83/129/EHSSměrnice Rady 83/129/EHS ze dne 28. března 1983 o dovozu kůží z některých tuleních mláďat a výrobků z nich do členských států

Publikováno: Úř. věst. L 91, 9.4.1983, s. 30-31 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 28. března 1983 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 9. dubna 1983 Nabývá účinnosti: 1. října 1983
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 15. června 1989

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 28. března 1983

o dovozu kůží z některých tuleních mláďat a výrobků z nich do členských států

(83/129/EHS)

(Úř. věst. L 091, 9.4.1983, p.30)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

COUNCIL DIRECTIVE 85/444/EEC of 27 September 1985 (*)

  L 259

70

1.10.1985

►M2

SMĚRNICE RADY 89/370/EHS ze dne 8. června 1989,

  L 163

37

14.6.1989(*)

Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.
▼B

SMĚRNICE RADY

ze dne 28. března 1983

o dovozu kůží z některých tuleních mláďat a výrobků z nich do členských států

(83/129/EHS)RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 235 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

vzhledem k tomu, že Evropský parlament přijal usnesení o obchodu Společenství s produkty z tuleňů a zvláště s produkty z mláďat tuleňů grónských a čepcolů hřebenatých;

vzhledem k tomu, že v několika členských státech již existují dobrovolná či statutární opatření k omezení dovážení a uvádění na trh kůží z bělosrstých mláďat tuleňů grónských a z mláďat čepcolů hřebenatých (s modrými zády); že jeden členský stát již požaduje označování všech produktů z tuleňů;

vzhledem k tomu, že různé studie vedly k pochybám ohledně situace populací tuleňů grónských a čepcolů hřebenatých, a zejména ohledně vlivu netradičního lovu na zachování a stav tuleňů grónských;

vzhledem k tomu, že využívání tuleňů a dalších druhů, v závislosti na jejich schopnosti vydržet stávající využívání a s náležitým ohledem na přírodní rovnováhu, je přirozeným a legitimním povoláním a v jistých oblastech světa je důležitou součástí tradičního způsobu života a hospodářství; že lov, jak je tradičně prováděn Inuity, nechává tulení mláďata nepoškozená, a proto je vhodné zajistit, aby zájmy Inuitů nebyly dotčeny;

vzhledem k tomu, že je žádoucí další sledování vědeckých aspektů a důsledků výběrového lovu mláďat tuleňů grónských a čepcolů hřebenatých; že do doby, než budou k dispozici výsledky tohoto sledování, by měla být přijata nebo zachována dočasná opatření v souladu s usnesením Rady a zástupců vlád členských států ze dne 5. ledna 1983 ( 3 );

vzhledem k tomu, že bylo zaznamenáno, že lov tuleních mláďat již byl v jisté míře omezen; že Rada požádala Komisi, aby v kontextu pokračujících vztahů se zúčastněnými zeměmi pokračovala v úsilí o nalezení řešení, díky kterým by nebyla omezení dovozu nezbytná;

vzhledem k tomu, že Rada znovu uváží danou situaci na základě zprávy, která bude Komisí předložena do 1. září 1983,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1

1.  Členské státy přijmou nebo ponechají veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby produkty uvedené na seznamu v příloze nebyly komerčně dováženy na jejich území.

2.  Členské státy o těchto opatřeních neprodleně uvědomí Komisi.

▼M2

Článek 2

Tato směrnice se použije ode dne 1. října 1983.

▼B

Článek 3

Tato směrnice se použije pouze na produkty, které nejsou výsledkem tradičního lovu prováděného Inuity.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHAČíslo

Číslo nadpisu CCT

Popis

1

ex 43.01

ex 43.02 A

kožešinové kůže surové a vyčiněné či vydělané, včetně kožešinových kůží sestavených do plátů, křížů a podobných forem:

— bělosrstých mláďat tuleňů grónských (Pagophilus groenlandicus),

— mláďat (s modrými zády) čepcolů hřebenatých (Cystophora cristata)

2

ex 43.03

výrobky a jejich části z kožešin uvedených pod položkou 1.( 1 ) Úř. věst. C 334, 20.12.1982, s. 132.

( 2 ) Úř. věst. C 346, 31.12.1982, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. C 14, 18.1.1983, s. 1.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU