94/25/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel

Publikováno: Úř. věst. L 164, 30.6.1994, s. 15-38 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 16. června 1994 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 30. června 1994 Nabývá účinnosti: 30. června 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2013/53/EU Pozbývá platnosti: 17. ledna 2014
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 94/25/ES

ze dne 16. června 1994

o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel

(Úř. věst. L 164, 30.6.1994, p.15)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/44/ES Text s významem pro EHP ze dne 16. června 2003,

  L 214

18

26.8.2003

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008 ze dne 22. října 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M4

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012

  L 316

12

14.11.2012


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 234, 29.8.2006, s. 43  (2003/44)
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 94/25/ES

ze dne 16. června 1994

o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidelEVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

v souladu s postupem stanoveným v článku 189b smlouvy ( 3 ),

vzhledem k tomu, že vnitřní trh je tvořen prostorem bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu;

vzhledem k tomu, že existují rozdíly v obsahu a oblasti působnosti platných právních a správních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních charakteristik rekreačních plavidel; že takové rozdíly mohou vytvářet překážky obchodu a rozdílné podmínky pro soutěž uvnitř vnitřního trhu;

vzhledem k tomu, že harmonizace vnitrostátních právních předpisů představuje jediný prostředek pro odstranění těchto překážek volného obchodu; že tento cíl nemůže být uspokojivě dosažen jednotlivými členskými státy; že tato směrnice stanoví pouze nezbytné požadavky pro volný obchod s rekreačními plavidly;

vzhledem k tomu, že tato směrnice se vztahuje pouze na rekreační plavidla s minimální délkou trupu 2,5 m a maximální délkou trupu 24 m podle norem ISO;

vzhledem k tomu, že odstranění technických překážek v oblasti rekreačních plavidel a vybraných částí v rozsahu, kterého nelze dosáhnout vzájemným uznáváním shody mezi všemi členskými státy, mají se členské státy řídit podle nového přístupu stanoveného usnesením Rady ze dne 7. května 1985 ( 4 ), které požaduje definování základních požadavků na bezpečnost a další hlediska, která jsou důležitá pro obecný pocit jistoty; že čl. 100a odst. 3 stanoví, že v návrzích týkajících se zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a ochrany uživatele chce Komise vzít jako základ vysokou úroveň ochrany; že základní požadavky tvoří kritéria, s kterými musí být rekreační plavidla, částečně dokončená plavidla a vybrané části, pokud jsou samostatné a pokud jsou na plavidle instalované, ve shodě;

vzhledem k tomu, že tato směrnice definuje pouze základní požadavky; že pro usnadnění prokazování shody se základními požadavky jsou nutné harmonizované evropské normy pro rekreační plavidla a vybrané části podle přílohy II; že tyto normy harmonizované na evropské úrovni, jsou zpracovávány soukromoprávními subjekty a musí si zachovat charakter nezávazných znění; že pro tento účel jsou Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) uznány za subjekty oprávněné k přijímání harmonizovaných norem v souladu s obecnými řídicími zásadami pro spolupráci mezi Komisí a těmito dvěma subjekty, které byly podepsány dne 13. listopadu 1984; že ve smyslu této směrnice je harmonizovaná norma technickou specifikací (evropská norma nebo harmonizační dokument) přijatou jedním nebo oběma uvedenými subjekty na základě pověření Komise v souladu se směrnicí Rady 83/189/EHS ze dne 28. března 1983 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů ( 5 ), a v souladu s výše uvedenými obecnými řídicími zásadami;

vzhledem k tomu, že se zřetelem k povaze nebezpečí při provozování rekreačních plavidel a vybraných částí je nutno stanovit postupy posuzování shody se základními požadavky této směrnice; že tyto postupy musí být navrženy s ohledem na úroveň nebezpečí, kterou mohou vykazovat rekreační plavidla a vybrané části; že z těchto důvodů musí pro každou kategorii shody existovat vhodný postup nebo možnost volby mezi různými postupy, které jsou rovnocenné; že přijaté postupy odpovídají rozhodnutí Rady 93/465/EHS ze dne 22. července 1993 o modulech pro různé fáze postupů posuzování shody a o pravidlech pro připojování a používání označení shody CE, které jsou určeny k použití ve směrnicích technické harmonizace ( 6 );

vzhledem k tomu, že Rada stanovila, aby označením shody CE opatřoval výrobek buď výrobce, nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství; že toto označení znamená, že rekreační plavidlo a vybrané části splňují všechny základní požadavky a postupy hodnocení stanovené právními předpisy Společenství vztahujícími se na tento výrobek;

vzhledem k tomu, že je vhodné, aby členské státy v souladu s čl. 100a odst. 5 Smlouvy mohly přijímat přechodná opatření k omezení nebo zákazu uvádění na trh rekreačních plavidel nebo výrobků tvořících vybrané části v případě, kdy představují zvláštní riziko pro bezpečnost osob, případně domácích zvířat a majetku, za předpokladu, že tato opatření podléhají kontrolnímu postupu Společenství;

vzhledem k tomu, že ti, kterým je určeno každé rozhodnutí přijaté v souladu s touto směrnicí, musí být informováni o důvodech takového rozhodnutí a o opravných prostředcích dostupných podle platných právních předpisů;

vzhledem k tomu, že je nutné přijmout ustanovení pro přechodná ujednání s cílem umožnit, aby rekreační plavidla a jejich části, které byly vyrobeny ve shodě s vnitrostátními právními předpisy platnými k datu přijetí této směrnice mohly být uváděny na trh a do provozu;

vzhledem k tomu, že tato směrnice neobsahuje žádná ustanovení nařizující omezení používání rekreačních plavidel po jejich uvedení do provozu;

vzhledem k tomu, že konstrukce rekreačních plavidel může mít dopad na životní prostředí tím, že z rekreačního plavidla mohou být vypouštěny znečišťující látky; že je proto nutné zahrnout do této směrnice ustanovení o ochraně životního prostředí tak, aby se tato ustanovení vztahovala na konstrukci rekreačního plavidla z hlediska jeho přímých dopadů na životní prostředí;

vzhledem k tomu, že ustanovení této směrnice nesmějí v souladu se Smlouvou zasahovat do oprávnění členských států stanovovat takové požadavky na ochranu životního prostředí, strukturu vodních cest a zajištění vodních cest, které považují za potřebné pro plavbu v některých vodách, za předpokladu, že rekreační plavidlo nebude upraveno způsobem nespecifikovaným v této směrnici,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:KAPITOLA I

▼M1

Článek 1

Oblast působnosti a definice

1.  Tato směrnice se vztahuje na:

a) s ohledem na konstrukční návrh a provedení:

i) rekreační plavidla a částečně zhotovená plavidla;

ii) vodní skútry;

iii) vybrané části podle přílohy II, jestliže jsou uváděny na trh Společenství samostatně a jsou určeny k instalaci;

b) s ohledem na emise výfukových plynů:

i) hnací motory, které jsou instalovány nebo speciálně určeny k instalaci na rekreačních plavidlech a vodních skútrech nebo uvnitř nich;

ii) na těchto plavidlech nebo uvnitř nich instalované hnací motory podrobené „větší úpravě motoru“;

c) s ohledem na emise hluku:

i) rekreační plavidla se záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému nebo s vestavěnými hnacími motory;

ii) rekreační plavidla se záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému nebo s vestavěnými hnacími motory podrobená větší úpravě plavidla a následně uvedená na trh Společenství do pěti let po provedení úpravy;

iii) vodní skútry;

iv) přívěsné motory a záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem určené k instalaci na rekreačních plavidlech;

d) na výrobky podle písm. a) bodu ii) a písmen b) a c) se ustanovení této směrnice vztahují pouze od prvního uvedení na trh a/nebo do provozu po dni vstupu této směrnice v platnost.

2.  Tato směrnice se nevztahuje na:

a) pokud se týká odst. 1 písm. a):

i) plavidla určená výhradně pro závodění, včetně závodních veslic a tréninkových veslic, a jako taková výrobcem označená;

ii) kanoe a kajaky, gondoly a šlapadla;

iii) surfy s plachtou;

iv) surfy, včetně surfů s pohonem;

v) původní historická plavidla konstruovaná před rokem 1950 a jejich jednotlivé repliky, vyrobené převážně z originálních materiálů a jako takové výrobcem označené;

vi) zkušební plavidla, za předpokladu, že následně nebudou uvedena na trh Společenství;

vii) plavidla vyrobená pro vlastní potřebu, za předpokladu, že nebudou v průběhu pěti let uvedena na trh Společenství;

viii) plavidla s vlastní posádkou speciálně určená pro komerční dopravu cestujících, aniž je dotčen odst. 3 písm. a), zejména plavidla uvedená ve směrnici Rady 82/714/EHS ze dne 4. října 1982, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby ( 7 ),* bez ohledu na počet cestujících;

ix) ponorná plavidla;

x) vznášedlové lodě;

xi) lodě s nosnými křídly

xii) plavidla na parní pohon s vnějším spalovacím zařízením na uhlí, koks, dřevo, olej nebo plyn;

b) pokud se týká odst. 1 písm. b):

i) hnací motory, které jsou instalovány nebo speciálně určeny k instalaci

 na plavidlech určených výhradně pro závodění a jako takových výrobcem označených,

 na zkušebních plavidlech, za předpokladu, že následně nebudou uvedena na trh Společenství,

 na plavidlech s vlastní posádkou speciálně určených pro komerční dopravu cestujících, aniž je dotčen odst. 3 písm. a), zejména na plavidlech uvedených ve směrnici Rady 82/714/EHS, bez ohledu na počet cestujících,

 na ponorných plavidlech,

 na vznášedlových lodích,

 na lodích s nosnými křídly;

ii) původní historické hnací motory a jejich jednotlivé repliky zhotovené podle konstrukčního návrhu z doby před rokem 1950, nevyráběné sériově a instalované na plavidlech podle odst. 2 písm. a) bodů v) a vii);

iii) hnací motory vyrobené pro vlastní potřebu, za předpokladu, že nebudou v průběhu pěti let uvedeny na trh Společenství;

c) pokud se týká odst. 1 písm. c):

 všechna plavidla podle písmene b) tohoto odstavce,

 plavidla vyrobená pro vlastní potřebu, za předpokladu, že nebudou v průběhu pěti let uvedena na trh Společenství.

3.  Pro účely této směrnice se:

a) „rekreačním plavidlem“ rozumí plavidlo jakéhokoli typu určené pro sportovní účely a volný čas, o délce trupu od 2,5 m do 24 m měřené podle příslušných harmonizovaných norem, bez ohledu na druh pohonu. Skutečnost, že totéž plavidlo lze použít k pronájmu i k výcviku rekreační plavby, není důvodem k tomu, aby se na takové plavidlo nevztahovala tato směrnice, pokud je takové plavidlo uvedeno na trh pro rekreační účely;

b) „vodním skútrem“ rozumí plavidlo o délce menší než 4 m, používající jako hlavní zdroj pohonu spalovací motor s hydroreaktivním systémem a konstruované pro řízení osobou nebo osobami, jež sedí, stojí nebo klečí na trupu, nikoli uvnitř něj;

c) „hnacím motorem“ rozumí vznětový nebo zážehový spalovací motor používaný k hnacím účelům, včetně dvoutaktních a čtyřtaktních vestavěných motorů, záďových motorů se zabudovaným výfukovým systémem nebo bez něj a přívěsných motorů;

d) „větší úpravou motoru“ rozumí úprava motoru, která

 by mohla způsobit, že motor překročí mezní hodnoty emisí uvedené v části B přílohy I, s výjimkou běžné výměny součástí motoru, kterou se nezmění emisní vlastnosti, nebo

 zvyšuje jmenovitý výkon motoru o více než 15 %;

e) „větší úpravou plavidla“ rozumí úprava plavidla, která

 mění druh pohonu plavidla,

 zahrnuje větší úpravu motoru,

 mění plavidlo do té míry, že se považuje za nové plavidlo;

f) „druhem pohonu“ rozumí mechanický způsob, kterým je plavidlo poháněno, zejména lodní šrouby nebo hydroreaktivní pohonné systémy;

g) „skupinou motorů“ rozumí výrobcem stanovená skupina motorů, u kterých je možno s ohledem na jejich konstrukci předpokládat podobné vlastnosti, pokud se týká emisí výfukových plynů, a které splňují požadavky této směrnice na emise výfukových plynů;

h) „výrobcem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba, která navrhuje a zhotovuje výrobek, na nějž se vztahuje tato směrnice, nebo která takový výrobek navrhla a/nebo zhotovila, aby jej svým jménem uvedla na trh Společenství;

i) „zplnomocněným zástupcem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která byla výrobcem písemně pověřena, aby jeho jménem plnila povinnosti podle této směrnice.

▼B

Článek 2

Uvádění na trh a do provozu

1.  Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby výrobky uvedené v čl. 1 odst. 1 mohly být uváděny na trh a do provozu pouze pro použití odpovídající jejich určenému účelu a neohrozí-li bezpečnost a zdraví osob, majetek a životní prostředí, pokud jsou správně vyrobeny a udržovány.

2.  Ustanovení této směrnice nesmí bránit členským státům, v souladu se Smlouvou, v přijímání předpisů pro plavbu v určených vodách za účelem ochrany životního prostředí, struktury vodních cest a pro zajištění bezpečnosti vodních cest, za předpokladu, že tyto předpisy nevyžadují úpravu plavidla, která není v souladu s touto směrnicí.

Článek 3

Základní požadavky

Výrobky uvedené v čl. 1 odst. 1 musí vyhovovat základním požadavkům na bezpečnost, zdraví, ochranu životního prostředí a požadavky na ochranu uživatele podle přílohy I.

▼M1

Článek 4

Volný pohyb výrobků podle čl. 1 odst. 1

1.  Členské státy nesmějí na svém území zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění výrobků podle čl. 1 odst. 1 na trh a/nebo do provozu, jsou-li opatřeny označením CE podle přílohy IV, které vyjadřuje jejich shodu se všemi ustanoveními této směrnice, včetně postupů posuzování shody podle kapitoly II.

2.  Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění částečně dokončených plavidel na trh, jestliže výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství nebo osoba odpovědná za uvedení na trh prohlásí v souladu s přílohou III písm. a), že jsou určena k dokončení jinými výrobci.

3.  Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění vybraných částí podle přílohy II na trh a/nebo do provozu, jsou-li opatřeny označením CE podle přílohy IV, které vyjadřuje jejich shodu s příslušnými základními požadavky, je-li k nim přiloženo písemné prohlášení o shodě podle přílohy XV a jsou-li určeny k montáži do rekreačních plavidel v souladu s prohlášením výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství podle přílohy III písm. b) nebo v případě dovozu ze třetích zemí jakékoli osoby, která tyto části uvádí na trh Společenství.

4.  Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění

 vestavěných motorů a záďových motorů bez zabudovaného výfukového systému,

 motorů, jejichž typ byl schválen podle směrnice 97/68/ES ( 8 ) a které jsou ve shodě s etapou II podle bodu 4.2.3 přílohy I uvedené směrnice, a

 motorů, jejichž typ byl schválen podle směrnice 88/77/EHS ( 9 )

na trh a/nebo do provozu, jestliže výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství prohlásí v souladu s bodem 3 přílohy XV, že motor bude splňovat požadavky této směrnice týkající se emise výfukových plynů, bude-li instalován na rekreačním plavidle nebo vodním skútru podle návodu dodaného výrobcem.

5.  Členské státy nesmějí na veletrzích, výstavách, při předvádění apod. bránit předvádění výrobků podle čl. 1 odst. 1, které neodpovídají této směrnici, za předpokladu, že viditelné označení zřetelně udává, že tyto výrobky nesmějí být uvedeny na trh nebo do provozu, dokud nebudou uvedeny do shody s touto směrnicí.

6.  Pokud se na výrobky podle čl. 1 odst. 1 vztahují jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a v nichž se rovněž stanoví připojení označení CE, pak toto označení vyjadřuje, že dané výrobky rovněž splňují ustanovení těchto jiných směrnic. Označení CE vyjadřuje shodu s použitelnými směrnicemi nebo s jejich příslušnými částmi. V tomto případě musí být v dokumentech, prohlášeních o shodě nebo návodech vyžadovaných těmito směrnicemi, které jsou k těmto výrobkům přiloženy, uveden odkaz na tyto směrnice použité výrobcem, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství.

▼B

Článek 5

Členské státy předpokládají, že výrobky podle čl. 1 odst. 1, které jsou ve shodě s odpovídajícími vnitrostátními normami přejímajícími harmonizované normy, odkazy na tyto normy byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství, splňují základní požadavky podle článku 3; členské státy zveřejní referenční čísla těchto vnitrostátních norem.

Článek 6

▼M4 —————

▼B

2.  Komise může přijmout jakékoliv vhodné opatření k zajištění praktického použití této směrnice jednotným způsobem v souladu s postupem uvedeným v odstavci 3.

▼M2

3.  Komisi je nápomocen stálý výbor (dále jen „výbor“).

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES ( 10 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Výbor přijme svůj jednací řád.

▼B

4.  Stálý výbor může dále projednat jakoukoli jinou záležitost týkající se provádění a používání této směrnice, kterou přednese jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost členského státu.

▼M3

Článek 6a

Komise může provést změny, které jsou nezbytné v důsledku pokroku technických znalostí a nových vědeckých poznatků u požadavků podle bodu 2 části B přílohy I a bodu 1 části C přílohy I, s výjimkou přímých nebo nepřímých změn hodnot emisí výfukových plynů nebo hluku a hodnot Froudeho čísla a poměru výkon/výtlak. Tyto změny se mohou týkat referenčního paliva a norem pro měření emisí výfukových plynů a hluku.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6b odst. 2.

▼M3

Článek 6b

1.  Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 6 odst. 3.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼B

Článek 7

Ochranná doložka

▼M1

1.  Pokud členský stát zjistí, že výrobky podle článku 1, které jsou opatřeny označením CE podle přílohy IV, mohou ohrozit bezpečnost a zdraví osob, majetek nebo životní prostředí, i když jsou správně navrženy, zhotoveny, případně instalovány, udržovány a používány v souladu s určeným účelem, přijme všechna vhodná dočasná opatření k jejich stažení z trhu nebo k zákazu nebo k omezení jejich uvádění na trh a/nebo do provozu.

▼B

Členský stát neprodleně uvědomí Komisi o těchto opatřeních s uvedením důvodů svého rozhodnutí a zejména se sdělením, zda je neshoda způsobena:

a) zanedbáním plnění základních požadavků podle článku 3;

b) nesprávným uplatněním norem podle článku 5, pokud použití těchto norem mělo být uplatněno;

c) nedostatky v samotných normách podle článku 5.

2.  Komise co nejdříve zahájí konzultace se zúčastněnými stranami. Jestliže Komise po těchto konzultacích zjistí, že

 opatření jsou oprávněná, uvědomí neprodleně členský stát, který dal k těmto konzultacím podnět, i ostatní členské státy. Vychází-li rozhodnutí podle odstavce 1 z nedostatků v normách, předloží Komise po projednání s dotčenými stranami záležitost do dvou měsíců výboru uvedenému v čl. 6 odst. 1, jestliže členský stát, který učinil rozhodnutí, na něm trvá, a dále Komise zahájí postup podle čl. 6 odst. 1,

 opatření nejsou oprávněná, uvědomí neprodleně členský stát, který dal k těmto konzultacím podnět, a výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství.

▼M1

3.  Pokud výrobek podle článku 1 není ve shodě a je opatřen označením CE, přijme členský stát, jehož dozoru podléhá subjekt, který označení CE připojil, příslušná opatření a uvědomí o tom Komisi a ostatní členské státy.

▼B

4.  Komise zajistí, aby členské státy byly informovány o průběhu a výsledku tohoto postupu.KAPITOLA II

Posuzování shody

▼M1

Článek 8

1.  Před uvedením výrobků podle čl. 1 odst. 1 na trh a/nebo do provozu výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství použije postupy uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku.

V případě posuzování rekreačního plavidla po jeho zhotovení, pokud výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství neplní povinnosti týkající se shody výrobků podle této směrnice, může tyto povinnosti převzít na svou odpovědnost fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která výrobek uvádí na trh a/nebo do provozu. V tomto případě osoba, která uvádí výrobek na trh nebo do provozu, podá u oznámeného subjektu žádost o posouzení po zhotovení. Osoba, která uvádí výrobek na trh a/nebo do provozu, předá oznámenému subjektu veškeré dostupné dokumenty a technické podklady, které se vztahují k prvnímu uvedení výrobku na trh v zemi jeho původu. Oznámený subjekt přezkoumá jednotlivý výrobek a provede výpočty a další posouzení, aby se přesvědčil o jeho rovnocenné shodě s příslušnými požadavky této směrnice. V tomto případě se štítek výrobce popsaný v bodu 2.2 přílohy I doplní nápisem „certifikát dodatečného přezkoušení“. Oznámený subjekt vypracuje zprávu o shodě týkající se provedeného posouzení a uvědomí osobu, která uvádí výrobek na trh a/nebo do provozu, o jejích povinnostech. Tato osoba vypracuje prohlášení o shodě (viz příloha XV) a na výrobek připojí nebo dá připojit označení CE doplněné identifikačním číslem příslušného oznámeného subjektu.

2.  Pokud se týká konstrukčního návrhu a provedení výrobků podle čl. 1 odst. 1 písm. a), výrobce plavidla nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství použije u konstrukčních kategorií plavidel A, B, C a D podle bodu 1 části A přílohy I tyto postupy:

a) u kategorií A a B:

i) u plavidel o délce trupu od 2,5 m do 12 m: interní řízení výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy VI nebo ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy VII doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy VIII nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H;

ii) u plavidel o délce trupu od 12 m do 24 m: ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy VII doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy VIII nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H;

b) u kategorie C:

i) u plavidel o délce trupu od 2,5 m do 12 m:

 jsou-li použity harmonizované normy týkající se požadavků podle bodů 3.2 a 3.3 části A přílohy I: interní řízení výroby (modul A) podle přílohy V nebo interní řízení výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy VI nebo ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy VII doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy VIII nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H;

 nejsou-li použity harmonizované normy týkající se požadavků podle bodů 3.2 a 3.3 části A přílohy I: interní řízení výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy VI nebo ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy VII doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy VIII nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H;

ii) u plavidel o délce trupu od 12 m do 24 m: ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy VII doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy VIII nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H;

c) u kategorie D:

u plavidel o délce trupu od 2,5 m do 24 m: interní řízení výroby (modul A) podle přílohy V nebo interní řízení výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy VI nebo ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy VII doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy VIII nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H;

d) u vodních skútrů:

interní řízení výroby (modul A) podle přílohy V nebo interní řízení výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy VI nebo ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy VII doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy VIII nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H;

e) u vybraných částí podle přílohy II: kterýkoli z modulů B + C nebo B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H.

3.  Pokud se týká emisí výfukových plynů:

u výrobků podle čl. 1 odst. 1 písm. b) výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství použije ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy VII doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy VIII nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H.

4.  Pokud se týká emisí hluku:

a) u výrobků podle čl. 1 odst. 1 písm. c) bodů i) a ii) výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství použije:

i) provádějí-li se zkoušky podle harmonizované normy ( 11 ) pro měření hluku: buď interní řízení výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy VI, nebo ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G) podle přílohy XI nebo komplexní zabezpečování jakosti (modul H) podle přílohy XII;

ii) použije-li se k posouzení postup založený na stanovení Froudeho čísla a poměru výkon/výtlak: buď interní řízení výroby (modul A) podle přílohy V, nebo interní řízení výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy VI nebo ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G) podle přílohy XI nebo komplexní zabezpečování jakosti (modul H) podle přílohy XII;

iii) použijí-li se k posouzení údaje pro certifikované referenční plavidlo, stanovené v souladu s bodem i): buď interní řízení výroby (modul A) podle přílohy V, nebo interní řízení výroby a dodatečné požadavky (modul Aa) podle přílohy VI nebo ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G) podle přílohy XI nebo komplexní zabezpečování jakosti (modul H) podle přílohy XII

b) u výrobků podle čl. 1 odst. 1 písm. c) bodů iii) a iv) výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství použije: interní řízení výroby a dodatečné požadavky (modul Aa) podle přílohy VI nebo modul G nebo H.

▼B

Článek 9

Oznámené subjekty

1.  Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty, které jmenovaly pro úkoly provádění postupů posuzování shody podle článku 8, s uvedením zvláštních úkolů, pro jejichž provádění byly tyto subjekty jmenovány, a identifikačních čísel, která jim byla Komisí již dříve přidělena.

Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství seznam oznámených subjektů, spolu s jejich přidělenými identifikačními čísly a úkoly pro které byly oznámeny. Komise zajistí, aby tento seznam byl aktualizován.

2.  Členské státy musí při posuzování subjektů, které jsou oznámeny, uplatňovat kritéria stanovená v příloze XIV. Subjekty, které splňují kritéria pro posouzení stanovená v příslušných harmonizovaných normách, jsou považovány za subjekty, které tato kritéria splňují.

3.  Členský stát odvolá schválení, které udělil oznámenému subjektu, jestliže zjistí, že subjekt již nesplňuje kritéria uvedená v příloze XIV. Neprodleně o tom uvědomí Komisi a ostatní členské státy.KAPITOLA III

Označení CE

Článek 10

▼M1

1.  Označením shody CE musí být při svém uvedení na trh opatřeny tyto výrobky:

a) rekreační plavidla, vodní skútry a vybrané části podle přílohy II, u nichž se předpokládá splnění příslušných základních požadavků uvedených v příloze I;

b) přívěsné motory, u nichž se předpokládá splnění příslušných základních požadavků uvedených v částech B a C přílohy I;

c) záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem, u nichž se předpokládá splnění příslušných základních požadavků uvedených v částech B a C přílohy I.

2.  Označení shody CE znázorněné v příloze IV musí být na rekreační plavidlo a vodní skútr připojeno viditelně, čitelně a nesmazatelně podle bodu 2.2 části A přílohy I, na vybraných částech podle přílohy II a/nebo k jejich obalům, jakož i na přívěsné motory a záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem podle bodu 1.1 části B přílohy I.

Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem subjektu odpovědného za zavádění postupů stanovených v přílohách IX, X, XI, XII a XVI.

3.  Je zakázáno připojovat na výrobky, na které se vztahuje tato směrnice, značky nebo nápisy, které by svým významem nebo tvarem podobným označení CE mohly uvádět třetí strany v omyl. Na výrobky, na které se vztahuje tato směrnice, a/nebo k jejich obalům lze připojit jakékoli jiné označení za předpokladu, že tím nebude snížena viditelnost a čitelnost označení CE.

▼B

4.  Aniž je dotčen článek 7:

a) pokud členský stát zjistí, že označení CE bylo připojeno neoprávněně, výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství ukončí porušování předpisů za podmínek stanovených členským státem,

b) pokud neshoda pokračuje, musí členský stát provést veškerá vhodná opatření, aby omezil nebo zakázal uvádění dotyčného výrobku na trh nebo aby zajistil jeho stažení z trhu v souladu s postupy podle článku 7.KAPITOLA IV

Závěrečná ustanovení

Článek 11

Každé rozhodnutí přijaté na základě této směrnice, které omezuje uvádění na trh a do provozu výrobků podle čl. 1 odst. 1, musí být přesně odůvodněno. Toto rozhodnutí musí být oznámeno při nejbližší příležitosti straně, které se týká, společně s informacemi o opravných prostředcích dostupných podle platných právních předpisů daného členského státu a o lhůtách, kterým tyto opravné prostředky podléhají.

Článek 12

Komise přijme nezbytná opatření k tomu, aby informace o všech příslušných rozhodnutích vztahujících se k plnění této směrnice, byly dostupné.

Článek 13

1.  Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 16. prosince 1995. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Členské státy použijí tyto předpisy ode dne 16. června 1996.

Stálý výbor se podle čl. 6 odst. 3 může ujmout svých úkolů od data nabytí účinnosti této směrnice. Členské státy mohou ke stejnému datu přijmout opatření podle článku 9.

Pokud členské státy přijmou předpisy podle prvního pododstavce, musí v nich být uveden odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3.  Členské státy povolí uvádění výrobků na trh a do provozu podle čl. 1 odst. 1, které jsou ve shodě s předpisy platnými na jejich území k datu přijetí této směrnice, po dobu čtyř let od tohoto data.

Článek 14

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 15

Tato směrnice je určena členským státům.
▼M1

PŘÍLOHA I

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

ÚVODNÍ POZNÁMKY

Pro účely této přílohy se „plavidly“ rozumějí rekreační plavidla a vodní skútry.

A.   Základní bezpečnostní požadavky na konstrukční návrh a provedení plavidla.

1.   KONSTRUKČNÍ KATEGORIE PLAVIDELKonstrukční kategorie

Síla větru

(Beaufortova stupnice)

Určující výška vlny

(H 1/3, m)

A –  „oceánská“

nad 8

nad 4

B –  „pobřežní“

do 8 včetně

do 4 včetně

C –  „příbřežní“

do 6 včetně

do 2 včetně

D –  „vnitrozemská“

do 4 včetně

do 0,3 včetně

▼B

Definice:

▼M1

A.:

OCEÁNSKÁ : Plavidla konstruovaná pro oceánské plavby, kde síla větru může překročit stupeň 8 (Beaufortova stupnice) a určující výška vlny může překročit 4 m a plavidla jsou maximálně soběstačná, avšak s výjimkou neobvyklých klimatických podmínek.

▼B

B.:

POBŘEŽNÍ : Plavidla konstruovaná pro plavby na moři, kde lze očekávat sílu větru dosahující stupeň 8 včetně a určující výšku vlny do 4 m včetně.

C.:

PŘÍBŘEŽNÍ : Plavidla konstruovaná pro plavby v příbřežních vodách, velkých zálivech, ústích řek, jezerech a řekách, kde lze očekávat sílu větru dosahující stupeň 6 včetně a určující výšku vlny do 2 m včetně.

▼M1

D.:

VNITROZEMSKÁ : Plavidla konstruovaná pro plavby v chráněných pobřežních vodách, v malých zálivech, na malých jezerech, řekách a kanálech, kde lze očekávat sílu větru dosahující stupeň 4 včetně a určující výšku vlny do 0,3 m včetně, s příležitostnými vlnami výšky do 0,5 m, způsobenými například míjejícími plavidly.

▼B

Plavidla všech kategorií musí být konstruována a vyrobena tak, aby odolala těmto parametrům z hlediska stability, vztlaku a dalších obdobných základních požadavků podle přílohy I a musí mít dobré schopnosti manévrování.

2.   OBECNÉ POŽADAVKY

▼M1

Výrobky podle čl. 1 odst. 1 písm. a) musí splňovat základní požadavky, které se na ně vztahují.

▼B

2.1    ►M1  Identifikace plavidla ◄

▼M1

Každé plavidlo musí být označeno identifikačním číslem včetně uvedení následujících informací:

▼B

 kód výrobce,

 země výroby,

 zvláštní číslo série,

 rok výroby,

 rok modelu.

Příslušná harmonizovaná norma poskytuje podrobné informace o těchto požadavcích.

2.2   Štítek výrobce

Na každém plavidle musí být trvale upevněn štítek výrobce, umístěný odděleně od identifikačního čísla trupu, na kterém jsou uvedeny následující informace:

 označení výrobce,

 označení CE (viz příloha IV),

 konstrukční kategorie podle oddílu 1 této přílohy,

▼M1

 nejvyšší dovolené zatížené doporučené výrobcem podle bodu 3.6, kromě údajů o hmotnosti obsahu pevných nádrží,

▼B

 počet osob doporučený výrobcem, pro jejichž přepravu je plavidlo konstruováno.

2.3   Ochrana proti pádu přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na plavidlo

V závislosti na konstrukční kategorii musí být plavidlo konstruováno tak, aby bylo na minimum sníženo nebezpečí přepadnutí přes palubu a usnadněno zpětné vstoupení na plavidlo.

2.4   Rozhled z hlavního stanoviště řízení

U motorových plavidel musí hlavní stanoviště řízení plavidla poskytovat kormidelníkovi při obvyklých podmínkách plavby (rychlost a náklad) dobrý všestranný rozhled.

2.5   Příručka uživatele

Každé plavidlo musí být vybaveno příručkou uživatele vypracovanou v úředním jazyce (jazycích) Společenství, které mohou být stanoveny podle Smlouvy členským státem, v němž je plavidlo prodáváno. Tato příručka by měla být sestavena se zvláštním zřetelem na nebezpečí vzniku požáru a zaplavení a musí obsahovat informace podle bodů 2.2, 3.6 a oddílu 4 se zřetelem na hmotnost prázdného plavidla, uvedenou v kilogramech.

3.   POŽADAVKY NA KOMPAKTNOST A KONSTRUKCI

3.1   Konstrukce

Výběr a kombinace materiálů plavidla a jeho konstrukce musí zabezpečit, aby plavidlo bylo ze všech hledisek dostatečně pevné. Zvláštní pozornost musí být věnována konstrukční kategorii podle oddílu 1 této přílohy a nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem podle bodu 3.6.

3.2   Stabilita plavidla a volný bok

Plavidlo musí mít dostatečnou stabilitu a volný bok odpovídající jeho konstrukční kategorii podle oddílu 1 této přílohy a nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem podle bodu 3.6.

3.3   Vztlak a plovatelnost

Plavidlo musí být konstruováno tak, aby byly zabezpečeny charakteristiky vztlaku odpovídající konstrukční kategorii podle oddílu 1 této přílohy a nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem podle bodu 3.6. Všechna obytná vícetrupová plavidla musí být konstruována tak, aby měla dostatečný vztlak k udržení se na hladině i v převrácené poloze.

Plavidla s délkou trupu pod 6 metrů, která jsou v závislosti na své konstrukční kategorii náchylná k zaplavení, musí být vybavena vhodnými prostředky plovatelnosti, aby se při zaplavení nepotopila.

3.4   Otvory v trupu, palubě a nástavbě

Otvory v trupu, palubě (palubách) a nástavbě nesmějí narušovat kompaktnost konstrukce plavidla a pokud jsou uzavřeny, musí zajišťovat těsnost proti vnějšímu prostředí.

Okna, světlíky, dveře a poklopy průlezů musí odolávat tlaku vody, kterému budou ve své zvláštní poloze pravděpodobně vystaveny, a rovněž místnímu zatížení způsobenému hmotností osob pohybujících se na palubě.

Armatury pro průtok vody dovnitř trupu nebo z trupu ven umístěné pod vodoryskou, která odpovídá nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem podle bodu 3.6, musí být vybaveny snadno přístupnými uzávěry.

3.5   Zatopení

Všechna plavidla musí být konstruována tak, aby nebezpečí potopení bylo sníženo na minimum.

Tam, kde je to potřebné, musí být věnována zvláštní pozornost

 kokpitům a jímkám, které musí být samoodvodňovací nebo musí mít další prostředky, které brání vniknutí vody dovnitř plavidla,

 uzávěrům větracího zařízení,

 odstraňování vody čerpadly nebo jinými prostředky.

3.6   Nejvyšší zatížení doporučené výrobcem

Nejvyšší zatížení doporučené výrobcem (palivo, voda, zásoby, různá výstroj a osoby (v kilogramech)), pro které je plavidlo konstruováno ►M1  ————— ◄ musí odpovídat konstrukční kategorii (oddíl 1 této přílohy), stabilitě plavidla a volnému boku (bod 3.2) a vztlaku a plovatelnosti (bod 3.3).

3.7   Uložení záchranných vorů

Všechna plavidla konstrukční kategorie A a B a plavidla konstrukční kategorie C a D s délkou trupu nad 6 metrů musí mít jedno nebo více míst pro uložení záchranného voru (vorů), dostatečně velkého (velkých), aby unesl (unesly) počet osob doporučený výrobcem, pro které je plavidlo konstruováno. Toto místo (místa) pro uložení voru (vorů) musí být vždy snadno přístupné.

3.8   Úniková cesta

Všechna obytná vícetrupová plavidla s délkou trupu nad 12 metrů musí mít možnosti snadného úniku v případě převrácení.

Všechna obytná plavidla musí mít možnosti snadného úniku v případě požáru.

3.9   Kotvení, uvazování a vlečení

Všechna plavidla, s přihlédnutím k jejich konstrukční kategorii a jejich charakteristikám, musí mít jedno nebo více pevných míst nebo jiných prostředků schopných bezpečně vydržet síly působící při kotvení, uvázání a vlečení plavidla.

4.   MANÉVROVATELNOST

Výrobce musí zabezpečit, aby manévrovatelnost plavidla byla vyhovující při nejvýkonnějším motoru, pro který je plavidlo konstruováno a vyrobeno. U všech lodních motorů rekreačních plavidel musí být jmenovitý výkon motoru uveden v příručce uživatele podle harmonizované normy.

5.   POŽADAVKY NA INSTALACI

5.1   Motory a motorové prostory

5.1.1   Vestavěné motory

Všechny vestavěné motory musí být umístěny v uzavřeném prostoru odděleném od obytných prostorů a instalovány tak, aby bylo sníženo na minimum nebezpečí vzniku požáru nebo šíření požáru a také nebezpečí od toxických výparů, tepla, hluku nebo vibrací v obytných prostorech.

Součásti motoru a příslušenství, které vyžadují častou kontrolu a/nebo údržbu, musí být snadno přístupné.

Izolační materiály uvnitř motorového prostoru musí být nehořlavé.

5.1.2   Větrání

Motorový prostor musí být větratelný. Musí být zabráněno nebezpečnému vnikání vody vstupními větracími otvory do motorového prostoru.

5.1.3   Nechráněné části

Pokud není motor chráněn krytem nebo vlastním umístěním, musí být vyčnívající a pohybující se nechráněné nebo horké části motoru, které mohou způsobit poranění osob, účinně zakryty.

5.1.4   Start přívěsného motoru

Všechna plavidla s přívěsnými motory musí mít ochranu startu zatíženého motoru, s výjimkou motoru

a) se statickým tahem do 500 N;

b) vybaveného zařízením omezujícím při startu statický tah do 500 N.

▼M1

5.1.5   Vodní skútry plovoucí bez řidiče

Vodní skútr musí být vybaven buď zařízením pro automatické zastavení motoru, nebo automatickým zařízením, které uvede skútr do pomalého krouživého dopředného pohybu, jestliže řidič úmyslně vystoupí nebo ze skútru spadne.

▼B

5.2   Palivová soustava

5.2.1   Obecně

Palivové soustavy a instalace pro plnění, skladování, odvětrávání a dodávání paliva musí být konstruovány a instalovány tak, aby nebezpečí vzniku požáru a výbuchu bylo sníženo na minimum.

▼M1

5.2.2   Palivové nádrže

Palivové nádrže, potrubí a hadice musí být upevněny a odděleny nebo chráněny před jakýmkoli zdrojem nadměrného tepla. Materiál, z něhož jsou nádrže vyrobeny, a technologie jejich výroby musí odpovídat objemu nádrží a druhu paliva. Všechny prostory palivových nádrží musí být větrány.

Benzin musí být uložen v nádržích, které nejsou částí trupu a jsou

a) izolovány od motorového prostoru a od všech ostatních zdrojů vznícení,

b) odděleny od obytných prostorů.

Motorová nafta může být uložena v nádržích, které jsou součástí trupu.

▼B

5.3   Elektrický systém

Elektrické systémy musí být konstruovány a instalovány tak, aby zabezpečovaly řádný provoz plavidla při běžných provozních podmínkách a také aby minimalizovaly nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

Je nutno věnovat pozornost jisticím zařízením chránícím všechny obvody proti přetížení a zkratům, s výjimkou obvodu startéru motoru napájeného z akumulátorů.

Pro zabránění shromažďování plynů, které mohou vyvíjet akumulátory, musí být zajištěno větrání. Akumulátory musí být pevně uchyceny a chráněny proti vniknutí vody.

5.4   Kormidelní zařízení

5.4.1   Obecně

Kormidelní zařízení musí být konstruována, vyrobena a instalována tak, aby umožňovala přenos sil k řízení za předvídatelných provozních podmínek.

5.4.2   Nouzové prostředky

Plachetnice a plavidla s jedním vestavěným motorem a s dálkově ovládaným kormidelním zařízením musí být vybavena nouzovými prostředky k řízení plavidla při snížené rychlosti.

5.5   Plynová soustava

Plynové soustavy pro obytné účely musí být typu s odvodem par a zplodin musí být konstruovány a instalovány tak, aby se zabránilo úniku plynu a nebezpečí výbuchu a aby bylo možno zkoušet jejich těsnost. Materiály a součástky musí být vhodné pro použitý druh plynu a odolné namáhání a vlivům vznikajícím v mořském prostředí.

Každý spotřebič musí mít zařízení pro zabránění úniku plynu při zhasnutí plamene, účinné pro všechny hořáky. Každý plynový spotřebič musí mít samostatný přívod z rozvodné soustavy a každý spotřebič musí být ovládán samostatným uzavíracím zařízením. Musí být zajištěno odpovídající větrání pro zabránění vzniku nebezpečí od unikajícího plynu a zplodin hoření.

Všechna plavidla s pevně instalovaným plynovým zařízením musí mít uzavřený prostor pro uložení všech lahví na plyn. Uzavřený prostor musí být oddělen od obytných prostorů, přístupný pouze zvenku a větrán ven, aby uniklý plyn byl vyveden mimo plavidlo. Každé pevně instalované plynové zařízení musí být po instalaci vyzkoušeno.

5.6   Požární ochrana

5.6.1   Obecně

U druhu instalovaného vybavení a u uspořádání plavidla musí být bráno v úvahu nebezpečí vzniku a šíření požáru. Zvláštní pozornost musí být věnována okolí se zařízeními s otevřeným plamenem, horkým plochám nebo motorům a pomocným strojům, rozlití oleje a paliva, nezakrytým potrubím pro olej a palivo a vyvarování se vedení elektrické kabeláže nad horkými plochami.

▼M1

5.6.2   Hasicí zařízení

Plavidlo musí být vybaveno hasicím zařízením odpovídajícím druhu nebezpečí požáru nebo musí být udáno umístění a kapacita hasicího zařízení odpovídajícího druhu nebezpečí požáru. Plavidlo nesmí být uvedeno do provozu, dokud nebude vybaveno vhodným hasicím zařízením. Uzavřené prostory s benzinovým motorem musí být chráněny zhášecím zařízením, které nevyžaduje nutnost otevírat prostor motoru v případě požáru. Pokud je plavidlo vybaveno přenosnými hasicími přístroji, musí být tyto přístroje snadno přístupné a jeden z nich musí být umístěn tak, aby byl snadno dosažitelný z hlavního stanoviště řízení plavidla.

▼B

5.7   Navigační světla

Pokud jsou instalována na plavidle navigační světla, musí splňovat požadavky předpisů Colreg 1972, případně CEVNI, v platném znění.

▼M1

5.8   Zabránění odtoku nečistot a zařízení usnadňující zneškodnění odpadu na břehu

Plavidlo musí být konstruováno tak, aby se zabránilo nechtěnému odtoku znečisťujících látek (olej, palivo apod.) mimo plavidlo.

Plavidlo vybavené toaletami musí mít buď

a) fekální nádrže, nebo

b) místa k uchycení fekálních nádrží.

Plavidlo s trvale instalovanými fekálními nádržemi musí být vybaveno normalizovanou potrubní přípojkou pro odpadní vody umožňující připojení potrubí sběrných zařízení k odpadnímu potrubí plavidla.

Kromě toho musí být každé potrubí fekální soustavy procházející trupem vybaveno uzávěrem, který lze těsně uzavřít.

▼M1

B.   Základní požadavky na emise výfukových plynů z hnacích motorů

Hnací motory musí splňovat níže uvedené základní požadavky na emise výfukových plynů.

1.   IDENTIFIKACE MOTORU

1.1

Každý motor musí být zřetelně označen s uvedením těchto informací:

 obchodní značka nebo obchodní název výrobce motoru,

 typ motoru, případně skupina motorů,

 specifické identifikační číslo motoru,

 označení CE, je-li požadováno podle článku 10.

1.2

Uvedená označení musí vydržet po obvyklou dobu životnosti motoru a musí být snadno čitelná a nesmazatelná. Jestliže se použijí nálepky nebo štítky, musí být připojeny takovým způsobem, aby vydržely po obvyklou dobu životnosti motoru a nebylo možno je odstranit bez jejich zničení nebo poškození.

1.3

Uvedená označení musí být umístěna na části motoru, která je nezbytná pro běžný provoz motoru a která obvykle nevyžaduje výměnu v průběhu životnosti motoru.

1.4

Uvedená označení musí být umístěna tak, aby byla dobře viditelná pro osobu průměrné velikosti, poté co byl motor smontován se všemi částmi nutnými pro jeho provoz.

2.   POŽADAVKY NA EMISE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

Hnací motory musí být navrženy, vyrobeny a smontovány tak, aby při správné instalaci a běžné použití nepřekračovaly mezní hodnoty uvedené v tabulce:Tabulka 1

(g/kWh)

Typ motoru

Oxid uhelnatý

image

Uhlovodíky

image

Oxidy dusíku

NOx

Částice

PT

A

B

n

A

B

n

Dvoutaktní zážehový

150,0

600,0

1,0

30,0

100,0

0,75

10,0

--

Čtyřtaktní zážehový

150,0

600,0

1,0

6,0

50,0

0,75

15,0

--

Vznětový

5,0

0

0

1,5

2,0

0,5

9,8

1,0

V tabulce jsou A, B a n konstanty, P N je jmenovitý výkon motoru v kW; emise výfukových plynů se měří podle harmonizované normy ( 12 ).

U motorů o výkonu 130 kW lze při měření emisí použít zkušební cyklus buď E3 (IMO), nebo E5 (rekreační plavidla).

Při měření emisí z benzinových a naftových motorů se použije referenční palivo podle směrnice 98/69/ES (příloha IX, tabulky 1 a 2) a při měření emisí z motorů poháněných zkapalněným ropným plynem referenční palivo podle směrnice 98/77/ES.

3.   TRVANLIVOST

Výrobce motoru dodá návod k instalaci a údržbě, při jehož dodržení by měl motor při běžném použití trvale splňovat výše uvedené mezní hodnoty po obvyklou dobu životnosti motoru za běžných podmínek použití.

Potřebné informace musí výrobce motoru získat na základě výsledků předem provedených zkoušek životnosti při běžných provozních cyklech a výpočtů únavy částí tak, aby byl schopen vypracovat potřebný návod k údržbě a přiložit jej ke všem novým motorům při jejich prvním uvedení na trh.

Obvyklou dobou životnosti motoru se rozumí:

a) u vestavěných nebo záďových motorů se zabudovaným výfukovým systémem nebo bez něj: 480 hodin nebo 10 let podle toho, co nastane dříve;

b) u motorů vodních skútrů: 350 hodin nebo pět let podle toho, co nastane dříve;

c) u přívěsných motorů: 350 hodin nebo 10 let podle toho, co nastane dříve.

4.   PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Ke každému motoru musí být dodána příručka uživatele v úředním jazyce Společenství nebo v jazycích, které může určit členský stát, v němž se motor prodává. Příručka musí obsahovat:

a) návod k instalaci a údržbě nutné k zajištění správné funkce motoru, aby splňoval požadavky podle bodu 3 (trvanlivost);

b) údaj o výkonu motoru měřeném podle harmonizované normy.

C.   Základní požadavky na emise hluku

Rekreační plavidla s vestavěnými nebo záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému, vodní skútry a přívěsné motory a záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem musí splňovat níže uvedené základní požadavky na emise hluku:

1.   HLADINY EMISÍ HLUKU

1.1

Rekreační plavidla s vestavěnými nebo záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému, vodní skútry a přívěsné motory a záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem musí být navrženy, vyrobeny a smontovány tak, aby emise hluku měřené zkušebním postupem podle harmonizované normy ( 13 ) nepřekračovaly mezní hodnoty uvedené v tabulce:Tabulka 2

Výkon jediného motoru

v kW

Maximální hladina akustického tlaku, L pASmax

v dB

P N ≤ 10

67

10 <P N ≤ 40

72

P N> 40

75

V tabulce je P N jmenovitý výkon motoru v kW při jmenovité rychlosti a L pASmax je maximální hladina akustického tlaku v dB.

U dvoumotorových a vícemotorových jednotek s motory všech typů může být použita tolerance 3 dB.

1.2

Alternativně k měření akustického tlaku se u rekreačních plavidel s vestavěnými nebo záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému předpokládá splnění těchto požadavků na emise hluku, jestliže jejich Froudeho číslo Fn ≤ 1,1 a poměr výkon/výtlak P/D ≤ 40 a je-li motor a výfukový systém instalován podle specifikací výrobce motoru.

1.3

„Froudeho číslo“ se vypočte dělením maximální rychlosti plavidla V (m/s) druhou odmocninou součinu délky vodorysky Lwl (m) a gravitační konstanty (g = 9,8 m/s2):

image

„Poměr výkon/výtlak“ se vypočte dělením výkonu motoru P (kW) výtlakem plavidla

image

1.4

Další alternativou k měření akustického tlaku u rekreačních plavidel s vestavěnými nebo záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému je předpoklad splnění uvedených požadavků na emise hluku, jestliže hlavní konstrukční parametry těchto plavidel jsou stejné jako u certifikovaného referenčního plavidla, případně se jim blíží v rámci tolerance stanovené harmonizovanou normou.

1.5

„Certifikovaným referenčním plavidlem“ se rozumí specifická kombinace trupu plavidla a vestavěného nebo záďového motoru bez zabudovaného výfukového systému, u které bylo při měření podle bodu 1.1 zjištěno splnění základních požadavků na emise hluku, přičemž všechny příslušné hlavní konstrukční parametry a výsledky měření hladiny akustického tlaku byly uvedeny ve zveřejněném seznamu certifikovaných referenčních plavidel.

2.   PŘÍRUČKA UŽIVATELE

U rekreačních plavidel s vestavěnými nebo záďovými motory se zabudovaným výfukovým systémem nebo bez něj a u vodních skútrů musí příručka uživatele podle bodu 2.5 části A přílohy I obsahovat potřebné informace pro udržování plavidla a výfukového systému v takovém stavu, aby byla v mezích možnosti zajištěna shoda se stanovenými mezními hodnotami hluku při běžným způsobu použití.

U přívěsných motorů musí příručka uživatele podle bodu 4 části B přílohy I obsahovat potřebné pokyny pro udržování motoru v takovém stavu, aby byla v mezích možnosti zajištěna shoda se stanovenými mezními hodnotami hluku při běžném způsobu použití.

▼B
PŘÍLOHA II

VYBRANÉ ČÁSTI

1.

Zařízení chránící vestavěné motory a záďové motory před nežádoucím zážehem.

2.

Zařízení pro ochranu startu zatíženého přívěsného motoru.

3.

Kormidelní kola, kormidelní mechanismy a soustavy ovládacích lan.

▼M1

4.

Palivové nádrže určené k pevné instalaci a palivové hadice.

▼B

5.

Prefabrikované průlezy a boční okna.
PŘÍLOHA III

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE NEBO JEHO ZPLNOMOCNĚNÉHO ZÁSTUPCE USAZENÉHO VE SPOLEČENSTVÍ NEBO OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA UVÁDĚNÍ NA TRH

(Čl. 4 odst. 2 a 3)

a) Prohlášení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství podle čl. 4 odst. 2 (částečně dokončené plavidlo) musí obsahovat:

 jméno a adresu výrobce,

 jméno a adresu zástupce výrobce usazeného ve Společenství, případně osoby odpovědné za uvádění na trh,

 popis částečně dokončeného plavidla,

 prohlášení, že částečně dokončené plavidlo je určeno k dokončení jinými výrobci a že splňuje základní požadavky, které se vztahují na daný stav rozpracovanosti plavidla.

b) Prohlášení výrobce, jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství nebo osoby odpovědné za uvádění na trh podle čl. 4 odst. 3 (vybrané části) musí obsahovat:

 jméno a adresu výrobce,

 jméno a adresu zástupce výrobce usazeného ve Společenství, případně osoby odpovědné za uvádění na trh,

 popis vybrané části,

 prohlášení, že vybraná část splňuje příslušné základní požadavky.
PŘÍLOHA IV

OZNAČENÍ CE

Označení shody CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

image

Pokud je označení CE zmenšeno nebo zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jednotlivé části označení CE musí mít v podstatě stejný svislý rozměr, který nesmí být menší než 5 mm.

Za označením CE je uvedeno identifikační číslo oznámeného subjektu, v případě jeho účasti ve fázi řízení výroby.
PŘÍLOHA V

INTERNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY

(modul A)

1.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že dané výrobky splňují požadavky směrnice, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý výrobek označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě (viz příloha XV).

2.

Výrobce vypracuje technickou dokumentaci podle bodu 3; výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství tuto dokumentaci uchovává po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výrobku, aby byla dostupná příslušným vnitrostátním orgánům pro účely inspekce.

Není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ve Společenství, povinnost uchovávat technickou dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí výrobek na trh Společenství.

3.

Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody výrobku s požadavky této směrnice. Technická dokumentace musí v míře nezbytné pro takové posouzení zahrnovat návrh, výrobu a fungování výrobku (viz příloha XIII).

4.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává kopii prohlášení o shodě spolu s technickou dokumentací.

5.

Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběných výrobků s technickou dokumentací podle bodu 2 a s požadavky směrnice, které se na ně vztahují.

▼M1
PŘÍLOHA VI

INTERNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY A ZKOUŠKY

(modul Aa, volba 1)

Tento modul odpovídá modulu A podle přílohy V doplněnému o tyto dodatečné požadavky:

A.   Konstrukční návrh a provedení

U jednoho nebo několika plavidel představujících produkci výrobce je výrobcem nebo jeho jménem provedena jedna nebo více níže uvedených zkoušek, rovnocenných výpočtů nebo kontrol:

a) zkouška stability podle bodu 3.2 základních požadavků (část A přílohy I);

b) zkouška charakteristik vztlaku podle bodu 3.3 základních požadavků (část A přílohy I).

Společná ustanovení pro obě varianty:

Tyto zkoušky nebo výpočty nebo kontrola se provádějí na odpovědnost oznámeného subjektu zvoleného výrobcem.

B.   Emise hluku

V případě rekreačních plavidel vybavených vestavěným nebo záďovým motorem bez zabudovaného výfukového systému a u vodních skútrů:

Výrobce plavidel u jednoho nebo několika plavidel, která představují jeho produkci, provede nebo dá provést zkoušky emise hluku podle přílohy I části C na odpovědnost oznámeného subjektu zvoleného výrobcem.

V případě přívěsných motorů a záďových motorů se zabudovaným výfukovým systémem:

Výrobce motorů u jednoho nebo několika motorů z každé skupiny motorů, které představují jeho produkci, provede nebo dá provést zkoušky emise hluku podle části C přílohy I na odpovědnost oznámeného subjektu zvoleného výrobcem.

Jestliže se zkouší více než jeden motor ze skupiny motorů, použije se k ověření shody zkoušeného vzorku statistická metoda podle přílohy XVII.

▼B
PŘÍLOHA VII

ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU

(modul B)

1.

Oznámený subjekt zjišťuje a osvědčuje, že reprezentativní vzorek předpokládané výroby splňuje ustanovení této směrnice, která se na něj vztahují.

2.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o ES přezkoušení typu.

Žádost musí obsahovat:

 jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu,

 písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu,

 technickou dokumentaci podle bodu 3.

Žadatel dá oznámenému subjektu k dispozici reprezentativní vzorek předpokládané výroby, dále jen „typ“ ( 14 ).

Oznámený subjekt může požadovat další vzorky, jestliže to program zkoušek vyžaduje.

3.

Technická dokumentace musí umožňovat posuzování shody výrobku s požadavky této směrnice. Technická dokumentace musí v míře nezbytné pro takové posouzení zahrnovat návrh, výrobu a fungování výrobku (viz příloha XIII).

4.

Oznámený subjekt

4.1

přezkoumá technickou dokumentaci, ověří, zda byl typ vyroben ve shodě s technickou dokumentací, a určí součásti, které byly navrženy v souladu s příslušnými ustanoveními norem podle článku 5, jakož i součásti, které byly navrženy, aniž byla použita příslušná ustanovení těchto norem;

4.2

provede nebo dá provést příslušné kontroly a nezbytné zkoušky, aby zjistil, zda v případě, kdy nebyly použity normy podle článku 5, řešení zvolená výrobcem splňují základní požadavky této směrnice;

4.3

provede nebo dá provést příslušné kontroly a nezbytné zkoušky, aby zjistil, zda v případě, kdy výrobce zvolil použití příslušných norem, byly tyto normy skutečně použity;

4.4

dohodne se žadatelem místo, kde budou kontroly a nezbytné zkoušky provedeny.

5.

Pokud typ splňuje ustanovení směrnice, oznámený subjekt vydá žadateli certifikát ES přezkoušení typu. Certifikát musí obsahovat jméno a adresu výrobce, závěry přezkoušení, podmínky platnosti certifikátu a údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu.

K certifikátu musí být přiložen seznam důležitých částí technické dokumentace, jehož kopii uchovává oznámený subjekt.

Odmítne-li oznámený subjekt vydat výrobci certifikát ES přezkoušení typu, tuto skutečnost podrobně odůvodní.

6.

Žadatel informuje oznámený subjekt, u kterého je k dispozici technická dokumentace týkající se certifikátu ES přezkoušení typu, o všech změnách schváleného výrobku, které podléhají dodatečnému schválení, jestliže tyto změny mohou ovlivnit shodu se základními požadavky nebo s podmínkami předepsanými pro jeho používání. Toto dodatečné schválení se vydává formou dodatku k původnímu certifikátu ES přezkoušení typu.

7.

Každý oznámený subjekt sdělí ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se certifikátů ES přezkoušení typu a dodatků, které vydal a které odňal.

8.

Ostatní oznámené subjekty mohou obdržet kopie certifikátů ES přezkoušení typu a/nebo jejich dodatků. Přílohy k certifikátům musí být uchovávány k dispozici ostatním oznámeným subjektům.

9.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce spolu s technickou dokumentací uchovává kopie certifikátů ES přezkoušení typu a jejich dodatků po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výrobku.

Není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ve Společenství, povinnost uchovávat technickou dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí výrobek na trh Společenství.
PŘÍLOHA VIII

SHODA S TYPEM

(modul C)

1.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství zajišťuje a prohlašuje, že dané výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky směrnice, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý výrobek označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě (viz příloha XV).

2.

Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběných výrobků s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky směrnice, které se na ně vztahují.

3.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává kopii prohlášení o shodě po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výrobku.

Není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ve Společenství, povinnost uchovávat technickou dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí výrobek na trh Společenství (viz příloha XIII).

▼M1

4.

Pokud se týká posuzování shody s požadavky na emise výfukových plynů podle této směrnice, v případě, kdy výrobce nepoužívá příslušný systém jakosti podle přílohy XII, může oznámený subjekt zvolený výrobcem provést nebo dát provést kontroly výrobků v náhodně zvolených intervalech. Jestliže se úroveň jakosti zdá neuspokojivá nebo se pokládá za nutné ověřit platnost výsledků předložených výrobcem, použije se tento postup:

Ze série se odebere motor a podrobí zkoušce podle části B přílohy I. Zkoušené motory musí být částečně nebo kompletně zaběhnuté podle údajů výrobce. Jestliže specifické emise výfukových plynů z motoru odebraného ze série překračují mezní hodnoty podle části B přílohy I, může výrobce požádat, aby byla provedena měření na vzorku motorů odebraných ze série a zahrnujících i původně odebraný motor. K ověření shody uvedeného vzorku s požadavky této směrnice se použije statistická metoda podle přílohy XVII.

▼B
PŘÍLOHA IX

ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBY

(modul D)

1.

Výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že dané výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky směrnice, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý výrobek označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě (viz příloha XV). Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.

2.

Výrobce používá schválený systém jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení výrobků podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.

3.

Systém jakosti

3.1

Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti pro dané výrobky.

Žádost musí obsahovat:

 všechny příslušné informace o předpokládané kategorii výrobků,

 dokumentaci systému jakosti,

 případně technickou dokumentaci schváleného typu (viz příloha XIII) a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.

3.2

Systém jakosti musí zabezpečovat shodu výrobků s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky směrnice, které se na ně vztahují.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace musí obsahovat zejména přiměřený popis:

 cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, týkajících se jakosti výrobků,

 výrobního procesu, postupů při řízení a zabezpečování jakosti a systematických opatření, která budou použita,

 kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti,

 záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.,

 prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti výrobků a nad efektivním fungováním systému jakosti.

3.3

Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů jakosti, které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmů auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného výrobku. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách výrobce.

Rozhodnutí musí být sděleno výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4

Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2, nebo zda se požaduje nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4.

Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1

Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2

Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro výrobu, kontrolu a zkoušení a skladování, a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

 dokumentaci systému jakosti,

 záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3

Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.

4.4

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neočekávané inspekční prohlídky. Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt podle potřeby provádět nebo nechat provést zkoušky ověřující správné fungování systému jakosti. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5.

Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výrobku:

 dokumentaci uvedenou v druhém pododstavci druhé odrážce bodu 3.1,

 aktualizaci uvedenou v druhém pododstavci bodu 3.4,

 rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v posledním pododstavci bodu 3.4 a v bodech 4.3 a 4.4.

6.

Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systémů jakosti.
PŘÍLOHA X

OVĚŘOVÁNÍ VÝROBKŮ

(modul F)

1.

Tento modul popisuje postup, kterým výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství zajišťuje a prohlašuje, že výrobky podle ustanovení bodu 3 jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky směrnice, které se na ně vztahují.

2.

Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu výrobků s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky směrnice, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý výrobek označením CE a vydá písemné prohlášení o shodě (viz příloha XV).

3.

Oznámený subjekt provede příslušné kontroly a zkoušky s cílem ověřit shodu výrobku s požadavky směrnice, podle volby výrobce buď kontrolou a zkoušením každého výrobku podle bodu 4, nebo kontrolou a zkoušením výrobků na základě statistických metod podle bodu 5.

3a.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává kopii prohlášení o shodě po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výrobku.

4.

Ověřování kontrolou a zkoušením každého výrobku

4.1

Každý výrobek musí být jednotlivě zkontrolován a musí být provedeny odpovídající zkoušky uvedené v příslušné normě (normách) podle článku 5 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu výrobků s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky směrnice, které se na ně vztahují.

4.2

Oznámený subjekt opatří nebo dá opatřit každý schválený výrobek svým identifikačním číslem a vydá písemný certifikát shody vztahující se k provedeným zkouškám.

4.3

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí být schopen na požádání předložit certifikáty shody vydané oznámeným subjektem.

5.

Statistické ověřování

5.1

Výrobce předkládá své výrobky v podobě stejnorodých dávek a učiní veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval stejnorodost každé vyrobené dávky.

5.2

K ověření musí být k dispozici veškeré výrobky v podobě stejnorodých dávek. Z každé dávky se náhodným výběrem odebere vzorek. Výrobky ve vzorku se jednotlivě kontrolují a provedou se odpovídající zkoušky stanovené v příslušné normě (normách) podle článku 5 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu těchto výrobků s požadavky směrnice, které se na ně vztahují, a rozhodnout, zda bude dávka přijata nebo zamítnuta.

5.3

Statistický postup se řídí těmito zásadami:

 statistickou metodu, která má být použita,

 přejímacím plánem s uvedením jeho operativních charakteristik.

▼M1

Pro posouzení shody s požadavky na emise výfukových plynů se použije postup podle přílohy XVII.

▼B

5.4

V případě, že jsou dávky přijaty, oznámený subjekt opatří nebo dá opatřit každý výrobek svým identifikačním číslem a vydá písemný certifikát shody vztahující se k provedeným zkouškám. Všechny výrobky z dávky mohou být uvedeny na trh s výjimkou těch výrobků ze vzorku, u nichž nebyla zjištěna shoda.

Pokud je dávka zamítnuta, příslušný oznámený subjekt přijme všechna příslušná opatření, která zabrání jejímu uvedení na trh. V případě častého zamítnutí dávek může oznámený subjekt statistické ověřování pozastavit.

Výrobce může během výrobního procesu opatřit výrobky na odpovědnost oznámeného subjektu jeho identifikačním číslem.

5.5

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí být schopen na požádání předložit certifikáty shody vydané oznámeným subjektem.
PŘÍLOHA XI

OVĚŘOVÁNÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU

(modul G)

1.

Tento modul popisuje postup, kterým výrobce zajišťuje a prohlašuje, že daný výrobek, pro nějž byl vydán certifikát podle bodu 2, splňuje požadavky směrnice, které se na něj vztahují. Označení CE připojí na výrobek výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství a vypracuje prohlášení o shodě (viz příloha XV).

2.

Oznámený subjekt zkontroluje každý jednotlivý výrobek a provede odpovídající zkoušky stanovené v příslušné normě (normách) podle článku 5 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit jeho shodu s příslušnými požadavky směrnice.

Oznámený subjekt opatří nebo dá opatřit schválený výrobek svým identifikačním číslem a vydá certifikát shody vztahující se k provedeným zkouškám.

3.

Účelem technické dokumentace je umožnit posouzení shody s požadavky směrnice a pochopení návrhu, výroby a fungování výrobku (viz příloha XIII).
PŘÍLOHA XII

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI

(modul H)

1.

Tento modul popisuje postup, kterým výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že dané výrobky splňují požadavky směrnice, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý výrobek označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě (viz příloha XV). Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.

2.

Výrobce používá schválený systém jakosti pro návrh, výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení výrobků podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.

3.

Systém jakosti

3.1

Výrobce podá u oznámeného subjektu žádost o posouzení systému jakosti.

Žádost musí obsahovat:

 všechny příslušné informace o předpokládané kategorii výrobků,

 dokumentaci systému jakosti.

3.2

Systém jakosti musí zabezpečovat shodu výrobků s požadavky směrnice, které se na ně vztahují.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad politiky jakosti a postupů, např. programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis:

 cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, týkajících se jakosti návrhu a výrobku,

 technických specifikací návrhu včetně norem, které budou použity, a v případě, kdy se normy podle článku 5 zcela nepoužívají, popis prostředků, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění základních požadavků směrnice, které se na ně vztahují,

 metod kontroly a ověřování návrhu, postupů a systematických opatření, které budou použity při navrhování výrobků spadajících do příslušné kategorie výrobků,

 odpovídajících metod, postupů a systematických opatření, které budou použity při výrobě, řízení a zabezpečování jakosti,

 kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti,

 záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků apod.,

 prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti návrhu a výrobků a nad efektivním fungováním systému jakosti.

3.3

Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu (EN 29001), se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného výrobku. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách výrobce.

Rozhodnutí musí být sděleno výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4

Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2 nebo zda se požaduje nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4.

ES dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1

Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2

Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro navrhování, výrobu, kontrolu a zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

 dokumentaci systému jakosti,

 záznamy o jakosti požadované v části systému jakosti týkající se návrhu, např. výsledky analýz, výpočtů, zkoušek atd.,

 záznamy o jakosti požadované v části systému jakosti týkající se výroby, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3

Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.

4.4

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neočekávané inspekční prohlídky. Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5.

Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výrobku:

 dokumentaci uvedenou v druhém pododstavci druhé odrážce bodu 3.1,

 aktualizaci uvedenou v druhém pododstavci bodu 3.4,

 rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v posledním pododstavci bodu 3.4 a v bodech 4.3 a 4.4.

6.

Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systémů jakosti.

▼M1
PŘÍLOHA XIII

TECHNICKÁ DOKUMENTACE PŘEDKLÁDANÁ VÝROBCEM

Technická dokumentace podle příloh V, VII, VIII, IX, XI a XVI musí obsahovat všechny příslušné údaje nebo prostředky použité výrobcem k zajištění toho, aby vybrané části nebo plavidlo splňovaly základní požadavky, které se na ně vztahují.

Technická dokumentace musí umožňovat pochopení konstrukčního návrhu, výroby a fungování výrobku a musí umožňovat posouzení shody s požadavky této směrnice.

Dokumentace musí v míře nezbytné pro posouzení obsahovat:

a) celkový popis typu;

b) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů atd.;

c) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a fungování výrobku;

d) seznam norem podle článku 5, které byly zcela nebo zčásti použity, a popis řešení zvolených pro splnění základních požadavků, pokud nebyly použity normy podle článku 5;

e) výsledky konstrukčních výpočtů, provedených kontrol atd.;

f) protokoly o zkouškách nebo výpočty, týkající se zejména stability plavidla podle bodu 3.2 a vztlaku podle bodu 3.3 základních požadavků (část A přílohy I);

g) protokoly o zkouškách emisí výfukových plynů prokazující shodu s bodem 2 základních požadavků (část B přílohy I);

h) protokoly o zkouškách emisí hluku prokazující shodu s bodem 1 základních požadavků (část C přílohy I).

▼B
PŘÍLOHA XIV

MINIMÁLNÍ KRITÉRIA, KTERÁ MAJÍ ČLENSKÉ STÁTY BRÁT V ÚVAHU PŘI OZNAMOVÁNÍ SUBJEKTŮ

▼M1

1.

Subjektem, jeho ředitelem a pracovníky odpovědnými za ověřování nesmějí být osoby, které navrhují, vyrábějí, dodávají nebo instalují výrobky podle článku 1, jejichž inspekci provádějí, ani zplnomocněný zástupce některé z těchto stran. Nesmějí se podílet ani přímo, ani jako zplnomocnění zástupci na konstrukčním návrhu, výrobě, uvádění na trh nebo údržbě výše uvedených výrobků. To však nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem a subjektem.

1a.

Oznámený subjekt musí být nezávislý a nesmí být výrobcem nebo dodavatelem kontrolován.

▼B

2.

Oznámený subjekt a jeho pracovníci pověření inspekcí provádí ověřování na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti a technické způsobilosti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky inspekce, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které jsou na výsledcích ověřování zainteresováni.

3.

Oznámený subjekt musí mít k dispozici nezbytné pracovníky a vlastnit potřebné vybavení, aby mohl řádně vykonávat správní a technické úkony spojené s ověřováním. Musí mít rovněž přístup k vybavení požadovanému pro zvláštní ověřování.

4.

Pracovníci odpovědní za inspekci musí mít:

 řádné technické a odborné vzdělání,

 dostatečnou znalost požadavků na provádění inspekcí a odpovídající zkušenosti s těmito inspekcemi,

 schopnost vypracovat certifikáty, záznamy a zprávy, nutné k doložení provedených inspekcí.

5.

Musí být zaručena nestrannost pracovníků vykonávajících inspekci. Jejich odměňování nesmí záviset na počtu provedených inspekcí ani na výsledcích těchto inspekcí.

6.

Subjekt uzavře pojištění odpovědnosti osob, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za inspekce přímo odpovědný sám členský stát.

7.

Pracovníci subjektu zachovávají služební tajemství o informacích získaných při plnění svých úkolů (s výjimkou styku s příslušnými správními orgány státu, v němž vykonávají svou činnost) na základě této směrnice nebo jakéhokoliv ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se tato směrnice provádí.

▼M1
PŘÍLOHA XV

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1.

Písemné prohlášení o shodě s ustanoveními této směrnice musí být vždy přiloženo:

a) k rekreačním plavidlům a vodním skútrům, kde musí být vloženo do příručky uživatele (bod 2.5 část A přílohy I),

b) k vybraným částem podle přílohy II,

c) k hnacím motorům, kde musí být vloženo do příručky uživatele (bod 4 část B přílohy I).

2.

Písemné prohlášení o shodě musí obsahovat následující údaje ( 15 ):

a) jméno a adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství ( 16 ),

b) popis výrobku uvedeného v bodu 1 ( 17 ),

c) odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje,

d) v případě potřeby odkaz na jiné použité směrnice Společenství,

e) v případě potřeby odkaz na příslušný certifikát ES přezkoušení typu vydaný oznámeným subjektem,

f) v případě potřeby jméno a adresu oznámeného subjektu,

g) údaje o totožnosti osoby oprávněné podepsat se za výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství.

3.

V případě

 vestavěných motorů a záďových motorů bez zabudovaného výfukového systému,

 motorů, jejichž typ byl schválen podle směrnice 97/68/ES a které jsou ve shodě s etapou II podle bodu 4.2.3 přílohy I uvedené směrnice,

 motorů, jejichž typ byl schválen podle směrnice 88/77/EHS,

musí prohlášení o shodě kromě informací podle bodu 2 obsahovat prohlášení výrobce, že motor splňuje požadavky této směrnice na emise výfukových plynů, je-li instalován na rekreačním plavidle podle návodu dodaného výrobcem, a že tento motor nesmí být uveden do provozu, dokud u rekreačního plavidla, na němž má být instalován, nebude prohlášena shoda s příslušnými ustanoveními této směrnice, je-li požadována.

▼M1
PŘÍLOHA XVI

ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBKŮ

(modul E)

1.

Tento modul popisuje postup, kterým výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že dané výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky směrnice, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý výrobek označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikační značkou oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.

2.

Výrobce používá schválený systém jakosti pro výstupní kontrolu a zkoušení výrobků podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.

3.

Systém jakosti

3.1

Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti pro dané výrobky.

Žádost musí obsahovat:

 všechny příslušné informace o předpokládané kategorii výrobků,

 dokumentaci systému jakosti,

 případně technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.

3.2

Každý výrobek musí být podle systému jakosti zkontrolován a musí být provedeny odpovídající zkoušky stanovené v příslušné normě (normách) podle článku 5 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit jeho shodu s příslušnými požadavky této směrnice. Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis:

 cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výrobků,

 kontrol a zkoušek, které budou provedeny po výrobě,

 prostředků umožňujících dozor nad efektivním fungováním systému jakosti,

 záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

3.3

Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2.

U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného výrobku. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách výrobce.

Rozhodnutí musí být oznámeno výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4

Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2, nebo zda se požaduje nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4.

Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1

Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2

Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro kontrolu, zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

 dokumentaci systému jakosti,

 technickou dokumentaci,

 záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3

Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.

4.4

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neočekávané inspekční prohlídky. Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5.

Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výrobku:

 dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 druhém pododstavci druhé odrážce,

 aktualizaci uvedenou v bodu 3.4 druhém pododstavci,

 rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v bodu 3.4 posledním pododstavci a bodech 4.3 a 4.4.

6.

Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systémů jakosti.
PŘÍLOHA XVII

POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBY S POŽADAVKY NA EMISE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ A HLUKU

1.

K ověření shody skupiny motorů se ze série odebere vzorek motorů. O velikosti vzorku (n) rozhodne výrobce v dohodě s oznámeným subjektem.

2.

Pro každou regulovanou složku emisí výfukových plynů a hluku se z výsledků získaných na odebraném vzorku vypočte aritmetický průměr X. Shoda vyrobené série s požadavky se předpokládá („série vyhovuje“), je-li splněna podmínka:

X + k. SL,

kde S je směrodatná odchylka

image

X

=

aritmetický průměr výsledků

x

=

jednotlivé výsledky vzorku

L

=

příslušná mezní hodnota

n

=

počet motorů ve vzorku

k

=

statistický faktor závislý na n (viz tabulka)n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

k

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279

n

11

12

13

14

15

16

17

18

19

k

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,198

Je-li n ≥ 20, pak

image( 1 ) Úř. věst. C 123, 15.5.1992, s. 7.

( 2 ) Úř. věst. C 313, 30.11.1992, s. 38.

( 3 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 16. listopadu 1992 (Úř. věst. C 337, 21.12.1992, s. 17); společné stanovisko Rady ze dne 16. prosince 1993 (Úř. věst. C 137, 19.5.1994, s. 1); rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. března 1994 (Úř. věst. C 91, 28.3.1994).

( 4 ) Úř. věst. C 136, 4.6.1985, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 88/182/EHS (Úř. věst. L 81, 26.3.1988, s. 75).

( 6 ) Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 23.

( 7 ) Úř. věst. L 301, 28.10.1982, s. 1. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 1994.

( 8 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/63/ES (Úř. věst. L 227, 23.8.2001, s. 41).

( 9 ) Směrnice Rady 88/77/EHS ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem (Úř. věst. L 36, 9.2.1988, s. 33). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/27/ES (Úř. věst. L 107, 18.4.2001, s. 10).

( 10 ) Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

( 11 ) EN ISO 14509.

( 12 ) EN ISO 8178-1: 1996.

( 13 ) EN ISO 14509.

( 14 ) Typ může představovat více variant výrobků, pokud rozdíly mezi variantami neovlivňují úroveň bezpečnosti a jiné požadavky týkající se způsobilosti výrobku.

( 15 ) Prohlášení musí být vypracováno v jazyce (jazycích) podle ustanovení bodu 2.5 části A přílohy I.

( 16 ) Uvede se obchodní název a úplná adresa; zplnomocněný zástupce uvede také obchodní název a adresu výrobce.

( 17 ) V případě potřeby popis výrobku, typ, výrobní číslo.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU