31980L0181Směrnice Rady ze dne 20. prosince 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření a o zrušení směrnice 71/354/EHS

Publikováno: Úř. věst. L 39, 15.2.1980 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 20. prosince 1979 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 21. prosince 1979 Nabývá účinnosti: 21. prosince 1979
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 13. června 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 20. prosince 1979

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření a o zrušení směrnice 71/354/EHS

(80/181/EHS)

(Úř. věst. L 039 15.2.1980, s. 40)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

SMĚRNICE RADY 85/1/EHS ze dne 18. prosince 1984,

  L 2

11

3.1.1985

►M2

SMĚRNICE RADY 89/617/EHS ze dne 27. listopadu 1989,

  L 357

28

7.12.1989

►M3

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/103/ES ze dne 24. ledna 2000,

  L 34

17

9.2.2000

►M4

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/3/ES Text s významem pro EHP ze dne 11. března 2009,

  L 114

10

7.5.2009

►M5

SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/1258 Text s významem pro EHP ze dne 23. července 2019,

  L 196

6

24.7.2019
▼B

SMĚRNICE RADY

ze dne 20. prosince 1979

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření a o zrušení směrnice 71/354/EHS

(80/181/EHS)Článek 1

Zákonem uznané jednotky měření v rámci znění této směrnice, které se musí používat pro vyjádření veličin, jsou:

a) 

jednotky uvedené v kapitole I přílohy;

▼M4

b) 

jednotky uvedené v kapitole II přílohy pouze v těch členských státech, v nichž byly povoleny dne 21. dubna 1973;

▼M2

c) 

jednotky uvedené v kapitole III přílohy pouze v těch členských státech, v nichž byly povoleny dne 21. dubna 1973, a do data, které tyto členské státy stanoví. Toto datum nesmí být pozdější než 31. prosinec 1994;

d) 

jednotky uvedené v kapitole IV přílohy pouze v těch členských státech, v nichž byly povoleny dne 21. dubna 1973, a do data, které tyto členské státy stanoví. Toto datum nesmí být pozdější než 31. prosinec 1999.

▼B

Článek 2

▼M4

a) 

Povinnosti vyplývající z článku 1 se týkají používaných měřicích přístrojů, prováděných měření a indikací veličiny vyjádřených v jednotkách měření.

▼B

b) 

Tato směrnice neovlivní v oblasti vzdušné a námořní dopravy a železniční dopravy použití jiných jednotek, než jsou jednotky povinné podle této směrnice, které byly stanoveny v mezinárodních smlouvách nebo dohodách závazných pro Společenství nebo členské státy.

Článek 3

1.  Pro účely této směrnice se „doplňkovou indikací“ rozumí jedna nebo více indikací veličiny vyjádřené v jednotkách měření, které nejsou obsaženy v kapitole I této přílohy a které doprovázejí indikaci veličiny v jednotce, která je v této kapitole zahrnuta.

▼M4

2.  Použití doplňkových indikací se povoluje.

▼B

3.  Členské státy však mohou požadovat, aby měřicí přístroje nesly indikace veličiny v jediné zákonné jednotce měření.

4.  Indikace vyjádřená v jednotce měření, která je uvedena v kapitole I, má přednost. Zejména indikace vyjádřené v jednotkách měření, které nejsou uvedeny v kapitole I, musí být vyjádřeny znaky, které nejsou větší než znaky odpovídající indikaci v jednotkách uvedených v kapitole I.

▼M2 —————

▼B

Článek 4

Použití jednotek měření, které nejsou nebo které již nejsou zákonnými jednotkami, se povoluje pro:

— 
výrobky a zařízení, které jsou v den přijetí této směrnice již na trhu a/nebo v provozu,
— 
součástky a části výrobků a zařízení nutné pro doplnění nebo nahrazení součástek nebo částí výše uvedených výrobků a zařízení.

Použití zákonných jednotek měření však může být požadováno pro indikátory měřicích přístrojů.

Článek 5

Mezinárodní norma ISO 2955 ze dne ►M2  15. května 1983 ◄ „Zpracování informací - Vyjádření jednotek SI a dalších jednotek pro použití v systémech s omezeným souborem znaků“ se používá v oblasti, které se týká odstavec 1 této normy.

Článek 6

Směrnice 71/354/EHS se zrušuje k 1. říjnu 1981.

▼M2 —————

▼M3

Článek 6a

Otázky týkající se provádění této směrnice a zejména otázka doplňkového označení budou dále přezkoumány a v případě potřeby budou přijata vhodná opatření přijatá postupem podle článku 18 směrnice Rady 71/316/EHS ( 1 ).

▼M4

Článek 6b

Komise sleduje s ohledem na bezproblémové fungování vnitřního trhu a mezinárodního obchodu vývoj trhu týkající se této směrnice a jejího provádění a předloží do 31. prosince 2019 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o tomto vývoji spolu s případnými návrhy.

▼B

Článek 7

a) 

Členské státy přijmou a zveřejní před 1. červencem 1981 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Členské státy budou tyto předpisy používat od 1. října 1981.

b) 

Od data oznámení této směrnice členské státy zajistí, aby byla Komise informována ve vhodném čase umožňujícím jí předložit své připomínky o každém návrhu právního a správního předpisu, který zamýšlejí přijmout v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA

KAPITOLA I

ZÁKONNÉ JEDNOTKY MĚŘENÍ UVEDENÉ V ČL. 1 PÍSM. a)

1.   JEDNOTKY SI A JEJICH DEKADICKÉ NÁSOBKY A DÍLY

▼M5

1.1    Základní jednotky SIVeličina

Jednotka

Název

Značka

Čas

sekunda

s

Délka

metr

m

Hmotnost

kilogram

kg

Elektrický proud

ampér

A

Termodynamická teplota

kelvin

K

Látkové množství

mol

mol

Svítivost

kandela

cd

Definice základních jednotek SI:

Jednotka času
Sekunda, značka s, je jednotkou času v SI. Je definována stanovením pevné číselné hodnoty frekvence Δν Cs, přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133 nacházejícího se v klidovém stavu, která je rovna 9 192 631 770 , je-li vyjádřena v jednotce Hz, jež je rovna s–1.
Jednotka délky
Metr, značka m, je jednotkou délky v SI. Je definován stanovením pevné číselné hodnoty rychlosti světla ve vakuu c, která je rovna 299 792 458 , je-li vyjádřena v jednotce m/s, kde sekunda je definována prostřednictvím Δν Cs.
Jednotka hmotnosti
Kilogram, značka kg, je jednotkou hmotnosti v SI. Je definován stanovením pevné číselné hodnoty Planckovy konstanty h, která je rovna 6,626 070 15 × 10–34, je-li vyjádřena v jednotce J s, jež je rovna kg m2 s–1, kde metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím c a Δν Cs.
Jednotka elektrického proudu
Ampér, značka A, je jednotkou elektrického proudu v SI. Je definován stanovením pevné číselné hodnoty elementárního náboje e, která je rovna 1,602 176 634 × 10–19, je-li vyjádřena v jednotce C, jež je rovna A s, kde sekunda je definována prostřednictvím Δν Cs.
Jednotka termodynamické teploty
Kelvin, značka K, je jednotkou termodynamické teploty v SI. Je definován stanovením pevné číselné hodnoty Boltzmannovy konstanty k, která je rovna 1,380 649 × 10–23, je-li vyjádřena v jednotce J K–1, jež je rovna kg m2 s–2 K–1, kde kilogram, metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím h, c a Δν Cs.
Jednotka látkového množství
Mol, značka mol, je jednotkou látkového množství v SI. Jeden mol obsahuje přesně 6,022 140 76 × 1023 elementárních entit. Toto číslo je pevná číselná hodnota Avogadrovy konstanty, N A, je-li vyjádřena v jednotce mol–1, a nazývá se Avogadrovo číslo.
Látkové množství, značka n, systému je mírou počtu specifikovaných elementárních entit. Elementární entitou může být atom, molekula, iont, elektron, jakákoli jiná částice nebo specifikované seskupení částic.
Jednotka svítivosti
Kandela, značka cd, je jednotkou svítivosti v daném směru v SI. Je definována stanovením pevné číselné hodnoty světelné účinnosti monochromatického záření o frekvenci 540 × 1012 Hz, K cd, která je rovna 683, je-li vyjádřena v jednotce lm W–1, jež je rovna cd sr W–1 nebo cd sr kg–1 m–2 s3, kde kilogram, metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím h, c a Δν Cs.

1.1.1    Zvláštní název a značka odvozené jednotky teploty v SI pro vyjádření Celsiovy teplotyVeličina

Jednotka

Název

Značka

Celsiova teplota

stupeň Celsia

°C

Teplota vyjádřená ve stupních Celsia t je definována jako rozdíl t = T – T0 mezi dvěma termodynamickými teplotami TT 0, kde T 0 = 273,15 K. Interval nebo rozdíl teploty může být vyjádřen buď v kelvinech, nebo ve stupních Celsia. Velikost jednotky „stupeň Celsia“ je rovna velikosti jednotky „kelvin“.

▼M4

1.2   Odvozené jednotky SI

▼M4 —————

▼M4

1.2.2   Obecné pravidlo pro odvozené jednotky SI

Jednotky odvozené systematicky ze základních jednotek SI jsou vyjádřeny jako algebraické výrazy ve tvaru součinů mocnin základních jednotek SI s číselným faktorem rovným 1.

1.2.3   Odvozené jednotky SI se zvláštními názvy a značkamiVeličina

Jednotka

Vyjádření

Název

Značka

V jiných jednotkách SI

Pomocí základních jednotek SI

Rovinný úhel

radian

rad

 

m · m–1

Prostorový úhel

steradian

sr

 

m2 · m–2

Frekvence

hertz

Hz

 

s–1

Síla

newton

N

 

m · kg · s–2

Tlak, napětí

pascal

Pa

N · m–2

m–1 · kg · s–2

Energie, práce; množství tepla

joule

J

N · m

m2 · kg · s–2

Výkon (1), zářivý tok

watt

W

J · s–1

m2 · kg · s–3

Množství elektrické energie, elektrický náboj

coulomb

C

 

s · A

Elektrický potenciál, potenciálový rozdíl, elektromotorická síla

volt

V

W · A–1

m2 · kg · s–3 · A–1

Elektrický odpor

ohm

Ω

V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

Vodivost

siemens

S

A · V–1

m–2 · kg–1 · s3 · A2

Kapacita

farad

F

C · V–1

m–2 · kg–1 · s4 · A2

Magnetický tok

weber

Wb

V · s

m2 · kg · s–2 · A–1

Magnetická indukce

tesla

T

Wb · m–2

kg · s–2 · A–1

Indukčnost

henry

H

Wb · A–1

m2 · kg · s–2 · A–2

Světelný tok

lumen

lm

cd · sr

cd

Osvětlení

lux

lx

lm · m–2

m–2 · cd

Aktivita (radionuklidu)

becquerel

Bq

 

s–1

Absorbovaná dávka, měrná (hmotnostní) sdělená energie, kerma, index absorbované dávky

gray

Gy

J · kg–1

m2 · s–2

Dávkový ekvivalent

sievert

Sv

J · kg–1

m2 · s–2

Katalytická aktivita

katal

kat

 

mol · s–1

(1)   Speciální názvy pro jednotky výkonu: název volt-ampér (značka „VA“), je-li použit, vyjadřuje zdánlivý výkon střídavého elektrického proudu, a var (značka „var“), je-li použit, vyjadřuje jalový elektrický výkon. Jednotka var není zahrnuta v usneseních CGPM.

Jednotky odvozené ze základních jednotek SI je možné vyjádřit pomocí jednotek uvedených v kapitole I.

Zejména odvozené jednotky SI lze vyjádřit pomocí speciálních názvů a značek uvedených v tabulce výše; například jednotku SI dynamické viskozity je možné vyjádřit jako m–1 · kg · s–1 or N · s · m–2 or Pa · s.

▼B

1.3   Předpony a jejich značky používané pro označení určitých dekadických násobků a dílů

▼M3Faktor

Předpona

Značka

1024

yotta

Y

1021

zetta

Z

1018

exa

E

1015

peta

P

1012

tera

T

109

giga

G

106

mega

M

103

kilo

K

102

hekto

h

101

deka

da

10-1

deci

d

10-2

centi

c

10-3

mili

m

10-6

mikro

μ

10-9

nano

n

10-12

piko

p

10-15

femto

a

10-18

atto

f

10-21

zepto

z

10-24

yocto

y

▼B

Názvy a značky dekadických násobků a dílů jednotky hmotnosti se vytvoří připojením předpon ke slovu „gram“ a jejich značek ke značce „g“.

Kde jsou odvozené jednotky vyjádřeny ve formě zlomku, tam lze jejich dekadické násobky a díly označit připojením předpony k jednotce v čitateli nebo ve jmenovateli nebo k oběma těmto částem.

Složené předpony, tedy předpony vytvořené spřažením několika výše uvedených předpon, se nesmějí používat.

1.4   Zvláštní povolené názvy a značky dekadických násobků a dílů jednotek SIVeličina

Jednotka

Název

Značka

Hodnota

Objem

litr

l nebo L (1)

1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

Hmotnost

tuna

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

Tlak, napětí

bar

bar (2)

1 bar = 105 Pa

(1)   Pro jednotku litr je možné použít dvě značky: „l“ nebo „L“.

(2)   Jednotka uvedená v brožuře Mezinárodního úřadu pro míry a váhy mezi jednotkami, které jsou povoleny dočasně.

Poznámka:Předpony a jejich značky uvedené v bodu 1.3 lze použít ve spojení s jednotkami a značkami obsaženými v tabulce bodu 1.4.

2.   JEDNOTKY, KTERÉ JSOU DEFINOVÁNY NA ZÁKLADĚ JEDNOTEK SI, ALE NEJSOU DEKADICKÝMI NÁSOBKY NEBO DÍLY TĚCHTO JEDNOTEKVeličina

Jednotka

Název

Značka

Hodnota

Rovinný úhel

oběh * (1) ()

 

1 oběh = 2 π rad

rad * nebo gon *

gon *

image

stupeň

°

image

úhlová minuta

image

úhlová sekunda

′′

image

Čas

minuta

min

1 min = 60 s

hodina

h

1 h = 3 600  s

den

d

1 d = 86 400  s

(1)   Značka (*), která následuje za názvem nebo značkou jednotky, udává, že se tato jednotka neobjevuje v seznamech sestavených CGPM, CIPM nebo BIPM. Toto platí pro celou tuto přílohu.

(2)   Neexistuje žádná mezinárodní značka.

Poznámka:Předpony uvedené v bodu 1.3 se mohou používat pouze ve spojení s názvy „stupeň“ nebo „gon“ a značkou „gon“.

▼M3

3.   JEDNOTKY POUŽÍVANÉ V SI, JEJICHŽ HODNOTY BYLY STANOVENY EXPERIMENTÁLNĚVeličina

Jednotka

Název

Značka

Definice

Energie

elektronvolt

eV

Elektronvolt je kinetická energie, kterou získá elektron při průchodu rozdílem potenciálů 1 voltu ve vakuu

Hmotnost

unifikovaná atomová hmotnostní jednotka

u

Unifikovaná atomová hmotnostní jednotka se rovná 1/12 hmotnosti atomu 12C

Poznámka: Předpony a jejich značky uvedené v bodu 1.3 lze používat ve spojení s těmito dvěma jednotkami a jejich značkami.

▼B

4.   JEDNOTKY A NÁZVY JEDNOTEK POVOLENÉ POUZE VE SPECIALIZOVANÝCH OBLASTECHVeličina

Jednotka

Název

Značka

Hodnota

Optická mohutnost optických soustav

dioptrie *

 

1 dioptrie = 1 m-1

Hmotnost drahých kamenů

metrický karát

 

1 metrický karát = 2 ×10-4 kg

Plocha zemědělské půdy a stavebních parcel

ar

a

1 a = 102 m2

Hmotnost textilní příze a osnovy na jednotku délky

tex *

tex *

1 tex = 10-6 kg. m-1

▼M1

Tlak krve a tlak jiných tělních tekutin

milimetr rtuti

mm Hg (*)

1 mm Hg = 133,322 Pa

Plocha účinného průřezu

barn

b

1 b = 10-28 m2

▼B

Poznámka: ►M1  Předpony a jejich symboly uvedené v bodu 1.3 lze používat ve spojení s výše uvedenými jednotkami a značkami, s výjimkou milimetru rtuti a jeho značky. Násobek 102a se však nazývá „hektar“. ◄

5.   SLOŽENÉ JEDNOTKY

Kombinací jednotek uvedených v kapitole I se tvoří složené jednotky.

▼M2

KAPITOLA IIZÁKONNÉ JEDNOTKY MĚŘENÍ UVEDENÉ V ČL. 1 PÍSM. b) POVOLENÉ POUZE PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

Oblast použití

Jednotka

Název

Přibližná hodnota

Značka

Dopravní značky, měření vzdálenosti a rychlosti

míle

1 míle =

1 609  m

míle

yard

1 yd =

0,9144  m

yd

stopa

1 ft =

0,3048  m

ft

palec

1 in =

2,54  × 10-2 m

in

Čepování piva a jablečného moštu; mléko ve vratných lahvích

pinta

1 pt =

0,5683  × 10-3 m3

pt

▼M4 —————

▼M2

Prodej drahých kamenů

trojská unce

1 oz tr =

31,10  × 10-3 kg

oz tr

▼M4

Jednotky uvedené v této kapitole je možné kombinovat navzájem nebo s jednotkami uvedenými v kapitole I, čímž se vytvoří složené jednotky.

▼B

KAPITOLA III

ZÁKONNÉ JEDNOTKY MĚŘENÍ UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 PÍSMENO (c)VELIČINY, NÁZVY JEDNOTEK, ZNAČKY A PŘIBLIŽNÉ HODNOTY

▼M2 —————

Délka

palec

1 in = 2,54  × 10-2 m

stopa

1 ft = 0,3048  m

▼M2 —————

▼B

míle

1 míle = 1 609  m

yard

1 yard = 0,9144  m

Plocha

čtvereční stopa

1 sq ft = 0,929  × 10-1 m2

akr

1 ac = 4 047  m2

čtvereční yard

1 sq ya = 0,8361  m2

Objem

unce kapaliny

1 fl oz = 28,41  × 10-6

čtvrt pinty

1 gill = 0,1424  × 10-3

pinta

1 pt = 0,5683  × 10-3

kvart, čtvrtina galonu

1 qt = 1,137  × 10-3

galon

1 gal = 4,546  × 10-3 m3

Hmotnost

unce (anglosaská soustava)

1 oz = 28,35  × 10-3 kg

trojská unce

1 oz tr = 31,10  × 10-3 kg

libra

1 lb = 0,4536  kg

Energie

therm

1 therm = 105,506  × 106 J

Do data, které je uvedeno v čl. 1 písm. c), je možné jednotky obsažené v kapitole III kombinovat navzájem nebo s jednotkami v kapitole I, čímž vzniknou složené jednotky.

▼M2

KAPITOLA IVZÁKONNÉ JEDNOTKY MĚŘENÍ UVEDENÉ V ČL. I PÍSM. d) POVOLENÉ POUZE VE SPECIALIZOVANÝCH OBLASTECH

Oblast použití

Jednotka

Název

Přibližná hodnota

Značka

Námořní navigace

fathom

1 fm =

1,829  m

fm

Pivo, mošt, voda, limonády a ovocné šťávy ve vratných nádobách

pinta

1 pt =

0,5683  × 10-3 m3

pt

unce tekutiny

1 fl oz =

28,41  × 10-6 m3

fl oz

Alkoholické nápoje

gill

1 gill =

0,142  × 10-3 m3

gill

Zboží prodávané volně v libovolném množství

unce

(anglosaská soustava)

1 oz =

28,35  × 10-3 kg

oz

libra

1 lb =

0,4536  kg

lb

Zásobování plynem

therm

1 therm =

105,506  × 106 J

therm

Do data stanoveného podle čl. 1 písm. d) se jednotky uvedené v této kapitole mohou kombinovat navzájem nebo s jednotkami uvedenými v kapitole I, čímž se vytvoří složené jednotky.( 1 ) Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 1.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU