82/894/EHSSMĚRNICE RADY ze dne 21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat ve Společenství (82/894/EHS)

Publikováno: Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 58-62 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 21. prosince 1982 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. prosince 1982 Nabývá účinnosti: 23. prosince 1982
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/429 Pozbývá platnosti: 21. dubna 2021
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 21. prosince 1982

o hlášení chorob zvířat ve Společenství

(82/894/EHS)

(Úř. věst. L 378, 31.12.1982, p.58)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

COUNCIL REGULATION (EEC) No 3768/85 of 20 December 1985 (*)

  L 362

8

31.12.1985

 M2

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. února 1989,

  L 61

48

4.3.1989

 M3

COMMISSION DECISION of 6 March 1990 (*)

  L 76

23

22.3.1990

 M4

COMMISSION DECISION of 30 July 1992 (*)

  L 248

77

28.8.1992

 M5

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. prosince 1997,

  L 4

63

8.1.1998

 M6

COMMISSION DECISION of 7 September 2000 (*)

  L 235

27

19.9.2000

 M7

COMMISSION DECISION of 10 October 2002 (*)

  L 274

33

11.10.2002

►M8

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 807/2003 ze dne 14. dubna 2003

  L 122

36

16.5.2003

 M9

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 1. března 2004,

  L 67

27

5.3.2004

►M10

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. července 2008,

  L 213

42

8.8.2008

►M11

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. listopadu 2012,

  L 329

19

29.11.2012


Ve znění:

 A1

  C 241

21

29.8.1994(*)

Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.
▼B

SMĚRNICE RADY

ze dne 21. prosince 1982

o hlášení chorob zvířat ve Společenství

(82/894/EHS)RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 43 a 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Shromáždění ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

vzhledem k tomu, že Společenství vydalo předpisy pro obchod uvnitř Společenství se skotem a prasaty, s čerstvým masem, s čerstvým drůbežím masem a. s. masnými výrobky;

vzhledem k tomu, že vzplanutí nebo výskyt určitých nakažlivých nemocí zvířat představuje nebezpečí pro stavy dobytka ve Společenství, obzvláště z důvodu jejich šíření v důsledku obchodu uvnitř Společenství; že je nezbytná rychlá a přesná informace pro provádění různých ochranných opatření uvedených v předpisech Společenství;

vzhledem k tomu, že povinnosti každého členského státu je hlásit ostatním členským státům a Komisi propuknutí a zánik některých chorob na jeho území v souladu s článkem 9 směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství ( 3 ), naposledy pozměněné směrnicí 80/1274/EHS ( 4 ), s článkem 11 směrnice Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem ( 5 ), naposledy pozměněné směrnicí 80/216/EHS ( 6 ), s článkem 7 směrnice Rady 72/461/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství ( 7 ), naposledy pozměněné směrnicí 80/1099/EHS ( 8 ), a článkem 7 směrnice Rady 80/215/EHS ze dne 22. ledna 1980 o veterinárních otázkách obchodu s masnými výrobky uvnitř Společenství ( 9 ), naposledy pozměněné směrnicí 80/1100/EHS ( 10 );

vzhledem k tomu, že se musí specifikovat způsob hlášení i choroby povinné hlášením a že je zvláště vhodné pravidelně informovat o nákazové situaci v každém členském státě;

vzhledem k tomu, že na základě zkušeností s tímto hlášením se přizpůsobení technickým potřebám bude provádět postupem zakládajícím úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1

1.  Tato směrnice se týká hlášení:

 vzplanutí jedné z chorob uvedených v příloze I,

 zrušení (po eradikaci posledního ohniska) omezení zavedených ve spojení se vzplanutím jedné z chorob uvedených v příloze I.

2.  Touto směrnicí nejsou dotčena zvláštní ustanovení týkající se informací o sladění opatření pro eradikaci a/nebo profylaxi chorob zvířat.

Článek 2

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) „hospodářstvím“ zemědělské nebo jiné zařízení umístěné na území členského státu, ve kterém jsou zvířata držena nebo chována;

b) „případem“ úřední zjištění jedné z chorob uvedených v příloze I u kteréhokoli zvířete nebo mrtvého těla;

c) „ohniskem“ hospodářství nebo místo nacházející se na území Společenství, kde jsou zvířata shromážděna a kde byl úředně potvrzen jeden nebo více případů;

d) „primárním ohniskem“ každé ohnisko nesouvisející z epizootologického hlediska s nějakým předchozím ohniskem zjištěným ve stejné oblasti členského státu ve smyslu definice podle článku 2 směrnice 64/432/EHS, anebo první vzplanutí v jiné oblasti stejného členského státu.

Článek 3

1.  Každý členský stát hlásí do 24 hodin přímo jak Komisi, tak i dalším členským státům:

 primární ohnisko jedné z chorob uvedených v příloze 1, zjištěné na jeho území,

 zrušení (po eradikaci posledního ohniska) omezení zavedených ve spojení se vzplanutím jedné z chorob uvedených v příloze I na jeho území.

2.  Hlášení uvedená v odstavci 1 obsahují informace uvedené v příloze II a předávají se dálnopisem.

3.  V případě klasického moru prasat stačí poskytnout informaci v souladu se směrnicí Rady 80/217/EHS ze dne 20. ledna 1980 ( 11 ), kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení klasického moru prasat, naposledy pozměněnou směrnicí 80/1274/EHS ( 12 ).

Článek 4

1.  Aniž by tím byla dotčena ustanovení čl. 1 odst, 2, hlásí každý členský stát přímo Komisi nejpozději první pracovní den každého týdne sekundární ohniska chorob uvedených v příloze I, zjištěných na jeho území.

Výše uvedené hlášení se týká týdne, který končí o půlnoci neděle před hlášením.

Komise uvede různé informace do případné vzájemné souvislosti a oznámí ji veterinárním útvarům každého členského státu.

2.  Skutečnost, že Komise neobdrží hlášení, znamená, že se během doby uvedené v pododstavci 2 odstavce 1 neobjevilo žádné druhotné ohnisko.

3.  Hlášení uvedená v odstavci 1 obsahují informace uvedené v příloze II a předávají se dálnopisem.

Článek 5

1.  Před datem provedení této směrnice se postupem podle článku 6 stanoví kodifikovaný formulář pro předávání informací uvedených v příloze II.

2.  Postupem podle článku 6 může být rozhodnuto:

 doplnit nebo pozměnit přílohy,

 aby bez ohledu na článek 4 byly dočasně pozměněny rozsah, obsah a četnost hlášení s ohledem na dotyčnou chorobu, a zejména na vývoj nákazové situace.

▼M8

Článek 6

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 ( 13 ).

2.  Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES ( 14 ).

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Výbor přijme svůj jednací řád.

▼B

Článek 7

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 1984 a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

▼M11
PŘÍLOHA I

Nákazy povinné hlášením

A.    Nákazy suchozemských živočichů

Seznam A.1:

 Mor koní

 Africký mor prasat

 Sněť slezinná

 Influenza ptáků (HPAI u drůbeže, ptactva chovaného v zajetí a u volně žijících ptáků a LPAI u drůbeže a ptactva chovaného v zajetí)

 Katarální horečka ovcí

 Bovinní spongiformní encefalopatie

 Klasický mor prasat

 Plicní nákaza skotu

 Hřebčí nákaza

 Encefalomyelitida koní u těchto typů:

 

 Východní encefalomyelitida koní

 Japonská encefalitida

 Venezuelská encefalomyelitida koní

 Západonilská horečka

 Západní encefalomyelitida koní

 Nakažlivá chudokrevnost koní

 Slintavka a kulhavka

 Vozhřivka

 Nodulární dermatitida skotu

 Newcastleská choroba

 Mor malých přežvýkavců

 Infekce virem vztekliny

 Horečka Údolí Rift

 Mor skotu

 Neštovice ovcí a neštovice koz

 Tumidóza (Aethina tumida)

 Vezikulární choroba prasat

 Roztoč Tropilaelaps (infestace včel roztočem Tropilaelaps)

 Vezikulární stomatitida

Seznam A.2:

 Brucelóza skotu

 Tuberkulóza skotu

 Enzootická leukóza skotu

 Brucelóza koz a ovcí (kromě Brucella ovis)

B.    Nákazy živočichů pocházejících z akvakultury

 Epizootická nekróza krvetvorné tkáně

 Infekční nekróza krvetvorné tkáně

 Nakažlivá chudokrevnost lososů

 Perkinsóza (Perkinsus marinus)

 Mikrocytóza (Mikrocytos mackini)

 Marteilióza (Marteilia refringens)

 Bonamióza (Bonamia ostreae)

 Bonamióza (Bonamia exitiosa)

 Herpesviróza koi

 Syndrom Taura

 Virová hemoragická septikémie

 Běloskvrnitost (White spot disease)

 Žlutohlavost (Yellowhead disease)

▼M10
PŘÍLOHA II

A.

Informace uváděné v rámci hlášení požadované podle článků 3 a 4 v souvislosti s primárními a sekundárními ohnisky chorob uvedených pod písmeny A a B přílohy I:

1. Datum odeslání;

2. Čas odeslání;

3. Země původu;

4. Název nákazy, případně typ viru;

5. Pořadové číslo ohniska;

6. Typ ohniska;

7. Referenční číslo ohniska souvisejícího s tímto ohniskem;

8. Oblast a zeměpisná poloha hospodářství;

9. Jiná oblast s omezením;

10. Datum potvrzení;

11. Datum vzniku podezření;

12. Odhadované datum první infekce;

13. Původ nákazy;

14. Přijatá opatření pro tlumení;

15. Počet zvířat vnímavých k nákaze v areálu: a) skot, b) prasata, c) ovce, d) kozy, e) drůbež, f) koňovití, g) v případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury je třeba uvést váhu nebo počet × 1 000 vnímavých živočichů, h) volně žijící druhy, i) v případě nákaz včel je třeba uvést počet úlů vnímavých k nákaze;

16. Počet zvířat s klinickými příznaky v areálu: a) skot, b) prasata, c) ovce, d) kozy, e) drůbež, f) koňovití, g) v případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury je třeba uvést váhu nebo počet × 1 000 živočichů s klinickými příznaky, h) volně žijící druhy, i) v případě nákaz včel je třeba uvést počet úlů s klinickými příznaky;

17. Počet uhynulých zvířat v areálu: a) skot, b) prasata, c) ovce, d) kozy, e) drůbež, f) koňovití, g) v případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury je třeba uvést váhu nebo počet × 1 000 živočichů uhynulých v areálu, h) volně žijící druhy;

18. Počet poražených zvířat: a) skot, b) prasata, c) ovce, d) kozy, e) drůbež, f) koňovití, g) v případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury je případně (pouze pro korýše a ryby) třeba uvést váhu nebo počet × 1 000 poražených živočichů, h) volně žijící druhy;

19. Počet neškodně odstraněných těl mrtvých zvířat: a) skot, b) prasata, c) ovce, d) kozy, e) drůbež, f) koňovití, g) v případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury je případně třeba uvést váhu nebo počet × 1 000 živočichů, kteří byli odstraněni a zlikvidováni, h) volně žijící druhy, i) v případě nákaz včel je třeba uvést počet odstraněných úlů;

20. Případné (odhadované) datum dokončení utrácení;

21. Případné (odhadované) datum dokončení neškodného odstranění.

B.

V případě moru prasat se uvádějí tyto doplňující informace:

1. Vzdálenost od nejbližšího hospodářství s chovem prasat;

2. Počet a druh prasat (plemenná, na výkrm, selata ( 15 )) v areálu s nákazou;

3. Počet a druh prasat (plemenná, na výkrm, selata (15) ) s klinickými příznaky v areálu s nákazou;

4. Diagnostická metoda;

5. Pokud nebyla nákaza potvrzena v areálu, zda byla potvrzena na jatkách nebo v dopravním prostředku;

6. Potvrzení primárních případů ( 16 ) u volně žijících prasat.

▼M11

C.

V případě nákaz suchozemských živočichů uvedených v příloze I seznamu A.2:

 potvrzení všech ohnisek, infekcí či přítomnosti původce nákazy ve stádě, jak je stanoveno v přílohách A a D směrnice 64/432/EHS, nebo v hospodářství, jak je stanoveno v příloze A směrnice Rady 91/68/EHS ( 17 ), nebo odnětí statusu stáda/hospodářství úředně prostého nákazy v případě takového stáda nebo hospodářství na základě laboratorního nebo epizootologického vyšetření, jak je stanoveno v přílohách A a D směrnice 64/432/EHS nebo v příloze A směrnice 91/68/EHS, v členském státě nebo jeho oblasti úředně prosté nákazy v souladu s uvedenými směrnicemi, nesouvisejících z epizootologického hlediska s předchozím ohniskem, musí být hlášeno jako primární ohnisko ve smyslu čl. 2 písm. d) a musí být hlášeno Komisi a členským státům do jednoho týdne,

 jakékoliv jiné potvrzení ohniska, infekce či přítomnosti původce nákazy nebo odnětí statusu stáda/hospodářství úředně prostého nákazy v případě jakéhokoliv stáda nebo hospodářství na základě laboratorního nebo epizootologického vyšetření, jak je stanoveno v přílohách A a D směrnice 64/432/EHS nebo v příloze A směrnice 91/68/EHS, v členském státě nebo jeho oblasti úředně prosté nákazy v souladu s uvedenými směrnicemi musí být hlášeno jako sekundární ohnisko v souladu s čl. 4 odst. 1 této směrnice,

 sekundární ohniska musí být hlášena Komisi a členským státům jednou měsíčně,

 v případě tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a brucelózy ovcí a koz musí být v hlášení uvedeny také názvy patogenních druhů, jsou-li známy.

▼M11

D.

V případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury uvedených v příloze I bodě B:

 potvrzení všech ohnisek exotických nákaz a ohnisek neexotických nákaz v členských státech, oblastech nebo jednotkách dříve prostých nákazy, jak jsou definovány ve směrnici Rady 2006/88/ES ( 18 ), musí být hlášeno jako primární ohnisko,

 jiná ohniska než ta, která jsou uvedena v první odrážce, musí být hlášena jako sekundární ohniska v souladu s čl. 4 odst. 1 této směrnice,

 sekundární ohniska musí být hlášena Komisi a členským státům jednou měsíčně. V hlášení musí být uveden rovněž název a popis oblasti nebo jednotky.( 1 ) Stanovisko přijaté ve dnech 12. až 13. dubna 1982 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 2 ) Úř. věst. C 112, 3.5.1982, s. 4.

( 3 ) Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

( 4 ) Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 75.

( 5 ) Úř. věst. L 55, 8.3.1971, s. 23.

( 6 ) Úř. věst. L 47, 21.2.1980, s. 8.

( 7 ) Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 24.

( 8 ) Úř. věst. L 325, 1.12.1980, s. 14.

( 9 ) Úř. věst. L 47, 21.2.1980, s. 4.

( 10 ) Úř. věst. L 325, 1.12.1980, s. 16.

( 11 ) Úř. věst. L 47, 21.2.1980, s. 11.

( 12 ) Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 75.

( 13 ) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

( 14 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 15 ) Zvířata mladší tří měsíců.

( 16 ) Primárními případy moru prasat u volně žijících prasat se rozumějí takové případy, které se vyskytly v oblastech prostých nákazy, tedy v oblastech, na které se nevztahují omezení týkající se klasického moru prasat u volně žijících prasat.

( 17 ) Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19.

( 18 ) Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU