(EHS) č. 825/75NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 825/75 ze dne 25. března 1975, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu vývozních dávek v odvětví cukru

Publikováno: Úř. věst. L 79, 28.3.1975, s. 17-20 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. března 1975 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. března 1975 Nabývá účinnosti: 31. března 1975
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 8. listopadu 2011
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 1998

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 825/75

ze dne 25. března 1975,

kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu vývozních dávek v odvětví cukru

(Úř. věst. L 079, 28.3.1975, p.17)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

REGULATION (EEC) No 1143/75 OF THE COMMISSION of 30 April 1975 (*)

  L 112

56

1.5.1975

 M2

COMMISSION REGULATION (EEC) No 1499/76 of 25 June 1976 (*)

  L 167

29

26.6.1976

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1714/88 ze dne 13. června 1988,

  L 152

23

18.6.1988

►M4

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1148/98 ze dne 2. června 1998,

  L 159

38

3.6.1998(*)

Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 825/75

ze dne 25. března 1975,

kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu vývozních dávek v odvětví cukruKOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady č. 1009/67/EHS ze dne 18. prosince 1967 o společné organizaci trhů v odvětví cukru ( 1 ), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2476/74 ( 2 ), a zejména na čl. 16. odst. 4 a 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že článek 16 nařízení 1009/67/EHS stanoví, že za určitých okolností se ukládá vývozní dávka, případně zvláštní vývozní dávka; že příslušná obecná pravidla a prováděcí pravidla upravuje nařízení Rady (EHS) č. 608/72 ze dne 23. března 1972, kterým se stanoví pravidla použitelná v odvětví cukru v případě značného růstu cen na světovém trhu ( 3 ), jakož i nařízení (EHS) č. 645/75 ( 4 ), kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních dávek a poplatků u zemědělských produktů;

vzhledem k tomu, že nařízením (EHS) č. 645/75 byla zrušena nařízení stanovující prováděcí pravidla k režimu vývozních dávek nebo zvláštních vývozních dávek v odvětví cukru, aniž by se některá ustanovení specifická pro toto odvětví stala součástí nové právní úpravy; že je nezbytné znovu tato specifická ustanovení začlenit do nařízení, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla;

vzhledem k tomu, že u surového cukru, jehož výtěžnost se liší od výtěžnosti surového cukru standardní jakosti, je nezbytné použít stejný opravný faktor, jenž se podle nařízení Rady (EHS) č. 431/68 ze dne 9. dubna 1968, kterým se stanoví standardní jakost surového cukru a hraniční přechod Společenství pro výpočet cen CIF v odvětví cukru ( 5 ), používá v případě dovozu;

vzhledem k tomu, že by stanovení obsahu sacharózy a obsahu jiných cukrů vyjádřených jako sacharóza mělo být provedeno podle nařízení Komise (EHS) č. 394/70 ze dne 2. března 1970 o prováděcích pravidlech pro poskytování vývozních náhrad pro cukr ( 6 );

vzhledem k tomu, že obchodování s výrobky uvedenými v čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení č. 1009/67/EHS je sezónní povahy, zdá se dostačující, aby se zvláštní vývozní dávka pro takové výrobky stanovila v podstatě pouze jednou za hospodářský rok používaný v odvětví cukru; že by tato dávka měla být vyměřena na tunu výrobku; že při výpočtu této dávky je nutné paušálně brát v úvahu rozdíl existující u 100 kg bílého cukru mezi průměrnou cenou CIF bílého cukru během určitého období a prahovou cenou tohoto cukru platnou v době, kdy se zvláštní dávka stanoví; že se tento rozdíl musí vynásobit příslušnými koeficienty, které obecně odpovídají přirozenému obsahu sacharózy ve výrobcích uvedených v příloze, který byl ve Společenství všeobecně zjištěn;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Toto nařízení stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu vývozních dávek nebo zvláštních vývozních dávek použitelných pro:

 řepný cukr a třtinový cukr v pevném stavu, uvedený v příloze I tohoto nařízení,

 cukrové sirupy a jiné sirupy, uvedené v přílohách II a III tohoto nařízení,

 cukrovou řepu a cukrovou třtinu, uvedené v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 2

Pokud je výtěžnost vyvezeného surového cukru, jak je určeno v souladu s článkem 1 nařízení (EHS) č. 431/68, odlišná od výtěžnosti stanovené pro standardní jakost, dávka na 100 kg uvedeného surového cukru se vypočítá vynásobením vývozní dávky na standardní jakost surového cukru opravným koeficientem. Opravný koeficient se získá vydělením procenta výtěžnosti surového cukru číslem 92.

Článek 3

1.  Zvláštní vývozní dávka ohledně výrobků uvedených v příloze II se v podstatě stanoví v pravidelných intervalech. Výše takové dávky se stanoví s odkazem na výši zvláštní vývozní dávky použitelné pro bílý cukr s ohledem na hospodářské a technické aspekty daného výrobku. Výše takto stanovená tvoří základní částku zvláštní vývozní dávky. Taková základní částka se stanoví na kilogram obsahu sacharózy, včetně obsahu jiných cukrů vyjádřených jako sacharóza. Tyto obsahy se určí v souladu s čl. 13 odst. 1 až 3 nařízení (EHS) č. 394/70.

▼M1 —————

▼B

2.  Zvláštní vývozní dávka na 100 kg výrobků uvedených v přílohách II a III tohoto nařízení se rovná základní částce vynásobené naměřeným obsahem sacharózy, v případě potřeby včetně obsahu jiných cukrů vyjádřených jako sacharóza.

Článek 4

1.  Zvláštní vývozní dávka ohledně výrobků uvedených v příloze IV se v zásadě stanoví ve zúčtovacích jednotkách na metrickou tunu, jednou za každý hospodářský rok.

2.  Výše dávky se určí na metrickou tunu výrobku vynásobením rozdílu, na 100 kg bílého cukru, mezi průměrnou cenou nákladů, pojistného a dopravného zaznamenanou během třech měsíců před měsícem, ve kterém byla uvedená dávka stanovena, a prahovou cenou platnou v den takového stanovení koeficientem:

a) 1,6 v případě čerstvé cukrové řepy, celé nebo krájené,

b) 5,5 v případě sušené cukrové řepy, celé nebo krájené nebo drcené,

c) 1,1 v případě cukrové třtiny.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. března 1975.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M3
PŘÍLOHA IKód KN

Popis zboží

ex17 01

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu:

 

– Surový cukr bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv:

ex17 01 11

– – Třtinový cukr kromě cukru kandys

ex17 01 12

– – Řepný cukr kromě cukru kandys

 

– ostatní:

ex17 01 99

– – ostatní:

1701 99 10

– – – Bílý cukr
PŘÍLOHA IIKód KN

Popis zboží

ex170191 00

Cukr s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv, kromě vanilkového cukru, ve spotřebitelském obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 k

ex17 02

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; tekuté cukry bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

ex170290 71

– – Karamel z řepného nebo třtinového cukru:

 

– – – obsahující nejméně 50 % hmotnostních sacharosy v sušině

►M4  1702 90 99 ◄

– Ostatní, včetně invertního cukru:

 

– – Invertní cukr a ostatní sirupy, kromě sacharosového sirupu, o čistotě (1)nejvýše 97 %, ve spotřebitelském obalu o čisté hmotnosti nejvýše 25 kg

ex210690 59

Cukerné sirupy, s přídavkem aromatických látek nebo barviv, kromě sirupů ve spotřebitelském obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg

(1)   Čistota sirupů se stanoví podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EHS) č. 394/70.
PŘÍLOHA IIIKód KN

Popis zboží

ex170191 00

Vanilkový cukr ve spotřebitelském obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg

ex17 02

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

►M4  ex170260 95 ◄

– Ostatní fruktosa a fruktosový sirup obsahující více než 50 % hmotnostních fruktosy v sušině:

ex170290 60

– – Umělý med, též smíšený s přírodním medem

►M4  ex170290 99 ◄

– Ostatní cukry, kromě invertního cukru:

 

– – Sacharosové sirupy o čistotě (1)nejvýše 97 %, ve spotřebitelském obalu o čisté hmotnosti nejvýše 25 kg

ex210690 59

Cukerné sirupy, s přídavkem aromatických látek nebo barviv, kromě sirupů ve spotřebitelském obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg

(1)   Čistota sirupů se stanoví podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EHS) č. 394/70.
PŘÍLOHA IVKód KN

Popis zboží

ex12 12

Svatojánský chléb, řasy a jiné chaluhy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvá nebo sušená, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky druhu Cichorium intybus sativum) používané zejména k lidské spotřebě, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

 

– ostatní

ex12 12 91

– – Cukrová řepa:

 

– – – čerstvá:

ex121291 10

– obsahující nejméně 12,5 % hmotnostních cukru

1212 91 90

– – – sušená, též v prášku

1212 92 00

– – Cukrová třtina( 1 ) Úř. věst. 308, 18.12.1967, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 264, 1.10.1974, s. 70.

( 3 ) Úř. věst. L 75, 28.3.1972, s. 5.

( 4 ) Úř. věst. L 67, 14.3.1975, s. 16.

( 5 ) Úř. věst. L 89, 10.4.1968, s. 3.

( 6 ) Úř. věst. L 50, 4.3.1970, s. 1.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU