95/16/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů

Publikováno: Úř. věst. L 213, 7.9.1995, s. 1-31 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 29. června 1995 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 27. září 1995 Nabývá účinnosti: 27. září 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2014/33/EU Pozbývá platnosti: 19. dubna 2016
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 95/16/ES

ze dne 29. června 1995

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů

(Úř. věst. L 213, 7.9.1995, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES Text s významem pro EHP ze dne 17. května 2006

  L 157

24

9.6.2006

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012

  L 316

12

14.11.2012
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 95/16/ES

ze dne 29. června 1995

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahůEVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

v souladu s postupem stanoveným v článku 189b Smlouvy ( 3 ) s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 17. května 1995,

vzhledem k tomu, že členské státy jsou na vlastním území odpovědné za zajištění zdraví a bezpečnosti obyvatel;

vzhledem k tomu, že články 65 a 68 Bílé knihy o dotvoření vnitřního trhu, která byla schválena Evropskou radou v červnu 1985, pojednávají o novém přístupu ke sbližování právních předpisů;

vzhledem tomu, že směrnice Rady 84/529/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektrických, hydraulických nebo elektrohydraulických výtahů ( 4 ) nezaručuje volnost pohybu pro všechny druhy výtahů; že rozdíly mezi závaznými předpisy různých vnitrostátních systémů pro typy výtahů, které nejsou zahrnuty ve směrnici 84/529/EHS, představují překážky obchodu v rámci Společenství; že by proto vnitrostátní právní předpisy týkající se výtahů měly být harmonizovány;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 84/528/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných opatření pro zdvihací a manipulační zařízení ( 5 ) má platnost rámcové směrnice pro dvě zvláštní směrnice, a to pro směrnici 84/529/EHS a směrnici Rady 86/663/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se průmyslových vozíků s vlastním pohonem ( 6 ), zrušené směrnicí Rady 91/368/EHS ze dne 20. června 1991, kterou se mění směrnice 89/392/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení ( 7 );

vzhledem k tomu, že dne 8. června 1995 přijala Komise doporučení členským státům č. 95/216/ES ( 8 ) o zvýšení bezpečnosti existujících výtahů;

vzhledem k tomu, že základní požadavky této směrnice zajistí zamýšlenou úroveň bezpečnosti pouze za podmínky, že příslušný postup posuzování shody vybraný z ustanovení rozhodnutí Rady 93/465/EHS ze dne 22. července 1993 o modulech pro různé fáze postupů posuzování shody a o pravidlech pro připojování a používání označení shody CE, které jsou určeny k použití ve směrnicích technické harmonizace ( 9 ), bude v souladu s tímto rozhodnutím;

vzhledem k tomu, že označením CE musí být viditelně opatřeny výtahy a určité bezpečnostní komponenty výtahů, jež splňují základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost podle této směrnice tak, aby je bylo možné uvádět na trh;

vzhledem k tomu, že tato směrnice definuje pouze obecné základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost; že pro usnadnění prokazování shody se základními požadavky výrobcům a aby bylo možné ověřit shodu s těmito základními požadavky, je žádoucí mít na evropské úrovni harmonizované normy týkající se prevence rizik, která vyplývají z projektování a instalování výtahů, aby výrobky vyhovující těmto harmonizovaným normám bylo možné považovat za výrobky vyhovující základním požadavkům; že tyto normy, harmonizované na evropské úrovni, jsou zpracovávány soukromoprávními subjekty a musí si zachovat charakter nezávazných znění; že pro tento účel jsou Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) uznány za subjekty oprávněné k přijímání harmonizovaných norem v souladu s obecnými řídícími zásadami pro spolupráci mezi Komisí a těmito dvěma subjekty, které byly podepsány dne 13. listopadu 1984; že ve smyslu této směrnice je harmonizovaná norma technickou specifikací přijatou jedním nebo oběma uvedenými subjekty na základě pověření Komise v souladu se směrnicí Rady 83/189/EHS ze dne 28. března 1983 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů ( 10 ), a v souladu s výše uvedenými obecnými řídícími zásadami;

vzhledem k tomu, že musí být přijata přechodná opatření, která by montážním firmám umožnila uvést na trh výtahy vyrobené před datem provedení této směrnice;

vzhledem k tomu, že tato směrnice má zahrnovat veškerá rizika u výtahů spojená s jejich provozováním uživateli a obyvateli budovy; že tato směrnice musí být následně považována za směrnici ve smyslu čl. 2 odst. 3 směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků ( 11 );

vzhledem k tomu, že dne 20. prosince 1994 bylo dosaženo dohody upravující modus vivendi mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí, pokud jde o provádění opatřeních u aktů, které byly přijaty v souladu s postupem stanoveným v článku 189b Smlouvy,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:KAPITOLA I

Oblast působnosti směrnice, uvádění na trh a volný pohyb

Článek 1

1.  Tato směrnice se vztahuje na výtahy, které trvale obsluhují budovy a stavby. Dále se vztahuje na bezpečnostní komponenty uvedené v příloze IV, které jsou určeny pro použití u těchto výtahů.

▼M2

2.  Pro účely této směrnice se „výtahem“ rozumí zdvihací zařízení obsluhující různé úrovně s nosnou částí pohybující se mezi vodítky, která jsou pevná a odkloněná od vodorovné roviny v úhlu větším než 15°, určené k přepravě:

 osob,

 osob a nákladů,

 pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná, to znamená, že na ni lze bez obtíží vstoupit, a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází.

Za výtahy spadající do oblasti působnosti této směrnice se považují zdvihací zařízení s určenou dráhou pohybu, i když se nepohybují mezi pevnými vodítky.

„Nosnou částí“ se rozumí část výtahu, na níž se nacházejí osoby nebo náklad za účelem jejich zvedání nebo spouštění.

3.  Tato směrnice se nevztahuje na:

 zdvihací zařízení, jejichž rychlost nepřekračuje 0,15 m/s,

 stavební výtahy,

 lanové dráhy, včetně pozemních lanových drah,

 výtahy zvlášť navržené a konstruované pro vojenské nebo policejní účely,

 zdvihací zařízení, z nichž lze provádět práce,

 důlní těžní zařízení,

 zdvihací zařízení jevištní techniky určená ke zvedání účinkujících během představení,

 zdvihací zařízení v dopravních prostředcích,

 zdvihací zařízení spojená se strojním zařízením a určená výhradně k zajištění přístupu na pracoviště, včetně míst pro údržbu a kontrolu na strojním zařízení,

 ozubnicové dráhy,

 pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.

▼B

4.  Pro účely této směrnice se rozumí:

 „dodavatelem výtahu“ fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za návrh, výrobu, montáž a uvedení výtahu na trh a která výtah opatřuje označením CE a vypracovává ES prohlášení o shodě,

 „uvedením výtahu na trh“ okamžik, kdy dodavatel poprvé předává uživateli výtah k dispozici,

 „bezpečnostní komponentou“ součást uvedená v seznamu v příloze IV,

 „výrobcem bezpečnostních komponent“ fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za návrh a výrobu bezpečnostních komponent a která komponentu opatřuje označením CE a vypracovává ES prohlášení o shodě,

 „vzorovým výtahem“ reprezentativní výtah, jehož technická dokumentace uvádí způsob, jak budou splněny základní požadavky na bezpečnost definované objektivními ukazateli u výtahů odvozených ze vzorového výtahu, při použití shodných bezpečnostních komponent.

Všechny povolené rozdíly mezi vzorovým výtahem a výtahy odvozenými od vzorového výtahu musí být jasně specifikovány v technické dokumentaci (s maximálními a minimálními hodnotami).

Je dovoleno prokázat výpočtem a/nebo konstrukčními výkresy podobnost typové řady zařízení, aby se prokázalo, jak byly splněny základní požadavky na bezpečnost.

5.  V těch případech, kdy jsou rizika související s výtahy uváděná v této směrnici zcela nebo částečně předmětem samostatných směrnic, se tato směrnice nepoužijena tyto výtahy a tato rizika nebo se přestává používat od okamžiku, kdy se začnou uplatňovat tyto samostatné směrnice.

Článek 2

1.  Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby:

 výtahy, na které se tato směrnice vztahuje, byly uváděny na trh a do provozu pouze za podmínky, že nemohou ohrozit bezpečnost a zdraví osob nebo případně bezpečnost majetku, jsou-li řádně namontovány, udržovány a užívány v souladu s předpokládaným účelem,

 bezpečnostní komponenty, na které se vztahuje tato směrnice, byly uváděny na trh a do provozu pouze za podmínky, že výtahy, u nichž mají být použity, nemohou ohrozit bezpečnost a zdraví osob nebo případně bezpečnost majetku, jsou-li řádně namontovány, udržovány a užívány v souladu s předpokládaným účelem.

2.  Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby osoba odpovědná za realizaci budov nebo staveb a dodavatel výtahu se jednak vzájemně informovali, jednak podnikali odpovídající kroky k tomu, aby zajistili řádný provoz a bezpečné používání výtahu.

3.  Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby v šachtách určených pro výtahy nebyla umístěna žádná potrubí, elektrická instalace nebo zařízení, které nejsou potřebné pro provoz a bezpečnost výtahu.

4.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, ustanovení této směrnice neomezují právo členských států předkládat v souladu se Smlouvou další požadavky, které považují za nezbytné k zajištění ochrany osob při uvádění výtahů do provozu nebo používání dotyčných výtahů, jestliže to nemá za následek změny výtahů oproti ustanovením této směrnice.

5.  Členské státy nesmějí na veletrzích, výstavách a při předvádění bránit předvádění výtahů nebo bezpečnostních komponent, které neodpovídají platným ustanovením Společenství, za předpokladu, že viditelné označení zřetelně udává, že daný výtah nebo bezpečnostní komponenta směrnici nevyhovují a nelze je prodávat do doby, dokud nebude dodavatelem výtahu nebo výrobcem bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněným zástupcem usazeným ve Společenství uveden do shody. V průběhu předvádění musí být přijata přiměřená bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti osob.

Článek 3

Výtahy, na které se vztahuje tato směrnice, musí splňovat základní požadavky týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti uvedené v příloze I.

Bezpečnostní komponenty, na které se vztahuje tato směrnice, musí splňovat základní požadavky týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti uvedené v příloze I nebo musí umožňovat, aby výtahy, ve kterých jsou namontovány, vyhovovaly uvedeným základním požadavkům.

Článek 4

1.  Členské státy nesmějí na svém území zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění na trh a do provozu výtahům a/nebo bezpečnostním komponentám, které splňují ustanovení této směrnice.

2.  Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění na trh komponentám, které jsou podle prohlášení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství určeny k namontování do výtahu, na který se tato směrnice vztahuje.

Článek 5

1.  Členské státy považují výtahy a bezpečnostní komponenty, které jsou opatřeny označením CE a doplněny ES prohlášením o shodě podle přílohy II, za vyhovující všem ustanovením této směrnice, včetně postupů posuzování shody podle kapitoly II.

Pokud nejsou k dispozici harmonizované normy, členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zúčastněné strany byly informovány o existujících vnitrostátních normách a technických specifikacích, které pokládají za důležité nebo užitečné pro správnou realizaci základních požadavků na ochranu zdraví a na bezpečnost, uvedených v příloze I.

2.  Pokud se vnitrostátní norma přejímající harmonizovanou normu zveřejněnou v Úředním věstníku Evropských společenství vztahuje na jeden nebo více základních požadavků na ochranu zdraví a na bezpečnost, pak:

 výtahy vyrobené v souladu s touto normou jsou považovány za splňující základní požadavky, které se na ně vztahují,

 nebo

 bezpečnostní komponenty vyrobené v souladu s touto normou jsou považovány za vhodné k tomu, aby výtah, ve kterém jsou správně namontovány, byl považován za splňující požadavky, které se na něj vztahují.

Členské státy zveřejní odkazy na vnitrostátní normy použité pro přejímání harmonizovaných norem.

3.  Členské státy zajistí přijetí vhodných opatření, která umožní sociálním partnerům ovlivňovat na vnitrostátní úrovni proces přípravy a sledování harmonizovaných norem.

Článek 6

▼M3 —————

▼B

2.  Komise může přijmout jakékoliv vhodné opatření k zajištění praktického použití této směrnice jednotným způsobem v souladu s postupem uvedeným v odstavci 3.

▼M1

3.  Komisi je nápomocen stálý výbor (dále jen „výbor“).

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES ( 12 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Výbor přijme svůj jednací řád.

▼B

4.  Stálý výbor může dále projednat jakoukoli jinou záležitost týkající se provádění a používání této směrnice, kterou přednese jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost členského státu.

Článek 7

1.  Pokud členský stát zjistí, že by výtah nebo bezpečnostní komponenta opatřená označením CE a užívaná v souladu s jejich určeným účelem, mohla ohrozit bezpečnost osob, případně majetku, přijme veškerá vhodná opatření pro jejich stažení z trhu nebo pro zákaz jejich uvádění na trh nebo do provozu či omezení jejich volného pohybu.

Členský stát neprodleně uvědomí Komisi o každém takovém opatření s uvedením důvodů svého rozhodnutí a zejména se sdělením, zda je neshoda způsobena:

a) zanedbáním plnění základních požadavků podle článku 3;

b) nesprávným použitím norem podle čl. 5 odst. 2;

c) nedostatky v samotných normách podle čl. 5 odst. 2.

2.  Komise co nejdříve zahájí konzultace se zúčastněnými stranami. Jestliže po těchto konzultacích Komise shledá, že:

 opatření jsou oprávněná, uvědomí neprodleně členský stát, který dal k těmto konzultacím podnět, i ostatní členské státy; vychází-li rozhodnutí podle odstavce 1 z nedostatků v normách, předloží Komise po projednání s dotčenými stranami záležitost výboru uvedenému v čl. 6 odst. 1, jestliže členský stát, který učinil rozhodnutí, na něm trvá, a dále Komise zahájí postup podle čl. 6 odst. 1;

 opatření nejsou oprávněná, uvědomí neprodleně členský stát, který dal k těmto konzultacím podnět, a dodavatele výtahu, výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství.

3.  Jestliže jsou výtah nebo bezpečnostní komponenta, které nejsou ve shodě, opatřeny označením CE, přijme dotyčný členský stát příslušná opatření proti tomu, kdo označení připojil, a uvědomí o tom Komisi a ostatní členské státy.

4.  Komise zajistí, aby členské státy byly informovány o průběhu a výsledku tohoto postupu.KAPITOLA II

Postup posuzování shody

Článek 8

1.  Výrobce bezpečnostních komponent uvedených v příloze IV nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství před uvedením bezpečnostních komponent na trh:

a) 

i) buď podrobí vzor bezpečnostní komponenty ES přezkoušení typu podle přílohy V a výrobu kontrole procesu výroby oznámeným subjektem podle přílohy XI;

ii) nebo podrobí vzor bezpečnostní komponenty ES přezkoušení typu podle přílohy V a zavede systém zabezpečování jakosti výroby podle přílohy VIII;

iii) nebo zavede systém komplexního zabezpečování jakosti podle přílohy IX;

b) každou bezpečnostní komponentu opatří označením CE a vypracuje prohlášení o shodě, které obsahuje údaje uvedené v příloze II, s ohledem na údaje uvedené v příslušných přílohách (podle potřeby v přílohách VIII, IX nebo XI);

c) uchovává kopii prohlášení o shodě po dobu 10 let po vyrobení poslední bezpečnostní komponenty.

2.  Výtah musí být před uvedením na trh podroben jednomu z následujících postupů:

i) buď, pokud byl konstruován ve shodě s výtahem, který byl podroben ES přezkoušení typu podle přílohy V, se vyrobí, namontuje a vyzkouší s použitím:

 závěrečné inspekce podle přílohy VI, nebo

 systému zabezpečování jakosti podle přílohy XII, nebo

 systému zabezpečování jakosti podle přílohy XIV.

Postupy pro návrh a výrobu na jedné straně a postupy pro montáž a zkoušky na straně druhé se mohou provádět na tomtéž výtahu;

ii) nebo, pokud byl konstruován ve shodě s výtahem, který byl podroben ES přezkoušení typu podle přílohy V, se vyrobí, namontuje a vyzkouší s použitím:

 závěrečné inspekce podle přílohy VI, nebo

 systému zabezpečování jakosti podle přílohy XII, nebo

 systému zabezpečování jakosti podle přílohy XIV;

iii) nebo, pokud byl konstruován ve shodě s výtahem, u kterého byl použit systém zabezpečování jakosti podle přílohy XIII doplněný přezkoumáním návrhu, v tom případě, že tento návrh není zcela v souladu s harmonizovanými normami, se vyrobí, namontuje a vyzkouší, navíc s použitím:

 závěrečné inspekce podle přílohy VI, nebo

 systému zabezpečování jakosti podle přílohy XII, nebo

 systému zabezpečování jakosti podle přílohy XIV;

iv) nebo provedení ověřování každého jednotlivého výrobku oznámeným subjektem podle přílohy X;

v) nebo použití systému komplexního zabezpečování jakosti v souladu s přílohou XIII, doplněného přezkoumáním návrhu, v tom případě, že návrh není zcela v souladu s harmonizovanými normami.

Ve výše uvedených případech podle položek i), ii) a iii) osoba odpovědná za návrh dá k dispozici osobě odpovědné za výrobu, montáž a zkoušení všechny nezbytné dokumenty a informace, aby bylo možné zajistit maximální bezpečnost posledně uvedených úkonů.

3.  Ve všech případech uvedených v odstavci 2:

 dodavatel výtahu opatří výtah označením CE a vypracuje prohlášení o shodě, které obsahuje údaje uvedené v příloze II, přičemž je třeba vzít v úvahu další přílohy (podle potřeby přílohy VI, X, XII, XIII nebo XIV),

 dodavatel výtahu uchovává kopii prohlášení o shodě 10 let po uvedení výtahu na trh,

 Komise, členské státy a ostatní oznámené subjekty mohou na vyžádání obdržet od dodavatele výtahu kopii prohlášení o shodě a protokoly o zkouškách provedených při závěrečné inspekci.

4.  

a) Pokud se na výtahy nebo bezpečnostní komponenty vztahují jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a v nichž se rovněž stanoví připojení označení CE, pak toto označení vyjadřuje, že u výtahu nebo bezpečnostní komponenty je předpoklad shody také s ustanoveními těchto jiných směrnic.

b) Pokud však jedna nebo několik takových směrnic výrobci dovoluje, aby v průběhu přechodného období zvolil, který režim použije, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze se směrnicemi, které použil dodavatel výtahu nebo výrobce bezpečnostních komponent. V tomto případě musí být v dokumentech, upozorněních nebo návodech vyžadovaných těmito směrnicemi, které jsou k těmto výtahům nebo bezpečnostním komponentám přiloženy, uveden odkaz na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství.

5.  Pokud ani dodavatel výtahu, ani výrobce bezpečnostní komponenty, ani jejich zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství neplní povinnosti uvedené v předchozích odstavcích 1 až 4, jsou tyto povinnosti přeneseny na kohokoliv, kdo uvádí výtah nebo bezpečnostní komponentu na trh ve Společenství. Tytéž povinnosti platí pro každého, kdo vyrábí výtah nebo bezpečnostní komponentu pro vlastní potřebu.

Článek 9

1.  Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům, které subjekty jmenovaly pro provádění postupů podle článku 8, s uvedením zvláštních úkolů, k jejichž provádění byly tyto subjekty jmenovány, a identifikačních čísel, která jim byla Komisí již dříve přidělena.

Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství seznam oznámených subjektů, spolu s jejich identifikačními čísly a úkoly, kterými byly pověřeny. Komise zajistí, aby tento seznam byl aktualizován.

2.  Členské státy musí při posuzování subjektů, které jsou oznámeny, uplatňovat kritéria stanovená v příloze VII. Subjekty, které splňují kritéria pro posouzení stanovená v příslušných harmonizovaných normách, musí být považovány za subjekty, které splňují kritéria uvedená v příloze VII.

3.  Členský stát, který subjekt oznámil, toto oznámení odvolá, pokud zjistí, že tento subjekt již nesplňuje kritéria uvedená v příloze VII. Neprodleně o tom uvědomí Komisi a ostatní členské státy.KAPITOLA III

Označení CE

Článek 10

1.  Označení CE se skládá z iniciál CE. Příloha III stanoví používaný vzor.

2.  Každá výtahová klec musí být opatřena označením CE zřetelným a viditelným způsobem v souladu s bodem 5 přílohy I a rovněž jím musí být opatřeny všechny bezpečnostní komponenty uvedené v příloze IV nebo, pokud to není možné, štítek neoddělitelně upevněný k bezpečnostní komponentě.

3.  Je zakázáno připojovat na výtahy nebo bezpečnostní komponenty jakákoli označení, která by mohla uvádět třetí strany v omyl, pokud jde o význam a tvar označení CE. Jakékoliv jiné označení může být na výtah nebo na bezpečnostní komponentu připojeno za předpokladu, že tím nebude snížena viditelnost a čitelnost označení CE.

4.  Aniž je dotčen článek 7:

a) pokud členský stát zjistí, že označení CE bylo připojeno neoprávněně, dodavatel výtahu, výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství uvede výrobek do shody s ustanoveními týkajícími se označení CE a ukončí porušování předpisů za podmínek určených členským státem;

b) pokud neshoda trvá, členský stát přijme veškerá vhodná opatření, aby omezil nebo zakázal uvádění této bezpečnostní komponenty na trh nebo aby zajistil její stažení z trhu a zakázal používání výtahu a uvědomil ostatní členské státy v souladu s postupy podle čl. 7 odst. 4.KAPITOLA IV

Závěrečná ustanovení

Článek 11

Každé rozhodnutí přijaté na základě této směrnice, které omezuje:

 uvedení výtahu na trh a/nebo jeho uvedení do provozu a/nebo používání výtahu,

 uvedení bezpečnostní komponenty na trh a/nebo jejího používání v provozu,

musí být přesně odůvodněno. Toto rozhodnutí musí být oznámeno při nejbližší příležitosti straně, které se týká, společně s informacemi o opravných prostředcích dostupných podle platných právních předpisů daného členského státu a o lhůtách, kterým tyto opravné prostředky podléhají.

Článek 12

Komise přijme nezbytná opatření k tomu, aby informace o všech příslušných rozhodnutích vztahujících se k plnění této směrnice byly dostupné.

Článek 13

Směrnice 84/528/EHS a směrnice 84/529/EHS se zrušují s účinkem od 1. července 1999.

Článek 14

Pokud jde o hlediska týkající se montáže výtahů, je tato směrnice směrnicí ve smyslu čl. 2 odst. 3 směrnice 89/106/EHS.

Článek 15

1.  Členské státy do 1. ledna 1997 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Členské státy použijí tato opatření ode dne 1. července 1997.

2.  Do 30. června 1999 členské státy povolí

 uvádění výtahů na trh a do provozu,

 uvádění bezpečnostních komponent na trh a do provozu,

které odpovídají předpisům platným na jejich území v době přijetí této směrnice.

3.  Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 16

Nejpozději do 30. června 2002 Komise ve spolupráci s výborem uvedeným v čl. 6 odst. 3 a na základě zpráv poskytnutých členskými státy znovu přezkoumá účinnost postupů uvedených v této směrnici, a je-li to nutné, předloží jakýkoliv návrh na příslušné změny.

Článek 17

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A NA BEZPEČNOST, VZTAHUJÍCÍ SE NA NÁVRH A VÝROBU VÝTAHŮ A BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT

ÚVODNÍ POZNÁMKY

1.

Povinnosti týkající se základních požadavků na ochranu zdraví a na bezpečnost se uplatňují pouze tehdy, jsou-li výtah nebo bezpečnostní komponenta vystaveny tomuto nebezpečí, jsou-li užívány v souladu s podmínkami dodavatele výtahu nebo výrobce bezpečnostních komponent.

2.

Základní požadavky týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti, které jsou obsaženy v této směrnici, jsou závazné. Cíle, které stanovují, nemusí však být za současného stavu techniky dosažitelné. V těchto případech musí být výtah nebo bezpečnostní komponenty konstruovány a provedeny takovým způsobem, aby se co nejvíce přiblížily těmto cílům.

3.

Výrobce bezpečnostní komponenty a dodavatel výtahu provádějí analýzu nebezpečí, aby stanovili všechna nebezpečí, která se jejich výrobků týkají; tyto výrobky musí pak navrhovat a vyrábět s ohledem na tuto analýzu.

4.

V souladu s článkem 14 se na výtahy vztahují základní požadavky uvedené ve směrnici 89/106/EHS, které v této směrnici uvedeny nejsou.

1.

OBECNĚ

1.1   Použití směrnice 89/392/EHS ve znění směrnic 91/368/EHS, 93/44/EHS a 93/68/EHS.

Pokud existuje závažné nebezpečí a není uvedeno v této příloze, platí požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I směrnice 89/392/EHS. Základní požadavky bodu 1.1.2 přílohy I směrnice 89/392/EHS se musí použít v každém případě.

▼M2

1.2   Nosná část

Nosná část výtahu musí mít podobu klece. Tato klec výtahu musí být navržena a konstruována tak, aby její prostor a pevnost odpovídaly dodavatelem stanovenému maximálnímu počtu osob a nosnosti výtahu.

Jestliže to rozměry dovolují, musí být klec u výtahů určených pro přepravu osob navržena a konstruována tak, aby její konstrukce nepřekážela nebo nebránila v přístupu a užití tělesně postiženým osobám a aby umožňovala veškeré vhodné úpravy, které mohou těmto osobám usnadnit její používání.

▼B

1.3   Závěsná a podpěrná zařízení

Závěsná a/nebo podpěrná zařízení klece výtahu, její upevňovací a spojovací části musí být vybrány a navrženy tak, aby zajišťovaly potřebnou úroveň bezpečnosti a minimalizovaly riziko pádu klece, přičemž se berou v úvahu podmínky používání, použitý materiál a výrobní podmínky.

Tam, kde se k zavěšení klece užívají lana nebo řetězy, musí se použít minimálně dvě samostatná lana nebo řetězy, každé se samostatným upevněním. Tato lana a řetězy nesmějí mít žádné spoje ani spletení, pokud to není nutné pro upevnění nebo k vytvoření ok.

1.4   Kontrola zatížení (včetně nadměrné rychlosti)

1.4.1

Výtahy musí být navrženy, vyrobeny a namontovány tak, aby v případě překročení nosnosti bylo zabráněno povelu k uvedení do pohybu.

1.4.2

Výtahy musí být vybaveny omezovačem rychlosti.

Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, u nichž konstrukce pohonu zabraňuje překročení rychlosti.

1.4.3

Rychlovýtahy musí být vybaveny zařízením kontrolujícím a omezujícím rychlost.

1.4.4

Výtahy poháněné třecími kotouči musí být konstruovány tak, aby byla zajištěna trakce nosných lan na kotouči.

1.5   Výtahový stroj

1.5.1

Každý osobní výtah musí mít svůj vlastní výtahový stroj. Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, ve kterých jsou vyvažovací závaží nahrazena druhou klecí.

1.5.2

Dodavatel výtahu zajistí, aby výtahový stroj a k němu patřící zařízení byly nepřístupné, s výjimkou údržby a nouzových případů.

1.6   Ovládání

1.6.1

Ovládací prvky výtahů určených pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí být vhodně konstruovány a umístěny.

1.6.2

Funkce ovládacích prvků musí být jasně označeny.

1.6.3

Přivolávací obvody skupiny výtahů mohou být společné nebo propojené.

1.6.4

Elektrické obvody výtahů musí být instalovány a zapojeny tak, aby

 byla vyloučena možnost záměny s obvody, které nemají s výtahem nic společného,

 bylo možné zapnout napájení při zatížení,

 jízda výtahu závisela na elektrických bezpečnostních zařízeních umístěných v samostatném elektrickém ovládacím bezpečnostním obvodu,

 závada v elektrické instalaci nezpůsobila nebezpečnou situaci.

2.

NEBEZPEČÍ PRO OSOBY NACHÁZEJÍCÍ SE MIMO KLEC

2.1

Výtah musí být navržen a vyroben tak, aby prostor, ve kterém se klec pohybuje, byl nepřístupný, s výjimkou údržby a nouzových případů. Než oprávněná osoba do tohoto prostoru vstoupí, musí se vyloučit běžné použití výtahu.

2.2

Výtah musí být navržen a vyroben tak, aby zabraňoval riziku sevření osob, je-li klec v některé z koncových poloh.

Tento požadavek je splněn volným prostorem nebo únikovým prostorem v oblasti koncových poloh.

Vzhledem k tomu, že ve zvláštních případech, zejména v existujících budovách, není uvedené řešení možné, mohou se použít, po předchozím souhlasu členských států, jiná odpovídající opatření k zabránění tomuto riziku.

2.3

Místa pro vstup a výstup z klece musí být vybavena šachetními dveřmi s odpovídající mechanickou odolností pro předpokládané podmínky provozu.

Zajišťovací zařízení musí během běžného provozu zabraňovat

 rozjezdu klece, ať zamýšlenému, či nezamýšlenému, dokud nejsou šachetní dveře zavřené a zajištěné,

 otevření šachetních dveří, je-li klec ještě v pohybu a je mimo určené otevírací pásmo.

Je však povoleno dojíždění s otevřenými dveřmi v určitém pásmu za podmínky, že dojížděcí rychlost je kontrolována.

3.

NEBEZPEČÍ PRO OSOBY NACHÁZEJÍCÍ SE V KLECI

3.1

Výtahové klece musí být zcela uzavřeny plnými stěnami po celé výšce včetně podlahy a stropu, s výjimkou větracích otvorů a s plnostěnnými dveřmi. Tyto dveře musí být konstruovány a namontovány tak, aby se klec nemohla pohybovat, pokud nejsou dveře zavřené, s výjimkou dojíždění uvedeného v třetím pododstavci bodu 2.3, a zastavila se, jestliže jsou dveře otevřené.

Dveře klece musí zůstat zavřené a zajištěné, jestliže dojde k zastavení mezi dvěma podlažími, pokud je riziko pádu mezi klec a šachtu nebo pokud je výtah bez šachty.

3.2

Pro případ výpadku proudu nebo závady na komponentách musí být výtah vybaven zařízením zabraňujícím volnému pádu klece nebo nekontrolovatelnému pohybu klece vzhůru.

Zařízení zabraňující volnému pádu klece nesmí být závislé na závěsu klece.

Toto zařízení musí být schopné zastavit klec při zatížení odpovídajícím nosnosti a při maximální rychlosti předpokládané dodavatelem výtahu. Při jakémkoliv zatížení nesmí zastavení tímto zařízením způsobit nebezpečné zpomalení pro cestující.

3.3

Mezi dnem šachty a podlahou výtahu musí být umístěny nárazníky.

V tomto případě se volný prostor uvedený v bodu 2.2 musí měřit s úplně stlačenými nárazníky.

Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, jejichž klec se vzhledem ke konstrukci pohonného systému nemůže dostat do volného prostoru podle bodu 2.2.

3.4

Výtahy musí být navrženy a vyrobeny tak, aby je nebylo možné uvést do pohybu, jestliže zařízení uvedené v bodu 3.2 je mimo provoz.

4.

JINÁ NEBEZPEČÍ

4.1

Šachetní a klecové dveře nebo oboje dveře současně, zavírají-li se motoricky, musí mít zařízení proti sevření pohybujícími se dveřmi.

4.2

Musí-li šachetní dveře, včetně dveří se skleněnými částmi, sloužit k ochraně budovy před požárem, musí být přiměřeně odolné proti ohni, pokud jde o jejich celistvost a ohnivzdorné vlastnosti (odolnost vůči plamenům) a vyzařování tepla (tepelné záření).

4.3

Případné vyvažovací závaží musí být namontováno tak, aby se zabránilo jakémukoliv riziku střetnutí s klecí nebo pádu na klec.

4.4

Výtahy musí být vybaveny prostředky umožňujícími vyproštění a evakuaci osob uvězněných v kleci.

4.5

Klece výtahu musí být vybaveny obousměrným dorozumívacím zařízením umožňujícím stálé spojení s vyprošťovací službou.

4.6

Výtahy musí být navrženy a vyrobeny tak, aby mohly dokončit jízdu v případě, že teplota v prostoru výtahového stroje přesáhne maximum stanovené dodavatelem výtahu, ale aby nereagovaly na další příkazy.

4.7

Klece výtahu musí být navrženy a vyrobeny tak, aby bylo pro cestující zajištěno dostačující větrání, a to i v případě delšího přerušení provozu.

4.8

Klec výtahu musí být odpovídajícím způsobem osvětlena, pokud je obsazena, nebo jsou dveře klece otevřeny; klec musí mít rovněž nouzové osvětlení.

4.9

Dorozumívací zařízení podle bodu 4.5 a nouzové osvětlení podle bodu 4.8 musí být navrženo a vyrobeno tak, aby bylo funkční i bez běžné dodávky proudu. Doba jejich funkce musí být dostatečně dlouhá, aby umožňovala běžný záchranný zákrok.

4.10

Řídicí obvody výtahů, které se smějí používat v případě požáru, musí být navrženy a vyrobeny tak, aby zabraňovaly zastavení výtahu ve stanovených úrovních a umožňovaly prioritní řízení výtahu záchrannými četami.

5.

OZNAČENÍ

5.1

Kromě minimálních údajů vyžadovaných pro každé strojní zařízení podle bodu 1.7.3 přílohy I směrnice 89/392/EHS musí být každá klec vybavena zřetelně viditelným štítkem jasně udávajícím nosnost v kilogramech a maximální počet cestujících, kteří v ní mohou být přepravováni.

5.2

Jestliže je výtah konstruován tak, že umožňuje osobám uvězněným v kleci osvobodit se bez vnější pomoci, musí být odpovídající návod umístěn jasně a viditelně v kleci.

6.

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

6.1

Bezpečnostní komponenty uvedené v příloze IV musí být opatřeny návodem na používání vypracovaným v úředním jazyce členského státu dodavatele výtahu, nebo v jiném jazyce Společenství schváleném tímto členským státem tak, aby

 montáž,

 připojení,

 seřizování a

 údržba

mohly být prováděny účinně a bez nebezpečí.

6.2

Každý výtah musí být vybaven dokumentací vypracovanou v úředním jazyce (jazycích) Společenství, které mohou být stanoveny podle Smlouvy členským státem, na jehož území je výtah instalován. Dokumentace obsahuje minimálně:

 návod na používání včetně výkresů a schémat nezbytných pro běžný provoz a vztahujících se k údržbě, zkoušení, opravám, pravidelným kontrolám a vyprošťování osob podle bodu 4.4,

 knihu výtahu, do které se zaznamenávají opravy, případně pravidelné kontroly.
PŘÍLOHA II

A.   Obsah ES prohlášení o shodě pro bezpečnostní komponenty  ( 13 )

ES prohlášení o shodě musí obsahovat následující údaje:

 jméno a adresu výrobce bezpečnostních komponent ( 14 ),

 případně jméno a adresu zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství (14) ,

 popis bezpečnostní komponenty, označení typu nebo série a výrobní číslo (pokud existuje),

 bezpečnostní funkce bezpečnostní komponenty, pokud není zřejmá z popisu,

 rok výroby bezpečnostní komponenty,

 všechna příslušná ustanovení, jimž bezpečnostní komponenta vyhovuje,

 případně odkazy na použité harmonizované normy,

 případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který provedl ES přezkoušení typu podle čl. 8 odst. 1 písm. a) bodu i) a písm. a) bodu ii),

 případně odkaz na certifikát ES přezkoušení typu vydaný oznámeným subjektem,

 případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který provedl kontrolu výroby podle čl. 8 odst. 1 písm. a) bodu ii),

 případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který kontroloval systém zabezpečování jakosti zajišťovaný výrobcem podle čl. 8 odst. 1 písm. a) bodu iii),

 údaje o podepsané osobě oprávněné jednat v zastoupení výrobce bezpečnostních komponent nebo o jejím zplnomocněném zástupci usazeném ve Společenství.

B.   Obsah ES prohlášení o shodě pro namontované výtahy  ( 15 )

ES prohlášení o shodě musí obsahovat následující údaje:

 jméno a adresu dodavatele výtahu ( 16 ),

 popis výtahu, označení typu nebo série, výrobní číslo a adresu, kde je výtah namontován,

 rok montáže výtahu,

 všechna příslušná ustanovení, jimž výtah vyhovuje,

 případně odkaz na použité harmonizované normy,

 případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který provedl ES přezkoušení typu vzorového výtahu podle čl. 8 odst. 2 bodu i) a písm. a) bodu ii),

 případně odkaz na certifikát ES přezkoušení typu,

 případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který provedl ověření výtahu podle čl. 8 odst. 2 bodu iv),

 případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který provedl závěrečnou inspekci výtahu podle čl. 8 odst. 2 první odrážky bodů i), ii) a iii),

 případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který kontroloval systém zabezpečování jakosti zajišťovaný dodavatelem podle čl. 8 odst. 2 druhé a třetí odrážky bodů i), ii), iii) a v),

 údaje o podepsané osobě oprávněné jednat v zastoupení dodavatele výtahu.
PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ SHODY CE

Označení shody CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

image

Pokud je označení CE zmenšeno nebo zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jednotlivé části označení CE musí mít v podstatě stejný svislý rozměr, který nesmí být menší než 5 mm. Tento minimální rozměr nemusí být dodržen u malých bezpečnostních komponent.

Označení shody CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu, který se zabývá:

 postupy uvedenými v čl. 8 odst. 1 písm. a) bodech ii) nebo iii),

 postupy uvedenými v čl. 8 odst. 2.
PŘÍLOHA IV

SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT PODLE ČL. 1 ODST. 1 A ČL. 8 ODST. 1

1.

Zařízení k zajišťování šachetních dveří.

2.

Zařízení podle bodu 3.2 přílohy I, která zabraňují pádu klece nebo nekontrolovatelnému pohybu vzhůru.

3.

Zařízení k zabránění nadměrné rychlosti.

4.

a) Zařízení k tlumení nárazů akumulací energie:

 buď nelineární,

 nebo s tlumením zpětného chodu.

b) Zařízení k tlumení nárazů pohlcováním energie.

5.

Bezpečnostní zařízení hydraulického válce hydraulického silového obvodu sloužící jako zařízení pro zabránění pádu.

6.

Elektrická zabezpečovací zařízení představovaná bezpečnostními spínači s elektronickými součástmi.
PŘÍLOHA V

ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU

(modul B)

A.   ES přezkoušení typu bezpečnostních komponent

1.

ES přezkoušení typu je postup, kterým oznámený subjekt zjišťuje a osvědčuje, že reprezentativní vzorek bezpečnostní komponenty umožní, aby výtah, ve kterém je správně zamontován, splňoval příslušné požadavky této směrnice.

2.

Výrobce bezpečnostní komponenty nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve společenství podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o ES přezkoušení typu.

Žádost musí obsahovat:

 jméno a adresu výrobce bezpečnostní komponenty a jeho zplnomocněného zástupce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také místo výroby bezpečnostních komponent,

 písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu,

 technickou dokumentaci,

 reprezentativní vzorek bezpečnostní komponenty nebo uvedení místa, kde může být vyzkoušena. Oznámený subjekt může požadovat další vzorky.

3.

Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody a vhodnosti bezpečnostní komponenty, aby výtah, do kterého je zamontována, vyhovoval ustanovením této směrnice.

Technická dokumentace musí v míře nezbytné pro posouzení obsahovat:

 celkový popis bezpečnostní komponenty včetně oblasti použití (především případné omezení rychlosti, zatížení a energie) a podmínek (zejména prostředí s nebezpečím výbuchu, vliv povětrnosti),

 koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata,

 základní uvažovaný požadavek (požadavky) a opatření přijatá za účelem jeho (jejich) splnění (např. harmonizovaná norma),

 výsledky veškerých zkoušek nebo výpočtů provedených nebo zadaných výrobcem,

 návod pro montáž bezpečnostních komponent,

 opatření provedená ve stadiu výroby pro to, aby sériově vyráběné bezpečnostní komponenty byly shodné se zkoušenou bezpečnostní komponentou.

4.

Oznámený subjekt:

 přezkoumá technickou dokumentaci k posouzení toho, do jaké míry může splnit zamýšlené cíle,

 zkontroluje bezpečnostní komponentu s cílem ověřit, že odpovídá technické dokumentaci,

 provede nebo dá provést příslušné kontroly a nezbytné zkoušky, aby zjistil, zda řešení zvolená výrobcem bezpečnostní komponenty splňují požadavky této směrnice a umožňují, aby bezpečnostní komponenta splnila svou funkci, pokud je správně namontována na výtahu.

5.

Pokud reprezentativní vzorek bezpečnostní komponenty splňuje ustanovení směrnice, která se na něj vztahují, oznámený subjekt vydá žadateli certifikát ES přezkoušení typu. Certifikát musí obsahovat jméno a adresu výrobce bezpečnostní komponenty, závěry přezkoušení, podmínky platnosti certifikátu a údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu.

Komise, členské státy a ostatní oznámené subjekty mohou obdržet kopii certifikátu a na základě odůvodněné žádosti i kopii technické dokumentace a protokol o provedených kontrolách, výpočtech a zkouškách. Odmítne-li oznámený subjekt vydat výrobci certifikát ES přezkoušení typu, tuto skutečnost podrobně odůvodní. Musí být stanoven postup pro odvolací řízení.

6.

Výrobce bezpečnostní komponenty nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství informuje oznámený subjekt o všech změnách, i malého rozsahu, které byly provedeny nebo které plánuje provést na schválené bezpečnostní komponentě, včetně nových změn nebo úprav, které nebyly uvedeny v původní technické dokumentaci (viz první odrážka bodu 3). Oznámený subjekt přezkoumá změny a informuje žadatele o tom, zda certifikát ES přezkoušení typu zůstává v platnosti ( 17 ).

7.

Každý oznámený subjekt sdělí členským státům příslušné informace týkající se:

 vydaných certifikátů ES přezkoušení typu,

 odňatých certifikátů ES přezkoušení typu.

Každý oznámený subjekt rovněž sdělí ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se odňatých certifikátů ES přezkoušení typu.

8.

Certifikát ES přezkoušení typu, dokumentace a korespondence vztahující se k postupu ES přezkoušení typu musí být vypracovány v úředním jazyce členského státu, v němž je usazen subjekt, nebo v jazyce schváleném tímto subjektem.

9.

Výrobce bezpečnostní komponenty nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství spolu s technickou dokumentací uchovává kopie certifikátů ES přezkoušení typu a jejich dodatků po dobu 10 let po vyrobení poslední bezpečnostní komponenty.

Není-li výrobce bezpečnostní komponenty ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ve Společenství, povinnost uchovávat technickou dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí bezpečnostní komponentu na trh Společenství.

B.   ES přezkoušení typu výtahů

1.

ES přezkoušení typu je postup, kterým oznámený subjekt zjišťuje a osvědčuje, že vzorový výtah nebo takový výtah, u něhož nebyly provedeny žádné změny nebo úpravy, splňuje požadavky této směrnice.

2.

Dodavatel výtahu podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o ES přezkoušení typu.

Žádost musí obsahovat:

 jméno a adresu dodavatele výtahu,

 písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu,

 technickou dokumentaci,

 údaje o místě, kde může být vzorový výtah přezkoušen. Vzorový výtah připravený k přezkoušení musí být v konečném provedení a musí být schopen obsluhovat minimálně tři stanice (horní, střední a dolní).

3.

Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody výtahu s ustanoveními směrnice a pochopení návrhu a provozu výtahu.

Technická dokumentace musí v míře nezbytné pro posouzení obsahovat:

 celkový popis vzorového výtahu. Technická dokumentace musí jasně stanovovat všechny přípustné úpravy vzorového výtahu, který je zkoušen (viz čl. 1 odst. 4),

 koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata,

 základní uvažované požadavky a opatření přijatá za účelem jejich splnění (např. harmonizovaná norma),

 kopie ES prohlášení o shodě bezpečnostních komponent použitých při výrobě výtahu,

 výsledky veškerých zkoušek nebo výpočtů provedených nebo zadaných výrobcem,

 návod na používání výtahu,

 opatření provedená při montáži k zajištění toho, aby sériově vyráběné výtahy odpovídaly ustanovením této směrnice.

4.

Oznámený subjekt:

 přezkoumá technickou dokumentaci k posouzení toho, do jaké míry může splnit zamýšlené cíle,

 zkontroluje vzorový výtah s cílem ověřit, že byl vyroben v souladu s technickou dokumentací,

 provede nebo dá provést příslušné kontroly a nezbytné zkoušky, aby zjistil, zda řešení zvolená dodavatelem výtahu splňují požadavky této směrnice a umožňují, aby jim výtah odpovídal.

5.

Pokud vzorový výtah splňuje ustanovení směrnice, která se na něj vztahují, oznámený subjekt vydá žadateli certifikát ES přezkoušení typu. Certifikát musí obsahovat jméno a adresu dodavatele výtahu, závěry přezkoušení, podmínky platnosti certifikátu a údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu.

Komise, členské státy a ostatní oznámené subjekty mohou obdržet kopii tohoto certifikátu ES přezkoušení typu a na základě odůvodněné žádosti i kopii technické dokumentace a protokoly o provedených kontrolách, výpočtech a zkouškách.

Odmítne-li oznámený subjekt vydat výrobci certifikát ES přezkoušení typu, tuto skutečnost podrobně odůvodní. Musí být stanoven postup pro odvolací řízení.

6.

Dodavatel výtahu informuje oznámený subjekt o všech změnách, i malého rozsahu, které byly provedeny nebo které plánuje provést na schváleném výtahu, včetně nových změn nebo úprav, které nebyly uvedeny v původní technické dokumentaci (viz první odrážka bodu 3). Oznámený subjekt přezkoumá změny a informuje žadatele o tom, zda certifikát ES přezkoušení typu zůstává v platnosti ( 18 ).

7.

Každý oznámený subjekt sdělí členským státům příslušné informace týkající se:

 vydaných certifikátů ES přezkoušení typu,

 odňatých certifikátů ES přezkoušení typu.

Každý oznámený subjekt rovněž sdělí ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se odňatých certifikátů ES přezkoušení typu.

8.

Certifikát ES přezkoušení typu, dokumentace a korespondence, vztahující se k postupu ES přezkoušení typu, musí být vypracovány v úředním jazyce členského státu, v němž je usazen subjekt, nebo v jazyce schváleném tímto subjektem.

9.

Dodavatel výtahu spolu s technickou dokumentací uchovává kopie certifikátů ES přezkoušení typu a jejich dodatků po dobu 10 let po vyrobení posledního výtahu shodného se vzorovým výtahem.
PŘÍLOHA VI

ZÁVĚREČNÁ INSPEKCE

1.

Závěrečná inspekce je postup, kterým dodavatel výtahu splňující povinnosti uvedené v bodu 2 zajišťuje a prohlašuje, že výtah, který je uváděn na trh, splňuje požadavky této směrnice. Dodavatel výtahu opatří klec každého výtahu označením CE a vypracuje ES prohlášení o shodě.

2.

Dodavatel výtahu přijme veškerá nezbytná opatření, aby se výtah, který je uváděn na trh, shodoval se vzorovým výtahem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a vyhovoval základním požadavkům ochrany zdraví a bezpečnosti, které se na něj vztahují.

3.

Dodavatel výtahu uchovává kopii ES prohlášení o shodě a certifikát o závěrečné inspekci podle bodu 6 po dobu 10 let po uvedení výtahu na trh.

4.

Oznámený subjekt zvolený dodavatelem výtahu provede nebo dá provést závěrečnou inspekci výtahu, který má být uveden na trh. Musí být provedeny odpovídající zkoušky a kontroly stanovené v příslušné normě (normách) podle článku 5 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu výtahu s příslušnými požadavky této směrnice.

Tyto kontroly a zkoušky zahrnují především:

a) přezkoumání dokumentace s cílem ověřit, zda se výtah shoduje se vzorovým výtahem schváleným v souladu s částí B přílohy V,

b) 

 provoz nezatíženého a maximálně zatíženého výtahu s cílem ověřit správnou montáž a funkci bezpečnostních zařízení (koncové vypínače, zajišťovací zařízení apod.),

 provoz výtahu při maximálním zatížení a bez zatížení s cílem ověřit správnou činnost bezpečnostních zařízení v případě výpadku proudu,

 statickou zkoušku se zatížením rovným 1,25násobku jmenovitého zatížení.

Jmenovité zatížení odpovídá bodu 5 přílohy I.

Po provedení těchto zkoušek oznámený subjekt ověří, že nedošlo k žádné deformaci nebo poškození, které by mohly ohrozit používání výtahu.

5.

Oznámený subjekt musí obdržet následující dokumentaci:

 sestavný výkres kompletního výtahu,

 výkresy a schémata nutné pro závěrečnou inspekci, zejména schémata řídicího obvodu,

 návod na používání výtahu podle bodu 6.2 přílohy I.

Oznámený subjekt nemůže požadovat podrobné výkresy nebo podrobné informace, které nejsou nezbytné pro ověření shody výtahu, jenž má být uveden na trh, se vzorovým výtahem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu.

6.

Jestliže výtah vyhovuje ustanovením této směrnice, oznámený subjekt připojí nebo dá připojit k označení CE své identifikační číslo v souladu s přílohou III a vydá certifikát o závěrečné inspekci s uvedením provedených kontrol a zkoušek.

Oznámený subjekt vyplní příslušné stránky v knize výtahu podle bodu 6.2 přílohy I.

Odmítne-li oznámený subjekt vydat certifikát o závěrečné inspekci, tuto skutečnost podrobně odůvodní a navrhne způsob, jak dosáhnout schválení. Pokud dodavatel výtahu opět požádá o závěrečnou inspekci, musí o ni žádat u téhož oznámeného subjektu.

7.

Certifikát o ukončení závěrečné inspekce, technická dokumentace a korespondence, týkající se procesu schvalování, musí být vypracovány v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž byl usazen oznámený subjekt, nebo v jazyce schváleném tímto subjektem.
PŘÍLOHA VII

MINIMÁLNÍ KRITÉRIA, KTERÁ MAJÍ ČLENSKÉ STÁTY BRÁT V ÚVAHU PŘI OZNAMOVÁNÍ SUBJEKTŮ

1.

Oznámeným subjektem, jeho ředitelem a pracovníky odpovědnými za ověřování nesmějí být osoby, které navrhují, vyrábějí, dodávají nebo vyrábějí bezpečnostní komponenty nebo dodávají výtahy, jejichž inspekci provádějí, ani zplnomocněný zástupce některé z těchto stran. Stejně tak oznámeným subjektem, jeho ředitelem a pracovníky odpovědnými za dozor systémů zabezpečování jakosti uvedených v článku 8 této směrnice nesmějí být osoby, které navrhují, vyrábějí, dodávají nebo vyrábějí bezpečnostní komponenty nebo dodávají výtahy, jejichž dozor provádějí, ani zplnomocněný zástupce některé z těchto stran. Nesmějí se podílet ani přímo, ani jako zplnomocnění zástupci při návrhu, výrobě, prodeji nebo údržbě těchto bezpečnostních prvků nebo na dodávce výtahu. Tím však není vyloučena možnost výměny technických informací mezi výrobcem bezpečnostních komponent nebo dodavatelem výtahu a tímto subjektem.

2.

Oznámený subjekt a jeho pracovníci pověření inspekcí musí provádět inspekční činnost nebo dozor na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti a technické způsobilosti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky inspekce, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které jsou zainteresovány na výsledcích inspekce nebo dozoru.

3.

Oznámený subjekt musí mít k dispozici nezbytné pracovníky a vlastnit potřebné vybavení, aby mohl řádně vykonávat správní a technické úkony spojené s inspekcí a dozorem; musí mít rovněž přístup k vybavení požadovanému pro zvláštní ověřování.

4.

Pracovníci odpovědní za inspekci musí mít:

 řádné technické a odborné vzdělání,

 dostatečnou znalost požadavků na provádění inspekcí a odpovídající zkušenosti s těmito inspekcemi,

 schopnost vypracovat certifikáty, záznamy a zprávy, nutné k doložení provedených inspekcí.

5.

Musí být zaručena nestrannost pracovníků vykonávajících inspekci. Jejich odměňování nesmí záviset na počtu provedených inspekcí a na jejich výsledcích.

6.

Oznámený subjekt uzavře pojištění odpovědnosti osob, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za inspekce přímo odpovědný sám členský stát.

7.

Pracovníci subjektu zachovávají služební tajemství o informacích získaných při plnění svých úkolů (s výjimkou styku s příslušnými správními orgány státu, v němž vykonávají svou činnost) na základě této směrnice nebo jakéhokoliv ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se tato směrnice provádí.
PŘÍLOHA VIII

ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBKŮ

(modul E)

1.

Zabezpečování jakosti výrobku je postup, kterým výrobce bezpečnostní komponenty, který plní povinnosti podle bodu 2 zajišťuje a prohlašuje, že bezpečnostní komponenty jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky této směrnice, které se na ně vztahují, a že správně namontovaná bezpečnostní komponenta umožní, aby výtah splňoval ustanovení této směrnice.

Výrobce bezpečnostní komponenty nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každou bezpečnostní komponentu označením CE a vypracuje ES prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.

2.

Výrobce používá schválený systém zabezpečování jakosti pro závěrečnou inspekci bezpečnostní komponenty a zkoušení bezpečnostní komponenty podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.

3.

Systém zabezpečování jakosti

3.1

Výrobce bezpečnostní komponenty podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému zabezpečování jakosti pro dané bezpečnostní komponenty.

Žádost musí obsahovat:

 všechny příslušné informace o předpokládaných bezpečnostních komponentách,

 dokumentaci systému zabezpečování jakosti,

 technickou dokumentaci schválených bezpečnostních komponent a kopii certifikátů ES přezkoušení typu.

3.2

Každá bezpečnostní komponenta musí být podle systému zabezpečování jakosti zkontrolována a musí být provedeny odpovídající zkoušky stanovené v příslušných normách podle článku 5 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit její shodu s příslušnými požadavky této směrnice.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem bezpečnostních komponent musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému zabezpečování jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis:

a) cílů jakosti;

b) organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost bezpečnostní komponenty;

c) kontrol a zkoušek, které budou provedeny po prob.;

d) prostředků umožňujících dozor nad efektivním fungováním systému zabezpečování jakosti;

e) záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

3.3

Oznámený subjekt posoudí systém zabezpečování jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů zabezpečování jakosti, které používají příslušnou harmonizovanou normu ( 19 ), se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie výtahové techniky. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách výrobce bezpečnostní komponenty.

Rozhodnutí musí být oznámeno výrobci bezpečnostních komponent. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4

Výrobce bezpečnostních komponent se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému zabezpečování jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství informuje oznámený subjekt, který schválil systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému zabezpečování jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém zabezpečování jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2 nebo zda se požaduje nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4.

Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1

Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce bezpečnostní komponenty řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému zabezpečování jakosti.

4.2

Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro kontrolu, zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

 dokumentaci systému zabezpečování jakosti,

 technickou dokumentaci,

 záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3

Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce bezpečnostní komponenty udržuje a používá systém zabezpečování jakosti, a předává výrobci bezpečnostní komponenty zprávu o auditu.

4.4

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce bezpečnostních komponent neočekávané inspekční prohlídky.

Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém zabezpečování jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci bezpečnostních komponent zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5.

Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu 10 let po vyrobení poslední bezpečnostní komponenty:

 dokumentaci uvedenou v druhém pododstavci třetí odrážce bodu 3.1,

 aktualizaci uvedenou v druhém pododstavci bodu 3.4,

 rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v posledním pododstavci bodu 3.4 a bodech 4.3 a 4.4.

6.

Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systémů zabezpečování jakosti.
PŘÍLOHA IX

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI

(modul H)

1.

Komplexní zabezpečování jakosti je postup, kterým výrobce bezpečnostní komponenty, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že bezpečnostní komponenty splňují požadavky této směrnice, které se na ně vztahují a že bezpečnostní komponenta umožní, aby výtah, do něhož je správně namontována, splňoval požadavky této směrnice.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každou bezpečnostní komponentu označením CE a vypracuje ES prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.

2.

Výrobce používá schválený systém zabezpečování jakosti pro návrh, výrobu a závěrečnou inspekci bezpečnostních komponent a zkoušení bezpečnostních komponent podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.

3.

Systém zabezpečování jakosti

3.1

Výrobce podá u oznámeného subjektu žádost o posouzení systému zabezpečování jakosti. Žádost musí obsahovat:

 všechny příslušné informace o bezpečnostních komponentách,

 dokumentaci systému zabezpečování jakosti.

3.2

Systém zabezpečování jakosti musí zabezpečovat shodu bezpečnostních komponent s požadavky této směrnice, které se na ně vztahují a umožnit, aby výtah, ve kterém jsou namontovány, tyto požadavky splňoval.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad politiky jakosti a postupů, např. programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému zabezpečování jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis:

 cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost návrhu a bezpečnostních komponent,

 technických specifikací návrhu, včetně norem, které budou použity, a v případě, kdy se normy podle článku 5 této směrnice zcela nepoužívají, popis prostředků, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění základních požadavků této směrnice, které se na bezpečnostní komponenty vztahují,

 metod kontroly a ověřování návrhu, postupů a systematických opatření, které budou použity při navrhování bezpečnostních komponent,

 odpovídajících metod, postupů a systematických opatření, které budou použity při výrobě, řízení a zabezpečování jakosti,

 kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti,

 záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.,

 prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti návrhu a výrobků a nad efektivním fungováním systému zabezpečování jakosti.

3.3

Oznámený subjekt posoudí systém zabezpečování jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů zabezpečování jakosti, které používají příslušnou harmonizovanou normu ( 20 ), se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie výtahové techniky. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách výrobce.

Rozhodnutí musí být oznámeno výrobci bezpečnostních komponent. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4

Výrobce bezpečnostních komponent se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému zabezpečování jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství informuje oznámený subjekt, který schválil systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému zabezpečování jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém zabezpečování jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2, nebo zda se požaduje jeho nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4.

Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1

Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce bezpečnostních komponent řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému zabezpečování jakosti.

4.2

Výrobce bezpečnostních komponent umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro navrhování, výrobu, kontrolu a zkoušení a skladování, a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

 dokumentaci systému zabezpečování jakosti,

 záznamy o jakosti požadované v části systému zabezpečování jakosti týkající se návrhu, např. výsledky analýz, výpočtů, zkoušek atd.,

 záznamy o jakosti požadované v části systému zabezpečování jakosti týkající se výroby, např. protokoly o kontrolách a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3

Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce bezpečnostních komponent udržuje a používá systém zabezpečování jakosti, a předává výrobci bezpečnostních komponent zprávu o auditu.

4.4

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce bezpečnostních komponent neočekávané inspekční prohlídky. Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém zabezpečování jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci bezpečnostních komponent zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5.

Výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu 10 let po vyrobení poslední bezpečnostní komponenty:

 dokumentaci uvedenou v druhém pododstavci druhé odrážce bodu 3.1,

 aktualizaci uvedenou v druhém pododstavci bodu 3.4,

 rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v posledním pododstavci bodu 3.4 a bodech 4.3 a 4.4.

Není-li výrobce bezpečnostní komponenty ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ve Společenství, povinnost uchovávat technickou dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí bezpečnostní komponentu na trh Společenství.

6.

Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systémů zabezpečování jakosti.

7.

Dokumentace a korespondence týkající se postupů komplexního zabezpečování jakosti musí být vypracována v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž je usazen subjekt, nebo v jazyce schváleném tímto subjektem.
PŘÍLOHA X

OVĚŘOVÁNÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU

(modul G)

1.

Ověřování každého jednotlivého výrobku je postup, kterým dodavatel výtahu zajišťuje a prohlašuje, že výtah, který je uváděn na trh a pro nějž byl vydán certifikát shody podle bodu 4, splňuje požadavky této směrnice, které se na něj vztahují. Dodavatel výtahu opatří klec výtahu označením CE a vypracuje ES prohlášení o shodě.

2.

Dodavatel výtahu podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o ověřování každého jednotlivého výrobku.

Žádost musí obsahovat:

 jméno a adresu výrobce a místo, kde je výtah instalován,

 písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu,

 technickou dokumentaci.

3.

Účelem technické dokumentace je umožnit posouzení shody výtahu s požadavky této směrnice a pochopení návrhu, montáže a provozu výtahu.

Technická dokumentace musí v míře nezbytné pro posouzení obsahovat:

 celkový popis výtahu,

 koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata,

 příslušné základní požadavky a opatření přijatá za účelem jejich splnění (např. harmonizovaná norma),

 výsledky zkoušek nebo výpočtů provedených nebo zadaných dodavatelem výtahu,

 kopii návodu na používání výtahu,

 kopii certifikátu ES přezkoušení typu použitých bezpečnostních komponent.

4.

Oznámený subjekt zkontroluje technickou dokumentaci a provede odpovídající zkoušky výtahu stanovené v příslušné normě (normách) podle článku 5 této směrnice nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit jeho shodu s příslušnými požadavky této směrnice.

Oznámený subjekt opatří nebo dá opatřit výtah, který splňuje požadavky této směrnice svým identifikačním číslem v souladu s přílohou III a vydá certifikát shody vztahující se k provedeným zkouškám.

Oznámený subjekt vyplní příslušné stránky v knize výtahu podle bodu 6.2 přílohy I.

Odmítne-li oznámený subjekt vydat certifikát shody, tuto skutečnost podrobně odůvodní a navrhne způsob, jak dosáhnout schválení. Pokud dodavatel výtahu opět požádá o ověřování, musí o ně žádat u téhož oznámeného subjektu.

5.

Certifikát shody, dokumentace a korespondence týkající se procesů ověřování každého jednotlivého výrobku musí být vypracovány v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž je usazen subjekt, nebo v jazyce schváleném tímto subjektem.

6.

Dodavatel výtahu uchovává technickou dokumentaci a kopii certifikátu shody po dobu 10 let po datu, kdy byl výtah uveden na trh.
PŘÍLOHA XI

KONTROLA SHODY S TYPEM NÁHODNÝM VÝBĚREM

(modul C)

1.

Shoda s typem je postup, kterým výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství zajišťuje a prohlašuje, že bezpečnostní komponenty jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky této směrnice, které se na ně vztahují, a umožňují, aby každý výtah, do kterého jsou správně namontovány, splňoval základní požadavky této směrnice z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti.

Výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každou bezpečnostní komponentu označením CE a vypracuje ES prohlášení o shodě.

2.

Výrobce bezpečnostních komponent přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběných bezpečnostních komponent s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.

3.

Výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává kopii ES prohlášení o shodě po dobu 10 let po vyrobení poslední bezpečnostní komponenty.

Není-li výrobce bezpečnostní komponenty ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ve Společenství, povinnost uchovávat technickou dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí bezpečnostní komponenty na trh Společenství.

4.

Oznámený subjekt zvolený výrobcem provádí nebo dá provádět kontroly bezpečnostních komponent v náhodně zvolených intervalech. Oznámený subjekt odebere na místě odpovídající vzorek hotových bezpečnostních komponent, který musí být zkontrolován a podroben odpovídajícím zkouškám stanoveným v příslušné normě (normách) podle článku 5 nebo rovnocenným zkouškám s cílem ověřit shodu výrobku s příslušnými požadavky této směrnice. V případě, kdy jedna nebo více kontrolovaných bezpečnostních komponent není ve shodě, oznámený subjekt přijme příslušná opatření.

Hlediska, která je nutno brát v úvahu při kontrolování bezpečnostních komponent, budou stanovena společnou dohodou všech oznámených subjektů zabývajících se tímto postupem, přičemž se berou v úvahu základní parametry bezpečnostních komponent uvedené v příloze IV.

Na odpovědnost oznámeného subjektu musí výrobce opatřit výrobek identifikačním číslem tohoto subjektu již během výrobního procesu.

5.

Dokumentace a korespondence vztahující se ke kontrolám náhodným výběrem, uvedené v bodu 4, musí být vypracovány v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž je usazen subjekt, nebo v jazyce schváleném tímto subjektem.
PŘÍLOHA XII

ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝTAHŮ

(modul E)

1.

Zabezpečování jakosti výtahů je postup, kterým dodavatel výtahu, který plní povinnosti podle bodu 2 zajišťuje a prohlašuje, že namontované výtahy jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.

Dodavatel výtahu opatří každý výtah označením CE a vypracuje ES prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.

2.

Dodavatel výtahu používá schválený systém zabezpečování jakosti pro závěrečnou inspekci a zkoušení výtahu podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.

3.

Systém zabezpečování jakosti

3.1

Dodavatel výtahu podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému zabezpečování jakosti.

Žádost musí obsahovat:

 všechny příslušné informace o předpokládaných výtazích,

 dokumentaci systému zabezpečování jakosti,

 technickou dokumentaci schválených výtahů a kopii certifikátů ES přezkoušení typu.

3.2

Každý výtah musí být podle systému zabezpečování jakosti zkontrolován a musí být provedeny odpovídající zkoušky stanovené v příslušné normě (normách) podle článku 5 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit jeho shodu s příslušnými požadavky směrnice.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané dodavatelem výtahu musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému zabezpečování jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis:

a) cílů jakosti;

b) organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výtahů;

c) kontrol a zkoušek, které budou provedeny před uvedením na trh, obsahující přinejmenším zkoušky uvedené v příloze VI bodu 4 písm. b);

d) prostředků umožňujících dozor nad efektivním fungováním systému zabezpečování jakosti;

e) záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

3.3

Oznámený subjekt posoudí systém zabezpečování jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů zabezpečování jakosti, které používají příslušnou harmonizovanou normu ( 21 ), se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie výtahové techniky. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách dodavatele výtahu a na místě montáže výtahu.

Rozhodnutí musí být oznámeno dodavateli výtahu. Oznámení musí obsahovat závěry kontroly a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4

Dodavatel výtahu se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému zabezpečování jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Dodavatel výtahu informuje oznámený subjekt, který schválil systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému zabezpečování jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém zabezpečování jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2 nebo zda se požaduje nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí dodavateli výtahu své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4.

Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1

Účelem dozoru je zajistit, aby dodavatel výtahu řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému zabezpečování jakosti.

4.2

Dodavatel výtahu umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro kontrolu a zkoušení a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

 dokumentaci systému zabezpečování jakosti,

 technickou dokumentaci,

 záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3

Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že dodavatel výtahu udržuje a používá systém zabezpečování jakosti, a předává dodavateli zprávu o auditu.

4.4

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit neočekávané inspekční prohlídky na místě montáže výtahu.

Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém zabezpečování jakosti u výtahu řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne dodavateli výtahu zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5.

Dodavatel výtahu uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu 10 let po vyrobení posledního výtahu:

 dokumentaci uvedenou v druhém pododstavci třetí odrážce bodu 3.1,

 aktualizaci uvedenou v druhém pododstavci bodu 3.4,

 rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v posledním pododstavci bodu 3.4 a bodech 4.3 a 4.4.

6.

Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systémů zabezpečování jakosti.
PŘÍLOHA XIII

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝTAHŮ

(modul H)

1.

Komplexní zabezpečování jakosti výtahů je postup, kterým dodavatel výtahu, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že výtahy splňují požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.

Dodavatel výtahu opatří každý výtah označením CE a vypracuje ES prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.

2.

Dodavatel výtahu používá schválený systém zabezpečování jakosti pro návrh, výrobu, montáž, instalaci a závěrečnou inspekci výtahů a zkoušení výtahů podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.

3.

Systém zabezpečování jakosti

3.1

Dodavatel výtahu podá u oznámeného subjektu žádost o posouzení systému zabezpečování jakosti pro výtahy.

Žádost musí obsahovat:

 všechny příslušné informace o výtazích, především informace, které přispějí k pochopení vztahu mezi návrhem a provozem výtahu a umožní posuzování shody s požadavky této směrnice,

 dokumentaci systému zabezpečování jakosti.

3.2

Systém zabezpečování jakosti musí zabezpečovat shodu výtahů s požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané dodavatelem výtahu musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad politiky jakosti a postupů, např. programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému zabezpečování jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis:

 cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost návrhu a výtahů,

 technických specifikací návrhu, včetně norem, které budou použity, a v případě, kdy se normy podle článku 5 této směrnice zcela nepoužívají, popis prostředků, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění základních požadavků této směrnice, které se na výtahy vztahují,

 metod kontroly a ověřování návrhu, postupů a systematických opatření, které budou použity při navrhování výtahů,

 kontrol a zkoušek, které budou prováděny při dodávkách materiálů, součástí a dílčích montáží,

 odpovídajících metod, postupů a systematických opatření, které budou použity při výrobní montáži, řízení jakosti,

 kontrol a zkoušek, které budou provedeny před montáží (kontrola montážních podmínek: šachta, strojovna apod.), během montáže a po montáži (zejména včetně zkoušek uvedených v příloze VI bodu 4 písm. b),

 záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.,

 prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti návrhu a montáže a nad efektivním fungováním systému zabezpečování jakosti.

3.3

Kontrola návrhu

Pokud není návrh zcela v souladu s harmonizovanými normami, musí oznámený subjekt zjistit, zda návrh splňuje ustanovení této směrnice, a pokud tomu tak je, vydat dodavateli certifikát ES přezkoumání návrhu, uvést omezení platnosti certifikátu a nezbytné údaje požadované pro identifikaci schváleného návrhu.

3.4

Posuzování systému zabezpečování jakosti

Oznámený subjekt posoudí systém zabezpečování jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů zabezpečování jakosti, které používají příslušnou harmonizovanou normu ( 22 ), se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie výtahové techniky. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách dodavatele a na místě montáže výtahu.

Rozhodnutí musí být oznámeno dodavateli výtahů. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.5

Dodavatel výtahu se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému zabezpečování jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Dodavatel výtahu informuje oznámený subjekt, který schválil systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému zabezpečování jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém zabezpečování jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2, nebo zda se požaduje jeho nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4.

Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1

Účelem dozoru je zajistit, aby dodavatel výtahu řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému zabezpečování jakosti.

4.2

Dodavatel výtahu umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro navrhování, výrobu, montáž, kontrolu a zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

 dokumentaci systému zabezpečování jakosti,

 záznamy o jakosti požadované v části systému zabezpečování jakosti týkající se návrhu, např. výsledky analýz, výpočtů, zkoušek atd.,

 záznamy o jakosti požadované v části systému zabezpečování jakosti týkající se dodávek a montáže, např. protokoly o kontrolách a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3

Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že dodavatel výtahu udržuje a používá systém zabezpečování jakosti, a předává dodavateli zprávu o auditu.

4.4

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit v provozních prostorách dodavatele výtahu nebo na místě montáže výtahu neočekávané inspekční prohlídky. Při těchto prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém zabezpečování jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne dodavateli výtahu zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5.

Dodavatel výtahu uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu 10 let po uvedení výtahu na trh:

 dokumentaci uvedenou v druhém pododstavci druhé odrážce bodu 3.1,

 aktualizaci uvedenou v druhém pododstavci bodu 3.5,

 rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v posledním pododstavci bodu 3.5 a bodech 4.3 a 4.4.

Není-li dodavatel usazen ve Společenství, přechází povinnost na oznámený subjekt.

6.

Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých certifikátů systémů zabezpečování jakosti.

7.

Dokumentace a korespondence týkající se postupů komplexního zabezpečování jakosti musí být vypracována v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž je usazen subjekt, nebo v jazyce schváleném tímto subjektem.
PŘÍLOHA XIV

ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBY

(modul D)

1.

Zabezpečování jakosti výroby je postup, kterým dodavatel výtahu, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že výtahy splňují požadavky této směrnice, které se na ně vztahují. Dodavatel výtahu opatří každý výtah označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu, který je odpovědný za dozor podle bodu 4.

2.

Dodavatel výtahu používá schválený systém zabezpečování jakosti pro výrobu, montáž, závěrečnou inspekci a zkoušení výtahů podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.

3.

Systém zabezpečování jakosti

3.1

Dodavatel podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému zabezpečování jakosti.

Žádost musí obsahovat:

 všechny příslušné informace o výtazích,

 dokumentaci systému zabezpečování jakosti,

 technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.

3.2

Systém zabezpečování jakosti musí zabezpečovat shodu výtahů s požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané dodavatelem výtahu musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému zabezpečování jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis:

 cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výtahů,

 výrobního procesu, postupů při řízení a zabezpečování jakosti a systematických opatření, která budou použita,

 kontrol a zkoušek, které budou provedeny před montáží, během montáže a po montáži ( 23 ),

 záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.,

 prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti výtahu a nad efektivním fungováním systému jakosti.

3.3

Oznámený subjekt posoudí systém zabezpečování jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu ( 24 ), se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie výtahové techniky. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách dodavatele.

Rozhodnutí musí být oznámeno dodavateli. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4

Dodavatel se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému zabezpečování jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Dodavatel informuje oznámený subjekt, který schválil systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému zabezpečování jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém zabezpečování jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2 nebo zda se požaduje nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí dodavateli své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4.

Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1

Účelem dozoru je zajistit, aby dodavatel řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému zabezpečování jakosti.

4.2

Dodavatel umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro výrobu, montáž, kontrolu a zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

 dokumentaci systému zabezpečování jakosti,

 záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3

Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že dodavatel udržuje a používá systém zabezpečování jakosti, a předává dodavateli zprávu o auditu.

4.4

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u dodavatele neočekávané inspekční prohlídky. Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém zabezpečování jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne dodavateli zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5.

Dodavatel uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výtahu:

 dokumentaci uvedenou v druhém pododstavci druhé odrážce bodu 3.1,

 aktualizaci uvedenou v druhém pododstavci bodu 3.4,

 rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v posledním pododstavci bodu 3.4 a bodech 4.3 a 4.4.

6.

Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systémů zabezpečování jakosti.

7.

Dokumentace a korespondence týkající se postupů zabezpečování jakosti výroby musí být vypracována v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž je usazen subjekt, nebo v jazyce schváleném tímto subjektem.( 1 ) Úř. věst. C 62, 11.3.1992, s. 4 a Úř. věst. C 180, 2.7.1993, s. 11.

( 2 ) Úř. věst. C 287, 4.11.1992, s. 2.

( 3 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. října 1992 (Úř. věst. C 305, 23.11.1992, s. 114), společný postoj Rady ze dne 16. června 1994 (Úř. věst. C 232, 20.8.1994, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. září 1994 (Úř. věst. C 305, 31.10.1994, s. 48).

( 4 ) Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 86. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 90/486/EHS (Úř. věst. L 270, 2.10.1990, s. 21).

( 5 ) Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 72. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 88/665/EHS (Úř. věst. L 382, 31.12.1988, s. 42).

( 6 ) Úř. věst. L 384, 31.12.1986, s. 12.

( 7 ) Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 16.

( 8 ) Úř. věst. L 134, 20.6.1995, s. 37.

( 9 ) Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 23.

( 10 ) Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 94/10/ES Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 100, 19. 4. 994, s. 30).

( 11 ) Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12.

( 12 ) Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

( 13 ) Toto prohlášení musí být vypracováno v témže jazyce jako je vypracován návod k použití podle bodu 6.1. přílohy I, buď na stroji nebo tiskacími písmeny.

( 14 ) Obchodní jméno, plná adresa, v případě zplnomocněného zástupce je nutné také uvést obchodní jméno a adresu výrobce bezpečnostní komponenty.

( 15 ) Toto prohlášení musí být vypracováno v témže jazyce jako je vypracován návod k použití podle bodu 6.2. přílohy I, buď na stroji nebo tiskacími písmeny.

( 16 ) Obchodní jméno a plná adresa.

( 17 ) Považuje-li to oznámený subjekt za nutné, může buď vydat doplněk k původnímu certifikátu ES přezkoušení typu, nebo si vyžádat podání nové žádosti o jeho vystavení.

( 18 ) Považuje-li to oznámený subjekt za potřebné, může buď vydat doplněk k původnímu certifikátu ES přezkoušení typu, nebo si vyžádat podání nové žádosti o jeho vystavení.

( 19 ) Touto harmonizovanou normou bude EN 29003, případně doplněná tak, aby brala v úvahu zvláštní vlastnosti bezpečnostních komponent.

( 20 ) Touto harmonizovanou normou bude EN 29001, případně doplněná tak, aby brala v úvahu zvláštní vlastnosti bezpečnostních komponent.

( 21 ) Touto harmonizovanou normou bude EN 29003, případně doplněná tak, aby brala v úvahu zvláštní vlastnosti výtahů.

( 22 ) Touto harmonizovanou normou bude EN 29001, případně doplněná tak, aby brala v úvahu zvláštní vlastnosti výtahů.

( 23 ) Tyto zkoušky zahrnují minimálně zkoušky podle bodu 4 písm. b) přílohy VI.

( 24 ) Touto harmonizovanou normou bude EN 29002, případně doplněná tak, aby brala v úvahu zvláštní vlastnosti výtahů.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU