82/400/EHSSMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1982, kterou se mění směrnice 77/391/EHS a zavádějí doplňující opatření Společenství k eradikaci brucelózy, tuberkulózy a leukózy u skotu (82/400/EHS)

Publikováno: Úř. věst. L 173, 19.6.1982, s. 18-19 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 14. června 1982 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 19. června 1982 Nabývá účinnosti: 19. června 1982
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 1986

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 14. června 1982,

kterou se mění směrnice 77/391/EHS a zavádějí doplňující opatření Společenství k eradikaci brucelózy, tuberkulózy a leukózy u skotu

(82/400/EHS)

(Úř. věst. L 173, 19.6.1982, p.18)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

SMĚRNICE RADY 83/253/EHS ze dne 25. května 1983,

  L 143

36

2.6.1983

►M2

COUNCIL REGULATION (EEC) No 3768/85 of 20 December 1985 (*)

  L 362

8

31.12.1985(*)

Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.
▼B

SMĚRNICE RADY

ze dne 14. června 1982,

kterou se mění směrnice 77/391/EHS a zavádějí doplňující opatření Společenství k eradikaci brucelózy, tuberkulózy a leukózy u skotu

(82/400/EHS)RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 43 a 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 3 ),

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 77/391/EHS ze dne 17. května 1977, kterou se zavádějí opatření Společenství k eradikaci brucelózy, tuberkulózy a leukózy skotu ( 4 ), naposledy pozměněná směrnicí 81/476/EHS ( 5 ), omezila trvání opatření na dobu tří let;

vzhledem k tomu, že s ohledem na dosažené výsledky a na uspokojivý vývoj programů předložených členskými státy je nutno, za účelem dosažení stanovených cílů, stanovit doplňující opatření na dobu dvou let a umožnit jeho financování;

vzhledem k tomu, že čl. 29 odst. 3 směrnice Rady 78/52/EHS ze dne 13. prosince 1977, kterou se stanoví kritéria Společenství pro národní plány k eradikaci brucelózy, tuberkulózy a leukózy skotu ( 6 ) uvádí, že původně tříleté období začíná běžet k datu stanovenému Komisí v jejím rozhodnutí schvalujícím národní plány k eradikaci těchto chorob; že v důsledku toho národní plány členských států, s výjimkou Itálie a Řecka skončí pro jednotlivé státy k rozdílným datům v průběhu roku 1981; že je nutno, zohledňujíc lhůty nezbytné k provedení technického a finančního přizpůsobení vyžadovaného pro nové opatření, prodloužit dobu trvání původních plánů končících v průběhu roku 1981 až do 31. prosince 1981 včetně;

vzhledem k tomu, že za účelem zapracování případných nezbytných změn promítajících epizootologický vývoj dotyčných chorob do původních plánů tak, aby bylo možno náležitě provádět přijatá opatření, musí členské státy vypracovat plány nové; že doba provádění těchto nových plánů musí být vypočtena tak, aby celý soubor opatření, tj. původní i nový plán, trval celkem pět let,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1

K článku 6 směrnice 77/391/EHS se připojuje následující odstavec:

„3.  . U členských států, jejichž tříleté plány končí v průběhu roku 1981, se však tříletý plán prodlužuje až do 31. prosince 1981.“

Článek 2

1.  Zavádí se opatření Společenství kladoucí si za cíl úplnou eradikaci brucelózy, tuberkulózy a leukózy skotu.

2.  Doba trvání tohoto doplňujícího opatření je stanovena tak, aby celková doba trvání obou opatření, tj. opatření zavedeného směrnicí 77/391/EHS, a tohoto doplňujícího opatření, byla pět let.

3.  Na provedení doplňujícího opatření finančně přispěje Společenství.

Článek 3

1.  Členské státy vypracují, v souladu s ustanoveními článků 2, 3 a 4 směrnice 77/391/EHS a v souladu s kritérii stanovenými směrnicí 78/52/EHS, nové plány ke zrychlené eradikaci těchto chorob, a zajistí tak kontinuitu provádění opatření vytyčených v původních plánech, a to za zohlednění dosažených výsledků a za zohlednění nezbytných výše uvedených přizpůsobení.

2.  Belgie, Dánsko, Německo, Francie, Irsko a Spojené království sdělí nové plány Komisi nejpozději do dvou měsíců po oznámení této směrnice. Itálie a Řecko pak do 1. ledna 1983.

Článek 4

1.  Komise posoudí nové plány předložené v souladu s čl. 3 odst. 2 a určí — na základě jejich souladu se směrnicí 77/391/EHS, se směrnicí 78/52/EHS a s touto směrnicí, jakož i vzhledem k cílům těchto směrnic — zda byly splněny podmínky pro finanční účast Společenství.

2.  Do dvou měsíců po obdržení těchto plánů sdělí Komise Stálému veterinárnímu výboru (dále jen „výbor“) návrh rozhodnutí. Výbor vydá stanovisko v souladu s postupem podle článku 8.

3.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro provádění nových plánů k zrychlené eradikaci uvedených v článku 3 a schválených v souladu s odstavcem 2 k datu, které stanoví Komise ve svém schvalujícím rozhodnutí.

Článek 5

1.  Členské státy dostanou v míře stanovené v odstavci 3 a v článku 2 podporu Společenství na pokrytí výdajů na opatření přijatá na základě plánů uvedených v článku 3.

2.  Společenství členským státům uhradí 72,5 ECU na jednu krávu a 36,25 ECU na jeden kus hovězího dobytka, s výjimkou krav poražených v rámci opatření uvedených v kapitole I směrnice 77/391/EHS.

3.  Předpokládaná výpomoc financovaná z rozpočtu Společenství jako náklady na zemědělský sektor se odhaduje na 35 miliónů ECU na dobu provádění opatření uvedených v odstavci 1.

4.  Opatření přijatá členskými státy mohou být spolufinancována Společenstvím pouze v případě, že dotyčná ustanovení byla odsouhlasena v souladu s článkem 4.

Článek 6

1.  Rozhodnutí Komise týkající se účasti Společenství na financování této směrnice se řídí ustanoveními čl. 7 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 729/70 ze dne 21. dubna 1970 o financování společné zemědělské politiky ( 7 ).

2.  Žádosti o platby se týkají porážek provedených členskými státy v průběhu roku a předkládají se do 1. července následujícího roku.

3.  Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 13 nařízení (EHS) č. 729/70.

Článek 7

1.  Veterinární kontrola provádění plánů se provádí podle článku 10 směrnice 77/391/EHS.

2.  Po provedení všech plánů k eradikaci dotyčných chorob předloží Komise Radě obecnou zprávu o dosažených výsledcích, která bude popřípadě zahrnovat i návrhy na další harmonizaci národních preventivních opatření.

▼M1

Článek 7a

Nařízení (EHS) č. 129/78 a články 8 a 9 nařízení (EHS) č. 729/70 se použijí přiměřeně.

▼B

Článek 8

1.  Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc výboru neprodleně jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

2.  Ve výboru je hlasům členských států přidělena váha podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Předseda nehlasuje.

3.  Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor podá své stanovisko k tomuto návrhu ve lhůtě, kterou určí jeho předseda podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou ►M2  padesát čtyřikrát ◄ hlasů.

4.  Komise přijme opatření a ihned je provede, pokud jsou v souladu se stanoviskem výboru. Nejsou-li navrhovaná opatření v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujal, Komise předloží neprodleně Radě návrh opatření, která je nutno učinit. Rada rozhodne kvalifikovanou většinou.

Nerozhodne-li Rada do tří měsíců od předložení návrhu, přijme Komise navrhovaná opatření a ihned je provede, nevyslovila-li se Rada prostou většinou proti nim.

Článek 9

Tato směrnice je určena členským státům.( 1 ) Úř. věst. C 289, 11.11.1981, s. 4.

( 2 ) Úř. věst. C 40, 15.2.1982, s. 26.

( 3 ) Úř. věst. C 112, 3.5.1982, s. 8.

( 4 ) Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 44.

( 5 ) Úř. věst. L 186, 8.7.1981, s. 20.

( 6 ) Úř. věst. L 15, 19.1.1978, s. 34.

( 7 ) Úř. věst. L 94, 28.4.1970, s. 13.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU