92/42/EHSSměrnice Rady 92/42/EHS ze dne 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva

Publikováno: Úř. věst. L 167, 22.6.1992, s. 17-28 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 21. května 1992 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 3. června 1992 Nabývá účinnosti: 3. června 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 813/2013 Pozbývá platnosti: 26. září 2018
Konsolidované znění předpisu s účinností od 26. září 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY 92/42/EHS

ze dne 21. května 1992

o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva

(Úř. věst. L 167, 22.6.1992, p.17)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

SMĚRNICE RADY 93/68/EHS ze dne 22. července 1993,

  L 220

1

30.8.1993

 M2

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/8/ES ze dne 11. února 2004

  L 52

50

21.2.2004

 M3

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005

  L 191

29

22.7.2005

 M4

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/28/ES ze dne 11. března 2008,

  L 81

48

20.3.2008

►M5

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013,

  L 239

136

6.9.2013
▼B

SMĚRNICE RADY 92/42/EHS

ze dne 21. května 1992

o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva▼M5 —————

▼B

Článek 7

▼M5 —————

▼B

2.  Shoda sériově vyráběných kotlů se osvědčuje:

 přezkoušením účinnosti typu kotle v souladu s modulem B popsaným v příloze III,

 prohlášením o shodě se schváleným typem v souladu s moduly C, D nebo E popsaným v příloze IV.

U kotlů na plynná paliva jsou postupy posuzování shody jejich účinnosti shodné s postupy posuzování shody s požadavky na bezpečnost stanovenými ve směrnici 90/396/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv.

▼M5 —————

▼B

Článek 8

▼M1

1.  Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty, které pověřily prováděním postupů podle článku 7, spolu se zvláštními úkoly, jejichž plněním byly tyto subjekty pověřeny, a identifikačními čísly, která jim byla Komisí již dříve přidělena.

Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství seznam oznámených subjektů s uvedením jejich identifikačních čísel a úkolů, pro které byly oznámeny. Komise zajistí průběžnou aktualizaci tohoto seznamu.

▼B

2.  Členské státy použijí pro jmenování těchto subjektů minimální kritéria stanovená v příloze V. Subjekty, které splňují kritéria stanovená v příslušných harmonizovaných normách, se považují za subjekty splňující kritéria stanovená v uvedené příloze.

3.  Členský stát, který oznámil určitý subjekt, je povinen toto oznámení odvolat, jestliže zjistí, že daný subjekt již nesplňuje kritéria podle odstavce 2. Neprodleně o tom uvědomí ostatní členské státy a oznámení odvolá.

▼M5 —————

▼B
PŘÍLOHA III

Modul B: ES přezkoušení typu

1.

Tento modul popisuje část postupu, při níž oznámený subjekt zjišťuje a osvědčuje, že reprezentativní vzorek předpokládané výroby splňuje ustanovení této směrnice, která se na něj vztahují.

2.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o ES přezkoušení typu.

Žádost musí obsahovat:

 jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu,

 písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu,

 technickou dokumentaci podle bodu 3.

Žadatel dá oznámenému subjektu k dispozici reprezentativní vzorek předpokládané výroby (dále jen „typ“). Oznámený subjekt může požadovat další vzorky, jestliže to programu zkoušek vyžaduje.

3.

Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody spotřebiče s požadavky této směrnice. Technická dokumentace musí v míře nezbytné pro takové posouzení zahrnovat návrh, výrobu a fungování spotřebiče a v míře nezbytné pro posouzení musí obsahovat:

 celkový popis typu výrobku,

 koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů atd.,

 popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a fungování výrobku,

 seznam norem podle čl. 5 odst. 2, které byly zcela nebo zčásti použity, a popisy řešení zvolených pro splnění základních požadavků stanovených touto směrnicí, pokud nebyly použity normy podle článku 5,

 výsledky konstrukčních výpočtů, provedených kontrol atd.,

 protokoly o zkouškách.

4.

Oznámený subjekt:

4.1

přezkoumá technickou dokumentaci, ověří, zda byl typ vyroben ve shodě s technickou dokumentací, a určí součásti, které byly navrženy v souladu s příslušnými ustanoveními norem podle čl. 5 odst. 2, jakož i součásti, které byly navrženy, aniž byla použita příslušná ustanovení těchto norem;

4.2

provede nebo dá provést příslušné kontroly a nezbytné zkoušky, aby zjistil, zda v případě, kdy nebyly použity normy podle čl. 5 odst. 2, řešení zvolená výrobcem splňují základní požadavky této směrnice;

4.3

provede nebo dá provést příslušné kontroly a nezbytné zkoušky, aby zjistil, zda v případě, kdy výrobce zvolil použití příslušných norem, byly tyto normy skutečně použity;

4.4

dohodne se žadatelem místo, kde budou kontroly a nezbytné zkoušky provedeny.

5.

Pokud typ splňuje ustanovení směrnice, oznámený subjekt vydá žadateli certifikát ES přezkoušení typu. Certifikát musí obsahovat jméno a adresu výrobce, závěry přezkoušení a údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu.

K certifikátu musí být přiložen seznam důležitých částí technické dokumentace, jehož jednu kopii uchovává oznámený subjekt.

Odmítne-li oznámený subjekt vydat výrobci nebo jeho zplnomocněnému zástupci usazenému ve Společenství certifikát ES přezkoušení typu, tuto skutečnost podrobně odůvodní.

Musí být stanoven postup pro odvolací řízení.

6.

Žadatel informuje oznámený subjekt, u kterého je k dispozici technická dokumentace týkající se certifikátu ES přezkoušení typu, o všech změnách schváleného spotřebiče, které musí být znovu schváleny, jestliže tyto změny mohou ovlivnit shodu se základními požadavky nebo s podmínkami předepsanými pro jeho používání. Toto dodatečné schválení se vydává formou dodatku k původnímu certifikátu ES přezkoušení typu.

7.

Každý oznámený subjekt sdělí ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se certifikátů ES přezkoušení typu a dodatků, které vydal a které odňal.

8.

Ostatní oznámené subjekty mohou obdržet kopie certifikátů ES přezkoušení typu a/nebo jejich dodatků. Přílohy k certifikátům musí být uchovávány k dispozici ostatním oznámeným subjektům.

9.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství spolu s technickou dokumentací uchovává také kopie certifikátů ES přezkoušení typu a jejich dodatků po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výrobku.

Není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ve Společenství, povinnost uchovávat technickou dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí výrobek na trh Společenství.
PŘÍLOHA IV

Modul C: shoda s typem

1.

Tento modul popisuje část postupu, při níž výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství zajišťuje a prohlašuje, že dané spotřebiče jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky směrnice, které se na ně vztahují. ►M1  Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý spotřebič označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě. ◄

2.

Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběných spotřebičů s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky směrnice, které se na ně vztahují.

3.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává kopii prohlášení o shodě po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výrobku.

Není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ve Společenství, uchovává technickou dokumentaci k dispozici osoba, která uvádí výrobek na trh Společenství.

4.

Oznámený subjekt zvolený výrobcem provádí nebo dá provádět kontroly výrobků v náhodně zvolených intervalech. Oznámený subjekt odebere na místě odpovídající vzorek hotových výrobků, který musí být zkontrolován a podroben odpovídajícím zkouškám stanoveným v příslušné normě (normách) podle čl. 5 odst. 2 nebo rovnocenným zkouškám s cílem ověřit shodu výrobku s příslušnými požadavky směrnice. V případě, kdy jeden nebo více vzorků kontrolovaných výrobků není ve shodě, oznámený subjekt přijme příslušná opatření.

Modul D: zabezpečování jakosti výroby

1.

Tento modul popisuje postup, kterým výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že dané spotřebiče jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky této směrnice. ►M1  Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý spotřebič označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Označení CE je doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za kontroly podle bodu 4. ◄

2.

Výrobce používá schválený systém jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení spotřebičů podle bodu 3. Výrobce podléhá dozoru podle bodu 4.

3.

Systém jakosti

3.1

Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti pro dané spotřebiče.

Žádost musí obsahovat

 všechny příslušné informace o předpokládané kategorii spotřebičů,

 dokumentaci systému jakosti,

 technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.

3.2

Systém jakosti musí zabezpečovat shodu spotřebičů s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis

 cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost spotřebičů,

 výrobního procesu, postupů při řízení a zabezpečování jakosti a systematických opatření, která budou použita,

 kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti,

 záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.,

 prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti spotřebičů a nad efektivním fungováním systému jakosti.

3.3

Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá. V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného výrobku. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách výrobce.

Rozhodnutí musí být oznámeno výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4

Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2 nebo zda se požaduje nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4.

Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1

Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2

Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro výrobu, kontrolu, zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

 dokumentaci systému jakosti,

 záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3

Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.

4.4

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neočekávané inspekční prohlídky. Při těchto inspekčních prohlídky může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5.

Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let od posledního dne výroby daného výrobku:

 dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 druhé odrážce,

 aktualizaci uvedenou v bodu 3.4 druhém odstavci,

 rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v bodu 3.4 v posledním odstavci a bodech 4.3 a 4.4.

6.

Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systému jakosti.

Modul E: zabezpečování jakosti výrobků

1.

Tento modul popisuje postup, kterým výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že kotle a spotřebiče jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu. ►M1  Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý kotel a spotřebič označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za kontroly podle bodu 4. ◄

2.

Výrobce používá schválený systém jakosti pro výstupní kontrolu a zkoušení kotlů a spotřebičů podle bodu 3. Výrobce podléhá dozoru podle bodu 4.

3.

Systém jakosti

3.1

Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti pro jím vyráběné kotle a spotřebiče.

Žádost musí obsahovat:

 všechny příslušné informace o předpokládané kategorii kotlů a spotřebičů,

 dokumentaci systému jakosti,

 technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.

3.2

Každý kotel nebo spotřebič je podle systému jakosti zkontrolován a jsou provedeny odpovídající zkoušky stanovené v příslušné normě (normách) podle článku 5 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu s příslušnými požadavky směrnice. Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis:

 cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výrobků,

 kontrol a zkoušek, které budou provedeny po výrobě,

 prostředků umožňujících dozor nad efektivním fungováním systému jakosti,

 záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

3.3

Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného výrobku. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách výrobce.

Rozhodnutí musí být oznámeno výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4

Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2 nebo zda se požaduje nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4.

Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1

Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2

Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce přístup do prostor určených pro kontrolu, zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

 dokumentaci systému jakosti,

 technickou dokumentaci,

 záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3

Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.

4.4

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neočekávané inspekční prohlídky. Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5.

Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního kotle nebo spotřebiče:

 dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 druhém odstavci třetí odrážce,

 aktualizaci uvedenou v bodu 3.4 druhém odstavci,

 rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v bodu 3.4 posledním odstavci a bodech 4.3 a 4.4.

6.

Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systému jakosti.
PŘÍLOHA V

Minimální kritéria, která mají členské státy brát v úvahu při jmenování oznámených subjektů

1.

Subjektem, jeho ředitelem a pracovníky odpovědnými za provádění ověřovacích zkoušek nemohou být osoby, které navrhují, vyrábějí, dodávají nebo instalují spotřebiče, jejichž inspekci provádějí, ani zplnomocněný zástupce některé z těchto stran. Nesmějí se podílet ani přímo, ani jako zplnomocnění zástupci při navrhování, výrobě, uvádění na trh nebo údržbě daných kotlů a spotřebičů. To nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem a oznámeným subjektem.

2.

Subjekt a jeho pracovníci jsou povinni provádět ověřovací zkoušky na nejvyšším stupni profesionální důvěryhodnosti a technické způsobilosti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a stimulům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování o výsledcích inspekce, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které jsou na výsledcích ověřování zainteresovány.

3.

Subjekt musí mít k dispozici nezbytné pracovníky a vlastnit potřebné vybavení, aby mohl řádně vykonávat správní a technické úkony spojené s ověřováním; musí mít rovněž přístup k vybavení požadovanému pro zvláštní ověřování.

4.

Pracovníci odpovědní za inspekce musí mít:

 odpovídající technické a odborné vzdělání,

 dostatečné znalosti o požadavcích na provádění inspekcí a odpovídající zkušenosti s těmito inspekcemi,

 schopnost vypracovávat certifikáty, záznamy a zprávy nutné k doložení provedených inspekcí.

5.

Musí být zaručena nestrannost pracovníků vykonávajících inspekci. Jejich odměňování nesmí záviset na počtu provedených inspekcí nebo na výsledcích těchto inspekcí.

6.

Subjekt uzavře pojištění odpovědnosti osob, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s vnitrostátními předpisy nebo pokud není za inspekce přímo odpovědný sám členský stát.

7.

Pracovníci subjektu jsou povinni zachovávat služební tajemství v rámci provádění této směrnice nebo vnitrostátního právního předpisu, kterým se tato směrnice provádí (kromě osobních setkání s pracovníky příslušných správních orgánů státu, v němž vykonávají svou činnost).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU