93/83/EHSSměrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu

Publikováno: Úř. věst. L 248, 6.10.1993, s. 15-21 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 27. září 1993 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 4. října 1993 Nabývá účinnosti: 4. října 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 6. června 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY 93/83/EHS

ze dne 27. září 1993

o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu

(Úř. věst. L 248 6.10.1993, s. 15)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/789 Text s významem pro EHP ze dne 17. dubna 2019,

  L 130

82

17.5.2019
▼B

SMĚRNICE RADY 93/83/EHS

ze dne 27. září 1993

o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosuKAPITOLA I

DEFINICE

Článek 1

Definice

1.  Pro účely této směrnice se „družicí“ rozumí družice pracující na frekvenčních pásmech, která jsou podle právních předpisů o telekomunikacích vyhrazena pro vysílání signálů přijímaných veřejností nebo jsou vyhrazena pro uzavřenou komunikaci z jednoho bodu do druhého. I ve druhém případě však musí být okolnosti, za kterých dochází k individuálnímu příjmu signálu, srovnatelné s okolnostmi v případě prvním.

2.  

a) Pro účely této směrnice se „sdělením veřejnosti pomocí družice“ rozumí činnost pod kontrolou a odpovědností vysílající organizace, při které jsou programové signály určené pro příjem veřejnosti vkládány do nepřerušovaného řetězu sdělení vedoucího na družici a z ní dolů na zem.

b) Ke sdělení veřejnosti pomocí družice dochází výlučně v těch členských státech, kde jsou pod kontrolou a odpovědností vysílající organizace programové signály vkládány do nepřerušovaného řetězu sdělení vedoucího na družici a z ní dolů na zem.

c) Pokud jsou programové signály kódované, jde o sdělení veřejnosti pomocí družice za podmínky, že prostředky k dekódování vysílání jsou poskytovány veřejnosti vysílající organizací nebo s jejím souhlasem.

d) Pokud ke sdělení veřejnosti pomocí družice dochází ve třetím státě, který neposkytuje úroveň ochrany uvedenou v kapitole II,

i) a pokud jsou programové signály přenášeny na družici z vysílacího zařízení umístěného v členském státě, má se za to, že ke sdělení veřejnosti pomocí družice dochází v tomto členském státě a práva uvedená v kapitole II lze uplatnit vůči osobě provozující takové zařízení, nebo

ii) pokud se nepoužívá vysílací zařízení v členském státě, ale vysílající organizace usazená v členském státě provádí sdělení veřejnosti pomocí družice, má se za to, že k němu dochází v členském státě, ve kterém má vysílající organizace ve Společenství své ústředí, a práva uvedená v kapitole II lze uplatnit vůči vysílající organizaci.

▼M1

3.  Pro účely této směrnice se „kabelovým přenosem“ rozumí současný, úplný a nezměněný přenos převzatého vysílání kabelem nebo mikrovlnným systémem pro příjem veřejností původního vysílání z jiného členského státu, po drátě nebo bezdrátově, včetně vysílání pomocí družice, televizních nebo rozhlasových programů určených pro příjem veřejností, a to bez ohledu na způsob, jakým poskytovatel služby kabelového přenosu získává pro tyto účely programové signály od vysílací organizace.

▼B

4.  Pro účely této směrnice se „organizací pro kolektivní správu“ rozumí organizace, která řídí a spravuje autorská práva a práva s nimi související, přičemž tato činnost je jedinou nebo jednou z jejích hlavních činností.

5.  Pro účely této směrnice se „hlavním režisérem filmového nebo audiovizuálního díla“ rozumí jeho autor nebo jeden z jeho autorů. Členské státy mohou stanovit, že za spoluautory lze pokládat i další osoby.KAPITOLA II

VYSÍLÁNÍ PROGRAMU POMOCÍ DRUŽICE

Článek 2

Vysílací práva

Členské státy stanoví, že autor má výlučné právo na to, aby souhlasil se sdělením autorského díla veřejnosti pomocí družice, pokud jsou splněna ustanovení této kapitoly.

Článek 3

Nabytí vysílacích práv

1.  Členské státy zajistí, aby souhlas podle článku 2 bylo možné získat pouze smluvně.

2.  Členský stát může stanovit, že kolektivní smlouva mezi organizací pro kolektivní správu a vysílající organizací, týkající se určité kategorie děl, může být rozšířena na nositele práv stejné kategorie, kteří nejsou zastoupeni organizací pro kolektivní správu, pokud:

 sdělení veřejnosti pomocí družice probíhá současně s pozemním vysíláním stejné vysílající organizace a

 nezastoupený nositel práv má kdykoliv možnost vyloučit rozšíření kolektivní smlouvy na své dílo a vykonávat svá práva individuálně, nebo kolektivně.

3.  Odstavec 2 se nevztahuje na kinematografická díla včetně děl vytvořených postupem podobným kinematografickým dílům.

4.  Pokud právní předpisy členského státu umožňují rozšíření kolektivní smlouvy podle článku 2, musí tento členský stát informovat Komisi, které vysílající organizace mohou takového práva využít. Komise zveřejní tyto informace v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Práva výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a vysílajících organizací

1.  Pro účely sdělení veřejnosti pomocí družice jsou práva výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a vysílajících organizací chráněna články 6, 7, 8 a 10 směrnice 92/100/EHS.

2.  Pro účely odstavce 1 se „bezdrátovým vysíláním“ ve směrnici 92/100/EHS rozumí také sdělení veřejnosti pomocí družice.

3.  Pokud jde o výkon práv uvedených v odstavci 1, použijí se čl. 2 odst. 7 a článek 12 směrnice 92/100/EHS.

Článek 5

Vztah mezi autorským právem a právy s ním souvisejícími

Ochranou práv souvisejících s autorským právem podle této směrnice není dotčena ochrana autorského práva.

Článek 6

Minimální ochrana

1.  Členský stát může stanovit dokonalejší ochranu pro nositele práv souvisejících s autorským právem, než požaduje článek 8 směrnice 92/100/EHS.

2.  Při provádění odstavce 1 musí vzít členské státy v úvahu definice uvedené v čl. 1 odst. 1 a 2.

Článek 7

Přechodná ustanovení

1.  Pokud jde o včasné provedení práv uvedených v čl. 4 odst. 1 této směrnice, použije se čl. 13 odst. 1, 2, 6 a 7 směrnice 92/100/EHS. Ustanovení čl. 13 odst. 4 a 5 směrnice 92/100/EHS se použije přiměřeně.

2.  Na smlouvy o využití díla a obdobných chráněných příspěvků, které jsou platné dnem uvedeným v čl. 14 odst. 1, se od 1. ledna 2000 vztahují čl. 1 odst. 2 a články 2 a 3, pokud jejich platnost končí až po tomto dni.

3.  Pokud mezinárodní koprodukční smlouva uzavřená přede dnem uvedeným v čl. 14 odst. 1 mezi koproducentem z členského státu a jedním nebo více koproducenty z jiného členského státu nebo z třetích zemí výslovně stanoví systém dělení při využívání práv mezi koproducenty podle geografických oblastí pro všechny druhy sdělení veřejnosti bez rozlišení úprav pro sdělení veřejnosti pomocí družice a pro jiné druhy sdělení, a pokud by sdělení veřejnosti pomocí družice zasahovalo do výlučného, zejména jazykového, postavení jednoho z koproducentů nebo jeho právních nástupců na daném území, vyžaduje povolení pro sdělení veřejnosti pomocí družice jedním z koproducentů nebo jeho právními nástupci předchozí souhlas nositele výlučného práva bez ohledu na to zda jde o koproducenta, nebo jeho právního nástupce.KAPITOLA III

KABELOVÝ PŘENOS

Článek 8

Práva pro kabelový přenos

1.  Členské státy zajistí, aby se při přenosu programů pomocí kabelu z jiného členského státu na jejich území dbalo na dodržování autorského práva a práv s ním souvisejících a aby k takovému přenosu došlo na základě individuálního nebo kolektivního smluvního ujednání mezi nositeli autorského práva, nositeli práv souvisejících s autorským právem a provozovateli kabelového přenosu.

2.  Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské státy do 31. prosince 1997 ponechat v platnosti systémy zákonných licencí, které platí nebo jsou výslovně stanoveny vnitrostátním právem ke dni 31. července 1991.

Článek 9

Výkon práv na kabelový přenos

1.  Členské státy zajistí, aby právo nositelů autorského práva a nositelů práv souvisejících s autorským právem udělit nebo odmítnout povolení provozovateli kabelového přenosu ke kabelovému přenosu mohlo být vykonáváno pouze přes organizaci pro kolektivní správu.

2.  Pokud nositel práv nepřevedl správu svých práv na organizaci pro kolektivní správu, má se za to, že organizace pro kolektivní správu, která spravuje práva stejné kategorie, je oprávněna spravovat jeho práva. Pokud spravuje práva té kategorie více než jedna organizace pro kolektivní správu, může se nositel práv svobodně rozhodnout, která společnost je oprávněna spravovat jeho práva. Nositel práv podle tohoto odstavce má stejná práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy mezi provozovatelem kabelového přenosu a organizací pro kolektivní správu, která je považována za oprávněnou spravovat jeho práva, jako nositelé práv, kteří správou svých práv organizaci pro kolektivní správu pověřili, a může uplatňovat tato práva po dobu, kterou stanoví dotyčný členský stát, která však nesmí být kratší než tři roky ode dne kabelového přenosu zahrnujícího jeho dílo nebo obdobný chráněný příspěvek.

3.  Členský stát může stanovit, že pokud nositel práv povolil původní přenos díla nebo chráněného příspěvku, má za to, že souhlasil s tím, že výkon jeho práv pro kabelový přenos není uskutečňován na individuálním základě, ale v souladu s ustanoveními této směrnice.

Článek 10

Výkon práv pro kabelový přenos vysílajícími organizacemi

Členské státy zajistí, aby se článek 9 nevztahoval na práva vykonávána vysílajícími organizacemi, pokud jde o jejich vlastní přenos, bez ohledu na to, zda dotčená práva jsou jejich vlastní nebo jim byla postoupena jinými nositeli autorských práv a/nebo nositeli práv souvisejících s autorským právem.

Článek 11

Zprostředkovatelé

1.  Pokud není uzavřena smlouva o povolení kabelového přenosu vysílání, členské státy zajistí, aby každá strana mohla požádat o pomoc jednoho zprostředkovatele nebo více zprostředkovatelů.

2.  Úkolem zprostředkovatelů je poskytnout pomoc při jednání. Mohou rovněž předkládat stranám návrhy.

3.  Pokud žádná ze stran nevyjádří svůj nesouhlas s návrhem podle odstavce 2 během tří měsíců, předpokládá se, že strany návrh přijímají. Oznámení návrhu a jakéhokoli nesouhlasu s ním by mělo být dotyčným stranám doručeno v souladu s použitelnými pravidly týkajícími se doručování právních dokumentů.

4.  Zprostředkovatelé se vybírají tak, aby jejich nezávislost a nestrannost byla mimo jakoukoli pochybnost.

Článek 12

Ochrana před zneužitím postavení při jednání

1.  Členské státy zajistí vhodnými prostředky občanského či správního práva, aby strany vstupovaly do jednání a prováděly jednání o povolení kabelového přenosu v dobré víře a zajistí, aby nebylo jednání bezdůvodně bráněno nebo aby jednání nebylo mařeno.

2.  Členský stát, který v den uvedený v čl. 14 odst. 1 má subjekt s pravomocí na svém území nad případy, kdy bylo právo ke sdělení veřejnosti pomocí kabelového přenosu v dotyčném státě vysílající organizací bezdůvodně odmítnuto nebo nabídnuto za nepřiměřených podmínek, může takový subjekt zachovat.

3.  Odstavec 2 se použije v přechodném období osmi let ode dne uvedeného v čl. 14 odst. 1.KAPITOLA IV

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Kolektivní správa práv

Touto směrnicí nejsou dotčeny předpisy členských států upravující činnost organizací pro kolektivní správu.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

1.  Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 1995. Neprodleně o tom uvědomí Komisi.

Přijímají-li členské státy tato opatření, musí v nich být učiněn odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob, jakým má být tento odkaz učiněn, si určí členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3.  Nejpozději do 1. ledna 2000 předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o provádění této směrnice a v případě nutnosti navrhne další kroky k jejímu přizpůsobení vývoji v rozhlasové a audiovizuální oblasti.

Článek 15

Tato směrnice je určena členským státům.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU