(EHS) č. 3440/84Nařízení Komise (EHS) č. 3440/84 ze dne 6. prosince 1984 o připevňování zařízení k vlečným sítím, dánským nevodům a podobným sítím

Publikováno: Úř. věst. L 318, 7.12.1984 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. prosince 1984 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. ledna 1985 Nabývá účinnosti: 6. ledna 1985
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 19. února 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3440/84

ze dne 6. prosince 1984

o připevňování zařízení k vlečným sítím, dánským nevodům a podobným sítím

(Úř. věst. L 318, 7.12.1984, p.23)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 955/87 ze dne 1. dubna 1987,

  L 90

29

2.4.1987

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2122/89 ze dne 14. července 1989,

  L 203

21

15.7.1989

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 146/2007 ze dne 15. února 2007,

  L 46

9

16.2.2007
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3440/84

ze dne 6. prosince 1984

o připevňování zařízení k vlečným sítím, dánským nevodům a podobným sítímKOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 171/83 ze dne 25. ledna 1983, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ( 1 ), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2664/84 ( 2 ), a zejména na článek 21 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že článek 7 nařízení (EHS) č. 171/83 zakazuje používat zařízení, která způsobují ucpávání ok kterékoliv části sítě nebo zmenšují jejich rozměry;

vzhledem k tomu, že s přihlédnutím k článku 2 nařízení (EHS) č. 171/83 se tato ustanovení vztahují pouze na vlečné sítě, dánské nevody a podobné sítě;

vzhledem k tomu, že článek 7 nařízení (EHS) č. 171/83 stanoví, že lze povolovat připevňování zařízení k sítím;

vzhledem k tomu, že by měly být definovány určité části vlečné sítě;

vzhledem k tomu, že není nutné zakázat připevňování zařízení k vlečným sítím při rybolovu druhů, pro něž nařízení (EHS) č. 171/83 nestanoví minimální velikost ok;

vzhledem k tomu, že by mělo být schváleno používání určitých zařízení, která omezují opotřebování vlečných sítí, dánských nevodů nebo podobných sítí, zesilují sítě, aby se omezil únik úlovků do předních částí těchto sítí, nebo zvyšují jejich účinnost a bezpečnost při jejich používání;

vzhledem k tomu, že přídavný spodní a postranní díl zabraňující prodření sítě má chránit spodní stranu vlečné sítě před opotřebováním;

vzhledem k tomu, že přídavný vrchní a postranní díl zabraňující prodření sítě má chránit vrchní nebo boční strany kapsy zatahovací sítě před opotřebováním v případě, že se zadní konec vlečné sítě při rybolovu zamotá;

vzhledem k tomu, že zpevňující kapsa má zpevnit kapsu zatahovací sítě a zabránit jejímu protržení, když je plná ryb a když je vlečná síť vytahována na palubu;

vzhledem k tomu, že ochranný pás má zabránit tomu, aby zvedací popruh prořízl síťovinu kapsy zatahovací sítě;

vzhledem k tomu, že zatahovací šňůra má uzavřít kapsu zatahovací sítě;

vzhledem k tomu, že určitou část nejzazší části kapsy zatahovací sítě lze přehnout do otvoru kapsy tak, aby zajistila lepší uzavření kapsy zatahovací sítě;

vzhledem k tomu, že zvedací popruh má umožnit uzavření zadní části kapsy zatahovací sítě, aby se usnadnilo její vytažení na palubu;

vzhledem k tomu, že kruhový popruh má omezit zvětšení průměru kapsy zatahovací sítě;

vzhledem k tomu, že buben má umožnit, aby se úlovky přesouvaly ze přední části vlečné sítě do části zadní, přičemž by se omezila možnost jejich návratu;

vzhledem k tomu, že prosévací síť má zajistit odlov ryb, garnátů obecných nebo jiných druhů na základě selekce;

vzhledem k tomu, že řemen má zpevnit vlečnou síť, případně zabránit, aby se do kapsy zatahovací sítě dostaly kameny nebo suť;

vzhledem k tomu, že koš na přepravu mořských ryb má zlepšit uzavírání kapsy zatahovací sítě zatahovací šňůrou;

vzhledem k tomu, že kalhotová kapsa zatahovací sítě má snížit riziko úplné ztráty úlovků při rybolovu v místech s členitým dnem;

vzhledem k tomu, že by za tímto účelem měla být vypracována pravidla týkající se těchto zařízení, a zejména jejich technické popisy, a dále by měly být definovány podmínky, za nichž lze tato zařízení používat;

vzhledem k tomu, že mohou být případně přijaty odchylky od tohoto nařízení, které se budou vztahovat na zvláštní případy;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolovné zdroje,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se pojmem „vlečná síť“ rozumí „vlečná síť, dánský nevod nebo podobná síť“.

Článek 2

Technické pojmy, které jsou použity v tomto nařízení nebo popisují některá zařízení nebo konstrukce, které obvykle tvoří nedílnou součást vlečné sítě nebo se s vlečnou sítí používají, jsou definovány v příloze.

Článek 3

Články 4 až 15 obsahují definice některých zařízení, která lze připevňovat k vlečným sítím a která by mohla způsobit ucpávání ok kterékoliv části sítě nebo zmenšit jejich rozměry, a podmínky, za nichž lze tato zařízení používat.

Článek 4

Přídavný spodní a postranní díl zabraňující prodření sítě

1.  Přídavný spodní a postranní díl zabraňující prodření sítě může tvořit jakýkoliv kus plachtoviny, síťoviny nebo jiného materiálu.

2.  Lze použít více přídavných spodních a postranních dílů současně, přičemž se mohou částečně překrývat.

3.  Přídavné spodní a postranní díly mohou být připevněny pouze k vnější straně sítě a pouze ke spodní polovině kterékoliv části vlečné sítě. Mohou být připevněny výhradně k předním a bočním hranám kapsy vlečné sítě.

4.  Použijí-li se zpevňující kapsy nebo ochranné pásy, přídavný spodní a postranní díl lze připevnit pouze k vnější straně zpevňujících kapes nebo ochranných pásů, a to způsobem upřesněným v odstavci 3.

Článek 5

Přídavný vrchní a postranní díl zabraňující prodření sítě

1.  Povoluje se používání obou typů přídavných vrchních a postranních dílů označených jako typ A a typ B.

2.  Přídavný vrchní a postranní díl typu A je tvořen pravoúhlým kusem síťoviny o velikosti ok rovnající se alespoň velikosti ok kapsy zatahovací sítě. Je nejméně jeden a půl krát širší než kapsa zatahovací sítě, která je zakryta, přičemž se tyto šířky měří v pravých úhlech k podélné ose kapsy. Může být připevněn přední a boční hranou výhradně k vrchní polovině vnější strany kapsy zatahovací sítě. Je-li zvedací popruh připevněn ke kapse zatahovací sítě, přídavný vrchní a postranní díl se připevní tak, aby přes zadní zvedací popruh nepřečníval o více než čtyři oka. Pokud zvedací popruh připevněn není, přídavný vrchní a postranní díl se připevní tak, aby nezasahoval dál než do poslední zadní třetiny kapsy zatahovací sítě. V obou případech končí přídavný vrchní a postranní díl nejméně čtyři oka před zatahovací šňůrou.

3.  Přídavný vrchní a postranní díl typu B je tvořen pravoúhlým kusem síťoviny z několika vláken, která mají stejný průměr jako vlákna, z nichž se skládá kapsa zatahovací sítě, a jejíž oka jsou alespoň dvakrát větší než oka kapsy zatahovací sítě. Může zcela zakrýt vrchní polovinu kapsy zatahovací sítě „stricto sensu“; je připevněn pouze ke čtyřem hranám tak, že v místech připevnění se strana každého oka překrývá se dvěma stranami ok kapsy zatahovací sítě.

4.  Je zakázáno používat více přídavných vrchních a postranních dílů současně.

▼M1

5.  Je zakázáno používat přídavný vrchní a postranní díl současně se zpevňujícími kapsami, vyjma u vlečných sítí o velikosti ok nejvýše 60 milimetrů.

▼M2

6.  Odchylně od odstavce 1 je ve Skagerraku a Kattegatu zakázáno používat typ A přídavného vrchního a postranního dílu zabraňujícího prodření sítě.

7.  Ve Skagerraku a Kattegatu je zakázáno připevňovat přídavný vrchní a postranní díl zabraňující prodření sítě k vlečným sítím o velikostí ok větší než 70 milimetrů.

▼M2

Článek 6

Zpevňující kapsa

1.  Zpevňující kapsa je válcovitý kus síťoviny, který zcela obepíná kapsu zatahovací sítě a lze jej v určitých rozestupech ke kapse zatahovací sítě připevnit. Má alespoň tytéž rozměry (délku a šířku) jako ta část kapsy zatahovací sítě, k níž je připevněn.

2.  Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahují na Skagerrak a Kattegat.

3.  Je zakázáno používat více zpevňujících kapes, vyjma u vlečných sítí o velikosti ok nejvýše 60 milimetrů, u nichž lze používat dvě zpevňující kapsy.

4.  Povolená velikost ok bude alespoň dvakrát větší než velikost ok kapsy zatahovací sítě. Je-li použita druhá zpevňující kapsa, minimální velikost ok bude 120 milimetrů.

5.  Ustanovení odstavců 6, 7, 8 a 9 se vztahují výhradně na Skagerrak a Kattegat.

6.  Je zakázáno připevňovat zpevňující kapsu k vlečným sítím o velikosti ok větší než 70 milimetrů.

7.  Je zakázáno používat zpevňující kapsu a vrchní a postranní díl zabraňující prodření sítě současně.

8.  Je zakázáno používat zpevňující kapsu o velikosti ok menší než 80 milimetrů.

9.  Je zakázáno používat více zpevňujících kapes, vyjma u vlečných sítí o velikosti ok nejvýše 16 milimetrů, u nichž lze používat dvě zpevňující kapsy. Odchylně od odstavce 8 může být velikost ok jedné z těchto zpevňujících kapes menší než 80 milimetrů, avšak nejméně 35 milimetrů.

10.  Je zakázáno používat zpevňující kapsy, které přesahují přední část kapsy zatahovací sítě.

11.  Skládá-li se zpevňující kapsa z válcovitých dílů síťoviny, nesmějí se tyto díly v místech připevnění překrývat o více než čtyři oka.

12.  Zpevňující kapsy připevněné k vlečným sítím o velikosti ok větší než 60 milimetrů nesmějí zadní zvedací popruh přesahovat o více než dva metry.

13.  Odchylně od odstavce 1 je možné zpevňující kapsy, jejichž rozměry jsou menší než rozměry kapsy zatahovací sítě, připevnit k sítím o velikosti ok nejvýše 60 milimetrů.

▼B

Článek 7

Ochranný pás

1.  Ochranný pás je krátký válcovitý kus síťoviny, jehož obvod je stejný jako obvod kapsy zatahovací sítě nebo případných zpevňujících kapes a který obepíná kapsu zatahovací sítě nebo zpevňující kapsy v místech, kde je připevněn zvedací popruh.

2.  Je zakázáno používat ochranný pás, jestliže ke kapse zatahovací sítě není připevněn zvedací popruh.

3.  Je zakázáno používat ochranný pás, jehož délka přesahuje 1 metr.

4.  Ochranný pás lze připevnit výhradně před zvedací popruh a za něj.

5.  Velikost ok ochranného pásu se rovná alespoň velikosti ok kapsy zatahovací sítě.

6.  Obvod ochranného pásu se porovná s obvody kapsy zatahovací sítě nebo případných zpevňujících kapes tak, že se natáhnou stejnou silou.

Článek 8

Zatahovací šňůra

1.  Zatahovací šňůra je lano, které umožňuje uzavřít zadní část kapsy zatahovací sítě a/nebo zpevňujících kapes buď uzlem, který lze jednoduše uvolnit, nebo mechanickým zařízením.

2.  Zatahovací šňůra se připevní ve vzdálenosti nejvýše jednoho metru za zadními oky kapsy zatahovací sítě. Tato zadní oka lze přehnout do kapsy zatahovací sítě. Pokud je však v souladu s článkem 14 připevněn koš na přepravu mořských ryb, provlékne se zatahovací šňůra nejzazšími oky kapsy zatahovací sítě.

3.  Pro jednu vlečnou síť lze použít více zatahovacích šňůr. Zatahovací šňůra nesmí uzavírat přídavné vrchní, spodní a postranní díly zabraňující prodření sítě.

▼M3

4.  Odchylně od ustanovení odstavce 2, plavidla používající palubní čerpací systémy mohou připevnit zatahovací šňůru ve vzdálenosti nejvýše 10 m za zadními oky kapsy zatahovací sítě, pokud loví s vlečnými sítěmi o velikosti ok sítě menší než 70 mm.

▼B

Článek 9

Zvedací popruhy

1.  Zvedací popruh je lano nebo lanko, které volně obepíná obvod kapsy zatahovací sítě nebo případně zpevňující kapsy a je k ní připevněno smyčkami nebo kroužky. Lze použít více zvedacích popruhů.

2.  Na minimální délku zvedacích popruhů se vztahují tatáž pravidla, jaká se vztahují na kruhové popruhy definované v článku 10, až na to, že zvedací popruh, který je nejblíže k zatahovací šňůře, může být kratší.

Článek 10

Kruhové popruhy

1.  Kruhové popruhy jsou kruhová lana, která příčně v pravidelných rozestupech obepínají kapsu zatahovací sítě nebo zpevňující kapsu a jsou ke kapse připevněna.

2.  Délka kruhového popruhu je nejméně 40 % obvodu kapsy zatahovací sítě a rozměr obvodu se získá tak, že se počet ok na obvodu kapsy zatahovací sítě vynásobí skutečnou velikostí ok, s výjimkou nejzazšího kruhového popruhu, zvaného „zadní popruh“, pokud je připevněn nejvýše 2 metry od ok zatahovací šňůry, měřeno při podélném natažení ok.

3.  Rozestup mezi dvěma po sobě následujícími kruhovými popruhy musí být alespoň 1 metr.

4.  Kruhový popruh může obepínat zpevňující kapsy, nesmí však obepínat přídavné vrchní, spodní a postranní díly zabraňující prodření sítě.

Článek 11

Buben

1.  Buben je kus síťoviny o velikosti ok rovnající se alespoň velikosti ok kapsy zatahovací sítě a je připevněn uvnitř vlečné sítě tak, aby rybám umožňoval přesouvat se ze přední části vlečné sítě do části zadní, přičemž by se omezila možnost jejich návratu.

2.  Buben se připevní za přední konec a může být připevněn za boční hrany uvnitř kapsy zatahovací sítě nebo v přední části kapsy.

3.  Vzdálenost od místa připevnění v přední části bubnu k zadnímu konci kapsy zatahovací sítě je alespoň trojnásobkem délky bubnu.

▼M2

4.  Ve Skagerraku a Kattegatu nesmí buben do kapsy zatahovací sítě zasahovat dále než o délku dvaceti ok.

▼B

Článek 12

Prosévací síť

1.  Prosévací síť je kus síťoviny o velikosti ok rovnající se alespoň dvojnásobku velikosti ok kapsy zatahovací sítě.

2.  Prosévací síť se připevní uvnitř vlečné sítě před kapsu zatahovací sítě a do kapsy zatahovací sítě nezasahuje více než jednou třetinou délky kapsy zatahovací sítě.

Může být připevněna k vlečné síti všemi hranami.

3.  Současně lze používat nejvýše dvě prosévací sítě, pokud jsou připevněny k vrchní a spodní polovině vlečné sítě v uvedeném pořadí a nikde se nepřekrývají.

Článek 13

Řemeny

1.  Řemen je jakékoliv lano s výjimkou postranního obrubného lana, které je připevněno k jakékoliv části vlečné sítě.

2.  Je zakázáno připojovat řemeny dovnitř kapsy zatahovací sítě.

Článek 14

Koš na přepravu mořských ryb

1.  Koš na přepravu mořských ryb je kus síťoviny připevněný k zadnímu konci uvnitř kapsy zatahovací sítě. Koš na přepravu mořských ryb může být přeložen do kapsy zatahovací sítě.

2.  Velikost ok nesmí být menší než velikost ok kapsy zatahovací sítě.

3.  Koš na přepravu mořských ryb lze připevnit výhradně za přední hranu, a to nejvýše pět ok před koncem přední část kapsy zatahovací sítě, přičemž koš nesmí přesahovat o více než 1 metr nejzazší oka zadní části kapsy zatahovací sítě.

Článek 15

Střední šňůra kapsy zatahovací sítě

Oka mohou být svázána, aby podélným spojením vrchní a spodní poloviny kapsy zatahovací sítě vznikla kalhotová kapsa.

Článek 16

Toto nařízení vstupuje v platnost třicátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

Definice některých technických pojmů, zařízení nebo konstrukcí, které obvykle tvoří nedílnou součást vlečné sítě nebo se s vlečnou sítí používají

Kapsa zatahovací sítě:

Kapsa zatahovací sítě je nejzazší část vlečné sítě a má buď válcovitý tvar, tj. má po celé délce stejný obvod, nebo tvar kuželovitý.

Kapsa zatahovací sítě zahrnuje kapsu „stricto sensu“ a nástavec.

Kapsa zatahovací sítě „stricto sensu“:

Kapsa zatahovací sítě „stricto sensu“ se skládá z jednoho nebo více dílů síťoviny se stejnou velikostí ok, které jsou v ose vlečné sítě podélně spojeny šňůrou, ke které může být rovněž připevněno postranní obrubné lano.

Nástavec:

Nástavec je vyroben z jednoho nebo více dílů umístěných těsně před kapsou zatahovací sítě „stricto sensu“.

Spojovací šňůra:

Spojovací šňůra se skládá z řad ok, které mohou být svázány za účelem zpevnění síťoviny.

Postranní obrubné lano:

Postranní obrubné lano se definuje jako lano probíhající podél spojení dvou dílů síťoviny ve směru osy vlečné sítě.

Plovák:

Plovák je plovoucí zařízení, které se používá k nadlehčování sítí, k určování jejich polohy, případně k oběma účelům.

Zvedací plošina:

Zvedací plošina je zařízení, které se používá ke zvedání vlečné sítě.

Elektromechanická zařízení:

Zařízení jako snímače, která se používají k poskytování údajů o poloze sítě ve vodě a o tom, jak je naplněna rybami.( 1 ) Úř. věst. L 24, 27.1.1983, s. 14.

( 2 ) Úř. věst. L 253, 21.9.1984, s. 1.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU