. IMO A.278(VIII),

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.191(79),

— rez. IMO MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-4(04/11).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— EN 62388 (2013),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.38

Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě:

a)  CAT 1C;

b)  CAT 2C;

c)  CAT 1HC pro HSC;

d)  CAT 2HC pro HSC.

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— rez. IMO A.278(VIII),

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.191(79),

— rez. IMO MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-4(04/11).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— EN 62388 (2013),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.39

Radarový odrážeč – pasivní typ

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.164(78).

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— nebo

— ISO 8729-1 (2010),

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.40

Systém pro udržování kursu ve vysokorychlostních plavidlech

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.822(19),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.191(79).

— ISO 16329 (2003),

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— ISO 16329 (2003),

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.41

Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (metoda GNSS)

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.116(73),

— rez. IMO MSC.191(79).

— ISO 22090-3 (2014),

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— ISO 22090-3 (2014),

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.42

Pátrací světlo vysokorychlostních plavidel

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— ISO 17884 (2004),

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— nebo

— ISO 17884 (2004),

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.43

Zařízení pro noční vidění určené vysokorychlostním plavidlům

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.94(72),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.191(79).

— ISO 16273 (2003),

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— ISO 16273 (2003),

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/ 4.44

Diferenciální zařízení pro příjem signálů z majáku zařízení DGPS a DGLONASS

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.114(73).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 61108-4 (2004),

— řada EN 61162,

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 61108-4 (2004),

— řada IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/ 4.45

Mapové vybavení pro lodní radar

položka zrušena, protože spadá do položky A.1/4.38

A.1/4.46

Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (gyroskopická metoda)

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.116(73),

— rez. IMO MSC.191(79).

— ISO 22090-1 (2014),

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— ISO 22090-1 (2014),

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1./4.47

Zjednodušené zařízení pro záznam údajů o plavbě (S-VDR)

—  prav. V/20.

— prav. V/20,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.163(78),

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— EN 61996-2 (2008),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 61996-2 (2007),

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.48

Lodivodský mechanický výtah

záměrně nevyplněno (rez. IMO MSC.308(88) platná od 1. července 2012 stanoví: „Lodivodské mechanické výtahy se nesmí používat.“)

A.1/4.49

Lodivodský žebřík

— prav. V/23,

— prav. X/3.

— prav. V/23,

— rez. IMO A.1045(27),

— IMO MSC/oběž. 1428.

— rez. IMO A.1045(27),

— ISO 799 (2004).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.50

Zařízení DGPS

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.112(73),

— rez. IMO MSC.114(73),

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-4 (2004),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61108-4 (2004),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.51

Zařízení DGLONASS

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.113(73),

— rez. IMO MSC.114(73),

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61108-4 (2004),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61108-4 (2004),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.52

Denní signalizační světlo

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.95(72),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— ISO 25861 (2007),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— ISO 25861 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/4.53

Zesilovač radiolokačního cíle

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.164(78),

— ITU-R M 1176-1 (02/13).

— ISO 8729-2 (2009),

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— nebo

— ISO 8729-2 (2009),

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.54

Náměrník

—  prav. V/18.

—  prav. V/19.

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— nebo

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.55

Lokalizační zařízení pro pátrání a záchranu (SRLD):

Zařízení AIS SART

— prav. III/4,

— prav. IV/14.

— prav. III/6,

— prav. III/26,

— prav. IV/7,

— rez. IMO MSC.246(83),

— rez. IMO MSC.256(84),

— ITU-R M. 1371-5(2014).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008)

— EN 61097-14 (2010),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 61097-14 (2010).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.56

Přijímač Galileo

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.813(19),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.191(79),

— rez. IMO MSC.233(82).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— EN 61108-3 (2010),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 61108-3 (2010),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.57

Signalizace selhání výkonu strážní služby na můstku (BNWAS)

—  prav. V/18.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.128(75),

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— IEC 62616 (2010), včetně IEC 62616 opravy 1 (2012),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— IEC 62616 (2010), včetně IEC 62616 opravy 1 (2012).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.58

viz poznámka b) této přílohy A.1

Systém přijímání zvuku

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.86(70),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— ISO 14859 (2012),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— ISO 14859 (2012).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.59

viz poznámka c) této přílohy A.1

Integrovaný navigační systém

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.191(79),

— rez. IMO MSC.252(83),

— rez. IMO MSC.302(83) – (správa varování na můstku (BAM)).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— IEC 61924-2 (2012)

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— IEC 61924-2 (2012).

B + D

B + E

B + F

G

5.    Radiokomunikační zařízení

Poznámky použitelné pro oddíl 5: Radiokomunikační zařízení

Sloupec 5: V případě protichůdných požadavků IMO MSC/oběž. 862 a zkušebních norem výrobků mají přednost požadavky IMO MSC/oběž. 862.

Sloupec 5:

Řada IEC 61162 zahrnuje následující referenční normy pro Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní:

 IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) – Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

 IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) – Část 2: Jeden vysílač a více přijímačů, velmi rychlý přenos

 IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. se změnou 1 ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 ed. 1.0 (2014-07) – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 

 IEC 61162-3 ed. 1.0 (2008-05) – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 IEC 61162-3-změna 1 ed. 1.0 (2010-06) Změna 1 – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 IEC 61162-3-změna 2 ed. 1.0 (2014-07) Změna 2 – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06) – Část 450: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení sítí Ethernet

Řada EN 61162 zahrnuje následující referenční normy pro Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní:

 EN 61162-1 (2011) – Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

 EN 61162-2 (1998) – Část 2: Jeden vysílač a více přijímačů, velmi rychlý přenos

 EN 61162-3 (2008) – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 

 EN 61162-3-změna 1 (2010) změna 1 – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 IEC 61162-3-změna 2 ed. 1.0 (2014-07) Změna 2 – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 EN 61162-450 (2011) – Část 450: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení sítí EthernetPol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v platném znění v případě, že se požaduje „schválení typu“

Pravidla SOLAS 74 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO a případně doporučení ITU

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

Rádiové zařízení VHF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii

— prav. IV/14,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.

— prav. IV/7,

— prav. X/3,

— rez. IMO A.385(X),

— rez. IMO A.524(13),

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.803(19),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

— IMO MSC/oběž. 862,

— IMO MSC.1/oběž. 1460,

— IMO COMSAR oběž. 32,

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.689-3 (03/12).

— IMO MSC/oběž. 862,

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),

— ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.2

Hlídkový radiotelefonní přijímač VHF DSC

— prav. IV/14,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.

— prav. IV/7,

— prav. X/3,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.803(19),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

— IMO COMSAR oběž. 32,

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.3

Přijímač NAVTEX

— prav. IV/14,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.

— prav. IV/7,

— prav. X/3,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

— rez. IMO MSC.148(77),

— IMO COMSAR oběž. 32,

— ITU-R M.540-2 (06/90),

— ITU-R M.625-4 (03/12).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),

— ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 61097-6 (2012-01).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.4

Přijímač EGC

— prav. IV/14,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.

— prav. IV/7,

— prav. X/3,

— rez. IMO A.570(14),

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

— rez. IMO MSC.306(87),

— IMO COMSAR oběž. 32.

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— ETSI ETS 300 460 Ed. 1 (1996-05),

— ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11),

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

— ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 61097-4 (2012-05).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.5

Vysokofrekvenční přijímač námořních bezpečnostních informací (MSI) (přijímač HF NBDP)

— prav. IV/14,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.

— prav. IV/7,

— prav. X/3,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.699(17),

— rez. IMO A.700(17),

— rez. IMO A.806(19),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

— IMO MSC.1/oběž. 1460,

— IMO COMSAR oběž. 32,

— ITU-R M.492-6 (10/95),

— ITU-R M.540-2 (06/90),

— ITU-R M.625-4 (03/12),

— ITU-R M.688 (06/90).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— ETSI ETS 300 067 Ed. 1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/ A1 Ed. 1 (1993-10),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— ETSI ETS 300 067 Ed. 1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/ A1 Ed. 1 (1993-10).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.6

406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT)

— prav. IV/14,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.

— prav. IV/7,

— prav. X/3,

— rez. IMO A.662(16),

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.696(17),

— rez. IMO A.810(19),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

— IMO MSC/oběž. 862,

— IMO COMSAR oběž. 32,

— ITU-R M.633-4 (12/10),

— ITU-R M.690-2 (03/12).

— IMO MSC/oběž. 862,

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01),

— nebo

— IMO MSC/oběž. 862,

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 61097-2 (2008).

Pozn.: IMO MSC/oběž. 862 se použije pouze pro nepovinné dálkové aktivační zařízení, nikoli pro samo EPIRB.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.7

EPIRB pásmo L (INMARSAT)

záměrně nevyplněno

A.1/5.8

Přijímač MF DSC

záměrně nevyplněno

A.1/5.9

Dvoutónový generátor poplašného signálu

záměrně nevyplněno

A.1/5.10

Rádiové zařízení MF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii

Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na H3E.

— prav. IV/14,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.

— prav. IV/9,

— prav. IV/10,

— prav. X/3,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.804(19),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

— IMO MSC.1/oběž. 1460,

— IMO COMSAR oběž. 32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04).

— IMO MSC/oběž. 862,

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.11

Hlídkový radiotelefonní přijímač MF DSC

— prav. IV/14,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.

— prav. IV/9,

— prav. IV/10,

— prav. X/3,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.804(19),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

— IMO COMSAR oběž. 32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.1173-1 (03/12).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.12

Inmarsat-B SES

Poznámka: poskytování služby bude přerušeno od 31. prosince 2016.

— prav. IV/14,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.

— prav. IV/10,

— prav. X/3,

— rez. IMO A.570(14),

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.808(19),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

— IMO MSC/oběž. 862,

— IMO COMSAR oběž. 32.

— IMO MSC/oběž. 862,

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— nebo

— IMO MSC/oběž. 862,

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.13

Inmarsat-C SES

— prav. IV/14,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.

— prav. IV/10,

— prav. X/3,

— rez. IMO A.570(14),

— rez. IMO A.664 (16), (použitelná, pouze pokud Inmarsat C SES zahrnuje funkce EGC),

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.807(19),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

— rez. IMO MSC.306(87),

— IMO MSC/oběž. 862,

— IMO COMSAR oběž. 32.

— IMO MSC/oběž. 862,

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— ETSI ETS 300 460Ed. 1 (1996-05),

— ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11),

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

— ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 61097-4 (2012),

— řada IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.14

Rádiové zařízení MF/HF schopné vysílat a přijímat DSC, NBDP a radiotelefonii

Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na A3H.

— prav. IV/14,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.

— prav. IV/10,

— prav. X/3,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.806(19),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

— IMO MSC/oběž. 862,

— IMO MSC.1/oběž. 1460,

— IMO COMSAR oběž. 32,

— ITU-R M.476-5 (10/95),

— ITU-R M.492-6 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.625-4 (03/12),

— ITU-R M.1173-1 (03/12).

— IMO MSC/oběž. 862,

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— ETSI ETS 300 067 Ed. 1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/ A1 Ed. 1 (1993-10),

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.15

Hlídkový radiotelefonní přijímač MF/HF DSC s funkcí prohledávání kanálů

— prav. IV/14,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.

— prav. IV/10,

— prav. X/3,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.806(19),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

— IMO COMSAR oběž. 32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M. 541-9 (05/04).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— řada IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.16

Letecký obousměrný radiotelefonní přístroj VHF

přesunuto do A.2/5.8

A.1/5.17

Přenosný obousměrný radiotelefonní přístroj VHF v záchranném plavidle

— prav. IV/14,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.

— prav. III/6,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.809(19),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, 14,

— rez. IMO MSC.149(77),

— ITU-R M.489-2 (10/95).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 61097-12 (1996).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.18

Pevný obousměrný radiotelefonní přístroj VHF v záchranném plavidle

— prav. IV/14,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.

— prav. III/6,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.809(19),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, 14,

— ITU-R M.489-2 (10/95).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 61097-12 (1996).

B + D

B + E

B + F

A1/ 5.19

Inmarsat-F77

— prav. IV/14,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.

— prav. IV/10,

— rez. IMO A.570(14),

— rez. IMO A.808(19),

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

— IMO MSC/oběž. 862,

— IMO COMSAR oběž. 32.

— IMO MSC/oběž. 862,

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 61097-13 (2003),

— nebo

— IMO MSC/oběž. 862,

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 61097-13 (2003).

B + D

B + E

B + F

6.    Zařízení požadovaná podle COLREG 72Pol.

Označení položky

Pravidlo COLREG 72 v případě, že se požaduje „schválení typu“

Pravidla COLREG, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/6.1

Navigační světla

—  COLREG příloha I/14.

— COLREG příloha I/14,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.253(83).

— EN 14744 (2005), včetně AC (2006),

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— nebo

— EN 14744 (2005), včetně AC (2006),

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

7.    Bezpečnostní zařízení lodí pro dopravu hromadného nákladu

V příloze A.1 nejsou žádné položky.

8.    Zařízení podle SOLAS kapitoly II-1. Stavba – konstrukce, rozdělení na úseky a stabilita, strojní a elektrická zařízeníPol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v platném znění v případě, že se požaduje „schválení typu“

Pravidla SOLAS 74 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/8.1

Detektory úrovně vodní hladiny

— prav. II-1/22-1,

— prav. II-1/25,

— prav. XII/12.

— prav. II-1/25,

— prav. XII/12,

— rez. IMO A.1021(26),

— rez. IMO MSC.188(79),

— IMO MSC.1/oběž. 1464 Rev. 1.

— IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011),

— IEC 60529 Ed. 2.2 (2001),

— rez. IMO MSC.188(79),

— IMO MSC.1/oběž. 1291.

B + D

B + E

B + F
PŘÍLOHA A.2

ZAŘÍZENÍ, PRO KTERÁ V MEZINÁRODNÍCH PRÁVNÍCH DOKUMENTECH NEJSOU JEDNOTLIVÉ ZKUŠEBNÍ NORMY

1.    Záchranné prostředky

Sloupec 4: Měl by se použít oběžník IMO MSC/980 s výjimkou případů, kdy byl nahrazen zvláštním dokumentem uvedeným v sloupci 4.Pol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v platném znění v případě, že se požaduje „schválení typu“

Pravidla SOLAS 74 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.2/1.1

Radarový odrážeč v záchranných vorech

— prav. III/4,

— prav. III/34,

— prav. X/3.

—  rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA).

 
 

A.2/1.2

Materiály námořních záchranných obleků

záměrně nevyplněno

A.2/1.3

Spouštěcí prostředky se samočinným uvolňováním pro záchranná plavidla

záměrně nevyplněno

A.2/1.4

Naloďovací žebříky

přesunuto do A.1/1.29

A.2/1.5

Systém místního rozhlasu a všeobecný nouzový poplašný systém

(v případě, že se používá jako požární poplašné zařízení, použije se položka A.1/3.53)

—  prav. III/6.

— rez. IMO A.1021(26),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

— IMO MSC/oběž. 808.

 
 

2.    Zabránění znečišťování moříPol.

Označení položky

Pravidlo MARPOL 73/78 v platném znění v případě, že se požaduje „schválení typu“

Pravidla MARPOL 73/78 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.2/2.1

Analyzátory NOx druhu chemoluminiscenční detektor (CLD) nebo vyhřívaný chemoluminiscenční detektor (HCLD) pro použití při přímém měření na palubě

přesunuto do A.1/2.8

A.2/2.2

Palubní systémy pro čištění výfukových plynů

přesunuto do A.1/2.10

A.2/2.3

Palubní zařízení využívající ostatní rovnocenné metody snižování emisí NOx

—  příloha VI, prav. 4.

—  příloha VI, prav. 4.

 
 

A.2/2.4

Zařízení využívající ostatní technické metody omezování emisí SOx

— rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI MARPOL, prav. 4),

— rez. IMO MEPC.184(59).

—  rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI MARPOL, prav. 4).

 
 

A.2/2.5

Palubní analyzátory NOx

využívající jinou metodu měření, než je metoda přímého měření a sledování podle technického předpisu NOx 2008

Záměrně nevyplněno, neboť tento druh zařízení je zahrnut v A.1/2.8.

3.    Protipožární ochranaPol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v platném znění v případě, že se požaduje „schválení typu“

Pravidla SOLAS 74 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.2/3.1

Nepřenosná a přemístitelná hasicí zařízení

přesunuto do A.1/3.52

A.2/3.2

Trysky stabilních hasicích systémů sprch s tlakovou vodou pro prostory zvláštní kategorie, nákladové prostory lodí typu ro-ro, prostory lodí typu ro-ro a prostory pro vozidla

přesunuto do A.1/3.49

A.2/3.3

Zařízení pro startování generátorových souprav za chladného počasí (startovací zařízení)

přesunuto do A.2/8.1

A.2/3.4

Dvojúčelové požární proudnice

(s paprskem nebo rozprašováním)

přesunuto do A.1/3.55

A.2/3.5

Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách

přesunuto do A.1/3.51

A.2/3.6

Detektory kouře

přesunuto do A.1/3.51

A.2/3.7

Detektory tepla

přesunuto do A.1/3.51

A.2/3.8

Elektrická bezpečnostní svítilna

— prav. II-2/10,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

—  řada EN 60079.

 

A.2/3.9

Ochranný oblek odolný proti působení chemických látek

—  prav. II-2/19.

— prav. II-2/19,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

— EN 943-1 (2002), včetně AC (2005),

— EN 943-2 (2002),

— EN ISO 6529 (2001),

— EN ISO 6530 (2005),

— EN 14605 (2005), včetně A1 (2009),

— IMO MSC/oběž. 1120.

 

A.2/3.10

Nízko umístěné osvětlovací systémy

přesunuto do A.1/3.40

A.2/3.11

Trysky stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro strojovny

přesunuto do A.1/3.10

A.2/3.12

Rovnocenné stabilní plynové hasicí systémy ve strojovnách a ve strojovnách nákladových čerpadel

přesunuto do A.1/3.45

A.2/3.13

Dýchací přístroj se vzduchovou hadicí na stlačený vzduch

(vysokorychlostní plavidla)

položka zrušena

A.2/3.14

Požární hadice (navíjecí)

přesunuto do A.1/3.56

A.2/3.15

Součásti detekčních systémů pro odběr vzorků kouře

přesunuto do A.1/3.63

A.2/3.16

Detektory plamene

přesunuto do A.1/3.51

A.2/3.17

Ručně obsluhované hlásiče požáru

přesunuto do A.1/3.51

A.2/3.18

Poplachová zařízení

přesunuto do A.1/3.53

A.2/3.19

Součásti stabilních místně používaných vodních hasicích systémů pro použití ve strojovnách kategorie „A“

přesunuto do A.1/3.48

A.2/3.20

Čalouněný nábytek

přesunuto do A.1/3.20

A.2/3.21

Součásti hasicích systémů ve skladovacích prostorách nátěrových hmot a hořlavých kapalin

—  prav. II-2/10.

— prav. II-2/10,

— IMO MSC.1/oběž. 1239.

 
 

A.2/3.22

Součásti stabilních hasicích systémů v odsávacích kanálech kuchyní

přesunuto do A.1/3.68

A.2/3.23

Součásti hasicích systémů na palubě pro helikoptéry

přesunuto do A.1/3.67

A.2/3.24

Přenosné pěnové hasicí jednotky

— prav. II-2/10,

— prav. II-2/20,

— prav. X/3.

— prav. II-2/10,

— prav. II-2/20,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4,

— IMO MSC.1/oběž. 1239,

— IMO MSC.1/oběž. 1313.

 
 

A.2/3.25

Přepážky třídy C

přesunuto do A.1/3.64

A.2/3.26

Systémy na plynná paliva pro domácí použití (součásti)

—  prav. II-2/4.

— prav. II-2/4,

— IMO MSC.1/oběž. 1276.

 
 

A.2/3.27

Součásti stabilních plynových hasicích systémů (CO2)

— prav. II-2/10,

— prav. X/3.

— prav. II-2/10,

— prav. II-2/20,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5,

— IMO MSC.1/oběž. 1313,

— IMO MSC.1/oběž. 1318,

— IMO MSC.1/oběž. 1456.

Automatická elektrická řídicí a zpožďovací zařízení:

— EN 12094-1 (2003).

Automatická neelektrická řídicí a zpožďovací zařízení:

— EN 12094-2 (2003).

Ruční spouštěcí a uzavírací zařízení:

— EN 12094-3 (2003).

Sestavy ventilů zásobníků a jejich spouštěče:

— EN 12094-4 (2004).

Vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče:

— EN 12094-5 (2006).

Neelektrická blokovací zařízení:

— EN 12094-6 (2006).

Hubice hasicích zařízení CO2:

— EN 12094-7 (2000), včetně A1 (2005).

Propojovací součásti:

— EN 12094-8 (2006).

Tlakoměry a tlakové spínače:

— EN 12094-10 (2003).

Mechanická vážicí zařízení:

— EN 12094-11 (2003).

Zpětné ventily:

— EN 12094-13 (2001), včetně AC (2002).

Odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení CO2:

— EN 12094-16 (2003).

 

A.2/3.28

Součásti hasicích systémů se středně expanzivní pěnou – stabilní palubní pěnové systémy tankerů

přesunuto do A.1/3.57

A.2/3.29

Součásti stabilních hasicích systémů s nízkoexpanzivní pěnou pro strojovny a na ochranu paluby tankerů

přesunuto do A.1/3.58

A.2/3.30

Stabilní hasicí systémy s expanzivní pěnou pro chemické tankery

přesunuto do A.1/3.59

A.2/3.31

Manuálně ovládaný hasicí sprchový systém

— prav. II-2/10,

— prav. II-2/19.

— prav. II-2/10,

— prav. II-2/19.

 
 

A.2/3.32

Chemické práškové hasicí systémy

přesunuto do A.1/3.62

A.2/3.33

Nová položka

Požární hadice o průměru > 52 mm

— prav. II-2/10,

— prav. X/3.

— prav. II-2/10,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

 
 

4.    Navigační zařízení

Poznámky použitelné pro oddíl 4: Navigační zařízení

Sloupce 3 a 4: Odkazy na SOLAS kapitolu V jsou odkazy na SOLAS 1974 ve znění MSC 73 se vstupem v platnost dne 1. července 2002.

Sloupec 4: Navigační zařízení musí být v příslušných případech v souladu s odpovídajícími částmi rezoluce shromáždění IMO A.1021(26) „Kodex varování a ukazatelů, 2009“ (Code on alerts and indicators, 2009) a rezoluce Výboru pro námořní bezpečnost MSC.302(87) „Přijetí výkonnostních norem pro správu varování na můstku“ (Adoption of performance standards for bridge alert management).

Sloupec 5:

Řada IEC 61162 zahrnuje následující referenční normy pro Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní:

 IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) – Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

 IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) – Část 2: Jeden vysílač a více přijímačů, velmi rychlý přenos

 IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. se změnou 1 ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 ed. 1.0 (2014-07) – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 

 IEC 61162-3 ed. 1.0 (2008-05) – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 IEC 61162-3-změna 1 ed. 1.0 (2010-06) Změna 1 – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 IEC 61162-3-změna 2 ed. 1.0 (2014-07) Změna 2 – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06) – Část 450: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení sítí Ethernet

Řada EN 61162 zahrnuje následující referenční normy pro Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní:

 EN 61162-1 (2011) – Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

 EN 61162-2 (1998) – Část 2: Jeden vysílač a více přijímačů, velmi rychlý přenos

 EN 61162-3 (2008) – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 

 EN 61162-3-změna 1 (2010) změna 1 – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 IEC 61162-3-změna 2 ed. 1.0 (2014-07) Změna 2 – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 EN 61162-450 (2011) – Část 450: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení sítí EthernetPol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v platném znění v případě, že se požaduje „schválení typu“

Pravidla SOLAS 74 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO a případně doporučení ITU

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Gyroskopický kompas pro vysokorychlostní plavidla

přesunuto do A.1/4.31

A.2/4.2

Systém pro udržování kursu ve vysokorychlostních plavidlech (dříve autopilot)

přesunuto do A.1/4.40

A.2/4.3

Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (metoda GNSS)

přesunuto do A.1/4.41

A.2/4.4

Denní signalizační světlo

přesunuto do A.1/4.52

A.2/4.5

Pátrací světlo vysokorychlostních plavidel

přesunuto do A.1/4.42

A.2/4.6

Zařízení pro noční vidění určené vysokorychlostním plavidlům

přesunuto do A.1/4.43

A.2/4.7

Systém pro udržování dráhy lodi

přesunuto do A.1/4.33

A.2/4.8

Systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS)

přesunuto do A.1/4.30

A.2/4.9

Záložní systém systému elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS)

přesunuto do A.1/4.30

A.2/4.10

Systém rastrového zobrazení mapy (RCDS)

přesunuto do A.1/4.30

A.2/4.11

Kombinované zařízení GPS/GLONASS

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

— rez. IMO MSC.115(73),

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-2 (1998),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61108-2 (1998),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

A.2/4.12

Zařízení DGPS, DGLONASS

přesunuto do A.1/4.44, A.1/4.50 a A.1/4.51

A.2/4.13

Gyroskopický kompas pro vysokorychlostní plavidla

přesunuto do A.1/4.31

A.2/4.14

Zařízení pro záznam údajů o plavbě (VDR)

přesunuto do A.1/4.29

A.2/4.15

Integrovaný navigační systém

přesunuto do A.1/4.59

A.2/4.16

Můstková zařízení

záměrně nevyplněno

A.2/4.17

Zesilovač radiolokačního cíle

přesunuto do A.1/4.53

A.2/4.18

Systém přijímání zvuku

přesunuto do A.1/4.58

A.2/4.19

Magnetický kompas pro vysokorychlostní plavidla

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).

— rez. IMO A.382(X),

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862(2009),

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— nebo

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862(2009),

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

 

A.2/4.20

Systém pro udržování dráhy lodi pro

— vysokorychlostní plavidla

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMOMSC.97(73)-(předpis HSC 2000).

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

A.2/4.21

Mapové vybavení pro lodní radar

přesunuto do A.1/4.45

A.2/4.22

Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (gyroskopická metoda)

přesunuto do A.1/4.46

A.2/4.23

Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (magnetická metoda)

přesunuto do A.1/4.2

A.2/4.24

Ukazatel síly tahu lodního šroubu

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

A.2/4.25

Ukazatelé laterálního tahu, úhlu náběhu lopatek lodního šroubu a režimu

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

A.2/4.26

Měřič rychlosti obratu

přesunuto do A.1/4.9

A.2/4.27

Ukazatel úhlu kormidla

přesunuto do A.1/4.20

A.2/4.28

Ukazatel obrátek lodního šroubu

přesunuto do A.1/4.21

A.2/4.29

Ukazatel úhlu náběhu lopatek lodního šroubu

přesunuto do A.1/4.22

A.2/4.30

Můstková zařízení

záměrně nevyplněno

A.2/4.31

Náměrník

přesunuto do A.1/4.54

A.2/4.32

Signalizace selhání výkonu strážní služby na můstku (BNWAS)

přesunuto do A.1/4.57

A.2/4.33

Systém pro udržování dráhy lodi

(fungující při rychlosti lodi 30 uzlů a více)

záměrně nevyplněno

A.2/4.34

Zařízení pro systém identifikace a sledování lodí na velké vzdálenosti (LRIT)

záměrně nevyplněno

A.2/4.35

Přijímač Galileo

přesunuto do A.1/4.56

A.2/4.36

Zařízení AIS SART

přesunuto do A.1/4.55

A.2/4.37

(nová položka)

Elektronický inklinometr

—  prav. V/18-7.

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.191(79),

— rez. IMO MSC.363(92),

— IMO MSC.1/oběž. 982,

— IMO MSC.1/oběž. 1228.

— EN 60945 (2002) včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— nebo

— IEC 60945 (2002) včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162.

 

A.2/4.38

Ex A.1/4.11

Zařízení Loran-C

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.818(19),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002) včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

A.2/4.39

Ex A.1/4.12

Zařízení Chayka

— prav. V/18,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

— prav. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.818(19),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002) včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

5.    Radiokomunikační zařízení

Poznámky použitelné pro oddíl 5: Radiokomunikační zařízení

Sloupec 5:

Řada IEC 61162 zahrnuje následující referenční normy pro Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní:

 IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) – Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

 IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) – Část 2: Jeden vysílač a více přijímačů, velmi rychlý přenos

 IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. se změnou 1 ed. 1.0 (2010-11) a změnou 2 ed. 1.0 (2014-07) – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 

 IEC 61162-3 ed. 1.0 (2008-05) – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 IEC 61162-3-změna 1 ed. 1.0 (2010-06) Změna 1 – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 IEC 61162-3-změna 2 ed. 1.0 (2014-07) Změna 2 – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06) – Část 450: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení sítí Ethernet

Řada EN 61162 zahrnuje následující referenční normy pro Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní:

 EN 61162-1 (2011) – Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

 EN 61162-2 (1998) – Část 2: Jeden vysílač a více přijímačů, velmi rychlý přenos

 EN 61162-3 (2008) – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 

 EN 61162-3-změna 1 (2010) změna 1 – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 IEC 61162-3-změna 2 ed. 1.0 (2014-07) Změna 2 – Část 3: Sériová síť datových zařízení

 EN 61162-450 (2011) – Část 450: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení sítí EthernetPol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v platném znění v případě, že se požaduje „schválení typu“

Pravidla SOLAS 74 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO a případně doporučení ITU

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

VHF EPIRB

— prav. IV/14,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).

— prav. IV/8,

— rez. IMO A.662(16),

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.805(19),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.693-1 (03/12).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

 

A.2/5.2

Rezervní zdroj energie pro rádiové zařízení

— prav. IV/14,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).

— prav. IV/13,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO A.702(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

— IMO COMSAR oběž. 16,

— IMO COMSAR oběž. 32.

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

 

A.2/5.3

Inmarsat-F SES

přesunuto do A.1/5.19

A.2/5.4

Ovládací panel pro tísňové volání

— prav. IV/14,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).

— prav. IV/6,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

— IMO MSC/oběž. 862,

— IMO COMSAR oběž. 32.

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

 

A.2/5.5

Ovládací panel pro tísňové volání nebo varování

— prav. IV/14,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).

— prav. IV/6,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

— IMO MSC/oběž. 862,

— IMO COMSAR oběž. 32.

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

 

A.2/5.6

EPIRB pásmo L (INMARSAT)

záměrně nevyplněno

A.2/5.7

Lodní bezpečnostní varovný systém

 

— prav. XI-2/6,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.147(77),

— IMO MSC/oběž. 1072.

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada EN 61162,

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— řada IEC 61162.

 

A.2/5.8

Ex A.1/5.16

Letecký obousměrný radiotelefonní přístroj VHF

— prav. IV/14,

— prav. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.

— prav. IV/7,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

— rez. IMO MSC.80(70),

— IMO COMSAR oběž. 32,

— úmluva ICAO příloha 10, předpisy pro rádiová zařízení.

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).

 

6.    Zařízení požadovaná podle COLREG 72Pol.

Označení položky

Pravidlo COLREG 72 v případě, že se požaduje „schválení typu“

Pravidla COLREG, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.2/6.1

Navigační světla

přesunuto do A.1/6.1

A.2/6.2

Prostředky zvukové signalizace

—  COLREG 72 příloha III/3.

— COLREG 72 příloha III/3,

— rez. IMO A.694(17).

— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— píšťaly – COLREG 72 příloha III/1 (výkon),

— zvonky nebo gongy – COLREG 72 příloha III/2 (výkon),

— nebo

— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

— píšťaly – COLREG 72 příloha III/1 (výkon),

— zvonky nebo gongy – COLREG 72 příloha III/2 (výkon).

 

7.    Bezpečnostní zařízení lodí pro dopravu hromadného nákladuPol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v platném znění v případě, že se požaduje „schválení typu“

Pravidla SOLAS 74 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.2/7.1

Zařízení pro kalkulaci rozložení nákladu

— prav. XII/11,

— konference SOLAS 1997, rezoluce 5.

— prav. XII/11,

— konference SOLAS 1997, rezoluce 5.

—  IMO MSC.1/oběž. 1229.

 

A.2/7.2

Detektory úrovně vodní hladiny lodí pro dopravu hromadného nákladu

položka zrušena

8.    SOLAS kapitola II-1 zařízeníPol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v platném znění v případě, že se požaduje „schválení typu“

Pravidla SOLAS 74 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.2/8.1

Zařízení pro startování generátorových souprav za chladného počasí (startovací zařízení)

— prav. II-1/44,

— prav. X/3.

— prav. II-1/44,

— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 12,

— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 12.

— IMO MSC.1/oběž. 1464 Rev. 1.

 
 

▼B
PŘÍLOHA B

I.   Moduly pro posuzování shody

ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU (MODUL B)

1.

Oznámený subjekt musí zjistit a potvrdit, že vzorek charakteristický pro předpokládanou výrobu vyhovuje mezinárodním právním nástrojům vztahujícím se k této výrobě.

2.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o ES přezkoušení typu.

Žádost musí obsahovat:

 jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu,

 písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána zároveň u jiného oznámeného subjektu,

 technickou dokumentaci podle bodu 3.

Žadatel dá oznámenému subjektu k dispozici reprezentativní vzorek předpokládané výroby (dále jen „typ“ ( 14 ). Oznámený subjekt může požadovat další vzorky, jestliže to program zkoušek vyžaduje.

3.

Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody výrobku s požadavky příslušných mezinárodních právních nástrojů. Technická dokumentace musí v míře nezbytné pro takové posouzení zahrnovat návrh konstrukce, stavební normu, výrobu, instalaci a činnost výrobku v souladu s popisem technické dokumentace uvedeným v dodatku k této příloze.

4.

Oznámený subjekt:

4.1.

přezkoumá technickou dokumentaci a ověří, zda byl typ vyroben ve shodě s technickou dokumentací;

4.2.

provede nebo dá provést příslušné kontroly a nezbytné zkoušky, aby zjistil, zda byly splněny požadavky příslušných mezinárodních právních nástrojů;

4.3.

dohodne se žadatelem místo, kde budou kontroly a nezbytné zkoušky provedeny.

5.

Pokud typ vyhovuje příslušným mezinárodním právním nástrojům, musí oznámený subjekt vydá žadateli certifikát ES přezkoušení typu. Certifikát musí obsahovat jméno a adresu výrobce, podrobnosti o zařízení, závěry přezkoušení, podmínky platnosti certifikátu a údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu.

K certifikátu musí být přiložen seznam důležitých částí technické dokumentace, jehož kopii uchovává oznámený subjekt.

Odmítne-li oznámený subjekt vydat výrobci certifikát ES přezkoušení typu, tuto skutečnost podrobně odůvodní.

Jestliže výrobce znovu požádá o schválení typu pro zařízení, pro které bylo odmítnut certifikát typu, musí jeho podání oznámenému subjektu obsahovat veškerou příslušnou dokumentaci včetně původní zprávy o zkouškách, podrobné odůvodnění předchozího odmítnutí a podrobnosti všech úprav provedených na zařízení.

6.

Žadatel informuje oznámený subjekt, u kterého je k dispozici technická dokumentace týkající se certifikátu ES přezkoušení typu, o všech změnách schváleného výrobku, které podléhají dodatečnému schválení, jestliže tyto změny mohou ovlivnit shodu se základními požadavky nebo s podmínkami předepsanými pro jeho používání. Toto dodatečné schválení se vydává formou dodatku k původnímu certifikátu ES přezkoušení typu.

7.

Na požádání musí každý oznámený subjekt státním správám členských států vlajky a ostatním oznámeným subjektům poskytnout příslušné informace týkající se certifikátů ES přezkoušení typu a dodatků, které vydal nebo které odňal.

8.

Ostatní oznámené subjekty mohou obdržet kopie certifikátů ES přezkoušení typu a/nebo jejich dodatků. Přílohy k certifikátům musí být uchovávány k dispozici ostatním oznámeným subjektům.

9.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství spolu s technickou dokumentací uchovává kopie certifikátů ES přezkoušení typu a jejich dodatků po dobu nejméně 10 let od výroby posledního výrobku.

SHODA S TYPEM (MODUL C)

1.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství zajišťuje a prohlašuje, že dané výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky mezinárodních právních nástrojů, které se na něj vztahují. Výrobce nebo jeho oprávněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý výrobek značkou a vypracuje písemné prohlášení o shodě.

2.

Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběných výrobků s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky mezinárodních právních nástrojů, které se na ně vztahují.

3.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství uchovává kopii prohlášení o shodě po dobu nejméně 10 let od výroby posledního výrobku.

ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBY (MODUL D)

1.

Výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že se dané výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý výrobek označením ES a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Označení ES musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za ES dozor podle bodu 4.

2.

Výrobce používá schválený systém jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení výrobků podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.

3.

Systém jakosti

3.1.

Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti pro dané výrobky.

Žádost musí obsahovat:

 všechny příslušné informace o předpokládané kategorii výrobků,

 dokumentaci systému jakosti,

 technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.

3.2.

Systém jakosti musí zabezpečovat shodu výrobků s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis:

 cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, týkajících se jakosti výrobků,

 výrobního procesu, postupů při řízení a zabezpečování jakosti a systematických opatření, která budou použita,

 kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti,

 záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.,

 prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti výrobků a nad efektivním fungováním systému jakosti.

3.3.

Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného výrobku. Součástí posouzení musí být kontrolní prohlídka v provozních prostorách výrobce.

Rozhodnutí musí být oznámeno výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4.

Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2 nebo zda se požaduje nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4.

Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1.

Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2.

Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem kontroly vstup do prostor určených pro výrobu, kontrolu a zkoušení a skladování, a poskytnout mu všechny potřebné informace, zejména:

 dokumentaci systému jakosti,

 záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3.

Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předávat výrobci zprávu o auditu.

4.4.

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neočekávané kontrolní prohlídky. Při těchto kontrolních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o kontrole a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5.

Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let od výroby posledního výrobku:

 dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 druhém odstavci druhé odrážce,

 aktualizaci uvedenou v bodu 3.4 druhém odstavci,

 rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v bodu 3.4 posledním odstavci a bodech 4.3 a 4.4. Každý oznámený subjekt poskytne na požádání státním správám členských států vlajky a ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systému jakosti.

6.

Každý oznámený subjekt poskytne na požádání státním správám členských států vlajky a ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systému jakosti.

ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBKU (MODUL E)

1.

Výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že dané výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý výrobek označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.

2.

Výrobce používá schválený systém jakosti pro výstupní kontrolu a zkoušení výrobků podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.

3.

Systém jakosti

3.1.

Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti pro dané výrobky.

Žádost musí obsahovat:

 všechny příslušné informace o předpokládané kategorii výrobků,

 dokumentaci systému jakosti,

 popřípadě technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.

3.2.

Každý výrobek musí být podle systému jakosti zkontrolován a musí být provedeny odpovídající zkoušky s cílem zajistit shodu s příslušnými požadavky mezinárodních právních nástrojů. Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis:

 cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výrobků,

 kontrol a zkoušek, které budou provedeny po výrobě,

 prostředků umožňujících dozor nad efektivním fungováním systému jakosti,

 záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

3.3.

Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného výrobku. Součástí posouzení musí být kontrolní prohlídka v provozních prostorách výrobce.

Rozhodnutí musí být oznámeno výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4.

Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodnout, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2 nebo zda se požaduje nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4.

Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1.

Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2.

Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem kontroly vstup do prostor určených pro kontrolu, zkoušení a skladování a poskytnout mu všechny potřebné informace, zejména:

 dokumentaci systému jakosti,

 technickou dokumentaci,

 záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3.

Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.

4.4.

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neočekávané kontrolní prohlídky. Při těchto kontrolních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o kontrole a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5.

Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let od výroby posledního výrobku:

 dokumentaci uvedenou v druhé odrážce druhého odstavce bodu 3.1,

 aktualizaci uvedenou v bodu 3.4 druhém odstavci,

 rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v posledním odstavci bodu 3.4, bodu 4.3 a bodu 4.4.

6.

Každý oznámený subjekt na požádání poskytne státním správám členských států vlajky a ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systémů jakosti.

OVĚŘOVÁNÍ VÝROBKŮ (MODUL F)

1.

Výrobce nebo jeho oprávněný zástupce usazený ve Společenství zajišťuje a prohlašuje, že výrobky podle bodu 3 jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu.

2.

Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu výrobků s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu. Výrobce opatří každý výrobek označením ES a vydá písemné prohlášení o shodě.

3.

Oznámený subjekt provede příslušné kontroly a zkoušky s cílem ověřit shodu výrobku s požadavky mezinárodních právních nástrojů, a to buď kontrolou a zkouškami každého výrobku podle bodu 4, nebo kontrolou a zkouškami výrobků na základě statistických metod podle bodu 5.

3a.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství uchovává kopii prohlášení o shodě po dobu nejméně deseti let od výroby posledního výrobku.

4.

Ověřování kontrolou a zkoušením každého výrobku

4.1.

Každý výrobek musí být jednotlivě zkontrolován a musí být provedeny odpovídající zkoušky s cílem ověřit shodu výrobků s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu.

4.2.

Oznámený subjekt musí každý schválený výrobek opatřit nebo nechat opatřit svým identifikačním symbolem a vyhotovit písemný certifikát o shodě týkající se provedených zkoušek.

4.3.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí být schopen na požádání předložit certifikáty shody vydané oznámeným subjektem.

5.

Statistické ověřování

5.1.

Výrobce předkládá své výrobky v podobě stejnorodých dávek a přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval stejnorodost každé vyrobené dávky.

5.2.

K ověření musí být k dispozici veškeré výrobky v podobě stejnorodých dávek. Z každé dávky se náhodným výběrem odebere vzorek. Výrobky ve vzorku se jednotlivě zkontrolují a provedou se odpovídající zkoušky s cílem ověřit shodu těchto výrobků s požadavky, mezinárodních právních nástrojů které se na ně vztahují, a rozhodnout, zda bude dávka přijata nebo zamítnuta.

5.3.

V případě, že jsou dávky přijaty, oznámený subjekt opatří nebo dá opatřit každý výrobek svým identifikačním číslem a vydat písemný certifikát shody vztahující se k provedeným zkouškám. Všechny výrobky z dávky mohou být uvedeny na trh s výjimkou těch výrobků ze vzorku, u nichž nebyla zjištěna shoda.

Pokud je dávka zamítnuta, oznámený subjekt přijme příslušná opatření, která zabrání uvedení této dávky na trh. V případě častého zamítnutí dávek může oznámený subjekt statistické ověřování pozastavit.

Výrobce může během výrobního procesu opatřit výrobky na odpovědnost oznámeného subjektu jeho identifikačním číslem.

5.4.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí být schopen na požádání předložit certifikáty shody vydané oznámeným subjektem.

OVĚŘOVÁNÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU (MODUL G)

1.

Výrobce zajišťuje a prohlašuje, že daný výrobek, pro nějž byl vydán certifikát podle bodu 2, splňuje požadavky směrnice, které se na něj vztahují. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří výrobek označením ES a vypracuje prohlášení o shodě.

2.

Oznámený subjekt zkontroluje každý jednotlivý výrobek a provede odpovídající zkoušky s cílem ověřit jeho shodu s příslušnými požadavky mezinárodních právních nástrojů.

Oznámený subjekt opatří nebo dá opatřit schválený výrobek svým identifikačním číslem a vydá certifikát shody vztahující se k provedeným zkouškám.

3.

Účelem technické dokumentace je umožnit posouzení shody s požadavky mezinárodních právních nástrojů a pochopení konstrukčního návrhu, výroby a fungování výrobku.

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI (MODUL H)

1.

Výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že dané výrobky splňují požadavky mezinárodních právních nástrojů, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý výrobek označením ES a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Označení ES musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.

2.

Výrobce používá schválený systém jakosti pro návrh, výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení výrobků podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.

3.

Systém jakosti

3.1.

Pro dané výrobky podá výrobce u oznámeného subjektu žádost o posouzení systému jakosti.

Žádost musí obsahovat:

 všechny příslušné informace o předpokládané kategorii výrobků,

 dokumentaci systému jakosti.

3.2.

Systém jakosti musí zabezpečovat shodu výrobků s požadavky mezinárodních právních nástrojů, které se na ně vztahují.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad politiky jakosti a postupů, např. programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Musí obsahovat zejména přiměřený popis:

 cílů jakosti, organizační strukturu, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost návrhu a výrobků,

 technických specifikací návrhu, včetně norem, které budou použity, a v případě, kdy se normy podle článku 5 plně nepoužívají, popis prostředků, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění základních požadavků směrnice, které se na výrobky vztahují,

 metod kontroly a ověřování návrhu, postupů a systematických opatření, které budou použity při navrhování výrobků spadajících do příslušné kategorie výrobků,

 odpovídajících metod, postupů a systematických opatření, které budou použity při výrobě, řízení a zabezpečování jakosti,

 kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti,

 záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.,

 prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti návrhu a výrobků a nad efektivním fungováním systému jakosti.

3.3.

Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného výrobku. Součástí posouzení musí být kontrolní prohlídka v provozních prostorách výrobce.

Rozhodnutí musí být oznámeno výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4.

Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2 nebo zda se požaduje jeho nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4.

ES dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1.

Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2.

Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem kontroly vstup do prostor určených pro navrhování, výrobu, kontrolu a zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

 dokumentaci systému jakosti,

 záznamy o jakosti požadované v části systému jakosti týkající se návrhu, např. výsledky analýz, výpočtů, zkoušek atd.,

 záznamy o jakosti požadované v části systému jakosti týkající se výroby, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3.

Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.

4.4.

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neočekávané kontrolní prohlídky. Při těchto kontrolních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o kontrole a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5.

Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let od výroby posledního výrobku:

 dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 druhém pododstavci druhé odrážce ,

 aktualizaci uvedenou v bodu 3.4 druhém pododstavci,

 rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v bodu 3.4 posledním pododstavci a bodech 4.3 a 4.4.

6.

Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systémů jakosti.

7.

Přezkoušení návrhu

7.1.

Výrobce podá žádost o přezkoušení návrhu u jediného oznámenému subjektu.

7.2.

Žádost musí umožňovat pochopení návrhu, výroby a fungování výrobku a posouzení shody s požadavky směrnice.

Žádost musí obsahovat:

 technické specifikace návrhu, včetně norem, které se používají,

 potřebný podpůrný důkaz jejich přiměřenosti, zejména v případě, kdy normy podle článku 5 nebyly použity zcela. Tento podpůrný důkaz musí obsahovat výsledky zkoušek provedených příslušnou laboratoří výrobce nebo jeho jménem.

7.3

Oznámený subjekt žádost přezkoumá, a pokud návrh splňuje ustanovení směrnice, která se na něj vztahují, vydá žadateli certifikát ES přezkoušení návrhu. Certifikát musí obsahovat závěry přezkoušení, podmínky platnosti certifikátu, údaje nezbytné pro identifikaci schváleného návrhu, popřípadě popis fungování výrobku.

7.4.

Žadatel informuje oznámený subjekt, který vydal certifikát ES přezkoušení návrhu, o každé změně schváleného návrhu. Změny schváleného návrhu musí být dodatečně schváleny oznámeným subjektem, který vydal certifikát ES přezkoušení návrhu, jestliže mohou ovlivnit shodu se základními požadavky směrnice nebo s předepsanými podmínkami používání výrobku. Toto dodatečné schválení má formu dodatku k původnímu certifikátu ES přezkoušení návrhu.

7.5.

Oznámené subjekty sdělí ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se:

 vydaných certifikátů ES přezkoušení návrhu a dodatků,

 odňatých certifikátů ES přezkoušení návrhu a dodatků.
Dodatek k příloze B

Technická dokumentace, kterou výrobce poskytne oznámenému subjektu

Tento dodatek se vztahuje na všechny moduly přílohy B.

Technická dokumentace uvedená v příloze B musí obsahovat všechny významné údaje a prostředky používané výrobcem k zajištění shody zařízení s hlavními požadavky, které se na něj se vztahují.

Technická dokumentace musí umožnit pochopení konstrukčního návrhu, výroby a fungování výrobku a musí umožnit posouzení shod s požadavky příslušných mezinárodních právních nástrojů.

Dokumentace musí v míře nezbytné pro posouzení obsahovat:

 obecný popis typu,

 koncepční návrh, konstrukční normy, výrobní výkresy a schémata součástí, dílčích sestav, obvodů atd.,

 popis a vysvětlivky těch výkresů a schémat, které jsou nezbytné pro pochopení, včetně funkce výrobku,

 výsledky konstrukčních výpočtů, provedených nestranných zkoušek, atd.,

 nestranné protokoly o zkouškách,

 návody pro instalaci, užívání a údržbu.

Dokumentace návrhu obsahuje, je-li to vhodné:

 atesty vztahující se k zařízení začleněnému do přístroje,

 atesty a certifikáty vztahující se k metodám výroby anebo kontroly anebo sledování přístroje,

 všechny ostatní dokumenty umožňující oznámenému subjektu zlepšit posuzování.
PŘÍLOHA C

Minimální kritéria, která mají členské státy brát v úvahu při určování subjektů

1. Oznámené subjekty musí plnit požadavky příslušné řady EN 45 000.

2. Oznámený subjekt musí být nezávislý a nesmí být řízen výrobci nebo dodavateli.

3. Oznámený subjekt musí mít sídlo na území Společenství.

4. Jsou-li schválení typu vydávána oznámeným subjektem v zastoupení členského státu, musí členský stát zajistit, aby kvalifikace, technická zkušenost a vybavení pracovníky umožňovaly oznámenému subjektu vydávat schválení typu vyhovující požadavkům této směrnice a zaručující vysokou úroveň bezpečnosti.

5. Oznámený subjekt musí být v postavení, které mu umožňuje poskytovat námořní expertizu.

Oznámený subjekt je oprávněn provádět postupy posuzování shody pro každého podnikatele v hospodářské oblasti, který má sídlo ve Společenství nebo mimo Společenství.

Oznámený subjekt může v každém členském státě nebo ve státě mimo Společenství provádět postupy posuzování shody za použití buď domácích prostředků, nebo pracovníků své pobočky v zahraničí.

Jestliže pomocný subjekt oznámeného subjektu realizuje postupy posuzování shody, potom všechny dokumenty vztahující se k postupům posuzování shody musí být vydávány jménem oznámeného subjektu a nikoliv jménem pomocného subjektu.

Pomocný subjekt oznámeného subjektu usazeného v jiném členském státě však může vydávat dokumenty vztahující se k postupům posuzování shody, jestliže je tímto členským státem oznámen.
PŘÍLOHA D

Značka shody

Značka shody musí mít tento tvar:

image

Jestliže je značka zmenšena nebo zvětšena, musí být zachovány vzájemné poměry podle odstupňování ve výše uvedeném nákresu.

Různé části značky musí mít v podstatě stejné svislé rozměry, které nesmějí být menší než 5 mm.

U malých zařízení není třeba přihlížet k minimálním rozměrům.( 1 ) Úř. věst. C 218, 23.8.1995, s. 9.

( 2 ) Úř. věst. C 101, 3.4.1996, s. 3.

( 3 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 1995 (Úř. věst. C 339, 18.12.1995, s. 21), společný postoj Rady ze dne 18. června 1996 (Úř. věst. C 248, 26.8.1996, s. 10) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. října 1996 (Úř. věst. C 347, 18.11.1996).

( 4 ) Úř. věst. C 271, 7.10.1993, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. C 220, 30.8.1993, s. 23.

( 6 ) Úř. věst. L 139, 23.5.1989, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/68/EHS (Úř. věst. L 220, 31.8.1993, s. 1).

( 7 ) Úř. věst. L 399, 30.12.1989, s. 18. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/95/EHS (Úř. věst. L 276, 9.11.1993, s. 11).

( 8 ) Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

( 9 ) Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

( 10 ) Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

( 11 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 12 ) Úř. věst. L 304, 14.11.2013, s. 1.

( 13 ) Úř. věst. L 220, 25.7.2014, s. 1.

( 14 ) Typ může zahrnovat několik variant výrobku za předpokladu, že rozdíly mezi jednotlivými variantami nemají vliv na úroveň bezpečnosti a jiné požadavky týkající se funkční způsobilosti výrobku.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU