93/704/ES93/704/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 1993 o vytvorení databáze Spolecenství týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích

Publikováno: Úř. věst. L 329, 30.12.1993, s. 63-65 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 30. listopadu 1993 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 22. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 22. prosince 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 20. listopadu 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. listopadu 1993

o vytvoření databáze Společenství týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích

(93/704/ES)

(Úř. věst. L 329, 30.12.1993, p.63)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003

  L 284

1

31.10.2003
▼B

ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. listopadu 1993

o vytvoření databáze Společenství týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích

(93/704/ES)RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 213 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

vzhledem k tomu, že Evropský parlament přijal usnesení o přijetí společných opatření ke snížení počtu dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích ( 2 );

vzhledem k tomu, že v usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě dne 21. června 1991 je Komise žádána o vypracování a provedení programu praktických opatření Společenství určených pro uskutečnění nových společných iniciativ a pro srovnání stávajících zkušeností jednotlivých států v oblasti činnosti a výzkumu v záležitostech prevence dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích a jejich následků pro oběti ( 3 );

vzhledem k tomu, že vytvoření databáze Společenství o dopravních nehodách v provozu na pozemních komunikacích je jednou z priorit vybraných pracovní skupinou zástupců vlád členských států na vysoké úrovni;

vzhledem k tomu, že Komise v Bílé knize o budoucím rozvoji společné dopravní politiky a ve svém sdělení o akčním programu v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích usoudila, že by s přihlédnutím ke značným rozdílům v úrovni bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v různých členských státech měla být hlavní prioritou v této oblasti podpora výměny informací a zkušeností, a to formou vytvoření databáze Společenství;

vzhledem k tomu, že členské státy shromažďují statistické údaje o dopravních nehodách, k nimž dochází na jejich území, a údaje soustřeďují v počítačových souborechi, že však v současné době neexistuje společná databáze umožňující přístup do jednotlivých počítačových souborů a využití údajů v nich uložených;

vzhledem k tomu, že databáze vytvořená a spravovaná na úrovni Společenství by umožnila identifikaci a kvantifikaci problémů, vyhodnocení účinnosti přijatých opatření a stanovení potřeby postupu Společenství;

vzhledem k tomu, že jednají-li členské státy samostatně, nemohou vytvořit a spravovat databázi tohoto typu; že z tohoto důvodu a v souladu se zásadou subsidiarity bude Společenství pouze zajišťovat, aby data obsažená ve statistikách členských států byla shromažďována, a bude zabezpečovat úzkou spolupráci členských států za účelem řádného fungování databáze Společenství;

vzhledem k tomu, že je žádoucí rozhodnout o praktických aspektech předávání statistických údajů uchovávaných v členských státech Komisi, a to zejména o intervalech, lhůtách a druhu nosičů dat;

vzhledem k tomu, že rozbory otázek spojených s bezpečností provozu na pozemních komunikacích by se měly soustřeďovat především na nehody, jejichž následkem je zranění nebo smrt, a neměly by zahrnovat věcné škody, přičemž však pro účely takového rozboru není nezbytné zjišťovat totožnost dotyčných osob;

vzhledem k tomu, že by Komise měla učinit opatření k zajištění ochrany důvěrných statistických údajů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:Článek 1

1.  Členské státy vypracovávají statistiky o dopravních nehodách, jejichž následkem je zranění nebo smrt a k nimž došlo na jejich území.

2.  Pro účely této směrnice se „nehodou, jejímž následkem je zranění nebo smrt“ rozumí jakákoliv událost v provozu na pozemních komunikacích, na níž se podílelo alespoň jedno vozidlo pohybující se po veřejně přístupné pozemní komunikaci a při níž došlo k usmrcení nebo zranění jednoho nebo více účastníků provozu na pozemních komunikacích.

Článek 2

1.  Členský stát předá Statistickému úřadu Evropských společenství (dále jen „SÚES“) údaje o nehodách za daný rok, jejichž následkem je zranění nebo smrt, uložené v počítačových souborech na nejvyšším existujícím stupni centralizace z hlediska statistických jednotek. Pro účely tohoto rozhodnutí se „statistickou jednotkou“ rozumí nehoda, jejímž následkem je zranění nebo smrt.

2.  Údaje uvedené v odstavci 1 se poprvé předloží do 31. března 1994 za roky 1991 a 1992 a pro další léta maximálně devět měsíců po konci dotyčného roku.

3.  SÚES budou předávány rovněž všechny údaje, které jsou chráněny podle vnitrostátních právních předpisů o důvěrnosti statistických údajů, a SÚES je bude spravovat v souladu s nařízením (Euratom, EHS) č. 1588/90 ( 4 ).

4.  Komise postupem podle článku 5 určí, které informace by neměly být zahrnuty do předávaných souborů.

Článek 3

1.  Přenos dat se uskuteční, pokud je to možné, na nosiči dat, jehož typ a formát navrhne Komise.

2.  Jestliže členský stát opraví statistické údaje po jejich předání SÚES, zašle SÚES kompletní kopii opraveného souboru.

3.  Členský stát, který si přeje změnit formu nebo obsah svých datových souborů, o tom uvědomí nejprve Komisi. Provede-li členský stát změny v souborech již zaslaných SÚES, předá SÚES rovněž tyto změněné verze souborů.

4.  Každý členský stát odpovídá za správnost statistických údajů, které poskytuje.

5.  Komise odpovídá za zpracování získaných údajů.

Článek 4

1.  Komise je odpovědná za šíření získaných dat. Postupem podle článku 5 Komise rozhodne o postupech vztahujících se k přístupu ke statistickým údajům, které Komise shromažďuje a které se týkají nehod, jejichž následkem je zranění nebo smrt, o zveřejňování a jakýchkoliv jiných informacích přispívajících k řádnému fungování databáze Společenství.

2.  Komise a členské státy přezkoumají veškeré metodologické nebo technické problémy vyplývající z vytvoření statistik a jejich předávání nebo ze způsobu, jakým jsou údaje shromažďovány, tak aby nalezly řešení, která postupně povedou k tomu, že údaje členských států budou v co největší míře konzistentní a srovnatelné.

Na základě tohoto přezkoumání předloží případně Komise Radě vhodné návrhy.

▼M1

Článek 5

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (dále jen „výbor“).

2.  Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES ( 5 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

V ýbor přijme svůj jednací řád.

▼B

Článek 6

Tři roky ode dne provedení tohoto rozhodnutí předloží Komise Radě

a) zprávu vyhodnocující dosažené výsledky při provádění opatření podle článků 2, 3 a 4 včetně toho, zda je účelné v opatřeních pokračovati,

b) hlavní směry vyplývající ze zprávy pro případné pokračování činnosti podle tohoto rozhodnutí.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.( 1 ) Úř. věst. C 225, 20.8.1993, s. 6.

( 2 ) Úř. věst. C 68, 24.3.1986, s. 35.

( 3 ) Úř. věst. C 178, 9.7.1991, s. 1.

( 4 ) Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1.

( 5 ) Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU