95/26/ESSMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 95/26/ES ze dne 29. června 1995, kterou se mění směrnice 77/780/EHS a 89/646/EHS o úvěrových institucích, směrnice 73/239/EHS a 92/49/EHS o jiném než životním pojištění, směrnice 79/267/EHS a 92/96/EHS o životním pojištění, směrnice 93/22/EHS o investičních podnicích a směrnice 85/611/EHS o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

Publikováno: Úř. věst. L 168, 18.7.1995, s. 7-13 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 29. června 1995 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 7. srpna 1995 Nabývá účinnosti: 7. srpna 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2000/12/ES Pozbývá platnosti: 15. června 2000
Konsolidované znění předpisu s účinností od 19. prosince 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 95/26/ES

ze dne 29. června 1995,

kterou se mění směrnice 77/780/EHS a 89/646/EHS o úvěrových institucích, směrnice 73/239/EHS a 92/49/EHS o jiném než životním pojištění, směrnice 79/267/EHS a 92/96/EHS o životním pojištění, směrnice 93/22/EHS o investičních podnicích a směrnice 85/611/EHS o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

(Úř. věst. L 168, 18.7.1995, p.7)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/12/ES ze dne 20. března 2000

  L 126

1

26.5.2000

►M2

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002

  L 345

1

19.12.2002
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 95/26/ES

ze dne 29. června 1995,

kterou se mění směrnice 77/780/EHS a 89/646/EHS o úvěrových institucích, směrnice 73/239/EHS a 92/49/EHS o jiném než životním pojištění, směrnice 79/267/EHS a 92/96/EHS o životním pojištění, směrnice 93/22/EHS o investičních podnicích a směrnice 85/611/EHS o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 57 odst. 2 první a třetí větu této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

v souladu s postupem stanoveným v článku 189b Smlouvy ( 3 ), s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 11. května 1995,

(1)

vzhledem k tomu, že se na základě určitých událostí jeví vhodné změnit v některých ohledech směrnice Rady, které vymezují obecný rámec pro výkon činnosti úvěrových institucí, pojišťoven, investičních podniků a subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), totiž směrnice 77/780/EHS ( 4 ) a 89/646/EHS, směrnice 73/239/EHS ( 5 ) a 92/49/EHS, směrnice 79/267/EHS ( 6 ) a 92/96/EHS, směrnici 93/22/EHS ( 7 ) a směrnici 85/611/EHS ( 8 ), aby byl posílen dohled nad těmito finančními podniky; že je žádoucí přijmout v celém odvětví finančních služeb obdobná opatření;

(2)

vzhledem k tomu, že tyto směrnice mimo jiné stanoví podmínky, jež je nutno splnit, aby příslušné orgány mohly vydat povolení k zahájení dané činnosti;

(3)

vzhledem k tomu, že by příslušné orgány neměly povolit nebo nadále povolovat činnost finančního podniku v případech, kdy jim mohou úzké vazby mezi takovým podnikem a jinými fyzickými nebo právnickými osobami bránit v účinném výkonu jejich dohlížecí funkce; že finanční podniky, kterým již bylo vydáno povolení, jsou rovněž povinny uspokojit příslušné orgány v tomto směru;

(4)

vzhledem k tomu, že definice „úzkých vazeb“ v této směrnici vymezuje pouze minimální kritéria a nebrání členským státům, aby ji uplatnily také na jiné situace, než na které se vztahuje;

(5)

vzhledem k tomu, že samotná skutečnost nabytí významného podílu na základním kapitálu určité společnosti nepředstavuje účast ve smyslu této směrnice, pokud byl tento podíl nabyt pouze jako dočasná investice a neumožňuje ovlivňování struktury nebo finanční politiky daného podniku;

(6)

vzhledem k tomu, že odkaz na účinný výkon dohlížecích funkcí orgány dohledu se vztahuje i na dohled na konsolidovaném základě, který se musí vykonávat nad finančními podniky tam, kde to stanoví právní předpisy Společenství; že v těchto případech musí mít orgány, kterým se podává žádost o povolení, možnost určit, které orgány jsou příslušné k výkonu dohledu nad takovými finančními podniky na konsolidovaném základě;

(7)

vzhledem k tomu, že zásady vzájemného uznávání a výkonu dohledu domovským členským státem vyžadují, aby příslušné orgány členských států nevydávaly nebo odnímaly povolení, pokud taková hlediska jako obsah plánů činnosti, zeměpisné rozvržení nebo skutečně prováděná činnost zřetelně naznačují, že si daný finanční podnik zvolil právo určitého členského státu proto, aby se vyhnul přísnějším právním normám platným v jiném členském státě, na jehož území provozuje nebo zamýšlí provozovat převážnou část své činnosti; že finanční podnik, který je právnickou osobou, musí získat povolení v členském státě, kde má své sídlo; že finanční podnik, který není právnickou osobou, musí mít své skutečné sídlo v členském státě, ve kterém má oprávnění k činnosti; že členské státy musí dále vyžadovat, aby se skutečné sídlo finančního podniku vždy nalézalo v domovském členském státě tohoto podniku a aby tam skutečně vykonávalo činnost;

(8)

vzhledem k tomu, že je vhodné, aby byla zajištěna možnost výměny informací mezi příslušnými orgány a orgány nebo subjekty, jež vzhledem ke své funkci pomáhají posilovat stabilitu finančního systému; že pro zachování důvěrné povahy sdělovaných informací musí být přísně vymezen okruh jejich příjemců;

(9)

vzhledem k tomu, že určitá protiprávní jednání, jako např. podvody a zneužívání vnitřních informací, mohou ovlivnit stabilitu i integritu finančního systému také v případech, kdy se jedná o jiné než finanční podniky;

(10)

vzhledem k tomu, že je nutno stanovit podmínky, na jejichž základě je uvedená výměna informací přípustná;

(11)

vzhledem k tomu, že je stanoveno, že informace je možno poskytnout pouze s výslovným souhlasem příslušných orgánů a že tyto orgány mohou případně podmínit svůj souhlas splněním přísných podmínek;

(12)

vzhledem k tomu, že by měla být také schválena výměna informací mezi příslušnými orgány na straně jedné a centrálními bankami a jinými subjekty s obdobnými úkoly, které jednají jako měnové úřady, případně dalšími veřejnými orgány příslušnými pro dohled nad platebními systémy na straně druhé;

(13)

vzhledem k tomu, že by směrnice 85/611/EHS měla pro orgány pověřené povolováním SKIPCP a podniků podílejících se na jejich činnosti a dohledem nad nimi stanovit stejnou povinnost zachovávat profesní tajemství a stejné možnosti výměny informací, jaké jsou poskytovány orgánům pověřeným povolováním úvěrových institucí, investičních podniků a pojišťoven a dohledem nad nimi;

(14)

vzhledem k tomu, že tato směrnice koordinuje veškerá ustanovení o výměně informací mezi veřejnými orgány pro celý finanční sektor, jak to stanoví směrnice 93/22/EHS;

(15)

vzhledem k tomu, že by za účelem posílení dohledu nad finančními podniky a ochrany klientů finančních podniků mělo být stanoveno, že auditor má povinnost bezodkladně informovat příslušné orgány ve všech případech, které stanoví tato směrnice, o určitých skutečnostech, jež zjistí při výkonu své činnosti a které mohou mít vážný dopad na finanční situaci nebo na řídící a účetní organizaci daného finančního podniku;

(16)

vzhledem k tomu, že za účelem dosažení uvedeného cíle je žádoucí, aby členské státy stanovily, že tato povinnost by se měla vztahovat na všechny případy, kdy auditor zjistí uvedené skutečnosti při výkonu své činnosti v podniku, který má úzké vazby s finančním podnikem;

(17)

vzhledem k tomu, že povinnost auditorů sdělovat příslušným orgánům případně jisté skutečnosti a rozhodnutí týkající se finančního podniku, které zjistí při výkonu svých povinností v jiném než finančním podniku, sama o sobě nemění povahu jejich povinností v takovém podniku ani způsob, kterým musí tyto povinnosti v podniku vykonávat;

(18)

vzhledem k tomu, že přijetí této směrnice představuje nejvhodnější prostředek dosažení výše uvedených cílů, zejména k posílení pravomocí příslušných orgánů; že se tato směrnice omezuje na minimum nezbytné k dosažení těchto cílů a nepřekračuje to, co je k tomuto účelu nezbytné,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:Článek 1

Výrazem „finanční podnik“ se v této směrnici rozumí:

▼M1 —————

▼B

 „pojišťovna“ tam, kde tato směrnice mění směrnice 73/239/EHS, a 92/49/EHS ►M2  ————— ◄ ,

 „investiční podnik“ tam, kde tato směrnice mění směrnici 93/22/EHS,

 „subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) nebo podnik podílející se na jeho činnosti“ tam, kde tato směrnice mění směrnici 85/611/EHS.

Článek 2

▼M1 —————

▼B

 písmeno l) do článku 1 směrnice 92/49/EHS a

▼M2 —————

▼B

 bod 15 do článku 1 směrnice 93/22/EHS:

„úzkými vazbami“ stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny:

a) „majetkovou účastí“, čímž se rozumí držení, přímé nebo kontrolou, 20 % nebo více hlasovacích práv nebo základního kapitálu některého podniku, nebo

b) „kontrolou“, čímž se rozumí vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem ve všech případech uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2 směrnice 83/349/EHS ( 9 ), nebo obdobný vztah mezi fyzickou či právnickou osobou a podnikem; dceřiný podnik jiného dceřiného podniku se rovněž považuje za dceřiný podnik mateřského podniku, který stojí v čele těchto podniků.

Stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob trvale vázány k jedné a téže osobě vztahem kontroly, se rovněž považuje za úzkou vazbu mezi těmito osobami.

2.  Následující pododstavce se připojují k

▼M1 —————

▼B

 čl. 3 odst. 3 směrnice 93/22/EHS a

 čl. 8 odst. 1 směrnice 73/239/EHS:

  ►M2  ————— ◄

 

„Existují-li mimoto úzké vazby mezi finančním podnikem a jinou fyzickou či právnickou osobou nebo osobami, vydají příslušné orgány povolení pouze tehdy, nebrání-li tyto vazby účinnému výkonu jejich dohlížecích funkcí.

Příslušné orgány rovněž odmítnou vydat povolení, pokud účinnému výkonu jejich dohlížecích funkcí brání právní nebo správní předpisy třetí země, jimiž se řídí jedna či více fyzických nebo právnických osob, s nimiž má podnik úzké vazby, nebo obtíže související s uplatňováním těchto předpisů.

Příslušné orgány vyžadují od finančních podniků předkládání údajů, jež potřebují ke sledování toho, zda jsou trvale dodržovány podmínky uvedené v tomto odstavci“

.

Článek 3

1.  V článku 8 směrnice 73/239/EHS ►M2  ————— ◄ se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a.  Členské státy vyžadují, aby se skutečné sídlo pojišťovny nalézalo ve členském státě, ve kterém má pojišťovna sídlo“

.

▼M1 —————

▼B

Článek 4

1.  V článku 16 směrnice 92/49/EHS ►M2  ————— ◄ se vkládá nový odstavec, který zní:

1.„5a.  Odchylně od odstavců 1 až 4 mohou členské státy povolit výměnu informací mezi svými příslušnými orgány a

 orgány příslušnými pro dohled nad subjekty, jež se zabývají likvidací a úpadkem finančních podniků a obdobnými řízeními, nebo

 orgány příslušnými pro dohled nad osobami pověřenými výkonem zákonem stanoveného auditu pojišťoven, úvěrových institucí, investičních podniků a jiných finančních institucí, nebo

 nezávislými znalci pojišťoven, kteří vykonávají zákonný dohled nad těmito pojišťovnami, a subjekty příslušnými pro dohled nad těmito znalci.

Členské státy, které využijí možnosti stanovené v prvním pododstavci, požadují splnění alespoň těchto podmínek:

 tyto informace jsou určeny k výkonu kontroly nebo dohledu podle prvního pododstavce,

 informace získané v této souvislosti podléhají profesnímu tajemství podle odstavce 1,

 pocházejí-li informace z jiného členského státu, nesmějí být předány dále bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je sdělily, a případně pouze pro účely, pro které tyto orgány daly souhlas.

Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům jména orgánů, osob a subjektů, kterým mají být sdělovány informace podle tohoto odstavce“

.

2.  V ►M1  ————— ◄  článku 25 směrnice 93/22/EHS se vkládá nový odstavec, který zní:

2.„5a.  Odchylně od odstavců 1 až 4 mohou členské státy povolit výměnu informací mezi příslušnými orgány a

 orgány příslušnými pro dohled nad subjekty, jež se zabývají likvidací a úpadkem finančních podniků a obdobnými řízeními, nebo

 orgány příslušnými pro dohled nad osobami pověřenými výkonem zákonem stanoveného auditu pojišťoven, úvěrových institucí, investičních podniků a jiných finančních institucí.

Členské státy, které využijí možnosti stanovené v prvním pododstavci, požadují splnění alespoň těchto podmínek:

 tyto informace jsou určeny k výkonu kontroly nebo dohledu podle prvního pododstavce,

 informace získané v této souvislosti podléhají profesnímu tajemství podle odstavce 1,

 pocházejí-li informace z jiného členského státu, nesmějí být předány dále bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je sdělily, a případně pouze pro účely, pro které tyto orgány daly souhlas.

Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům, kterým orgánům mají být sdělovány informace podle tohoto odstavce“

.

3.  V ►M1  ————— ◄  článku 16 směrnice 92/49/EHS a v článku 25 směrnice 93/22/EHS ►M2  ————— ◄ se vkládá nový odstavec, který zní:

„5b  b. Odchylně od odstavců 1 až 4 mohou členské státy za účelem posílení stability a jednotnosti finančního systému povolit výměnu informací mezi svými příslušnými orgány a orgány nebo subjekty příslušnými ze zákona pro zjišťování a vyšetřování případů porušení práva společností.

Členské státy, které využijí možnosti stanovené v prvním pododstavci, požadují splnění alespoň těchto podmínek:

 tyto informace jsou určeny k výkonu úkolů podle prvního pododstavce,

 informace získané v této souvislosti podléhají profesnímu tajemství podle odstavce 1,

 pocházejí-li informace z jiného členského státu, nesmějí být předány dále bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je sdělily, a případně pouze pro účely, pro které tyto orgány daly souhlas.

Provádějí-li v některém členském státě orgány nebo subjekty uvedené v prvním pododstavci své zjišťování nebo vyšetřování s pomocí, jejíž povaha vyplývá z jejich konkrétní pravomoci, osob k tomu určených, které nejsou veřejnými zaměstnanci, lze možnost stanovenou v prvním pododstavci rozšířit na tyto osoby za podmínek uvedených v druhém pododstavci.

Pro uplatnění poslední odrážky druhého pododstavce oznámí orgány nebo subjekty uvedené v prvním pododstavci příslušným orgánům, které sdělily dotyčnou informaci, jména a přesné pověření osob, jimž má být informace předána.

Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům jména orgánů nebo subjektů, kterým mají být sdělovány informace podle tohoto odstavce.

Do 31. prosince 2000 vypracuje Komise zprávu o tom, jak jsou uplatňována ustanovení tohoto odstavce“

.

4.  V ►M1  ————— ◄  článku 25 směrnice 93/22/EHS se odstavec 6 nahrazuje tímto:

4.„6.  Tento článek nebrání příslušnému orgánu v tom, aby sděloval informace určené k výkonu jejich funkce:

 centrálním bankám a jiným subjektům s obdobnými úkoly, které jednají jako měnové úřady,

případně jiným státním orgánům příslušným pro dohled nad platebními systémy, ani nebrání těmto orgánům nebo subjektům sdělovat příslušným orgánům informace, které mohou potřebovat pro účely odstavce 4. Informace získané v této souvislosti podléhají profesnímu tajemství podle tohoto článku“

.

5.  V článku 16 směrnice 92/49/EHS ►M2  ————— ◄ se vkládá nový odstavec, který zní:

5.„5c.  Členské státy mohou pověřit příslušné orgány, aby sdělovaly informace určené k výkonu jejich funkce

 centrálním bankám a jiným subjektům s obdobnými úkoly, které jednají jako měnové úřady,

 případně jiným státním orgánům příslušným pro dohled nad platebními systémy,

a mohou tyto orgány nebo subjekty zmocnit sdělovat příslušným orgánům informace, které mohou potřebovat pro účely odstavce 4. Informace získané v této souvislosti podléhají profesnímu tajemství podle tohoto článku“

.

▼M1 —————

▼B

7.  V článku 50 směrnice 85/611/EHS se odstavce 2, 3 a 4 nahrazují tímto:

„2.  Členské státy zajistí, aby všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro příslušné orgány, jakož i auditoři a znalci pověření příslušnými orgány, byli vázáni profesním tajemstvím. Podstatou profesního tajemství je, že žádné důvěrné informace, které se případně dozvědí při výkonu svých povinností, nesmějí sdělit žádné osobě ani orgánu s výjimkou souhrnné nebo obecné podoby, přičemž SKIPCP, jejich správcovské společnosti a depozitáři (dále jen ‚podniky podílející se na jejich činnosti‘) nesmějí být jednotlivě rozeznatelné, aniž jsou dotčeny případy spadající pod trestní právo.

Vyhlásil-li však některý SKIPCP nebo podnik podílející se na jeho činnosti úpadek nebo je v nucené likvidaci, mohou být důvěrné informace, které se netýkají třetích stran zúčast něných na pokusech o jeho záchranu, sděleny v občanskoprávním nebo obchodněprávním řízení.

3.  Odstavec 2 nebrání příslušným orgánům jednotlivých členských států ve výměně informací podle této směrnice nebo jiných směrnic o SKIPCP nebo podnicích podílejících se na jejich činnosti. Na tyto informace se vztahuje profesní tajemství podle odstavce 2.

4.  Členské státy mohou s příslušnými orgány třetích zemí uzavírat dohody o spolupráci při výměně informací jen tehdy, pokud sdělované informace podléhají zárukám zachování profesního tajemství alespoň stejným jako podle tohoto článku.

7.5.  Příslušné orgány, které přijímají důvěrné informace na základě odstavců 2 nebo 3, mohou tyto informace použít při výkonu svých povinností pouze k těmto účelům:

 aby prověřily, že jsou plněny podmínky pro přístup k činnosti SKIPCP nebo podniků podílejících se na jejich činnosti, a aby usnadnily kontrolu této činnosti, administrativních a účetních postupů a mechanismů vnitřní kontroly,

 k ukládání sankcí,

 pro odvolání ve správním řízení proti rozhodnutím příslušných orgánů, nebo

 v soudním řízení zahájeném na základě čl. 51 odst. 2.

7.6.  Odstavce 2 a 5 nevylučují výměnu informací

a) uvnitř jednoho členského státu, kde existují dva nebo více příslušných orgánů, nebo

b) uvnitř jednoho členského státu nebo mezi členskými státy mezi příslušnými orgány a

 subjekty s veřejnou pravomocí v oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi, investičními podniky, pojišťovnami a jinými finančními institucemi, jakož i subjekty příslušnými pro dohled nad finančními trhy,

 subjekty, které se zabývající likvidací nebo úpadkem SKIPCP nebo podniků podílejících se na jejich činnosti a obdobnými řízeními,

 osobami příslušnými pro provádění zákonem stanoveného auditu pojišťoven, úvěrových institucí, investičních podniků a jiných finančních institucí při výkonu jejich dohlížecích funkcí,

jakož i poskytování informací nezbytných k plnění jejich úkolů subjektům spravujícím vyrovnávací programy. Na tyto informace se vztahuje profesní tajemství podle odstavce 2.

7.7.  Odchylně od odstavců 2 až 5 mohou členské státy povolit výměnu informací mezi příslušnými orgány a

 orgány příslušnými pro dohled nad subjekty, které se zabývající likvidací a úpadkem finančních podniků a obdobnými řízeními, nebo

 orgány příslušnými pro dohled nad osobami pověřenými výkonem zákonem stanoveného auditu pojišťoven, úvěrových institucí, investičních podniků a jiných finančních institucí.

Členské státy, které využijí možnosti stanovené v prvním pododstavci, požadují splnění alespoň těchto podmínek:

 tyto informace jsou určeny k výkonu kontroly nebo dohledu podle prvního pododstavce,

 informace získané v této souvislosti podléhají profesnímu tajemství podle odstavce 2,

 pocházejí-li informace z jiného členského státu, nesmějí být předány dále bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je sdělily, a případně pouze pro účely, pro které tyto orgány daly souhlas.

Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům jména orgánů, kterým mají být sdělovány informace podle tohoto odstavce.

8.  Odchylně od odstavců 2 až 5 mohou členské státy za účelem posílení stability a jednotnosti finančního systému povolit výměnu informací mezi svými příslušnými orgány a orgány nebo subjekty příslušnými ze zákona pro zjišťování a vyšetřování případů porušení práva Společenství.

Členské státy, které využijí možnosti stanovené v prvním pododstavci, požadují splnění alespoň těchto podmínek:

 tyto informace jsou určeny k výkonu kontroly nebo dohledu podle prvního pododstavce,

 informace získané v této souvislosti podléhají profesnímu tajemství podle odstavce 2,

 pocházejí-li informace z jiného členského státu, nesmějí být předány dále bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je sdělily, a případně pouze pro účely, pro které tyto orgány daly souhlas.

Provádějí-li v některém členském státě orgány nebo subjekty uvedené v prvním pododstavci své zjišťování nebo vyšetřování s pomocí, jejíž povaha vyplývá z jejich konkrétní pravomoci, osob k tomu určených, které nejsou veřejnými zaměstnanci, lze možnost stanovenou v prvním pododstavci rozšířit na tyto osoby za podmínek uvedených v druhém pododstavci.

Pro uplatnění poslední odrážky druhého pododstavce oznámí orgány nebo subjekty uvedené v prvním pododstavci příslušným orgánům, které sdělily dotyčnou informaci, jména a přesné pověření osob, jimž má být informace předána.

Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům jména orgánů nebo subjektů, kterým mají být sdělovány informace podle tohoto odstavce.

Do 31. prosince 2000 vypracuje Komise zprávu o tom, jak jsou uplatňována ustanovení tohoto odstavce.

9.  Tento článek nebrání příslušnému orgánu, aby sděloval centrálním bankám a jiným subjektům s obdobnými úkoly, které jednají jako měnové úřady, informace určené k výkonu jejich funkce, ani nebrání těmto orgánům nebo subjektům sdělovat příslušným orgánům informace, které mohou potřebovat pro účely odstavce 5. Informace získané v této souvislosti podléhají profesnímu tajemství podle tohoto článku.

10.  Tento článek nebrání příslušným orgánům sdělovat informace uvedené v odstavcích 2 až 5 zúčtovacímu středisku nebo obdobnému subjektu oprávněnému na základě vnitrostátního práva poskytovat zúčtovací nebo vypořádací služby pro některý trh jejich členských států, jsou-li toho názoru, že je nutné jim tyto informace sdělit, aby bylo zajištěno řádné fungování těchto orgánů v případě prodlení nebo možnosti prodlení ze strany hospodářských subjektů. Na informace získané v této souvislosti se vztahuje profesní tajemství podle odstavce 2. Členské státy však zajistí, aby informace získané na základě odstavce 3 nemohly být dále předány za okolností uvedených v tomto odstavci bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je poskytly.

11.  Odchylně od odstavců 2 a 5 mohou členské státy mimoto zákonem povolit poskytování některých informací jiným orgánům své ústřední správy, jež odpovídají za právní předpisy týkající se dohledu nad SKIPCP a nad podniky podílejícími se na jejich činnosti, úvěrovými institucemi, finančními institucemi, investičními podniky a pojišťovnami, jakož i inspektorům pověřeným těmito orgány.

Tyto informace lze však poskytovat jen tehdy, je-li to nezbytné pro účely dohledu nad těmito finančními podniky.

Členské státy nicméně zajistí, aby informace získané na základě odstavců 3 a 6 nebyly dále předávány podle tohoto odstavce bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je poskytly“

.

Článek 5

Následující ustanovení se vkládají:

▼M1 —————

▼B

 do směrnice 92/49/EHS jako článek 16a,

▼M2 —————

▼B

 do směrnice 93/22/EHS jako článek 25a a

 do směrnice 85/611/EHS jako článek 50a:

 

„1.  Členské státy zajistí alespoň, aby:

a) každá osoba schválená ve smyslu směrnice 84/253/EHS ( 10 ), aby ve finančním podniku plnila úkol uvedený v článku 51 směrnice 78/660/EHS ( 11 ), článku 37 směrnice 83/349/EHS nebo v článku 31 směrnice 85/611/EHS, anebo jiný zákonem stanovený úkol, musela bezodkladně sdělit příslušným orgánům každou skutečnost nebo rozhodnutí týkající se daného podniku, jež zjistila při plnění tohoto úkolu a jež by mohly

 představovat porušení právních nebo správních předpisů, které stanoví podmínky pro povolení nebo které konkrétně upravují provozování činnosti finančního podniku, nebo

 ovlivnit pokračování činnosti finančního podniku nebo

 způsobit, že bude odmítnuto ověření účtů nebo k nim budou vysloveny výhrady;

b) tato osoba měla také povinnost oznamovat veškeré skutečnosti a rozhodnutí, jež zjistí při plnění úkolu podle písmene a) v podniku, který má úzké vazby plynoucí z kontrolního vztahu s finančním podnikem, v němž plní výše uvedený úkol.

2.  Sdělí-li osoby schválené ve smyslu směrnice 84/253/EHS v dobré víře příslušným orgánům jakékoliv skutečnosti uvedené v odstavci 1, nepovažuje se to za porušení omezení v poskytování informaci, jak je stanovení smlouva nebo právní či správní předpis, a u těchto osob nevzniká žádná odpovědnost.

Článek 6

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 18. června 1996. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.( 1 ) Úř. věst. C 229, 25.8.1993, s. 10.

( 2 ) Úř. věst. C 52, 14.2.1994, s. 15.

( 3 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 9. března 1994 (Úř. věst. C 91, 28.3.1994, s. 61). Společný postoj Rady ze dne 6. června 1994 (Úř. věst. C 213, 3.8.1994, s. 29). Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. října 1994 (Úř. věst. C 323, 21.11.1994, s. 56).

( 4 ) Úř. věst. L 322, 17.12.1977, s. 30. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 89/646/EHS (Úř. věst. L 386, 30.12.1989, s. 1).

( 5 ) Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s, 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 92/49/EHS (Úř. věst. L 228, 11. 8. 1992, s. 1).

( 6 ) Úř. věst. L 63, 13. 3. 1979, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 92/96/EHS (Úř. věst. L 360, 9.12.1992, s. 1).

( 7 ) Úř. věst. L 141, 11.6.1993, s. 27.

( 8 ) Úř. věst. L 375, 31.12.1985, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 88/220/EHS (Úř. věst. L 100, 19.4.1988, s. 31).

( 9 ) Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 90/605/EHS (Úř. věst. L 317, 16.11.1990, s. 60).

( 10 ) Úř. věst. L 126, 12.5.1984, s. 20.

( 11 ) Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 90/605/EHS (Úř. věst. L 317, 16.11.1990, s. 60).“

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU