84/419/EHSROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. července 1984 o kritériích pro zápis skotu do plemenných knih (84/419/EHS)

Publikováno: Úř. věst. L 237, 5.9.1984, s. 11-12 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 19. července 1984 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. září 1984 Nabývá účinnosti: 20. července 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/602 Pozbývá platnosti: 4. července 2020
Konsolidované znění předpisu s účinností od 8. června 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. července 1984

o kritériích pro zápis skotu do plemenných knih

(84/419/EHS)

(Úř. věst. L 237, 5.9.1984, p.11)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. května 2007,

  L 140

49

1.6.2007
▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. července 1984

o kritériích pro zápis skotu do plemenných knih

(84/419/EHS)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 77/504/EHS ze dne 25. července 1977 o čistokrevném plemenném skotu ( 1 ), naposledy pozměněnou Aktem o přistoupení Řecka, a zejména na čl. 6 odst. 1 čtvrtou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že na základě čl. 6 odst. 1 čtvrté odrážky směrnice 77/504/EHS má Komise postupem podle článku 8 uvedené směrnice stanovit harmonizovaná kritéria pro zápis skotu do plemenných knih;

vzhledem k tomu, že ve všech členských zemích s výjimkou Řecka vedou nebo zakládají plemenné knihy chovatelské organizace a sdružení;

vzhledem k tomu, že je proto nezbytné stanovit kritéria pro zápis skotu do plemenných knih;

vzhledem k tomu, že k zápisu do plemenné knihy musí zvíře splňovat přesné podmínky týkající se jeho původu a identifikace;

vzhledem k tomu, že je nutné stanovit rozdělení plemenné knihy na různé oddíly a třídy, aby některé druhy zvířat nebyly vyloučeny;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého zootechnického výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:▼M1

Článek 1

1.  K zapsání do hlavního oddílu plemenné knihy svého plemene musí zvíře

a) být potomkem rodičů a prarodičů, kteří jsou zapsáni v hlavním oddílu plemenné knihy téhož plemene;

b) být identifikováno a evidováno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ( 2 ) a jeho prováděcími pravidly;

c) mít původ stanovený podle pravidel příslušné plemenné knihy.

2.  Odchylně od odst. 1 písm. a) mohou být čistokrevná zvířata nebo potomci čistokrevných zvířat různých plemen zapsáni přímo do hlavního oddílu nové plemenné knihy během období zakládání plemenné knihy pro nové plemeno.

Období šlechtění nového plemene bude vymezeno ve šlechtitelském programu chovatelské organizace nebo sdružení, pod dohledem příslušných orgánů a s jejich souhlasem, v souladu s rozhodnutím 84/247/EHS. Pro nové plemeno bude zvoleno takové pojmenování, které bude nezaměnitelné s pojmenováním jakéhokoliv stávajícího plemene.

3.  Kdykoliv je zvíře zapsáno v hlavním oddílu nové plemenné knihy a je již samo nebo jeden z jeho rodičů evidováno v jiné stávající plemenné knize, bude zdokumentován odkaz na jméno této stávající plemenné knihy, ve které bylo zvíře nebo jeho rodič zapsáno poprvé po narození, spolu s původním číslem plemenné knihy.

▼B

Článek 2

Hlavní oddíl plemenné knihy může být rozdělen do více tříd podle plemenné hodnoty zvířete. Do těchto tříd může být zapsán pouze skot splňující kritéria uvedená v článku 1.

Článek 3

1.  Chovatelská organizace nebo sdružení, které vede plemennou knihu, může rozhodnout, že ►M1  zvíře ◄ , které nesplňuje kritéria stanovená v článku 1, může být zapsáno v doplňkovém oddíle plemenné knihy. ►M1  zvíře ◄ musí splňovat tyto požadavky:

 být identifikováno podle pravidel stanovených v plemenné knize,

 být shledáno odpovídající standardu plemene,

 splňovat minimální výkonnostní kritéria podle pravidel stanovených v plemenné knize.

2.  Kritéria uvedená v odst. 1 druhé a třetí odrážce se mohou lišit podle toho, zda uvedené ►M1  zvíře ◄ patří k tomuto plemeni, ačkoliv je neznámého původu, nebo vzešlo ze šlechtitelského programu schváleném chovatelskou organizací nebo sdružením, které vede plemennou knihu.

Článek 4

Zvíře samičího pohlaví, jehož matka a matka matky jsou zapsány v doplňkovém oddíle plemenné knihy podle čl. 3 odst. 1 a jehož otec a oba dědové jsou zapsáni v hlavním oddíle knihy v souladu s kritérii stanovenými v článku 1, se považuje za čistokrevné zvíře samčího pohlaví a zapíše se do hlavního oddílu plemenné knihy podle článku 1.

Článek 5

Obsahuje-li hlavní oddíl plemenné knihy více tříd, zapíše se zvíře z jiného členského státu do té třídy, jejíž kritéria splňuje.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.( 1 ) Úř. věst. L 206, 12.8.1977, s. 8.

( 2 ) Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU