83/247/EHSRozhodnutí Komise ze dne 11. května 1983 o zřízení poradního výboru pro politiku Společenství v oblasti lesního hospodářství a dřevozpracujícího a papírenského průmyslu

Publikováno: Úř. věst. L 137, 26.5.1983 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 11. května 1983 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. května 1983 Nabývá účinnosti: 26. května 1983
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 9. prosince 1997

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. května 1983

o zřízení poradního výboru pro politiku Společenství v oblasti lesního hospodářství a dřevozpracujícího a papírenského průmyslu

(83/247/EHS)

(Úř. věst. L 137, 26.5.1983, p.31)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. prosince 1997,

  L 346

95

17.12.1997
▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. května 1983

o zřízení poradního výboru pro politiku Společenství v oblasti lesního hospodářství a dřevozpracujícího a papírenského průmyslu

(83/247/EHS)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

vzhledem k tomu, že trvalé zlepšování životních a pracovních podmínek, jakož i harmonický rozvoj hospodářství v členských zemích představují cíle Evropského hospodářského společenství;

vzhledem k tomu, že hospodářské činnosti založené na výrobě a průmyslovém zpracování dřeva mohou přispět k dosažení těchto cílů, s ohledem na možnosti rozvoje těchto činností a s přihlédnutí k jejich současným obtížím;

vzhledem k tomu, že se jeví jako nezbytné přezkoumat a vyřešit tyto obtíže ne odděleně, ale v jejich vzájemné provázanosti;

vzhledem k tomu, že za tímto účelem a na základě prací již prováděných útvary Komise, a zejména na základě sdělení Radě o programu akcí Společenství v oblasti lesního hospodářství, může těsný a trvalý kontakt s danými hospodářskými odvětvími pomoci k dosažení těchto cílů;

vzhledem k tomu, že nejvhodnější způsob pro organizování těchto kontaktů je zřídit při Komisi „Poradní výbor pro politiku Společenství v oblasti lesního hospodářství a dřevozpracujícího a papírenského průmyslu“, ve kterém jsou tato odvětví zastoupena; že je navíc třeba zajistit ve výboru přítomnost kvalifikovaných osob, kteří přinesou výboru technické zkušenosti a znalosti lesního hospodářství a dřevozpracujícího a papírenského průmyslu na úrovni Společenství,

ROZHODLA TAKTO:▼M1

Článek 1

Při Komisi se zřizuje „Poradní výbor pro politiku Společenství v oblasti lesního hospodářství a dřevozpracujícího a papírenského průmyslu“ (dále jen „výbor“). Výbor se skládá ze zástupců evropských organizací lesního hospodářství a dřevozpracujícího a papírenského průmyslu.

Článek 2

Výbor podává Komisi doporučení buď na její žádost, nebo z vlastního podnětu v průmyslových aspektech politiky Společenství v oblasti lesního hospodářství a také v otázkách trhu a ostatních hospodářských otázkách týkajících se dřevařských výrobků ve Společenství nebo poptávky po dřevě.

Článek 3

Výbor se skládá z 23 členů:

 5 členů zastupujících odvětví lesního hospodářství,

 6 členů zastupujících dřevozpracující průmysl,

 6 členů zastupujících průmysl výroby a zpracování celulosy, papíru a lepenky,

 6 členů zastupujících tiskárny a vydavatelství.

▼B

Článek 4

Členy výboru jmenuje Komise po poradě s dotyčnými odbornými kruhy.

▼M1

Článek 5

Funkční období člena výboru je dvouleté, může být prodlouženo se souhlasem Komise. Po uplynutí dvouletého období zůstávají členové výboru ve funkci, dokud nejsou nahrazeni nebo dokud není jejich funkční období obnoveno.

Funkční období člena výboru končí před uplynutím dvouletého období jeho odstoupením nebo úmrtím.

Pro zbývající část funkčního období je nahrazen v souladu s článkem 4.

Výkon funkcí není odměňován.

Článek 6

Seznam členů zveřejní Komise pro informaci v Úředním věstníku Evropských společenství.

▼B

Článek 7

Výboru předsedá zástupce Komise.

Článek 8

Předseda může přizvat k účasti na práci výboru a pracovních skupin uvedených v článku 9 jako odborníka kteroukoli osobu, která má zvláštní kvalifikaci k předmětu, jenž je na pořadu jednání.

Odborníci se účastí pouze porad o předmětu, k němuž byli přizváni.

Článek 9

Výbor může vytvářet pracovní skupiny.

▼M1

Článek 10

1.  Výbor a pracovní skupiny svolává předseda výboru. Výbor se schází v sídle Komise.

2.  Zástupci dotyčných útvarů Komise se účastní zasedání výboru a pracovních skupin.

▼B

Článek 11

Porady výboru nejsou zakončeny hlasováním.

Požádá-li Komise výbor o stanovisko, může stanovit lhůtu, v níž má být stanovisko zaujato.

Článek 12

Aniž je dotčen článek 214 Smlouvy, jsou členové výboru povinni nešířit informace, s nimiž se seznámili při práci ve výboru nebo v pracovních skupinách, pokud je předseda výboru uvědomí, že se požadované stanovisko nebo předložená otázka týkají věcí důvěrné povahy.

V tomto případě se jednání účastní pouze členové výboru a zástupci útvarů Komise.

Článek 13

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU