92/91/EHSSměrnice Rady 92/91/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu (jedenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice

Publikováno: Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 9-24 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 3. listopadu 1992 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 11. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 27. června 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY 92/91/EHS

ze dne 3. listopadu 1992

o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu (jedenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

(Úř. věst. L 348, 28.11.1992, p.9)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/30/ES Text s významem pro EHP ze dne 20. června 2007,

  L 165

21

27.6.2007
▼B

SMĚRNICE RADY 92/91/EHS

ze dne 3. listopadu 1992

o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu (jedenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 118a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ), vypracovaný po konzultaci se Stálým výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví v hornictví a ostatních odvětvích těžebního průmyslu,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 3 ),

vzhledem k tomu, že článek 118a Smlouvy stanoví, že Rada přijímá směrnice určující minimální požadavky na podporu zlepšování zejména pracovního prostředí a k zabezpečení vyšší úrovně ochrany bezpečnosti a zdraví pracovníků;

vzhledem k tomu, že podle uvedeného článku by tyto směrnice neměly ukládat žádná správní, finanční ani právní omezení bránící zakládání a rozvoji malých a středních podniků;

vzhledem k tomu, že zlepšení bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví zaměstnanců při práci je cíl, který nesmí být podřízen úvahám ryze ekonomické povahy;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (první samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS ( 4 ) se nevztahuje na oblast těžebního průmyslu;

vzhledem k tomu, že pro zaručení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců je nezbytné dodržování minimálních požadavků navržených pro zajištění vyšší úrovně bezpečnosti a zdraví standardů v těžebním vrtném průmyslu;

vzhledem k tomu, že těžební vrtný průmysl, představuje oblast, ve které může být zaměstnanec vystaven nadprůměrně vysokému riziku;

vzhledem k tomu, že tato směrnice je samostatnou směrnicí ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci ( 5 ); že se proto uvedená směrnice vztahuje v plném rozsahu na těžební vrtný průmysl, aniž jsou dotčena přísnější nebo zvláštní ustanovení této směrnice;

vzhledem k tomu, že tato směrnice představuje konkrétní příspěvek k vytvoření sociálního rozměru vnitřního trhu,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:ODDÍL I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Účel

1.  Tato směrnice, která je jedenáctou samostatnou směrnicí ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS, stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců v oblasti těžebního vrtného průmyslu vymezeného čl. 2 písm. a) této směrnice.

2.  Směrnice 89/391/EHS se vztahuje v plném rozsahu na oblast uvedenou v odstavci 1, aniž jsou dotčena přísnější nebo zvláštní ustanovení této směrnice.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se:

a) „těžebním vrtným průmyslem“ rozumí všechna odvětví, jejichž náplní je:

 vlastní těžba nerostných surovin prostřednictvím vrtů nebo

 průzkum prováděný za účelem pozdější těžby

 nebo

 příprava vytěžených surovin k prodeji, s výjimkou činností spojených se zpracováním vytěženého materiálu;

b) „pracovištěm“ rozumí všechny prostory určené k zřizování pracovních míst, zahrnující hlavní nebo vedlejší provozy a zařízení provozů přímo nebo nepřímo spojených s průmyslovým odvětvím těžebního vrtného průmyslu, včetně případných ubytovacích prostorů, k nimž mají zaměstnanci v rámci své práce přístup.ODDÍL II

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

Článek 3

Obecné povinnosti

1.  Pro zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců musí zaměstnavatel přijmout nezbytná opatření, aby

a) pracoviště byla navržena, vybudována, vybavena, uvedena do provozu, provozována a udržována takovým způsobem, aby zde mohli zaměstnanci zadanou práci vykonávat, aniž by tím byla ohrožena jejich bezpečnosti nebo zdraví nebo bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců;

b) provoz pracovišť se zaměstnanci podléhal dozoru odpovědné osoby;

c) práce, které zahrnují mimořádné riziko, byly svěřovány pouze způsobilým zaměstnancům a byly prováděny podle zadaných pokynů;

d) veškerá bezpečnostní pravidla byla srozumitelná všem dotyčným zaměstnancům;

e) byly k dispozici náležité prostředky první pomoci;

f) se v pravidelných odstupech konal potřebný bezpečnostní výcvik.

2.  Zaměstnavatel zajistí, aby byl vypracován a aktualizován dokument týkající se bezpečnosti a zdraví (dále jen „dokument o bezpečnosti a zdraví“) zahrnující příslušné požadavky stanovené v článcích 6, 9 a 10 směrnice 89/391/EHS.

Z dokumentu o bezpečnosti a zdraví musí zejména vyplývat,

 že rizika, kterým jsou zaměstnanci na pracovišti vystaveni, jsou zjištěna a vyhodnocena,

 že budou přijata opatření pro dosažení cílů této směrnice,

 že projekt, provoz a údržba pracovišť a zařízení jsou bezpečné.

Dokument o bezpečnosti a zdraví musí být vypracován ještě před zahájením prací a revidován, jestliže na pracovišti dojde k podstatnějším změnám, rozšíření nebo reorganizaci.

3.  Pokud na pracovišti současně působí zaměstnanci různých podniků, je každý zaměstnavatel odpovědný za záležitosti podléhající jeho kontrole.

Zaměstnavatel, který v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi, odpovídá za dané pracoviště, koordinuje provádění všech opatření týkajících se zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a v dokumentu o bezpečnosti a zdraví vymezí účel koordinace a opatření a postupy pro její provádění.

Koordinací není dotčena odpovědnost jednotlivých zaměstnavatelů stanovená směrnicí 89/391/EHS.

4.  Zaměstnavatel neprodleně nahlásí příslušným orgánům všechny vážné nebo smrtelné pracovní úrazy a nebezpečné situace.

Je-li to nezbytné, provede aktualizaci dokumentu o bezpečnosti a zdraví zaznamenáním přijatých opatření, aby se vyhnul opakování.

Článek 4

Ochrana proti požárům, výbuchům a zdraví škodlivým látkám v ovzduší

Zaměstnavatel učiní opatření a zajištění přizpůsobená povaze provozu

 pro předcházení, odhalování a zdolávání vzniku a šíření požárů a výbuchů a

 pro předcházení vzniku výbušné koncentrace nebo výskytu zdraví škodlivých látek v ovzduší.

Článek 5

Únikové a záchranné prostředky

Zaměstnavatel dbá na zajištění a udržování vhodných únikových a záchranných prostředků, aby mohli zaměstnanci v případě nebezpečí rychle a bezpečně opustit pracoviště.

Článek 6

Komunikační, výstražné a poplašné systémy

Zaměstnavatel učiní opatření pro zajištění nezbytných poplašných a jiných komunikačních systémů, aby mohly být pomocné, únikové a záchranné operace v případě potřeby zahájeny okamžitě.

Článek 7

Informování zaměstnanců

1.  Aniž je dotčen článek 10 směrnice 89/391/EHS, jsou zaměstnanci nebo jejich zástupci informováni o všech opatřeních, která mají být přijata a týkají se bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, a zejména o těch, která se týkají provádění článků 3 až 6.

2.  Uvedené informace musí být všem dotyčným zaměstnancům srozumitelné.

Článek 8

Lékařský dohled

1.  V souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi jsou přijata opatření pro zajištění vhodného dohledu nad zdravím zaměstnanců ve vztahu ke zdravotním a bezpečnostním rizikům, kterým jsou v práci vystaveni.

2.  V rámci těchto opatření musí být každý zaměstnanec oprávněn nebo povinen podstoupit lékařskou prohlídku před tím, než mu jsou přiděleny úkoly související s činnostmi uvedenými v článku 2, a poté se v pravidelných odstupech.

3.  Lékařské prohlídky mohou tvořit součást státního systému zdravotní péče.

Článek 9

Projednání se zaměstnanci a jejich účast

V souladu s článkem 11 směrnice 89/391/EHS projednávají zaměstnavatelé se zaměstnanci nebo jejich zástupci záležitosti, na které se vztahuje tato směrnice, a umožňují jejich účast.

Článek 10

Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

1.  Pracoviště poprvé používaná po dni provedení této směrnice uvedeném v čl. 12 odst. 1 musí splňovat minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví stanovené v příloze.

2.  Pracoviště, která jsou v provozu již před dnem provedení této směrnice uvedeným v čl. 12 odst. 1 musí splňovat minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví stanovené v příloze co nejdříve, nejpozději však do pěti let od uvedeného dne.

3.  Pokud jsou na pracovištích provedeny změny, rozšíření nebo reorganizace po dni provedení této směrnice uvedeném v čl. 12 odst. 1, učiní zaměstnavatel nezbytná opatření, aby tyto změny, rozšíření nebo reorganizace byly v souladu s odpovídajícími minimálními požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví stanovenými v příloze.ODDÍL III

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Článek 11

Úpravy příloh

Úpravy příloh čistě technického rázu v souvislosti s

 přijetím směrnic v oblasti technické harmonizace a normalizace vztahujících se na těžební vrtný průmysl

 nebo

 technickým rozvojem, změnami v mezinárodních předpisech či specifikacích nebo poznatcích v oblasti těžebního vrtného průmyslu

se přijímají postupem podle článku 17 směrnice 89/391/EHS.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 24 měsíců od přijetí této směrnice. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2.  Ustanovení uvedená v odstavci 1 přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

3.  Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které již přijaly nebo které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

▼M1 —————

▼B

Článek 13

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ UVEDENÉ V ČLÁNKU 10 SMĚRNICE

Úvodní poznámka

Povinnosti stanovené v této příloze se uplatní pokaždé, když to vyžadují vlastnosti pracoviště, činnosti, okolnosti nebo mimořádné riziko.

ČÁST A

Společné minimální požadavky použitelné na pevnině i na moři

1.  Stabilita a pevnost

Pracoviště musí být navržena, vybudována, zařízena, provozována, kontrolována a udržována tak, aby odolala očekávaným vnějším podmínkám. Musí mít konstrukci a pevnost odpovídající způsobu jejich využívání.

2.  Organizace a dozor

2.1  Organizace pracovišť

2.1.1 Pracoviště musí být navržena tak, aby zajistila odpovídající ochranu před riziky. Místa musí být udržována v čistotě a všechny nebezpečné látky nebo skládky musí být buďto odstraněny, nebo hlídány tak, aby neohrozily zdraví a bezpečnost zaměstnanců.

2.1.2 Jednotlivá pracovní místa musí být navržena a vybudována v souladu s ergonomickými zásadami s přihlédnutím k potřebě zaměstnanců sledovat operace prováděné na jejich pracovních místech.

2.1.3 Zvláště nebezpečné prostory musí být vymezeny a opatřeny varovnými symboly.

2.2  Odpovědná osoba

Za každé pracoviště obsazené zaměstnanci musí být po celou dobu odpovědná jedna osoba jmenovaná zaměstnavatelem, která má schopnosti a kvalifikaci vyžadované pro tuto funkci v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi.

Zaměstnavatel může sám převzít odpovědnost za pracoviště uvedené v prvním odstavci, pokud má schopnosti a kvalifikaci vyžadované k tomuto účelu v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi.

2.3  Dozor

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a v průběhu všech prováděných operací musí nezbytný dozor vykonávat osoby, které mají schopnosti a kvalifikaci vyžadované pro tuto funkci v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi a které byly jmenovány zaměstnavatelem nebo jeho jménem a vystupují jeho jménem.

Zaměstnavatel může sám vykonávat dozor uvedený v prvním pododstavci, jestliže má schopnosti a kvalifikaci vyžadované k tomuto účelu v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi.

2.4  Způsobilí zaměstnanci

Pokud jsou na pracovišti přítomni zaměstnanci, musí se zde vždy nacházet dostatečný počet zaměstnanců s kvalifikací, zkušenostmi a výcvikem vyžadovanými k plnění jim svěřených úkolů.

2.5  Informace, pokyny a výcvik

Zaměstnancům musí být v zájmu jejich zdraví a bezpečnosti poskytovány nezbytné informace, pokyny, výcvik a přeškolení.

Zaměstnavatel musí zajistit, aby jeho zaměstnanci obdrželi srozumitelné pokyny, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost ani jich samých, ani ostatních zaměstnanců.

2.6  Písemné pokyny

Pro každé pracoviště musí být vypracovány písemné pokyny stanovící pravidla, která je třeba dodržovat pro zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a bezpečného používání vybavení.

Písemné pokyny musí zahrnovat informace o použití nouzových prostředků a o tom, jak se chovat v případě nouze na pracovišti nebo v jeho blízkosti.

2.7  Bezpečné pracovní metody

Na každém pracovišti a při každé činnosti musí být používány bezpečné pracovní metody.

2.8  Pracovní povolení

Pokud to dokument o bezpečnosti a zdraví vyžaduje, musí být zaveden systém pracovních povolení pro výkon nebezpečných prací a pro výkon prací, které obvykle nejsou nebezpečné, ale mohly by při souběhu s jinými operacemi způsobit vážné nebezpečí.

Pracovní povolení musí být vydávána odpovědnou osobou před zahájením prací a musí blíže určovat podmínky, které musí být splněny, a bezpečnostní opatření, která musí být dodržována před zahájením prací, v jejich průběhu a po jejich ukončení.

2.9  Pravidelná revize opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví

Zaměstnavatel musí zajistit, aby opatření přijatá na ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně systému jejich řízení, byla pravidelně kontrolována, aby byl zaručen jejich soulad s touto směrnicí.

3.  Mechanické a elektrické vybavení a zařízení

3.1  Obecná ustanovení

Volba mechanického a elektrického vybavení a zařízení, jeho instalace, uvádění do provozu, provoz a údržba musí být prováděny s patřičným ohledem na bezpečnost a zdraví zaměstnanců, s přihlédnutím k ostatním ustanovením této směrnice a ke směrnicím 89/392/EHS ( 6 ) a 89/655/EHS ( 7 ).

Je-li umístěno na místo, kde je nebo by mohlo být nebezpečí požáru nebo výbuchu v důsledku vznícení plynu, par nebo hořlavých kapalin, musí být uzpůsobeno používání na tomto místě.

Vybavení musí být, je-li to nezbytné, opatřeno vhodným ochranným zařízením a zabezpečovacími systémy proti selhání.

3.2  Zvláštní ustanovení

Mechanické vybavení a zařízení musí být dostatečně odolné, bez zjevných vad a vhodné pro účely, ke kterým je určeno.

Elektrické vybavení a zařízení musí mít dostatečnou kapacitu a výkon pro účely, ke kterým je určeno.

4.  Údržba

4.1  Všeobecná údržba

Je třeba vypracovat vhodný plán zajišťující systematickou kontrolu, údržbu a popřípadě testování mechanického a elektrického vybavení a zařízení.

Údržbu, kontrolu a testování kterékoli části zařízení nebo vybavení musí provádět způsobilý zaměstnanec.

Záznamy o kontrolách a testech musí být vedeny a uchovávány vhodným způsobem.

4.2  Údržba bezpečnostního vybavení

Vhodné bezpečnostní vybavení musí být stále udržováno k okamžitému použití a v dobrém stavu.

údržba musí být prováděna s náležitým ohledem na provozní postupy.

5.  Kontrola vrtu

Během vrtných prací musí být používána vhodná zařízení pro kontrolu vrtu na ochranu proti nebezpečí výbuchu.

Při umístění takového zařízení musí být přihlédnuto k vlastnostem vrtu a k provozním podmínkám.

6.  Ochrana před škodlivými látkami v ovzduší a před rizikem výbuchu

6.1 Musí být přijata opatření pro vyhodnocení přítomnosti škodlivých nebo potenciálně výbušných látek v ovzduší a pro změření koncentrací těchto látek.

Pokud to dokument o bezpečnosti a zdraví vyžaduje, musí být zavedeny kontrolní přístroje automaticky a nepřetržitě zaznamenávající koncentrace plynů na určených místech, automatická poplašná zařízení, systémy pro automatické odpojení elektrických zařízení a systémy pro zastavení spalovacích motorů.

Pokud je prováděno automatické měření, musí být naměřené hodnoty zaznamenávány a uchovávány způsobem stanoveným v dokumentu o bezpečnosti a zdraví.

6.2  Ochrana před škodlivými látkami v ovzduší

6.2.1 Pokud se hromadí nebo mohou hromadit škodlivé látky v ovzduší, musí být přijata vhodná opatření pro zajištění jejich zachycení u zdroje a odstranění.

Systém musí být schopen snižovat obsah škodlivých látek v ovzduší na úroveň, při které nejsou zaměstnanci ohroženi.

6.2.2 Aniž je dotčena směrnice 89/656/EHS ( 8 ), musí být na místech, kde mohou být zaměstnanci vystaveni zdraví škodlivému ovzduší, k dispozici odpovídající počet vhodných dýchacích a oživovacích přístrojů.

V takových případech musí být na pracovišti přítomen dostatečný počet zaměstnanců vyškolených k používání těchto přístrojů.

Tyto přístroje musí být skladovány a udržovány vhodným způsobem.

6.2.3 Jestliže v ovzduší jsou nebo mohly by být přítomny sirovodík či jiné toxické plyny, musí být příslušným orgánům k dispozici ochranný plán přesně určující dostupné ochranné prostředky a přijatá ochranná opatření.

6.3  Ochrana před riziky výbuchu

6.3.1 Musí být provedena veškerá nezbytná opatření pro předcházení výskytu a hromadění výbušných látek v ovzduší.

6.3.2 V místech, kde je riziko výbuchu, musí být provedena všechna nezbytná opatření k tomu, aby se zabránilo vznícení výbušného prostředí.

6.3.3 Musí být vypracován plán prevence výbuchů přesně určující nezbytné přístroje a opatření.

7.  Únikové cesty a nouzové východy

7.1 Únikové cesty a nouzové východy musí zůstat volně průchodné a musí nejkratší cestou směřovat ven nebo do bezpečné oblasti, na shromaždiště nebo na jiné bezpečné evakuační místo.

7.2 V případě nebezpečí musí mít zaměstnanci možnost rychle a co nejbezpečněji opustit svá pracovní místa.

7.3 Počet, rozmístění a rozměry únikových cest a nouzových východů závisí na využívání, vybavení a rozměrech pracovišť a na nejvyšším možném počtu přítomných zaměstnanců.

Ubytovací prostory a obývané místnosti musí být vybaveny alespoň dvěma různými únikovými cestami vzdálenými od sebe co nejvíce a vedoucími do bezpečné oblasti, na shromaždiště nebo na jiné bezpečné evakuační místo.

7.4 Dveře nouzových východů se musí otevírat směrem ven nebo, pokud to není možné, mohou být použity dveře posuvné.

Dveře nouzových východů nesmějí být uzamčeny ani zajištěny způsobem, který by znemožňoval jejich snadné a rychlé otevření kýmkoli, kdo by je mohl v případě nebezpečí potřebovat.

7.5 Zvláštní únikové cesty a nouzové východy musí být označeny symboly v souladu s vnitrostátními předpisy, kterými je směrnice 92/58/EHS ( 9 ) provedena ve vnitrostátním právu.

7.6 Dveře nouzových východů nesmějí být uzamčeny.

Únikové cesty a nouzové východy ani přístupové dveře a přístupové dopravní cesty nesmějí být zataraseny předměty, aby je bylo možné kdykoli a bez překážek použít.

7.7 Únikové cesty a nouzové východy vyžadující osvětlení musí být opatřeny dostatečně intenzivním nouzovým osvětlením pro případ selhání osvětlení.

8.  Větrání uzavřených pracovišť

8.1 Na uzavřených pracovištích musí být zajištěn dostatečný přísun čerstvého vzduchu, s přihlédnutím k používaným pracovním metodám a fyzickému zatížení zaměstnanců.

Je-li využíváno větrací zařízení, musí být udržováno ve funkčním stavu.

Kontrolní systém musí signalizovat každé selhání, pokud je to nezbytné pro zdraví zaměstnanců.

8.2 Při využívání klimatizačního zařízení nebo mechanického větracího zařízení nesmějí být zaměstnanci vystaveni nepříjemnému průvanu.

Jakékoli usazeniny či nečistoty, které by mohly bezprostředně ohrozit zdraví zaměstnanců znečištěním ovzduší, musí být rychle odstraněny.

9.  Teplota v pracovních prostorech

9.1 V pracovní době musí být v pracovních prostorech teplota vhodná pro lidský organismus, s přihlédnutím k používaným pracovním metodám a fyzickému zatížení zaměstnanců.

9.2 V prostorech určených pro odpočinek, pro stálou službu, v hygienických zařízeních, jídelnách a v místnostech první pomoci musí být udržována teplota odpovídající účelu těchto míst.

9.3 Okna, světlíky a skleněné přepážky musí umožňovat ochranu před nadměrným množstvím slunečního záření, s přihlédnutím k povaze práce a pracoviště.

10.  Podlahy, stěny, stropy a střechy místností

10.1 Podlahy na pracovišti nesmějí mít nebezpečné hrboly, díry ani nakloněné plochy; musí být pevné, stabilní a nekluzké.

Pracoviště s jednotlivými pracovními místy musí být řádně tepelně izolována, s přihlédnutím k typu podniku a k fyzické činnosti zaměstnanců.

10.2 Prostory musí mít takové povrchy podlah, stěn a stropů, aby mohly být čištěny a renovovány v souladu s běžnými zásadami hygieny.

10.3 Průhledné nebo průsvitné stěny, zvláště celoskleněné přepážky v místnostech nebo v blízkosti pracovních míst a dopravních cest musí být zřetelně označeny a vyrobeny z bezpečnostních materiálů nebo musí být pracovní místa a dopravní cesty spolehlivě chráněny tak, aby zaměstnanci nepřišli do styku se stěnami a nebyli zraněni v případě, že dojde k jejich rozbití.

10.4 Přístup na střechy zhotovené z materiálů nedostatečné pevnosti nesmí být povolen, pokud není k dispozici vybavení, s jehož pomocí lze příslušnou práci provést bezpečně.

11.  Přirozené a umělé osvětlení

11.1 Každé pracoviště musí být v celém rozsahu vybaveno osvětlením, které je zdrojem dostatečného světla nezbytného pro zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.

11.2 Pracoviště musí co nejvíce využívat přirozeného denního světla a musí být, s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám, vybavena umělým osvětlením vhodným pro zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.

11.3 Osvětlovací zařízení v pracovních prostorech a na spojovacích cestách musí být rozmístěna tak, aby osvětlení nemohlo přispívat ke vzniku nehod zaměstnanců.

11.4 Pracoviště, na kterých jsou zaměstnanci zvláště vystaveni nebezpečí v případě výpadku umělého osvětlení, musí být vybavena dostatečně intenzivním nouzovým osvětlením.

11.5 Osvětlovací zařízení musí být navrženo tak, aby prostory provozní kontroly, únikové cesty, překladové a nebezpečné prostory zůstávaly osvětlené.

Pokud jsou pracoviště obsazena jen příležitostně, povinnost uvedená v prvním pododstavci se vztahuje pouze na dobu, během které jsou zaměstnanci přítomni.

12.  Okna a světlíky

12.1 Okna, světlíky a větrací zařízení, které jsou otevírány, nastavovány či uzavírány, musí být navrženy tak, aby bylo zaručeno bezpečné zacházení s nimi.

Musí být umístěny tak, aby nepředstavovaly nebezpečí pro zaměstnance, když jsou otevřené.

12.2 Okna a světlíky musí umožňovat bezpečné čištění.

13.  Dveře a vrata

13.1 Umístění, počet, rozměry dveří a vrat a materiály použité na jejich zhotovení jsou určeny vlastnostmi a způsobem použití prostorů a pásem.

13.2 Dveře z průhledných materiálů musí být označeny ve výši očí.

13.3 Kyvadlové (létací) dveře a vrata musí být průhledné, nebo musí mít průhledné výplně.

13.4 Pokud průhledné nebo průsvitné plochy dveří a vrat nejsou zhotoveny z bezpečnostních materiálů a pokud by při jejich rozbití mohlo dojít ke zranění zaměstnanců, musí být plochy chráněny před rozbitím.

13.5 Posuvné dveře musí být doplněny bezpečnostním zařízením, které zabraňuje jejich vypadnutí z vodicích kolejnic a pádu.

13.6 Dveře a vrata, které se otevírají směrem nahoru, musí být doplněny mechanismem, který zabraňuje jejich neočekávanému pádu zpět.

13.7 Dveře umístěné na únikových cestách musí být patřičně označeny.

Musí je být možné zevnitř kdykoli otevřít bez zvláštní pomoci.

Dveře musí být možné otevírat, pokud jsou pracoviště obsazená zaměstnanci.

13.8 Pokud průchod vraty pro chodce není bezpečný, musí být v těsné blízkosti každých vrat určených zásadně pro vozidla dveře pro chodce, které musí být zřetelně označené a musí být stále volně průchodné.

13.9 Mechanické dveře a vrata musí fungovat bez nebezpečí vzniku nehody pro zaměstnance.

Musí být vybaveny snadno rozpoznatelným a přístupným nouzovým vypínacím zařízením a pokud se při výpadku proudu samy automaticky neotevřou, musí být možné otevřít je též manuálně.

13.10 Pokud jsou k zabránění vstupu na určitá místa používány řetězy a podobné prostředky, musí být jasně viditelné a označené vhodnými značkami zákazu a varování.

14.  Dopravní cesty

14.1 Musí být možné dostat se na pracoviště bez nebezpečí a rychle a bezpečně je opustit v případě nouze.

14.2 Dopravní cesty, včetně schodišť, pevně instalovaných žebříků, nákladových prostorů a ramp, musí být vypočteny, dimenzovány a umístěny tak, aby zajistily chodcům a vozidlům snadný, bezpečný a vhodný přístup způsobem, který neohrožuje bezpečnost zaměstnanců, kteří jsou v blízkosti těchto dopravních cest zaměstnáni.

14.3 Vyměření dopravních cest sloužících pro pěší nebo pro přepravu zboží musí být závislé na počtu potenciálních uživatelů a typu podniku.

Pokud jsou na dopravních cestách používány i dopravní prostředky, musí být pro chodce vymezen dostatečně bezpečný prostor.

14.4 Dostatečně velký prostor musí být ponechán rovněž mezi cestami pro vozidla a dveřmi, vraty, průchody pro chodce, chodbami a schodišti.

14.5 V zájmu ochrany zaměstnanců musí být od sebe jasně odlišeny přístupové a dopravní cesty.

15.  Nebezpečné prostory

15.1 Pokud se na pracovištích vyskytují nebezpečné prostory v důsledku povahy práce, zahrnující rizika pádu pro zaměstnance nebo padajících předmětů, musí být tato místa co nejlépe vybavena zařízeními bránícími neoprávněným zaměstnancům ve vstupu do těchto prostor.

15.2 Musí být provedena vhodná opatření pro ochranu zaměstnanců, kteří jsou oprávnění do těchto prostor vstupovat.

15.3 Nebezpečné prostory musí být zřetelně označeny.

16.  Rozměry a objem vzdušného prostoru místností – Volnost pohybu na pracovním místě

16.1 Pracovní prostory musí mít dostatečnou půdorysnou plochu, výšku a objem prostoru umožňující zaměstnancům vykonávat jejich práci bez ohrožení bezpečnosti a zdraví nebo pracovní pohody.

16.2 Rozměry volné plochy na pracovním místě musí umožňovat zaměstnancům dostatečnou volnost pohybu a bezpečné provádění zadaných prací.

17.  Odpočívárny

17.1 Pokud to bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců vyžadují, zejména kvůli druhu činnosti nebo překročení určitého počtu přítomných zaměstnanců, musí být pro zaměstnance zřízena snadno přístupná odpočívárna.

Toto ustanovení se nepoužije, jde-li o zaměstnance pracující v kancelářích nebo v obdobných pracovních místnostech poskytujících během přestávek rovnocennou možnost odpočinku.

17.2 Odpočívárny musí být dostatečně velké a vybavené stoly a židlemi s opěradly, jejichž počet odpovídá počtu zaměstnanců.

17.3 V odpočívárnách musí být přijata přiměřená opatření na ochranu nekuřáků před obtěžováním tabákovým kouřem.

17.4 Pokud je pracovní doba pravidelně a často přerušována a není k dispozici odpočívárna, musí být vyčleněny jiné místnosti, ve kterých mohou zaměstnanci během přerušení práce pobývat, pokud to vyžadují bezpečnost a zdraví zaměstnanců.

I zde musí být přijata přiměřená opatření na ochranu nekuřáků před obtěžováním tabákovým kouřem.

18.  Venkovní pracoviště

18.1 Pracovní místa, dopravní cesty a ostatní venkovní prostory nebo zařízení, kde zaměstnanci pobývají nebo které používají během pracovní činnosti, musí být navrženy tak, aby byl zaručen bezpečný pohyb vozidel i chodců.

18.2 Venkovní pracoviště musí být dostatečně osvětlena umělým světlem, pokud denní světlo není dostatečné.

18.3 Pokud jsou zaměstnanci zaměstnáni na venkovních pracovních místech, musí být tato pracovní místa upravena tak, aby zaměstnanci

a) byli chráněni před nepříznivými povětrnostními vlivy a podle potřeby i před padajícími předměty,

b) nebyli vystaveni škodlivým hladinám hluku nebo škodlivým vnějším vlivům, jako jsou plyny, páry a prach,

c) mohli v případě nouze pracovní místo rychle opustit nebo aby jim mohla být rychle poskytnuta pomoc,

d) nemohli uklouznout nebo upadnout.

19.  Těhotné ženy a kojící matky

Těhotné ženy a kojící matky musí mít možnost odpočívat vleže za vhodných podmínek.

20.  Zdravotně postižení zaměstnanci

Pracoviště musí být v případě potřeby zařízena s přihlédnutím k zdravotně postiženým zaměstnancům.

Toto ustanovení se použije zejména na řešení dveří, spojovacích cest, schodišť, sprch, umyvadel, záchodů používaných zdravotně postiženými osobami nebo pracovních míst, na nichž přímo vykonávají činnost.

ČÁST B

Zvláštní minimální požadavky použitelné na pevnině

1.  Zjišťování a zdolávání požárů

1.1 Při navrhování, stavbě, vybavování, uvádění do provozu, provozu a údržbě v provozu pracovišť musí být prováděna odpovídající opatření pro zabránění vzniku požárů a jejich šíření ze zdrojů uvedených v dokumentu o bezpečnosti a zdraví.

V případě požáru musí být zajištěno jeho rychlé a účinné zdolání.

1.2 Pracoviště musí být vybavena vhodným protipožárním zařízením, a pokud je potřeba, požárními detektory a poplašnými systémy.

1.3 Manuální protipožární zařízení musí být snadno dostupná a jednoduchá na používání, a pokud je potřeba, chráněna proti poškození.

1.4 Na pracovišti musí být uložen plán protipožární ochrany upřesňující opatření v souladu s články 3, 4, 5 a 6 této směrnice, která je třeba učinit pro zabránění, zjištění a zdolání vzniku a šíření požárů.

1.5 Protipožární zařízení musí být označeno v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými je směrnice 92/58/EHS provedena ve vnitrostátním právu.

Označení musí být umístěno na vhodných místech a musí být odolné.

2.  Dálková ovládání v případě nouze

Pokud to vyžaduje dokument o bezpečnosti a zdraví, musí být v případě nouze určitá zařízení ovladatelná na dálku z vhodných míst.

Tato zařízení musí zahrnovat systém pro uzavření a hašení vrtů, zařízení a potrubí.

3.  Komunikační prostředky v běžných a v nouzových situacích

3.1 Pokud to vyžaduje dokument o bezpečnosti a zdraví, musí být každé pracoviště obsazené zaměstnanci vybaveno

a) akustickým a optickým systémem schopným v případě potřeby přenášet poplašný signál na všechna pracovní místa obsazená zaměstnanci,

b) akustickým systémem jasně slyšitelným na všech místech, kde se zaměstnanci často zdržují.

3.2 Zařízení pro vyhlašování poplachu musí být zavedena na vhodných místech.

3.3 Pokud jsou zaměstnanci přítomni na pracovištích, která nejsou obvykle obsazena zaměstnanci, musí jim být dány k dispozici vhodné komunikační prostředky.

4.  Shromaždiště a jmenný seznam

Pokud to vyžaduje dokument o bezpečnosti a zdraví, musí být určena shromaždiště, vedeny jmenné seznamy zaměstnanců a přijata nezbytná související opatření.

5.  Záchranné a únikové prostředky

5.1 Zaměstnanci musí být vyškoleni o vhodných opatřeních, která mají učinit v případě nouze.

5.2 Záchranné prostředky připravené k použití musí být uloženy na vhodných a snadno dostupných místech.

5.3 Pokud jsou únikové cesty náročné nebo vedou prostředím, kde je nebo by mohlo být nedýchatelné ovzduší, musí být pracovní místa vybavena individuálními dýchacím přístroji k okamžitému použití.

6.  Bezpečnostní výcvik

Bezpečnostní výcvik se musí konat v pravidelných odstupech na všech pracovištích obvykle obsazených zaměstnanci.

Jeho účelem je zejména vytvořit a ověřovat dovednosti zaměstnanců pověřených v případě nouze zvláštními úkoly zahrnujícími použití nouzových prostředků, zacházení s nimi nebo jejich obsluhu, s přihlédnutím ke kritériím stanoveným dokumentem o bezpečnosti a zdraví uvedeném v bodě 1.1.

Je-li to třeba, musí zaměstnanci takto pověření mít také možnost nacvičit si správné používání těchto prostředků, zacházení s nimi nebo jejich obsluhu.

7.  Hygienická zařízení

7.1  Šatny a šatní skříňky

7.1.1 Zaměstnanci musí mít k dispozici vhodné šatny, pokud musí nosit zvláštní pracovní oděvy a pokud ze zdravotních nebo společenských důvodů není možné požadovat, aby se převlékali v jiné místnosti.

Šatny musí být snadno přístupné, s dostatečnou kapacitou a musí být vybaveny místy k sezení.

7.1.2 Šatny musí být dostatečně prostorné a musí mít vybavení umožňující každému zaměstnanci, aby si svůj civilní oděv během pracovní doby uzamkl.

Vyžadují-li to okolnosti (například práce s nebezpečnými látkami, vlhkost, špína), musí být pracovní a civilní oděvy ukládány do oddělených skříněk.

Každý zaměstnanec musí mít možnost usušit si mokré pracovní oděvy.

7.1.3 Pro muže a ženy musí být zařízeny oddělené šatny nebo oddělené používání šaten společných.

7.1.4 Pokud šatny podle bodu 7.1.1 nejsou nutné, musí mít každý zaměstnanec k dispozici prostor, kam si může své oděvy ukládat.

7.2  Sprchy a umyvadla

7.2.1 Pokud to vyžaduje povaha činnosti nebo zdravotní důvody, musí být zaměstnancům k dispozici dostačující počet vhodných sprch.

Pro muže a ženy musí být zařízeny oddělené místnosti se sprchami nebo oddělené používání místností se sprchami.

7.2.2 Místnosti se sprchami musí být dostatečně velké, aby umožňovaly každému zaměstnanci umýt se bez překážek a za přiměřených hygienických podmínek.

Sprchy musí být vybaveny teplou a studenou tekoucí vodou.

7.2.3 Pokud sprchy podle prvního pododstavce bodu 7.2.1 nejsou nezbytné, musí být v blízkosti pracovních míst a šaten umístěna vhodná a dostačující umyvadla s tekoucí teplou a studenou vodou.

Pro muže a ženy musí být zařízeny oddělené umývárny nebo jejich oddělené používání, je-li to nezbytné ze společenských důvodů.

7.2.4 Pokud jsou místnosti se sprchami nebo umyvadly umístěny odděleně od šaten, musí být mezi sebou snadno dostupné.

7.3  Záchody a umyvadla

Zaměstnancům musí být v blízkosti pracovních míst, odpočíváren, šaten a místností se sprchami či umývárnami k dispozici místnosti s vybavené dostatečným počtem záchodů a umyvadel.

Pro muže a ženy musí být zařízeny oddělené záchody nebo jejich oddělené používání.

8.  Ošetřovny a prostředky první pomoci

8.1 Prostředky první pomoci musí odpovídat prováděné činnosti.

Musí být zřízeny jedna nebo více ošetřoven.

V těchto místnostech musí být vyvěšeny jasně viditelné pokyny pro poskytování první pomoci v případě nehody.

8.2 Ošetřovny musí být vybaveny nezbytnými prostředky a zařízením pro poskytování první pomoci a musí být snadno přístupné s nosítky.

Musí být označeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými je směrnice 92/58/EHS provedena ve vnitrostátním právu.

8.3 Prostředky první pomoci musí být také dostupné na všech místech, kde to vyžadují pracovní podmínky.

Prostředky musí být vhodným způsobem označené a snadno přístupné.

8.4 K používání dostupných prostředků první pomoci musí být vyškolen dostatečný počet zaměstnanců.

9.  Dopravní cesty

Pokud na pracoviště mají přístup motorová vozidla, je vhodné stanovit nezbytná pravidla provozu.

ČÁST C

Zvláštní minimální požadavky použitelné na moři

1.  Úvodní poznámka

1.1 Aniž je dotčen čl. 3 odst. 2, musí zaměstnavatel, který je v souladu vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi za pracoviště, na které se vztahuje tato část C, zodpovědný, zajistit, aby dokument o bezpečnosti a zdraví dokládal, že byla učiněna všechna podstatná opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti zaměstnanců v běžných a nouzových situacích.

Za tímto účelem musí dokument

a) identifikovat zvláštní zdroje nebezpečí spojené s pracovištěm, včetně průvodních činností, které by mohly způsobit nehody s vážnými důsledky pro bezpečnost a zdraví dotyčných zaměstnanců;

b) zhodnotit rizika vyplývající ze zdrojů nebezpečí uvedených v písmenu a);

c) doložit, že byla učiněna vhodná bezpečnostní opatření pro zabránění nehodám uvedeným v písmenu a), omezení šíření nehod a pro účinné a spořádané opuštění pracoviště v případě nouze;

d) doložit, že řídící systém je v běžných i nouzových situacích v souladu se směrnicí 89/391/EHS a touto směrnicí.

1.2 Zaměstnavatel musí během plánování a provádění všech patřičných stádií spadajících pod tuto směrnici dodržovat postupy a podmínky stanovené dokumentem o bezpečnosti a zdraví.

1.3 Různí zaměstnavatelé, kteří odpovídají za různá pracoviště, musí v případě potřeby vzájemně spolupracovat při přípravě dokumentů o bezpečnosti a zdraví a při opatřeních nezbytných k zajištění ochrany bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.

2.  Zjišťování a zdolávání požárů

2.1 K ochraně proti vzniku a šíření požárů, k jejich zjišťování a zdolávání musí být přijata vhodná opatření určená dokumentem o bezpečnosti a zdraví uvedeným v bodě 1.1.

Kde je to účelné, budou vybudovány požární stěny k oddělení ohněm ohrožených oblastí.

2.2 Na všech pracovištích musí být vybudovány vhodné protipožární ohlašovací a ochranné systémy, systémy pro zdolávání požárů a poplašná zařízení odpovídající rizikům určeným v dokumentu o bezpečnosti a zdraví uvedeném v bodě 1.1.

Tyto systémy mohou zejména zahrnovat

 požární detektory,

 poplašná zařízení pro případ požáru,

 rozvody vody pro hašení požárů,

 požární hydranty a hadice,

 zátopová zařízení a vodní trysky,

 automatické postřikovače,

 systémy pro hašení hořlavých plynů,

 pěnové hasicí přístroje,

 přenosné hasicí přístroje,

 vybavení pro hasiče.

2.3 Manuální protipožární zařízení musí být snadno přístupná a jednoduchá na používání, a pokud je potřeba, chráněna proti poškození.

2.4 Na pracovišti musí být uložen plán protipožární ochrany upřesňující opatření pro zabránění, zjištění a zdolání vzniku a šíření požárů.

2.5 Nouzové systémy musí být oddělené nebo jinak chráněné proti nehodám, aby bylo zaručeno jejich fungování v případech nouze.

V případech potřeby musí být tyto systémy zdvojené.

2.6 Protipožární zařízení musí být označeno v souladu s vnitrostátními předpisy, kterými je směrnice 92/58/EHS provedena ve vnitrostátním právu.

Označení musí být umístěno na vhodných místech a musí být odolné.

3.  Dálková ovládání v případě nouze

3.1 Pokud to vyžaduje dokument o bezpečnosti a zdraví uvedený v bodě 1.1, musí být zřízen systém dálkového ovládání pro případ nouze.

Takovýto systém musí zahrnovat vhodně rozmístěné kontrolní stanice, které lze používat v případě nouze včetně, je-li to nezbytné, kontrolních stanic na shromaždištích a místech úniku.

3.2 Zařízení na dálkové ovládání uvedené v bodě 3.1 musí alespoň zahrnovat větrací systémy, systémy pro nouzové vypnutí zařízení, jejichž další provoz by mohl způsobit výbuch, systémy bránících úniku hořlavých kapalin a plynů, systémy protipožární ochrany a systémy pro kontrolu vrtů.

4.  Komunikační prostředky v běžných a v nouzových situacích

4.1 Pokud to vyžaduje dokument o bezpečnosti a zdraví uvedený v bodě 1.1, musí být každé pracoviště obsazené zaměstnanci vybaveno

 akustickým a optickým systémem schopným v případě potřeby přenášet poplašný signál na všechna pracovní místa obsazená zaměstnanci,

 akustickým systémem jasně slyšitelným na všech místech, kde se zaměstnanci často zdržují,

 systémem umožňujícím udržovat spojení s pevninou a se záchrannými službami.

4.2 Výše uvedené systémy musí zůstat funkční v nouzových situacích.

Akustický systém musí být doplněn komunikačními systémy, které jsou nezávislé na výpadku energetického zdroje.

4.3 Zařízení pro vyhlašování poplachu musí být zavedena na vhodných místech.

4.4 Pokud jsou zaměstnanci přítomni na pracovištích, která nejsou obvykle obsazena zaměstnanci, musí jim být dány k dispozici vhodné komunikační prostředky.

5.  Shromaždiště a jmenný seznam

5.1 Musí být přijata vhodná opatření k ochraně evakuačních míst a shromaždišť před teplem, kouřem, a pokud možno i před účinky výbuchu a k zajištění, aby únikové cesty vedoucí na shromaždiště a evakuační místa nebo z nich zůstaly průchodné.

Tato opatření musí zajistit ochranu zaměstnanců po dobu nezbytnou v případě potřeby k organizaci a provedení jejich bezpečné evakuace, úniku či záchrany.

5.2 Pokud to vyžaduje dokument o bezpečnosti a zdraví uvedený v bodě 1.1, musí být jedno z chráněných míst uvedené v bodě 5.1 vybaveno zařízením umožňujícím dálkové ovládání systému uvedeného v bodě 3 této části C a komunikační spojení s pobřežím a záchrannými službami.

5.3 Shromaždiště a evakuační místa musí být snadno přístupná z ubytovacích prostor i z pracovišť.

5.4 Pro každé shromaždiště musí být aktualizován a vyvěšen seznam zaměstnanců patřících na toto shromaždiště.

5.5 Na každém pracovišti musí být k dispozici a na vhodných místech vystaven seznam zaměstnanců pověřených zvláštními úkoly v případě nouze.

Jejich jména musí být uvedena v písemných pokynech zmiňovaných v bodě 3.6 části A.

6.  Záchranné a únikové prostředky

6.1 Zaměstnanci musí být vyškoleni o opatřeních, která mají učinit v případě nouze.

Vedle všeobecného školení pro případ nouze musí dostat zvláštní školení pro dané pracoviště, jehož zvláštnosti týkající se tohoto pracoviště stanoví dokument o bezpečnosti a zdraví uvedený v bodě 1.1.

6.2 Zaměstnanci se musí zúčastnit vhodného školení v technikách přežití, s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v dokumentu o bezpečnosti a zdraví uvedeném v bodě 1.1.

6.3 Každé pracoviště musí být vybaveno dostatečnými a vhodnými prostředky pro evakuaci v případě nouze a prostředky pro přímý únik na moře.

6.4 Musí být vypracován plán pro záchranu z moře a pro evakuaci jednotlivých pracovišť.

Plán, který musí být založen na dokumentu o bezpečnosti a zdraví uvedeném v bodě 1.1, musí stanovit použití záchranných člunů a vrtulníků a zahrnout kritéria týkající se kapacity a pohotovosti k zásahu záchranných člunů a vrtulníků.

Požadovaná rychlost zásahu musí být zaznamenána v dokumentu o bezpečnosti a zdraví pro každé zařízení.

Záchranné čluny musí být navrženy a vybaveny tak, aby vyhovovaly evakuačním a záchranným požadavkům.

6.5 Záchranné čluny, záchranné vory, záchranné pásy a záchranné vesty musí splňovat následující minimální požadavky:

 musí být přizpůsobené a vybavené, aby umožňovaly přežít po dostatečně dlouhou dobu,

 musí jich být dostatečný počet pro všechny pravděpodobně přítomné zaměstnance,

 musí být přizpůsobeny pracovišti,

 musí být vyrobeny bezchybně s použitím vhodných materiálů s ohledem na jejich záchrannou funkci a okolnosti, za kterých mohou být používány a udržovány ve stavu pohotovosti,

 při použití musí mít nápadnou barvu a být vybaveny technickými prostředky, kterými může uživatel upoutat pozornost zachránců.

6.6 Vhodné záchranné prostředky musí být vždy připravené k použití.

7.  Bezpečnostní výcvik

Na všech pracovištích obvykle obsazených zaměstnanci se musí konat v pravidelných odstupech bezpečnostní výcvik, během kterého

 jsou vyškoleni a přezkoušeni z výkonu svých úkolů všichni zaměstnanci, kteří byli pověřeni v případě nouze zvláštními úkoly zahrnujícími použití záchranných prostředků, zacházení s nimi nebo jejich obsluhu, s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v dokumentu o bezpečnosti a zdraví uvedeném v bodě 1.1.

 Je-li to třeba, musí mít zaměstnanci také možnost nacvičit správné použití těchto prostředků, zacházení s nimi nebo jejich obsluhu,

 všechny záchranné prostředky používané během výcviku jsou přezkoušeny, vyčištěny a v případě potřeby znovu nabity nebo nahrazeny a všechny použité přenosné přístroje jsou uloženy na jejich obvyklé místo,

 je přezkoušena připravenost záchranných člunů.

8.  Hygienická zařízení

8.1  Šatny a šatní skříňky

8.1.1 Zaměstnanci musí mít k dispozici vhodné šatny, pokud musí nosit zvláštní pracovní oděvy a pokud ze zdravotních nebo společenských důvodů není možné požadovat, aby se převlékali v jiné místnosti.

Šatny musí být snadno přístupné, s dostatečnou kapacitou a musí být vybaveny místy k sezení.

8.1.2 Šatny musí být dostatečně prostorné a musí mít vybavení umožňující každému zaměstnanci, aby si svůj civilní oděv během pracovní doby uzamkl.

Vyžadují-li to okolnosti (například práce s nebezpečnými látkami, vlhkost, špína), musí být pracovní a civilní oděvy ukládány do oddělených skříněk.

Každý zaměstnanec musí mít možnost usušit si mokré pracovní oděvy.

8.1.3 Pro muže a ženy musí být zařízeny oddělené šatny nebo oddělené používání šaten společných.

8.1.4 Pokud šatny podle bodu 8.1.1 nejsou nutné, musí mít každý zaměstnanec k dispozici prostor, kam si může své oděvy ukládat.

8.2  Sprchy a umývárny

Vedle zařízení, která jsou v ubytovacích prostorech, musí být v případě potřeby vhodné sprchy a umývárny umístěny také v blízkosti pracovišť.

8.3  Záchody a umyvadla

Vedle zařízení, která jsou v ubytovacích prostorech, musí být v případě potřeby záchody a umyvadla umístěny také v blízkosti pracovišť.

Pro muže a ženy musí být zařízeny oddělené záchody nebo jejich oddělené používání.

9.  Ošetřovny a prostředky první pomoci

9.1 V závislosti na velikosti zařízení a druhu vykonávané činnosti musí být zřízena jedna nebo více ošetřoven.

9.2 Ošetřovny musí být vybaveny vhodným přístroji, zařízením a léky a dostatečným počtem zaměstnanců s odpovídajícími znalostmi pro poskytování první pomoci nebo, je-li to nezbytné, ošetření podle pokynů lékaře, který může nebo nemusí být přítomen.

Musí být označeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými je směrnice 92/58/EHS provedena ve vnitrostátním právu.

9.3 Prostředky první pomoci musí být také dostupné na všech místech, kde to vyžadují pracovní podmínky.

Prostředky musí být vhodným způsobem označené a snadno přístupné.

10.  Ubytování

10.1 Pokud to povaha, rozsah a doba trvání prováděných prací vyžadují, musí zaměstnavatel svým zaměstnancům zajistit i ubytování, které musí být:

 dostatečně chráněné proti účinkům výbuchu, pronikání kouře a plynu a proti vzniku a šíření požáru, jak je stanoveno v dokumentu o bezpečnosti a zdraví bodě 1.1,

 účelně vybavené větracím, vytápěcím a osvětlovacím zařízením,

 na každém podlaží musí být opatřeno alespoň dvěma nezávislými východy vedoucími k únikovým cestám,

 chráněné před hlukem, zápachem a kouřem pronikajícími z jiných částí, pokud mohou být zdraví škodlivé, a před povětrnostními vlivy,

 oddělené od všech pracovišť a umístěno stranou od nebezpečných oblastí.

10.2 Ubytovací prostory musí zahrnovat dostatečné množství lůžek nebo lehátek pro předpokládaný počet osob nocujících na místě.

Místnosti určené k přenocování musí poskytovat dostatečný prostor umožňující ubytovaným uložit si oděvy.

Ložnice pro ženy a pro muže musí být oddělené.

10.3 Ubytovací prostory musí zahrnovat dostatečný počet sprch a umýváren s tekoucí teplou a studenou vodou.

Pro muže a ženy musí být zařízeny oddělené místnosti se sprchami nebo oddělené používání místností se sprchami.

Místnosti se sprchami musí být dostatečně velké, aby umožňovaly každému zaměstnanci bez překážek se umýt a za přiměřených hygienických podmínek.

10.4 Ubytovací prostory musí být vybaveny dostatečným počtem záchodů a umyvadel.

Pro muže a ženy musí být zařízeny oddělené záchody nebo jejich oddělené používání.

10.5 Ubytovací prostory a jejich vybavení musí být udržovány na přiměřené hygienické úrovni.

11.  Provoz vrtulníků

11.1 Přistávací plošiny pro vrtulníky na pracovišti musí být dostatečně veliké a umístěné tak, aby zajišťovaly snadný přístup umožňující největšímu vrtulníku používajícímu tuto plochu létat i za nejtěžších podmínek uvažovaných pro provoz vrtulníku.

Každá přistávací plocha musí být navržena a vybudována tak, aby odpovídala svému určení.

11.2 V těsné blízkosti přistávacího místa vrtulníků musí být připraveno a uloženo vybavení nezbytné při nehodě za účasti vrtulníků.

11.3 Na těžebních zařízeních trvale osídlených zaměstnanci musí být při provozu vrtulníků na přistávací ploše přítomen vždy dostatečný počet zaměstnanců, kteří jsou vyškoleni pro případ nouze.

12.  Umístění těžebních zařízení na moři - Bezpečnost a stabilita

12.1 Musí být přijata všechna nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců těžebního vrtného průmyslu během umísťování těžebních zařízení na moři.

12.2 Přípravné činnosti při umísťování těžebních zařízení na moře musí být prováděny tak, aby byla zaručena jejich stabilita a bezpečnost.

12.3 Vybavení a postupy používané při provádění činností uvedených v bodě 12.1 musí být takové, aby riziko pro zaměstnance těžebního vrtného průmyslu bylo jak všeobecně, tak v nouzových případech nízké.( 1 ) Úř, věst. C 32, 7.2.1991, s. 7.

( 2 ) Úř. věst. C 280, 28.10.1991, s. 79 a Úř. věst. C 241, 21.9.1992, s. 88.

( 3 ) Úř. věst. C 191, 22.7.1991, s. 34.

( 4 ) Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.

( 6 ) Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 9. Směrnice ve znění směrnice 91/368/EHS (Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 16).

( 7 ) Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 13.

( 8 ) Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 18.

( 9 ) Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 23.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU