82/287/EHSSMĚRNICE KOMISE ze dne 13. dubna 1982, kterou se mění přílohy směrnic Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice 78/386/EHS a 78/388/EHS

Publikováno: Úř. věst. L 131, 13.5.1982, s. 24-26 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 13. dubna 1982 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. května 1982 Nabývá účinnosti: 28. dubna 1982
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 9. srpna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE KOMISE

ze dne 13. dubna 1982,

kterou se mění přílohy směrnic Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice 78/386/EHS a 78/388/EHS

(82/287/EHS)

(Úř. věst. L 131, 13.5.1982, p.24)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

SMĚRNICE KOMISE 83/116/EHS ze dne 8. března 1983,

  L 76

21

22.3.1983

►M2

SMĚRNICE RADY 2002/57/ES ze dne 13. června 2002

  L 193

74

20.7.2002
▼B

SMĚRNICE KOMISE

ze dne 13. dubna 1982,

kterou se mění přílohy směrnic Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice 78/386/EHS a 78/388/EHS

(82/287/EHS)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh ( 1 ), naposledy pozměněnou směrnicí 81/126/EHS ( 2 ), a zejména na článek 21a uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 69/208/EHS ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh ( 3 ), naposledy pozměněnou směrnicí 81/126/EHS, a zejména na článek 20a uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že z níže uvedených důvodů by měly být změněny přílohy I a II směrnic 66/401/EHS a 69/208/EHS s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků;

vzhledem k tomu, že požadavky na množitelský porost a osivo, včetně norem odrůdové čistoty, by měly být změněny tak, aby byly v souladu s úpravou odrůdového uznávání osiva určeného pro mezinárodní obchod stanovenou Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD); že by proto měly být změněny s ohledem na nejnovější vývoj lhůty pro uvedení v platnost stanovené v čl. 2 druhé odrážce směrnice Komise 78/386/EHS ze dne 18. dubna 1978, kterou se mění přílohy směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh ( 4 ), naposledy pozměněné směrnicí 81/126/EHS, a v čl. 2 odst. 1 první odrážce směrnice Komise 78/388/EHS ze dne 18. dubna 1978, kterou se mění přílohy směrnice 69/208/EHS o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh ( 5 ), naposledy pozměněné směrnicí 81/126/EHS;

vzhledem k tomu, že za současné situace není možné provést v rámci Společenství harmonizaci požadavků, pokud jde o normy minimální odrůdové čistoty pro množitelský porost nebo osivo v případě hybridů slunečnice; že však má být do 1. července 1983 učiněn pokus stanovit tyto normy, aby bylo dosaženo harmonizace;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1

Příloha I směrnice 66/401/EHS se mění takto:

1. Ve druhé a třetí větě bodu 4 se za slova „Pisum sativum“ vkládají slova „Vicia faba“.

2. Ve druhé a třetí větě bodu 4 se zrušují slova „Raphanus sativus ssp. oleifera“.

Článek 2

Příloha II směrnice 66/401/EHS se mění takto:

1. V části I se bod 1 nahrazuje tímto:

„Osivo vykazuje dostatečnou odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu.

Osivo druhů uvedených níže splňuje zejména následující normy nebo jiné požadavky:

 Minimální odrůdová čistota je rod Poa, apomikční jednoklonné odrůdy: 98 %,

  Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala:

 

 certifikované osivo první generace: 99 %,

 certifikované osivo druhé a následných generací: 98 %.

Odrůdová čistota se kontroluje zpravidla při přehlídkách, které se provádějí za podmínek stanovených v příloze I.“

.

2. V části II se bod 1 nahrazuje tímto:

„Osivo Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba a apomikčních jednoklonných odrůd rodu Poa splňuje následující normy a jiné požadavky:

Minimální odrůdová čistota je 99,7 %.

Odrůdová čistota se kontroluje zpravidla při úředních inspekcích v terénu, které se provádějí za podmínek stanovených v příloze I.“

▼M2 —————

▼B

Článek 5

V čl. 2 odst. 1 druhé odrážce směrnice 78/386/EHS se slova „1. ledna 1982“ nahrazují slovy „ke dni, který bude stanoven později“.

Článek 6

V čl. 2 odst. 1 druhé odrážce směrnice 78/388/EHS se slova „1. ledna 1982“ nahrazují slovy „ke dni, který bude stanoven později“.

Článek 7

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu

 s články 5 a 6 k 1. lednu 1982,

 s článkem 2, pokud jde o rod Poa, k  ►M1  nejpozději od 1. ledna 1984 ◄ ,

 s ostatními ustanoveními této směrnice nejpozději 1. ledna 1983.

2.  Členské státy zajistí, aby uvádění osiva na trh nepodléhalo žádným omezením na základě rozdílných dat pro provedení této směrnice podle odst. 1 ►M1  druhé a třetí odrážky ◄ .

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.( 1 ) Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

( 2 ) Úř. věst. L 67, 12.3.1981, s. 36.

( 3 ) Úř. věst. L 169, 10.7.1969, s. 3.

( 4 ) Úř. věst. L 113, 25.4.1978, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. L 113, 25.4.1978, s. 20.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU