(EHS) č. 315/93Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách

Publikováno: Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. února 1993 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. března 1993 Nabývá účinnosti: 1. března 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 7. srpna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 315/93

ze dne 8. února 1993,

kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách

(Úř. věst. L 037, 13.2.1993, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009

  L 188

14

18.7.2009
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 315/93

ze dne 8. února 1993,

kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravináchRADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

ve spolupráci s Evropským parlamentem ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 3 ),

vzhledem k tomu, že je třeba přijmout opatření, jejichž cílem je postupné vytvoření vnitřního trhu v období do 31. prosince 1992; že vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu;

vzhledem k tomu, že rozdíly mezi právními předpisy jednotlivých států mohou být překážkou pro fungování společného trhu; že je proto nezbytné stanovit postup pro přijímání harmonizovaných předpisů Společenství;

vzhledem k tomu, že kontaminující látky mohou proniknout do potravin v jakékoliv fázi od výroby po spotřebu;

vzhledem k tomu, že v zájmu ochrany veřejného zdraví je nezbytné udržet množství těchto kontaminujících látek na úrovních, které jsou toxikologicky přijatelné;

vzhledem k tomu, že úrovně musí být dále snižovány, kdykoli je toho možno dosáhnout dobrou výrobní praxí; že soulad s dobrou výrobní praxí mohou účinně sledovat orgány veřejné správy vzhledem k odbornému vzdělání a zkušenostem svých pracovníků;

vzhledem k tomu, že používáním tohoto nařízení nejsou dotčeny zvláštní předpisy Společenství;

vzhledem k tomu, že pro ochranu zdraví je třeba podporovat hledání celkového řešení otázky kontaminujících látek v potravinách;

vzhledem k tomu, že Vědecký výbor pro potraviny zřízeným rozhodnutím 74/234/EHS ( 4 ) musí být konzultován ke všem otázkám, které mohou mít vliv na veřejné zdraví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

1.  Toto nařízení se vztahuje na kontaminující látky v potravinách.

„Kontaminující látkou“ se rozumí látka, která není do potraviny přidána záměrně a vyskytuje se v ní jako důsledek produkce (včetně postupů při pěstování rostlin, chovu zvířat a používání veterinárních léčiv), výroby, zpracování, přípravy, úpravy, obchodní úpravy, balení a přepravy nebo skladování potraviny, nebo jako výsledek kontaminace z vnějšího prostředí. Toto vymezení nezahrnuje zbytky hmyzu, chlupy a jiné cizorodé látky.

2.  Toto nařízení se nevztahuje na kontaminující látky, které jsou předmětem zvláštních předpisů Společenství.

Při vstupu tohoto nařízení v platnost zveřejní Komise pro informační účely v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství seznam předpisů uvedených v prvním pododstavci. Tento seznam Komise průběžně aktualizuje.

3.  Předpisy týkající se kontaminujících látek budou přijímány v souladu s tímto nařízením, s výjimkou předpisů uvedených v odstavci 2.

Článek 2

1.  Potraviny, které obsahují kontaminující látky v množství, které je z hlediska lidského zdraví a zejména z toxikologického hlediska nepřijatelné, nesmějí být uváděny na trh.

2.  Množství kontaminace je dále třeba udržovat tak nízko, jak toho lze rozumně dosáhnout dobrou výrobní praxí na všech stupních uvedených v článku 1.

3.   ►M2  V zájmu ochrany veřejného zdraví a v souladu s odstavcem 1 může Komise, je-li to nezbytné, stanovit pro určité kontaminující látky nejvyšší přípustná množství. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 8 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 8 odst. 4. ◄

Tato nejvyšší přípustná množství budou přijata v podobě nevyčerpávajícího seznamu Společenství a mohou zahrnovat

 limity pro tytéž kontaminující látky v různých potravinách,

 analytické detekční limity,

 odkazy na metody odběru vzorků a analýzy, které mají být použity.

Článek 3

Předpisy, které mohou mít vliv na veřejné zdraví, jsou přijímány po konzultaci s Vědeckým výborem pro potraviny.

Článek 4

1.  Pokud členský stát na základě podrobného odůvodnění v důsledku nových informací nebo přehodnocení stávajících informací provedeného po přijetí této směrnice shledá, že obsah určité kontaminující látky v potravině představuje hrozbu pro lidské zdraví, třebaže je v souladu s tímto nařízením nebo zvláštními nařízeními vydanými na jeho základě, může přechodně pozastavit nebo omezit používání daných předpisů na svém území. Uvědomí o tom neprodleně ostatní členské státy a Komisi a uvede důvody svého rozhodnutí.

▼M2

2.  Komise v rámci Stálého výboru pro potraviny, zřízeného rozhodnutím Rady 69/414/EHS ( 5 ), co nejrychleji přezkoumá důvody uvedené členským státem podle odstavce 1 a neprodleně vydá stanovisko a přijme nezbytná opatření s cílem potvrdit, upravit nebo zrušit vnitrostátní opatření regulativním postupem podle čl. 8 odst. 2.

▼B

Článek 5

1.  Členské státy nesmějí zakázat, omezit nebo činit překážky uvedení na trh potravin, které splňují podmínky stanovené tímto nařízením nebo zvláštními předpisy vydanými na základě tohoto nařízení, z důvodů množství kontaminujících látek.

2.  Nejsou-li přijaty předpisy Společenství týkající se nejvyšších přípustných množství podle čl. 2 odst. 3, použijí se odpovídající vnitrostátní předpisy, jsou-li v souladu s ustanoveními Smlouvy.

3.  

a) Pokud některý členský stát zachová v platnosti své vnitrostátní předpisy, uvědomí o tom Komisi a ostatní členské státy do šesti měsíců od přijetí tohoto nařízení.

b) Pokud některý členský stát považuje za nezbytné přijmout nové právní předpisy, sdělí Komisi a ostatním členským státům zamýšlená opatření a uvede důvody jejich přijetí. Komise konzultuje členské státy v rámci Stálého výboru pro potraviny, pokud to pokládá za účelné nebo pokud o to některý členský stát požádá.

Členské státy přijmou tato zamýšlená opatření nejdříve tři měsíce od tohoto sdělení a pouze tehdy, není-li stanovisko Komise nepříznivé.

Je-li stanovisko Komise nepříznivé, zahájí Komise před uplynutím lhůty uvedené ve druhém pododstavci postup podle ►M2  čl. 8 odst. 2 ◄ , aby bylo rozhodnuto, zda lze zamýšlená opatření provést, případně s vhodnými změnami.

Článek 6

Komise předloží Stálému výboru pro potraviny každoročně zprávu o celkovém vývoji právních předpisů Společenství týkajících se kontaminujících látek.

Článek 7

Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise Radě zprávu o získaných zkušenostech, ke které popřípadě připojí vhodné návrhy.

▼M1

Článek 8

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 ( 6 ) (dále jen „výbor“).

2.  Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES ( 7 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

▼M2

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ( 8 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼M2

4.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼B

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. března 1993.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Úř. věst. C 57, 4.3.1992, s. 11.

( 2 ) Úř. věst. C 129, 20.5.1991, s. 104 a rozhodnutí ze dne 20. ledna 1993 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 3 ) Úř. věst. C 223, 31.8.1992, s. 24.

( 4 ) Úř. věst. L 136, 20.5.1974, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. L 291, 19.11.1969, s. 9.

( 6 ) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

( 7 ) Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.).

( 8 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU