75/443/EHSSměrnice Rady (75/443/EHS) ze dne 26. června 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětného chodu a rychloměrného zařízení motorových vozidel

Publikováno: Úř. věst. L 196, 26.7.1975, s. 1-5 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 26. června 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. července 1975 Nabývá účinnosti: 30. června 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 661/2009 Pozbývá platnosti: 20. srpna 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 25. července 1997

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 26. června 1975

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětného chodu a rychloměrného zařízení motorových vozidel

(75/443/EHS)

(Úř. věst. L 196, 26.7.1975, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

SMĚRNICE KOMISE 97/39/ES Text s významem pro EHP ze dne 24. června 1997,

  L 177

15

5.7.1997
▼B

SMĚRNICE RADY

ze dne 26. června 1975

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětného chodu a rychloměrného zařízení motorových vozidel

(75/443/EHS)RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na její článek 100,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

vzhledem k tomu, že technické požadavky, které musí motorová vozidla podle vnitrostátních právních předpisů splňovat, se mimo jiné vztahují i na zpětný chod a na rychloměrné zařízení;

vzhledem k tomu, že se tyto požadavky, zejména pokud jde o rychloměrné zařízení, v jednotlivých členských státech liší; že je proto nutné, aby všechny členské státy přijaly tytéž požadavky, a to buď jako doplněk jejich existujících právních předpisů, nebo místo nich, zejména proto, aby bylo možno u všech typů vozidel používat postup EHS schvalování typu, který je předmětem směrnice Rady 70/156/EHS ( 3 ) ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel;

vzhledem k tomu, že sbližování právních předpisů pro motorová vozidla zahrnuje i vzájemné uznávání inspekcí jednotlivých členských států na bázi společných ustanovení; že pro úspěšnou funkci takového systému musí být tato ustanovení uplatňována všemi členskými státy s účinkem od stejného data,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1

Pro účely této směrnice se „vozidlem“ rozumí jakékoli motorové vozidlo určené k používání na silnici, s karoserií nebo bez ní, které má alespoň čtyři kola a nejvyšší konstrukční rychlost přesahující 25 km/h, ►M1  s výjimkou kolejových vozidel a zemědělských a lesnických traktorů a všech pojízdných strojů. ◄

Článek 2

Žádný členský stát nesmí odmítnout udělení EHS schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu vozidla z důvodů týkajících se zpětného chodu nebo rychloměrného zařízení, jestliže splňují požadavky uvedené v přílohách I a II této směrnice.

Článek 3

Žádný členský stát nesmí odmítnout registraci nebo zakázat prodej, uvedení do provozu nebo používání vozidla z důvodů týkajících se zpětného chodu nebo rychloměrného zařízení, jestliže jsou splněny požadavky uvedené v přílohách I a II této směrnice.

Článek 4

Členský stát, který uděluje EHS schválení typu, musí zavedením nezbytných opatření zajistit, aby byl informován o jakékoli změně kterékoli části nebo vlastností uvedených v příloze II bod 2.1. Příslušné orgány členského státu určí, zda je nutno změněný typ vozidla znovu zkoušet a vypracovat nový protokol o zkoušce. Jestliže se těmito zkouškami prokáže nesplnění požadavků této směrnice, nesmí být změna schválena.

Článek 5

Členské státy, ve kterých je v době přijetí této směrnice rychlost měřena v mílích/h, smějí vyžadovat, aby rychloměrné zařízení zamontované do vozidel prodávaných v jejich zemích mělo stupnici jak v km/h, tak v mílích/h do té doby, než se jejich vnitrostátní právní předpisy změní tak, že budou vyžadovat používání pouze metrických jednotek (SI) podle ustanovení směrnice Rady č. 71/354/EHS ( 4 ) ze dne 18. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřicích jednotek, ve znění Smlouvy o přistoupení ( 5 ).

Článek 6

Změny nutné k přizpůsobení požadavků příloh I a II technickému pokroku se přijímají postupem uvedeným v článku 13 směrnice 70/156/EHS.

Článek 7

1.  Do 1. dubna 1976 členské státy přijmou a zveřejní opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření musí členské státy zavést s účinkem od 1. ledna 1977.

2.  Po oznámení této směrnice uvědomí členské státy v dostatečném časovém předstihu Komisi o všech návrzích právních a správních předpisů, které hodlají přijmout v oblastech působnosti této směrnice, aby Komise mohla předložit své připomínky.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

▼M1
SEZNAM PŘÍLOHPŘÍLOHA I:

Zařízení pro zpětnou jízdu

PŘÍLOHA II:

Zařízení pro měření rychlosti

Dodatek 1: Informační dokument

Dodatek 2: Certifikát schválení typu

▼B
PŘÍLOHA I

ZPĚTNÝ CHOD

Všechna vozidla musí být vybavena zařízením pro zpětný chod, které se obsluhuje z místa řidiče.
PŘÍLOHA II

RYCHLOMĚRNÉ ZAŘÍZENÍ

1.   POVINNOST INSTALACE

Všechna vozidla musí být vybavena rychloměrným zařízením. Tento požadavek se netýká vozidel, která jsou sériově vybavena tachografem, jehož konstrukční vlastnosti a instalace ve vozidle vyhovují ustanovením nařízení Rady (EHS) č. 1463/70 ( 6 ) ze dne 20. července 1970 o zavedení tachografů do silniční dopravy.

2.   DEFINICE

Pro účely této směrnice:

2.1

„typem vozidla z hlediska rychloměrného zařízení“ se rozumějí vozidla, která se neliší z následujících podstatných hledisek:

2.1.1 běžně montované pneumatiky;

2.1.2 celkový převod včetně pohonu s redukcí, je-li instalována (počet otáček na vstupu rychloměru na jednu otáčku hřídele pohánějícího rychloměrné zařízení, jede-li vozidlo v přímém směru);

2.1.3 typ (typy) rychloměrného zařízení; typ musí být definován tolerancí měřícího mechanismu rychloměru, konstantou přístroje a rozsahem udávaných rychlostí;

2.2

„běžně montovanými pneumatikami“ se rozumí typ (typy) pneumatiky, určený(é) výrobcem pro daný typ vozidla a specifikovaný v informačním dokumentu připojeném ke směrnici 70/156/EHS; pneumatiky pro jízdu na sněhu se nepovažují za běžně montované pneumatiky;

2.3

„běžným jízdním tlakem“ se rozumí tlak huštění za studena specifikovaný výrobcem vozidla a zvětšený o 0,2 bar;

2.4

„rychloměrem“ se rozumí ta část rychloměrného zařízení, která udává řidiči rychlost jeho vozidla v kterémkoli daném okamžiku.

▼M1

3.   ŽÁDOST O UDĚLENÍ ES SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDLA

3.1

Žádost o udělení ES schválení typu podle čl. 3 odst. 4 směrnice 70/156/EHS pro typ vozidla ve vztahu k zařízení pro zpětnou jízdu a měření rychlosti podává výrobce.

3.2

Vzor informačního dokumentu je uveden v dodatku 1.

3.3

Technické zkušebně odpovědné za provedení zkoušek týkajících se schválení typu musí být poskytnuto:

3.3.1 vozidlo představující typ, který má být schválen.

▼B

4.   SPECIFIKACE

4.1

Ukazatel rychloměru musí být umístěn v poli přímého výhledu řidiče a musí být jasně čitelný jak ve dne, tak v noci. Rozsah zobrazovaných rychlostí musí být dostatečně velký, aby zahrnoval nejvyšší rychlost udanou výrobcem pro typ vozidla.

4.2

Má-li rychloměr stupnici a nikoli číslicový displej, musí být stupnice zřetelně čitelná.

▼M1

4.2.1 Stupnice musí být členěna po 1, 2, 5 nebo 10 km/h. Hodnoty rychlosti musí rychloměr ukazovat takto:

4.2.1.1 nepřesahuje-li maximální hodnota na stupnici rychloměru 200 km/h, uvádějí se hodnoty rychlosti v intervalech nepřesahujících 20 km/h;

4.2.1.2 přesahuje-li maximální hodnota na stupnici rychloměru 200 km/h, uvádějí se hodnoty rychlosti v intervalech nepřesahujících 30 km/h.

4.2.2 V případě, že byl rychloměr vyroben pro prodej v členských státech, které k měření rychlosti používají jednotky britského systému měr a vah, a platí-li v nich v souladu s článkem 5 přechodná opatření, musí rychloměr uvádět rovněž mph (míle za hodinu). Stupnice bude členěna po 1, 2, 5 nebo 10 mph. Hodnoty rychlosti budou uváděny v intervalech nepřesahujících 20 mph.

4.2.3 Uváděné intervaly hodnot rychlosti nemusí být jednotné.

▼B

4.3

Přesnost rychloměrného zařízení musí být zkoušena následujícím postupem:

4.3.1

vozidlo se vybaví jedním z typů běžně montovaných pneumatik; zkouška musí být opakována pro každý z typů rychloměru specifikovaných výrobcem;

4.3.2

zatížení na nápravu, která pohání rychloměrné zařízení, musí odpovídat hmotnosti podle bodu 2.6 přílohy I směrnice 70/156/EHS;

4.3.3

referenční teplota prostředí, ve kterém je rychloměr, musí být 23 ± 5oC;

4.3.4

při každé zkoušce musí být huštění pneumatik rovno běžnému jízdnímu tlaku podle definice v bodu 2.3;

4.3.5

vozidlo se zkouší při těchto třech rychlostech: (40; 80 a 120) km/h nebo 80 % maximální rychlosti specifikované výrobcem, je-li maximální rychlost nižší než 150 km/h;

4.3.6

zkušební přístroje použité k měření skutečné rychlosti vozidla musí mít přesnost ± 1 %;

4.3.6.1

povrch užité zkušební trati musí být rovný a suchý a musí mít dostatečnou adhezi;

4.4

Zobrazovaná rychlost nesmí být nikdy nižší než skutečná rychlost. Při zkušebních rychlostech specifikovaných v bodu 4.3.5. a mezi těmito rychlostmi musí být následující vztah mezi rychlostí udávanou na číselníku rychloměru (V1) a skutečnou rychlostí (V2):

image

.

▼M1

5.   UDĚLENÍ ES SCHVÁLENÍ TYPU PRO TYP VOZIDLA

5.1 Jsou-li splněny příslušné požadavky, udělí se ES schválení typu podle čl. 4 odst. 3, a popřípadě čl. 4 odst. 4, směrnice 70/156/EHS.

5.2 Vzor certifikátu ES schválení typu je uveden v dodatku 2.

5.3 Každému schválenému typu vozidla se přidělí číslo schválení podle přílohy VII směrnice 70/156/EHS. Stejný členský stát nesmí přidělit stejné číslo jinému typu vozidla.

6.   ZMĚNY TYPU A ZMĚNY SCHVÁLENÍ TYPU

6.1 V případě změn typu schváleného podle této směrnice se použije článek 5 směrnice 70/156/EHS.

7.   SHODNOST VÝROBY

7.1 Opatření k zajištění shodnosti výroby jsou obecně přijímána v souladu s článem 10 směrnice 70/156/EHS.
Dodatek 1

image

image
Dodatek 2

image

image

image( 1 ) Úř. věst. C 5, 8.1.1975, s. 41.

( 2 ) Úř. věst. C 47, 27.2.1975, s. 44.

( 3 ) Úř. věst. C 42, 23.2.1970, s. 1.

( 4 ) Úř. věst. L 243, 29.10.1971, s. 29.

( 5 ) Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14.

( 6 ) Úř. věst. L 164, 27.7.1970, s. 1.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU