75/444/EHSSMĚRNICE RADY ze dne 26. června 1975, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor a osiva olejnin a přadných rostlin na trh

Publikováno: Úř. věst. L 196, 26.7.1975, s. 6-13 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 26. června 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. července 1975 Nabývá účinnosti: 30. června 1975
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 9. srpna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 26. června 1975,

kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor a osiva olejnin a přadných rostlin na trh

(75/444/EHS)

(Úř. věst. L 196, 26.7.1975, p.6)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

SMĚRNICE RADY 2002/54/ES ze dne 13. června 2002

  L 193

12

20.7.2002

►M2

SMĚRNICE RADY 2002/56/ES ze dne 13. června 2002

  L 193

60

20.7.2002

►M3

SMĚRNICE RADY 2002/57/ES ze dne 13. června 2002

  L 193

74

20.7.2002
▼B

SMĚRNICE RADY

ze dne 26. června 1975,

kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor a osiva olejnin a přadných rostlin na trh

(75/444/EHS)RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 43 a 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu, ( 1 )

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

vzhledem k tomu, že z důvodů uvedených níže by některé směrnice o uvádění osiv na trh měly být změněny;

vzhledem k tomu, že se v průběhu uplatňování směrnic ukázalo, že malá balení osiva řepy a pícnin jsou předmětem obchodu uvnitř Společenství;

vzhledem k tomu, že se jeví vhodným harmonizovat tuto oblast, kterou dosud upravovaly vnitrostátní právní předpisy;

vzhledem k tomu, že se v této souvislosti zdá vhodným na jedné straně usnadnit označování a uzavírání těchto malých balení a na druhé straně učinit dostatečnou kontrolu pravosti tohoto osiva povinnou;

vzhledem k tomu, že některé z výše uvedených směrnic stanoví, že od 1. července 1975 již nemohou členské státy na své úrovni rozhodovat o rovnocennosti osiva a sadby sklizených v jiných, zejména ve třetích zemích; že však nebylo ve všech případech možné dokončit zkoušky osiva pícnin, olejnin a přadných rostlin na úrovni Společenství, a proto by měla být uvedená lhůta prodloužena, aby nebyly narušeny stávající obchodní vztahy,

vzhledem k tomu, že by členské státy měly být zmocněny zavádět prostředky pro uzavírání malých balení osiva obilovin, sadby brambor a osiva olejnin a přadných rostlin;

vzhledem k tomu, že je také nezbytné provést určité opravy týkající se vyznačování množství osiva,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:▼M1 —————

▼B

Článek 2

Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh ( 3 ) naposledy pozměněná směrnicí 73/438/EHS, se mění takto:

1. V čl. 2 odst. 1 se doplňují nové části, které znějí:

„F. ‚malými baleními EHS A‘ balení obsahující směs osiva, které není určeno k použití jako pícnina, až do čisté hmotnosti 2,5 kg, s případným vyloučením granulovaných pesticidů, granulovacích látek nebo jiných tuhých přídavných látek.

G. ‚malými baleními EHS B‘ balení obsahující certifikované nebo obchodní osivo nebo, pokud se nejedná o malá balení EHS A, směs osiva až do čisté hmotnosti 10 kg, s případným vyloučením granulovaných pesticidů, granulovacích látek nebo jiných tuhých přídavných látek.“

2. V čl. 8 odst. 1 se slova „podle článků 9 a 10“, nahrazují slovy „podle článků 9 a 10 nebo 10a“.

3. Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

1.  Členské státy stanoví, že balení základního, certifikovaného a obchodního osiva, s výjimkou certifikovaného a obchodního osiva v podobě malých balení EHS B, musí být úředně uzavřena tak, aby byl uzávěr při otevření znehodnocen a nemohl být znovu připevněn.

2.  Členské státy stanoví, že s výjimkou dělení do malých balení EHS B mohou být balení jednou či vícekrát znovu uzavřena pouze úředně. V tomto případě se na návěsce podle čl. 10 odst. 1 uvede, že se jedná o opětovné uzavření, dále datum posledního opětovného uzavření a orgán, který je provedl.

3.  Členské státy stanoví, že malá balení EHS B musí být uzavřena tak, aby byl uzávěr při otevření znehodnocen a nemohl být znovu připevněn.

4.  Členské státy mohou stanovit odchylky od odstavců 1 a 2 pro malá balení základního osiva.“

4. V čl. 10 odst. 1 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„1.  Členské státy stanoví, že balení základního, certifikovaného a obchodního osiva, s výjimkou certifikovaného a obchodního osiva v podobě malých balení EHS B,…“

5. V čl. 10 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b) pro malá balení základního osiva stanovit odchylky od odstavce 1, pokud jsou označena slovy ‚Uvádění na trh povoleno pouze v …(daný členský stát)‘.“

6. Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 10a

1.  Členské státy stanoví, že malá balení EHS B

a) musí být na vnější straně opatřena návěskou dodavatele podle přílohy IV oddílu B, tištěným nápisem nebo otiskem razítka v některém z úředních jazyků Společenství; u průhledných obalů může být návěska umístěna uvnitř, pokud je čitelná skrze obal; pokud se týče barvy návěsky, použije se čl. 10 odst. 1 písm. a);

b) musí nést na vnější straně nebo na návěsce dodavatele podle písmene a) úředně přidělené pořadové číslo; pokud se použije úřední nálepka, použije se, pokud se týče barvy, čl. 10 odst. 1 písm. a); způsoby vyznačení pořadového čísla mohou být stanoveny postupem podle článku 21.

2.  Členské státy mohou stanovit, že pro označování malých balení EHS B na jejich území musí být používána úřední nálepka obsahující všechny nebo některé údaje uvedené v příloze IV oddíle B; pokud jsou tyto údaje uvedeny na nálepce, není vyžadováno značení podle odst. 1 písm. a).

Článek 10b

Členské státy mohou stanovit, že se malá balení EHS B certifikovaného a obchodního osiva na žádost uzavírají a označují úředně podle čl. 9 odst. 1 a článku 10.

Článek 10c

Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby u malých balení byla zajištěna kontrola pravosti osiva, zejména při dělení partií osiva. K tomuto účelu mohou vyžadovat, aby malá balení rozdělovaná na jejich území byla uzavírána úředně nebo pod úředním dohledem.“

7. V článku 11 se slova „které jsou stanoveny v článku 4“ nahrazují slovy „které stanoví tato směrnice“.

8. Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

1.  Členské státy stanoví, že osivo pícnin v podobě směsí osiv různých rodů, druhů nebo odrůd nebo směsí obsahujícíchosivo rostlin, které nejsou pícninami ve smyslu této směrnice, smí být uváděno na trh pouze tehdy, pokud není určeno k použití jako pícnina a pokud jsou jednotlivé složky směsi před smícháním v souladu s pravidly pro uvádění na trh, která se na ně vztahují.

2.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy povolit také uvádění na trh osiva pícnin v podobě směsí,

 pokud jsou tyto směsi určeny k použití jako pícnina nebo

 pokud tyto směsi obsahují osivo rostlinných druhů, u kterých předpisy Společenství nestanoví, že mohou být smíchány s osivem pícnin.

3.  Použijí se články 8, 9, 10b, 11 a 12 a rovněž články 10 a 10a s tím rozdílem, že barva návěsky je zelená. K tomuto účelu se malá balení EHS A považují za malá balení EHS B.

Avšak u malých balení EHS A se nepožaduje úředně přidělené pořadové číslo podle čl. 10a odst. 1 písm. a).

Při uplatňování odstavce 2 mohou členské státy povolit odchylky od této směrnice pro malá balení, pokud jde o nejvyšší množství a údaje udávané označování, pokud jsou tato balení označena slovy ‚Uvádění na trh povoleno pouze v …(daný členský stát)‘.“

9. V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.  Členské státy zajistí, aby uvádění na trh

 základního a certifikovaného osiva, které bylo úředně uznáno a jehož balení byla úředně označena a uzavřena v souladu s touto směrnicí,

 obchodního osiva, které bylo úředně kontrolováno a jehož balení byla úředně označena a uzavřena v souladu s touto směrnicí,

 certifikovaného osiva, které bylo úředně uznáno, a obchodního osiva, které bylo úředně kontrolováno, a které má podobu malých balení EHS B, která byla úředně označena a uzavřena v souladu s touto směrnicí,

 osiva v podobě směsí vyráběných v souladu s touto směrnicí, které není určeno k použití jako pícnina a jehož balení byla označena a uzavřena v souladu s touto směrnicí,

podléhalo pouze těm omezením na základě jeho vlastností, opatření o zkouškách, označování a uzavírání, která stanoví tato směrnice.“

10. V čl. 16 odst. 2 se datum 1. července 1975 nahrazuje datem 1. července 1977.

11. Příloha IV se nahrazuje tímto:
„PŘÍLOHA IV

OZNAČOVÁNÍ

A.   Úřední návěska

I.   Povinné údaje:

a) Pro základní osivo a certifikované osivo:

1. ‚Pravidla a normy EHS‘.

2. Uznávající orgán a členský stát nebo jejich značky.

3. Číslo partie.

4. Druh.

5. Odrůda.

6. Kategorie.

7. Země produkce.

8. Deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost nebo deklarovaný počet klubíček nebo čistých semen.

9. Pokud je vyznačena hmotnost a používají se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností klubíček nebo čistých semen a celkovou hmotností.

10. Pro certifikované osivo druhé generace a následných generací po základním osivu: počet generací po základním osivu.

11. Pro osivo travních odrůd, u kterého neproběhla žádná zkouška krajinné a užitné hodnoty podle čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice Rady č. 70/457/EHS ze dne 29. září 1970 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin ( 4 ): ‚Není určeno k využití jako pícnina‘.

b) Pro obchodní osivo:

1. ‚Pravidla a normy EHS‘.

2. ‚Obchodní osivo (odrůdově neuznané)‘.

3. Kontrolní orgán a členský stát nebo jejich značky.

4. Číslo partie.

5. Druh ( 5 ).

6. Pěstitelská oblast.

7. Deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost nebo deklarovaný počet čistých semen.

8. Pokud je vyznačena hmotnost a používají se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností čistých semen a celkovou hmotností.

c) pro směsi osiv:

1. ‚Směs osiv pro…‘, (zamýšlené použití).

2. Orgán, který provedl uzavření, a členský stát nebo jejich značky.

3. Číslo partie.

4. Hmotnostní podíly jednotlivých složek podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést název směsi, pokud byly hmotnostní podíly kupujícímu oznámeny písemně a úředně zaznamenány.

5. Deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost nebo deklarovaný počet čistých semen.

6. Pokud je vyznačena hmotnost a používají se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností čistých semen a celkovou hmotností.

II.   Minimální rozměry

110 × 67 mm

B.   Návěska dodavatele nebo údaje na balení (malá balení EHS)

Povinné údaje:

a) Certifikované osivo:

1. ‚Malé balení EHS B‘.

2. Jméno a adresa dodavatele odpovědného za označení nebo jeho identifikační značka.

3. Úředně přidělené pořadové číslo.

4. Orgán, který pořadové číslo přidělil, a název členského státu nebo jejich značky.

5. Číslo partie, pokud úřední pořadové číslo neumožňuje identifikaci partie.

6. Druh.

7. Odrůda.

8. ‚Certifikované osivo‘.

9. Čistá nebo hrubá hmotnost nebo počet čistých, semen.

10. Pokud je vyznačena hmotnost a používají se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností čistých semen a celkovou hmotností.

11. Pro osivo travních odrůd, u kterého neproběhla žádná zkouška krajinné a užitné hodnoty podle čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice Rady 70/457/EHS ze dne 29. září 1970 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin: ‚Není určeno k využití jako pícnina.‘

b) Obchodní osivo:

1. ‚Malé balení EHS B‘.

2. Jméno a adresa dodavatele odpovědného za označení nebo jeho identifikační značka.

3. Úředně přidělené pořadové číslo.

4. Orgán, který přidělil pořadové číslo, a jméno členského státu nebo jejich značky.

5. Číslo partie, pokud úřední pořadové číslo neumožňuje identifikaci partie.

6. Druh (5) .

7. ‚Obchodní osivo‘.

8. Čistá nebo hrubá hmotnost nebo počet čistých semen,

9. Pokud je vyznačena hmotnost a používají se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností čistých semen a celkovou hmotností.

c) Směsi osiv:

1. ‚Malé balení EHS A‘ nebo, ‚Malé balení EHS B‘.

2. Jméno a adresa dodavatele odpovědného za označení nebo jeho identifikační značka.

3. Malé balení EHS B: úředně přidělené pořadové číslo.

4. Malé balení EHS B: Orgán, který přidělil pořadové číslo, a jméno členského státu nebo jejich značky.

5. Malé balení EHS B: číslo partie, pokud úřední pořadové číslo neumožňuje identifikaci partie.

6. Malé balení EHS A: číslo partie umožňující identifikovat zásilku použitých partií.

7. Malé balení EHS A: členský stát nebo jeho značka.

8. ‚Směs osiv pro …‘ (zamýšlené použití).

9. Čistá nebo hrubá hmotnost nebo počet čistých semen.

10. Pokud je vyznačena hmotnost a používají se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností čistých semen a celkovou hmotností.

11. Hmotnostní podíly jednotlivých složek podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést název směsi, pokud byly hmotnostní podíly kupujícímu oznámeny písemně a úředně zaznamenány.

Článek 3

Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh ( 6 ) naposledy pozměněná směrnicí 73/438/EHS, se mění takto:

1. V článku 9 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.  Členské státy mohou stanovit odchylky od odstavce 1 pro malá balení.“

2. V příloze IV oddílu A písm. a) a b) vkládá nový bod, který se označuje jako bod 8a, popřípadě bod 6, a který zní:

„Pokud je vyznačena hmotnost a používají se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností čistých semen a celkovou hmotností.“

▼M2 —————

▼M3 —————

▼B

Článek 6

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do těchto dat:

 1. července 1975 v případě čl. 2 odst. 10 a čl. 5 odst. 2,

 1. července 1980 v případě čl. 2 odst. 6, pokud jde o čl. 10a odst. 1 písm. b),

 1. července 1977 v případě ostatních ustanovení této směrnice.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.( 1 ) Úř. věst. C 62, 31.7.1973, s. 37.

( 2 ) Úř. věst. C 8, 31.1.1974, s. 19.

( 3 ) Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

( 4 ) Úř. věst. L 225, 12.10.1970, s. 1.

( 5 ) V případě lupiny musí být uvedeno, zda jde o hořkou nebo sladkou lupinu.

( 6 ) Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU